Be Morva elixir in 't drinkwater Asepta poeder in 't eten Wat heb ik je gedaan? giln sliciüti botes mies Veurnse Botergisi TAMINES bovenal Nierasjes in 't kort Belgisch-Congo als Franse wisselmunt ALLEEN ZIJ JL STEVENS- Vandeiwliere tovenaar van uw schoonheid Financiële Sanering van de N.M.der Belgische Spoorwegen SPADEN... GEWESTELIJKE PRIJS KAMP VOOR HENGSTEN KATHOLIEKE VLAAMSE LANDSBOND ARRONDISSEMENT ROESLARE-TIELT SCHUIF BELANGRIJKE HOEVEEL HEID VALSE STUKKEN VAN 5 FR. IN OMLOOP HULDIGING VAN VERDIENSTELIJKE WERKERS MEKANIEKE STEENBAKKERIJ TE NIEUWPOORT KOLONIALE LOTERIJ SOCIALE KRONIEK LEGERNIEUWS Belgische Hypotheekmaatschaj>pij en Spaarkas n.v GEKROOND KALF VEAU PRIME ©5 DAAR SUCCES/ SüSssidies worden verminderd Tarieven verhoogd Wenst U te bouwen Een handelszaak over te nemen Villas of bouwgronden te kopen Bouw- en Studiebureel 55, Nieuwpoortlaan DE PANNE Voorkomt en geneest radikaal: snot, verlamdheid, tchic, blauwe kam, wormen, 't huilen, 't gapen, 't treuren, enz. ALLE APOTHEKEN en Laboratoria MULLIE, te Halle Voor Hennen, Duiven en Kiekens. D. KINGET - 0. 0PS0MER is van een zo grote voortreffelijkheid dat voor hun verwarmingstoestellen een bon durven afleveren voor TWEE MAANDEN PROEF vraag inlichtingen bij Neermarkt 5, I E P ER Telefoon 523 Roman van H. COURTS-MAHLER Te Antwerpen, op het Kiel moest een aalput gerestaureerd wor den. Een arbeider daalde erin neer maar werd onpasselijk en zeeg be wusteloos neer. Een werkmakker wil de hem hulp brengen maar onder ging zelfde lot. Een derde persoon daalde in de put maar zeeg ook neer, en een vierde werd eveneens be dwelmd door de giftige gassen. Ten slotte werd de brandweer bijgehaald en de vier mannen werden boven gehaald. De derde man die in de put was gedaald schoot er het leven bij in, de drie andere konden terug tot bewustzijn worden gebracht. Met een biologisch doel werden ln Zweden. Noorwegen, Denemarken en Schotland een groot aantal ha ringen met een merkteken voorzien. Vissers die zodanige haringen moch ten vangen zullen er een premie van 70 fr. voor krijgen zo zij die vissen Dpsturen naar het Instituut voor Ma ritieme Wetenschappen. Aan de grens te Toerkonje werd i door een Franse douanier gevuurd met zijn revolver op Algerianen die langs wegels over de grens poogden te geraken. Een der Algerianen werd getroffen en zeer zwaar gewond. Gewelde stortregens brachten overstroming bij van een deel der stad Cherbourg. Op sommige plaat sen stond het water twee meter hoog en de bevolking moest een toevlucht zoeken op de verdiepingen en zolders van haar huizen. De wegdekking dei- straten werd weggespoeld. Te Springfield werd een dron ken autovoerder, die een man over reden had, veroordeeld tot zoveel da gen gevang als zijn slachtoffer er zou moeten verblijven in de kliniek. De Brit Percy Coplon, die 162 kgr. woog, begon op 25 Augustus een vermageringskuur. Hij zou nl. 100 dagen vasten. Hij is na 92 dagen overleden. Hij woog nog 110 kgr. De ambtenaar van de burger lijke stand te Amsterdam, dhr Maat man, heeft Donderdag 24 November Zijn 30.001 huwelijk voltrokken. De bruid was zijn eigen dochter. Te Chicago werd een misdadi ger, die schuld had aan de dood van vier personen, ter dood gebracht op de electrische stoel. Vooraf poogde hij, maar Vruchteloos, zijn ogen af te staan aan een blinde, met als ruil een belofte voor geldelijke steun aan zijn vrouw en 2-jarig dochtertje. Te Ohio, U.S.A., stonden onge veer 1.000 kinderen te wachten op de Kerstman die met een valscherm in hun nabijheid zou neerdalen. In plaats van te landen op een groot plein, zoals was voorzien, kwam de Kerstman echter in het ijskoude wa ter van de Ohio-stroom terecht. Ge lukkig kon de Kerstman spoedig op gevist en gered worden. Te Doornik trok een 5-jarig meisje naar het gasthuis om er haar zieke moeder te bezoeken. De moei van het kindje vergezelde dit. Bij het gasthuis toegekomen wilde het kindje plots de straat overlopen en liep aldus onder een autobus. Het kleintje werd het hoofd vermorzeld en haar moeder zou voortaan tever geefs op haar meisje wachten. Te Brugge werd een jongen die onbezonnen over de straat liep door een auto geraakt maar de kleine stond spoedig weer op err de door hem opgelopen verwon dingen bleken onbeduidend te zijn. In de volgende nacht werd de kleine evenwel erg ziek en na enkele uren gaf hij de geest. Vermoedelijk Ingevolge een inwendige bloeduitstor ting. Te Mount Olive, Illinois, U.S.A., was een vliegmachine geland om een voorraad benzine op te doen. De pi loot had de motor laten draaien en was afgestapt. Plots zag hij zijn toe stel zonder enige bemanning de lucht ingaan en aan de gezichtseinder verdwijnen. Een weinig later vernam hij langs de radio dat 160 km. verder de politie voor het mysterie stond van een vliegtuig dat in een weide te pletter was gestort maar waarvan geen spoor van de piloot kon gevon den worden. Te Vollezele had een werkman over een 4-tal weken zijn jonge vrouw verloren en werd hierdoor neurastheniek. Deze week nu, in een vlaag van zwaarmoedigheid of waan zin, is hij op een hoge paal van de electrische leiding gekropen. Bij het klimmen verloor hij het evenwicht, stuikte te gronde en liep aldus een breuk van de wervelkolom op. Te Rijsel is een oude vrouw van 86 jaar oud, die alleen woonde, in haar zetel levend verbrand. De on gelukkige was bijna lam en gebruik te een rollende zetel om zich in haar woning te bewegen. Aldus is zij ver moedelijk te dicht bij het vuur ge- nad°"d, met het vreselijk voormelde gev it HET WEKELIJKS NIEUWS Zaterdag 3 Dec. 1949. Blz. S. TE DEINZE f STERFGEVAL Men meldt ons het overlijden van Eerw. Pater ANDRE VANDEKERCK- HOVE, Missionaris van Scheut in het Vikariaat Lisala (Belgisch Kongo). Geboren te Ardooie op 19 April 1921, is hij overleden in zijn missie in de maand November 1949. De plechtige lijkdienst werd ge celebreerd in de kapel van O. L. Vr. van Gratie, te Scheut, op Maandag 28 November, te 11 uur. 30.877 AUTO-ONGEVALLEN IN HET LEGER De bewering dat de militaire chauf feurs nogal onverantwoordelijk stu ren, is geen lasterpraat, naar blijkt uit de volgende cijfers: In 1946 waren er 9.566 auto-onge vallen, waarin militaire auto's be trokken waren. In 1947 daalde dit tot 8.206. In 1948 tot 7.646 en in de 9 eerste maanden van 1949 tot 5.469. Dit maakt 30.877 ongevallen op vier jaar. Daarvoor werden voor 64 mil- lioen vergoedingen ten laste van de begroting uitbetaald. Op Zondag 4 December a.s. te ïze- gem in het GildenhulsKruisstr. 10, algemene vergadering van de K.V.L., arr. Roeselare-Tielt. Te 10.30 u. spreekt Dr A. Vlerick, Directeur van de Belgische Admi nistratie en het Marshallplan, over: Vlaamse Economische Problemen van het ogenblik Na de spreekbeurt en bespreking zal worden overgegaan tot verkiezing van een definitief be stuur. De leden die op de stichtingsver gadering hebben ingeschreven zullen te Izegem hun lidkaart ontvangen. WILT U GELD VERDIENEN BLJ U THUIS en de brelstiel kennen na enkele dagen? Vraag gratis kataloog Nr 2 of kom tot betrouwbare firma: Breimachine Rapide, 180, Brabantstr., Brussel, of Kortrijkstw. 53, Gent. (d-3613) na lezing, on* blad in de banden een uwer vrienden of buren die ons blad niet hebben. U bewijst er ons een dienst mee. Dank. Sedert enkele tijd werd er vastge steld dat te Meenen en omstreken grote hoeveelheden valse stukken van 5 fr. in omloop gebracht werden. De bevolking wordt dus verzocht hare aandacht te vestigen op de stukken van 5 fr. welke zij zouden uitgeven of in ontvangst nemen. De valse geldstukken hebben een lo den klank en zijn van het type van t jaar 1939, met op den achterkant de schilden der drie provincies. Indien men vermoedens heeft op personen welke dergelijke valse geld stukken uitgeven, is men verplicht de politie of rijkswacht hiervan dadelijk op de hoogte te stellen. IN DE Groepsfoto van de Gedecoreerden. Zoals wij reeds meldden, greep in de mekapieke steenbakkerij te Nieuw- poort op 12 November jl. een plech tigheid plaats, waarop verscheidene leden van het personeel vereremerkt werden. Bij de aanvang der plechtigheid dankte de Heer Hannequart, voorzit ter, de gedecoreerden om hunne ver diensten gedurende die vele voorbije jaren. Daarin betrok hij ook hun vrouwen en familieleden. Hij drukte tevens de hoop uit dat ze met even veel ijver zullen blijven voortwerken. In een kort overzicht schetste de Heer Van Hee de bedrijvigheid dei- firma sedert haar bestaan. Daarin drukte hij vooral op het werk van de roemrijke voorganger: Dhr Isïdoor Florizoone. Hij wees eveneens op de vooruitgang en de uitbreiding der fir ma, die zich gedurende de laatste ja ren heeft voorgedaan onder het wijs beleid van Dhr A. Florizoone. Ten slotte wenste hij de gedecoreerden ge luk en dankte hen om de onverdroten ijver, die zij steeds plichtbewust aan de dag hebben gelegd. Hierop werd aan 28 leden van het personeel een Nijverheidsereteken uitgereikt. Uit naam der gedecoreerden sprak de Heer R. Boomgaert een dank woord uit tot den beheerraad en be loofde dat ze voort hun beste krach ten zouden wijden aan de verdere bloei der firma. Het schenken van de erewijn besloot dit feestje, dat onge twijfeld een beste herinnering met zich gal meedragen en een spoorslag zal wezen voor de andere werkmak- kers. LIJST DER GEDECOREERDEN Nijverheldscrctekens. Gouden eremerk van de Kroonor de: Boomgaert Remi, bureelhoofd. Palmen van de Kroonorde: Watthy Henri, meesterknecht. Nijverheidsereteken van 1» klasse: Norullie Pierre, meesterknecht; Wat thy René, meesterknecht; Vlasseman Emiel, meesterknecht; Covemaoker Henri, meesterknecht; Dobbelaere Jo zef, rekenplichtige; Schietecatte Nes tor, hulp-rekenpliohtigeVerborgh Jerome, bediende; Sarrazijn Georges, autogeleider; Boomgaert Emiel, auto geleider. Nijverheidsereteken van 2« klasse: Mortier Patriek, werkman; Capelle Theofiel, werkman; Willems Kamiel, werkman; Moeyaert Alexander, werk man; Hertu Roger, autogeleider; De- wulf Medard, werkman; Claeys Emiel, werkman; Sel Kamiel, werk man; Verleye Constant, werkman; Vermeersch David, werkman; Hille- brandt Georges, werkman; Pylyser Polydoor, werkman; Durivault Jules, werkman; Callenaere Henri, werk man; Vyvey Jozef, werkman; Cor- neillie Gentiel, werkman; Bonny Li- boriüs, werkman. West-Vlaanderen aan de eer EERSTE CATEGORIE Gewestelijke prijskamp tussen de hengsten van Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen, welke in de loop van het jaar een 1* of 2» omsohrij- vfiïgspremie behaal^ hebben in hun provincie. 3 Premies v. 7.500 fr. en verg. mcdalie. 2 Premies v. 6.000 fr. en zilv. mcdalie. 1. Atoom van 't Ellegat, eig. Simoens Gebr. Stalhille en Zevekote. 2. Macadam de Pottes, eig. Soetaert Gebr., Ledegem, 3. Brutal de la Montagne, eig. Vanhoutte Achiel en Zonen, Koolgem. 4. Ai-lus de Beaumont, eig. Debrabandere Ant., Wingene, 5. Coco de Budingen, eig. Vandenbroucke Rich., Stalhille. TWEEDE CATEGORIE Gewestelijke prijskamp voor de grote bewaarpremie van 40.000 fr., tussen de hengsten van Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen, welke een kleine bewaarpremie van 3.000 fr. of 4.500 fr. behaald hebben in hun pro vincie. Zes premiën van 40.000 fr. 1. Espoir de Willekome, eig. Simoens Gebr., Stalhille en Zevekote. 2. Mon Souhait de St-Léger, eig. Voet Modest, Deinze. 3. Joli du Sart, eig. Vandenhende Hil., St-Baafs- Vijve. 4. Quo Vadis d'Hondzocht, eig. Syndikaat Zuienkerke. 5. Obéron d'Hofstade, eig. Van Melckebeke Achiel, Groo- tenberge. 8. Barnum de Kruishautem, eig. Ceulenaere Hector, Maldegem. St Niklaas, nobele Baas... breng wat in mijn schoentje... GIJ ZULT ALLE WENSEN UWER KINDEREN KUNNEN VOLDOEN indien gij, met een beetje geluk een der schone loten wint bij de 34.426 Loten voor slechts 300.000 biljetten, waaronder: 12 van 100.000, 3*van 250.000, 2 van 500.000, 1 van één millioen, 1 van twee en een half millioen. Bovendien 34.407 loten van 200 tot 50.000 frank. Het biljet: 100 fr. - Het tiende: 11 fr. Volgende trekking te Brussel op 24 December 1949. (d-3801) DE COMPENSATIEVERGOEDING VOOR BEGUNSTIGDEN MET KINDERBIJSLAG Een nieuw Regentsbesluit In het staatsblad van 25 November 1s een besluit van de Regent verschenen, waarbij bet besluit van 6 Juli 1948 be treffende de toekenning van een com pensatieuitkering aan zekere categorieën van personen wordt gewijzigd. Deze wij zigingen zijn: 1. De personen die werkelijk kinder bijslagen genieten bij toepassing van het koninklijk besluit van 19 December 1939, tot samenordenlng van de wet van 4 Augustus 1930, betreffende de kinderbij slagen voor de loonarbeiders, en van de koninklijke besluiten krachtens een la tere wetgevende delegatie genomen, zo als gewijzigd bij besluit van de Regent van 29 December 1944, bij de besluitwet ten van 22 en 23 November 1945, 21 en 22 Augustus 1946, 18 November 1946 en 28 Februari 1947. Voor elke dag die op kinderbijslag recht geeft, wordt het bedrag van de compensatieuitkering vastgesteld op: 3 fr. per dag voor het eerste en het tweede kind; 4 fr. per dag voor het derde kind en leder der volgende kinderen. De moeder of de persoon die één of meer kinderen opbrengt, welke krachtens het koninklijk besluit van 19 December 1930 kinderbijslag genieten, ontvangt bo vendien, wat het aantal kinderen ook zij, een compensatieuitkering van 4 fr. per dag. Wanneer de kinderbijslag op de maandelijkse forfaitaire grondslag wordt uitbetaald, wordt de compensatieuitke ring vastgesteld op: 75 frank per maand voor het eerste en bet tweede kind; 100 fr. per maand voor bet derde kind en voor leder der volgende kinde ren; 100 frank per maand voor de moeder of de persoon die de kinderen opbrengt. Deze compensatieuitkering wordt vot- gens dezelfde modaliteiten als voor de kinderbijslag uitbetaald. 2. De weeskinderen die krachtens ar tikel 56 bis van het koninklijk besluit van 19 December 1939 kinderbijslag ge nieten. Het bedrag van de compensatieuit kering wordt voor laatstgenoemden vast gesteld op: 75 frank per maand voor het eerste en het tweede kind; 100 frank per maand voor het derde kind en leder der volgende kinderen. Deze compensatieuitkering wordt vol gens dezelfde modaliteiten als voor de kinderbijslag uitbetaald. EEN TWEEDE GEMEEN HEID VAN PAUL REY- NAUD IN 1940 Het Frans blad «LAurore» publiceert op dit ogenblik wat het noemt «De gehei me mededelingen van het Franse hoofdkwartier van 10 Mei tot 24 Juni 1940 s>. In deze mededelingen ko men enkele typische staal tjes voor van de verwarring die in de Franse regerings kringen heerste op zekere ogenblikken tijdens de on gelukkige veldtocht van 1940 en wordt vooral de toenma lige Franse minister-presi dent Paul Reynaud eens te meer ln een niet bijster gun stig daglicht geplaatst. Wij citeren uit L Aurore van Donderdag Jl. volgend toneeltje dat zich ln de Franse ministerraad af speelde na de capitulatie van het Belgisch leger: De Hr L. O. Frossard, minister van Informatiei Ik denk aan de terugslag die de Belgische capitulatie zal hebben op de Franse openbare opinie. Deze had opnieuw enige hoop gekre gen. Zij zal de ineenstorting vernemen. Wat moeten wij doen om de ineenstorting van de Franse moraal te voorkomen? Wij moeten een zenuwschok weten teweeg te brengen. Paul Reynaud denkt een middel gevonden te hebben om de gewenste reactie uit te lokken. Ik zal morgen te 8.30 uur voor de radio spreken zegt hij. «Volstaat zulks?» De H. Frossard suggereert dan dat de Belgische rege ring die zich in Frankrijk teruggetrokken heeft, Ko ning Leopold ill zou afstel len. (sic) De Heer Georges Mandel stelt een meer rechtstreeks optreden voorHet meest welsprekend antwoord op de capitulatie van de Koning is de 400.000 mobi- liseerbare Belgen te mobili seren. De Belgische regering moet deze soldaten te onzer beschikking stellen.» Paul Reynaud: Maar welke macht heeft de Belgi sche regering nog zonder de handtekening van de Ko ning? Zij kan zelfs geen be sluit meer treffen! ER IS ECHTER EEN BELGISCH KONGO. IK BEHOUD MIJ HET RECHT VOOR DAAR VAN EEN WISSELMUNT TE MAKEN! Paul Reynaud, Indien hij de tijd gehad moest hebben, wou dus de hand leggen op Belgisch Kongo om deze ko lonie als een chantagemid del tegen de Belgische rege ring te gebruiken! Wij moeten bekennen dat deze nieuwe onthullingen ons geen zier verwonderen in het licht van wat over Paul Reynaud reeds bekend is. MHitifevemchtiwgen voor de lichting 1951 In het Staatsblad zijn de wette lijke bepalingen verschenen aangaan de militieverrichtingen voor de lich ting- 1951. SAMENSTELLING LICHTING 1951 Maken deel uit van de lichting 1951: De voor de lidhting 1951 ingeschre ven dienstplichtigen, met uitzonde ring van degenen die vervroegd heb ben, mogen dienst nemen en van de genen die een vrijwillige verbintenis hebben aangegaan; de dienstplichtigen, die wegens uit stel of die wegens voorlopige afkeu ring bij de lichting 1951 zijn in gedeeld; de nog niet voor de dienst geschikt bevonden weerspannigen, die de leef tijd van 45 jaar nog niet hebben bereikt; de dienstplichtigen wier vrijwillige verbintenis werd verbroken en over eenkomstig de militiewet bij de lich ting 1951 werden ingedeeld. TERMIJNEN EN ZITTIJDEN De termijn voor het indienen van de aanvragen om uitstel of vervroeg de dienstneming loopt van 1 tot 20 Ja nuari 1950. De militieraden zetelen van 16 Fe bruari 1950 tot 15 April 1950. De zittijd van de werfbureaux voor de keuring der dienstplichtigen duurt van 3 April 1950 tot 11 Augustus 1950. De keuringsverriohtingen moeten evenwel in principe op 30 Juni ge ëindigd zijn en de werfbureaux zul len na die datum geen keuringszit ting meer fiouden, tenzij op 10 en 11 Augustus voor het sluiten der ver richtingen. De herkeüringsraden zetelen van 17 April 1950 tot 15 September 1950. De termijn voor het indienen der aanvragen om ln de kolonie of ten zetel van een diplomatieke of con sulaire post te worden gekeurd, is vastgesteld van 1 Januari tot 20 Ja nuari 1950. nnwwBEPiüGïc* i AGENTSCHAPPEN Alveringem Philibert Bailleul, Dorpplaats 65. Beveren - Rocsbr. Robert Lepee, Hondschootestr. 91. Geluwe: Rog. Denijs, Verzek., Beselarestraat 50. Hooglede: Marie-L. Pieters, Roeselarestraat 8. Houtem: Germain Coudron- Vandamme, Plaats 46, Zillebeke. Ingelmunster: Marcel Ampoorter, Wescstraat 13. Izegem: Rafaël Parret, St-Crispijnstraat 19. Kemmel: Leo Duplacie, Reningelststraat 63. Koekelare: Mr Jozef Bulcke, Ichtegemstr. 12. Krumbeke: Mej. Maria Denys, Dorpplaats. Leke: A. Denolf, koster. Nieuwstraat, 21. Loker: W' L. Dousy-Mor- Dorpplaats. [treu, Mecsen: Hector Vercruysse, Ketelstraat 14. Georges Dehem, rue Alph. Hottat 26, Ixelles. Moorslede: Achiel Goemaere, Dadizelestraat 32. Nieuwpoort: Mr Alfons Depelchin, Kokstraat, 24. Privet* ond*rn*ming beh**rd door hel Koninklijk Beiluit ven 15 Dacomber 1934 .LANGE NIEUWSTRAAT 40 ANTWERPEN Oostvleteren: Mej. Y. Van Houtte, Henri Deberghstraat. Poelkapellc: M" W* M. De Sutter- De Wilde Ploegsteert: Victor Menet, r. d'Armcntières 110. Poperinge: Gilbert Reuiere, Gasthuisstraat 63. Michel Maes, Westvleterenstw., 25. Proven: M""H. Prlnzie-Deré, Statiestraat 55. Rcnlngc: Er. Van Eecke-Deleu Zwartestr. 4. Roeselare: Raymond Angillis, Pilkemstraat 41. Roesbruggc: Gerard Delplace," Gemeentesecr., Haringe St-Pieterskapelle- Lekes André Provoost, Dorp, 12. Voormezcle: Gilbert Delannoy, Dorp, 82. Warneton: Pierre De Simpel. Wervik: Vaière Vertaillie, Molenstraat 49 Westvleteren: W" Jul. Quaghebeur, Poperingestraat 71. Woumen: M*" E. Bartiier- Vercruysse. Langemarkstr 341 a. Wulveringem: Michel Duron, o Goudenhoofd 38, f Vinkem. 2 ERNSTIGE PERSONEN KUNNEN EEN AGENTSCHAP AANVRAGEN, UootqekeuAck- voedieU ïaü, V votidoe/vfo JttfuwLüig- awe*. vooi ketjgpoedige vetixjo Jzx KALVERENVARKENS 0*.UiMiHge*.15. BONNEVIESTRAAT- BRUSSEL VROUW VAN 123 JAAR IN PORTUGAL De oudste vrouw van Portugal, Mevr. Florinda Daposta, heeft Zater dag haar 123* verjaardag gevierd. Het oudje woont ln het dorpje Amedo. Zij heeft nog al haar tanden en zij kan nog naaien zonder bril. Wendt U involle vertrouwen tot het (d. 3172) V, (WWWWWWMWWWWVWWWWWWWWWMWWWMWMWWWWIMI (d-3800) Sedert jaren besloten de jaarba lansen van de Nationale Maatschap pij der Belgische Spoorwegen met een verlies dat ds miljarden bereikte en zolang de Socialisten zetelden in de Regering werd aan die toestand ver holpen door staatstussenkomsten, zo dat alle belastingsbetalers, zelfs die genen die geen of weinig gebruik maakten van de spoorweg, die te korten moesten helpen dekken. In 1948 had de N.M.B.S. een tekort van 2.350 millioen. Bij de uitgaven werd o.m. 6.100 millioen besteed voor het personeel, 2.100 millioen voor grondstoffen en materieel, 1.166 voor het vernieuwingsfonds. De uitgaven beliepen in totaal 10.315 millioen. Wegens verdere stijging der uit gaven wordt voorzien dat voor 1949 het totaal deficiet 3.100 millioen zal bedragen. Wijl de Index van de levensduurte op ongeveer 3,80 tegenover 1939 staat, stonden de tarieven van de N.M.B.S. slechts op 2,50, dus nog een heel eind onder de prijzenindex. De N.M.B.S. werd dus sedert jaren recht gehouden door staatssubsidies. Zo voor 1949, bij een tekort van 29 van de exploitatiekosten, zal het ver lies worden gedekt met een staats subsidie van 2 milliard vanwege de Staat, een opvorderbaar voorschot van 600 millioen, wijl de Maatschap pij zelf nog 400 millioen zal hebben te financieren. Minister Segers heeft nu echter de koe bij de horens gevat en een plan opgevat dat, lopend over een termijn van 5 jaar, de financiële toestand van de N.M.B.S. moet saneren en tevens de staatssubsidies te doen te rugbrengen van 2,6 milliard op 1,3 milliard voor 1950 en tot in 1954. Vooreerst werd met 1 December een verhoging van de tarieven door gevoerd. De biljetten voor de reizi gers worden met 10 verhoogd. Biljetten heen- en terug betalen 85 van twee enkele biljetten. Gewone en schoolabonnementen worden ver hoogd met gemiddeld 10 tot een maximum van 20%. De werklieden abonnementen worden slechts met 7,5 verhoogd maar derwijze dat de werklieden maar weinig zullen moe ten bijbetalen. De kosten voor het vervoer van goederen worden even eens verhoogd. De Staat zal aan de N.M.B.S. 50 vergoeden van de verliezen welke de N.M.B.S. lijdt op het vervoer van de werklieden. Daarentegen werd beloofd dat er betering zou komen wat betreft de zitplaatsen op de treinen. Een tweede saneringsmaatregel zal zijn het vervangen van zekere niet- renderende lijnen door autobussen. De tarievenverhogingen moeten 650 millioen opbrengen. Voor het vervoer der werklieden zal de Staat 450 mil lioen afdragen. De N.M.B.S. moet harerzijds ook voor een half milliard bezuinigen in 1950. Hiervoor zal o.m. de aanwerving van nieuw personeel worden stopgezet om geleidelijk tot op het peil van 1938 dat 8.000 min der is als thans te geraken. Wat betreft de werkabonnementen werd nog gemeld dat de verhoging op een abonnement over 25 km. slechts 50 centiem is en van een abonnement voor 50 km. 65 centiem. NIEUWE RECHTHEBBENDEN VOOR VERMINDERING OP HET SPOOR Zijn voor de gewone reizigers de spoorwegtarieven verhoogd, daar te genover werd vermindering toege kend aan nieuwe categoriën van per sonen, namelijk: a) een vermindering van 75 t.h. aan de INVALIDEN van de ge wapende weerstand; aan de invaliden gewezen in- lichtings- en actieagenten; aan de invaliden Belgische zeelieden, die gedurende de oorlog 1940-1945 als militair gevaren hebben, enz. b) een vermindering van 50 t.h. aan de burgerlijke invaliden van de oorlog 1940-1945 met ten minste 25 t.h. invaliditeit; aan de leden van de Belgische strijdkrachten in Groot-Brittannië (oorlog 1940-1945), met ten minste 1 jaar werkelijke dienst, met inbegr.p van de gemilitariseerde zeelieden die ten minste gedurende één jaar geva ren hebben; aan de krijgsgevangenen (oorlog 1940-1945) met ten minste 4 jaar ge vangenschap; aan de zeelieden van de Koop vaardij die gedurende de oorlog 1940- 1945 ten minste 1 jaar gevaren heb ben. c) een vermindering van 50 t.h. aan de ouders die, op om 't even Zie vervolg hiernevens Op zoekt g'iets t'huren of te Jcopen; Zoekt ge 'n meid, 'n plaats of watt Wacht niet langer, maar vlaats nog heien 'n Kleine ZOEKER in ons bladl Niet meer te Pasteuriseren! Alle gemal: van kernen door ECHTE LOOF-, RAAP-, BOONSMAAK, STERKTE totaal verdreven. - GROTE BESPARING in tijd, werk en brandstof. Bereiders: Apothekers VEURNE Tel-31 Te verkrijgen in alle Apotheken. Verdeler: Inter-Nos - Izegem. Eist wel de «ECHTE VEURNSE BOTERGIST». Weigert alle na maaksels. b-3361) welk ogenblik, vier kinderen van minder dan 21 jaar ten Fate gehad hebben. Het aantal reizigers dat van ver minderingen geniet stijgt daardoor tot 83 t.h. NAAR VERHOGING DER TRAMTARIEVEN. OOK DE POSTTARIEVEN Op het Departement van Verkeers wezen werd bevestigd dat ook een verhoging der tramtarieven ter studie ligt. Er zouden eveneens plannen be staan voor de verhoging der postta- rieven. Wijzigingen zijn eveneens ingetre den voor het luchtpostverkeer met overzeese landen. Aangestipt wordt, dat de officiële omslag-brieven voor het luchtpost- verkeer met alle landen zullen kun nen worden gebruikt mits een bij komend recht van 3 fr., zodat het tarief totaal 7 fr. bedraagt. Mengelwerk van Het Wekelijk* Weuus Nr 17 KORTE INHOUD Twee jaar na de dood van zijn eerste vrouw huwt Heinrich Nordegg, Weduwe iion Rhoden. Mede door de talrijke buitensporige uitgaven van Mevr. von Rhoden. gaat de Firma Nordegg bergaf. Het vooruitzicht van de onvermijdelijke ondergang der Firma ondermijnt de ge zondheid van Heer Nordegg en op zijn sterfbed belooft Romana, zijn enige dochter, met haar eigen vermogen de zaak terug op te helpen, meteen krijgt ze volmacht over de fabriek. Alle onre delijke uitgaven dienen ingekrompen en dit brengt meermaals botsingen tussen Rómana en haar stiefmoeder, bijgestaan door haar dochter Beatrix. Hans, broeder van Beatrix, weet Romana te vertrou wen. Gerald von Rhoden, stiefbroeder van Mevr. Bylla's eerste echtgenoot, on gehuwd en schatrijk, komt bij hen op bezoek. Beatrix, belust op een mooie par tij, maakt hem het hof, wat hem niet onverschillig laat. Gerald liet zich, om zo te zeggen, willoos door de betovering, die Bea trix op hem uitoefende, Inpalmen. Na het rusteloze rondtrekken door alle landen was er iets als verlangen naar rust en vrede en naar studie en werken ln hem wakker geworden. HIJ overwoog nu heel ernstig de ge dachte een vast tehuis te vestigen en te trouwen. Hij was reeds zó ver, zich in de geest een toekomstig tehuis voor te stellen. Dat Beatrix daarin als mees teres zou heersen, daarvan was hij reeds tamelijk zeker. Zij belichaam de voor hem dat wat hij van de vrouw verlangde. Zij was mooi, be vallig, elegant, vrolijk en luchthartig. Hij hield haar voor goed en eerlijk en de kleinigheden, die hem niet in haar bevielen, hoopte hij door zijn invloed te verbeteren. Heel hoge geestelijke eisen stelde hij niet aan de vrouw. Zij moest als het ware door haar nabijheid het leven be koorlijk maken en de tijd vullen, die zijn werk hem vrij liet. Zijn toekom stig tehuis zou de kostbare omlijs ting zijn voor haar schoonheid. HIJ was rijk genoeg om hare wensen te vervullen, al zou hij ook geen dwaze verspillingen dulden, waardoor zijn broeder geruïneerd was. Zo leek het hem in zijn snel ontwaakte verliefd heid, dat Beatrix in alle opzichten geschikt was om zijn toekomstige vrouw te zijn, en Beatrix zou het heel niet nodig hebben gehad zich zoveel moeite te geven om hem voor zich te winnen. Zo werd Beatrix meer en meer voor hem de hoofdpersoon in dit huis. Mevrouw Bylla plaatste zich, het geen voor haar een zeer ongewone wijze van doen was, op de achter grond. Zij zou zich gaarne nog een weinig gekoesterd hebben in de aan bidding van Gerald, en zij zou er heel niet afkerig van zijn geweest om nog een beetje met hem te co- quetteren. Maar er stond nu toch te veel op het spel. Beatrix moest vrije baan hebben en Gerald mocht niet afgeleid worden. Romana Nordegg scheen Gerald von Rhoden te veel als een bijper soon om haar veel aandacht te schenken, al stelde hij ook beslist veel belang in haar, zodra hij haar ontmoette. Maar dat gebeurde, zoals reeds gezegd, heel weinig. Behalve met Beatrix hield Gerald zich nog betrekkelijk veel met zijn neef Hans bezig. Hij ging hartelijk veel van hem houden en gedroeg zich tegen over hem als een oude, ervaren vriend. Daardoor kreeg hij een gro ten en heilzamen invloed op Hans. Hans had nu twee mensen, die een buitengewone Indruk op hem maak ten. Hij sloot zich met geheel zijn eenzaam hart aan beiden aan en hij maakte om zo te zeggen ln deze tijd een geestelijke en psychische weder geboorte door. Daarom had hij het tot nu toe, niettegenstaande zijn luieren, toch altijd op het gymna sium goed gemaakt. Maar nu vervul de hem de eerzucht het eindexamen zo best mogelijk af te leggen. Toch bleef hem nu en dan een uurtje tot ontspanning over, en deze tijd verdeelde hij eerlijk tussen Ro mana en Gerald. Hij zocht Romana dagelijks in de fabriek op. Met zijn fiets reed hij er in tien minuten heen. Ook de fabriek Interesseerde hem zeer. Hij maakte ijverige toe komstplannen met Romana, die hem altijd met blijdschap ontving en steeds dezelfde warme belangstelling voor hem koesterde, en daarna ging hij ook een poosje naar Gerald, in dien hij wist dat de» alleen «f met Calutta Bay op zijn kamer was. Tussen Calutta Bay en Hans was een vriendschappelijke verhouding ontstaan. De Indiër wist zoveel be langwekkends te vertellen uit zijn ver verwijderd geboorteland. Hans werd niet moe ernaar te luisteren. Tegenover hem was Calutta open hartig en vertrouwelijk als een kind, terwijl zijn gelaat een scherpe en strakke uitdrukking aannam, zodra Beatrix of haar moeder ln zijn na bijheid kwamen. Hans had reeds enige keren opge merkt, dat Calutta Bay, als Iemand met hem sprak, op zijn rechterhand keek. Aan deze hand droeg hij een zeldzaam gevormden, met allerlei mystieke tekens gegraveerden gouden ring, waarin een tamelijk grote, donkerblauwe steen, van een bijzon dere tint, was gevat. Eens vroeg Hans de Indiër, waarom hij dat deed. Toen trok deze een ondoorgrondelijk ge zicht. «Het heeft niets te .betekenen Jonge Sahlb,antwoorde hij. Daarmede moest Hans tevreden zijn, want waar Calutta Bay niet over wilde spreken, daarover kon nie mand hem tot spreken bewegen. Op zekeren dag zat Hans weer in de kamer van zijn oom, die hier da gelijks enige uren werkte. Hij had een grote correspondentie af te doen. Beatrix was met haar moeder uit gereden, om boodschappen te doen. Zo had Hans dus kans zijn oom een uurtje voor zich alleen te hebben. «Heeft u tijd voor mij, oom Ge raid?vroeg hij toen hij binnen kwam. «Ja, mijn jongen, voor Jou altijd. Kom bij me zitten. Wil je een sigaret roken? Neem er dan maar een.» Hans nam een sigaret en stak die met welbehagen aan. Oom Gerald rookte een zeer goed merk. Waar is Calutta? vroeg hij, ter wijl hij naar deze omkeek. Gerald lachte. Ik geloof, dat Je bezoeken bij mij Calutta meer gelden dan mij.» Hans lachte ook. Ik ontken niet, oom Gerald, dat lk buitengewoon veel belang in Calut ta stel. En bovendien oefen ik mij in het Engels, als ik met hem spreek. Maar als lk zo ongestoord met u kan praten, is het toch nog heerlijker. Ik ben zo blij, dat u hier bent, en hoop dat u nooit meer van ons vandaan gaat. O, dat zou Juffrouw Nordegg heel onaangenaam vinden,zei Gerald schertsend. Hans keek hem vreemd, verwijtend aan. «Zoiets moet u van Romana niet geloven. Ik weet wel waarop u doelt, maar u stelt Romana ln een geheel verkeerd licht, zoals ik het vroeger heb gedaan. Dat is de schuld van Mama en Beatrix. Zij mogen Roma na niet lijden en kennen haar aller hande slechte eigenschappen toe. Toekennen, Hans?vroeg Ge rald terechtwijzend. Hans knikte nadrukkelijk. «Ja toekennen dat zeg lk en houd het vol. Maar mijn beste Hans, je wilt daarmee toch niet zeggen, dat Je moeder en je zuster juffrouw Nordegg met opzet zulke eigenschapen toe kennen? Hans haalde zijn schouders op. «Ik weet niet of zij zelf aan deze slechte eigenschappen geloven; ik weet alleen, dat zij Romana er val selijk van beschuldigen. «En jij ziet Je stiefzuster ln een ander licht? «Ja, ln een geheel ander, in een waar licht. Ben Je daar zo zeker van? «Ja, heel zeker, oom Gerald. Ik weet, dat men Romana bitter onrecht doet. Daarvoor heb ik mijn bewij zen. Vroeger was ik zelf haar scherp ste aanklager, omdat ik geloofde, wat mama en Beatrix van haar zeiden. Ik heb me buitengewoon vlegelachtig tegenover Romana gedragen, wat ik mijzelf nooit kan vergeven. Ja, oom Gerald, nog voor korten tijd was ik een echte vlegel, een aartsdeugniet. En als ik nu op weg ben een fatsoen-; lijk mens te worden, dan heb ik dat alleen aan Romana te danken. Ei genlijk mag lk er niet over spreken, zij wil ook niet dat ik haar verdedig. Ik heb mijn woord gegeven en mag niet zeggen, hoe lk tot het besef ben gekomen dat wij Romana onrecht deden. Geloof mij, zij is een prachtig, nobel mens, die men slechts kan be wonderen, Maar zij ie ook zo bij zonder fijngevoelig. Niemand mag weten, wat een grootmoedig schepsel zij is. Daarin lijkt ze op u. U kunt ook niet verdragen, dat men Iets goeds van u zegt. Maar lk gelooi, dat lk al te veel heb gezegd. Dus basta er over. Ik wil alleen niet, dat u Romana ln het slechte, valse licht ziet, zoals mama en Beatrix haar schilderen. Dat doet mij pijn. moet haar juist beoordelen en heel zeker heeft zij er niets tegen, dat u hier bent. Integendeel, zi] heeft mij bij herhaling gevraagd, of u alles naar uw genoegen heeft, of u niets ontbreekt. Zij stelt u zeer hoog. Zo? «Ja, dat behoeft u in het geheel niet zo ongelovig te vragen. Ik keu Romana heel precies en weet wie zij mag lijden en wie niet. En naar Jou mening mag zij mij dus lijden?vroeg Gerald lachend om de ijver van de Jongen. (1 vetvolgtt

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1949 | | pagina 6