DAVIDSFONDSLEVEN Etalageprijskamp en Verkoopsactie MACSiC VERDONCK-MINNE 'A. BONTE Dokter Arthur Dochy ten grave gedragen J^' «HET WEKELIJKS NIEUWS» Zaterdag 3 Dec. 1949. BIz. 3, DE KUNST van het ETALEREN UIT IEPER RGUWBERICHT HERNEEMT HAAR KOOKSPREEKBEURTJES BUREEL TE IEPERKorte TORHGUTSTRAAT 16 SOCIAAL BUREAU, v.z.w.d. Lan^e Torhoutstraat 13, te IEFER. 2 G. de Stuersstraat 27, IEPER KosteSoos BriPi@n voor ZieJfOBtSsonders Brillen Glazen wwwiiWAfyww/wvwiwtiut Hotel Splendid Britannique Grote Markt 17, leper Réveillon van Kerstdag op Zaterdag 24 December en voor Oudejaarsavond o- Stad leper - Zaal Lapiere i GEPARFUMEERD BAL DER COIFFEURS i MET COTILLON. Mevrouw Pilatus geb. 160 fr. PIETER VAN DER MEER IN HET DAVIDSF0NDS -Jifc PU ROL TE HUUR APPARTEMENT GEWESTELIJKE STUDIEDAG VOOR DE BOERINNENGILDEN VAN HET GEWEST IEPER-POPERINGE Voordracht over Etaleerkunst. De Heer G. Haelman, Bestuurder van de dienst «Reclame en Efficiency» bij het N.CJM.V. en Voorzitter van de Syndikale Kamer van Publiciteit voor Vlaanderen, zal optreden in de ruime zaal van de Hostellerie St Nicolas» de Stuersstraat 6, op Don derdag 8 Dec. a.s. te 19,30 u., met een buitengewoon belangwekkende voor dracht. Ditmaal doen wij in het bij zonder beroep op de dames, die veelal de ops- hik van de étalageder handelszaak op zich nemen. Niette min z.jn de heren evenzeer welkom. Laat iteze" uitzonderlijke gelegenheid, cm eens een zeer bevoegde specialist inzake etaleren te aanhoren en te zien demonstreren, U niet ontsnappen. De toegang is kosteloos. Er is - chter varbruikgelegenheid in de zaal. Verkoei:sartie. Gezien het groot aantal deelnemers aan de Verkoops- actie en de meer dan honderdduizend loten die reeds besteld werden, kunnen wij thans, tot ons grootste genoegen, aan de deelnemers mededelen het geen bij het van wal-steken met onze Kerstmis-actie absoluut niet kon voorzien worden dat ook bij een tweede enz... aankoop van loten voor minstens 10 in natura (aanvullen de prijzen voor de Tombola) door ons zouden aangenomen worden. Er is echter nog meer: na het afrekenen van al onze kosten, zou de overblij vende winst verdeeld worden onder al de deelnemers, in evenredigheid met het aantal loten dat in totaal besteld werd. In de eerstkomende dagen zullen de prijzen voor de Tombola door ons besteld worden bij de deelnemers. Aisdan zal ieder deelnemer zijn Be wijs van Deelneming ontvangen. De bestelde loten zullen aan huis ge bracht worden op 16 of 17 Dec. Reazetoinbola. Tentoonstelling; der prijzen. Deze gaat door vanaf 15 Dec. a.s., niet in de Hallen zoals vooreerst werd medegedeeld, maar aan het uitstalraam der Garage var. de Hr Dassonville, Grote Markt, die zo vriendelijk en' bereidwillig was zijn étalage af te staan voor de mid denstanders van leper, waarvoor wij hem reeds bij voorbaat bedanken. Etalageprijskamp. Er wordt op nieuw de aandacht gevestigd op het feit, dat de keuring der étalages doorgaat op 24 Dec. en niet op 26 Dec. Bewijs en Nr van Deelneming ontvangen op 16 of 17 Dec. tegelij - kertijd met het letterkaartje voor de Prijskamp voor de Jeugd De Inrichters. Domlerdag 8 Dec., te 19.30 u., zaal Hostellerie St Nicolas j kosteloze toegang buitengewone voordrachtj door Mt- G. HAELMAN, Specialist-Etalagist. (c-1.1457) ZONDAGDIENST Apotheker: Hr Van Robaeys, Boterstr. BURGERLIJKE STAND Week van 23 tot 29 November 1949. Geboorten. Vandamme Yvette, Langemark. Soenen Joseph, Lan- gemark. Ameele Marie-Jeanne, Beselare. Voorspeels Jacques, Neerstraat 27. Bruneel Jeannine, Houtem. Debruyne Willy, Boe- zinge. Cappan Wilfried, Poel- kapelle. Deplaecie Monique, Vla- msrtinge. Devogel Edith, Zonne- bekesteenw. 51, leper. Ampe Ka- telyne. Boezinge. Overiijdens. Denolf Emma, 70 j., z. b., eèbtg. Debacker Theophiel, v. Meenen Ryde Pieter, 63 j., z. b., echtg. Pattyn Irma, v. Voormezele. Hillewaere Marguerite, 34 j., z. b., echtg. Behaeghel Leon, v. Merkem. Durnez Maria-Louisa, 72 j., hande laarster, wed. Ally Remi, v. Ploeg- steert. Mestdag Louise, 47 j.. han delaarster, echtg. Beun Cyriile, Capu- cienenstr. 41. Dochy Arthur, 79 j., geneesheer, echtg. Donck Andrea, Cartoiistr. 12. Deveeuw Juliana, 46 j.. z. b., echtg. Derck Jules, v. Langemark. Deconynck Maria- Louisa, 19 j., z. b., ongehuwd, v. Zil- lebeke. Huwelijksbelofte. Lefebre Aloïs, seizoenarbeider, en Parez Jacqueline, tabriekwerkster, b. v. leper. Huwelijken. D'Hooghe Roger, pasteibakker, en Alleweireldt Geor gette. handeïsregentes, b. v. leper. Ceuninck Willy, bierhandelaar, en Dewitte Irene, z. b., b. v. leper, Moerman Albert, schoenmaker, en Deschryvere Agnès, z. b., b. v. leper. Libeert Joseph, nijveraar, Meule- beke. en Vantilborgh Godelieve, z. b., leper. IEPER. Op Zondag 4 December, te 9 uur, In St Niklaaskerk, JAARMIS voor HEER LOUIS VERBEKE Echtg. v. Mevr. Aif. Deduytschaever. Sta.ieslraat 4, leper. (c-1.1454) SINT I'IAARTENS MISSIEBOND Plechtig Missie H. Uur met Monseigneur Cruysberghs. Als 'r. machtige missie-lichtbaak flikkert de kathedraal in de duistere avond! Koog cp St Maartenstoren luidt oe zware missieklok! Het zach te orgelspel stemt tot missieoverwe- gmg!... Z. E. II. Deken, in witte koor kap, neem; plaats op de bidstoel, voer hei Allerheiligste! Op het hoge koor hebben de Priesters plaats genomen: Z. E. Keren Pastoors der Stad, Direc teurs, Z. E. H. Principaal College, E. H. Ar-qnriissementsproost, E. Paters, Onderp:.ï.oors. Zeer veel missievrien den viu. n de kathedraal.' E. Zusters, manner., v.ouwen, kinderen, al de Pensionaten, St Vincentius-college, Tehuis voor Weesjongens, zingen ge zamenlijk het Lóf, devoot, in smeek bede! Monseigneur Cruysberghs, in pur per tcg:.. bes ijgt de kansel! Ilij leidt liet Missie H. Uur. De aiomgekende, gewijds predikant, treft, roert de harten! Vlaand'ens meest gevierde redenaa- slaat diep in. met zijn klaar •-n helder woordAdorote devote oezus moet hserseri over mens, vol keren. staten! In diepe drang van zijn liefde, wil hij dat ieder deelach tig wordt! Daarom zei de Meester: Gaat. onderwijst, doopt hen! Daar is de kristrlijke beschaving geboren! De eers:e missionaris in Europa was St Pauius! Hij hoorde de kreet: Redt onst We vergaan! Jezus, dooi de voorspraak van O. L. Vrouw van Vlaanderen, laat ons Volk en Land kristelijk blijven! G-elovig Volk, ge lukkig Volk! Daarom, kristelijke ge zinnen! Vlaanderen is rijk aan ge loofshelden! Onze taak!... Wij moe ten voor de missies bidden, ze gelde lijk steunen. Groot is de oogst, maar te weinig arbeiders! Allen moeten we missionaris worden van Kristus-Ko- uing! Lulde bidt het volk!... Z. E. H. De- Ken zegent de missievrienden met het Allerheiligste! Uit volle borst klinkt her. lisd van O. L. Vr. van Vlaande ren!... Onder de indruk verlaten de kris tenen de kerk! Ouders, Familie, Vrienden der 134 Ieperse Missionaris sen, geti nken, loven en bewonderen hun kinderen, Vlaanderens Missiona rissen. leper's Zonen, die gaan zaaien, Kristen zaad, in zonnegloed! Laren rijpen en dan maaien, Rijke oogst, in overvloed! Voor Kristus, Kerk en Volk! HET CAPUCIENENKWARTIER HERDENKT ZALIGER Z. E. PATER WILLIBALU De dood brengt droefheid, lijden, [schrik! Velt ook de sterkste boom! Verguist soms in één ogenblik De schoonste levensdroom! 1939!... 10 Jaar geleden, op 27 No vember, nog geen 47 jaar oud, is Z. E. Pater Wiilibald, Capucien, broeder van de aiomgekende Pater Tillo, Ca pucien, gestorven! Hij moest verlaten zijn geliefd, streng klooster, zijn stemmig kerkje, zijn droom, de zaal Familiekring met zijn St Raf aëls- gilde, zijn vrienden, zijn volk van de Kruisstraat, dat hij zó liefhad en dat hem vereerde!... Heden, 27 November 1949, staan al zijn vrienden 'hier weerom! Toneel kring «Crescendo» riep ze op!... 10 Uur! Het pleohtig jaargetijde, in de kerk der E. Paters Capucienen, vangt aan! 'n Oude, grijze, typische Pater Capucien, zó jong nog van stem, celebreert! Z. E. Pater Bernar- dinus, Gardiaan, bestijgt de kansel. Al de trouwe vrienden zijn opgeko men, om hem te vereren, te geden ken, zijn liefde, zijn deugd, zijn goed heid, zijn nooit gekende wilskracht en ijver, zi'n zelfverloochening! Nog staat hij voor ons, die schoon gebouw de, kloeke reuzepatcr, met zijn gou den hart en immer brede, gulle lach! Hij was 'n Kristen, Vlaamse, ideale Pater Capucien, oprecht, gedwee de slave van zijn Volk! De klokke van Vlaanderen! We bemerken hier in 't bizonder Toneelgroep Crescendo die domi neert! Verder afvaardigingen van St Rafaëlsgilde, Feestcomité Kruisstraat, K.W.B. en de Meisjesschool der Zusters Lamotten. Aan de Consecratie buigt ieder diep en bidt zó welgemeend voor de ziel van hun aller Vriend, Pater Wiili bald!... Van daarboven ziet hij geluk kig dat zijn Volk hem niet vergeet, dat zijn werk groeit en bloeit! Hij vraagt 's Heren zegen over zijn Klooster, over de School, het Capu- cienenkwa:tier, over de Kruisstraat! BREUKBANDEN BUIKBANDEN VARICE KOUSEN GEMEENTERAADSZITTING Vrijdag' 2 December te 17 u. zitting van de Gemeenteraad met volgende DAGORDE 1. Proces-verbaal der zitting van 28 October 1949. 2. C.O.O. verkoop van een perceel grond te St Jan. 3. C.O.O. begroting 1950. 4. Kerkfabriek van St Jacobs begroting 1950 advies. 5. Kerkfabriek van St Maartens begroting 1950 advies. 6. Kerkfabriek van St Pieters -- openbare verpachting van partij land advies. 7. Vleeskeuring vijfjaarlijkse vernieuwing van het tarief. 8. Lening op langen termijn herstellingswerken Basculestraat. 9. Stadsbibliotheek a/ reke ning 1948, b/ begroting 1950. 10. Stedelijke Leerwerkplaats begroting 1950. 11. Stedelijke Nijverheidsschool begroting 1950. 12. Stedelijke Muziekakademie begroting 1950. 13. Stadsbegroting 1949 Wij zigingen. 14. Levering' electrische energie voor pompstatie nieuwe overeen komst met Gazelec machtiging. 15. Stadsbegroting 1950 neer legging. 16. Mededelingen. Al onze lezeressen zullen met even veel belangstelling als vreugde ver nemen dat MAGEC, de Specialist van het Huishoudelijk Comfortde Winterreeks van haar Kookspreek- beurtjeselke Donderdag om 14.30 uur, om de 14 dagen, zal hernemen. Deze kookspreekbeurtjes, met gans vrije toegang, zullen opgeluisterd worden met practische demonstraties uitgevoerd door Huishoudregentessen van MAGEC. De talrijke kookberei- dingen zullen de Dames toelaten om dagelijks hun keukenfornuis op de meest doeltreffende en steeds op de spaarzaamste wijze te gebruiken. MAGEC, de Specialist van het Huishoudelijk Comfortnodigt U van harte uit te IEPER, 38, Boter straat, op DONDERDAG 8 DECEM BER 1949. (c-3838) K.W.B. SINT MAARTEN STEEKT VAN WAL! Het mooie, vierde K.W.B.-schip leper, verlaat de haven! Moedig is de kapitein, Voorzitter Albert Six, vol optimisme! Al de matrozen, K.W.B.- Leden, zijn verheugd, vol enthousias me! Wie immers is de Aalmoezenier, de Proest?... Onze Z. E. H. Deken, Cyr. Verhaeghe! Hij neemt die zware last op zijn schouders, uit liefde voor de werklieden! De boot is in beste handen! Hij zal zeker varen, de klip pen omzeilen, recht door zee, naar Rome, met Hoop op ZegeAan boord, matrozen! Wordt lid K.W.B.! Goe reis! De wind in uw zeilen! ORTHOPEDISCHE APPARATEN KUNSTBENEN Den 2" en 4" Zaterdag van ieder maand, van 10 tot 12 uur. Kosteloze bediening aan alle mutualisten, mits voorleggen der toelatingsbewijzen. KLEERMAKERSBOND IEPER Lijkrede uitgesproken door dhr A. Vermeersch, bij de teraardebestelling van dhr Florent Maillard, Ere-Vcor- zitt-er van de Bond: Mij is de droeve taak opgelegd, Vriend Florent, U in naam van het bestuur en in naam. van gans de Kleermakersbond, een laatste vaar wel toe te sturen. De droeve taak; in derdaad de gedachte dat U nooit meer onze vergaderingen met uwe te genwoordigheid zult vereren, vervult onze harten met droefheid. Verschil lende jaren als ondervoorzitter en dan als ere-voorzitter, hebt U onze vereniging gesteund, met ons meege werkt, ons met raad en daad bijge staan. Veel van zegs waart U niet, maar uw tegenwoordigheid alleen was voor ons de grootste opbeuring. De jongeren weegt het werk op de schouders; maar de goede raad komt toch altijd van de ouderen. Voor uw medewerking', uw vele goede raden, uw jaren geti-ouw bondsleven dan ken wij U, Florent. Een langdurige en pijnlijke ziekte heeft U hier gebracht, juist op de (c-3845) WEET GE... Dat men aan het gedenkteken der Ieperse gesneuvelden een mooi werk verricht met een inhamming te maken in het graspark langs de kant der Boterstraat? Dat hierdoor het gedenkteken in het midden komt te staan? Dat het wenselijk ware het voet pad een zelfde verandering te doen ondergaan, om het verkeer naar de Boomgaardstraat te vergemakkelij ken? Dat nog zoveel verbeteringen in stad kunnen aangebracht worden? Dat men geen paard beslaat al lopen? Dat een katholiek die naam waardig geen ander blad leert dan een katholiek blad. Dat voor leper en omliggende geen twijfel mogelijk is, want ieder een abonneert zich op Het Weke lijks Nieuws VOLKSVERZEKENS vooravond dat wij het griuk zouden hebben TJ onze dankbaarheid te be- IJDELE HERFSTKLEUREN! tonen. U op grootse wijze te huldi- gen, ter gelegenheid van de overhan- diging van dat schone ereteken dat Herfst. Ge doet verschijnen de Prins Regent U verleend heeft Het goud op plant en boom, veer het meer dan 50 jaar uitoefe- Wijl kleurenpracht doet kwijnen, nen van uw ambacht. En meevoert in de stroom! Als enige troost zullen wij Maan dag uw schone ziel indachtig zijn in h.t jaargetijde voor onze overleden leden. Gt :en bruiloft Ti affe ir t d de zn bru'loft gevierd der echtelingen Gus- ta!'* iud„g,,..-Tiuwant Sylvie, wo- ï.ende in de winkel De Paternoster Rhs rist.-t. Staf werd geboren te Langemark de 8 Mei 1874 en zijn we- Veesten cp 5 December 1P70. Uit hun huwelijk werden 2 kin deren geboren en ze tellen thans 3 kien kinderen. We wensen de jubi- lar:ss°n van harte proficiat. C" 'EMA FLORA: Vrijdag, Zaterdag, Zondig en «Op Weg naar Kio», u-<- B v Hops, Bing Crosby en Do- - 'j wiiour. Kinderen toegelaten Hier staan wij nu rondom dit graf geschaard, allen met dezelfde ge dachte: Vriend Florent, zulke men sen als dat van uw soort vergeet men niet. Vandaag' zeggen wij U vaarwel maar het aandenken van uw schoon en edel figuur zal ons nooit verlaten. Heb dank en vaarwel De winden stormen, tieren. De twijgen slaan dooreen, En geelbruintolaren. sieren De slijkweg van voorheen I Daar staan bronsbruine bomen, In grijze sohemeriucht Hoe ijdel zijn uw drom/,! Zó klaagt de wind en zucht 1 leper, 1949. GEO, In— "V «P1 <w* iu Voor het bijhouden hunner SOCIALE VERPLICHTINGEN, wenden alle handelaars, werkgevers, landbouwers, enz. zich tot (Soc. Sekret., aangenomen bij M. B. van 7-3-46, onder Nr 515) 2 WW» bwA A i li—I' II n WELGELUKTE STE CATHARINAFEESTEN TE IEPER Verschillende leden vereremerkt'. Voor het eerst sedert de oorlog '14- '18 hebben de kleermakers en naai sters van het Ieperse hun patroon feest met luister gevierd. Ingezet Zondag avond met een groot Ste Catharina-bai dat veel bij val oogstte, werden de feesten voort gezet op Ste Catharina-Maandag. Eerst werden de overleden leden herdacht, een jaargetijde werd ge zongen in de kapel van het Belle- Godshuis. Daarna trokken allen op naar het lokaal voor de feestvergade- ring. De plaatselijke Voorzitter, A. Vermeersch, opende de vergadering met al de aanwezigen te verwelkomen en een gelukkige feestdag te wensen. Daarna werd een zeer leerzame docu mentaire film vertoond over de na tuurzijde. Het eerste deel ging over het leven van de zijdewormen, en het tweede over de verschillende be werkingen van de door de zijdewor men voortgebrachte draden. De feest- vergadering werd besloten met het afrollen van de film over het Kleer- makerscongres dat in Juli 11. te Roe- selare doorging. Te 1 uur waren allen aan de feest tafel verenigd. De Voorzitter verwel komde de Heer Burgemeester Vander Ghote, de Provinciale Voorzitter H. Victor Noseda, tevens Voorzitter van de Bond van Roeselare, en Mevrouw Noseda, alsook de Provinciale Secre taris, de Heer Maes uit Izegem en de afvaardiging van Roeselare. De Pro vinciale Ondervoorzitter en tevens Voorzitter van de Bond van Moes- kroen, de Heer Marcel Bay ens, werd daarna verwelkomd samen met de afvaardiging van Moeskroen. Allen werden bedankt om hun tegenwoor digheid. Onder het feestmaal werden vol gende leden vereremerkt door de Heer Burgemeester: HM. Paul Demaerel, Michel Verkeyn, Verdru Jeremie, Huysser Maurice, Deruytter Gerard, Lamoot Maurice en Demserseman Kamiel. De Heer Victor Noseda wens te deze leden geluk en drukte de hoop uit de Bond van leper voort te zien groeien en bloeien. Hij wees op de noodzakelijkheid van de beroepsver enigingen om de beroepsbelangen te verdedigen. De Heer A. Vermeersch wenste op zijn beurt de vereremerk- ten geluk in naam van de Bond van leper en verleende het woord aan de Heer Burgemeester, die zijn rede in zette met 'hulde te brengen aan de overleden Ere-Voorzitter Heer Flo rent Maillard. Na de vereremerkteh te hebben geluk gewenst'drukte hij zijn tevredenheid, uit dit feest te mo gen voorzitten en wenste het bestuur geluk om hun initiatief de traditione le Ste Catharinafeesten opnieuw in ere te hersteilen. Dit feestje werd in alle gezelligheid tot in de late avond voortgezet en de talrijke deelnemers mieken af spraak ara het volgend jaar nog be ter te doen. Lijst der nog niet afgehaalde prij zen van het Ste Catharinafoal178, 065, 373, 503, 493, 118, 222, 467, 355. 123, 157, 370, 124, 180, 166, 310, 078. «DE GROTE HEER OP ÏIET KLEINE EILAND» De toneelafdeling van de Ieperse Kunstkring Richten komt dit sei zoen voor de eerste maal terug op de planken, en dit met het blijspel van W. Scheu en A. Stiller: «De Grote Heer op het Kleine Eiland We geloven niet dat er veel men sen zijn die met een ontevreden ge voel de zaal verlaten hebben na de opvoeringen van Patsyen An - tjeSindsdien heeft onze toneelaf deling haai- volledige medewerking verleend aan het A.W.T. -bij de suc cesvolle opvoering van De Moorde naar Gods en onlangs nog van De Vier Jaargetijden». Evenals alle ho- gsrvermelde stukken worden ook dit blijspel gespeeld onder Regie van Meester Staf Bruggen. Locatie als naar gewoonte in het Café «Boerenhol», tel. 246. Prijzen, der plaatsen: 40, 30, 20 fr.; per uitnodiging: 30, 20, 15 fr. WEKELIJKSE VEEMARKT Statieplaats. Het College van Burgemeester en Schepenen der stad leper ziet zich verplicht zekere artikels verschenen in sommige dag- en weekbladen en die lieten uitschrijven dat de Ieperse Veemarkt zou afgeschaft worden ten stelligste tegen te spreken. Van de afschaffing der Ieperse Veemarkt is er absoluut geen spraak. Integendeel, hst stadsbestuur stelt alles in het werk opdat de Ieperse Veemarkt, die iedere Zaterdag doorgaat, nog meer zou bloeien en heeft zich aldus voor genomen de veemarkt binnen afzien bare tijd nog uit te breiden. Specialist Gezichtkundige BAUSCH A LCMB Eigen werk - Spoedbediening(c3808) AANRIJDING Vrijdag 11. tegen de avond stopte plots de genaamde Mirmoyitch Sil- vain uit St-Denijs-Westrom. voor het lichtsignaal op de Neermarkt, tegen de Grote Markt gelegen. Daar hij zo plots remde kon de genaamde Six Etienne uit leper, die hem volgde, niet tijdig genoeg stoppen, zodat hij eerstgenoemde aanreed. Ook werd Six Etienne cp zijn beurt langs ach ter aangereden door Vanlangenhove Benedicius uit Lebbeke, zodat een driedubbelebotsing c-ntstond. Geluk kig was er slechts stoffelijks schade te bespeuren. De politie stelde het gebruikelijk onderzoek in. BOTER- EN VEEMARKT Zaterdag 26 November werd 874 kg. boter ter markt gebracht, verkocht aan 80 90 fr. het kg. Op de veemarkt werden 73 dieren aangebracht, waarvan 66 grootvee en 7 kleinvee. EEN GESCHENK voor elke vrouwen- en meisjeshand is een tube meisjeshand is een cuhc TubelHi in alle Apotheken BIJ DE VUUR KRUISEN Zeer belangrijk. Zondag 4 December wordt een aan vang gemaakt met het innen van het lidgeld en het uitreiken der nieuwe lidkaarten voor 1950. Enkele bestuur leden zullen die dag en volgende Zondagen zetelen, telkens vanaf 10 u. tot 13 uur in ons lokaal, Meenen- straat 6. Bij deze gelegenheid zullen de aanvragen opgemaakt worden voor de hernieuwing der kaarten voor prijsverminaering op het spoor. De leden worden hierbij vriendelijk verzocht zich te voorzien van de lid- kaart 1949, een stempelvrije foto, pas- poortformaat en blootshoofds, samen met de tegenwoordige spoorwegkaart, daar het nummer dezer volstrekt ge- eist wordt. Dit geldt alleen voor de niet-invalide oud-strijders van de oorlog '14-T8 met 50 of 75 vermin dering. Een latere datum zal bepaald worden voor de invalide oud-strijders. Ten titel van inlichting maken v/ij er de leden attent op dat eenieder hier mede moet in regel zijn tegen 1 Ja nuari 1950. Algemene vergadering. Onze jaarlijkse algemene vergade ring gaat bepaald door op Zondag 18 December, te 14 uur, in de zaal La- piere, DTIondtstraat. Gezien de be langrijkheid van de dagorde en het l bekend maken der beslissingen ge- nomen op het Federaal Congres te Brussel Zondag ji., wordt een mas- sale opkomst verwacht. I Vuurkruisen, houdt die dag vrij. NOG EEN BOTSING Maandag in de voormiddag ont stond een aanrijding tussen Six Guy uit Iepsr, die uit de Cartonstraat kwam gereden, de Diksmuidestraat wil voorbij rijden om zodoende de Cartonstraat te bereiken. Hierbij kwam hij in botsing met Corsmith Maurice uit leper, die van de rich ting van de Kaai kwam en de Grote Markt op wilde. Slechts stoffelijke schade. De politie stelde een onder zoek in. biedt U opnieuw voor op Zaterdag 31 December een aangename avond, Dans Attracties Geschenken en surprises Tombola Het orkest Henri Dupont van de Radio-diffusion Francaise saxo: Georges Honoré, zanger van Radio Toulouse; viool: Emile Gaillet; piano: René Debruyne, laureaat van muziek en dans aan het Conservatorium van Parijs, batterij: de zanger en animator Désiré van Radio Toulouse. Inkomprijs: 50 fr. Van jaar tot jaar kennen deze feestavonden meer en meer sukses. Bespreek tijdig uw plaatsen: Tel. 74. (bc 3.782) ST PIETERS JEUGDCLUB Wintercompetitie Tafeltennis. KLASSEMENT AFD. B. 1. Deh.ollan.deï' 44 17 4 0 2 2. Mei-veille 44 18 4 0 2 3. Dufour 46 22 4 0 2 4. Vereeoka 46 34 4 0 2 5. Muyllé 39 30 4 1 2 6. Vermote 33 40 4 1 2 7. Moniez 46 42 3 2 1 8. Doolaegne 33 37 2 2 1 9. Dehaene W. 34 41 2 3 1 10. Pieters 38 44 2 3 I 11, Voorspeels 30 39 1 4 0 12. Coffyn 30 38 1 4 0 13. Kncckaert 26 41 1 4 0 14. WuLlepit 42 41 0 4 0 15. Versehoore 17 44 0 4 16. Bouchaert 38 48 0 4 Zondag 4 Dec. worden de wedstrij den voortgezet. Wie afwezig is, zonder voorafgaande verwittiging, verliest zijn partij met forfait score. Toeko mende week melden we ook het klas- t van Afd. A. ZONDAG 11 DECEMBER 1949 te 17 uur 1 Uitdeling van: Shampooing, g DOP-Crème, Serpentins, Con- H fettis, papieren hoeden en bal- jg Ions. CHROCHET-PRIJSKAMP be- deeld met prijzen in natura. §f Prachtige kosteloze tombola, jf Ingang: 20 fr. De deelnemers voor de crochet M la,ten zich inschrijven aan de g kas, van 17 tot 20 uur. Ge- g durende de prijskamp wordt er m gedanst. (c-1.1455) M TONEELGROEP CRESCENDO Op Zondag 11 December te 18 u. en op Maandag 12 December te 20 u. opvoering van het drama De Wa terduivel door de toneelgroep «Crescendo», in de zaal «Familie kring Kruisstraat. Kaarten tijdig te bespreken bij G. Vermeersch, Dikkebuschsteenweg en bij het Huis Louf, Boterstraat. IEPER IS IN BLIJDE VERWACHTING Dus eindelijk is het kind geboren in schrijnende nood! Vier uren heeft het geduurd vooraleer het kind, Gods wijde wereld zag. leper heeft de ver lossing gezien... en we hebben maar al te wel het produkt van die ge boorte aanschouwd. De revue mag vergeleken worden met een fietsband van binst de oor log, gelapt, getapt en voi gaten: Over het muzikale gedeelte valt er weinig- te vertellen, de trompettist (Ieper- ling bij uitstek) van de bovenste plank, alsook de accordeonist. De enkele liederen gezongen door de juffers mag men geslaagd heten, maar zouden ze het gemis aan dis tinctie in hun zang niet wat verbe teren bij Mej. Verhack, muzieklera res bij de stedelijke muziekakademie. Misten! en Lirten! zijfc U beiden niet wat overdreven in het spel en mogen we vragen waarom die insi nuaties over allerhande zaken die beter zouden gezwegen worden! Is er dan toch niets anders om op te voeren, Iets dat meer opvoedend is! Zo zouden de toehoorders met geer) beschaamde kaken zitten genieten van een spel van klnders met grote mensenspreuken. OCTAAF TER ERE VAN DE H. BARBARA IN ST MAARTENSKERK Op Zondag 4 December begint on der de HJï. Missen de aloude octaaf ter ere van de H. Barbara, patrones van den goeden dood. De Sermoenen worden gepredikt door E. Pater Lutgerus, Capucien, el- ken avond te 5.30 uur onder het Lof, en 's morgens na de Mis van 7 urn- korte onderrichting. - De Zaterdag avond geen sermoen. fiitr .j| U hebt gelezen: Christine Lafontai- ne en Marilou van Jean du Pare (Willem Putman). U waart er ever tevreden! Dus zijt U koper van het nieuw verschenen boek van zelfde schrijver Eén adres: BOEKHANDEL L£VET SCONE P. BRAS-DEKLERCK G. de Stuersstraat 4, IEPER. BASKET-BALL PROMOTIE: B.B.C. leper Oostende 13li (time 44) RESERVEN: B.B.C. leper Oostende 3318 (time 189) Een onvoorzien feit heeft aan de match een voor ons ongunstige wending gegeven: nl. als reeds aan alle spelers medegedeeld werd dat de matches, zo als naar gewoonte, te 10 uur voor de Juniors en te 11 uur voor de A.-ploeg zouden plaats grijpen, werd op het laatste ogenblik officieel aangekondigd dat, volgens de kalender, op die dag eerst de promotie-match en vervolgens de Juniors-match moest gespeeld worden. Wat natuurlijk een heel geharrewar meebracht: veel spelers uit de A-ploeg waren afwezig te 10 uur, wat heel ver klaarbaar ls, zodat de match aangevan gen werd met de Juniors-ploeg van leper tegen de Promotie-ploeg van Oost ende. Het terrein lag heel glad, de bal was zwaar en gleed gedurig door de handen. Van vlugheid, van staaltjes van enig heid en persoonlijkheid was er dus geen sprake. Veel passen werden gemist en het lag voor de hand dat slechts met verre schoten op doel Iets zou bereikt worden. Ondertussen waren de eerste A-mannen aangekomen. Het spel was weinig Inte ressant. Langs belde kanten werden slechts 4 punten gescoord (44). Dan kwam time. Na de koffie (warm, sterk en ver kwikkend, waarom geen druppel erin?) vielen de Oostendse boys, voor zover het terrein het toeliet, nogal geweldig aan en brachten met verre schoten de stand op 4—10. Mlel Van Cappel, die ondertussen op het terrein was aangekomen, antwoord de heel effectief en maakte er netjes 810 van. Oostende kreeg het geweldig op de zenuwen, de scheidsrechter kwam tus sen, maar heel de verdere match maak te Mijnheer Nr 5 (van Oostende!)... van zijn neus. Nog een die vergeet dat spor tiviteit hoger staat dan een matchover winning. Dan 9—14, 11—14 (doel v. Delhem) en enkele seconden voor het einde 13-14. Vier seconden voor het einde vloog nog een bal op enkele centimeters van de IJzeren cirkel. Het had kunnen 15-14 worden. Fluit! Hip, htp hoera... einde match. Spijtig, we hadden even goed die pun ten kunnen uithalen. Spijtig ook die onverwachte verplaatsing der matches. Had Miel Van Cappel ln de eerste time kunnen spelen, dan mag men zon der twijfel en zonder chauvinisme ver zekeren dat leper gewonnen had. Want Mlel, een der beste goal-getters, zou toch wel één doel gemaakt hebben, wat reeds voldoende zou geweest zijn om ons de twee punten te schenken. De Juniors, die te 11 uur speelden, waren ln absolute meerderheid. Hun cij fers bewijzen het trouwens (3318) en hun plaats ln de rangschikking ook: leider met 6 punten op 3 gespeelde matches. De Juniorsmatch was heel aangenaam om volger, en werd met meer vuur ge speeld dan de match te 10 u. Onze Ju niors gaan nog altijd vooruit. De snel heid, hun voornaamste troef, moest wat Ingetoomd worden maar ze hebben blijk gegeven dat zij zich ook kunnen aan passen aan het meer trage combinatie spel. Wat aantoont dat het ploegje flink op zijn poten staat, en wel een der meest geduchte, zo niet de geduchtste ploeg uit de huidige competitie ls. Trainer A. Merlevede verdient hier alle lof. De cohesie, dit gave ploegver- band heeft hij die Jongens Ingeprent. Zijn lessen werden niet vergeten. Dat dit een aanmoediging zij ln zijn baanbre kend werk, het Basket-Ball ter ere. Nu wordt de gebruikelijke jaarlijkse rust Ingeluid tot 15 Januari. Intussen zullen we gelegenheid krijgen het hui dig klassement der ploegen te publice ren en misschien enkele bijdragen over Basket-Ball. het schoonste der sporten, en het meest beoefend ln Amerika, waar ze toch ook lets van sport afweten. Woensdagmorgen om 10,30 u. werd ill de St Maartenskathedraal de plechtige rouwdienst gecelebreerd van wijlen Dr Arthur Dochy, 79 jaar oud, geneesheer en wonende in de Car tonstraat. Onder de talrijke aanwezigen merkten we veel vooraanstaande per sonen en talrijke dokters uit het om liggende, ook de voltallige Commissie van Openbare Onderstand. De dienst werd gecelebreerd door Z.E.H. Deken Verhaeghe, bijgestaan door de EE. HH. Onderpastoors. Toen men de aflijvige naar zijn laatste rustplaats begeleidde werd de pelder gehouden door Dokter L. Ranse namens de Dokters van het O.L Vrouwhijoptaal en door Dokter Daelemans namens het syndikaat dei- Dokters, verders door dhr Seys E Oudbevclhebber van het Pompier korps en dhr A. Verplancke, huidig bevelhebber van het Pompierkorps. Op het stedelijk kerkhof werd door Dokter Ronse en door Dokter Dae lemans een lijkrede uitgesproken. LIJKREDE uitgesproken door Dokter L. Ronse, namens de Dokters van het O. L. Vr. Hospitaal. In naam van de Dokters van het Hos pitaal der stad leper kom Ik een laatste hulde brengen aan onze ambtgenoot, Heer Arthur Dochy. De hulde die wij. In Innig plichts besef, vandaag aan de verdiensten van onze vroegere medewerker volbrengen, lag reeds geruime tijd ln de bedoeling van velen van ons allen. Lang en vruchtbaar was de loopbaan van Dokter Arthur Dochy. Zij was gelijk aan een forsige boom, met steeds her nieuwde wasdom die rijkelijk zijn vruch ten gaf, leder van ons ermee begiftigde en nu daar ligt geveld door het lot. Geneesheer gedurende 53 Jaar, bewon deren wij deze onversaagde werkdadlg- beld; bij Iedere roep van de noodlijden den is hij op de bres om hulp te geven, t zij bij dage, 't zij bij nachte. Genees heer van deze uitverkorene soort, die zijn kunst gereed heeft, niet voor de promotie, maar voor de nood. Die zich zelf geen ruste gunt vóór hij aan de mens die lijdt, teruggeschonken heeft, het hoogste stoffelijke goed, de welva rende gezondheid. Aan de gave van toewljdlngsvolle en schrandere geneeskunst paarde de af lijvige de gave van een uitstekende bur- gersdeugd. De Commissie van hygiene van de stad waarvan hij deel van maak te, wist zijn wijze raad ln te winnen, die steeds gekenmerkt was met de stem pel van het gezond verstand. Verder nog, gedurende meer dan veer tig Jaar, spaarde hij nooit zijn tijd om als geneesheer ons stedelijk brandweer korps ter zijde te staan; nu als luite nant tijdens de oefeningen, dan eens, als 't er op aankwam dit ander onheil te bestrijden, het brandonheil, dat als een veelkoppige slang de huizen van onze medeburgers bedreigde. In wel en wee stond hij zijn stads- genoten ter zijde. Wanneer de eerst* wereldoorlog de inwoners van leper heinde en verre verstrooide, hoe geluk kig waren de Belgische vluchtelingen te Rouen in Frankrijk, wanneer Dokter Dochy hun nood kwam lenigen bij dag en bij nacht en dit gedurende hun vijf- Jarig ballingschap. En de tweede wereldoorlog komt terufc en nu ook weet hij als hoofdgeneesheer van het Militair Hospitaal van het Rood Kruis Nr 27, ln onze stad onze Belgische soldaten met steeds nieuwe IJver teil dienste te staan. Maar 't is in hoedanigheid van Dok ter In ons Stedelijk Hospitaal, als mijn medewerker ln de chirurgicale dienst al daar, dat Dokter Dochy de volle maat zal weten te geven van zijn onver moeibare werkgeest en zijn nooit uit geputte opofferingszin. Gedurende tien Jaar heeft hij op ieder ogenblik ten dienste gestaan van de honderde slacht offers van het rondgestrooide oorlogstuig, dat toen onze verwoeste gewesten on veilig maakte. Dank zijn voortdurende medewerking, zijn genegenheid tot de ongelukkigen, was het mogelijk de ge nezing van al deze slachtoffers tot een goed einde te brengen. Begaafd met een onverwoestbare werkkracht, bezield door een zeer hoge opvatting van de beroeps plicht, heeft hij de tradities ln dit hos pitaal gesticht, die aan deze stad nieu we luister komen bijzetten. Na het heroïsche tijdperk van de ge neeskunde in de verwoeste gewesten, besloot hij, als goede vader, de toorts van zijn roeping te overhandigen aan zijn zoon, Dokter André Dochy, die wist ln ere te houden de ouderlijke gaven van werkzaamheid en opoffering. De dienst der gestichten van de openbare liefdadigheid der stad, der wezen en ouderen van dagen, bleef de afgestorvene nog ettelijke Jaren plichtsgetrouw waar nemen. Tot op liet einde van zijn lange loopbaan hield hij de geneeskunde hoog in faam en ere. Door zijn afscheiden verliest de stad een markante burger; zijn zieken, een geneesheer vol opoffering en het hospi taal en zijn collega's een ambtgenoot vol loyauteit en liefde. Met aandoening buigen wij ons voor deze loopbaan. Zij is voor ons een aan sporing tot werkzaamheid en zelfopof fering en wij verstaan maar al te wel hoe zijn huisgenoten door dit afsterven met onzeggelijke droefheid geslagen zijn. Aan U, zijn rouwende kinderen, aan U is de taak gegeven zijn voorbeelden van ambtsgetrouwheid en burgerdeugd voort te zetten en aan de geëerde naam van Dochy voorts zijn spanne van luis- ter te verlenen. Achtbare Echtgenote, achtbare Fami lie, wij delen uw droefheid in zijn af sterven. Maar God zal gedenken hoe- deze goedhartige mens al zijn stonden bereid was de noodlijdenden ter hulp te staan. Hij zal hem het loon niet ont houden dat Hij in de Bergrede beloofde aan de goedhartige dienaar. Daarom zeggen wij hem met U geen hopeloos vaarwel maar een hartelijk tot weder- ziens, daar waar alle goede wil en alle goede werken betaald worden met d® onvergankelijkste der vergoedingen. Beste, Hooggeachte, Dierbare Collega: Vaarwel! leper, 30 November 1949. Het was een Indrukmakende ver handeling- door Pieter van der Meer die als letterkundige over het letter kundig werk van Léon Bloy, en als bekeerling over het levensprogramma van zijn geestelijke vader en peter zou spreken. De opkomst was nog buiten alle verwachting. Dicht bijeenstaande toe hoorders omraamden de zaal, om in religieuse stilte die statige en inne mende figuur te beluisteren. Hij beklemtoonde hoe dat Bloy, waarvan het werk zijn leven lang ijzig werd doodgezwegen, voorspeld had dat zijn invloed en bekendheid met de tijd zou aangroeien, en hoe werkelijk Bloy actueler was geworden dan ooit. Zijn werken kennen thans een immer vernieuwd heruitgeven en talrijke vertalingen. Om Bloy te begrijpen moet men inzien dat hij voor alles een man was van onwrikbaar geloof, die dit geloof tot de uiterste consequenties beleefde en overtuigd was dat hij in een wereld van halfslachtigheid en onverschilligheid, als heraut van het absolute, een zending had te vervul len. Als schrijver met een buitengewo ne sterkte en vaardigheid van uit drukking, met een techniek van het woord die nog niet werd geëvenaard, springt hij in de strijd, kapt en kerft met heftigheid tegen de laksheid zij ner eeuw, tegen de onrechtvaardige sociale toestanden en tegen alle mis bruiken van zijn tijd. Léon Bloy is in 1846 te Périgueux geboren. Zijn moeder was een Spaan se, vrome vrouw. Zijn vader een vrij denker. Hij zelf als kind reeds keerde zich, door zijn duister karakter van zijn speelgenoten af, groeide op ver wilderd en ontembaar, zodat hij van school weggejaagd als autodidakt zijn grondige en veelzijdige kennis sen moest opdoen. Hij wilde schilder worden, waarvoor hij ook veel talent had, doch de ontmoeting met de schrijver Barbey d'Aurevilly, brengt hem tot zijn roeping als schrijver. Hij maakt de oorlog van 1870 mede en vervalt nadien, bij gemis aan broodwinning, in de ellendigste ar moede, waarvoor zijn stug en weer barstig karakter veel schuld draagt. Thans zal een zondige, gevolgd van. een heilige razernij hem door het le ven zwepen. Hij ontmoet gelijktijdig een straat meid, die hij, met de bedoeling haar uit de lage vernedering te trekken, tot zich neemt, en een heilige pries ter Tardif de Moindrez die hem d» bijbel en de betekenis der verschij ningen van O. L. Vr. te Salette leert kennen. De vrouw deelt zijn armoede en ontberingen, schiet hem voorbij in de geestelijke opgang, terwijl hij in afzondering zijn levensdoel en -programma doorschouwt. Beide in vloeden ontvallen hem plots. De vrouw sterft krankzinnig geworden; de édele priester valt neer op de berg van Salette. Lid geworden van de kunstkring Le Chat noirzal hij deze levensepisoden in Le Désss- péréverwerken, waarin, doorheen de rauwheid der beschrijvingen reed» zijn grote liefde tot God en tot het minbedeelde volk, doorstraalt. Op 40 jaar, ontmoet hij Jeanne Molbeck, dochter van een Deens ge leerde, op een avond bij Coppée. Zij zal zijn levensgezellin worden. Bloy kende de oorlog 1914, en voel de deze aan met zijn instinct van de komende rampen, enkel als een «le- vée de rideau Hij die gedroomd had als martelaar te sterven voor zijn geloof en uit liefde tot God, ontsliep eenzaam, enkel omringd van familie en vrienden waaronder Jozef Muls, in 1917 te Parijs. Zijn werk zal ech ter onsterfelijk blijven. EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEli verzacht en geneest val-, brand- en anU wonden «a»1 - «r mm n.np Voor het invullen uwer BELASTINGSAANGIFTEN, HANDELS REGISTERS, VERZEKERINGEN, enz... alleenlijk één adres: a t J. BOLLINGÜER, Lange Torhoutstraat 13, te IEPER. 6 plaatsen, kelder en zolder. Op 50 m. van de Markt te IEPER. Inl.: Maloulaan 27, leper, (e-3700) O Zoals het een kristen organisme past werd de dag Ingezet met een H. Mis in ds St Niklaaskerk te 10 u., ge celebreerd door Z.E.H. Defrancq, dio cesaan proost en welke bijgewoond werd door talrijke boerinnen. Na het Evangelie had de opdracht van het nieuwe werkjaar aan O.L. Vrouw plaats. Na de H. Mis had de morgenverga dering plaats in het «Hotel Potria», Rijselstraat. Aan de bestuurstafel be merkten we Z.E.H. Kanunnik Ansay, lsndelijk proost; Z.E.H. Dclanote, ar- rcndlssementsproost; Mejuffer Car- dyn, landelijke Bestuurster; Mejuffer Bylo, opzienster van de B.B. ln West-Vlaandcren, enz. Na de gebruikelijke welkomsgroet werd het woord verleend aan Z.E.H. Kanunnik Ansay die het had over; Begrijpen wij de Boerinnenbond die in het teken staat van de fami liale en totalitaire politiek. Verders kwam Mejuffer Cardyn nog aan het woord die in een klare en duidelijke taal het Jaarprogramma voor 1950 uiteenzette. Verders gaf Juffr. Bvlo nog enkele nuttige richtlijnen voor het vlot verloop van de namiddag zitting, waarna de Inwendige mens versterkt werd. De namiddagzitting ving aan met enkele puike ontspanningsnummer- tjes uitgevoerd door de afdeling Po- perlnge. Als eerste spreekster kwam aan de beurt Mej. Danneels met als thema: «Samenwerking tussenB.J.B. en BoerinnengildeMej. Goet- schalckx, hoofd van de gezondheids dienst van de Boerinnenbond, over: Het Gezondheidsprobleem op de Buiten Z.E.H. Defrancq, diocesaan proost, geeft nog een woordje te beste over de plichten der boerinnen en B.J.B - meisjes, wijl Z.E.H. Kanunnik Du bois zijn intrede doet en de vergade ring rechtstaat om hem toe te jui chen. Hij wordt door Mejuffer Bylo bet woord verleend en heeft het over: De Triomf van de Kerk Spreker eindigt met de woorden Kersten of stervenVan uw vorming en deze der K.A. hangt alles af. C. S. leper F.C. Knokke C.3. Yproia 0—0 M. Dumalln mocht kiezen, maar voor deel was er daaraan niet verbonden. De gastheren waren het eerst ln actie en het duurde een tiental minuten vooraleer onze Jongens los kwamen. De druk op de Cercle-verdedlgingsmuur nam al- lengskens af en na een kwartuur spel schoof Verschaeve voorbij Stljns met het gevolg dat hij alleen voor Vanparijs stond. De bal vertoefde aan zijn linker voet en Georges scheen te zoeken om op voortreffelijke wijze te kunnen be sluiten. HIJ waagde het maar met zijn linkse, doch ln plaats van een shot was het een pas, die ln de richting van de plaatselijke doelwachter vertrok. Kort daarop deed hij het beter en schoof het leder naast Vanparijs ln de touwen, doch een seconde voordien had de referée reeds voor off-slde gefloten. Vunrljcke- ghem beproefde het met een doorbraak. Brackenler haakte hem ln de gevaarlijke zone, maar de heer Beyens gebaarde van kromme haas. Opvallend waren de verre Inworpen van de locale halfs en het flegmatiek gedoe van hun linksbuiten Desmldt, die met Derous begeesterende duels ultstreed. Nadat belde partijen een paar corners hadden dienen toe te staan, ontzette Vanparljs ln de voeten van Vanrljckeghem. René aarzelde geen ogenblik en een machtig schot vertrok naar de linkerbovenhoek. Een spectacu laire sprong, een arm-zwaal en daar had de blauw-witte keeper ten koste van een hoekschop deze quasi hopeloze situatie opgeklaard. Nu mocht Devos drie naeen- volgende corners nemen en tenslotte kopte Vanbeselaere nipt boven. Tot de koffle-tljd d volgde dan gelijk opgaand vertoon met verdedigingen die de boven hand haalden op de voorhoeden Na de rust bleef de motregen der eer ste beurt achterwege, hetgeen aanvan kelijk aan het spelbeeld weinig veran derde. De Knokse aanvallen Hepen meestal te pletter op onze backs en van de andere zijde bedeelden Brackenler en Co hun keeper ruim met achterwaartse passen. Een Jtwartuur voor het Inrukken kwamen de Strandboys opnieuw gewel dig aan bod zoals tijdens de Inleidende tien minuten. Er werd langzamerhand harder gespeeld en kost wat kost wil den de Clubmannen zegevieren. Om dl* te bereiken moesten ze echter over het lijk van onze verdedigers efl dit was onbegonnen werk. Een bal vloog tegen de langs het lichaam gestrekte arm van Fouten Soenen en de lokale supporters keelden om een penalty. De scheidsrech ter maakte teken dat hier van vrijwil ligheid geen spraak was en liet logisch doorspelen om vlak voor het einde Van- beselare R., wegens betwistbaar gevaar lijk spel, te bestraffen met een vrijschop van Juist bulten de back-area. Dit bleef zonder concreet gevolg en met elk één punt mochten de belde formaties ds kleedkamérs gaan opzoeken. III» SPECIAAL C.S. Yprois W.S. leper 0—I PROV. JUNIORS C.S. Yprois F.C. Brugge 0—4 PROV. SCHOLIEREN C.S. Yprois F.C. Brugge 0—0 KADETTEN S.K. Roeselare C.S. Yprois 20 Zondag aanstaande: Vorige speeldag werd dus geen enkel geldig Cercle-doelpunt geseoord en laat ons hopen dat morgen nu eens alle Augustlnusploegen de weg naar de net ten zullen vinden. Do verschillende te genstanders zijn nochtans andermaal geen katten om zonder handschoenen t» geselen. Ziehier enkele nadere bijzon derheden: het eerste elftal krijgt het be zoek van F.C. Torhout, een club die even min te onderschatten ls als de kopploe- gen waarmede we de Jongste weken af rekenden. Vooral op verpla'atslng wisten de Sparrestedellngen dit seizoen reeds vonken te slaan. Rood-wltten, moge dit een waarschuwing zljnl De reserven treden eveneens op tegen de Torhoutse Clubmannen, nl. 's namid dags ln de Faardenmarktstede zelf. Mocht Marcel Del'Haye er een ophefma kend heroptreden doen. De Juniors en scholleren spelen 's morgens aan huls tegen R.C. Harelbeke. Supporters, wa verwachten U ln groot getal op het Augustluusstadlon, én ln de voormiddag, én ter gelegenheid van de grote match.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1949 | | pagina 7