'T IS STILLE WAAR... De Uitslagen der Volkstelling van 31 December 1947 Churchill zijn van geeft juiste interpretatie vroegere verklaringen Uit het Levensboek van 1949 GROTEN EN KLEINEN Wandkalender 1950 BÉS/UUR en REDACTIE: Gasthuisstraat 19, Poperinge Telefoon Nr 9. Postcheck 47.63.60. KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE EN OMSTREKEN ONZE 4 UITGAVEN: 46° JAAR. Nr L ZATERDAG JANUARI 1950 Prijs per Nummer: 2 Fr. 207 Gemeenten krijgen een ander Massificatie Verandering in schrijfwijze van sommige Gemeentenamen N DRAMATISCHE EINDSPURT WEST-VLAAMSE GEMEENTEN DIE VAN KLASSE VERANDEREN De Koningskwestie De pijnlijke zinsnede uit de Mémoires. Niets mag geïnterpreteerd worden als een kritiek op de persoonlijke moed en de eer van Koning Leopold,,... -«os- Enkele Bevolkingscijfers Het antwoord van Churchill. Arrondissement Roeselare Arrondissement Brugge DE HAAT ALS BURGERDEUGD Diksmuide wendk Beerst 1.212 Westouter Arrondissement Tielt Arrondissement leper Arrondissement Oostende GROTE RAMPEN HET VERSLAG OBLIN EN DE MINDERHEIDSNOTA RONDGEDEELD WIJZIGING VAN HET AANTAL GEMEENTE RAADSLEDEN ONS VINDEN ONZE LEZERS IN DIT BLAD. SCHUIF EN TOCH 'N RIEM ONDER T HART HIER EN DAAR EEN GREEP! UIT GEBEURTENISSEN DIE 'T DAGELIJKS LEVEN AF WISSELING BRACHTEN A ABONNEMENTSPRIJS 1950 België tot Nieuwjaar 100 fr. Belgisch Congo 3.fr. p. week Frankrijk Holland 3.fr. p. week Andere landen 3.50 fr. p. week Aangesloten bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. M WEKELIJKS POPERINGE (met randgemeenten). IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem-Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten). nmuEaim 7 Verantwoordelijke Uitgever: J. Sansexi, Gasthuisstraat 19, Poperinge ma 't Is stille... waar 't nooit en der sermoen. Alsof we niet wisten welke specialist zich nu wenden waait, zei Fiel, die binnen kwam wat ons te doen staat, wat we te voor die breuk? om te Nieuwjaren, als die twee doen of te laten hebben. Breuk! Doodjammer; ze waren alle woorden precies op 't papier ston- Tussen ons getweeën... 't Is zes twee van goê familie; en 't was den. jaar dat we mekaar kennen en ai suiker en zeem... geweest! Waarover hebt ge 't van de we- zot zijn van mekaar en die paster ke, vroeg Fiel. spreekt van een breuk; hij zegt Ja, waarover! Kijk Fiel, ziet ge ^at 't zou kunnen stuiven Hij onderbroken daar boven rie schouwe dat mui lient ons maar half en komt ons E g onaeioroKen beeld hangen? 't Komt nog uit affronteren. Ze keken 's mekaar uw l^manske >>_zei_ ik, je Fiel, ge hebt me onderbroken iet uw romanskezei ik, g 1 vaders, huis, een beeld van°de K ^ed'aanln ontploften bifnaTah weet wel d^t ik eer^woor j Familie. Vader hield er aan; en iachen. waar 't nooit en waait en dat ik wij allen. Vader zei ons dikwijls: t Is twee jaar geleen Pe, ge TI ,„.„1. nvpr >t bpPid van de 't Is 't enige huishouden geweest weet wel, ze woonden in een van H Familie De H Familie 't enig- in de wereld, waar't stille was en die nieuwe huizen... 't was hun huishouden op de wereld waar de nooit en waaide, jjjg rzp ge later e.gendom. t Ging er buitenge- j d niet binnen kon. 'k Haalde in uw eigen i'iluis stormwind en woon goed. Hij had goe werk en vaders wnnrden hii gierende wind wilt buitenhouden, zij eveneens. Van dat avondgebed J," vergeet 's avonds bij 't avondge- kwam er niets in huis en ze gin- Met van iaa™ie' bed de H. Familie niet. Er zal bij gen zelfs 's Zondags wel eens de morgen zondag, wilde ik precies U, 't is hier ook gebeurd wel kerk voorbij, ne keer naar Brussel er we, toc-tl J?° ne keer een geweldige... trek zijn, of 's Zomers naar de kust. Zo verstandig handelen als we die dat de deuren kletsen en een rui- nauw waren ze niet. Het kruis Familie vereren en aanroepen, te uitvliegt, maar dat is nog geen hing in huis en 't beeld van 't H. Fen windeweer tegen den trek, ramp; 't is zelfs nog geen klein Hert en O. L. Vrouw... dat ziet Fiel, om te voorkomen dat de deu- malheur; steek een nieuwe ruit ge toch overal, maar 'k heb er ];eri slaan> de ruiten uitvliegen_ ot in en zorg dat er minder trek is nooit een beeld van de H. Familie ten minste onmiddellijk weer m- in huis. Ik houd van dat beeld, gezien... 'k Ben er eens in huis T worden. En dat avond- Fiel. en van vaders wijsheid. geweest... kwestie van de H. Her- B'-eh^d, ïiel. Kom, we moeten dat Dat past, zei Fiel. ik moest het tebond. Ze gingen er eens op na- s ^nek^r tets^huis e^is ook U toch den een of den andere denken Maar ik moest toch nog plaatf van suto| dag vertellen, een historietje van «en klem echotje horen van de J TOqnit nnk al eens hii ons e:°-en dorn- iuist gepast want vertelling op 't sekretariaat... Is en ze®HV wa„ 00K al eens D1J uuö e.0cii uoip, luöu wam, vormnnSors Hat ons, lijk. bij alle anderen; en dat «avondgebed» en die «ri. Fa- de pastooi niet verwonderd dat Jmissciien no„ veel er milie» zijn er bij betrokken. VJP tnr*h 7n srnpri overeenkomen pn 0 zou misscmen nog veei ergei 't Is twee jaar geleen, dat ik, we toch zo goed overeenkomen en dat 't hier niet stuift? hebben gegaan, was er geen hulp Zoveel te beter voor U zei gekomen van boven. Voor ziekten voor een aangifte bij de gemeen- Deier voor u' zei zijn er dokters en specialisten, tesekretaris moest zijn. We praat- voor familie-ziekten en kwalen ten samen als er daar een koppel ,^e kent het einde Fe-.. t Is 2jjn noch dokters noch specia- binnenkwam, een koppel trou- PJeaws van emde van t jaar... hs^en) maar ge kunt gelukkig, op wers. Ze kwamen van de... paster Madame is er van onder en Mijn- uw knieën 's avonds telefoneren en nu natuurlijk naar 't gemeen- heer is weer naar huis. Hoe dat naar drGrote SialLt hterbo- tehuis. Kijk. ze waren toch zo wel- kwam; daar weet niemand t fij- ven en naar de Heilige Familie gezind. Ze moesten het nog ne van> maar de stukken vlogen uitschateren... "Was dat toch een nu verder dan bij de buren. Naar PÉ VLAMYNCK. mans van den ouden tijd. die pas- ter! Goed voor de verleden eeuw I zo'n vent, maar nu! Nu zulke flau we praat uiteendoen aan verstan dige mensen, aan mensen van 21 jaar! Hoogstens nog goed voor kinders van de lering. Zet U, zei de sekretaris. zet U, wat hebt ge daar al moeten ho ren? 't Kwam er... slagwater uit. Ge moet grote verering hebben voor de H. Familie, zorgen dat er een beeld komt van de H. Familie in uw huis. Van moeder zult ge wel een kruis krijgen en ge zult wel Even vóór het jaareinde bracht het Staatsblad van 29 December 1949 een besluit van de Regent tot wijziging van de rangschikking der gemeenten en tot vaststelling van schrijfwijze der gemeentenamen. De rangschikking der gemeenten volgens het aantal inwoners is van belang voor de vaststelling van het aantal schepenen en gemeenteraads leden. De gemeentewet bepaalt hierover het volgende in art. 2 en 3: HET AANTAL SCHEPENEN'l De rangschikking heeft ten doel het aantal schepenen en gemeenteraads leden, hetwelk elke gemeente ten aanzien van haar bevolkingscijfer mag hebben, te bepalen. Bij de gemeentewet zijn de klassen van gemeenten als volgt bepaald: Art. 3. Er zijn 3 schepenen in de gemeenten van 10.000 inwoners en minder; 3 schepenen in die van 10.000 tot 20.000 inw.; 4 schepenen in die van 20.000 tot 50.000 inw.; 5 schepe nen in die van 50.000 tot 150.000 inw.; 6 schepenen in die van 150.000 tot 200.000 inw.7 schepenen in de steden Brussel en Gent; 8 schepenen in de stad Antwerpen. Art. 4. De gemeenteraad bestaat met inbegrip van de burgemeester en de schepenen, uit 7 leden in de ge meenten beneden 1.000 inwoners; uit 9 in die van 1 tot 3.000; uit II in die van 3 tot 10.000; uit 13 in die van 10 tot 15.000; uit 15 in die van 15 tot 20.000; uit 17 in die van 20 tot 25.000; uit 33 in die van 80 tot 90.000 uit 19 in die van 25 tot 30.600; uit 35 in die van 90 tot 100.000 uit 21 in die van 30 tot 35.000; uit 37 in die van 100 tot 150.000 uit 23 in die van 35 tot 40.000; uit 39 in die van 150 tot 200.000 uit 25 in die van 40 tot 50.000; uit 41 in die van 200 tot 250.000 uit 27 in die van 50 tot 60.000; uit 43 in die van 250 tot 300.000 uit 29 in die van 60 tot 70.000; uit 45 in die van 300.000 en daar uit 31 in die van 70 tot 80.000; boven Arrondissement Brugge: Bevolk. 31-12-30 Op 16 Februari 1949 s.hreef Ba- een beeld van 't H. Hert en O. L. i ron Carton de Wiart, gewezen se- Vrouw krijgen of kopen, maar zorgt voor een beeld van de H. Familie. En dan moet ge mij beloven alle avonde samen 't avondgebed te bidden, ook als ge late t'huis komt. Dat duurt niet lang, niet eens de tijd om een... sigaret te roken, 'k Zal U zeggen waarom. Nu is 't al suiker en zeem, maar 't zal veranderen, 't Is stille waar 't nooit en waait en 'k wete bij ondervinding 'k worde oud en versleten dat het soms stuiven kan dat de stukken bij de buren vliegen. Dat begint gewoonlijk .met een pronk-oartijtje, niet spre ken tegen mekaar. Dat kan de eerste breuk worden... Om dat te .vermijden leest iederen avond li samen, dan hebt ge mekaars stem gehoord en 't ijs is gebroken. Dan kwam er nog een sermoentje over Gods zegen en... dat we anders nooit oprecht gelukkig zouden zijn. Dan mochten we gaan. i Er volgde, na 't aflopen van die fonoplaat, want hij kon de stem van de pastoor goed naboot sen, een flink lach-buitje. De sekretaris monkelde niet eens en... 'k moest me inhouden... Mr de sekretaris, we komen ons aangeven om te trouwen. Dat zal hier, gelite'-'g genoeg, gaan zon- Een der zwakke punten van grote staatsmannen is dikwijls dat ze er zo moeilijk toe komen ongelijk te bekennen. Zelfs de Engelsen, die nochtans aan de wereld de woorden «fair» en «fair play» ais onvervangbaar gemeengoed afstonden, kunnen er niet op bogen dat hun politiekers met de daad deze woorden bevestigen. Winston Chur chill kon misschien in 1940 bij zekere verklaringen over ons leger en zijn Aanvoerder een staatsreden inroepen om eigen land hoog te houden, doch dit was echter niet meer het geval toen hij zijn Mémoiresde wereld inzond, want toen was er geen enkele staats reden meer die hem belette de graatzuivere waarheid te vertellen. Herhaaldelijk werd aangedrongen bij Churchill om fairde zaken te vertellen zoals ze waren, maar hij bleef zwijgen. Nu echter wordt door een Brussels blad op Nieuwjaardag de tekst gepubliceerd van een brief die Churchill op 12 Mei 1949 schreef aan Baron Edm. Car ton de Wiart, gewezen secretaris van de Koning. waarschuwing, buiten het advies van dat niets van al wat ik toen heb zijn ministers om en door een per- gezegd mag geïnterpreteerd worden soonlijke daad, zond hij een onder- als een kritiek op de persoonlijke handelaar aan het Duits bevelheb- moed en de eer van Koning Leopold. Churchill heeft op 12 Mei 1949 bersohap, gaf zijn leger over en ont- Uw... deze brief van Baron Carton de oiootte onze flank en onze aftocht- (0pt.) Winston Churchill. Wiart beantwoord. Hier volgt zijn middelenHet zou passend zijn schrijven. Chartwell W esterham Kent. Klas Assebroek 6.936 3 Knotte 7.278 3 Sijsele 2.727 2 Sint-Andries 8.740 3 Uitkerke 2.809 2 Veldegem 2.406 2 Zedelgem 2.963 2 Arrondissement Diksmuide: Merkem 3.078 3 Arrondissement leper; Voormezele 952 1 Arrondissement Kortrijk: Beveren 2.442 2 Helkijn 1.201 2 Hulste 2.962 2 Moeskroen 33.000 8 Sint-Denijs 3.017 3 Arrondissement Oostende: Klemkerke 2.234 2 Lombardsijde 903 1 Snaaskerke 946 1 Arrondissement Roeselare- Beveren 2.696 2 Oostnieuwkerke 2.571 2 Roeselare 26.850 7 Arrondissement Tielt: Meulebeke 9.232 3 Arrondissement Veurne: Koksijde 2.533 2 Getal raadsl- 11 11 9 11 9 9 11 9 9 9 21 11 0 7 7 0 9 19 11 Bevolk. Getal 31-12-47 Klas raadsl. 11.337 4 13 11.029 4 13 3.140 3 11 10.583 4 13 3.175 3 11 3.125 3 11 3.647 3 11 2.806 2 9 1.019 2 9 3.447 3 11 997 1 7 3.073 3 11 36.354 9 23 2.690 2 9 3.099 3 11 1.146 2 9 1.016 2 9 3.208 3 11 3.113 3 11 31.839 8 21 10.127 4 13 4.171 3 11 cretaris van de Koning, een brief a^n dhr Churchill waarin hij, na eerst een verdiende hulde gebracht te hebben aan het werk van de gróte Staatsman, wijst cp de pijn lijke indruk en de verwarring die een bepaalde aanhaling uit de Mé moires van Churchill, gepubliceerd in Le Soirhier in ons land te weeg gebracht heeft. De bedeelde aanhaling is de vol gende: Ineenszonder enige voor- afgaandelijke waarschuwing, het mi nimum van inlichtingen overmaken de, gaf hij (de Koning der Belgen) zijn leger overDit zijn namelijk de bewoordingen uit Churchill's re devoering van 4 Juni 1940. We geven hier per arrondissement enkele bevolkingscijfers in West- Vlaanderen. Poelkapelle Poperinge Proven 12 Mei 1949. We kunnen, als 't moet, aanne- dienaangaande net getuigenis te le- men ^at Churchill zijn woorden zen van Generaal Weygand, op dat die eens uitgesproken werden, moei- ogenblik algemeen opperbevelhebber. lijk kan veranderen. Maar de zin Mijn Waarde Baron, Ook heb ifc, in mijn telegram aan yan somg zeer yage woorden vraagt 1 il 1 t 7^5 Jl altijd een interpretatie. Het is al- met het Belgisch pleger, de uMmkr leen maar jammer dat de bewuste Mémoires geen woorden bevatten als -i «ik zweer te haten is de nieuwe eed ki beetd y' Sovjetsateltl?lige ideologie d ecd die j;' 'ten de vcrpSi'-hfoe- meejiSr -^i^voor »l\/.end heeft geirta-UL^*Hp»j^; mili tairen zonder oiirteïSWl van rang, officieren zowel als sol. daten van het leger der Roe meense volksrepubliek, en waar van de tekst Zaterdag in de Roemeense staatscourant is ver schenen: Ik zweer, zo- luidt 3Jïl. de nieuwe formule, uit ganser halt al de vijanden van ons land cn van het werkende volk te haten. Ik zweer steeds ter beschikking t? zijn van de regering v-oor de verdediging van mijn vaderland, de Roemeense Volksrepubliek cn als soldaat van de Roemeense Volksrepubliek hardnekkig en met volle over-gave te vechten tegen de vijand tot aan de eindoverwinning en daarvoo. mijn bloed en mijn leven veil te hebben. «Indien Ik deze eed niet na leef, dan mag de harde wet van de Roemeense Volksrepubliek mij treffen en wil ik het: mik punt zijn van de haat en -de af schuw der arbeiders. «Ik ga hierbij de verbintenis aan mijn eed tróuw na te ko men in het belang van de vrij heid en tot heil van het vader land en van het arbeidende volk. Haat wordt hiermede de idea le burgerdeugd, de plicht van elk vaderlander. De mensheid snakt naar vre de en ginds wordt haat tcit een donna verheven. Naastenliefde wordt meteen uitgeschakeld en als «verraad» bestempeld. Scherper tegenstelling niet de christelijke levensopvatting is niet meer denkbaar. Twee we relden staan voortaan tegen- ovcrclkander. Maar wie haat zaait king gebruikt, Ik poog niet de geschiedenis van openbaar heb gemaakt: Wij vra- deze waarmede de brief aan dhr de tweede wereldoorlog te schrijven, gen hun zich voor ons te slachtoj- carton de wiart eindigt: «IJc hoef doch alleen het verhaal te geven feren.h ternauwernood te zeggen dat niets van de gebeurtenissen zoals ze mij wijders heb ik al de inspannin- al t ik tQen heh ma toeschenen mij en de Britse rege- gen gedaan om het vervoer van ver- geintervreteerd worden als een lcri- nng, en mij te beperken tot de uit-, schllende Belgische divisies uit de pers00nlijke moed en de drukking van de meningen die ik Duinkerke samen met de Britse en eer *n -^0nxng i eovold geformuleerd heb toen zich het be- Franse troepen, voor te bereiden 3ij deze brief kunnen we ons niet gin der tragedie afspeelde. U zult Niets zou dus de veronderstelling van indruk dat dhr daarin zien dat ik op dat ogenblik rechtvaardigen dat ik, op enige rvmrrhin mpL d* wom-dpn- m ten de meest volledige hulde heb ge- wijze, de moed en de eer van liet YaS kwam alles in ordet een bracht aan het Belgisch leger Bij- Belgisch leger en van zijn leiders gemakkelijke formule meent gevon- voorbeeld op 28 Mei, verklaarde ik: heb becrvtiseerd te hebben om over veel netelige Dit leger heeft zeer dapper ge- Wat Koning Leopold betreft: de zaken heen te sliiden streden en heeft ter zelf der tijd zwa- bewoordingen „die ik heb gebruikt Zo bv sprak dhr Churchill op 4 re verliezen toegebracht en onder- in die tijd voor het Lagerhuis staan Juni 194'0 de,e sphtige woorden uit: gaan.De Belgische regering heeft zich geacteerd en, na rijp overwegen, zie jk meen er thans aeen enkele losgemaakt van de c.stie van de Ko- ik geen aanleiding om deze te wij- reden meer bestaat die ons belet ning en zichzelf de enige wettelijke zigen. Het is nochtans gans klaar, onZg mening te zeggen over deze Belgische regering uitroepende, heeft door de twee telegrammen die ik jammerlijke episodeMet deze zij formeel haar beslissing te ken- nu publiceer, dat wat me bezighield jammerlijke, episode bedoelt hii de nen gegeven de oorlog voort te zet- de verhouding was tussen de Ko- kapitulatie van het Belgisch leger ten aan de zijde van de verbonde- ning der Belgen en zijn eigen re- En ^0Ch beschikte dhr Churchili neVr- -■ -At* -u %<!ring- De BelgistMé regering drong over voldoende documentatie, onder Daarna op 4 Juni, drukte ik mij dienaangaande zeer sterk bij mij meer de dokumenten Keyes om hier uit als volgt: Op het laatste ogen- aan en, van grondwettelijk stand- de zaken en zeifs eigep vergissin- blik, wanneer de inval in België punt uit, scheen het mij en vele an- „en om staatsredenen 't zij reeds begonnen toas vroeg Koning deren dat de Koning had moeten d00r verteerde inlichtingen, recht te Leopold hem ter hulp te komen en, geleid worden door het advies van zetten, churchili heeft deze kans zelfs op het laatste ogenblikdeden zijn ministers en geen oplossing be- vnnrhiiP'flfm om ptt vnnr- wij zulksHij en zijn dapper en gunstigen die dc -kapitulatie van het p-ard allo verkeer do voorstellingen tTZwl leaer' dü/ lnc-'eveer een Belgisch leger gelijkstelde met een ®an zakPn ln het reine te trekken. half mihoen man sterk was, waren onderwerping van de Belgische Maai- de ««-Premier is echter een onze linker flankhoede cn aldus Staat aan Hitler en diensvolgens tp ffst nnlifteker en bi fallen vnor- hielden zij onze enige aftochtweg België uit de oorlog deed treden, lichtle gence^ om niet meer te ver- open naar de zee. Ineens, zonder Gelukkig werd dit kwaad vermeden téllendanKteikfnodi^ nmde hem voorafgaandelijk overleg, met de en. ten laatste, kwam alles in orde. - striktnodig om de hem kortst mogelijke voorafgaandelijke Ik hoef ternauivemood te zeggen Blanken-berge 8 934 Reningelst Brugge 52.748 Roesbrugige- Heist 7.423 Haringe Knotte 11.029 Sint-Jan Torhout 12.223 Vlamertimge t Voormezele Arrondissement Waasten Bovekerke 1.093 wéstvleteren Diksmuide 3.548 wijtschate Esen 2.010 woesten Handzame 3.280 Wulvergem Houthulst 2.643 Zandvoorde Kaaskerke 550 zillebeke Keiem 1.207 Zonnetoeke Klerken 1.956 zuidschote Koekelare 5.982 Kor tem ark 5.196 Arrondissement Lampernisse 313 k- rtn'ilc Leke 1.484 KortrijK Lo 1.356 Bissegem Merkem 2.806 Deerlijk Nieuwkapelle 597 Harel-beke Noordschote 504 Heestert Oostkerke 365 Heule Oudekapelle 229 Kortrijk Pollinfchov-e 1.136 Kuume Reninge 1.428 Lauwe Ardooie 7.096 2.083 Beveren 3.208 12.405 Dadizele 2.350 1.641 Emelgem 4.129 2.066 Gits 3.392 Hooglede 4.472 1.703 Ingelmunster 9.092 772 Izegem 16.718 3.562 Kachtem 1.712 1.019 Ledegem 3.919 3.238 Lichtervelde 6.682 3.062 Moorslede 6.559 12.230 Oekene 1.264 1.402 Oostnieuwkerke 3.113 1.656 Roeselare 31.839 2.558 Rollegem-Kapelle 1.220 1.387 Ruinbeke 7.700 382 St-Eloois-Winkel 2.875 775 Staden 5.381 1.623 Westrozebeke 1.928 In de Hallerwielerbaan te Zurich won Van Bueren het tegen Siegenthaler in de spurt, niettegenstaande het feit dat de tube van zijn voorwiel sprong, hetgeen een erge valpartij veroorzaakte. Zeker is het dat geen enkel toeschouwer de gebeurtenis zo nauwkeurig kon volgen als op deze foto voorgesteld wordt. De fotograaf maakte met de Flasheen spurtopname aan de meet en dit op een snelheid van 1/1000° sec. Hij verwachte er zich beslist niet aan dat hij zo secuur de weergave zou hebben van de fratsen van een aflopende tube. 3.604 42& Sint-Jacöbs-KapeDe 169 Lendelede Stuivekenskerke Vladslo Werken Woumen Zarren 282 Marke 1.854 Menen 1.450 M-oorsele 2.985 Moeskroen 2.617 Rettem Sin-t-Eloois-Vijve Waregem Wevelgem Zwevegem VIER PERSONEN LEVEND VERKOOLD LN BRANDENDE AUTO Mevrouiv Paul Delaby, uit La Glauerle bij Doornik, begaf zich met haar twee kinderen per taxi naar Mouchin, in Frankrijk, toaar haar man defect had aan zijn vrachtwagen. Door onbekende oorzaak slipte de taxi- wagep, en kantelde hij om in een gracht. De benzinetank vatte vuur en geen enkel der inzjttei len zag kans aan de vuurgloed te ontsnap- uen. spijts de. hulp van een voorbij ganger die zelf erge brandwonden opliep. Le vier inzittenden werden allen verkoold uit het wrak van de auto gekaald, die we hierboven afgebeeld zien. Neerwaasten 776 Eggewaartskap Beselare 2.473 Gijverinkhova Bikschote 808 Hoogstade Boezinge 2.033 Houtem Brielen 792 Bekégem 990 Izenberge Komen 8.139 Eernegem 5.613 Koksijde Dikkebus 1.049 Gistel 5.331 Leisele Dranouter 977 Ichtegem 5.429 De Moeren Elverdinge 1.677 Leffinge 1.928 Nieuwpoort Geluveld 1.503 Lofti'bardsijde 1.146 O eren Geluwe 5.755 Mannekensvere 418 Oostduinkerke Hollebeke 772 Miridelkerke 4.081 De Panne Houtem 1.261 Moere 1.151 PervJjze leper 17.052 Oostende 49.651 Ramskapelle Kemmel 1.410 Oudenburg 3.429 Sint-Joris Krombeke 1.009 St-Pieters-Kaoelle 266 Sint-Rijkers Langemark 4.474 Slijpe 1.205 Stavele Loker 801 Snaaskerke 1.016 Steenkerke Mesen 1.088 Stene 5.356 Veurne Nleuwkerke 2.270 Westende 1.986 Vinkem Oostvleteren 1.503 Wastkerke 1.319 Wulpen Passendale 3.227 Zandvoorde 1.507 Wulveringem Ploegsteert 4.836 Zevekote 908 Zoutenaaie Koolskamp 2.094 Meulebeke 10.127 4.128 Oostrozebeke 5.498 8.114 Pittem 4.614 13.035 Sint-Baafs-Vijve 2.005 2.188 Tielt 12.954 8.216 Wakken 2.598 39.813 Wielsbeke 2.545 8.396 Wingene 7.327 7.074 Zwevezele 5.040 3.898 Arrondissement 22.031 Veurne 4.725 36.354 Adinkerfce 2.671 4.509 Alveringem 2.139 1.870 Avekapellö 484 13.024 Beveren 1.303 12.008 Booitshoeke 171 8.543 Bulskamp 764 378 541 502 1.187 632 4.171 1.308 184 5.062 95 3.85,3 5.511 1.188 827 348 194 1.014 655 7.626 433 783 668 28 1949 is voorbij, amen en uit met het schip een brandend en drijvend zijn miserie en zijn vreugde en 1950 dodenhuis, heeft reeds zijn eerste stappen gezet HET WATER VfTder jaren. ...Overstromingen over gans da We willen toch even terugblikken wereld: Australië (Augustus), Tokio op 't voorbije om m herinnering ^.(September), Zuid-ïtalië (Oktober), brengen wat, tijdens 1949, in staat Guatemala (Oktober). juj., de ((prinses Astrid» op een mijn gelopen en gezonken. Alle op varenden werden gered. was ons te beroeren. DE AARDE ...beefde in Ecuador tijdens de Oogstmaand: 9.241 doden, 20.000 ge kwetsten, 100.000 daklozen. DE LUCHT ...eiste haar slachtoffers onder da reuzen die haar doorklieven. 12 Juli: K.L.M.-toestel vliegt tegen berg, 45 De. Etna ontwaakte uit'zijn slaap en begon op 2 December zijn gloei- pfetter m end lava te braken. Gelukkig echter dIr wie Marcel Cetoan en S is het in de smidse van Vulkaan na weveu- anmer 3 dagen later botónE enkele dagen weer terug kalm gewor- in ^érikaPtussen pUsagiersvlieK EEN HDMD VOOR STALIN OP ZN 70e VERJAARDAG Ons land telt, volgens de laatste volkstelling, 5 gemeenten met elk meer dan 100.000 inwoners, nl.: Ant- ne) met 2-8 inwoners, één op vier in- toegezonden brief te beantwoorden. DIE 'T SCHOENTJE PAST... De troebele toestand van 1940 heeft er ook het zijne toe bijgedra gen om verwarring te^ stichten in de geesten, zelfs In die van grote staatsmannefi en wij mogen hierbij niet vergeten dat onze regering die naar Londen vluchtte, dat onze par lementairen die in Limoges de meest vernederende bladzijde uit onze ge schiedenis schreven, in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor het gedacht dat Churchili zich vorm de over de houding van ons Leger en zijn Aanvoerder. Wij vragen geen vernederende schuldbekentenissen maar wel eer- herstT voor Vorst en Leger. Zij het dan dat Churchill's rechtzetting maar half werk is, het is toch ge noeg om als voorbeeld te dienen voor politiekers uit eigen land. Daar wachten we echter reeds zo lang op... hXK Dinsdagavond werd door de Grif fie van de Kamer der Volksverte genwoordigers het verslag van dhr Oblin, namens de Bijzondere Com missie tot onderzoek van het wets- wljst 0p haar recht kritiek uit te ontwerp inzake Volksraadpleging, brengen op de beslissing der Com- rondgedeeld. Hierbij is een nota van missie en waarin tevens 8 juridische de minderheid gevoegd waarin deze bezwaren tegen het wetsontwerp Zie vervolg hiernevens worden naai' voor gebracht., werpen 263.233 inw., Brussel 184.838, ^et van 22 Juli 1932 heeft de- Gent 166.096, Luik 156.208, Schaar- 5nltl.®f de regelen vastgelegd volgens heek 123 671 dewelke moet overgegaan worden tot Deen nwa, verhoging of vermindering van het Aan de andeie kant zijn ei ge- aantal gemeenteraadsleden: meenten met min dan 100 inwoners. De kleinste is Zoutenaaie (arr. Veur- In de gemeenten waar het getal schepenen is VERMEERDERD, ge- wo„e« iS W„- g—teaaMM. -Jj" "e™. Daarop volgen: Herten (arr. Ton- in de aanstellingsvergadering der geren) 49 inwoners; Fréloux (Borg- nieuwe gemeenteraadsleden. worm): 69; Linchet (Hoei): 70; Mou- zaive (Dinant) en Niverlee (Rhilinne- liet aantal gemeentelciudsloG- u rille) met 80 inwonCTs PP^ aan te vullen tot het peil dat voorzien met 80 mwonels- is in de uitslagen der volkstelling, voorziet de wet dat de Koning en de gemeenteraden het recht hebben .V het kiezerskorps op te roepen om de nieuwe mandaten aan te vullen. In de gemeenten waar* het aantal schepenen of gemeenteraadsleden is verminderd, geschiedt deze verminde ring naar gelang van de openvallende plaatsen. Openvallende plaatsen in de gemeenteraad worden dus niet aan gevuld tot het door de telling voor ziene peil bereikt is. (Zie vervolg 2° blad). na lezing, ons blad in de handen een uwer vrienden of buren die ons blad niet hebben. U bewijst eg luw eea dienst mee. fcaiik, [komt.,, achter het ijzeren gordijn. nn vttttw en jachtvliegtuig, waarbij 5j> doden; 20 November: Nederlands vliegtuig ...vriend en vijand van de mens, met 29 Joodse kinderen stort te piet- toonde zich in de droge zomer van ter, 32 doden; 18 December: Sabena 1949 langs zijn gevaarlijkste zijde, vliegtuig Parijs-Brussel valt te piet- De brand der Landes bracht aan ter nabij Parijs, 8 doden. Frankrijk 'n 5 milliard schade. Cana- De vier elementen die, zoals oe da kreeg ook z'n deel aan bosbran- ouden zegden, het heelal samens' den. In China werd Tchoung-King len hebben in 1949 weer bewezen tijdens de maand tot tweemaal toe de mens met hen dient rekeniii door brand geteisterd; ruim 100.000 houden. Ook ons land kreeg zijn i, die de brand ontvluchtten, verdron- begin Januari: storm over gans liet ken in de Yang-Tséstroom. land; begin Maart: zware storm ep «Noronic», zegt die naam U sneeuwval!teisteren onze kust. iets? Hij zal verbonden blijven aan een der ijselijkste rampen der ge- RfïnF Rï AD/HDF schiedenis. Dit Canadese schip ver- iwui' uunvt.iJL/L. ging op het Ontario Meer de 17 Sep- Rustig was de werela*nog niet in tember. Voor 121 opvarenden werd 1949, in China moesten nog tiendui zenden met hun leven de tol betalen aan de oorlog. Bloedige afrekeningen vonden er plaats, we vernoemen slechts dingcfl: die een diepe weerklank haddeh in de wereldgeschiedenis. - 14 Oogst: Moordaanslag óp Zaïm dictator in Syrië. - 15 October: Rajt, gewezen com munistisch Minister van Hongarije, wordt tetecht gesteld te Budapest. - 16 December: In Bulgarije is het) de beurt aan Kostov om door zijn communistische geloofsgenoten ge hangen te worden. De rode terreur viert in verschil lende landen haar woede bot tegen Paus en Kerk. Het proces teffen Kar dinaal Mindszenty is hierin het hoog tepunt. Ook E.H. Regöczi legde, aan de zijde van honderde Priesters zelf de fiere geloofsbelijdenis af. Het oude jaar bracht ons ook ge beurtenissen die een vertroosting zijn. Trachten de naties elkander de loef af te steken met steeds doelmatiger wapens en atoombommen dan is er 1 ook deze. troost dat de techniek tracht het leven van de mensen een aan- i gename veipozing te brengen. Van zeer grote betekenis bij deze vooruitgang is wel het feit dat Z.H. de Paus aan de Katholieken me| de daad bewijst dat de Kerk ook de ver- fijnste vooruitgang der techniek tot haar dienst weet te gebruiken. De nieuwe Vaticaanse Radiozender moet voor geen enkel ander in sterk te onderdoen, onze Christene Arbei dersbeweging schonk hiervoof 590.000 frank. De Televisie, het grote vrs rteken dat 1949 besloot en 1950 overheerst, trok in zijn grote ontwikkeïïpg de aandacht van de H. Vader; Té.é-Va- ticaan begon zijn uitzendingen daags voor Kerstdag bij de opening' van het H, Jaar. In eigen land mochten we er ons over verheugen dat op 17 November het Missie-uur voor ons Missiona rissen ingehuldigd werd. 24 Januari Te Parijs begint he# proces Kravchenko dat de intimi teiten van achter het ijzeren gordijn nog klaarder in het licht stelde dan al de onthullingen uit «Ik verkoo» te samen. (Zie vervolg 8" Liad>, - a j»'-' -ïl De communisten van ieder land hebben Stalin op z'n 70e verjaardag 7net alle jnogelijkq geschenken be dacht, van de gemoedelijke pijp tot locomotieven en vliegtuige?i. De Bel gische communisten wilden natuur lijk niet ten achter blijven, stelden «de.tering naar de neringen ga ven aan Stalin een hond cadeau, naar 't heet een echte cocker», 't Beestje wordt u hierboven voorge steld, even voor het naar Antwer pen vertrok om scheep te gaan aan boord van een Sovjet-stomer, Laat cms hopen dat het beest gespaard blijve van zeeziekte, en we geven het voor goeie raad nog maar eens flink zijn hart op te halen aart een plezierig hondengeblaf voor het aan-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 1