De Avonturen van ROBINSON De 10° Jaarmarkt voor Stam boekvee - Rood Ras van West- Vlaanderen -te Alveringem, was een schlager over gans de lijn I HET WEKELIJKS NIEUWS Zaterdag 3 Dec. 1949. - Blz. 11. i Aankoop - Verkoop VAN LAND, HUIS, HOEVE OVERLATEN of OVERNEMEN van HANDELSHUIS of BOERDERIJ Goedkoopste en voordeligste GELDBELEGGINGEN (van 2,50 tot 5 Alle nuttige VERZEKERINGEN. JE BLOCK A., 19, Doornstraat te POPERINGE. - Tel. 345. EEN WOONHUIS EEN PERCEEL ZAAILAND TE KOOP j EEN WOONHUIS GELD GEVRAAGD WERKMANSHUIS VRAAGT PLAATS ANDERMAAL PROEFNE MINGEN TE ENIWETOK MFT FFN SUPER-ATOOMBOM HEER DE SCHRIJVER WORDT VOORZITTER VAN DE NOUVELLES EQUIPES INTERNATIONALES UITSLAG DER KEURING EEN WOONHUIS GROOT EN GERIEVIG RENTENIERSHUIS Belangrijke groep fabrieken van vitamine preparaten voor veevoeder en phyto- pharmaceutische producten TE HUUR DE STAKING DER GRENSARBEIDERS Naar een akkoord? EEN WOONHUIS LENING VOOR WEDEROPBOUW 2* SCHIJF 1949 44° Trekking van 30 Nov. 1949. Reeks 4937 Nr 446. Reeks 3521 Nr 456. OPENSTAANDE PLAATSEN GEVRAAGD WOONHUIS op 48 aren BOKSEN HET H. JAAR TE ROME VRESELIJK WERK ONGEVAL TE STEENVOORDE WARANDE Dorsondernemer het linkerbeen afgerukt. UIT TÉR HAND TE KOOP TE MEENEN Bedevaarderskaart zou paspoort kunnen vervangen. HOFSTEDE van 10 HA. Te Koop te De Panne: GEMEUBELDE VILLA TE DE PANNE KOLENHANDEL Belangrijk FEESTAVONDEN GOOCHELAAR GEO Uit ter hand te koop. TE KOOP HONGERSTAKING IN KLEIN KASTEELTJE GEËINDIGD I. - Beste HOFSTEDE II. - Beste VETTE WEIDE MARKTPRIJZEN WERKMANSWONING BESTE BOUWGROND EN ZAAILAND WOONHUIS met ingangspoort WOONHUIS met inrijpoort door Dirk Keikop Tekenverhaal Het Wekelijks Nieuws Ongeveer 70 Ha. BOMEN en HOUT Studie van de Notaris F. DËLAHAYE te DIKSMUIDE. GEMEENTE PASSCHENDALE Bureel: Maan-, Dins- en Vrijdag, van 10 tot 12 uur. (d-3852) Commissie v Openbaren Onderstand. ;Op MAANDAG 12 DECEMBER 1949, H#;2 n. is namiddags te Vladsloo, ter ihèrberg De Zwaanbij Mr Omer ÏVan Issaïkei, Dorp, j INSTEL van: gemeènte vladsloo. Koop 1. ;met medegaande erve, sectie C nis '844e en 844f, groot 14 a. 74 ca. Vroeger gebruikt door Mevr. Wed. ipetrus Gat. Thans ongebruikt. Koop 2. 40 A. 60 Ca. ZAAILAND jsccl-p C nrs 823a en 823b. (Verdeeld 'in 3 loten). Gebruikt door Mr Oscar Jonckhee- re': mlis jaarlijks 790 fr., valdag 1 Oc tober (3821) OPENBARE VERPACHTING De Commissie van Openbaren On derstand brengt ter kennis dat er de 21 December 1949 a.s., in openbare zitting zal overgegaan worden bij wij ze van inschrijving onder verzegelde en ter post aangetekende omslag, tot de verpachting van het volgende: Sectie D Nr 991, oppervlakte 0-46-80. Laatst in huur door j. Knockaert. De inschrijvingen zullen onder ver zegelde omslag moeten gericht wor den aan Mr de Voorzitter der Com missie van Openbaren Onderstand Passchendale, en ter post aangete kend zijn ten minste vier veile da gen voor de opening. Op de omslag moet benevens het adres, het opschrift dragen: Aan bieding voor de verpachting van grondgoederen Het lastenboek met de voorwaarden van de verpachting liggen ter inzage in het secretariaat van de Commissie. Namens de Commissie: De Secretaris, De Voorzitter, P. VERSAEVEL. J. VAN EECKE. (d-3815) tot wanneer de huid door de koude bezeerd is, om Uw gezicht en honden in te wrijven met «DE GER£URIA»f U weet dat winterbuilen en kloven zo smartelijk zijn, doch U vergeet dat deze openingen in de huid aller hande microben in uw lichaam laten doordringen. DE GER£URIA», deze schone, zachte en geurende zalf zal U beschermen tegen de guurheden van de Winter. BIJ DE BABY zal het dagelijks gebruik van «DE GERQURIA»-crème, roodheid en prikkelingen vermijden. Zijn gevoelige huid zal al haar frisheid bewaren. ÖGEN NEST. VERRE T BEST Op Donderdag 24 November Jl., om 10 u. voormiddag, had de 10* Jaarmarkt voor Stamboekvee, Rood Ras, van West-Vlaanderen te Alve ringem plaats. Van uit de verste hoekjes van de provincie kwamen de vele honderden belangstellende land bouwers hier bijeen op de stemmige dorpplaats, waar de Welkom »- plaatsjes, tussen de kale kerkhoflin den en de zachtjes versterkte, aange name muziek voor de hartelijke, ja zelfs gemoedelijke stemming zorgden. Langs de manshoge, witgekalkte kerkhofmuur had men dikke koorden en kettingen gespannen, waaraan de voorgestelde dieren vastgebonden stonden, in volgorde der kopnum- mers. Stipt op tijd begon de keu ringscommissie haar zware taak, want niet minder dan 150 stuks vee, waarvan ruim 130 stieren, waren aan gevoerd om gemonsterd en zo moge lijk, om gekeurd te worden. Onder tussen deden de aanwezige kenners en kooplustigen ook de ronde van de Dorpplaats, om hier en daar de die ren van bekenden en andere pracht- dieren aan een persoonlijk of een groeponderzoek te onderwerpen. Zo werden deze dieren meerdere keren gekeurd van kop tot teen; alle kwa liteiten werden geprezen, en de mo gelijke gebreken werden wat stiller medegedeeld, zelfs indien ze het eerst opgemerkt werden, want dit is nu eenmaal de traditie geworden op een jaarmarkt. Natuurlijk dat de eige naars van deze dieren zich ook niet onbetuigd lieten, vooral dan de ver kooplustige, die niets anders deden dan de goede kwaliteiten van Mops en Mozard (al deze stieren noemen M) van de daken te verkondigen, in de zoete hoop er een schappelijk prijsje voor te krijgen. Dat de die ren het ten laatste, bij al die drukte rondom hen, het op de loeizenu- wen begonnen te krijgen, kon maar klein kwaad genoemd worden. Inte gendeel, het bracht nog wat meer le ven en wat meer stemming bij. Zo werd het stilaan officieel middag en een uur later: middag aan de «boe- rentijdDat was het uur waarop de droge kelen verfrist en de honge rige magen met versbakken kadetjes (pistolets) gespijsd werden. Zo was de kermisstemming er ook gekomen bij de neringdoeners van de dorp- plaats. tabiliteit als bron van de vereiste fi nanciële middelen tot een degelijke uitrusting van het landbouwbedrijf, zoniet dreigt onze landbouw tegen over de nieuwe internationale econo mische stroming en het hangend Be- nelux-probleem aan grote moeilijk heden te worden blootgesteld. Sena tor Sobry mocht een warm applaus oogsten vanwege de aanwezige land bouwers. Volkverstegenwoordiger De- nolf, alsmede enkele andere sprekers voerden nog het woord. MOTIE AAN DE REGERING Volgende motie werd hierna naar de regering gezonden: Het Veekweeksyndikaat van Veur- ne in vergadering bijeengekomen op de Jaarmarkt voor Stamboekvee te Alveringem op 24 November 1949. stelt met bitterheid vast, dat zijn tal rijke leden-vetmesters hun vee dit jaar met verlies hebben moeten af zetten, waardoor de rentabiliteit van hun bedrijven is verloren gegaan; Dringt daarom met aandrang aan, opdat onverwijld de oorzaak van de ze zeer ongunstige vleespolitiek zou worden weggenomen en in het bij zonder door het overbrengen van de bevoegdheid bij het verlenen van de invoervergunningen van het Minis terie van Economische Zaken naar dit van Landbouw; Verwacht al dus een invoerpolitilek die werkelijk doelmatig afgestemd is op de econo mische voorwaarden van onze eigen vleesproducten; Beslist deze motie over te maken aan de Eerste-Minis- ter en de Minister van Landbouw. ^.scbe,-m. BEKWAME MARMERWERKERS, goed loon, mogelijkheid te wonen, ter Carrières en Marbreries Etienne, te Mazy (Gembloers). Offert schrijven aan Marbreries Etienne, Mazy. (3862) HESPMACHINE op voet, in zeer goede staat, aan voordelige prijs. Casselstraat 70, Poperinge. (3780) Studie van de Notaris F, DËLAHAYE te DIKSMUIDE. iOp MAANDAG 12 DECEMBER 1949, jte-2 u. 's namiddags te Houthulst, ter Iherbefg Tramstatiebij Mr Pru- ident Jaecques, Hóóg-kwartier, I OVERSLAG van: GEMEENTE HOUTHULST. ;m.et medegaande erve, tuin en bouw- :land (het woonhuis liggende langs de steenweg Diksmuide-Poeikapelle), •sectie E nrs 376x2, 384w, 318i, 318e en |18k, groot 35 a. 55 ca. (Verdeeld in S kopen). Koop 1 is gebruikt door Mr Cyrille Abeel e zonder pacht; koop 2 door Mr Verougstraete mits jaarlijks 200 fr. (3806) BIJ UITSCHEIDING Te koop aan spotprijs: Een Schrapmachine, 0,40 m. breedte. Esn Lintzaag 0,30 diam. Moerkerkesteenweg 30, Brugge. (3685) OKKASIE AUTO'S allerhande. Ga rage Ypriana, M. Lenoir, Haiglaan 114, leper. Tel. 412.(3686) Te koop, zeer voordelig: VLAAMSE TORSESTOELEN, gegar- nierd met leder en grote koperen nagels. Moerkerkesteenweg 30, te Brugge. (3687) o CAMIONNETTE Citroënin goede staat; 600 kgr. draagvermogen. Overdekt. Voordelige prijs. Zioh wen den: Arth. Demuysere, Ommegang straat 42, Wervik. (3688) AUTO Peugeotin goede staat. Irü. SneeuwwitjeIeperstraat 17, Poperinge. (3766) AUTO RenaultPrima-4, okka- sie in zeer goede staat. Hotel Marir timeSt Idesbald. Tel. Koksijde Nr 211.05. (3767) TANDEM in goede staat. Bij Fe lix Rommens, Gasthuisstraat 54, te Proven. (C.2214) TABAKKERFMACHINE met rol len, opening 0,16 x 0,05, en SLIJP MACHINE, ELECTRISCHE MOTOR 2,5 PK., in werking te zien. Ook hoe veelheid inl. en uitl. tabak en allerlei soorten cigarenvormen. Voor nazicht liefst de Zondag: Statiestraat 68, Gistel. (3771) SCHONE EETPLAATS, in massief eiken hout, bestaande uit 2 buffetten, 6 stoelen, 1 coulisse-tafel, 1 spiegel. Prijs 8.000 fr. Wegens gebrek aan plaats. Inl.: Nieuwlaan 3, Boezinge. (1.1453) RADIO PICK-UPP, zo goed als nieuw. Aan genadige prijs. - Adres ter Drukkerij. (C.2227) AUTOMATISCHE BALANS, merk o RenoveDikkefouschsteenweg 87, te leper. (1.1456) PERSONENWAGEN Citroën C.4, 1931, in goede staat. Voordelig. - Adres ter Drukkerij. (3857) NIEUWE HERENFIETS. Lage prijs. Meenensteenweg 179, leper. (3858) CAMIONNETTE «Austin» 1947; CAMIONNETTE «Morris» 9 PK., overdekt; AUTO Kaiserspeciaal. Alle in zeer goede staat. Voor delige prijzen. Garage Vander- meersch, Kiekenmarkt 7, leper; te lefoon 108. (1.1458) op 1» hypotheek, tegen 6,50 op nieuwgebouwd huis door eigenaar 'bewoond. Algemene ge- heimihouditt'i. - Schrijven ter drukkerij onder cijfer 3863. (3863) BESTUUR DER REGISTRATIE EN DOMEINEN Dikkebuschsteenweg 116, te IEPER, OPENBARE VERKOPING in de herberg De Leeuw van Vlaan deren Veurnestraat 38, te Elverdin- ge, van: gelegen Tuinwijk ELVERDINGE nr 17 groot 570 m2. Kadaster Sectie C 4191c en deel van 419v. Onmiddellijk vrij. De sleutel berust Boezingestr. nr 37. INSTEL: MAANDAG 12 DECEMBER 1949, TOESLAG: MAANDAG 26 DECEMBER 1949, telkens te 14 uur. Lastenkohier ter inzage op het kan toor der Domeinen, Dikkebuschsteen weg 116, leper. (3826) GOEDE MEID, reeds gediend heb bend, in huisgezin met kinderen. Goed loon. Inl. bij Roger Goethals, Doorndjkwijïcstraat 8, Kortrij'k. (3861) HANDELSREIZIGER voor bezoek aan winkelklientele in textielwaren. Te Poperinge. Schrijven ter drukke rij onder Nr 3774. (3774) JONGE MEID, 17-20 jaar, voor burgersgezin te Roeselare. Adres ter Drukkerij. (R.2524) VROUW, voor verstellingswerk, naaien en stoppen, bij landbouwer of andere. Gaat zelf ten huize. Omge ving Poperinge-Ieper. - A. t. D. (C.2226) BEKWAME CHAUFFEUR, gelijk welke wagen. Ook goed enkele dagen per week. - A. t. D. (C.2225) DIENSTMEID, reeds gediend heb bend, 21 jaar, te leper of omliggende. Adres tér Drukkerij. (C.2223) Studiën van de Notarissen f. DELAHAYE te DIKSMUIDE en P. SIMPELAERE te DE PANNE. op DINSDAG 13 DECEMBER 1949, te 2 uur 's namiddags te Diksmuide, in het Vredegerecht, Woumenstraat, ten overstaan van de Heer Vrede rechter van het Kanton Diksmuide, OVERSLAG van: GEMEENTE MEItKEM. met tuin en medegaande erve, gele gen langs de steenweg van Loo naar Merkem, sectie A nrs 583g en 583f, groot 7 a. 20 ca. Gebruikt door Mr Marcel Grossey. (3722) laEanaHBBHnsBBaBBBisfla» Studiën der Notarissen de GRAVE te LOO en PEERS te HARELBEKE. REEKS STIEREN, GEBOREN VAN 1 JULfcTOT 31 DECEMBER 1948 1' Categorie: Nr 53 - Majoor, elg. Cambier R., Veurne. Nr 50 - Moniteur Boseeuwenhof, elg. wed. Cannaert Romaln, Manne- kensvere. Nr BS-Mozard ter Wilgen, elg. Dehae- mera Lucien, Loo. Nr 70 - Majoor, elg. Deheegher Gaston, Watou. Nr 77 - Major, elg. Dobbelaer» Marcel, Roeselare. Nr 84 bis - Monty, elg. Huyghe Sylvaln. Wulverlngem. Nr 93 - Medard, elg. Neckers Maur., Glts. Nr 99 - Mandus Hoofdkwartier, elg. Pat- foort Adrlen, Houtem-Veurne. Nr 123 - Monty Damme, elg. Van Hyfte Camlel, Wulpen. Nr 120 - Merel Merelnest, elg. Veramme Maurice, Loo. Z' Categorie: Nr 49 - Max, elg. Bil August, Zeebrugge. Nr 55 - Max, elg. Cannaert Marcel, Mld- delkerke. Nr 59 - Milor, elg. Cuveel» Georges, Oostdulnkerke. Nr 02 - Majoor, elg. Degheelt Marcel, Alveringem. Nr 03 - Mops, elg. Degheel» Maroel. Alveringem. Nr 05 - Mast ter Wilgen, elg. Dehae- mers Lucien, Loo. Nr 68 - Milor ter Wilgen, elg. Dehae- mers Lucien, Loo. Nr 69 - Markies, elg. Deheegher Gaston, Watou. Nr 72 - Majoor, elg. Deklen Emlel, Ro llings. Nr 75 Mare, elg. Devoa Maur., Zarren. Nr 80 - Maurico, elg. Feryn Louis, Nleuwkapelle. Nr 82 - Miel, elg. Geldhof Prosp., Proven. Nr 83 - Max v. d. Woestijn, elg. Hoorel- beke Camlel, Polllnkhove. Nr 89 - Max Klare Wal, elg. Mahleu M., Alveringem, Nr 94 - Max, elg. Ollevler Adh., Watou. Nr 90 - 97 - 98 - Miel, Master en Monty Hoofdkwartier, elg. Patfoort A., Houtem-Veurne. Nr 102 - Major v. Beninge, elg. Persoone Gaston, Rentage. Nr 104 - Miel v. 't lange Veust, elg. Rom- melaere Jullen, Wulpen. Nr 105 - Marnix, elg. Sohler A., Poperinge. Nr 116 - Maro v. 't Buurloof, elg. Van- dersticheie Cyrlel, Brlelen. Nr 118 - Major 't Eikhof, elg. Vanhoutte Joseph. Lelsele. Nr 120 - 121 - Mon en Miel, elg. Vanhau- we Achlel, Alveringem. Nr 125 - Max Merelnest, elg. Veramme Maurice, Loo. Nr 130 - Markies, elg. Vermoortele Omer, Hooglede. Nr 130 bis - Major, tig. Vertrleat Ray mond, Rulselede, REEKS STIEREN GEBOREN IN 1949 2* Categorie! Nr 4-5 Max Buitershot en Max, elg. Cannaert Marcel, Mlddelkerke. Nr - Mercure Boseeuwenhof, elg. wed. Cannaert Romaln, Manneken»- vere. Nr 7 - Marnix, elg. Cornett» Joseph, Polllnkhove. Nr - Myrtil v. d. Beekhof, elg. De- gheele Marcel, Alveringem. Nr 12 - Mus, elg. Deklen Emlel, Rentage. Nr 14 - 15 - 16 - Markies, Muxleton en Midas 't Duivennest, elg. Desae ver Victor en Zoon, Wulpen. Nr 17 - Majoor Millebrug, elg. Devloo Prosper, Oeren. Nr 18 Martin, elg. Devoa M., Zarren. Nr 20 - Maat, elg. Huyghe Sylvaln, Wulverlngem. Nr 24 Martin Klare Wal, elg. Mahleu Maurice, Alveringem. Nr 28 - Majoor Bommelaere, elg. Pau wels Herman, Wulpen. Nr 30 - Markus St Henri, elg. Proot O., De Moeren. Nr 31 - Mon, elg. Pype Ger., Alveringem. Nr 34 - Majoor Qrote Fokkewtrvt, elg. Tanghe Urbata, Alveringem. Nr 41 - Mercure, elg. Vermot* Camlel, Polllnkhove. Dit zijn de rijk* vruchten van het noeste levenswerk van de pionier* voor de verdeling van het Rood Rat van Weet- Vlaanderen ln onze Westhoek, dat reeds Uit Washington werd vernomen da» de U.S.A.-militaire leiders zinnen# zijn nieuwe proefnemingen met een atoombom te doen doorgaan in d« Stille Oceaan, nabij het eiland Eni- wetok. De juiste datum werd nog niet bekend. Volgens het departement van lands verdediging te Washington zou hier bij een atoombom gebezigd worden die zesmaal zo sterk Is als die ge bruikt voor de proefneming in 1948. Volgens Senator Johnson zou op Enlwetok eerder een soort super atoombom, of beter gezegd een heluimbom, gebruikt worden welk« duizendmaal sterker zou zijn al» di« welke tot ontploffing werd gebracht in 1948. Voor enkele dagen werd het ge rucht verspreid als zou de Hr De Schrijver, aftredend voorzitter van de C.V.P., geroepen zijn om het voor zitterschap te bekleden van een in ternationale christelijk-sociale orga nisatie. In verband hiermede werd bijzon der opgemerkt dat tijdens het jong ste Congres van de C.V.P. de Hr De Schrijver beide secties bezocht in ge zelschap van vertegenwoordigers van buitenlandse christelijk-sociale par tijen, o.m. van de Nederlandse Ka tholieke Volkspartij, de Partie Social Chrétien uit Luxemburg, de M.R.P. uit Frankrijk, van de Christelijke partijen van Italië en Oostenrijk, bij een katholieke afgevaardigde uit En geland en een christelijke delegatie uit Duitsland. Het bezoek dier buitenlandse verte genwoordigers was bijzonder geap precieerd geworden door de C.V.P.- Congresleden die het gezelschap van de Hr De Schrijver en deze zelf hier voor een grote ovatie brachten. De verspreide geruchten zijn thans bevestigd geworden en zo werd thans vernomen dat Hr De Schrijver het voorzitterschap heeft aanvaard van de Nouvelles Equipes Internationales en tevens beloofd heeft metterdaad mede te werken aan de Europese or ganisatie van de Christelijk-Sociale Partijen. te IEPER, 4 aren, beste ligging. Inl.: 8 Decemberstraat, Brussel. (d-3375) Welke verzekerde broodwinning kunt U aanbieden aan zeer ernstige heer? Frans en Vlaams kennend. Goede getuigschriften. Wonende in omtrek leper. Schrijven ter drukkerij, onder letters R. M. (3775) ZOEKT AGENTEN in provincie op commissieloon, vertrouwd met het vak, beschikkend over prospectiemid delen en geïntroduceerd bij de be trokken landbouwers. Offerte met volledige inlichtingen aan Agence Rossel Nr 133.964 Brussel. (d-3803) WERKVROUW, omgeving Ieper- Diksmuide. - A. t. D. (C.2218) TWEE AANEENPAEENDE PLAAT SEN, dienstig voor bureel of handel, uitgangspoort, magazijn, autogarage. Indien nog: slaapgelegenheid. Te Roeselare. - A. t. D. (R.2522) VOORNAME BELANGSTELLING OPENBARE VERKOPING van: Gemeente STA VELE (Dorpplaats). ln de Zwanestraat nr 14, groot 2 a. 30 ca. Bewoond door Marcel Van- delamotte. Vrij met 1 Januari a.s. Op MAANDAG 12 DECEMBER 1949, te 3 uur namiddag te Stavele, ter her berg - De Zwaan bij Leon Oremer. (3724) «■BBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBB UIT TER HAND TE KOOP Op de jaarmarkt van Alveringem werden geen prijzen uitgereikt. De voorgestelde stieren van het Rode Ras werden er enkel gekeurd en in een van de drie mogelijke categoriën gerangschikt. Slechts een tiental die ren werden waardig bevonden van de eerste categorie. (Zie uitslag onder aan.) Om de kweek te verbeteren en op te drijven, is men fel op deze uit gelezen en uitverkoren dieren belust. Dat hierbij goede prijzen worden ge maakt, ligt voor de hand. De aankoop van diieren van het Rode Ras door Oostvlaamse veekwekers werd bijzon der opgemerkt. De jaarmarkt te Alveringem kende een voorname belangstelling. We be merkten onder de talrijke aanwezi gen: Senatoren Sobry en Feryn; volksvertegenwoordiger Denolf; pro vincieraadsleden Van Damme en Van Wanzele; arondissementscommissaris Devos; inspecteurs Keldermans en Delft; rijks veeteeltconsulenten Sys, Franchoo en Butaye; provinciaal di recteur en anderen. Da gouverneur van West-Vlaanderen, ridder van Outryve d'Ydewalle, en bestendig af gevaardigde Loncke hadden zich la ten verontschuldigen. De organisatie van de jaarmarkt berustte in han den van de heren Maurice Mahieu, landbouwer te Alveringem, Voorzitter van het Veekweeksyndikaat Veurne; Sylvain Degheele, Burgemeester te Alveringem, en Jules Morlion, secre taris van het voornoemde syndikaat te Veurne. Het liep tegen één uur als de laat ste dieren gekeurd werden. De druk te rondom de kerkhofmuur nam stil aan af, terwijl tussen pot en pint na gepraat werd over al wat men gezien had. Na de keuring werd dan een vriendenmaal opgediend iln De Tramstatiebij Camlel Dequeker voor een groot aantal deelnemers van de jaarmarkt. De Hr Mahieu, voorzitter van de jaarmarkt, dankte alle deelnemers en wees er op dat het Rode Ras werke lijk het West-Vlaamse ras is voor de rundveeteelt. Dinsdag en Woensdag jl. zijn t« Brussel andermaal de Franse en Bel gische deskundigen bijeengekomen om het vraagstuk der grensarbei ders te onderzoeken. Naar verluidt hebben zij een gezamenlijk verslag opgemaakt dat aan hun respectie velijke regeringen werd doorgestuurd. Hoop wordt gekoesterd dat dit ver slag tot een akkoord zal kunnen lel den. Anderzijds werd gemeld dat voor stellen, voordien aan de betrokken vakbonden overgemaakt, op verzet dezer waren gestuit. De Fransen im mers stelden slechts een vermenig- vuldigingscoëfficient voor van 1,24 voor de mannen en 1,20 voor de vrou wen en een bonificatie van 8.000 Fr. frank, wat als onvoldoende zou zijn gebleken. Bij dit alles zijn de grensarbeider» thans reeds ongeveer 60 dagen in staking. GEMEENTE WOESTEN Woensdag had de 44» trekking plaats van de Lening voor Wederop bouw (tweede schijf). Wint 1.000.000 frank: Wint 500.000 frank: De andere obligaties van deze reek sen zijn uitbetaalbaar met 1.000 fr. Het College van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis van de belanghebbenden dat de betrekkingen van SCHOOLHOOFD en van ON DERWIJZER aan de gemeentelijke jongensschool te begeven zijn. Gewone voorwaarden. Wettelijke wedde. De aanvragen met de vereiste stuk ken dienen per aangetekend schrijven gericht aan de Heer Burgemeester der gemeente, vóór 15 December 1949. Voor nadere inlichtingen wende men zich tot het gemeentebestuur. Namens het Schepencollege: B. B.: De Secretaris, De Burgemeester, G. VERFAILLIE. F. NOPPE. (c-3736) jBBBBHBHHHBMaBiIfiB£91iüaBïitt GEMEENTE MEESEN Kiekenhok.' oppervlakte 82 m2. 175 Fruitbomen. Dagelijks zichtbaar, vrij van gebruik. Gelegen: Fuidstraat 34, MOORSLEDE. Zich wenden bureel van 't blad, St Alfonsusstraat 12, Roeselare. (d-R.2523) GOEDE MEID, 18-20 jaar, voor huishouden met 4 kinderen. Geen was. Goed loon. Inl.: J. Sansen, 19, Gasthuisstraat, Poperinge. (3859) MEID, voor gesloten huis. Geen kinderen. Geen was. Astridlaan 4, te Veurne. (V.1519) MEID uit Poperinge, 18-20 jaar of meer, wat kennend van burgerskeu ken; kost maar geen inwoon. Bij Sansen-Vanneste, Gasthuisstraat 15, Poperinge. (c.2872) MEID, bij huishouden met 3 kin deren (jongste 6 jaar), wonend tus sen Kortrijk en Oudenaarde. Alleen lijk huishoudelijk werk. Komfortabele inrichting. Sehr. of adres ter drukke rij onder Nr 3860. (3860) DE DRIE BROEDERS DELANNOIT VERLOREN TE PARIJS Voor een stampvolle Parijse Pa lais des Sportskampten Maandag avond jl. de drie gebroeders Delan- noit tegen Franse boksers. Alle drie de Delannoit's verloren hun kamp: Edgard tegen Dehaye; Etienne tegen Crécy en onze kam pioen Cyriel tegen de Franse kam pioen Jean Stock. Donderdagvoormiddag, 24 Nov. te 9 u., was de dorsmachine van Decroo Leopold, ectgenoot Roetynck Augusta, woonachtig te Steenvoorde, een vijf tigtal meter van de Watouse grens, gehucht Warande op de hoeve van landbouwer Broucke (Klokhof) de graanoogst aan het uitdorsen. Zeker ogenblik wilde hij een hand toeste ken en sprong op de stropers om er het stro in de vergaarbak te steken. Pas aan 't werk brak de plank door en de ongelukkige viel en gleed met beide benen in de pers. Hier werd hij door de zware mokers vreselijk ver minkt aan beide benen. Voor het ge vaarte kon worden stilgelegd en hij uit zijn benarde toestand kon worden verlost was hem het linkerbeen totaal afgerukt, zodat de schoen met de voet erin in het machien bleef ste ken. De rechtervoet vertoonde even eens verschrikkelijke verwondingen. Dr Ryckewaert van Steenvoorde werd telefonisch verwittigd en verscheen onmiddellijk ter plaats om het slacht offer de eerste zorgen toe te dienen en hem naar Haezebrouck te voeren. Dr Fevier moest het afgerukte been tot onder de knie afzetten en de rechtervoet, waarvan eveneens de vier grote tenen waren afgeplet van de overige kleine teen ontdoen. Daar er te Haezebrouck geen kliniek be staat werd Leopold Decroo naar huis overgebracht om er verder door bo vengemelde geneesheren te worden verzorgd. De dorsondernemer L. De croo, 52 jaar, welke in gans Steen voorde en Watou zeer geacht en om zijn dienstvaardigheid gekend en be mind is, stelt het betrekkelijk goed. Dit vreselijk werkongeval heeft onder zijn personeel en onder gans de be volking grote verslagenheid verwekt en iedereen wenst hem een spoedig herstel. Volgens het persagentschap AFP zal men binst het H. Jaar naar Ita lië kunnen reizen zonder paspoort, zo men in het bezit is van de bedevaar derskaart, afgeleverd ter gelegenheid, van het H. Jaar. Alle bedevaarder» van de landen, waarmede Italië overeenkomsten heeft gesloten betreffende de ophef fing van de visa en die het ermede eens zijn de bedevaarderskaart als een paspoort te beschouwen, kunnen van deze maatregel profiteren. De maatregel is vervat bij de be palingen van een omzendbrief die door het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de diplomatieke en consu laire vertegenwoordigers te Rome i» gezonden. Schrijven bureel van 't blad onder Nr 3827. (d-3827) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBfllia van 9 plaatsen. 100 Meters van strand. Lópend - water, gas en elektriciteit. Hóf. Schrijven Zeelaan 260 te KOKSIJDE onder letters A. L. Verkoopprijs 400.000 fr. (d-3823) tBBBBBHBBBBBBBBHBBBBBBBBB OVER TE NEMEN TE KOMEN: P. SIX, Wervikstraat 17, Komen. (d-3854) Voor uw wendt U tot met zijn succesvolle goocheltoeren. Een volle avond naar ieders keus. Bijzonder programma voor: Vrouwen bonden, Veloclubs, Voetbalclubs, enz. Voor inl. schrijven aan: Georges Dobbelaere, Markt 51, Nieuwkerke. (d-3718) 1.VILLA met garage dicht bij zee. 290.000 fr. Zichtbaar iedere Don derdag van 14 tot 16 uur. I. VILLA met 2 appartementen Woonst, hof en uitweg voor garage, rs 470.000 fr. 1. FAMILIEPENSIOEN dicht bij zee, bestaande uit 13 kamers, garage, centrale verwarming, 3/4 gemeu beld. Broodwinning verzekerd. Offerte te doen. 4. Talrijke BOUWGRONDEN voor het bouwen van villas en opbrengst huizen. Zich wenden bij O. Vermeesch, 59, Nieuwpoortlaan, DE PANNE, (d-3753) IBBBflBBBBBBHBflBiaMBBflBBBBB In de" gevangenis van het Klein Kasteeltje hebben Woensdagmorgen Jl. de gedetineerden terug hun rant soenen aanvaard en meteen een ein de gesteld aan de vorige week inge zette hongerstaking. Mogelijkheid leningen te bekomen op landbouwvoorrecht voor de uit rusting van de hoeven. Voor alle inlichtingen wendt U in voile vertrouwen tot de aangenomen gewestelijke vertegenwoordigers HH. GHESQUIERE A„ 20, Maria van Burgondlelaan, Brugge. L. MAES, 23, Statiestraat, Komen. SINNAEVE M„ 25, Molenstraat. Diksmuide. E. WUYLENS, 10, Maarschalk Foch- (d-2455) laan, leper. MWtfWtmWVWWWWWtAfUVtMMVtAM UIT TER HAND TE KOOP DE REDE VAN SENATOR SOBRY De feestrede werd uitgesproken door Senator Sobry. Deze onderlijnde vooreerst het groot belang der jaar markt te Alveringem voor de veeteelt in West-Vlaanderen. De ongunstige vleespolitiek die op dit ogenblik in ons land gevoerd wordt moet beslist ophouden, ver volgde spreker. Dit jaar werd de ren tabiliteit van de veeteelt voor een groot deel verbeurd door de onregel matige vleesprijzen, die voor vele kwekers verlies meebrachten, spijt beloften van de regering. Het is noodzakelijk dat het verle nen van in- en uitvoervergunningen voor landbouwproducten volledig in de bevoegdheid van het Ministerie van Landbouw valt. Meer dan ooit moet de landbouwpolitiek van de re gering in het teken staan van de ren UIT TER HAND TE KOOP groot 15 Ha., kan ook gekocht worden met 10 Ha. Gelegen langs de grote baan, tegen het dorp, met schone gebouwen. groot ongeveer 3 Ha. Inl.: Colaerdstraat 124, GISTEL. (d-3856) UIT TER HAND TE KOOP TE KOMEN: ONMIDDELLIJK VRIJ. Ink: P. SIX, Wervikstraat 17, Komen. (d-3853) m «er»—»i»i in MEENEN. Hoeveboter, het kg. 85; melkerljboter, het kg. 90-94; eieren, het stuk 2,80-3,50, braadklekens, het stuk 65- 70; oude kippen, het stuk 55-60; Jonge hanen, het koppel 40-50; duiven, het stuk 30-45; konijnen, het stuk 60-90; tabak der streek, het kg. 00-98; beter» soort 120 fr. het kg.; Richmond, 150 fr. het kg, KOMEN. Hoeveboter 85 fr. het kg.; melkerljboter 90-94 fr. het kg.; eieren 2,80-3,25 fr. het stuk; braadklekens 60 fr. het stuk; haantje» 35- fr. het stuk; ko nijnen 70-100 fr. het stuk; tabak der streek 95 fr. het kg. KOBTBIJK. Per 100 kg.: tarwe 405- 415 fr.; rogge 320-330 fr.; haver 290-300 fr.t zomergerst voor brouwerij 360-365 fr.[ wlntergerst voor brouwerij 310-3X5 fr.i erwten, droge 560-575 fr.; witte bonen 690-700 fr.; paardebonen 410-425 fr.; lljn- zaal 660-675 fr.; aardappelen: Alpha 83- 90 fr.. Industrie 85-90 fr.. Rode Star 120- 125 fr., Voran 85-90 fr., aardappelen voor veevoeding 50-55 fr.; half suikerbleten 420-430 fr.; eten voor veevoeding 300- 320 fr.; olchorelbonen, nieuwe oogst 318- 320 fr,; cichoreiwortelen 24-25 fr. Per ton: geperst tarwestro 150-170 fr.; ge perst gerstestro 100-120 fr.; roggestm 100-120 fr.; haverstro 100-120 fr.; weide- hool 1.000 tot 1.100 fr.; klaverhool 1.400- 1.50 fr.; luzernehool 1.600-1.750 fr.; boter 83-85 fr.; eieren 2,75-2,80 fr. KUREQEM. Ossen 695, van 18 tot 24 fr.; stieren 113, van 15 tot 20 fr.; koel en 830, van 13 tot 20 fr.; vaarzen 407, van 17 tot 24 fr. Totaal 2051 plus 249 vreemde dieren. DIKSMUIDE. Veemarkt 28-11. Grootvoe: 30; kleinvee: 44. Prijs per kgr, slachtvee: Ossen 20 tot 23; kalveren 27 tot 30; varkens 19 tot 21; koelen 16 tot 21; schapen 12 tot 17;. Er was ongeveer 700 kgr. boter op de markt. De prijs was tussen 80 en 83 fr. Eieren: 3.00 tot 3,10 fr. het stuk. LOO. Markt van 1-12-49. aange brachte hoeveelheid TJoter 425 kgr. Prijst UIT TER HAND TE KOOP VIERKANTE BLOK van 4 Ha. 50 ft. aan grote baan en kruisstraat, op 2 Km. van IEPER. Z. W,: Henri Deforche, Sint Jan. (d-3751) tussen de twee oorlogen aangevangen werd. Moge de Jaarmarkt van Alveringem •teed» een itilgend succes blijven ken nen, want bet Rode Ras wordt van langs ora mier als het best» kweekraa voor rundvee beeohouwd. goed geschikt voor handelshuis, ge legen te LEISELE, Dorp, 6. Inl. bij Georges Decroos, Leisele. (V.1518) SCHOON GERIEFLIJK te LOO, Ooststraat Nr 28. Inl.: Jules Hindrickx, Ooststraat LOO. (d-3855) Zie vervolg hiernevens UIT TER HAND TE KOOP (essen, berken, notelaars, beuken ea hakhout). Verdeeld in verscheiden» kopen van 1 tot 2 Ha. per koop. Zich wenden hij de verkoper: Al berto Ameel, Vijfwegen, Poelkapelie» Tel. Staden 232. (d-3763). 65, Uit vree» voor wilde dieren, durfde Robinson nooit ver weggaan van zijn huisje en men kon nooit we ten of er soms ook boze mensen wa ren. Hij besloot nu toch maar even op ontdekkingstocht te gaan doorheen het woeste eiland. 60. Een dikkere koord diende om het zakj» rond zijn hal» te hangen en samen met zijn zonnescherm, vormde dit al een hele uitrusting, Voordafc hij slapen ging stak hij een paar mosselen en een kokosnoot ln het zakje. Klaar voor de relsl 56. Maar de zon brandde lood recht op zijn hoofd en hij wilde zich eerst tegen die gevaarlijke stralen besohutten. Hij vond het verdroogde geraamte van een vis, waar scherpe en stevige graten aan vast zaten. Goede naalden, dacht hij. 57. Hij zette zich weer aan het weik en voor het avond werd had hij iets in mekaar gestoken dat reeds goed op een zonnescherm geleek. Sohoon was het nu wel niet maar hij Rad dat zelf gemaakt en het ding zou hem goede diensten bewijzen. 59. Hij spande enkele vezelkoor den horizontaal tussen twee bomen. Verticaal weefde hij er andere koor den tussen. Op de hoeken legde hJJ knopen om het uitlopen te vermijden en maakte zich op die manier een zakje dat op een visnet geleek. 58. Robinsön dacht er aan dat zijn zakken helemaal in gaten waren en dat hij toch geen grote reis mocht ondernemen zonder voedselvoorraad mede te nemenr. Hij zou zich dus trachten een soort van een zak te ma ken om alles op te bergen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1949 | | pagina 9