De Heilige Plaatsen in Palestina ttlSUWS P66KS LUChtVBSPtPSmpBI) Gasthuisstraat 18, POPERINGE - Tel. 315 :;1 FINANCIËLE KRONIEK Karel-Lodewijk Grimminck Onze grote keus Onze lage prijzen Onze waarborg en gratis-onderhoudsdienst Onze beste voorwaardm voor gtmak van kelalmg Onze franco-thuisüestelling Dat alles zien... doet eenieder komen... en kopen bij het Doslmatige Bemesting der Weilanden 4.950 Fr. 3.750 Fr. 9.050 Fr. 12.000 Fr. Herderlijk schrijven BELGISCH JACHTVLIEG TUIG STORT TE PLETTER TE BEVEKOM Twee inzittenden gedood. ZWARE VLIEGTUIGRAMP, IN TEXAS 28 Doden. PASSAGIERSVLIEGTUIG NEERGESTORT IN ZUID-AMERIKA NAKLANK VAN DE RAMP NABIJ OSLO Gewonde knaap gans hersteld VLIEGRAMP IN INDO-CHINA 10 Doden. TOESTEL VAN AIR-FRANCE TE ST JUST CHALEYSSIN NEERGESTORT 5 Doden. DE RAMP OP DE AZOREN-EILANDEN BRAND ÏN DE KERK VAN HET HEILIG GRAF TE JERUZALEM SCHOOL VOOR BESTUURSRECHT BRUGGE WEEKKALENDER DER MIDDENSTANDS VERGADERINGEN KONING LEOPOLD IN BEHANDELING TE PARIJS Hij lijdt aan ontkalking van de wervels. De roem van 't Oud Bisdom leper 31 RECLAME-SLAAPKAMER IN EIK MOOIE GALBÊ-SLAAP- KAMER LUXE-SLAAPKAMER GROTE LUXE-SLAAP- KAMER BANK VAN •ROESELARE nv* Noordstraat 38, Roeselare. Agentschappen: LENING VOOR WEDEROPBOUW 1* SCHIJF 1947 104e Trekking van 26 Nov. 1949. Reeks 3445 Nr 967. TREKKINGEN LOTENLENING 1932 AUTO MET 1.900 PAAR NYLONKOUSEN AANGESLAGEN AAN DE FRANS-BELGISCH^ GRENS TE HALEWIJN (MEENEN) HET WEKELIJKS NIEUWS» Zaterdag 3 Dec, 1949. Blz. 5.- riijk scnrijven ..a g In verband met het toekomstig sta tuut en de regeringsvorm van Pales tina werd door Z. H. Paus Pius XII een boodschap tot de wereld gericht. In een herderlijk schrijven aan de katholieken van ons Bisdom, deelt Z. Exc. Lamiroy, ons deze boodschap mede: Zeer lieve Broeders, nis aan zo uitnemende weldaden in- nig met dien geheiligden Grond is Wij houden eraan U onverwijld den verbonden, dan is het ontegenspreke- tekst mede te deien van een nieuwe ^jk. een zware plicht, thans meer dan Apostolische Aanmaning van Onzen ooiti vurige gebeden ten Hemel te Heiligen Vader en Wij verwachten dat doen opstijgen voor dit land, dat in gij met oprecht christelijke vroom- den joop dei- eeuwen ontelbare chris- heid zult beantwoorden aan den zeer tenen heeft mogen ontvangen, die er dringenden oproep, dien de Paus tot vrome bedevaart naar toe gingen; al de gelovigen richt der Katholieke voor dit land dat in hen een offer- Kerk, om door vurige smeekgebeden vaardige geestdrift ontstak en hun van den Hemel den vrede te bekomen geest eii hun hart op buitengewone voor Palestina, een vrede in recht- wijze begeesterde en nog begeestert, vaardigheid en liefde, tot bescher- MQge de Heilige Maagd Maria, de ming en behoud der Heilige Plaatsen Moeder van God, Wij verhopen en in het Heilig Land. wensen het vurig door de goed- Ziehier de verheven Boodschap heid Van haar Onbevlekt Hart en om van Zijne Heiligheid, Paus Pius XIX: wille van dit nieuw gebedenoffensief, Telkens de gelegenheid Ons in de Van haar Goddelijken Zoon bekomen, jongste tijden geboden werd, hebben dat Jerusalem en Palestina zonder Wij, in plechtige documenten en in verwijl een regeringsvorm zouden toespraken, Onze zonen uit alle de- verkrijgen die, gevestigd op de begin- len der wereld er toe. aangezet tot selen van een waarachtige rechtvaar - God dringende gebedeï!' te doen op- digheid, voortaan alle gevaar van stijgen voor het Heilig Land waar- oorlog en van verwoesting zou ver uit sinds de meest verwijderde tijden wijderen; een regeringsvorm, die de- zoveel licht voor alle volkeren is ge- ze plaatsen, om wille van hun heilig komen». karakter, beschermt en ze bewaart Terwijl men thans in de officiële aan de verering en de liefde van de vergaderingen het toekomstig sta- volgelingen van Jezus-Ohristus; een tuut en de regeringsvorm van Pales- regeringsvorm ten slotte, krachtens tina bespreekt, wensen Wij vurig, dewelke, al de rechten worden ge krachtens Ons apostolisch ambt, dat waarborgd die door de christenen van ai degenen die zich nog beroepen op gans de katholieke wereld, door de den naam. van christen mens, in ver- eeuwen heen, verworven werden door eniging met Ons, met nog meer aan- hun vurige liefde, hun onvermoeiba- drang de gaven van vrede, liefde en ren ijver en hun onverpoosde bedrij- reehtvaardigheid van den Almachti- vig'heid. gen God zouden afsmeken voor deze Met deze zoete hoop, verlenen Wij Heilige Plaatsen. uit ganser harte aan U, Eerbiedwaar- Iedereen weet dat de engelen de dige Broeders, alsook aan de kudde heerlijkheid van God bij de grot van die aan uw zorgen is toevertrouwd, ais Bethlehem hebben bezongen en den pand van bovennatuurlijke gunsten vrede hebben aangekondigd aan de en als blijk van Onze welwillendheid, mensen die van goeden wil zijn; den Apostolischen Zegen, iedereen weet dat Christus aan de Gegeven te Castel Gandolfo, bij mensen die ronddwaalden als scha- Rome, op 8 November van het jaar pen zonder herder, niet enkel zijn ge- 1949, het elfde van ons Pontificaat. Donokhe, nabij de grens gelegen. Al- heeft te St Just Cbaleyssin, nabij le inzittenden, zijnde de zes ledea Grenoble, een viermotorig lijnvlieg- van de bemanning en vier passagiers, tuig D-C. 4 van de Air France onder dewelke een vrouw, kwamen om dat de verbinding verzekerde tussen het leven. Parijs en Tunis, een fatale buiteling De oorzaak van de ramp kon nog gemaakt. Er waren 32 passagiers en is tijdens de nacht niet vastgesteld worden. Mogelijks 5 leden van de bemanning aan boord, Te Bevekor.1 van Vrijdag 25 op Zaterdag' 26 Nov. Wrd het toestel neergehaald door jl., een Belgisch militair jachtvlieg- partisanen van de Vietminh. tuig, behorend tot een escadrille nachtjagers, even na de start te plet ter gestort. De beide inzittenden, de navigator Kapitein Remy en de luitenant-vlie genier Marcel Huls, uit Evere, werden op slag gedood. Over de oorzaak van het ongeval is tot dusver nog niets geweten. Een viermotorig lijnvliegtuig U- C. 6van de Amerikaanse luchtlijn inzittenden zwaar zouden American Airlineswelke de ver- wond. binding verzekerde tussen New-York, meestal Fransen en Noord-Afrikanen. Aanvankelijk werd gemeld dat er 10 dodente betreuren waren, maar volgens naderhand uitgegeven mede deling van de Air Francewaren er in totaal 5 doden te betreuren, na melijk een passagier en vier leden van de bemanning, wijl alle andere rijn ge- Kapitein-vlieger Remy had zich op Washington en Mexico-City, is te hoge wijze onderscheiden tijdens de Love Field, nabij Dallas in de U.S.A.- jongste oorlog, bij nachtelijke bom- staat Texas, te pletter gestart. Bij bardementen. het neerstrijken woelde het toestel eerst de grond, om over een hele af stand, om dan eerfit een motor te ver liezen en ten slotte tegen een loods van de vliegschool aldaar terecht te leden tepletter storte nabij Oslo, De kleine Isaac Allaal, de enige ge redde van het toestel van Aero- Holland», dat een 10-tal dagen ge- fioiiim- 'komen. Daarop raakte het in brand Noorwegen, is thans gans hersteld en vvnuiiA pn rlAplrte hpf. vuur mpiip. AJLT1 l .Fit_Bois°ta' kjxtidstad van en deelde het vuur mede aan de -mocht reedf. de kliniek verlaten bie, Zmd-Amerika, werd gemeld dat andere eebouwen moont reeds de Kliniek verlaten, te a r,holed n cm ps Tc.m van Piir-ntn looas en ttIlutre B«w)uweji. De oorzaak van de ramp schijnt te te Axboieda, op 95 Km. van cucuta, 45 personen, namelijk passagiers en mbeten worden ceweten aan het feit een passagierstoestel te pletter was hPmanninf zouden zich aan boord Roeten worden geweten aan net ieit 0-ech-n-i en rint tiiie inzittenden zitnde S' zolKlen zlcn aan oooru dat de -heuvel, waartegen het toestel gestort en dat alle inzittenden, zijnde Avonden hebben. Enkele passagiers de bemanning en 9 passagiers, daar- korKjen tijdig het toestel verlaten en bij om het leven waren gekomen. Aanvankelijk werd medegedeeld dat het toestel eveneens een beeld van O. L. Vrouw van Fatima, geschonken door de Portugezen aan Zuid-Ameri- ka, vervoerde, maar achteraf bleek dit bericht onjuist te zijn. Een Dakota van de Franse maat schappij Aigle Azur is te pletter gestort aan de Chinees-Tonkinese grens. Het toestel was te Hanoi ge start met het doel bevoorrading af te werpen boven de Franse post nabij enkele andere konden door de red dingsdiensten levend uit het vlieg tuig gehaald worden. Uit het wrak werden dan nog 27 lijken gehaald en een gewonde stierf naderhand in het hospitaal. Een aantal der gered den konden na verpleging hun reis doorzetten. te pletter sloeg, was aangegeven als hebbende een 'hoogte van slechts 164 meter, wijl die in feite 343 meter was, zodat de piloot aldus niet de nodige hoogte was ingegaan en de boom kruinen op de heuvel invloog. De lijken van de gedode kinderen werden overgebracht naar Tunis en Israël. De doelmatige bemesting der wei landen en boomgaarden wordt nog niet algemeen toegepast. Nochtans is het van belang onze weilanden op een intensieve wijze uit te baten om het aantal dieren per Ha. te verhogen. De weilanden en boomgaarden rijn ten anderen zeer gevoelig aan de werking der meststoffen. Hunne toe diening verzekert altijd een op brengstvermeerdering van het gras of van het hooi en een verbetering van de hoedanigheid van het voeder. Kortom het gebruik van een doel matige bemesting op weilanden en boomgaarden laat toe meer melk, meer boter, meer vlees en meer vruch ten voort te brengen aan een lagere kostprijs. Het zijn vooral de scheikundige meststoffen welke de opbrengstver meerdering veroorzaken, en tussen hen rijn het bijzonder de fosfoor en de potasmeststoffen welke de basis vormen der bemesting. De invloed van de potasmeststoffen wordt bijzonder gewaardeerd op voor waarde dat de toediening ervan in de Herfst of in het begin van de Winter gebeurt. Gewoonlijk raden wij aan, jaarlijks 300 tot 500 kg. CHLOORPOTAS 40 of 1.000 tot 1.500 kg. RUWE POTAS- ZOUTEN (sylviniet) per Ha. uit te strooien. (d-3830) MONETAIRE TOESTAND maandelijkse afgekondigde gunstkoem werd toegepast. Volgens de weekstaat afgesloten per De Franse financiën evolueren lnder- 24-U-'49. Onze goudvooraad daalt met 60 daad zeer kranig naar de sanering en de mlllioen en de vooraad sterke deviezen 00]j; een opruiming van het systeem der daalt met 84 millioen doch aangezien de 0ok een opruiming avn het systeem der positie op termijn verschuldigde- devie- meervoudige koersen. Ten slotte verlie zen» gelijklopend met 52 mlllioen daalt, zen de reizigers er eigenlijk niet veel bij, kunnen we practisch gewagen van een vermits ze zich thans tegen de officiële status quo in de degelijke muntdek- koers betaalmiddelen kunnen aanschaf- klngselementen. fen die minstens zo goedkoop zijn als de De vorderingen op het buitenland, ln vroegere relscheques. het kader van de betallngsaccoorden lo- wie nog ongebruikte relscheques ln pen met 162 mlllioen terug, dank zij de zijn bezit mocht hebben zou er echter vereffeningen van de maandelijkse clea- goed aan doen ze onmiddellijk in te leve ring te Bazel, die wij verleden week in Ten. Ze zijn niet meer geldig en de ban- het uitzicht stelden. Wij menen echter ken beschikken slechts over een beperkt* te mogen besluiten dat deze vereffenln- om 2e terug te kopen, gen bijna volledig zijn mogelijk gemaakt door aanwending van de trekkingsrechten door ons land verleend, als voorschot op de te verwachten Marshallfondsen. Im mers, de rubriek accoord voor multila terale compensatie stijgt met 165 mll lioen. REGULARISATIE VAN DE EFFECTEN AAN DRAGER Nieuwe lijst van aangekondigde verrichtingent JWAAAIVVVVWVMtJWVVVVtnWIA op het eiland San Miguel, op de Azo- ren, zou zijn vastgesteld dat de schuld ervan ligt aan een vergissing van de piloot die een valse positie zou hebben medegedeeld aan de uitzendtoren van het vliegveld dat hij bereiken moest. Maandag heeft de Familie van de Lijk van Ginette Neveu herkend omgekomen violiste Ginette Neveu dezes lijk herkend te Mulhouse, waar Uit het onderzoek ingesteld naar dit lijk was overgebracht als zijnde Bij mistig weder en vermoedelijk aanleiding van het vliegtuigongeval aanvankelijk dit van een ander EmaiUeries de lette St Pierre De financiering van de particuliere sec- tot 15-12 kap. en dlv. aandt tor daalt met 200 mlllioen ongeveer. Een Etablissements Eucher bewijs dat de toestand van spanning op tot 15-12 aandi de kapitaalmarkt volledig en definitief Faïencerie de Wasmuel achter de rug is. tot 15-12 aana, ,„v,Sté Nouvelle des Usines Beduwe De schatkist daarentegen heeft 395 mi.- tot 15-12 kap. aand. lloen nodig gehad, doch daar anderzijds Union Minière du Haut Katanga de parastatalen hun positie met 410 mil- tot 31-7-50 maatsch aand. lloen hebben kunnen verlichten, nog- Viandobelge, tot 31-12 kap. en opr. aand. maals dank zij de loffelijkheid van de Alp. Mij Verzeker, en Grondkrediet, markt der kortlopende kapitalen, ls er tot 14-1"50 kap' aand* Charbonnages Helchteren et Zolder, ook status quo wat betreft de staatsfl- tot 15-5-50 gew. en Bevoorr. aand. obK nanciering. - Hydrocarbone, tot 15-12 maatsch. en opfS Op het passief stellen wij andermaal Gaz Industriels Sogaz, een merkelijke daling van de ln omloop tot 31-3-50 kapitaalsaand. zijnde bllletten vast, nl. 530 millioen en de terugkeer tot n gezamenlijke omloop charbonnages Laura et Vereniging van 85 milliard, wat ongeveer overeen- tot 29-3-50 aandeleub stemt met de toestand van zes maand Chocolaterles Queen, geleden. Dat betekent dus de voortzet ting van het binnenlopen der reis- en vacantlebilletten, waarop wij verleden week hebben gewezen. DE KWESTIE VAN DE GOUDHERSCHATTING tot 30-12 kap. en opl Etablissements Denuce, tot 14-1-50 aand Gemeentekrediet v. België, tot 15-3-50 lening 3%-21« reek Union Centrales Electrique du Halnaut tot 30-3-50, aand. reeks Union Centrales Electr. Liege-Namur-Lu tot 31-3-50 aand. reeks Boulonneries de Liege et de la Blancht serie, tot 31-3-50 aand. Brouwerij Anglo Beige te Zulte, tot 15-12-49 aand. reeks A ■bij een gemiste poging om te landen, Zie vervolg hiernevens Wij hebben er telkens op gewezen dat de cijfers van de weekstaten nog de wij zigingen niet ondergaan hadden die de Stad Namen, tot 31-1-50 obligatlën recente devaluatie van de Belgische frank A'ati. Maatsch, Krediet a. Nijverheid, noodzakelijk maakten en we konden ons Oo tot 15.124? ^23 moeilijk de reden van het uitblijven der Urmai tot 15-12-49 kap. aand. slachtoffer der ramp, Amelie Ringer, herschatting van de goud- en deviezen- D.E.M.A., tot 15-12-49 kap. aand. j. J__.-1_._171/T et s* r» n Da/i/i/m/74 Iff 1 O AO 1, ■bod maar ook het voorbeeld van zijn liefde heeft gebracht en de steden en dorpen van Palestina heeft doorwan- triomf van de echte vrijheid en recht vaardigheid heeft verdiend. Indien dus de dankbare gedachte- Zeer lieve Broeders, Volgens den wens van Zijne Hei- deld al goeddoende; iedereen weet iighejd, verzoeken Wij de Heren Pas ten slotte dat de God-Mens op Gol- tors yan al de parochiën in Ons Bis- go dia als -wekke.oos zoenoflei voor dom, alsook de Rectors van openbare de zonden van allen is gestoiven en jjape)ien de kloosterlingen intoegre- door het vergieten van zijn Bloed den. pen> in hun kerkeni op de manier die zij het best geschikt achten, ene of meerdere openbare plechtigheden van gebed en smeking in te richten. Wij verlenen de vereiste toelatingen voor al de Loven en Aanbiddingen van het Allerheiligste Sacrament, die te dien einde zullen geschieden. De kloostergemeenten zullen het op prijs stellen door heilige missen, com muniën en aanbiddingen, een ere plaats in te nemen in dezen kruis tocht van gebeden. Wij vergunnen hiervoor alle nodige toelatingen. Bovendien bevelen Wij dat van he den tot op den vigiliedag van Kerst mis: i» lederen dag, na de bijzonderste mis, de Litanie van O. L. Vrouw zal gebeden worden; 2" Al de priesters zullen als Impe- rata pro re gravi het gebed lezen dei- Mis Adeamus van het Feest van het Onbevlekt Hart van Maria. Deze herderlijke brief zal van op den predikstoel worden afgelezen in al de kerken en openbare bidplaat sen van Ons Bisdom, onder al de mis sen, op Zondag 27 November 1949. Gegeven te Brugge, den 17 Novem ber 1949. HENRICUS, Bisschop van Brugge. Op 23 November jl. brak brand uit aan het houtwerk van de westelijke koepel van de kerk van het G. Graf te Jeruzalem. Het gebruik van een aeetyleenlamp bij herstellingswerken aan het dak veroorzaakte de brand. Na uren blusse nkon de brandweer het vuur niesster worden maar intus sen was de westelijke koepel gans verteerd geworden door het laaiende vuur. De vernielde koepel was meer dere eeuwen oud. Koning Abdoellah van Transjorda- nië begaf zich ter plaatse om zich te vergewissen van de omvang van de ramp. Voor enkele dagen had in het Pro vinciaal Hof, ter Markt, te Brugge, onder het voorzitterschap van Mr. Jan Bernolet en Ln aanwezigheid van de HH. A. Lommez, Provinciale Griffier; J. Axters, raadsheer'bij het Hof van Beroep te Gent; De Zeine, Directeur bij het Provinciaal Gouvernement; T. Schepens en M. Welvaert, Afde lingshoofden; Advocaten Vande Put te, Olivier" e.a., de plechtige uitrei king plaats van de diploma's aan de leerlingen van de School voor Be stuursrecht te Brugge, die met goed resultaat de leergangen van de twee eerste studiejaren óf de volledige lessencyclus, lopend over drie jaar, gevolgd hebbsii. Verwierven o.m. het eerst bedoelde bekwaamheidsgetuigschrift, de HH.; Andries Antoon, leper. Boudry Henri, Reningelst. Bruckx Julien, Steene Cappelaere André, Poperinge. Cloet Retni, Koksijde. Deckmijn Willem, Roeselare. De Jonghe Michel, Beveren (R.) Dekaezemaeker Jean, leper. Delmeire Maurice, Beveren K Desmyttere Jozef, Beveren (V.) Devos Willy, Proven. Hardeman Henri, Poperinge. Hinnion Marcel, Werken. Laenknecft Gaston, Passchendale. Vandepitte G.. Oostnieuwkerke. Vanpeperstraete A., Hoogstade, Het einddiploma werd uitgereikt aan de Heren: Billiau Aimé, Roeselare. Cattebeke Gerard, Gullegem. Degryse André, Roeselare. Deiva Jozef, Poperinge. Emaer Joseph, Wervik. Lievens Albert, Beveren (R.) ZONDAG 4 DECEMBER: Veurne: Gewestelijke Kaderdag in Het Hof van Commercete 10 uur. Oprichting principiële beroepsvereni gingen. Diksmuide: Gewestelijke Kaderdag ln De Vrede te 14.30 uur. Statu taire oprichting van het gewest. Wlngene: St-Niklaasfeest voor de kinderen van onze leden, te 16.30 uur, lokaal «Patronaat». WOENSDAG 7 DECEMBER: Lombardsijde: In de «Leeuw van Vlaanderen», te 19.30 uur. Spreker: Flor. Vandenbroucke. DONDERDAG 8 DECEMBER: Veurne: In «Het Hof van Com- merca te 20 uur. Voordracht over Etalagekunstdoor Dhr. G. Hael- man. Meulebekc: Feestavond in het lo kaal Kring te 19 uur. Lichtervelde: In Ste-Margareta- zaal, te 19.30 uur. Sprekers: Advocaat G. Thiers en Rog. D;splenter, gewest, secretaris. HET WERK BEGINT! ORDE EN NETHEID DE SLAG TEGEN DE MISBRUIKEN VICTORIE Zijn programma had Grimminck kort en bondig zonder omhaal van verloren woorden meegedeeld. Nu be gon het werk. Met scherpe speurzin oriënteerde htj zich. Horen, zien en zwijgen totdat hij een klare kijk kreeg op zijn nieuwe parochie, dat was zijn wachtwoord. Hij begon zoals te Zuidkote met 't een en 't ander dat de kerk aanging recht te zetten in de mate van het mogelijke en naar ge lang het inkomen van de kerk het toeliet. Grote veranderingen kon hij niet doen ob pauperiem temporis omdat het arme tijd was, zegt zijn kapelaan E. H. Chieux. Orde en netheid, in en rond de kerk, lagen hem nauw aan 't hart. Te dien tijde was de land- en stads bevolking nog niet zo zindelijk als nu. En het hele dorp met het kerk hof inbegrepen was zo maar eenvou dig weg een kuier- en snufïeloord voor de huisdieren. Het ging er zoals in Adams tijd en gelijk op Breughel's êchilderijen waar de verkens famili air door de straten wandelden. Maar els ze te dicht bij de kerk kwamen en 'brommende tussen de graven en kruisen aan 't wroeten gingen, kon do nieuwe pestoor daar ni»t meer Specialiteit van Slaapkamers! - 7.450 7.500 8.750 9.850 10.500 12.750, enz., zijn steeds in voorraad. Onze winkel en drie verdiepen met de meest moderne toonzalen zijn steeds het bezichtigen waard; Slaapkamers van 3.800 4.950 6.650 10.750 11.000 11.500 12.000 - 1. - Een WAARBORG-CERTIFICAAT vergezelt iedere levering. 2. - Een GRATIS BEZOEK van een onzer meubelmakers en een onzer meubel- polierders wordt bij iedere klant gebracht. Dus enkele maanden na de leve ring worden alle geleverde meubels volledig kosteloos nagezien en nog eens extra gepolierd. 3. - Gedurende twee volle jaren, kan iedere klant beroep doen op onze goed ge organiseerde GRATIS-ONDERHOUDSDIENST. Daarom drukken we iéde re klant op het hart bij de minste reden onze twee jaar gratis-onderhouds dienst te verwittigen. 1. - Alle meubels kunnen met gemak van betaling worden aangekocht. In het moderne Amerika koopt eenieder met maandelijkse afkortingen. Waarom ook U niet? 2. - De betaling geschiedt onder de meeste geheimhoudingzonder bank, zon der wissels aan te bieden. De koper zelf kan maandelijks de afbetaling komen doen ten burele bij ons, of op het postkantoor. 3. - Moest de koper komen te sterven, dan worden hem alle sommen kwijtge scholden die nog te betalen blijven. Zodat de overblijvenden alle ge kochte meubels gratis kunnen behouden. Onze camions rijden dagelijks de ganse streek af. Eender waar U woont, hoe klein uw aankoop ook weze, hij wordt in recordtijd bij U GRATIS thuisbesteld en opgezet. Koning Leopold heeft zijn verblijf te Parijs, waar hij in behandeling is, moeten verlengen. De Vorst lijdt aan ontkalking van de wervels, die niet van ernstige aard zou zijn. In de omgeving van de Koning wordt verklaard, dat hij waarschijn lijk binnen enkele dagen volledig hersteld zal zijn. WWtfWWiftWJWWVWWWWWVWWWWMMMVWVWVWfWVWftfMWWtf; Meubelhuis MONCAREY (d-3656) (per maand: 376,fr.) Zie onze uitstalling. (per maand: 644,fr.) Volledige luxeafwerking langs binnen (per maand: 736,fr.) Kas 2,20 m.; Lavabo 1,50 m. (per maand: 874,Jr.) over. Onze eerweerdige heer had ook een bijzonder eerbiedigheid voor de gewijde plaatsen en als hij som tijds verkens op 't kerkhof zag, joeg hij die terstond af. Ja, hij riep de voorbijgaande personen dat zij zou den helpen, of ln de kerke geko men zijnde vroeg hij volk die die te helpen verjagen. Men mag Grimminok's apostolaat niet met een hedendaagse maatstaf afwegen. Hij leefde 250 jaar geleden; de zedenopvatting was toen strenger dan nu, en het was om de goede ge bruiken van die tijd te bewaren dat hij zich moest inspannen. Dat was zijn plicht en hij deed het. En het eerste dat hem dadelijk opviel, dat was het wilde, band- en tuchteloze gedoe, het drinken en springen in de herbergen van zijn eigen parochia nen, van de vele vreemdelingen die te Kaaster overwaaiden om er van te profiteren en van de ontelbare pel grims die na hun devotie-oefeningen in de kapel zich op een zonderlinge manier ontspanden. Hij wachtte niet lang, en in een van zijn eerste ser moenen zei hij daar vierkant zijn gedacht over, zodanig dat de Kaas- ternaars de mening van hun nieuwe herder daarover nogal rap kenden. Het was niet alleen dansen en sprin gen, maar ook echite wolven-maalttj- den moesten de moe-gesprongen her bergbezoekers weer opbeuren om dan later te kunnen herbeginnen met frisse krachten. Tot vóór enkele ja ren had men in die gewesten nog een overblijfsel daarvan: het candeel op de herbergkermissen. Die bijeenkomsten hadden gewoon lijk plaats op de heiligdagen, met het gevolg dat velen verzuimden de ker kelijke diensten bij te wonen. Daar over schrijft Devos wat volgt: Hij hadde enen schroom van de schen- dinge der heiligdagen die daardoor ende zo dikwijls ende zo jammerlijk geschiedt. De huisgenoten vóór den middag den gansen tijd aan 't werk; na den middag de gasten met hun buik aan tafel zonder te scheiden om zich tot de kerkelijke diensten te be geven...» Onnodige kosten, verlies van tijd, lekkere spijzen, voedsel van ho- veerdigheid. Hij wist dat aan de on kuisheid onderworpen was een li chaam met spijze opgevuld. Ziet hier, wat hij in een sermoen op de quatertemperdagen zeer beval lig daarop zegt: Weet dat de duivel van d' onma tigheid dikwijls zit in onze mage. Ende nadat wij wel geëten hebben, dienen goddelozen gaat weg, ende ons willende zenden den duivel van onzuiverheid om ons te bekoren, hij gaat hem vertellen den staat in wel ken hij ons gelaten heeft, zeggende: Gaat stoutelijk aantasten en de beroe ren enen zodanlgen, want gelijk hij zijn lichaam wel opgevuld heeft, gij en zult geen grote moeite hebben om hem t' overwinnen. Deze komt daar ende grimmende bindt hij onze han den ende voeten door de ketens van den slaap. Daarna doet hij met ons wat hij wil. Hij stelt voor aan de ziele va^ verbeeldingen die zelve op het reserves niet indenken. Er komt thans echter aan het licht dat deze noodzakelijk geworden reguïarisa- tle aanleiding ls tot een opinie-conflict tussen de leiding van ons uitgifte-insti tuut en de regeringsmiddens. Het is mo menteel de grote actuële kwestie gewor- Manufacture de Tabacs crotx Le Dragon Maes en Degendt, tot 15-12-49 kap. aand, Vaartschip Celina I, tot 15-12-49 aandi Vaartschip Celina II, tot 15-12-49 aand. Houillere3 d'Anderlues, tot 31-3-50 aand. en obllg. Fournier-Dcl* tot 31-12-49 kap. en Genotsaand. IEPER, Diksmuidestraat 22. VEURNE, Noordstraat 24. BRUGGE, Vlamingstr. 35. Alle Bank-, Beurs- en Wissel verrichtingen. Voordelige voorwaarden. den, te weten wat er dient aangevangen met de fictieve winst die moet voort spruiten uit bedoelde herschatting. De winst ls natuurlijk zuiver fictief, omdat men nu een bepaald actief gaat meten met een maat die kleiner geworden ls. En ln die kleinere maat uitgedrukt (de ge devalueerde frank) bekomt men natuur lijk een hoger getal bij vroeger. Wie daar uit zou besluiten dat er een werkelijke winst is ontstaan zou er gewoon geen snars van begrijpen, noch van financie- noch van economische aangelegenheden. En toch wil men het herschattings- verschil in sommige middens doen door gaan als een winst. Een winst die gerust mag vertegrd worden. Men zou er aan denken er openbare werken te laten mee uitvoeren. Dat is zoveel als zeggen: wij voeren werken uit zonder geld en zonder inkomsten en doen de billettenpers draalen. En om dat inflatiezaakje te be dekken, maken we de gemeenschap wijs dat we de devaluatie-herschatting daar toe aanwenden. In de meest gezaghebbende kringen komt men tegen dit ontwerp op. Niet dat men een degelijk budget voor open bare werken ondoelmatig acht, wel inte gendeel, maar omdat daartoe andere classieke wegen openstaan, nl. leningen en zelfs een zekere uitbreiding van de billettenomloop als 't nodig ls en onder bepaalde flnancieringsvormen, waarbij de hulp van de particuliere kredietinstel lingen wordt ingeroepen. De devaluatie- herschatting mag voor geen ander oog- De overige obligaties dezer reek® merk in aanmerking komen, tenzij voor zijn terugbetaalbaar tegen 1.000 fr. gedeeltelijke aanzuivering van de open bare schuld, hetzij vlottende, hetzij ge consolideerde. Lijk verleden jaar immers nog het geval was met de herschatting tengevolge van de vorige devaluatie ln Mei 1944 en waarvan het bedrag nog al tijd op een reserverekening stond. De uitslag van de 104« trekking van de Lening- voor Wederopbouw (eersta schijf) luidt: Wint 1.000.000 frank: VRIJE NOTERING VAN ZW. FR. EN DOLLAR Sedert een 14-tal dagen functionneert dus d« vrije markt voor wat betreft de Zwitserse frank bij ons en de Belgische frank in Zwitserland. Met andere woor den het betalingsverkeer ls zo goed als vrij tussen belde landen. Alleen het ka pitaalverkeer ls aan voorafgaande toela ting onderhevig. De reizigers naar Zwit serland kunnen voor 10.000 fr. Zwitserse frank meenemen, benevens nog 10.000 ln B. frank. Alles loopt normaal zoals voorzien en de koers wijkt practisch niet af van de officiële pariteit, behalve nu de laatste dagen. Inderdaad, de koers van de Zw. fr. vertoont een neiging om zich omhoog te werken en nadert het punt waarop het voordeliger wordt een omweg te maken over een andere munt. Dat komt nl. om dat de dollar ln Zwitserland toevallig vrij laag genoteerd wordt en doordat on ze arbitrage, door middel van Zw. fr. op de Zwitserse markt dollars wil aankopen. Dat betekent dus een factor van zeer voorbijgaande Invloed, maar overigens ls men over het systeem in zoverre vol daan, dat de vrije markt eerlang zal worden uitgebreid tot de dollar. Men zal dus wat de drie bedoelde munten be treft vrij kunen overgaan van de ene ln de andere, lijk voor de oorlog. Alleen de echte kapltaaltransferten die niets met de commerciële operaties te maken heb ben, zullen nog aan toelating onderwor pen zijn. Het openen van die vrije dol- larnotereing werd bepaald op 30 Novem ber Jl. AFSCHAFFING VAN DE REISCHEQUES VOOR FRANKRIJK Zoals te voorzien was en zoals wij het bij de Jongste Franse devaluatie ook heb ben doen opmerken, ls er Inderdaad een einde gesteld aan het systeem van rels cheques voor Frankrijk waarop een 213' Trekking van 25 November lS49y I Lot van 100.000 fr., reeks 252.327, II Loten van 25.000 fr.: reeksen 135.698 141.928 176.538 217.309 233.119 244.295 2 44.669 246.450 260.043 272.485 291.360. Tolbedienden welke Donderdag 24 Nov. jl., rond 6 uur in de morgen aan de grensp st van Halewijn-MeS nen op dienst aren, hielden een autdj staande, komende uit België. Na de gebruikelijke vraag aan da voerder of hij niets aan te gevea had, en het ontkennend antwoord; werd tot een grondig onderzoek vai| de auto overgegaan. In de rechterkant van de auto wera een bijzondere koffer ontdekt, zodai het onderzoek voortgezet werd. Verft scheidene dergelijke verborgen plaatst jes wei-den gevonden, waarin 1.9O0! paar nylonkousen geborgen waren. De voerder, Calel Adlec, 24 jaaa^ Tchecoslovaak, wonende te Parijej verklaarde te Brussel zekere Béna Thau, wonende Liedtsplaats, t-4 Schaarbeek, ontmoet te hebben. Dez^ had hem gevraagd zijn auto Hudi sonnaar het Hotel des Ambas# sadeurste Parijs te voeren, ei| kreeg hiervoor 1.000 Belgische fr. autopapieren waren op naam v Thau Béno". De kousen, ter waar van 950.000 fr., en de auto V; 150.000 fr. werden aangeslagen e; een boete van 1.900.000 Franse fr. z nog moeten betaald worden. Adlec Calel werd naar het Parked van Rijsel overgebracht. lichaam bewegingen voortbrengen. De herbergiers hoorden dat natuur lijk niet al te gaarne, en de tongen sloegen los bij 't verlaten van de kerk. Ene herbergierege, komende uit de kerk, zeide tot de dochters: het is ge daan! Men moet niet meer peinzen op de vergaderingen met zo een man! Hoewel Grimminck er geen doekjes omwond in zijn sermoenen en de hardste middelen gebruikte om dat kwaad tegen te gaan, toch ging hij in zijn uitvallen voorzichtig en ver standig te werk. Zijn preekstoel was geen arsenaal waar hij nieuwe dood zonden smeedde. Hij was een wijze theoloog en heeft zich voor zulke dwaasn.den wel gezwicht. Mr Devos ging hem eens in zijn kluis bezoeken om daarover zijn gedacht te vragen, en hij pent het verslag van rijn be zoek als volgt neer 't Is bemerkensw aardig dat Grim minck, kluizenaar zijnde te Kaaster, mij heeft gezeid, dat hij niet voor stond (voorhield) dat de overtreders van het gebod der Kerk aangaande die bijeenkomsten van jongmans en dochters, doodzonde deden, om geen strik te stellen aan hunne consciën tie.» «Zo gaf -hij een verstandige les aan sommige herders, die in dergelij ke en andere gevallen, in de gloed van hun rede er op los bonsden en beuk ten met hun zwaarste geschut om hun thesis er door te krijgen, en die onredelijke zaken willen afbreken met die (zonder reden) als doodzon de voor te houden. Hij kende echter zijn zwakke men sen genoeg om te weten dat de be staande misbruiken voor velen een oorzaak van groot kwaad ifwvien worden en hij sloeg er onbarmhartig op los. Des te meer daar iedereen er naar toe liep en «het gemeen gebruik den schijn zelf van zonde verduister de. Het was echter niet louter negatief 'werken en afbreken, maar hij zocht een slechte gewoonte door een goede te vervangen. «Er waren ook dochters, die anders deugdelijk waren hierin gewikkeld. Hij trachtte die met goedheid af te trekken. Hij nodigde hen uit op de heiligdagen tot zijn huis en onder hield hen met zedelijke zaken. Kaaster moest niet wachten tot in de twintigste eeuw naar een oplos sing voor het moderne jeugdpro bleem. En als er bij sommige meisjes geen rechter kant meer aan te krij gen was, dan greep hij' zonder aar zelen naar de enige oplossing die nog voor hen overbleef. Hij raadde, ja hij praamde enigzins om haast te trouwen, om zo te zijn buiten de oc casie van die zonde. Dat was niets meer dan het gezond verstand, en Grimminck heeft bewe zen dat hij zulks bezat zoals de grote jeugdleiders, een Philippus Neri, een Don Bosco en anderen. Ook de jon gelingen nam hij op een zelfde wijze onder handen: «een (jongeling) heeft aan Mijnheer Chieux gezeid dat hij blijde was en zeer gelukkig van de ware kennis gehad te hebben van zodanige periculeuse gesprekken door de zalige vermaningen van Mijnheer Pastoor, en dat hij dan beter en za liger leefde als te voren! Na enkele maanden van harde en taaie strijd begon men een kentering te bespeuren. Het was hun (d. 1. zijn parochianen) pijnelijk enen man te bedroeven die hun zo tere affectie/ bewees. Men achtte meer en meer zijne woorden, en ten leste door vreze van zonde, begon men de andere tijdpasseringen te smaken, te weten: het horen van goede vermaningen en het lezen van goede boeken. De deug- delijksten scheidden zich (van die slechte bijeenkomsten) af. De handel werd gebroken. Enigen werden bewo gen door het exempel van hun ge- spelegen (gezellinnen). Het waren maar enigen van de slechte conditie die de ere niet en bewoog, ofte van de goddeloosten die de zonde niet en achtten die nog hunne oude wegen ingingen. ZOETE EN ZURE REMEDIES Tot nu toe gebruikte hij de zoete middelen, maar toen hij zag dat zacht- en zoetheid bij sommigen niet baatten, dan greep hij naar de harde en zure remedies, naar zweep en stok, of om een modern beeld te gebruiken, naar het operatie-mes en onbarm hartig voor de zonde, maar niet voor de zondaar, sneed hij de kwade zwe ren en het wilde vlees uit. Ja dan haalde hij weer voor de dag zijn grove borstel waarmede hij te Zuid kote op de zeeratten zo hardhandig gewreven en geschrobd had en met succes I Waarom mocht men voor de zieke zielen niet doen wat men deed voor de kranke lichamen? Als sommige Kaasternaars en ook priesters uit de aanpalende parochies hem zo zagen te werk gaan, dan dachten en zeiden ze: Waarom is hij zo geweldig, en waarom doet hij niet gelijk de ande- rt pastoors die ook goede priesters zijn? Grimminck hoorde hun vraag, en hij gaf een antwoord zo gevat, zo kort en schilderachtig als een parabel uit het Evangelie, zo subliem dat de ondervragers zwegen, voor goed... Als men hem zelde waarom hij niet content en was met gelijk de andere pastoors, te vermanen, zonder zo een geweld te gebruiken, zeide hij Als een zieken, bevangen met de hete koortsen uit zijn bedde loopt, men is niet content met te zeggen: blijft in uw bedde, maar men bindt hem vast! Na de zoetigheid met de menigte gebruikt te hebben, praamde hij de hardnekkigen met harder middelen. Hij wandelde vóór de herbergen om te zien wie daar in- of uitging. Hij ging zelf binnen en verjoeg de on- beschaamdsten. Hij dagvaardigde sommigen bij den officiaal. Hij be taalde bespieders om te weten of er genen van de zijnen op andere pa rochiën dien handel bedreven. Hij zeide dat hij als Sint Jan zijn hoofd ten beste zou geven om ziele-abusen te beletten! Waarlijk, het waren harde en zure middelen, maar hij had er nog har der! Wij hebben het reeds gezegd: vergeet niet dat dit alles gebeurde 250 jaar terug, en dat hij niets an ders eiste dan het onderhouden van de toen bestaande burgerlijke en ker kelijke wetten. Men vergete vooral niet dat de mensen wie hij die har de remedies deed slikken, er hem na hun genezing zeer dankbaar voor waren! In de anekdote die volgt, brengt Mr Devos ons in Gods tempel en hij roept voor onze geest tafere len van openbare boete zoals in dt eerste tijden der kerk. zoal® te Flo rence met Fra Girolamo de Savona* rola, of met Sint Paulus van hej Kruis of met Sint Carolus Borromeua en de pestlijders te Milaan... Daï mocht en dat kon Grimminck omd^J hij Grimminck was! «Hij deed pi» blieke penitentiën doen in de kerk aan degenen die overtuigd wareil plichtig te zijn. Sommigen knieldeft met de keerse in de hand ten tijda van zijn sermoen. Anderen deelden aalmoezen aan de armen dewelke hil publiekelijk zeide gegeven te zijn omJ dat zij het gebod van de H. Kerk.® overtreden hadden Daar was op de parochie eneö speelman, arm, overlast met veel kin. deren. Hij was gewoon door het speji len in de vergaderingen een zijn onderhoud te vergader spel was op de losse herten een nieuwe beweginge (aanlokking) Mijnheer Grimminck ontbood 1 ■ten zijnen huize met de violon. ce deze in 't vier, betaalde den p 'j. ende bovendien maandelijks zi als hij zeide te bedragen zijn c.d; nairelijk gewin! Dat was nu eens een remedie b en zacht tegelijkertijde, zó z... zelfs, dat nog wel menig ander spt J. man trek zou gekregen hebben c met zijn violonnaar de pas, ri, geroepen te worden, en er zijn S divarius te zien opgaan in de kr x lende, lekkende vlammentongen va: 's pastoors oude Vlaamse ha Al deze middelen hielden zijn par chianen ten lesten ln. Maar d' vreemdelingen gaven enen meerdi ren tegenstand aan rijnen ijver! -li

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1949 | | pagina 3