De C.V.P. hield te Brussel haar 5e Nationaal Congres DE WEEK IN ONS LAND BOONE De zaak Rinchard Zonlaosermoentie STERI- LAC -TANO MEUBELS m hi cfk huixhoiiden... GOEDE MELK Bij de 10* Verjaardag van het afsterven van E. H. Jules Leroy te Veurne Welk 'n redetwist om hoofdpijn te verdrijven het kruis overdefii/nt Sint NIKLAAS Dhr von (for Straten-Wailiet wordt Voorzitter LACTANO - ZUIVELFABRIEKEN n.v. Het vraagstuk der bestrijding van de werkloosheid toegelicht Sïiü&'iLACis een kwaliteitsprodukt van de NIEUWKERKE - bij - IEPER Tel. Kemmel 128 sterilac OCCASIE-AUTO'S LINNENWEEFSELS (6 November Kwalen en remediei. door de eeuwen heen N'2 OPNIEUW DODELIJK ONGEVAL OP DE GROENINGEBRUG TE KORTRÜK rechtover O.L.V. Kerk1 POPERINGE KLETSKOPPEN DRAMATISCH WERKONGEVAL TE ARDOOIE HET WEKELIJKS NIEUWS Zaterdag 3 Dec. 1949. BIz. 7. Zaterdag 26 en Zondag 27 Nov. verwijderen en edelmoedig 't gedane Jiield de C.V.P. haar vjifde Nationaal onrecht te herstellen. Congres te Brussel. Een receptie in het Kabinet van Eerste Minister Eyskens besloot deze De eerste dag. eerste dag. In de zaal Patria vergaderde de De tweede dag van het Congres. Vlaamse vleugel der partij, onder voorzitterschap van Mevr. De Rie- Zondagvoormiddag worden achtei- maefcer, volksvertegenwoordiger. eenvolgens net economisch en het po- Algemeen secretaris dhr. Tanghe htlek ver/a? Esproken. Praktische brengt'het organisatieverslag, waarin Punten doo. verschillende wooid- ïpreker betoogt dat de organisatie voerders aangehaald, onderlijnen het der partij in de diepte moet ui.tge- ,an?-va? de bouw- en wcningpoli- bouwd worden en naar inniger kon- onder veelvuldig takt met de leden dient gestreefd. asPect nuj='e diensten kunnen be- Mej. Vertonghen, algemeen secre- W1^e,nv„ taresse, handelt over de onverenig- d'e JS, van Hiï amht mpf- n-pliilr Veisl&'g WOldt teV6ïl£ gewezen op h.ei welk politiek mandaat of kandidaat- on "het stelling voor dergelijk mandaat. deizoek; inzake de aanlag op bet Titöens de besm-ekineen die het IJzermonument, -waar het dossier De overige van de voormiddag in beslag ^roote alle aandacht vergt vanwege nemen, wordt van gedachten gewis- de Senatoren. Door dhr. Valvekens peld over de poll-inrichtingen bij de 1} sohriJ:laende toestanden urzake verkiezingen, de nadi-uk wordt gelegd a over de grootst mogelijke vrijheid hafid van nuchtere fei-t-n. hierin voor de arrondissementen en tHoor tela brede deelneming van de leden. ^aal Ah? t\I Het voorstel om trouwe leden voor- J®® r»? rang te Reven vindt weinig biival Schrijvei, uittredend ooizittcr. De rang ie geven, vindt weinig bijval. Waalge Senator Lohest onderlijnt in NAMIDDAGVERGADERING zlJn rede de verdiensten van leiders ,'en vooraanstaande leden. Wanneer De nanüddagvergadering behandel- de redenaar een deel zijner toespraak e punt der jn Nederlands voordraagt, wordt werkloosheid 1 wee sprekers, dhr. op goedkeurend applaus onthaald. Hujpiau en dhr. Dequae hebben dn E>e slotrede wordt gehouden door onderwerp toegelicht. Eysekens, Eerste Minister. Het ïircTPiTinvr mp Kerstprogramma der C.V.P. was de r I^kcVririA richtlijn voor schone verwezenlijkin- WEKKLOObHEiD gen. wlj moeten dit verder uitwerken Dhr Hulpiau werpt allereerst de en ook in de nieuwe moeilijkheden grote vraagstukken op die het econo- onze verantwoordelijkheid opnemen, misch leven beshersen in ons land De bestrijding der werkloosheid is in en ook op internationaal gebied. Hij goede banen geleid; de politieke moed stelt de vraag of het Marshall-plan, die er aan de dag geiegd werd door Benelux en Devaluatie enige invloed de financiële sanering in de N.M.B.S. hadden of zullen hebben op dit pro- door Minister Segers is een stap in bleeai. Wat er ook van zij, een feit de richting van gezonde toestanden, staat vast: dat ons land een flinke Spreker belooft dat het volgsnd jaar wederopleving van zijn economie wist in. het teken zal staan van een poli- te bewerkstelligen. De werkloosheid tiek van openbare werken, de groot- moet uit ons eigen gezichtspunt be- ste die ons land ooit kende, keken worden en zo ook bestreden. Openbare werken, woningbouw en DE NIEUWE VOORZITTER wederopbouw bieden gelegenheid ge- Met 886 op 933 stemmen werd dhr. noeg voor tewerkstelling, het zijn de Van der Straeten-Waillet verkozen klassieke middelen. De grote rem hier- tot Nationaal Voorzitter der partij, in is administratieve - slenter en de Senator Mullie wordt voorzitter van beperkte en dure kredietmogelijk- gesteriliseerde-gehomogeniseerde melk in 1/2 literflessen. STERHAC is DE MELK van hoge kwaliteit is DE MELK bekend om de langdurige bewaring I.» is DE MELK welke alle waarborgen biedt op hygiënisch gebied!.» is DE MELK welke onmisbaar is in elk huishouden welke de evolutie van zijn tijd volgt is DE MELK welke men vindt bij alle voorname Zuivelwlnkels en Melkventers van Midden- en Zuid-West-Vlaanderen ALLE INL'CTTINGEN VOOR VERKOOP KUNNEN ER VERKREGEN WORDEN STÊR'LAC STEKFLAC STERILAC AUTGKOERSI heden voor privaatondernemingen. Beide 'hinderpalen kunnen door nut tig werk van politieke mandatarissen uii de weg geruimd worden. Ook de technische scholing en de wederaan passing der werklozen moet in snel tempo doorgevoerd. Wanneer, na deze uiteenzetting, dhr. Dv. Schrijver de katholieke afge vaardigden uit onderscheidene Euro pese landen begroet, wordt de ver gadering, bij wijze van intermezzo, een ogenblik teruggebracht tot de ge dachte van het Verenigd Europa. Dhr Dequae herneemt het the ma óe:' werkloosheid. Buitenlandse markten moeten het tweede middel vormen voor de werk loosheidsbestrijding. Aan de koop kracht van onze munt mag niet ge tornd worden, het levenspeil van on ze bevolking moet gehandhaafd blij ven. Be uitbreiding van onze buiten landse handel moet met gezonde middelen geschieden, een spoedige doorvoering van de cmwisselbaarheid der munten dient door ons land be oogd om de multilaterale handel vlot t te doen verlopen. Voor de uitbreiding van onze han delsakkoorden dient de samenwerking van onze diplomatieke diensten en deze van binnenlandse handelskrin gen en industrieën nauwkeurig uitge werkt te worden. Tijdens de bespreking die volgt worden door verschillende afgevaa"- digden problemen opgeworpen die passen in het voorgaande referaat. HET POLITIEK VERSLAG Aan het slot van deze eerste dag brengt. Senator Delport het politiek verslag. Na onderlijnd te hebben dat de C.V.P.-ministers in de huidige rege ring reeds heel wat wisten te berei ken, brengt spreker de bijzonderste politieke kwesties te berde. Het Ko- ningsvraagstuk belooft spoedig op gelost te zijn. Het probleem Vlaan- deren-Wailonië biedt nog altijd strui kelstenen en de stiefmoederlijke be handeling op alle gebied van het Vlaamse land is nog steeds jammer lijk ie noemen; ernstige verbeterin gen op dit gebied worden dan ook verwacht én van de C.V.P.-ministers én voornamelijk door ingrijpen van onze Vlaamse C.V.P.-Eerste Minister. Wanneer het schoolvraagstuk in eer der rustende toestand verkeert, dan Mag men betreuren dat nog geen doortastende nationale oplossing be reikt werd. Ook de vraagstukken als gezinspolitiek, woningbouw, midden stand en repressie hebben, dank zij de C.VJP., gedeeltelijke verbeteringen ondergaan, doch ontzaggelijk veel blijft hier nog te doen. Vooral de epuratie, waar aan duizenden kleine mensen zoveel onrecht aangedaan werd, dat hun leven en bestaan ver nietigde. blijft vergeten. Beloften en Individuele inspanningen werden ge- laan. doch de samenordening van alle gezonde krachten is alleen in staat om deze etterbuil voor goed te RUILING AANKOOP VERKOOP Men aanvaardt occasie-auto's gratis in dépöt tot verkoop, bijzondere voorwaarden. Kredietverlening van 6 tot 18 maanden - Hypotheekleningen. - Regionale Agent D. I. C. A. - Industriële, handels- en auto mobielverdedigingen. - Verdedi ging in alle betwiste zaken. Kosteloze inlichtingen: BERQUIN HECTOR, Verzekeringen - Alg. Agentschap Dikkebuschstw, 22, IEPER. (d-3086) Tel. 209. Tegenover de misbruiken vastge steld in de benamingen en samenstel ling van sommige weefsels die men wil doen doorgaan voor linnenweef sels, stelt het Verdedigingskomiteit der "Viasnijverheid, St-Miohielstr 88, te Tiert, zich ten dienste der verbrui kers om hun al de mogelijke inlich tingen kosteloos te verschaffen. KERSTDAG NIEUWJAAR Handelaars, klein verkopers van Postkaarten! Wilt U een werkelijke okkasie doen? De Verenigde Fabrieken 1 van postkaarten bieden U een enige keus en aan prijzen bui ten alle concurrentie. Vraagt heden nog, zonder ver plichting, alle inlichtingen of het bezoek van een vertegen woordiger. Verenigde Fabrieken van Postkaarten Trooststraat 74, BRUSSEL. I(d-3778) H i v H I» irv de Vlaamse vleugel, dhr Robertl van de Waalse afdeling. TELEGRAM AAN DE KONING Bij het slot van de vergadering wordt een .huidetelegram verzonden aan Z. M. de Koning, waarin de C.V.P. haar aanhankelijkheid aan de Vorst betuigt en het verlangen uit drukt onze Vorst, dank zij de volks raadpleging, spoedig te zien weer keren in ons land. 11939 1949 Start van twee B'rlijnse knapen ln de antokoers te Berlijn gehouden met auto's thuis vervaardigd uit het hout van zeepkisten. De 3 eersten in de koers te Berlijn zullen mogen deelne men aan de nationale koers te Mu nich en de Duitse kampioen zal uit genodigd worden twee weken in Ame rika door te brengen. Het loont dus wel de moeite volle gas te geven. In onderhavig artikel gelieve de lezer zeker geen hoogdravende be schouwingen te verwachten over het nagelaten litteraire werk van wijlen Pastoor Leroy zoals hij bij ons in 't Westlandalgemeen bekend, was. Neen, schrijver dezes heeft zich alleen ten doel gesteld de gedachte nis van dezen volksgeliefden priester van Bachten de Kupe bij de brede massa van onze lezerskring levendig te houden. Als oudste van elf kinderen, waar van acht in leven (vier jongens en vier meisjes) is de kleine Jules ge boren te Haringe (Roesbrugge) den 8 Augustus 1868. Hij was als knaap misdienaar aldaar, en werd dan, na zijn priesterstudiën, priester gewijd te Brugge, den 7 Juni 1884. Kort daarop werd hij benoemd als leraar aan het St-Lodewijkscollege te Brug ge. Op 23 September 1889 werd hij aangesteld als Onderpastoor te Sta- den. Na 21 jaar Stadenaar te zijn geweest, werd hij als zieleherder ge stuurd naar de veie, Veurne-Am- bachtse weiden te Wulpen. Door de ongemakken van een langdurige ziek te neemt hij er ontslag den 20 Juli 1933, en overleed te Veurne den 16 November 1939, na slechts enkele da gen volledige bedlegerigheid. Thans zijn nog twee zijner zusters in leven: Julienne, die zes jaar jonger is, en E.H. JULES LEROY ZES MIJNENVEGERS AANGESCHAFT VOOR ONZE ZEEMACHT Uit deze uiteenzetting blijkt o.m. dat er voor de nabije toekomst geen zorgen zijn voor de schatkist gezien Voor onze Zeemacht werden van deze bij de Nationale Bank nog over een kredietmarge van 4,5 milliard be schikt. De jongste lening is een sukses ge- Groot-Brittanje 6 mijnenvegers van het type Algerine aangeschaft. Op Dinsdag jl. had de overdracht aan de Belgische vertegenwoordigers wiJl de laatste muntaanpas- te Porthsmout plaats van de eerste fn= de betrekkingen met de J>uur- dier oorlogsbodems, de Liberty landen hee" genormaliseerd, rselgie Dit schip werd te water gelaten in deeft, no/ A?eian,gn?e„kre<?1?t.?n op 1944 en heeft sedertdien deelgenomen E"|elan(I> Nederland, Irankrljk. aan talrijke operaties van mijnenve- ,„De begroting 1949, vervolgde de Hr gen zo aan de Elbe en de Weser als ^mister werd ln evenwient mge- in Japanse wateren en nabij Hong- <Uend- Wegens de omstandigheden, voorgevallen in dit jaar dient voor- De° tweede mijnenveger, de Cad- ?ien, °P e?n tekort ?a* cil;ca 2 mü" mus» zal binnenkort beschikbaar ge- liard: De begroting 1950 zal m even- steld worden voor de Belgische Zee- W1^\t ^ïjn op een basis van 62 nulli- maöht. De vier andere schepen zullen ard fr" DltJal mogelijk ajn ingevolge dan later volgen. MISBRUIKEN BIJ ZIEKTEVERZEKERING 8.525 GEVALLEN VAN BEDROG ONTDEKT IN 9 MAANDEN de vermindering der subsidies en de verlaging der kosten van de R.M.Z. Voor de oplossing van de werkloos heid zal een autonoom fonds worden opgericht, gestijfd door de bijdragen van werkgevers, werknemers en door Door de Provinciale diensten voor subsidies van de Staat. toezicht op de ziekte- en invaliditeits verzekering alsmede door de lands- schatten. Deze onverwachte klasse- hulde zal velen dan steeds blijven geheugen, vooral als dan één of het «die met hem ccriurende 47 laar voorgelezen verhaal door de leerlin- liee-ft Seefd M lief en leed le" een volgend opstel mag ver blijft in het gesticht te Bulskamp, welkt woiden. cn Emma, zeventien jaar jonger dan Op de mogelijke opwerping van hier haar broeder, is thans nog woonach- of daar, dat Pastoor Leroy's werken tig te Alveringem. te veel in het West-Vlaams dialect geschreven werden, kunnen we met genoegen mededelen dat de ijverige Drukkerij -Uitgeverij J. Lannoo te Woensdag 16 November 11. was het Tielt die zoals immer in het ver dus de tiende verjaardag van Pas- 'eden «Den Lande en Volke getrouw» toor Lercy's afsterven. En zeer zeker b> een zevende uitgave, in de nieu- past het, dat we deze Verjaardag we spelling, bezorgd heeft van de 8, niet onopgemerkt laten voorbijgaan, door Jozef Speybrouok geïllustreerde Heeft men in andere omstandig- delen «Zeisels en Vertellingen», heden gezegd dat ons Vlaamse volk Hierin zijn alle West-Vlaamse. met een volk is van-meerdere goede, en... bet Algemeen Beschaafd Nederlands helaas ook. slechte eigenschappen, 'n strijd zijnde, woordvormingen (be- dan mag het hier wel gezegd worden zittelljke voornaamwoorden e. d. m.) dat het ook een volk is, dat steeds d?or de zorgen van een taalzuiveraar zijn groten huldigt en zijn lieve do- uitgepuurd. den eert. Diensvolgens zijn deze 8 delen dan Daarom hebben we op Woensdag ten zeerste geschikt voor alle 16 dezer, met een welgemeend Vader- klasbibliotheken en kunnen ze warm Ons piëteitsvol herdacht, dat dag op aanbevolen worden als passend Sin- dag, tien jaar geleden, een priester terklaasgeschenk, of als verrassing naar Gods hart, ondersteund door bij een naamfeest, verjaardag of met een diepe godsvrucht, met een gul- Nieuwjaar. den hart, een stalen wH, een vaste Later zal onze groot geworden hand en een geestige pen, door zijn volksjeugd, die graag een goed boek God en Heer werd opgeroepen om ter hand zal nemen, niet nalaten én zijn verdiende loon te gaan ontvan- «Karei de Blauwer», geïllustreerd gen. (Gedachtenis.) verhaal uit de smokkelaarswereld, én En hier willen we ook maar aan- Pieter de Pensejagergeïllustreerd stonds en met aandrang een warmen verhaal uit het Vlaamse dorpsleven oproep richten tot alle christelijke die thans reeds respectievelijk een 6« en een 5<> uitgave kennen te Om zijn hoofdpijn te verdrijven nam de fiabyloniër zijn toevlucht tot een vreemd soortig middel. Hij liet zich op de boord van de weg brengen en door zijn gekreun, alar meerde hij de voorbijgangers. Deze bleven staan, ondervroegen hem en gaven raad. Iedereen sprak van eigen ondervinding of van horen zeggen. Zo begonnen rond de ongelukkige luidruchtige en eindeloze woor denwisselingen. Eindelijk bracht men hem terug thuis, slechter dan ooit, het hoofd gebroken door al die herrie, en niet wetende welk middel te kiezen in die warboel van tegenstrijdige raadgevingen, welke men hem zo vriendelijk had gegeven.. In het naburige land, Perzië, dacht men mi« graine te doen verdwijnen met THRITA, god der geneeskunde, te aanroepen. Gebeden, offerönden, niets werd gespaard. Tegenwoordig heeft een meer redelijke behan* deling de overhand. Algemeen gaat men akkoord om pijn te verdrijven, zich te bedienen van een waarlijk afdoend middel. Daarom, wacht niet tot de pijn verergert en U meer en meer kwelt en neem bij 't eerste gevoel van ongemak één of twee WIT KRUISJES Ge zult U onmid dellijk verkwikt en opgeruimd voelen. lil» IVII I HOOFDPIJN - MIGRAINE DUIZELING^ TANDPIJN EN ZENUWPIJNEN LUSTELOOSHEID EN VERMOEIENIS PIJNLIJKE MAANDSTONDEN A1LI APOfHÉKEN Poeders het doosj'e van 12 ,fr. CaeheM IcOkéf II (Schets ,fr. «5,— Poeders het doosje van 24 27,—Doosje van cachet» voor het handtasje 4,50 Poeders het doosje van 48 53,— Tabletten koker vm «4 tabletten ty,-« Voor de buitengewone begroting van 1950 worden kredieten ten belope bonden der mutualiteiten en de ge- van 15 17 milliard voorzien, waar- 1 leerkrachten, zo geestelijken we en |p+pT1 westelijke diensten werden gedurende van 8 milliard voor openbare werken. s>®-~ i.„. de eerste negen maanden van dit jaar De herwaardering van de goudvoor- bedrog raa,d za' aangewend worden voor een in totaal 8.525 gevallen van ontdekt. In 2.590 gevallen werd een nationaal fonds ter bestrijding' van minnelijke schikking getroffen. de werkloosheid. Voor de andere gevallen werden De belastingsverminderingen, be straffen toegepast. to°3,de de Hr Minister verder, bete kenden zowat 200 millioen in 1949, zullen 1,3 milliard in 1950 en 2,5 mil liard betekenen in 1951. In verband met de accijnsrechten deelde Hr Minister Liebaert mede dat COMPENSATIEVERGOEDING DEFINITIEF IN HET LOON OPGENOMEN In de Ministerraad werd o.m. een wetsvoorstel goedgekeurd waarbij in Nederland deze zal verhegen, de wedden en lonen de verhoging van België die zal verminderen van -00 50 centiemen per uur voor de arbei- °P 157 fr- ders en van 100 fr. per maand voor de bedienden defintief wordt opgenomen. Deze verhoging is bepaald in de wet van 6 Juli 1948, waarvan de geldig heidsduur tot 30 Juni 1950 werd ver lengd. GETALSTERKTE VAN HET LEGER In de Ministerraad werd tevens de getalsterkte voor het Leger voor 1950 vastgesteld op 42.000 manschappen. DE WERKLOOSHEID In de week van 13 op 19 November jl. werden dagelijks gemiddeld 208.679 volledige en 45.192 gedeeltelijke werk lozen gecontroleerd, 't zij een toene ming tegenover de voorgaande week van 2.475 volledige en een verminde ring van 5.225 toevallige of gedeelte lijke werklozen. De verhoging der volledige werk lozen spruit voort uit een verminde ring van het bouwen, wijl de vermin dering der gedeeltelijke werklozen zou voordspruiten uit een verbetering in het mijnwezen en in het textielbe drijf. BLIJFT DE HR SPAAK IN ZIJN PARTIJ? In de .oop der vorige week werd in de pers gemeld dat er grote kans be stond dat de Hr Spaak zou worden benoemd tot Directeur-Generaal van de E.O.E.S. en dat hij dientengevolge ontslag nemen zou als Volksvertegen woordiger en uit de leiding van zijn partij. Het ambt bij de E.O.E.S. is namelijk niet verenigbaar met een politiek mandaat. Naar verluidt zouden de partijge noten van de Hr Spaak dringend stappen hebben aangewend bij hein om in de partij te blijven, voorhou dende dat hij er broodnodig is. Deze verzoeken zouden thans de Hr Spaak aan het wijfelen hebben ge deze verjaardag in hun klas een kor- zo zal door de hoop van ons volk, te, passende hulde te brengen aan onze geliefde jeugd, de gedachtenis Pastoor Leroy. Daarbij kunnen ze aan en het litteraire oeuvre van Eerw. zeker een aangepaste voorlezing hou- Heer Jules Leroy, één van Veurne- den uit een van de acht delen «Zei- Ambacht's groten, van generatie tot seis en Vertellingen waarin een hele generatie overgeleverd worden en be- schat van anekdoten eh oude vertel- staat er kans dat veel oude, volkse lingen opgetekend staan, en waai-- schoonheid niet in den vergeethoek naar onze geliefds jeugd, die hun- zal geraken bij onze hyper-moder- kert, naar een stukje fantasia, gretig' nenazaten. zal luisteren. Zelfs in de lagere klas sen van het middelbaar onderwijs zouden onze collegestudentjes derge lijke verrassing vanwege hun profes sor zeker naar waarde weten te EL. DEA. Lees het vervolg iedere Zaterdag op deselfde plaats. Auto vernielt brugleuning en stort in de Leïe Het lijk van de bestuurder bovengehaald De auto wordt uit het water opgetrokken. Zondagnamiddag, rend 2.10 uur, in de dood vaststellen. Het stoffelijk omstandigheden die nog niet goed overschot werd naar het dodenhuisje zijn uitgemaakt, gebeurde op de Leie- overgebracht met een auto van het brug weer een dodelijk ongeval. Een Rood Kruis. luxauto kwam uit de richting «Over- Daar de auto nog niet volledig uit leie» gereden. Plots hoorden voorbij- het water ken opgetrokken worden, gangers een zware slag. Een wagen in afwachting van de komst ener beukte de brugleuning in en stortte sterkere kraan, werden in de omtrek in de Leiewaters, ongeveer 7 meter nog peilingen p daan daar volgens diep. Vermoedelijk moest hij uitwij- sommige geruchten er nog een drie ken voer een fietser en zou dan uit- tal personen in de auto zouden ge bracht en niettegenstaande zijn per- I geglibberd zijn óp het gladde houten zeten zijn. Bij het volledig ophalen soonlijke voorkeur gaan zou naar d E.O.E.S., zou het 'best mogelijk zijn dat hij nog een tijd lang in zijn par tij blijven zou. DE FINANCIËLE TOESTAND VAN ONS LAND Voor de Kamercommissie van Fi nanciën heeft Minister Liebaert op Dinsdag jl. een uiteenzetting gegeven van 'a lands financiële toestand. brugdeksel. De eigenaar van een van do auto werd echter geen li- nabijgelegen vrachi schip bood de chaam meer ontdekt. Duizenden eerste hulp. Een we-.rig daarna trad mensen volgden de werkzaamheden de brandweer op. Bij middel van een langs de beide oevers. De ordedienst kraan werd de auto bovengehaald, werd waargenomen door dhr Smet, Het lijk van de 59-jarige Michel hoofdcommissaris, en Rabaut, ad- Vander Eist, depothouder van de junct. Het parket stapte reeds tor «Shell», Gentse steenweg, Kortrijk, plaats af. Het slachtoffer is gehuwd werd bovengebracht. Een bijgeroepen en vader van een 22-jarige zoon. Dit Zoekt n'iets churen of ie kopen. priester diende het H. Oliesel toe «in vreselijk ongeval verwekte geweldige maarpTaaUnÓTheden extremis Dr Matteiaer kon slechtr ops-hudding in de stad, n Kleine zoeker in ons blad/ heeft al zijn mooiste speel- goed tentoongesteld in de uitstalramen van de Komt zien met uw kinderen. A Ze zullen er genoegen aan beleven. U vindt er een mooie keus van Blok- en bouwdozen Auto's grote en kleine Mecano's en treinen Fietsjes en trottinetten i# Poppewiegjes&-voituren Karren, kruiwagens, bureaux, borden, enz. Alles wordt kosteloos thuis besteld I (d 3640) Dr Rosy in vrijheid gesteld Bij het onderzoek inzake Dr Rin chard werd een confrontatie gehou den tussen de hoofdschuldige zelf en Mevr. Lucienne Burion, het Gemeen teraadslid van La Louvière dat even als haar echtgenoot aangehouden werd in verband met de moord op de Hr De Berghe. Dr Rinchard heeft thans deze vrouw beschuldigd de Hr De Berghe aan de Duitsers te hebben verklikt, en niet hijzelf zoals eerst was aangenomen. Anderzijds werd Dr Rosy, een der andere beschuldigden, in vrijheid ge steld. Enkele weken geleden werd ook be kend dat, steeds in aansluiting met de gedragingen van de bende van Dr Rinchard, een onderzoek was inge steld over compromitterende feiten welke destijds werden gepleegd in de streek van Nijvel onder de dekmantel van het verzet, en dat een magis traat en een lid van de Rijkswacht hierbij waren betrokken. De betrok ken magistraat, die voorheen substi tuut was te Nijvel maar thans te Bergen woonde, enkele dagen geleden onderhoord werd, zou thans spoor loos zijn verdwenen. Volgens andere bron zou hij zelfmoord hebben ge pleegd. IETS FIJNS? JA? DAN KROKANTE VAN VEURNE Het fijne dessert in doosjes. Gewaarborgd met beste hoeveboter. ZEER VOORDELIG BIJ ALLE GOEDE KRUIDENIERS, Pasteibakkerij DehoIIandcr, Veurne. (d-V.1176) HUWELIJK EENVOUDIG MEISJE, 23 jaar, zacht, gevoelig, romantisch, levens lustig. Wenst kennismaking met jon geling van 22 tot 33 jaar. Schrijf: M.A.R. bureel van 't blad. (d-3811) ALLEENSTAANDE JUFFER 38 J„ met handelszaak, jong voorkomen, goede opvoeding. Wenst huwelijk met heer van 35 tot 49 Jaar. Schrijf: I.R. M. bureel van 't blad. (d-3812) JUFFER, 29 jaar, lieve verschij ning, verzorgde opvoeding, zacht en gevoelig. Wenst huwelijk met heer van 27 tot 40 jaar. Schrijf: J.U.L. (d-3813) DEFTIGE WEDUWE, 50 jaar, eige naarster, welstellend. Jong voorko men. Wenst huwelijk met jonkman of weduwnaar van 45 tot 60 jaar. Schrijf J.V.A. bureel van 't blad. (d-3814) 400 GEDETINEERDEN IN HONGERSTAKING IN KLEIN KASTEELTJE TE BRUSSEL Politieke veroordeelden, meestal gestraft met levenslange hechtenis, zijn Donderdag der vorige week be gonnen met aan hongerstaking te doen met volgende doeleinden: 1. Officiële en onmiddellijke stop zetting der terechtstellingen. 2. Invoering van het politiek regi me in alle interneringskampen. 3. Eerbiediging van de rechten van de mens. 4. Automatische en verplichte toe passing van de wet Lejeune. Aanvankelijk waren het slechts 150 gedetineerden, die onlangs van het nu gesloten kamp te Beverloo waren overgebracht naar Brussel, die elk voedsel begonnen te weigeren. Wel dra sloten 60 andere delikwen- ten die minder hoge straffen uit te boeten hadden, zich bij de bewegiin? aan en volgens Dinsdag jl. vernomen werd, was die dag het aantal honger stakers er reeds tot 400 gestegen. In de gevangenissen van Antwer pen en St Gilles zouden sedertdien ook enkele tientallen gevangenen tot hongerstaking zijn overgegaan. In verband met de toestanden wel ke heersen in het Klein Kasteeltje wordt gemeld dat enkele C.V.P.-Se- natoren het inzicht koesteren een be zoek aan dit gevang te brengen om er een onderzoek in te stellen. WVVVWWWVVUVIftftAnAmAlWUVlA UIT TER HAND TE KOOP: Zeer schoon, gerievig en kloekgebouwd WOONHUIS, droge luchtige kelders onder gans de oppervlakte, geen onderhoudskosten, onmiddellijk vrij, groot met hof 5 a. 50 ca., gelegen Dorpplaats SINT-JAN, richting leper. Zich wendenBrug- gestraat 3, Sint-Jan bij leper. (d-3809) tfUWWMWMWMWWWWWWWWW 18-jarige arbeider stort van 4 meter hoge steiger De 18-jarige arbeider Gerard De- nys, broeder van renner-liefhebber Henri Denys, woonachtig Ardooiestwg te Emelgem, was aan het werk aan de in opbouw zijnde autobergplaats van Jozef Mesure, te Ardooie. Hij is aldaar van een 4 meter hoge steiger naar beneden gestort. In allerijl werd het slachtoffer naar het ziekenhuis te Izegem overgebracht. Niettegenstaande de beste zorgen is de arbeider aldaar na een drietal dagen aan de opgelopen dubbele sche delbreuk bezweken, zonder tot het be wustzijn te zijn teruggekeerd. De droefheid der moeder, zusters en broe ders van het slachtoffer is onbe schrijfelijk. Immers voor enkele Ja ren verloren zlij ook hun vader als politieke gevangene. Aan de bedroefde familie bieden wij onze christelijke dee1 neming Kerstmis is alweer een week nader bij gekomen: 't zal er zo gauw zijn! En we moeten er ons op voorberei den zonder tijd te verliezen. Daarom werden we er reeds verleden Zondag door de Misliturgie aan herinnerd, dat wij al datgene wat niet overeen komt met ons geloof uit ons leven, moeten bannen. Maar er Is nog meer: wij zijn niet alleen gedoopten, wij zijn ook gevormden; en het mag on.» dus niet voldoende zijn dat Chris tus komt voor ons, wij moeten er oo'.: om bekommerd wezen dat Hij koma voor de anderen. Dat wil de Kerk ons inprenten vandaag, en wijst ons daar toe op het 'beeld van de voorloper des Heren, op Sint Jan de Doper. Als Je zus zich openbaarde in Palestina zat Sint Jan in de gevangenis; maai' ook daar brandde in hem nog het verlan gen om zijn taak voort te zetten; hij zendt twee van zijn eigen leerlingen naar Jezus met de vraag: Zljt Gij het die komen moet? of moeten wij wachten op iemand anders?Hij weet wel, dat het antwoord van de Heer aan die goedmenende Joden de ogen zal openen; hij weet dat ze Hem. zullen erkennen als de Gezondene Gods, als de Verlosser, en daar is het hem om te doen. Dat diegenen dia hem tot hiertoe aanhingen, van hem zullen weggaan om Jezus te volgen; dat hij zijn leerlingen zal verliezen, deert hem niet, integendeel: het was immers de opdracht van God dat shiJ Jezus aan de mensen zou aantonen, en tegenover die opdracht telt zijn eigen grootheid of vernedering niet mee. Wij moeten allemaal wegberei ders, voorlopers van de Verlosser zijn. Jezus is wel gekomen voor iedereen, maar zijn komst is in zulke grote ma te afhankelijk van ons! Een groot ohristen zei eens: als alle christenen eens gingen leven op zulke wijze, dat hun gedrag helemaal overeenkwam met hun geloof, dan zou hun voor beeld zo sterk zijn dat er binnen do tien jaar rondom ons niets anders dan christenen meer zouden zijn! Maar daar ligt juist de moeilijk heid: helemaal leven zoals het aan christenen betaamt! Dat veronder stelt onvoorwaardelijke trouw aan de beginselen die het geloof ons voor houdt, en die samengevat worden in dit éne woord van Jezus: wat baat het de mens, heel de wereld te win nen als hij zijn ziel verliest? Het geestelijke boven het stoffelijke ver kiezen, het eeuwige boven het tijde lijke, het hemelse boven het aardse, dat is het brandpunt van het chris telijk leven; maar die goddelijke wijs heid Is dwaasheid voor de natuurlijke mens. Daarom moeten wij vandaag gemeend en rechtzinnig, -met het ver langen om verhoord te worden, mee bidden met de Kerk: «Nu wij wee: eens gevoed werden met het geeste lijk Brood dat Gij ons gegeven hebt. Heer, smeken wij U met alle vurig heid: leer ons het aardse voor niets tellen, en het 'hemelse uit gans ons hart liefhebben. Door Christus onze Heer. Amen MWVWWVWAfWWWWWVUWrt.* KATHOLIEKEN die wensen ee* ernstig en cli* Huwelijk aan te gaan, schr. In voll# vertrouw, om iniichtingsdociun. naa# De Gelukkige Haard te Lclacle. Enig werk in West-Vlaanderen, tair. gelegenh., vr. in iedereens geval, spoe dig vervulling uwer wensen, strikt# gehelmh„ waarb. verzekerd, (d 308»,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1949 | | pagina 5