NOTARIËLE VERKOPINGEN LENINGEN! GELD 4,50% KAPITAAL BOUWERS en! KOPERS IW. H.B. ANTVERPIA TAILLIEHOUT JACHTRECHT Een prachtig HERENHUIS Een bestgelegen HOVENIERHOF met medegaar.de Hovenierhuis, Een beste WEIDE 24 Frankrijkstraat 26 welgelegen HANDELSHUIS PERSONENWAGENS, VRACHT- en PAKWA- GENS, MOTO'S, enz. ,«HET WEKELIJKS NIEUWS» Zaterdag 3 Dec. 1349. BIz. 10. Schone en grote HERBERG OUDF. HERBERG WOONHUIS EEN WOONHUIS 3 Ha. schone TALLIE op stam Ongeveer zeven hectaren ZAAILAND en WEIDE Een prachtig en welgelegen WOONHUIS EEN WOONHUIS EEN PARTIJ BOUWLAND EEN WINKELHUIS WOONHUIS met 30 LAND Een groot en welgelegen WOONHUIS ZAAI- en WEILAND Twee aaneenhoudende WOONHUIZEN met zaailand EEN KLEINGEBRUIK LANDBOUWALAAM EEN GOED WOONHUIS 14.75 voor do anderen, UNITAS Twee goede aaneenpalende WOONHUIZEN WOONHUIS WOONHUIS EEN WOONHUIS HOFSTEDE HOFSTEDE HOFSTEDE TWEE WOONHUIZEN EN ZAAILANDEN PERCEEL LAND PARTIJ ZAAILAND WOONHUIS MET LAND Een perceel BOUWGROND welgelegen - BOUWGRONDEN Welgelegen en geriefvol WOONHUIS met TUIN Koop 1. WOONHUIS Koop 2. WOONHUIS Een welgelegen WOONHUIS met ERVE Een schoon WOONHUIS Een prachtig HERENHUIS BELANGRIJKE EIGENDOM r- HOFSTEDE MAGAZIJN Perceel BOS WOONHUIS Perceel LAND Eert gerievig WOONHUIS Vaste gerechtelijke verkoping Een gerievig WOONHUIS PERCEEL BOUWGROND PRACHTMEUBELEN, MEUBELS, MENAGIE- GOEDEREN LANDALAAM, WOOHUIS-HANDELSHUIS KLOEKGEBOUWD NIJVERHEIDSGESTICHT BESTE VETTE WEIDE UIT DE HAND TE KOOP Twee aaneenpalende GEMEUBELDE VILLAS verscheidene GRONDEN Een gerievig WOONHUIS Een gerievig WOONHUIS 40 Kopen zeer schone en gemende TAILLIE op stam. WOONHUIZEN 50 kopen zware gemengde TAILLIE op stam en 35 kopen douglas- en lariksen* PERSEN Vier goedgebouwde en welgelegen WOONHUIZEN met ERVE. HOFSTEDE groot 8 Ha. Welbeklante vrije CAFE Jtantoor van Joseph IIANNEBOUW, Deurwaarder te POPERINGE. OPENBARE VERKOPING van: TE WESTOUTEH. MAANDAG 5 DECEMBER 1949, te 1.30 uur namiddag, zal er openbaar verkocht worden te Westouter, Wijk t SulferbergLokersteenweg: I 14 Loten XAILLIEHOUI (Beuken- ®ssen-Eiken). Vergroei: 8 jaar. Verdeeld in kopen 't elks gerieve. Comptante betaling en gewone [Voorwaarden. (3816) Studie van de Notaris W. VAN EECKE te POPEltlNGE. HAANDAG 5 DECEMBER 1949 le 14 uur zeer stipt, in de feestzaal jVan het Stadhuis, te Poperinge, ten Verzoeke van de Commissie van Open bare Onderstand van Poperinge, OPENBARE VERPACHTING VAN op ongeveer 500 hectaren landen en bossen, gelegen te POPERINGE en WATOU, verdeeld in vier loten. ÈJSf Zie plakbrieven met de beschrij ving der loten. (3657) Kantoor van de Notaris BEEREN te Roesbrugge-IIaringe. DONDERDAG 8 DECEMBER 1949 Om 2.30 uur namiddag, ter herberg Het Stadhuis bij Mr Julien Mat- Ihys, te Loo, OPENBARE VERKOPING VAN GEMEENXE NIEUWKAPELLE langs de Knokkestraat. Pen allerbeste VETTEWEIDE groot 88 a. 50 ca., sectie A Nr 468c. Gebruikt door Gaston Dezwarte, landbouwer, Nieuwkapelle, mits 1.600 frank 's jaars. GEMEENXE RENINGE Prie aaneenhoudende percelen BESTE MAAIGRAS Ifiinen groot 2 ha. 47 a-. 10 ca„ sec- lie B Nrs 70, 71 en 72. Verdeeld fn 3 loten. C Gebruikt door Gaston Delva, land bouwer te Rentage, mits 4.200 frank A Jaars. (3628) Ibbbbbbbbbbbbibbbbbbbbbbbb Studie van Notaris CASSIERS te POPERINGE Studie van Mer ALBERIC LAUWERS, Notaris te 1EPEB, Bij sterfgeval. Op DINSDAG 13 DECEMBER 1949, te 2 uur namiddag te IEPER, in het Hó tel du SultanGrote Markt, OVERSLAG vani STAD VEURNE. I. met afhankelijkheden, gjelegen ten westkante der Zwarte Zusterstraat Nr 10, inhoudende onder grond van gebouwen, hoving en bouwgrond in de Daniël de Haenelaan, 1933 m2. Gebruikt zonder pacht door het Ar rondissementscommissariaat. Ingesteld: 509.000 fr. II. gelegen ten oostkante der Kwtate- straat, inhoudende 1 Ha. 17 a, 10 ca. Laatst gebruikt door Mevr. Chai'les Hynderick de Ghelcke (Louis Dob- bels, hovenier), uitgezonderd 38 a. 70 ca. zonder pacht door Remi Cam- bier mits 9Q0 fr. 's jaars, boven de lasten. N. B. Deze eigendom houdt aan drie straten, en is bijzonder geschikt voor BOUWGROND. Ingesteld: 270.000 fr. nr. gelegen tegen de Stad Veurne, dicht de grote baan naar De Panne, ten westkante, inhoudende 3 Ha. 47 a. Gebruikt door Remi Oyaert volgens overeenkomst tot 1 October 1952 mits 8.675 fr. 's jaars boven de lasten. Ingesteld: 520.000 fr. (Zie plakbrieven met plan). (3825) Studie van Deurwaarder OSSEEL, BRUSSEL BRUSSEL-ZUID Iel.: 21.83.97 - 21.77.25. UIT TER HAND TE KOOP Twee percelen bouwgrond gelegen Ie ELVERDINGE, langs de steenweg (Tan leper naar Veurne met een res pectievelijke gevelbreedte aan gemel- Èen steenweg van 30 m. en 47,85 m. en groot volgens meting 31 a. 78 ca. en 42 a. 31 ca. Sektie A nr 147a. Onmiddellijk besohikbaar. (3836) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Kantoor van de Notaris DEERËN te Rousbrugge-Haringe. UIT TER HAND TE KOOP. fitad POPERINGE, Casselstraat 30. Een schoon en uiterst met 2 a. 33 ca. onder bebouwde grond «n erve. Eigendom van de Héér Albert Clinckemalllie-Demaerel. Onmiddellijk vrij van gebruik. (3850) nBBBBBBBEBBBBBBBBlBBBBBIS Kantoor van de Notaris DEEREN te ROESBRUGGE-HARINGE. WOENSDAG 7 DECEMBER en ZATERDAG 10 DECEMBER '49 telkens te 15 uur, BELANGRIJKE OPENBARE VERKOPING VAN: Meer dan 40 wagens per ver koping. (d-3844) «ÜSfis mmnmmmtt i Studie van Notaris l» BUURMANS te VEURNE. Studie van Notaris THEVELIN te MEESEN. UIT TER HAND TE KOOP, I. Maison do CommerceDorpplaats, te ZANDVOORDE-BIJ-IEPER, piet 4 aren 15 ca. grond en tuin. n. «De Ohampreuilemet 20 a. grond en land te ZANDVOORDE. (3eC5) IBBBBBBBB&aiEiQ£nri!BEBBHnnflK Studie van Meester J.-E. DE SIMPEL te WAASTEN. Osn tilt onverdeeldheid te treden. TOEWIJZING op WOENSDAG 7 DECEMBER 1949, te 14.39 uur, ter herberg Au Gheer te Waasten-Gheer, van: Stad WAASTEN, Gheer nr 74. met 7 a. 75 ca. grond, Sectie P nrs 207k en 207a2. Onmiddellijk vrij. Het huis valt niet onder de huur wet, Ingesteld: 36.990 fr. (3805) iBBBHasG&smoaisseaassisasj.zf Studie van Notaris J. RAMAULT te WERVIK. OPENBARE VERKOPING VAN Stad WERVIK, Kocistiaat Nr 40. met afhankelijkheden en 18 a. 80 ca. grond en erve, gekadastreerd sec tie D Nrs 606 B/2 en 60S C/2. Vrij van gebruik en onmiddellijk beschikbaar. ZITTINGEN: INSTEL: Woensdag 7 December 1S43 OVERSLAG: Woensdag 21 Dec. 1949 telkens te 3 uur stipt des namiddags, tsr herberg A.u Paucongehouden door Mr Omer Haeke, Steenacker- plaats te Wervik. Va ïristelpremie. (3661) eSaBHSnB£31Ka*C^BSBBKgUiS Studie van den Notaris J. RAMAULT te WERVIK. Kantoor van Notaris Jos. DUPONT te GELUWE. MAANDAG 12 DECEMBER 1949, te 2 uur namiddag, ter heiberg t Jagershofte Geluwe, heirweg naar Beselare, bij Heer P. Billet, VENDITIE van! wassende ln het Moeremaaibos te GELUWE. Verdeeld in kopen. Gewone voorwaarden en komptant. (3635) IBBEBBBBBBBBBBBBBHBSIBBBBB Studie van de Notaris JOS. DUPONT te GELUWE. (Tel. Meenen 292.) UIT TER HAND TE KOOP te LANGEMARK. Gébruikt door Victor Dekeyzer se dert meer dan 9 Jaren. Inlichtingen ter studie van Notaris DUPONT voornoemd. (3446) Studie der Notarissen A. LAUWERS te IEPER en A. van de WALLE te OUDENBURG. UIT TER HAND TE KOOP. GEMEENTE OOSTVLETEREN, Kasteelstraat. lust- en hoveniershof. met 23 aren 45 ca. bebouwde grond, Eigendom van de Heer Camiel Rooryck-Leuridan Vrij met de geldtelltag. (3341) «6g£aS£3BES2SBBZBBE8lllEX> Kantoor van de Notaris LEMAHIEU te IEPER. IN EEN ENKELEN ZITDAG» OP WOENSDAG 21 DECEMBER 1949 te 4 ure stipt namiddag, ter gehoor zaal van het Vredegerecht, Gerechts hof, Grote Markt, te leper, OPENBARE VERKOPING VAN GEMEENTE LANGEMARK. KOOP I: met werkhuis, koer en hof, gestaan en gelegen te Langemark, Boezinge- etraat Nr 86, hebbende ene straat- si j de van 9 meters en een diepte van 80 m., groot onder bebouwden grond, ^oer en hof, 4 aren.50 centlaren. Onmiddellijk vrij. Voor bezoek: Sleutel afhalen bij flen Hr Victor Vanhaelewyn-Saelens, Boezingestraat 35, Langemark, KOOP II. gelegen te Langemark nabij de Boe- stagestraat en dicht koop I hier voren, hebbende ene .breedte van 9 m. langs ren uitweg van 3 m. breedte, groot aren 60 centiaren. Onmiddellijk vrij. KOOP III. met Inrijpoort en tuin, gestaan en gelegen te Langemark, Boezlngestr. ffrs 34 en 36, groot onder bebouwden grond en tuin 3 aren 92 centiaren. Bewoond en gebruikt zonder ge- r'even pachtvoorwaarden door den Albert Vanhaelewyn, mits 250 fr. per maand. Bezoekdagen: den Dinsdag en Don derdag van Iedere week, van 2 tot 4 u, gtamiddag. Voor alle nadere Inlichtingen zich Hf enden ten kantore van den Notaris LEMAHIEU voornoemd, Elverdinge- ttraat 23, te leper. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studie van den Notaris Andró VAN DER MEERSCH te Ypcr. Op WOENSDAG 21 DECEMBER '49, te 2.30 uur namiddag, ln één zitdag, in do Gehoorzaal van het Vrede gerecht te Yper, Gerechtshof, Grote Markt-, DEFINITIEVE TOESLAG van: GEMEENTE SINT JAN. Een schoon en gerievig WOONHUIS Inet afhankelijkheden, «we en tuin, gtaanden en gelegen Kattekerkhof, Wijk 't Wieltjegroot 14 a. 80 ca. Verpacht aan den Heer Marcel Harbé voor 9 Jaar Ingegaan op 30 .Oogst 1949. Te bezichtigen de Dinsdag- en Don derdagnamiddag van 2 tot 4 uur. (3824) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB UIT TER I1AND TE KOOP Iepcrpoorf, te MEENEN. Zich wenden; Wervikstraat 103, te Mefinen, id-3764) OVERSLAG: Donderdag 15 Dec. 1949. om 2.30 uur namiddag, te BOEZINGE (Brug), ter afspanning «'t Schippers huis van: GEMEENTE BOEZINGE Langemarksteenweg 18. met stallingen en land, groot 9 aren 15 centiaren,. Gebruikt zonder pacht door Pieter Dedecker. IBBSBBBBBBBBBBBRiflSBBBEBBB Studie van de Notaris N. D'HUVETTERE te YPER, Cartonstraat 29. OPENBARE VERKOPING van: GEMEENTE KOEKELARE Wijk Pottebezcm (verdeeld in vier kopen) samen groot 3 Ha. 03 a. 05 ca. Deze vier kopen zijn thans gebruikt door de medeverkoper Heer Cyrille Borra, mits 2.509 fr. 's jaars, boven de lasten, zonder schriftelijke pacht. Ingenottreding met 1 Oct. 1950. ENIGE ZITDAG: WOENSDAG 14 DECEMBER 1949, te 2.39 uur stipt namiddag', ter ge hoorzaal van het Vredegerecht, Jus titiepaleis, Grote Markt te Yper. (3644) IB3BBBBEBBBBBS5B3BB3ZBSSB Studiën der Notarissen N. D'HUVETTERE en A. LAUWERS, Cartonstraat 29 en 15, te YPER. DONDERDAG 8 DECEMBER 1949 te 2.30 uur stipt namiddag, ten gast- hove «De Drie Koningen», Grote Markt te Yper, OVERSLAG van: GEMEENTE GELUVELD, nabij de baan van Gcluveid naar Beselare. samen groot 1 Ha. 05 a. 50 ca. Verdeeld ln 3 kopen. (Zie plakbrie ven met plan). Koop één zijnde het huis dragen de het nummer 6, bewoond en ge bruikt door den Heer Ch. Dobbels, mits 1.920 fr. 's jaars betaalbaar alle drie maanden. Koop twee zijnde het huis dragen de het nummer 4, thans ongebruikt. Koop drie zijnde het zaailand ge bruikt door den Heer Jules Martin mits 650 fr. 's Jaars. Koop 1 slechts Ingesteld 53.000 fr. Koop 2 slechts Ingesteld 42.090 fr. Koop 3 slechts Ingesteld 50.000 fr. Recht van samenvoeging. (3804) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studie van den Notaris JACQUES-E. DE COCK tc IEPER, Korte Torhoutstraat 4. OVERSLAG: Donderdag 15 Dcc. 1949. te 2.30 uur namiddag, te leper, in de herberg OW TomGrote Markt Koning Albert, INSTEL MET PREMIE VAN te IEPER, Zonnebekesteenweg Nr 215, bestaande uit: Woonhuis met stal lingen en aanharigheden en land, sa men groot 31 a. 40 ca., gekadastreerd seotie A, Nrs 323E, 324g en 325h. Zeer wel geschikt voor uittredende landbouwer. Na te zien alle dagen mits schrif telijke toelatjng van de Notaris. GEBRUIK: Drie kamers zijn ge bruikt door Gaston Bentein; - Het land en overige van het huls zijn vrij van gebruik. Volledige ingenot treding waarschijnlijk ln korte tijd. IBBBBMBBBBBBBBBBBBBBBBSiBB Studiën der Notarissen JACQUES-E. DE COCK te YPER, en JACQUES RAMAULT te WERVIK MAANDAG 12 DECEMBER 1949 te 2 uur namiddag te GELUVELD, ten huize van Mr Gerard Persyn, Be- seiarestraat Nr 1 (nabij het kasteel), OPENBARE VERKOPING van: zoals ploegen, kar, electrische kern met dynamo, electrische aalpomp met dynamo, zakophaler, enz. Zie plakbrief. Gewone voorwaar den* CcoiptauW betaling, (3861) OPENBARE VERKOPING VAN Stad WERVIK, Groenestraat Nr 24. met 1 are 31 centiaren grond en erve, gekadastreerd sectie C, Nr 422B. In pacht gehouden dooi' Mr Joseph Vanleene tot 31 December 1951 mits 510 fr. te maande. ZITTINGEN INSTEL» Dinsdag 6 December 1949 OVERSLAG» Dinsdag 20 Deo. 1949 telkens te 3 uur des namiddags, ter herberg «Ons Huis», gehouden door Mr Joseph Thys, Vlamingstraat te Wervik. Va Instelpremie. (S662) IBBBBSERSSEflSHaFaBSBBEESaS Studie van de Notaris J. RAMAULT te WERVIK. GoecSkop© leningen f [voor BOUW, KOOP of VER BETEREN VAN EERSTE EIGENDOM. CQ voor ambtenaren en agenten van openbare besturen. [voor ALLE ANDERE DOEL EINDEN. .SKA met pand van eigendom 1 toebehorend aan U of borg. Inlichtingen, bezoek kosteloosl Hypotheek Bouwcrediet Vla anderenstraat 12, GENT ïelef.: 542.70. (d-3420) Studie van de Notarissen Antoinc RAVESCHOT te MEENEN en Achiïle SAGON te IZEGEM. Studiën van Notarissen AMEYE te ROESELARE en CAMERLYNCK te PASSCHENDALE TOESLAG: Dinsdag 13 December '49 te 2 uur stipt namiddag, ln het Gast hof Au Bourgogne Statiepleta, te Roeselare, van: STAD ROESELARE Kermissstraat 27 en 29. groot 130 m2. Gebruikt, zonder pacht, door Heren Alberio Degryse ei Mi chel Latré, ieder mits 170 £r. te maande. Ingesteld» Koop 1» 80.000 fr. Koop 2: 78.100 fr. Bezoek: Alle Dins- en Donderda gen, van 2 tot 4 uur. (3818) Studie van Notaris WIJFFELS te ROESELARE. TOESLAG» Dinsdag 6 December '49 te 2 uur stipt namiddag, ln de herberg «Het Bourgondisch Kruis», Noordstraat te Roeselare, van: Stad ROESELARE, Motestr. 28 en 80. I. Onmiddellijk te betrekken getekend Nr 28, met koer en «rf, groot 59 m.2 30 dm2. Vrij van gebruik. Sleutel bij No taris WYFFELS voornoemd. Slechts ingesteld» 41.000 fr, II, getekend Nr 30, met koer en erf, groot 76 m2 40 dm2. Gebruikt door Daniël Despleghel, mits 180 fr. te maande, zonder ge schreven pacht. Slechts ingesteld: 40.000 fr. Ieder huis bestaat uiti vdorplaats, keuken, achterkeuken; boven: twee kamers en zolder. Recht van samenvoeging. (3810) Kantoren van Notarissen A. DEBUCQUQY (e WEVE1 GEM, J. DUPONT te GELUWE en A. RAVESCHO T té MEI NEW. INSTEL» DINSDAG 13 DECEMBER, OVERSLAG: DINSDAG 27 DEC. '49, telkens te 3 uur 's namiddags, ter her berg «In Saffcrs Kruis», gehouden door M. Cyriel Maelbrancke, Steen weg op Meenen te Wervik, van: Stad WERVIK, Basse Flaudre. met 15 a. 73 ca. land, gelegen Water straat nr 1, gekadastreerd Seotie B nrs 371d en ex-nr 370a. Laatst gebruikt door M. Karei Ver- kyndere-Braggeman. Vrij «i beschikbaar met den dag van den overslag. Va Instelpremie. (3728) UBBISSSBBBBBSBBBIIB&BBBBtal Kantoren van Notarissen JOS. DUPONT te GELUWE, A. DEBUCQUOY te WEVELGEM en A. RAVESCHOT te MEENEN. OPENBARE VERKOPING VAN L GEMEENTE GELUWE met gebouwen, twee woonhulsjes en 11 ha. 62 a, 5 ca. wei- en zaailand., bewoond en gebruikt door Joseph Bostyn sedert meer dan 9 jaar, n, GEMEENTEN BESELARE en ZONNEBEKE groot op Beselare 3 ha, 49 a. 50 oa. en op Zonnebeke 2 ha. 13 a. 47 ca., bewoond en gebruikt door Joseph Debeuf, sedert meer dan 9 jaar. IH. STAD WERVIK - CRUYSEECKE groot 4 ha. 82 a. 84 ca, bewoond en gebruikt door Richard Sarrazyn, se dert meer dan 9 jaar, IV. GEMEENTE ZONNEBEKE. Gebruikt door de HH. Vanhecke, Gaston Druelle, Victor Dlllies en Odlel Hoflack. Te samen groot 1 ha, 23 a. 12 ca. V. GEMEENTE PASSCHENDALE groot 80 aren 90 centiaren, gebruikt deels door Mi' Jeroom Vandenbussche en deels door lytr Leon Vermeulen, VI. GEMEENTE BOEZINGE groot 1 hectare 17 aren, gebruikt dóór August Demarez, VII. GEMEENTE DRANOUTER groot I ha. 47 a. 70 ca,, gebruikt door André Vanhee. Zie plakbrieven met plan. i ZITTINGEN: I. - Voor de goederen gelegen op Geluwe, Wervik en Boezinge» OVERSLAG» Donderdag 15 Decemb. te 1.30 uur ter herberg 't Oud Stad huis te GELUWE, bij Heer Remi Lernout, op de Plaats. Et. - Voor do goederen gelegen op Beselare, Zonnebeke, Passchendale en Dranoutcr» INSTEL» Dinsdag 6 December 1949, OVERSLAG» Dinsdag 20 December, to 3 uur ter herberg t Oud Stad huis te GELUWE, hierboven reeds genoemd. Recht van samenvoeging van de aanpalende kopen. Inlichtingen en affichen te beko men ten kantoro ym voornoemde NoUulflMNfc .43683), WOENSDAG 7 DECEMBER 1949 te 5 uur ter herberg Hotel de la Boursete Wevelgem, INSTEL MET PREMIE van: te WEVELGEM, Meenenstraat, groot 135 m2 60 dm2. (3847) t&B£3£2«SBSa8i6BBBBBBBBSBB Studie van de Notaris Alfcns VANHEE te MOORSLEDE. Studiën der Notarissen DEMEYERE en WYFFELS te Roeselare. Om uit onverdeeldheid te treden. OPENBARE VERKOPING van: te ZONNEBEKE, Astridstraat, samen groot 7 a. 10 ca. Verdeeld ln 4 kopen, met recht van samenvoeging. Koop 1: Ingesteld 11.000 fr, Koop 2! Ingesteld 9.000 fr. Koop 3i Ingesteld 9.100 fr. Koop 4t Ingesteld 7.000 fr. TOESLAG op DINSDAG 13 DECEMBER 1949, te 3 uur namiddag In de herberg De Volksbond» te Zonnebeke. Zie plakbrieven met plan, (3846) ISSBEZ8B9BB5S5£33BSBSSBBB Studie van Notaris CAMERLYNCK to PASSCHENDALE INSTEL: Donderdag 15 December '49, TOESLAG: Donderdag 29 December, telkens te 15 uur ter herberg St Jo ris bij Mi' Paul Dere, te Passchen dale, van: GEMEENTE PASSCHENDALE, Bij de Dorpplaats, 'ft Langs de Croeyveldstraat, Sectie B Nr 1185H en 11851, groot 7 aren 96 ca. Bewoond zonder geschreven pacht voorwaarden door Mr Jerome Pinket. 0,50 Instelpremie. (3817) IBBSEBBBBBaBBnaBaaBBBBUBB Studie van Notaris CAMERLYNCK te PASSCHENDALE AANSTONDS OVER TE NEMEN IN EEN GEMEENTE BIJ IEPER I Welbeklante en modern Ingerichte BAKKERIJ en KRUIDENIERSWINKEL. Verdere Inlichtingen to bekomen ter studie. (3747) Ufl!33i3B8B8RBHBBBB8K92iBflEl Studie van Notaris AMEYE, te ROESELARE. DINSDAG 6 DECEMBER 1949, om 3 uur 's namiddags te Roese lare, Zuidstraat, ter gasthof «Den Hert TOEWIJS VAN) Stad ROESELARE, Bleekerijstraat. met boomgaard en tuin, Nr 38, groot 13 aren 76 centiaren. Vrij 3 maan den na toewijs. Ingesteld: 176.000 fr. met tuin, Nr 28, groot 3 a. 38 ca. Gebruikt: het huls door Mr Van- denberghe zonder geschreven huur mits 90 fr. per maand, onverminderd de wettelijke verhogingde tuin on middellijk vrij. Ingesteld» 116.000 fr. Bezoek: Dinsdag en Donderdag, van 3 tot 5 u. namiddag. Sleutel ln huis Nr 28. Recht van samenvoeging. Inlichtingen en plakbrieven met plan te bekomen bij voornoemde No tarissen. (3758) IBS9B3BBBHBBBBBBBBBBBBBBV Studie van Notaris VAN HOVE te RUMBEKE (tel. Roeselare 1055). INSTEL: DINSDAG 6 DECEMBER, TOESLAG: DINSDAG 13 DEC. '49, telkens te 2 uur namiddag, in Café Bataviabij Constant Joly, Ar- dooiesteenweg te Roeselare, van! STAD ROESELARE, Ardoolesteenweg, nr 168, kadastraal bekend Sectie B, nr 1137/ Z2, groot 258 m2. Verhuurd zonder geschrift aan Hen ri Ver helst, mits 200 fr. te maande, benen lasten en verzekering. t.h. instelpenning te winnen. (3759) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studie van den Notaris DEVOS te RUMBEKE (Tel. Roeselare 369). Om uit onverdeeldheid te treden. INSTEL! DINSDAG 6 DECEMBER, TOESLAG: DINSDAG 20 DEC. 1949, om 2.30 uur namiddag, ter herberg De Koornbloembij M. Omer Le noir, Ooststraat, te Roeselare, van! met tuin, groot 442 vierkante meters, gelegen te ROESELARE, Wei teren straat nr 12 (bij de Ardoolesteenweg), Gébruikt, zonder pacht, door M. Al- fons Lenoir, mits 170 fr. te maande, Va Instelpenning. (3730) IBBBIBBBBSiBflflBSBB&SflBliBHB Studiën van Notarissen AMEYE tc ROESELARE en CAMERLYNCK te PASSCHENDALE Om uit onverdeeldheid te treden. TOESLAG: Dinsdag 13 December '49 om 3 uur stipt namiddag, ln het Gasthof Au BourgogneStatie- plein te Roeselare, ten overstaan van de Heren Vrederechter en Griffier van 't Kanton Roeselare, van STAD ROESELARE Rljselstraat Nrs 11 en 13. met garage, serre en medegaande tuin, groot 9 axen 39 centiaren, ka dastraal bekend sectie B, Nrs 260s en 260t, voorzien van centrale ver warming, lopend water, volledige sa nitaire Inrichting en badkamer. Bewoond en gebruikt door de me deverkoopster Mevr. Wed., Urbalïi Va- lère Byttebler onvergcld tot 3 maan den na de beslissende toewijzing. Bezoek: Alle Dins, «n Donderda gen, van 2 tot 4 uur. Ingesteld» 11805.000 fr. Plakbrieven met plan te bekomen bij voornoemde Notarissen. (3819) IBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBBHHB Zoekt g'iet» thuren of te kopen, Zoekt ge 'n meid, 'n plaats of watT Wacht niet langer, maar plaata nog heden 'R Kleine ZOF.KRRin oui bladl OVERSLAG: Dinsdag 6 December '49, te 3 uur stipt namiddag, in de Grand Café Noordstraat te Roeselare, van te ROESELARE, Noordstraat, num mers 67 en 69, samen groot ongeveer 1100 in2 bestaande uit herenhuis en winkel, hebbende samen 13,25 m. voorgevel met uitweg op de Katten straat. Het huis nr 69 met grote gerieven en tuin, bewoond door Jw Maria Muylle, zonder pacht. Ingesteld mits 700.000 fr. Het winkelhuis nr 67 ln huur ge houden door Mr Anseeuw, mits 9.350 'frank per Jare, Jaarlijks opzegbaar. Plans en voorwaarden zijn ter be schikking van den verkoophoudenden Notaris. Te bezichtigen met toelating, ten kantore te bekomen. (3754) GBBBflBBBBBBflEBBBBaBBBBWUI Studie van Notaris DE BRABANDERE te MEULEBEKE PPENBARE VERKOPING van: STAD MEENEN. j 1. mei gebouwen, Bruggestraal, groot 7 Ha. 45 a. 50 ca.;, verdeeld ln 35 ko pen bouwgrond, villagrond en land bouwgrond. Bewoond en gebruikt door Hr Al berio Yandaele, 2. - WOONHUISJE met hof, Bruggestraat, groot 48 aren 30 oa.; verdeeld ln 3 kopen. Gebruikt door Hr Joseph Butaye. 3. Kunststraat, groot 119 m2. Bewoond door verscheidene, 1 BURGERSHUIS leper straat, 35, groot 699 m2. Bewoond door Hr Joseph Butaye, VWJ van gebruik 8 maanden sa den Toeslag. GEMEENTE DADIZELE, groot 1 Ha. 22, sectie A nr 503; ver deeld in 2 kopen, yrij van gebruik. GEMEENTE RUMBEKE. 1. met hof, sectie A nrs 175/d en 173/b, groot 8 ft. 61. 2. sectie D nr 188, groot 45 a. 90, Belde gebruikt door Wed, Feys- Vercamere. Zie plakbrieven met plan. TOESLAG: Donderdag 8 Dec. 1949 te 1.30 uur, ter herberg A l'Abattoir Kortrijkstraat, Meenen. Recht van samenvoeging van de aanpalende kopen. Voor verdere Inlichtingen zich wen den ten kantore van de verkopende Notarissen. Geweldige kapitalen te plaatsen j in HYPOTHEEK op alle eigendommen Van U of van derden, als borg.J aan uitzonderlijke gunstvoor-l waarden. - Keus van terugbeta- ling. - Nooit kosten op voorhand Ook speciale voorwaarden enj volle vrijheid, onderverhuring,! handel toegelaten, geen beper-| kingen. OPENBARE VERKOPING van: met aaiuicrigheden en tuin te 6TEENXERKE, Steenweg van leper naar Veurne. igroot 7 aren S3 ca. Gebruikt zon der recht door M. Julien Delcloo. In fca 6tellen: 5.000 fr. TOESLAG: Dinsdag 13 December '49, te 2,30 uur namiddag te Veurne, in het Café De Voorstadbij M, Remi Debeerst. (3820) Studie van Deurwaarder MARCEL VERKEST te VEURNE. Gemeente KOKSIJDE (St Idesbald). Op MAANDAG 5 DECEMBER 1949, te 1.30 uur namiddag, in het Pen sion RltaKoninklijke Baan Nr 175, van allerhande restaurantmeubelen; restaur-anttafels; restaurantzetels; dlubzetels; kleerkasten; lavabos; nachttafels; stoelen; gewone en ijze ren bedden; matrassen; hoofd- en oorkussens; spiegels; vazen, enz. Keukencuisinière; gasstoof «Nestor Martin»; electrische stoof «Sem»; keukentafels; radiotoestel; staande kapstok; keukenkast; keukenbuffet ten. Aantal beddekens; overtreksels; hoeveelheid glas- en glelswerk; hoe veelheid keukengerief, enz. aewone voorwaarden. Komptante betaling zonder kosten. (3842) IBBBBSS9BBBBBBKBBBBBBBE9BB Studie van Notaris FLOOR te VEURNE VANAF 's Jaars, aflossing volgens wens, ij afgaande Interest. 98, Lge Lozanastr., Antwerpen.! Tel.: 773.03 - 700.42. KORTRIJK 12, Begijnhofstraat, Tel. 220.49.1 Vermijdt kostelijke tussenper-1 sonen, wendt U rechtstreeks totj ons bureel. (d-2459) f Studie van Notaris Paul SIMPELAERE te DE PANNE. INSTEL: DINSDAG 6 DECEMBER, OVERSLAG: DINSDAG 20 DEC. '49, telkens te 2 uur namiddag, te Alve- ringem, Dorpplaats, ter herberg De Kuiperijbij Julien Deschrevel, OPENBARE VERKOPING door sterfgeval, van: GEMEENTE ALVERINGEM. met schuurke, hoenderhok en 55 a*. 50 ca, erf, onder bebouwde grond, boomgaard en zaailand,' Hoogstraat, nr 320. Bewoond en gebruikt zon der geschreven pacht door Mr Gerard Guylinck, mits 6,900 fr, 's jaars. Instelpremie. (3740) iBBBBBEaaaaBiaBBBBEBiaaaiB Kantoor van de Notaris JOSEPH SWENNEN te Nieuwpoort. Openbare Licitatieverkoping in een zitdag OP DINSDAG 6 DECEMBER 1949, om 3 uur namiddag, te Nieuwpoort, ten gasthove «Au Nouveau Pélican», bij de Heer Maurits Minne, van: Stad NIEUWPOORT gelegen Veurnevaartstraat, kadaster sectie A., Nr 80 c 16, 2 a. 94 ca. Eigendom van de echtgenoten Tanghe-Deflo. Grosse, vonnis, eigendomstitels en veilvoorwaarden berusten ten kan tore van voornoemde notaris, bij wie ook alle inlichtingen te bekomen zijn. (3746/ IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studie van Meester PIERRE DENIS, Doctor in de Rechten, Notaris te Nieuwpoort. Op DINSDAGEN 13 en 27 DEC. 1949, telkens te 3 uur 's namiddags ta het café Sportwereldbij d'lieer Alois Zwaenepoel te Keiem, respectlevelijken INSTEL en TOESLAG van: GEMEENTE KEIEM. Een zeer gerieflijk WOONHUIS met POORT kunnende dienen voor alle handel, Diksmuidesteenw. 39, groot 8 a. 60 ca. Alle dagen te bezichtigen. Vrij 14 dagen na den toeslag. Gewone voorwaarden. Met gewin van Va instelpremie. Voor alle verdere inlichtingen zich wenden ter studie van voornoemde Notaris Denls, Kokstraat 9, te Nieuw poort. (3822) STAD KORTRIJK Studie van Deurwaarder PLOUVIER J. te HARELBEKE, Grote Openbare Verkoping met onherroepelijke toewijdof van een lot afzonderlijke meubeltjes, eea collectie Oosterse Tapijten, Ma lot Zilverwerk, een rare en bul. tengewpne collectie Porceleln, Antiquiteiten, Juwelen, Luchter», enz., enz. Wij berichten onze geachte Klientcel dat deze openbare ver koping zal doorgaan op DINSDAG 13 DECEMBER 1949 te 14 uur stipt ln de Zaal van de Royal Club (Oud Vlaams Huis), Groenlngestraat to Kortrljk, Al- la loten worden aan het hoogste bod onwedeiToepellJk verkocht, Tentoonstelling: Zondag 11 en Maandag 12 Deo. 1949, van 9 tot 12 en 2 tot 6 uur. Bestuur: D. Stampaert, Sleep, straat 37, to Gent. Tel. 580,23, N. B. De loten van deze openbare verkoping evenaren en overtreffen zelfs in kwaliteit de ze van onze vorige Verkoping Nochtans moet alles definitief worden verkocht. Een bezoek dringt zich op. Plaatsbespreking kosteloos en op voorhand gedu rende de Tentoonstelling, (d-3829) Studiën der Notarissen PIETERS te RENINGE en DËI5REM te ROESBRUGGE-ÜARINÖE» MAANDAG 5 DECEMBER 5949 cm 2 uur namiddag ten huize van d» Heer Camiel Lamaire te Oostvlet». ren, steenweg naar Westvleteren, OPENBARE VEILING van: Gewone voorwaarden en komptanl te betalen. (3648) IBBBBBBBBE»BBBS£»aSB9nSl Studiën van de Notarissen J. PIETERS te RENINGE en A. DEBYSER te ARDOOIE. TE KOOP UIT TER HAND gelegen te LOMBARDSIJDE, Nieuw- poortiaan 25, groot ongeveer 93 m2. Seffens vrij. Alle inlichtingen ter Studie van Notaris Paul Simpelaere te De Panne (tel. 58). (3280) Studiën der Notarissen Louis CORDY te WOUMEN cn Georges MASUREEL te KOEKELARE TOESLAG: Donderdag 15 Dee. 1949 te 3 uur, ln De Koevoette Meu- lebefce, van: (woonhuis met aanhoudende voorde zen weverij, thans garage) met 4 a. 14 ca. te MEULEBEKE, Veldkalsljde 33 bouwtroep. Vrij uiterlijk een Jaar na de toeslag. Sterfhuis Mr Gustaf Forment. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studie van de Notaris Georges MASUREEL te Koekelare. UIT TER HAND TE KOOP groot 3 Ha„ gelegen te PERVTJZE, palende aan de Beverdyk. Steeds voor zien van drinkwater. Vrij met 1 October 1950. Verdere inlichtingen ter studie. (8744) OPBRENGSTGEBOUW vijf ver diepingen, 429 m2; voor-, mid den- en achtergebouw geschikt voor appartementen of burelen. Gelegen op 2 minuten van Mid denstatie, Antwerpen. Onmiddel lijk beschikbaar. - Voor Inlich tingen sein'.S.A.'M. Publiciteit Dewalhcns, 20, J, Jordaenstr^ Antwerpen. <d-8733) Studiën der Notarissen Paul SIMPELAERE te DU PANNE en Jacques OPSOMER te KORTRIJK DONDERDAG 15 DECEMBER 1949, te 2.30 uur ln 't Hotel du Casino 283, Zeelaan, Koksijde, OPENBARE VERKOPING 31van: genaamd «La Houle» en «Les All- zesGulden Vlieslaan en van te KOKSIJDE, verdeeld ln 6 loten, gelegen aan het Vllegenierspad, de Goguenardstraat en de Jolimontlaan, Zich wenden ter Studie van verko pende Notaris (tel. 68 De Panne). (3750) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studie van Notaris BUURMANS te VEURNE. OPENBARE VERKOPING van: op cljnsgrond te KOKSIJDE, De Pan nestraat 31. In gebruik door M. August Calcoen, mi te 100 frank per maand. ENIGE ZITDAG! DONDERDAG 8 DECEMBER 1949, te 11 uur voormiddag in de Gehoor zaal van het Vredegerecht te Veurne. (3739) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studie van Notaris BUURMANS te VEURNE. OPENBARE VERKOPING van: met aar/horigheden en tuin te STEENKERKE. Steenweg van leper naar Veurne, groot 7 aren 30 ca. Gebruikt zonder recht door M. Ju lien Delcloo. TOESLAG: Dinsdag 13 December "49, te 2.30 uur namiddag to Veur ne, hi het Café «De Voorstad* bij M. Remi Debeerak - Op WOENSDAG 21 DECEMBER '49, te 1 uur namiddag (stipt), ln de bos sen van wijlen dhr Dr René Proot, ter gemeente VLADSLOO, langs den Brugsen Heirweg en nabij hetPraet- bos ZEER MERKWAARDIGE VENDITIE van: De boswachter Aclilel Vandepoele te Vladsloo zal de kopen aanwijzen. Vergadering te zijnen hove. 15 Verhoog. Komptante betaling en gewone voorwaarden. (398») IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studiën van dc Notarissen PIETERS te RENINGE en MARTENS te GENT. OP WOENSDAG 7 DECEMBER 1949 te 2 uur, in de zaal vkïi het Vrede gerecht, Grote Markt té leper, OPENBARE TOEWIJZING ln één zitdag van: 1. - GEMEENTE OOSTVLETEMt Kortekeer. a) Twee zeer goed gelegen waaronder de herberg De Ster met erf en hoving, groot respectieve lijk 3 a. 6 ca. en 3 a. 8 ca. Gebruikt zonder geschreven pacht door Mr Sintobin en Mevr, J. Du- siere. b) Twee kopen uiterst goed gelegen BOUWGROND groot ieder 3 aren. Onmiddellijk beschikbaar' 2. - GEMEENTE WESTVLETER&I Dorpplaats. 23 A. 70 Ca. BOUWGROND sectie A 224f. Onmiddellijke ingenottreding. (3694) ISBRMBBB&EBRKaBKB&iBaraSA Studie van den Notaris JEAN PIETERS te RENINGE. urr TER HAND TE KOOP: ZAAI- en WEILAND te RENINGE, dicht bij Woesten, groot 5 Ha. 39 a. 10 ca,, in één blok ofwel ln drie loten van ongeveer elk 1 Ha. 80 a. Het grootste deel onmiddellijk vrij en een gedeelte met 1 Oktober 1950, Plans en inlichtingen ten kantor» van de Notaris Pieters. (3848) IBBBBBBBBBBBBBBHISIIBlHEil Kantoor van dc Deurwaarder G. GEQUIEKE te DIKSMUIÖE. JAARLIJKSE VENDITIE op WOENSDAG 7 DECEMBER 151) te 1 uur stipt, te VLADSLOO, tan* genhoek, ln het Valentynenbos vatt Mejuffer Emilia Jean, van: dienstig voor opsteek-, dilt-, ruiters-, stop- en boonpersen, weitlesUken ea brandhout. Vergadering en komptante betaling op de hofplaats van boswachter Cy riel Waeyaert-Casler, dl»de kopen zal aanwijzen. (3745) OVERSLAG 1 Dinsdag 13 December, te 2.30 uur namiddag ln het gasthof De Drie KoningenGrote Markt te leper, bij Hoflack, OVERSLAG van: Stad LEPER, Zonnebekesteenweg. Koop 1. Een WOONHUIS met medegaande hof, groot onder grond van gebouwen en erve 6 aren 35 ca., gelegen Zonnebekesteenweg nr 93. Bewoond door de Wed. Eggermont, Ingesteld: 170.000 fr, Koop 2, Een WOONHUIS met erve, groot 2 a. 73 oa., gelegen Zon nebekesteenweg 91. Bewoond door Sylvère Eggermont. Ingesteld: 104.000 fr. Koop 3. Een WOONHUIS met erve, groot 2 a. 15 ca., Zonnebeke steenweg 89. Bewoond door Wed. Bal-Demaret. Ingesteld: 93.000 fr. Koop 4. Een WOONHUIS met erve, groot 1 a. 67 ca., Zonnebeke steenweg 87. Bewoond door Wed. Hector Dema- ret. Ingesteld: 91.000 fr. Al deze kopen zijn ln gebruik zon der geschreven pecht. Plans en Inlichtingen ten kantore van voornoemde Notarissen. Te bezichtigen op Dinsdagen, van 2 tot 4 uur namiddag. (3840) «BB»BBH9B»l3BiaBBBIBBBBBaiBB OVER TE NEMEN UIT TER HAND TE KOOP zeer goed gelegen lang3 beton- baan te MIDDELKERKE, - Vrij met Oktober 195.1, Te bevragen: II. Vando Y/yere, St. Michiclstr, 1, TIELT. Te lefoon 572. (d-3828) Beheer van Maurice BLONTROCit te KEIEM. VENDITIE VAN; 12 Gemeten TAILLIE op «tam te WESTVLETEREN, Wijk St Statut, ln het Torrebos, op DONDERDAG 8 DECEMBER 1949, (zijnde O. L. Vr. Onbevlekt Ontvan gen) te 1.30 uur namiddag. De Elkenzaan tot 12 cm, doorsnede, dienstig voor staken, deeltpersen, enL worden met de taillle .fllédeveikocht, Ambt van Deurwaarder DE PAP2 te Veurne. BeUilng met gereed ge)d bij Marcel Gruwez, «in.de Sportvriend». Onder het Bestuur van Maurice Blontrock, Beheerder van Goederen te Keiem. (d-3735) MMBHIHABMHHHSMflllll Studie van de Notaris F. DELAHAYE te DIKSMUIDE. Bij rouwkoop, Op DINSDAG 6 DECEMBER 1949, to 3 uur 's namiddags bs Woumen, te' herberg Slnte Barbara OVERSLAG vant GEMEENTE WOUMEN, EEN WOONHUIS ta centrum stad POPERINGE. Bemeubeld. Onmiddellijk bc SchlMmr, A. i, <L j^ulcks, 'net aanhorlgheden en bouwland, 8C" legen langs da Sohrevfstraat, «eet" B nrs 440c, 441a en 716a, groot 59 35 ca. Gebruikt door Mr Plerr»

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1949 | | pagina 8