ONZE SPORTBLADZIJDE Wanneer een Sportfeest ingericht wordt op openbare wegen Het noodlot stremde eens te meer Flander Janssens jongste Wielerseizoen Een buitengewoon toestel Een buitengewone waarborgI ■H RADIO 'Het Wekelijks 25.000 fr. aan Prijzen 13 I:I:14II!I4!I Uitslagen, Rangschikking en aangekondigde Voetbalwedstrijden. Hogere en Lagere Afdelingen Zondag 4=12-49 HET WERELD KAMPIOENSCHAP 1950 TE MOORSLEDE SCHUIF BOKSEN ANDRE BERTIN EN ZIJN STOERE WEST-VLAMINGEN SMEEDDEN GROOTSE PLANNEN VOOR 1950 DE POST VOOR ONZE SOLDATEN IN DUITSLAND R. JONCKERS-FESTRE ZOON ONZE PRIJZENLIJST 10.000 FRANK OF 5 PRIJZEN VOOR DE EINDRANGSCHIKKING WONNEN PRIJS ALGEMENE RANGSCHIKKING NA V.P. 11 fl ft HET WEKELIJKS NIEUWS» Zaterdag 3 Dec. 1949. Blz. 6. IETS VOOR GEMEENTEBESTUREN EN INRICHTERS Wanneer een automobilist aanlandt in een Stad of Gemeente waar een of andere feestelijkheid of sportmanifestatie op de openbare weg' plaats heeft, is het vaak een nachtmerrie voor hem om uit een dool hof van straatjes terug op de goede baan te geraken. Hier mag hij ij et passeren, daar is het verboden doorgang; de motor grolt en puft at dan dikwijls als eindresultaat een hopeloze verkeersstremming \ar de chauffeur gelaten het einde der gebeurtenissen mag afwach- i i. De toeristen per fiets die de afgesloten zone van een koersom- Icop betreden, worden nog al dikwijls aan de geldbeugel getast en mogen in vele gevallen een inkomgeld afdokken dat hen vreemd doet opkijken. De openbareweg is in deze gevallen verboden terrein geworden of wordt afgesloten met een tolbareel Niemand zal betwisten dat bij het komstmeet in vaste blijvende vormen Inrichten van sportmanifestaties op gegoten. Met een beetje goede wil de openbare wegen, of bij het uit- kan er overal een regeling getroffen gaan van een feeststoet, de orde en worden die het terrein van het sport- het goed verloop van zaken moet gebeuren zodanig afbakent dat én verzekerd worden. Dat een auto niet weggebruikers én toeschouwers kwaad mag komen aanstormen lijk een hond humeur bespaard wordt. Misschien in een kegelspel, dat staat vast. Er biedt de wintertijd wel gelegenheid ia ook niemand die redelijkerwijze aan gemeenteoverheden en inrichters kan betwisten dat organisators van om de zaak eens onder handen te ne- Jeoersen of andere sportfeesten in men ten einde in het zomerseizoen het openhaar, er mogen voor zorgen het ordelijk verloop van de sportfees- dat er zaad in 't bakje komt. Gratis ten te waarborgen. Op bezoek bij een Roeslaarse Prof. voor nik» naar een spectakel gaan kijken is onaanvaardbaar, ten ware natuurlijk het spektakel aangekon digd werd als kosteloos. Maar er- blijft toch nog altijd een recht dat kernactoitig uitgedrukt is in de spreuk «de baan is voor iedereen» en dat mag niet zo lichtzinnig over het hoofd gezien worden. De gulden mid denweg moet hierin bewaard worden. Dienaangaande bestaan er zeer nauwkeurige onderrichtingen die wel eens in de winter-rustperiode mogen ppgerakeld worden, ai ware het maar om in liet sportseizoen voor geen ver warde toestanden te staan. De Burgemeester is in zijn gemeen te belast met de wegenpolitie en met het handhaven der orde. Slechts om zeer ernstige redenen mag het ver keer op bepaalde punten verboden worden, doch vooraf dienen de Pro vincie-Gouverneur en de Arrondisse mentscommissaris geraadpleegd te worden en dan nog dient er altijd ge zorgd voor een omleiding. Da Burgemeester die in strijd met advies van hoger instanties zou han delen. is natuurlijk verantwoordelijk voor de beslissingen die hij eigen machtig zou nemen; wanneer dit de openbare orde dreigt in de war te sturen is een ingrijpen van de Gou verneur der Provincie ten volle ge rechtvaardigd. Dit uit administratief oogpunt bekeken. Het voetgangersverkeer op de open bare weg mag in geen geval belem merd; hiervoor moet er altijd vrije doorgang open blijven. Het spreekt vanzelf dat het tramverkeer slechts bij absolute noodzakelijkheid mag ge schorst worden. Zoals hoger gezegd dient er steeds voor een deugdelijke omleiding ge zorgd indien de noodzakelijkheid zich voordoet bepaalde wegen aan het pu bliek verkeer te ontzeggen. Een omleiding dient duidelijk aan gegeven te worden; goed zichtbare borden met de officiële witte hori zontale streep op rode grond (verbo den richting) en anderzijds de witte pijl op blauwe grond (verplichte- richting) zijn voor ieder weggebrui ker verstaanbaar. Wanneer dan op een bijkomend bordje de naam van stad of gemeente vermeld wordt waar heen de omleiding voert, dan is dit beslist een betere oplossing dan de welwillende politieagent of veldwach ter die de autovoerder overstelpt met een uitleg van eerste straat rechts, derde links, tot aan 't kapelleke, links tot aan het tweede huis met groene blaffetuurkes... enz.». Dit voor de omleidingen, die zowel bij een stoet ais een sportfeest te pas komen. Bij een sportmanifestatie komen er financiële bekommernissen om het hoekje kijken, want het is billijk dat een sportliefhebber inkomgeld be taalt voor het spektakel waarvan hij wil genieten. Bepaalde plaatsen mogen afgeslo ten worden voor toeschouwers op voorwaarde dat het verkeer niet wor de stilgelegd. De toegang tot Rijks wegen mag in geen geval belemmerd worden tn aan niemand mag toe gangsgeld geëist worden om die we gen te betreden; de afgesloten plaat sen moeten zodanig aangelegd wor den dat de wegen vrij toegankelijk blijven. Het gaat dus niet op Toibarelen op te richten langs de vier windstre ken wanneer in de gemeente een ve- lokoers verreden wordt en dat is een euvel dat zich weieens voordoet. Er kan dikwijls geen muis meer dooi de aangelegde versperring en gezapi ge toeristen zien dikwijls het plezier van hun Zondagnamiddag verbrod omdat ze eerst wat van hun drinkgeld moeten afdokken alvorens de ge meente te mogen betreden. Doorgaans is in een zelfde gemeen te de omloop van e'en velokoers en de plaats van de tribune met de aan- Aan een schrijven dat Minister A. De Vleeschauwer op 4-11-49 richtte aan Senator R. De Man, oud-Minis ter, ontleenden wij graag de bijzon derheden die op administratief ge bied deze kwesties regelen. Het was te Poperinge ov 12 Juli 1947 dat Flander Kampioen iverd van West-VIcicnderen. We zien hem hier 3van linies) met zijn vrouwtje in de bloemen na het behalen van die titel. Toen woonde Flander nog in Heist-aan-Zee. René Janssens beschikte gecluren- Flander was er dien dag effenaf on- de de maanden Augustus en Septem- weerstaanbaar en toch won hij niet; ber over de topkonditie, doch ver- neen, hij reed er nog geen behoorlij- overde tijdens deze periode daarom ke prijs. Op het laatste der koers lag echter geen noemenswaardige ui'tsla- hij met Rik Varikerckhoven op kop, gen! wanneer Rik een tuimelaar zette Het kan geenszins worden ontkend, en Flander in z'n val natuurlijk me- dat de afgelopen wielermaanden voor desleepte. De Brusselaar was volledig Roeselare's nieuwste Beroepsrenner buiten strijd, terwijl Janssens wel niet datgene hebben gebracht wat met een gebroken wiel stond, doch er Flander zelf ervan had verwacht. seffens een ander kon bemachtigen. Op het voorbije seizoen had Jans- De weg naar een lang verdiende ze- sens nochtans al zijn hoop gesteld; ge lag dus breed voor hem open, de onafgebroken reeks van tegensla- maar nauwelijks een vijfhonderdtal gen, welke René vanaf het debuut meter verder kwam een platte tube van z'n rennerscarrière, haast besten- aan alle gekoesterde illusies een voor- dig in een ijzeren greep gekneld barig einde stellen. En tegen dat hi.i houdt, blijkt werkelijk een fatum, had hersteld, waren het merendeel waaraan hij zich moeilijk kon ont- der nog in strijd zijnde renners al trekken. Een fataal iets, welke ten- lang aan de meet! slotte niet alleen de moraal, m? ar ook het vertrouwen in eigen kunde, BERTÏN. LA METROPQLE langzaam maar zeker aan het onder- OF VAN HAUWAERT? mijnen gaat. J Flander Janssens reed gedurende 'V- -■ HELIKON K.S. W.P. 492 Prijs 4150 ïr. HELIKON S.T.S. W.P. 693 Prijs 5350 -Jr. HELIKON M.S. W.P. 591 Prijs i 5930 fr. verzekert zich tegen een concur rerende prija de koper van een HELIKON Een buitengewoon toestel i STABIEL door de kwaliteit der gebruikte grondstoffen en onder delen. Door de zorgvuldige afwerking in* het raam van een rationele serieconstructie. SIERLIJK door zijn smaakvolle Heli kon-meubels. MUZIKAAL door zijn speciale Helikon-schakelingen, een muzi kaliteit zonder weerga, die elk moet HOREN I Een buitengewone waarborg i Achter elk Helikon-toestel staat één uit de schaar der bevoegde, over 't algemeen jonge en steeds moderne techniekers, waarmee Helikon zich in elke streek heeft omringd. Achter alles staat het Helikon- bedrijf dat in zijn rationele orga nisatie en zijn technische moge lijkheden enig is in de streek. V*oor prospectus en alle inlichtingen wend U tot een Hclikon-ücrkoper of tot de HELIKON p.v.b.a. Vijverboek, VLAMERTINGE-Tel. leper 854 (d-3óó8) Pronostiekprijskamp 2 1 23 p. UITSLAG V. P. 11: x x 2 2 2 1 I 2 x 1 Eén mededinger bekwam 20 punten: VANHEE MAURICE (5), Pannelaan 56, ADINKERKE Hij mag zich in de eerstvolgende dagen aan een bon ter waarde van 500 fr. verwachten, waarmede hij zich kan wenden tot het'Huts Franco BeigeOoststraat, Veurne, voor de aankoop van een, mar meren schouwgarnituur. Volgen dan met 19 punten: BLYAERT RENÉ (2) Seulestraat 64, NIEUWKERKE. MEERSEMAN MARIA (2) Boomgaardstraat, POPERINGE. PAPEGAEY ANDRÉ (9) Bellestraat 10, POPERINGE. Verder 15 deelnemers met 18 punten; 22 met 17 p.; 29 met 16 p.; 50 met 15 p.; 82 met 14 p.; 129 met 13 p. en 144 met 12 p., zodat zich in totaal 475 deelnemers wisten te klasseren voor de algemene rang schikking, daar ze op 23 te winnen punten de 'helft behaalden. Het hieronderstaande bulletijn, invullen, uitknippen en insturen Uiteraard was Janssens, welke wer kelijk de goedheid in persoon is, door deze weinig vleiende uitlating van Ramon nf.et erg in z'n schik en zwoer bij hoog en laag hem deze poets terug ACHTTIEN ACHTEREENVOLGEN- *let verlopen seizoen voor he» huls betaald te zetten. DE KOERSEN MET PECH, ZES GEBROKEN KADERS. Van Hauwaert. Moest hij zelf kunnen Di(. gebeurde dan te Koolskamp, kiezen dan zou z* voorkeur onge- waar plander zich gedurende de tv, ïjfeld naar het Franse meik Ber- iaatste ronden, wanneer Ramon er Bij een onlangs gehouden bezoek tin gaan; dit laat zich overigens best ai]pt. nn7p1.fp rip ril.,p knr,inv)Pr<; tP VPr_ aan het «Café des Alliés hadden begrijpen. De andere Rodenbachzo- ?otgen! letferUjk de z?el uit het hjf we de gelegenheid met de patron nen, Valeer Ollivier en Maürits Blom- hee|t den. ^ant Ramon was hen een boompjeop te zetten. me, maken eveneens deel van dit 'zeker ogenbliic tot op twintig me- Of liever, het was Angè'e - Flan- team dat voor 't grootste gedeelte genaderd, en zou hen zonder het ders' vrouw welke uit hoofde van uit West-Vlamingen bestaat en wel- paardewerl:van Janssens dien Het I.W.U.-Bureau, dat de Zurich zijn bijeenkomst had, heeft het par cours van Moorslede voor de weg- wereldkampioenschappen officieel er kend. Die zaak is dus van de baan: Moorslede zal het wereldkampioen schap inrichten. Over de koersformule moet nog nader gesproken worden. na lezing, ona blad in de handen een uwer vrienden of buren die ona blad niet hebben. U bewijat er ona een dienst mee. Dank. ongetwijfeld nog Rene's alomgekende bescheidenheid, ke door een nauw onderling kontakt twéede klasser ons met vaardige welsprekendheid te de vriendschapsbanden met elkaar bebben vervoegd, woord stond, terwijl het lijdend on- flink weten in stand te houden, derwerp» zich beperkte met af en Anderzijds zouden aan Flander er HOEFT GELUK BIJ! toe eens monkelend te knikken. eventuele voorstellen van La Metro- Ja, vertelt Angèle, dit jaar heeft pole worden gedaan. Maar, verduide- Er zijn renners die over een rijk ar- Flander oonieuw alle records inzake lijkt Angèle, als het voor 'n trui en senaal van kwaliteiten beschikken en onkans geklopt. In het voorjaar be- een kader moet worden klaargespeeld, toch nooit de hoogste trede van de gon het met een zenuwaandoening dan blijft René nog liefst bij Van wielersport-ladder hebben bereikt, in de buik, dat hem Tangen tijd alle Hauwaert. Eenvoudig onadat het aan dat iets kracht ontnam. Naderhand dan die Als we het goed voor hebben, mer- jegeluk ontbreekt, onontbeerlijk eindeloze 'sliert van bandbreuken cn ken we op, werd Flander nog nimmer voor gelijk welk beroep en vooral in andere defecten, waaraan schier gepolst voor deelname aan Bordeaux- de sport. geen einde kwam. We zullen de Le- Parijs? Mag Flander Janssens somtijds niet zer maar liefst de eentonige opsom- Vanwege een vooraanstaande sport- bij bovengemelde kategorie worden ming dezer pechjeremiaüe besparen kompetentie werd er dienaangaande gerekend? en er alleenlijk aan toevoegen dat eens een artikeltje gelanceerd, al- Stellig kan hierop positief worden Flander eens achttien maal na elkaar hoewel het anderzijds hierbij bleef, geantwoord, alhoewel dit tot hiertoe wegens een of andere onkans moest Flander zou dolgraag in deze oude ontbrekende geluk hem misschien opgeven. klassieker willen starten; om het volgend seizoen zal beschoren worden. Een typisch anecdootje welke Jans- echter zover te brengen moet er wat Misschien!... sens' noodlot terdege illustreert, is .«protectie» bij; want wat volstaan wel het gebeurde te Zingem. ambities en physische kwaliteiten, wanneer men immer langs het lijntje UVMWVUUUMWUWMmAMAWW OFFICIEEL KAMPIOENSCHAP BEIDE VLAANDEREN PLUIMGEWICHT TE MEENEN MET MARS—GALLOO Op Zondag 11 December as., te 18 uur, wordt te Meenen, op initiatief van de lokale Ideal-Boxing Club, in de zaal «Legia», een grote Natio nale Boksgala op touw gezet, waar onder meer het Officieel Kampioen schap der Beide Vlaanderen, Pluim gewicht zal worden betwist. We krijgen er immers een ontmoe ting in 10x3 tussen de titelhouder Mars uit Veurne- en Jeroom Galloo uit Wervik, uitdager. Tijdens dezelfde gala krijgen we de Meenenaar Roval tegen de Kort- rijkzaan Soubry, hetgeen voor de Meenenaar een debuut betekent in de bei'oepskategorie. Deze beide beroepskampen zullen door talrijke liefhebberskampen wor den omlijst. De hoofdkamp gaat door in vervanging van de titelkamp der Haangewichten tussen Verhamme en Dicky, daar eerstgenoemde in de on mogelijkheid verkeert tegen deze da tum zijn optreden te doen. IIWWWWWVWWVMWWI/WWVWVWMW HET WEKELIJKS NIEUWS Gasthuisstraat 19 - Poperinge Matchen 11-12-49 F. C. Brugge - Gantoise S. C. Charleroi - CL Luik Kortrij'k Sp. - C.S. Brugge E. Aalst - As. Oostende U. St-Gillis - D. Brussel As. Ronse - F. C. Roeselare S. K. Roeselare - Meenen W. S. leper - Zwevegem Koksijde - S. V. Veurne Nieuwpoort - De Panne Moorslede - Vlamertinge Herzeeuw - Cl. Poperinge 3 O yv w fe a I sg •a 5 o li* ck I 5 p gg o K bo w r w qj o> 3 Cr0, •5 &Q s> l *s§ 0.5 OS UITLEG De deelname is onbeperkt en kosteloos, maar moet op uit het blad geknipte bul letins geschieden. Wie meest punten 'heeft, (het puntenstelsel) wint. Wie meer dan één bulletijn op zelfde naam instuurt dient een volgnummer (in vak 1) te plaatsen. De ,sa- mentelling der punten voor het eindklassement ge schiedt bulletijn per bulle tijn, volgens volgnummer. Eenmaal verworven punten, blijven steeds geldig, zelfs zo men sommige weken de helft niet behaalt. Elke betiuistbare onduide lijkheid maakt het bulle tijn ongeldig. Buletijn 13 moet binnen zijn tegen Zondag ,11 Dec'., vóór 12 uur. 1 thuisploeg gew (1 punt) 2 bezoekers gew. (2 punten) x drawn (U punten) Vak voorbehouden aan volgnummer bij I 't insturen van meer- I dere bulletijns ov een- I zelfde naam. AFZENDER: STRAAT, NrTE Strook dienende als dubbel en door den inzender te bewaren. Te Arras heeft de Franse Sportbe stuurder Bertin zijn Vlaamse jon gens op een gezellig onder-onsje uit genodigd en hen klaar en duidelijk uiteengezet wat hij van hen wil. en daarom geloven we met zijn Con structeur dat de Izegemse crack in 1950 zal terugkomen groot en mach tig zoals hij altijd gweest is. In ons land schikt André Bertin Raymond Desmet zou zijn kans krij- in te schepen voor De Omloop van gen in de Ronde van Marokko, ook het Volk, Ronde van Vlaanderen, De Sercu als hij ernstig naar de weg Waalse Pijl, De Ronde van België hunkert. Bertin is van oordeel dat en het Nationaal Kampioenschap. Berten een grote rittenkoers of een Vcor Frankrijk: Parijs-Roubaix, Pa- zesdaagse nodig heeft om weer de rijs-Tours, Parijs-Brussel, Bordeaux- oude te worden. Zal hij te Gent aan Parijs, Kales-Parijs voor welke klas- de zijde van zijn boezemvriend Olli- sieker Bertin een voorliefde heeft, en vier het minderwaardigheidscomplex de Omloop van Bevrijd Dauphiné. hoeft toe te zien. Klasse bezit die brave Flander im mers meer dan algemeen geweten is! Welke formidabele wedstrijd lever de hij te Kooiskamp niet. Aan het eommandoroer vanaf het eerste tot het allerlaatste uur. Weet ge hoe het kwam dat René in het Kampioenschap zo'p flinke prestatie leverde, vraagt Angèle ons? Neen, zeggen we nieuwsgierig, laat eens horen. Door Berten Ramon. Enkele da gen vóór Koolskamp, was de Brugge ling 4n een café waar de rugnummers voor de koers werden uitgedeeld. René ging ook het zijne halen en terwijl hij langs Ramon passeert, hoort hij een der omstaanders aan Berten vra gen welke renner dit wel zijn mag. O, zegt Ramon, dat ls maar een tweede klasser». Wijziging in adres De correspondentie, bestemd voor de gezinnen van militairen die, in af wachting van him overplaatsing voorlopig te Bonn blijven, moet voor taan worden gericht tot het veldhos pitaal Nr 1, door veldpost 4 (niet meer 7) van het Belgisch bezettings leger. Het veldhospitaal Nr 1 vervult te dien einde de taak van plaatscom- ihandant en belast zich met het door zenden van de post en met de dienst- telefoonverbindingen. F. C. Brugge - Gantoise S. K. Roeselare - Meenen S. C. Charleroi - Cl. Luik W. S. leper - Zwevegem KortrijkSp. - C.S. Brugge Koksijde - S. V. Veurne E. Aalst - As. Oostende Nieuwpoort - De Panne U. St-Gillis - D. Brussel Moorslede - Vlamertinge As. Ronse - P. C. Roeselare Herzeeuw - O!. Poperinge voor goed afleggen en weer een groot wegrenner werden? We hebben nooit André Declercq wenst hij in Bor deaux-Parijs en voor Ollivier denkt getwijfeld aan Sercu's wielerkunde hij aan De Ronde van Frankrijk. Een zichtje tijdens de ontmoeting in het café te Arras. We zien van links naar rechts de Heren R. Philippe, Vugter, Jer. Stevens, Valeer Ollivier, G. DuboisSportbestuurder A. Bertin, Berten Sercu, Dré Declercq en W. Steyaert. Onmiddellijke ver dwijning der zwaar ste breuken en zak kingen gewaarborgd. MOGELIJKE GENEZING DOOR HET DRAGEN DAG EN NACHT DER GEBREVETTEERDE TOESTELLEN VAN DE FIRMA Ten zeerste aanbevolen door de beste geneesheren. BREUKLIJDERS wacht niet langer om ons een bezoek te bren gen, het verplicht U tot niets, raadplegingen worden U kosteloos aangeboden van 10 tot 13 uur te: KORTRIJK: 2" Maandag, hotel «De Gouden Klok», Grote Markt. ROESELARE: 2" Dinsdag, café In de KroonMarkt. VEURNE: 2" Woensdag, Grand Hötel RoyalGrote Markt. IEPER: 2" Zaterdag, «Hötel de France», rechtover de Statie. POPERINGE: 4' Vrijdag, «Hotel Palace», Ieperstraat. BRUSSEL: alle dagen, van 10 tot 18 uur, en op afspraak in zijn particulier huis Cs Zondags gesloten): EMIEL FERONSTRAAT, 122. - Telefoon 38.10.46. (Zuidstation). OP AANVRAAG BEZOEKEN TEN HUIZE. (d-3492) MMtAAMflMAAflIIMMIfUUWIIWIAftAAA'WUIAfMMAAAmnAIWWVWtAAAAmAftnAI'VWWVMVUVVUWWinnrUVVII Hubertstr. 90, Roeselare. Gantols Mau rice, Abeelestwg 24, Poperinge. 67 Punten. Dael Mlchei (1), Dorpstr. 41, Dlkkebusch. Vermeersch Georges (2), Statlestr., Poelkapelle. Houwen Adrlen (2), Peperstr. 8, Poperinge. Thorla Maurice (3), Korastr. 67, Pope ringe. Vallaeys Paul (2), Ieperstr. 68, Poperinge. 65 Punten. Dael Michel (10), Dorp straat 41, Dlkkebusch. Hossey Jacqueli ne (3), Hapjestr. 3, Krombeke. Lapon Charles (3), Cauterstr. 35, Merkem. Sterkmans Jules (4), Ooststr. 11, Veurne. Dezegher Julien (3), St Jorlsstr. 18, Poperinge. 64 Punten. Lamerant Julia (6), Dorpstr. 41, Dlkkebusch. Baelde An dré (4), Nleuwkerkestr. 17, Dranouter. Papegaey André (1), Bellestr. 10, Pope ringe. Vandenbunder Frans, Boesche- pestr. 20, Poperinge. 63 Punten. Blomtne Albert (6),Brug- gestr. 34, Langemark. Gouwy Yvonne (3), Poperlngestr. 31, Woesten. Denut Fellx (10), Casselstr. 68, Poperinge. Oreel André, Garenstr. 5 Poperinge. 62 Punten. Muylaert Georges (2), Grauwe Broedersstr. 13, Dlksmulde. Verklndere Leon (1), Bruggestwg 291, Roeselare. Vandevoorde Louis (1), Dorpstr. 73, Vlamertinge. 61 Punten. Casteleyn Urbaln, Sint Pietersstr. 24, Ledegem. Goegebeur Ro ger (3), Dorpstr. 26, Poelkapelle. 60 Punten. Vandewaeter Albert, Drafstr. 5, Roeselare. Duyck Albert (6), Spreeuwenbergstr. 10, Veurne. Do- crock Michel (1), Westvleterenstwg 110, Poperinge. 59 Punten. Deberdt Maurice (1), Ieperstr. 240, Kemmel. Hossey Cyrlel (3), Hapjestr. 3, Krombeke. Vander- heyde Daniel (4), St Janskrulsstr, 14, Poperinge. 58 Punten. De Rynck Sllvaln (1). Grote Markt 33, Poperinge. Desmadryl Paul (2), Komstr. 18, Poperinge. Hoorelbeke Maurice, Abeelestatlestr, 20, Poperinge. Theeten Paula, Potte- straat 49, Poperinge. 57 Punten. Callewaert Maurits, Processlestr. 27, Beveren-Roeselarc. Lamerant Julia (4), Dorpstr. 41, Dlkke busch. Hossey Cyrlel (1), Hapjestr. 3, Krombeke. Duthleuw Jullen (1), Fordstr. 6, Zonnebeke. 56 Punten. Devloo André (1), Vcurnestw. 74, Brlelen. Boone Roger (1), Kerkstr. 70, Hoogstade. D'hondt Maurice, Groenstr. 40, Wervik. Ael- lemeersch Michel (7), St-Jansstr. 8, Po- 86 Punten. Goëgebeur Roger (1), perlnge. Elslander André, Cassel- Dorpstr. 26, Poelkapelle. straat 226, Poperinge. Talïln Albert 85 Punten. Laleeuwe André (1), Kas- (1), Valkenberg 13, Poperinge. Van teelstr. 59, Oostvleteren. Walleghem Paul, Casselstr. 29, Poperinge. 84 Punten. Dedeyster Maurice, Brug- 55 Punten. Moerman Gilbert (1), gestr. 29, St-Jan-leper. Veumestr. 230, De Panne. Six Geor- 81 Punten. Bafcop Maurice (1), Lo ges, Bergenstr. 48, Roesbrugge. Ron- kerstr. 46, Kemmel. Denut Fellx (7), veaux Roger (1), Oudo Vestlngstr. 51, 75 Punten. Sterkmans Jules (1), Veurne. Loncko Gerard (5), leper- Casselstr. 68, Poperinge. straat 237, Zonnebeke. Dolse Ga- Ooststraat 11, Veurne. brlël (3), Watoustr. 44, Poperinge. 74 Punten. Baelde Luolen (6), Nleuw- Papegaey André (4), Bellestr. 10, Pope- kerkestr. 17, Dranouter. rlnge. 73 Punten. Vanderhaeghe Oscar (2), ERE-AFDELING Lyra Standard Ra». Moe helen Gantoise F.C. Luik F.C. Mechelen Tllleui Antwerp Racing C.B. Beerschot F.C. Bmgge Stade Leuven Bercbom Sport Anderlecht Charleroi S.C. Ol. Charleroi RANGSCHIKKING 1. Anderlecht 2. Berchcm Sp. 3. F.C. Mechelen 4. Gantoise 5. F.C. Antwerp 6. Ol. Charleroi 7. F.C. Luik 8. Rac. Mechelen 9. Rae. Brussel 10. Beerschot 11. Standard C L. 12. S.C. Charleroi 13. Tllleur 14. Stade Leuven 15. P.O. Brugge M. Lyra 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 0—3 1—2 1—1 0—1 2—0 1—1 3—3 2—2 4 29 14 18 2 25 11 16 7 22 14 15 4 25 15 14 2 23 19 14 5 25 19 13 2 38 22 12 2 26 23 12 4 17 27 10 3 18 22 9 4 21 27 4 13 28 5 12 17 5 18 27 3 15 24 2 16 30 EERSTE AFDELING A U.S. Centre A.S. Oostende Un. St-GlUls Un. Namen F.C. Ronse White Star Gosselles Kortrljk Sp. Daring C.B. U.S. Doornik A.E.C. Bergen C.S. Brugge E. Aalst Ukkel Sport St. Niklaas S.K. Vigor Hamme RANGSCHIKKING Matchen voor Zondag a.s.: |".C. Antwerp F.C. Luik Stade Leuven Lyra Ol. Charleroi F.C. Tllleur Gantoise Berchem Sp. Beeischot Rac. Mechelen Standard C.L. F.C. Brugge Racing C.B. Charleroi S.C. F.C. Mechelen S.C. Anderlecht X. Daring Brussel 11 2. White Star 11 3. Un. St. Gillis 11 4. A.S. Oostende 11 5. S.K. St. Niklaas 11 6. A.E.C. Bergen 11 7. F.C. Ronse 11 8. Kortrljk Sp. 11 9. E. Aalst 11 10. C.S. Brugge 11 11. Vigor Hamme 11 12. U.S. Centre 11 13. Ukkel Sp. 11 14. U.S. Doornik 11 15. Gosselles 11 16. Un. Namen 11 4 22 2 31 2 23 2 19 1 21 1 19 1 24 2 20 3 18 2 17 2 15 3 14 3 12 1 17 2 11 9 1 16 2—2 5—1 3—0 2—0 4—1 2—1 4—0 1—3 9 16 16 16 12 14 14 14 18 13 16 13 22 13 15 12 14 11 19 10 23 10 21 9 25 9 22 7 22 6 28 3 BEVORDERING A R.C. Gent F.C. Izegem 1—0 Nlelso S.C. Meenen 10 St. Kortrljk St. Moeskroen 0—1 R.C. Doornik A.S. Ronse 12 S.K. Roeselare F.C. Roeselare 12 Oudenaarde Meulestede 30 Harelbeke Waregem 1—0 Matchen voor Zondag a.s.: Kortrljk Sp. F.C. Ronse C.S. Brugge U.S. Centre Vigor Hamme Gosselles Sp. Union Namen Eendr. Aalst U.S. Doornik Union St Gillis A.S. Oostende A.E.C. Berg :n Daring C.B. S.K. St. Nikluas White Star Ukkel Sport RANGSCHIKKING Racing Gent 11 6 0 Oudenaarde Harelbeke Izegem S.K. Rupel Terhagen St. Moeskroen Nlelse F.C. Roeselare A.S. Ronse S.K. Roeselare S.C. Meenen Rac. Doornik St. Kortrljk Waregem Meulestede 11 IX IX XX XX IX XX IX XX 11 IX 11 XX XI XI 18 5 17 21 12 15 13 9 15 27 9 15 24 12 14 2 21 19 14 3 14 14 11 13 12 11 14 19 11 16 18 10 12 18 9 10 16 R 13 22 8 10 23 7 14 25 6 16 23 5 Matchen voor Zondag a.g.: A.S. Ronse Stade Kortrljk F.C. Roeselare Racing Oent S.V. Waregem R.C. Doornik S.C. Meenen S.V. Oudenaard» Rupel S.K. Nlelse S.V. F.C. Izegem S.K. Roeselare V.V. Terhagen R.C. Harelbeke St. Moeskroen F.C. Meulested» TWEEDE PROVINCIAAL Wevelgem Zwevegem F.C. Torhout Deerlijk Sp. Knokke C.S. leper Ingelmunster Lauwe W.S. leper Avelgem V.G. Oostende Houthulst D. Blankenberge Molen Sp. A. Moeskroen Wervik RANGSCHIKKING X. E. Wervik 2. V.G. Oostende 3. F.C. Knokke 4. Moeskroen 5. Deerlijk 6. Zwevegem 7. C.S. leper 8. Torhout 9. Molen Sp. 10. Lauwe 11. Houthulst 12. W.S. leper 13. Ingelmunster 14. Avelgem 15. Wevelgem 16. D. Blankenberge 11 Matchen voor Zondag a.s.: W.S. Lauwe S.V. Wevelgem Zwevegem Sp. V.G. Oostende Deerlijk Sp. S.V.O. Ingelmunster C.S. leper F.C. Torhout Molen Sport A.A. Moeskroen W.S. Houthulst W.S. leper Dar. Blankenberge F.C. Knokke E. Wervik B.S. Avelgem 1—2 1—X 0—0 3—3 20 81 6—1 0—3 TWEEDE GEWESTELIJKE A De Panne Steenbrugge 22 Nieuwpoort F.C. Helst 11 Jabbcke S.C. Beernem 11 Llssewege S.V. Blankenberge 15 Middelkerke Koksijde 52 S.K. Voorwaarts Veurne 80 Den Haan Ste Kruis 01 Gistel W.S. Oudenburg 22 RANGSCHIKKING Matchen voor Zondag a.s.: V.V. Koksijde De Panne S.K. Steenbrugge S.K. Voorwaarts F.C. Helst G.S. Middelkerke S.C. Beernem S.V. Nieuwpoort S.K. Ste Kruis E.G. Gistel S.V. Veurne F.C. Llssewege S.K. Den Haan S.V. Jabbeke W.S. Oudenburg S.V. Blankenberg» TWEEDE GEWESTELIJKE B Ootogem S.K. Torhout 12 V.P. Glts Beveren Lele 14 Rae. Waregem Kuurne Sp. 11 St-Baafs Llchterveldo 12 Dentergem F.C. Tlelt 22 V.C. Ardoole V.C. Aarsele 31 F.C. Meulebeke Wakken 5—0 Oostrozebeke Vlchte 11 RANGSCHIKKING 1. PHILIPS «-RADIO (waarde 4.200 fr.) geschonken door de Firma Stevens, Ieper-Poperinge. 2. GRATIS REIS NAAR LOURDES, (waarde 3.250 fr.) met Kosmos- Toerisme, leper. 3. ARMBANDHORLOGE Eldor-Génève (waarde 800 fr.) geschon ken door het Huis Leeuwerck, Gasthuisstraat, Poperinge. 4. ARMBANDHORLOGE «Mulco», (waarde 800 fr.) geschonken" door het Huis Bonte, de Stuersstraat 27, leper. 5. REGENMANTEL Imperguy(waarde 650 fr.) geschonken door het Huis ImperguyRijscistraat, leper. Lijst der prijzen week na week toegekend Woont de Winnaar rond Vcurne-Nieuwpoort-Dlksmuidei Dan zal hem in de hieronder aangeduide volgorde telkens een bon toe bedeeld worden der volgende hulzen: Modehuis «Iris», Ooststraat, Veurne: EEN DAMESKLEED (500 fr.). Meubelhuis Moncarey,. Poperinge: EEN CLUBZETEL (600 fr.) Franco-BeigeVeurne, KOFFIESERVIES 15 stuks, porcelein, (600 fr.). Woont de Winnaar rond Ieper-Poperinge-Roeselare-Wcrvik: Dan krijgt hij in volgorde volgende toebedeling: Huis Dejaegher Gebr., Casselstr., Poperinge: BON 500 FR. AFSLAG bij aankoop, Juweclhandel Leeuwerck, Gasthuisstr., Poperinge: ELOSA »WEKKER (400 fr.), Huis ImperguyRijselstr., leper: REGENMANTEL (375 fr.). Voor de winnaar der Kerstdagweek komt dan nog een mooie verrassing: EEN WATERMAN-ETUI, met vulpen (415 fr.) en porte-mine (225 fr.), ter waarde van 640 fr. samen. 1. Llbbrecht M., Roeselare en Lefever G,, Poperinge: Bon 300 fr., Huls Moncarey, 2. Depover Amlc, Vlamertinge: Trench-coat (500 fr.), Huls Lauwers, Poperinge, 3. De Clercq Marie-Loulse, Zonnebeke: Bon 400 fr., Huls A. Cossey, Poperinge, 4. Depuydt Modest, Eesen: Dameskleed, Huls FemlnaVeurne. 5. Dolse Gabriel, Poperinge: Fototoestel. Huls Leeuwerck, Poperinge. 6. Vandamme Paul Zonnebeke: Fletsllcht (325 fr.), Huis J. Lenolr, Poperinge. 7. Dlerynck Oscar, WIJtschate: Bon 350 fr., Firma Stevens, Ieper-Poperlnge. 8. Gillioen Agnès, leper: Bon 300 fr., Huls Bonte, leper. 9. Hossey Cyrlel, Krombeke, regenmantel, Huls Imperguyleper. 10. Depuydt Raymond, Eesen, broodsnijdmachlne, Huls De Bacnst, Veurne. 11. Vauhee M., Adlnkerke: Marmeren sehouwgarn., Huls «Franco Beige», Veurne. Belletr. 4, Dlkkebusch. Debruyne Ge rard (4), Bellestr. 37, Vlamertinge. 71 Punten.'Arteel Marcel (1), Spll- leboutstr. 28, Roeselare. Sterkmand Jules (6), Ooststr. 11, Veurne. Denys Camllle (6), St Annastr. 8, Poperinge. 70 Punten. Vanderhelst Achlel, Prln- cessestr. 7, Emelgem. Verbrugghe An dré (1), Statlestr. 1, Poelkapelle. 69 Punten. Dewltte Georges, Vljf- wegenstr. 34, Emelgem. - Depover Amle (3), Poperlngestr. 85, Vlamertinge. Bollengler Sllvaln, Boeschepestr. 87, Po peringe. Questroy Allee (3), Cassel- straat 68, Poperinge. 68 Punten. Deschepper Leon, Grot» Markt 18, Dlksmulde. -- Degheele (8). Dorp 57, Lelsele. Callens Yvonne, St Zie vervolg onderaan 6' kolom, VWttVWVWWVWIfVWWVWMMMMM li 7 2 2 24 10 16 1. V. Oostende 11 11 0 0 46 13 22 1. Oostrozebeke 11 7 0 4 23 9 18 1. Herseeuw 11 8 2 1 35 8 17 li 8 3 0 32 14 16 2. Steenbrugge 11 7 1 3 32 17 17 2. Meulebeke 11 9 2 0 33 16 IR 2. Aalbeke 11 7 2 2 30 13 16 li 6 3 2 25 13 14 3. S. Blankenberge 11 7 3 1 35 22 15 3. F.C. Tlelt 11 6 2 3 29 19 15 3. F.C. Poperinge 11 7 2 2 33 19 16 li 6 3 2 25 17 14 4. F.C. Heist 11 5 2 4 25 13 14 4. Dentergem 11 4 2 5 21 13 13 4. Blssegem 11 6 3 2 26 18 14 li 5 3 3 21 16 13 5. Nieuwpoort 11 6 3 2 28 22 14 5. Beveren Lele 11 5 3 3 23 18 13 5. Le Bizet 11 4 2 5 20 17 13 li 5 3 3 20 17 13 6. Ste Kruis 11 5 4 2 20 16 12 6. Wakken 11 6 4 1 24 21 13 6. Dottenijs 11 5 3 3 18 12 13 li 4 4 3 22 18 11 7. Middelkerke 11 6 5 0 22 18 12 7. Waregem 10 4 2 4 14 11 12 7. Vlamertinge 11 6 4 1 20 22 13 li 4 4 3 18 17 11 8. Oudenburg 11 4 4 3 23 19 n 8. Torhout 11 5 5 1 20 15 11 8. S.V. Kortrijk 11 5 4 2 26 29 12 li 4 4 3 14 17 11 9. Beernem 11 3 4 4 14 21 10 9. V.P. Glts 11 5 5 1 19 24 11 9. Moorslede 11 4 4 3 17 16 1 1 li 3 4 4 16 16 10 10. Llssewege 11 3 5 3 20 26 9 10. St-Baafs 30 3 4 3 21 19 9 10. F.C. Komen 11 4 4 3 23 24 11 li 2 4 5 14 30 9 11. Gistel 11 3 6 2 20 24 8 11. Lichtervelde 11 4 6 1 17 30 9 11. Moorsele 11 4 3 2 19 20 10 li 2 3 4 16 16 8 12. De Panne 11 3 2 18 26 8 12. Ootegem 11 2 6 3 18 25 7 12. T. Meenen 11 3 6 2 13 21 8 li 2 5 •4 11 20 8 13. Den Haan 11 2 6 3 17 28 7 13. Vichte 11 2 6 3 20 28 7 13. Lulngne 11 3 6 2 19 28 8 11 3 6 2 12 20 8 14. Jabbeke 11 2 6 3 22 42 7 14. Kuurne 11 3 7 1 22 28 7 14. St- E. Winkel 11 2 7 2 18 27 6 3 8 2 15 25 3 15. Koksijde 11 2 7 2 17 33 6 15. Ardoole 11 3 7 1 19 35 7 15. Geluwe 11 2 7 2 11 25 6 li 2 7 2 17 32 6 16, Veurne 11 1 8 2 15 34 4 16. Aarsele 11 2 9 0 12 27 4 16. Rekkem 11 0 9 2 fl 35 2 Matchen voor Zondag a.s.: F.C. Tlelt F.C. Ootegem S.K. Torhout V.C. Ardoole S.K. Bcveren-Lele V.V. Dentergem Kuurne Sp. V.P. Glts F.C. Wakken S.C. Oostrozebeke V.C. Aarsele S.K. St-Baafs F.C. Meulebeke Rac. Waregem, S.V. Vlchte F.C. Llchterveld» TWEEDE GEWESTELIJKE C Rac. Blssegem Geluwe 42 Moorsele F.C. Poperinge 35 Moorslede St-Elool's-Wlnkel 31 Toek, Meenen Herseeuw 05 S.V. Kortrljk Dottcnlja 22 Rekkem Sp. Le Blzet 1—X Aalbeke Vlamertinge 61 Lulngne F.C. Komen 24 RANGSCHIKKING Matchen voor Zondag a.s.: Dottenljs Sp. R.C. Blssegem S.K. Geluwe Rekkem Sp. F.C. Poperinge S.V. Kortrljk St. Elools Sp. S.V. Moorsele S.K. Vlamortlnge F.C. Lulngne S.C. Le Blzet Toek. Meenen Aalbeke Sp. S.V. Moorslede F.C. Komen U.S. Herzeeuw DERDE AFDELING A Assebroek Zerkegem Con. Brugge F.C. Macle Koekelaro Breedene Zandvoorde Wcstkapello Wendulne Hermes Oostende Eernegem F.C. SIJsele DERDE AFDELING B Tlelt Sp. Fl. Zedelgem Ex. Zedelgem Zwevezele Gev. Beernem Ruddervoord» Veldegem S.V. Flttem St-Jorls Sp. Waasten Izegem Sp. Koolskamp DERDE AFDELING C E. Beselare Ledegem Dosko Beveren Walou B.S. Poperinge De Ruiter Zonnebeke Dlksmulde Staden Passchendale Poelkapelle Adlnkerke DERDE AFDELING D Rac. Lauwe Desselgem Lendelede Koolgem Moen Sp. V.C. Kortrljk Rlsq. Tout St. Katarina W.S. Stasegem Hulste Sp. Tlegem Sp. N.S.Heule S.K. Avelgem F.C. Marke BEGINNENDE CLUBS S.K. Elverdlnge F.C. WoeSten Kelem S.K. Eesen Roeebrugge Poperinge 2-1 2-1 OU 4-3 2-1 0-8 9—0 1-8 1-1 9-1 3-0 6-0 2-0 2-8 4—1 0-3 1-4 1-3 4-3 o-o 6-3 0-3 9-3 1-A 2-1 1—7

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1949 | | pagina 4