Het is een noch Plicht, min noch meer DE WEEK IN ONS LAND DE STRIJD MET Mgr LAMIR0Y NAAR ROME I sur ssss swrars ras* ,M° ONS PEEQIE Middenstanders GAAT VOORT De Koningskwestie stadium in het getreden beslissend Kunstschilder Notebaert door de Hr Gouverneur der Provincie ontvangen De Ajiostolisohe Nuntius bij Pooise kinderen De Vlamingen in Amerika BESTUUR en REDACTIE: Gasthuisstraat 19, Poperinge Telefoon Nr 9. Postcheck 47.63.60. KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE EN OMSTREKEN UNZE 4 UITGAVEN 46° JAAR. Nr 2. ZATERDAG JANUARI 1950 Prijs per Nummer: 2 Fr, 12 BLADZIJDEN XeSt,^ijTeiPopadaflrninW^ KOMT GRAMMENS VRIJ? Els isms-^rijswaiHiiaesr 3e iraggs in rsceg^ ontvangen ABONNEMENTSPRIJS 1950 België tot Nieuwjaar 100 fr. Belgisch Congo 3.fr. p. week Frankrijk Holland 3.fr. p. week Andere landen 3.50 fr. p. week Aangesloten bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. HET WEKELIJKS NIEUWS SS F0PEBIHGEHAIR POPERINGE (met randgemeenten). IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem-Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten). 14 Verantwoordelijke Uitgever: J. Sansen, Gasthuisstraat 19, Poperinge IN DE SENAAT ongeveer 3.000 grensarbeiders voor. 1950 hetzelfde verschijnsel zich zou Tijdens de zitting van Dinsdag- De toeneming van de gedeeltelijke voordoen, zou men verplicht zijn het namiddag hoorde de Senaat enkele en toevallige werkloosheid is vooral te grote overschot, dat nu in voor- interpelaties over de verontreiniging toe te schrijven aan de sluiting van raad opgeslagen wordt, uit te voe- 't Is wel eigenaardig, maar ook naar de... demokratie gericht. Een man van groot formaat, 't kost ons, Vlamingen, meer dan De buitengewoon knappe rede- vergrijsd in de politiek, staats- moelte om van iemand te getui- naar, de doctor in wijsbegeerte, man, diplomaat, begaan om de gen dat hij een groot man of een die bovendien nog een jaar wijs- grootheid van zijn land, geëerd grooo mens is. We dulden heel goed begeerte had gestudeerd te Leip- in het buitenland om zijn wijs- dac in de kerk de heiligen op een zig, bleek te knap, bleek te vlaams- heid en beleid ook op 't stuk van voetstuk staan. We zijn zelfs blij- gezind om aan een van onze Uni- buitenlandse politiek; gebleven de ais er voor een nieuwe heilige versiteiten benoemd te wgrden^ de helderziende leider der Vla- 'n plaatsje gevonden wordt. En hij werd professor in de wijsbe- mingen; trouw gebleven aan Volk dat is schoon. Maar een van onze geerte aan de hogeschool te Frei- Land en Kerk. eigen mensen en dan nog... bui- burg in... Zwitserland! Hij was groot... en weten we ten de kerk natuurlijk, als groot in 1910, wanneer voor de ver- niet hoe jaren lang Van Cauwe erkennen en op een voetstuk stel - kiezingen de lijst der kandidaten laert genegeerd werd door vele len; dat kunnen we niet; en dat reeds aan de muren hing te Ant- Vlamingen? Van Cauwelaert? Een is... lelijk. De reden? 't Moet al werpen, stierf Eduard Coremans, arrivist, wat wist die man van de erg gaan vóór alle mensen in de kandidaat van de Meeting- eisen der Vlamingen? Een man Vlaanderen aan iemand een di- partij op de katholieke lijst. Dok- van het verleden, die men gerust ploma van grootheid schenken, ter Vande Perre haalde Van Cau- over boord kon gooien... We peuteren liever aan die... welaert van zijn leerstoel en leid- Hij werd niet alleen tot normale gi ooóheid om ze tot normale maat de hem in de Belgische Kamer en jrraat gekleineerd men poogde er terug te brengen. in... de politiek binnen. een... dwerg van te maken! Kijken we maar naar onze De leider der Studentenbewe- boven-mate grote Guido Gezelle! ging werd nu de leider van de Hij werd eerst groot na zijn dood, Vlamingen in het Parlement. Nu is hij 70 jaar... en zijn alle niet alleen in Holland, maar zelfs Hij zou worden een groot staats- Vlamingen nu t'akkoord om te in West-Vlaanderen. En, we man. De wet op het Vlaams m wensen dat de Heer hem nog vele moeren het bekennen en er be- het bestuur, in het leger, in het jaren de krachten schenke om schaamd om zijn thans kent lager en middelbaar onderwijs, zi3n grote talenten ten dienste te men hem beter in Holland dan de vervlaamste hogeschool van stellen van Volk, Land en Kerk? bij ons. De verzen van Gezelle, Gent... aan die wetten had hij Zouden alle Vlamingen het toch onverstaanbaar voor de Noord- het leeuwenaandeel. één keer kunnen... ééns en eens- Nederlanders zo dachten wij ten- Hij was tien jaar de «grote» gezind zijn? minste, worden m dat Noorden Burgemeester van Antwerpen, hij Hoe zou een man als hij gehul- veei meer gelezen dan bij ons. was meer dan eens Minister, en digd en gevierd worden, ais hij 'k. öcond eens werKenjK veruiUlt. Werd 111 1931 Staatsminister be- maar geen Vlaming of een... Ier Op een reisje aoor nonand be- noernd. was. kloosterkerk. De jju^enuen en nog uu^enuen Van uit onze West-Vlaamse iieP .°P aa/c °S'enknk hen oen ue grote recibuaar peruis- hoek willen we toch hulde bren- teru en Dewonaera. is er wei een gen aan hem aan wie het Vlaam- SGctu m Viaanaeren waar hij met se volk en de Kerk zoveel te dan spreken nwam over Viaams reent, ken hebben. Het is een plicht van de of over onze rechten en plichten dankbaarheid, noch min noch als Vlaamse katholieke staats- meer. We vinden veel te gemakke- burgers? lijk groten in andere landen, ook 10 jaar oud! Ver.fcv.-ii jaar hield wel bij de vijand. Laten we 's eer hen 't kiooster lemen om mij 1*. ^eiiae dag a.u.o., een feest- gg ^.rechtzinnig onzegro- reae in twee steaen, om dan neg ten eikennen... we nebben er 's avonds in Neuenand te spre- geen in provisie, ken over Benelux pt VLAMYNCK. van waterlopen in ons land, voor- talrijke ondernemingen naar aanlei namelijk over het gebied van Leie ding van Kerstdag en Nieuwjaar. en Schelde. Senator Storme (C.V.P.) wees op DE bITt OER IN 1949 de voortdurende verontreiniging van De uitvoerstatistiek van ons land onze waterlopen door de afvalwaters in 1949 ziet er als volgt uit: van de Franse fabrieken. Hij vroeg aan de Minister dat maatregelen Saldo ren. Deze laatste maatregel zou ech ter de binnenlandse prijzen nadelig beïnvloeden gezien de lage prijzen aan dewelke in het buitenland moet verkocht worden. Het Ministerie van Landbouw zet de landbouwers aan de teelt van suikerbieten in te krim pen. 1.116.394 NIEUWJAAR KENDE REGELMATIGE POSTVERDELING over en weer in de kerk. U zijt West-Vlaming? Ja! En... dan komt ge uit streek van G. Gezelle? Ja... Daar ging broeder-kok me bin- Maand- Invoer Uitvoer euvel te keer te gaan in overleg met de Franse regering. Ook het oprich ten van zuiveringsstations moet on der ogen genomen worden. Verscheidene andere sprekers we zen op dezelfde ergerlijke toestan- Jan.-Nov. den in andere delen van ons land. maand- Minister Van Glabbelce beloofde gemidd. 6.703.558 6.673.334 het probleem energiek aan te pak- Voor de maand November waren ken en wees erop dat dit vraagstuk onze bijzonderste afnemers en leve- - nip.„wf, «.hiftimrsmf. reeds door hem ter studie genomen ranciers, in millioen fr. uitgedrukt, U„ee®ast woMt dD reels^ was sedert de aanvang van ziin mi- de volgende: thede toegepsust wordt die reeds se- de 1948: 7.293.166 6.176.772 1949: Sept. 6.407.470 6.223.040 October 6.594.643 5.836.325 Nov. 7.031.278 5.642.749 184.430 758.318 1.388.529 De postverdeling met Nieuwjaar kende dit jaar een zeer regelmatig verloop waar vertragingen, bijzonder in de lange afstandsbriefwisseling zo 30 224 S0®'1 als uitgesloten waren. Dit zou, naar 't schijnt grotendeels te wijten zijn aan het feit dat in het kantoor was sedert de aanvang van zijn mi nisterschap. Ijwoer Uitvoer Landen Nov. Nov. HEER FRANS VAN CAUWELAERT Trizone Duitsland 437.284 445.240 70 JAAR Frankrijk 689.346 570.527 Op 10 Januari vierde dhr Frans Nederland 921.252 1021.296 Van Cauwelaert, Voorzitter van de Verenigd Koninkr. 665.443 378.639 Kamer der Volksvertegenwoordigers,* Verenigde Staten. 1206.123 345.947 zijn 70e verjaardag. Nadat reeds Belgiscn Kongo 574.487 daags te voren een huldiging plaats Vooruitzichten had in de kring der C.V.P.-manda- dert maanden zeer goede resultaten opleverde. VOOR DE WEEKABONNEMENTEN OP HET SPOOR De Raad van Beheer van de N.M. B.S. heeft besloten de werklieden te 323.233 ontslaan van de betaling ener nieu we taxe van 10 fr. bij hun aanvraag tot vernieuwing van een weekabon- tarissen werd dhr Van Cauwelaert Belangrijke orders voor Nederland nement na een onderbreking van na de Kamerzitting van 10 dezer zijn voor 't ogenblik in afwerking tien maanden en meer, als die en door sprekers van de verscheidene en bieden het vooruitzicht van ver- derbreking het gevolg is van onvrij- politieke partijen gehuldigd. van de uitvoer naar dit willige werkloosheid. COMPENSATIE VERGOEDING Ter aanvulling van ons vorig be- om- nog betering land. Het grote succes van de jaarbeurs te Frankfurt, waar het toegelaten volgende inlichtingen: 1. De vrouwen die tewerkgesteld zijn en geen kmdervergoeüing ont- een aantal verzen van G. uezeiie voor te dragen. (Die broeuer-kok kon wel meer dan... hutsepot maken voor de kloosterlingen Daar dacht ik aan, waar ik meende dat we wel eens een an dere laming op het voetstuk mo gen stellen. 10 Januari werd hij 70 jaar: Staatsminister Frans Van Cauwelaert. Dinsdag 10 Januari, nadat de Heren van de Kamer duchtig me kaar in 't haar hadden gezeten, zouden ze heel vriendelijk, in ge zellige bijeenkomst, de 70* verjaar dag vieren van de Voorzitter van de Kamer: Frans Van Cauwelaert. Voorzitter is hij sedert 1939, de man die de kokende lavastromen van de spuwende vuurbergen langs alle slag dijken en graenten moet afleiden, orde moet houden onder de vijandige broeders in ons Parlement! Van Cauwelaert een groot man? Hij was de Studenten-leider ln de eerste jaren van onze eeuw. Er waren andere, als Dosfel, daar was Professor Vliebergh, de «hei lige VlieberghMaar niemand wist als die jonge hoogstudent, de studenten te bezielen. Hoe dik wijls zou hij in die jaren de feest rede gehouden hebben, dé voor dracht hebben gegeven van Lim burg tot West-Vlaanderen? Zijn Voordrachten zitten nog in vele bibliotheken en zijn, nagenoeg vijftig jaar later, nog aktueel. Van Cauwelaert was dé Vlaams gezinde uit die jaren; en in die jaren werd de Vlaamsgezindheid reeds, tot spijt van sommigen, DE WERKLOOSHEID IN ONS LAND Uit de statistiek van de verzeke ring tegen werkloosheid blijkt dat Tr^one grote Vogellieden SSlr" m de loop van ae week van 25 tot weggelegd zijn voor onze uitvoer. 11 i-cfm 1 1 gemiddeld 201.644 voornamelijk textiel en machines volledig werklozen per dag geco-n- ij;0men hiervoor in aanmerking. troleer d zijn, alsmede 79.8 jI ge deel- jQg Amerikaanse markt werd nog vangen, hebben recht op ae com- telijk en toevallig werklozen. onvoldoende bewerkt en biedt noch- pensatievergoeding die door ue werk- In verhouding tot vorige week is tans grote kansen voor onze indus- gevers wordt uitgelaaid, het aantal volledig werklozen met u-jg 2. De vrouwen die, tewerk ge- 4.813 en het aantal gedeeltelijk en steld of niet, gezinsvergoeding ont- toevallig werklozen met 23.944 ge- WEDDEN EN PENSIOENEN vangen, worden de eompensatiever- stegen. yAN ONDEROFFICIEREN goeaing uitbetaald door de compen- De stijging van het aantal volle- satiekas die de gezinsvergoeding uit- dig werkiozen vindt zijn verklaring Het besluit van de Regent van betaalt. in de afdanking van arbeiders in 29 December 1949 bepaalt aat de mi- 3 _J jyjgj; mgang van 1 Januari het bouwbedrijf en van seizoenar- iitairen met üe graad van sergeant- WOrd.t aan de moeder die een of beiders ui de suikerindustrie. Onder iourrier of mét de graad van ser- meer kinderen opvoedt, voor wie zij de volledig werklozen komen nog geant-majo-or aanzien worden als recht heeft op gezinsvergoeding, een bekleed zijnde geweest met de graad bijkomende toelage betaald, dit voor van le sergeant en le sergeant-ma- ZOver zij in haar gezin blijft en. ge- joor, dit om de regeling mogelijk te nerlei winstgevende beroepsbezigheid maken van de pensioenen van de uitoefent. Deze bijslag wordt onder gewezen sergeant-fourriers en ser- dezelfde voorwaarden uitbetaald als geant-majoors. de gezinsvergoeding. Aangezien deze graden niet meer bestaan ondergingen de titularissen hiervan to1 nogtoe een merkelijk verlies bij het berekenen van hun militair pensioen. Mechelen heeft zijn legendarisch Op-Sinjoorke vrachtvrij terug thuis gekregen na zijn ontvoering door de Antwerpenaren. Roesetare heeft echter zijn Peegie, 't symbool van 't sprankelende leven dat voor het nageslacht bewaard wordt in het boek Peegie van WiUem de Hazelt en dat begin December '49 van de pers kwam om onmiddellijk zijn plaats te veroveren in alle huisgezinnen waar men nog houdt van gezonde lach en leute. Bij de Boekhandelaars wordt het boek uitgevochten. Bovenstaande foto toont ons de held van het verhaal zoals wij hem uitgebeeld von den in Boekhandel Roeland te Roeselare't ventje staat er de godganse dag naar de voorbijgangers te kijken. Maar opgepast lezer, want in het vervolgverhaal dat thans in ons blad verschijnt onder de titel Peegiewordt U het tweede deel van Peegie's leven verteld. Dus n' goeie raad: schaf U het boek aan, dan kent ge de historie van in 't begin. Er zullen er maar weinig zijn die het nu nog niet weten dat de Katho lieke Actie uit ons Bisdom, van 12 tot 23 Augustus naar Rome gaat. Er zijn over de driehonderd kerken in West-Vlaanderen en in ieder van de ze hangt de grote affiche met de ze genende Paus. De K.A. gaat naar Rome! Het is Mgr Lamiroy zelf die Zijn volk op roept om, onder Zijn geleide, hulde te brengen aan de Plaatsvervanger van Christus, de opperste aanvoerder van de wereld-katholieke actie. Onze mensen nouden van de Paus. Het ls een bewezen feit dat wij een der meest Kerk- en Pausgetrouwe volkeren zijn. De strijd der Zouaven was een spontane uiting van onze eerbied en achting voor Rome. On ze missionarissen over alle missiege bieden der wereld verspreid schrijven verder de geschiedenis van onze aan hankelijkheid aan Paus en Kerk. De stroom van bedevaarders die uit Vlaanderen naar Rome zullen pel grimeren gedurende het Heilig Jaar, zal enkel een bewijs te meer zijn van het levend geloof en de standvastige waardelijk in Zijn dienst staan. Hem trouw. De bisschop roept! Hij wil aan willen zij huldigen. Pius XII diegenen gaan voorstellen, op wie al Zijn hoop en de hoop van Onder de flskale zweepslagen zijn Oostendse Middenstand, welke alle REEDS VEEL BEKOMEN! onze middenstanders bewust gewor- bonden van het Oostendse groepeert ja! Wij hebben reeds resultaten! den van de grote noodzakelijkheid om dit ene doel: Oostende! Flskale hervorming. De belastingen nauw bij elkaar aan te sluiten en verzacht. De prijsreglementering weer zich broederlijk en sterk te organi- VAN WAAR KOMEN WIJ? normaal. Vertegenwoordiging in de seren in een machtige orgamsa.ie; Hoe was in 1945-'46 de sociale en centrale raad der Economie en in de het Nationaal Christen Midden- economische constellatie in ons land? organisatie van 's lands bedrijfsle- standsverbonü, het N.G.M.V.! Een sterk georganiseerde boerenstand ven; oprichting van de hoge raad Waarom een Nationaal CHRIS- in de machtige boerenbond met tal- van de middenstand. TEN Middenstands verbond? rijke vertakkingen die vele diensten Tientallen parlementairen leggen Wij zijn voor het p.uralisme in bewezen aan onze landbouwers. Is zich bijzonder toe op de midden ons sociaal economisch leven. Er zqn het dan te verwonderen dat de land- standsproblemen, ook christelijke syndicaten, zoals er bouwers niet te veel té klagen had- Onze organisatie beschikt over een socialistischs en liberale zijn, alhos- den en in nauwe samenwerking kon- studiecentrum waar alle problemen wel onze middenstandsbeweging bui- den werken met hun Minister van bestudeerd worden en onze wets- ten en boven de politiek staat. Want Landbouw? voorstellen voorbereid. Let gaat er bij ons niet alleen om Wij konden ook bewonderen de een vermindering van de flskaliteit, enorme uitbouw van de syndicale en ER IS NOG VEEL TE DOEN! maar ook om de verdediging van on- andere sociale organisaties welke Sommige kiesbeloften mogen geen ze morele waarden, om de vrijheid voor de arbeidersstand betere levens- beloften blijven. De Staat moet drim en de eerbied van de menselijke voorwaarden geschapen hebben. gend bezuinigen. De belastingsdruk persoonlijkheid, om de redding van Wij kunnen er ons enkel om ver- moet verminderd worden. Goedkoop de Christelijke beschaving, waarvan heugen. krediet en pensioen voor de midden wij, middenstanders, ook de dragers Niet alleen omdat de arbeiders zó standers! Nog zoveel problemen zijn, om de vervulling van onze so- beloond werden voor hun offers om wachten op een oplossing. Alleen een ciale taak in 't licht van de sociale met eigen geld die reddende organi- sterke standsorganisatie met hon- leer der Kerk! satie op te bouwen, maar omdat de derdduizende leden zal ons redden en Dit belet niet dat dan, zoals de welstand van de arbeiders ook het 0nze rechtmatige eisen kunnen af- syndikaten het doet», welzijn medebrengt van onze mid,- dwingen. denstand. SLUIT AAN! Naast deze georganiseerde stan- Daarom moet iedere middenstan den stond de niet-georganiseerde en der en bijzonderlijk ieder christelijk dus zwakke middenstand machteloos, middenstander kordaat toetreden tot De jaren 1945-'46 zijn wij nog niet onze middenstandsorganisatie. Wan- vergeten. De periode der linkse rege- neer het lidmaatschap aangeboden ringen, nergens werd rekening ge- wordt, mag niemand weigeren. Hij houden met de belangen van de mid- zou verraad plegen, niet alleen tegen- denstand. Het orgaan van onze be- over zijn stand maar ook tegenover weging typeert het goed. Denk aan zijn bedrijf, zijn familie en zichzelf, de muntsanering Gutt, de oorlogs- Middenstanders, verenigt U! Sluit schade, de oorlogsbelastingen, de aan bij de Christen Middenstands- prijsverlagingsbesluiten, de invoerpc- bond! Jan Piers litiek. De Nationale Arbeidsconferen- tie regelde alle loonkwesties en so ciale verplichtingen in afwezigheid van de middenstand diie er niet werd geduld. De belastingen werden ,er- hoogd. De controleurs van ravitaille ring zaaiden terreur bij onze winke liers en deden honderden winkels sluiten. De grootwarenhuizen werden als index-magazijn uitverkoren en genoten reklame op staatskosten. Overal hoorde men spreken over de middenstand met scheldwoorden als «dieven», «nutteloze tussenschakels», profiteursHoe kon het toch ook anders! De middenstand was een ge makkelijke proai, verdeeld, zwak en zonder organisatie om haar, zoals de 35 MILLIOEN BOUWPREMIEN VOOR WEST-VLAANDEREN Op de begroting voor 1950 van de Provincie West-Vlaanderen komt een krediet van 35 millioen frank voor bouwpremiën voor ten behoeve van de personen die een goedkoop huis willen bouwen of kopen. De grote gezinnen zullen voorrang hebben. NATIONALE WEDSTRIJDEN VOOR TEXTIEL Een nationale wedstrijd voor Tex tiel wordt ingericht in de tak «Vlas weverij» voor het toekennen van de titel en het Erekenteken van «Lau reaat van de Arbeid». Inlichtingen over en deelneming aan deze wed strijd zijn kosteloos. De personen die verlangen hieraan mede te din gen kunnen zich wenden tot het syndikaat waarbij zij aangesloten zijn. TE HOGE SUIKERPRODUCTIE IN ONS LAND? Het Ministerie van Landbouw wijst erop dat de suikerproductie, in ons land voor het jaar 1949 ruim onze eigen behoeften overtreft. Indien in verschillende een nauwe samenwerking noodzake lijk is om bepaalde doeleinden te be reiken. Een schoon voorbeeld niervan is zeker wel de Federatie van de Volksvertegenw. de Paus zelf gevestigd is. Mgr Lami- Het ls het slagwoord dat leeft in 107 is preuts op zijn K.A.-groeperin- ieder beweging. Zeer velen hebben gen. Was het Pius XI niet die be- zich aan het sparen gezet. De reis weerde dat het nooit te veel was wat vergt een nieuw offer, maar voor de de Pausen aan Vlaanderen vroegen, meesten is ze tevens de vervulling Er is reden tot fierheid. Duizenden van een droom: de Paus zien voor mannen en vrouwen, jongens en wie ze werken. Waar het grootste deel meisjes geven zich aan het aposto- natuurlijk niet zal mee kunnen, wer- la-t. Hun tijd, hun talenten, hun ken ze om geld in te zamelen voor g d. Ze doen het met een ongehoor- diegenen die er aan denken de reis tia toewijding en ongemeten edel- mee te maken. Ieder beweging wil moedigheid. We weten wat het hen zo sterk mogelijk vertegenwoordigd kost aan offers. We begrijpen wat er zijn. Er wordt toneel gespeeld en er aan inspanning en' diepgaand geloof worden filmavonden belegd. In ieder gevergd werdt om stand te houden K.A.-organisatie is er een spaaractie, m iiden tijden als nu. In dit Heilig Over al de groeperingen hangt een Jaar wil de bisschop naar Rome! onrust: naar Rome! Over Zijn strijders en him bewegin- De bisschop roept! Weldra defileert g .1 moet de zegen van de Paus rus- de K.A.-West-Vlaanderen voor haar ten. Voor Hem wil Hij met zijn opperste aanvoerder. Het is een in- K.A.-leden belijden dat zij onvoor- spanning waardl ^jidere standen, te verdedigen! f Wij, middenstanders, hadden ons individualisme te ver gedreven. Er moest verandering komen! Het was een kwestie van leven of dood! WAAR STAAN WIJ NU? Onder de zweepslagen die van alle kanten op haar terecht kwamen, heeft de middenstand zich hernomen en ingezien dat ze zich moest vereni- Deze oproep werd enthousiast be-'gen wilde ze blijven leven. In alle .ntwoord. Over Brugge naar Romegemeenten werden bonden gesticht. Verantwoordelijke middenstanders namen zelf de leiding ervan op. Vele jonge mensen, doch ook oudere voor mannen, die sedert jaren op de bres stonden om hun evenmensen te die nen. De vernieuwde middenstandsor ganisatie is hun bijzonder dankbaar en vraagt aan deze verdienstelijke en edele figuren uit onze middenstand ëerbiedig nog lange jaren de bewe ging te steunen, door raad en daad. Wij kunnen ze niet missen! Vroeger streden de bonden afzon derlijk, doch nu wordt alles gebun deld in de gewestelijke, provinciale en nationale organisatie. Een mach tige beweging is uit de grond gere zen en zal nu verder strijden naast de andere sociale bewegingen om een betere toekomst voor onze midden stand te verzekeren» Het geval Grammens wekt nog altijd beroering. Nog zes maanden en Grammens heeft zijn straf inte graal uitgezeten. Eindelijk zou nu door het Ministerie van Justitie be sloten zijn het dossier Grammens te onderzoeken om eventueel tot vervroegde invrijheidstelling over te gaan. Zonder stelling te kiezen over de al dan niet te verrechtvaardigen houding van Grammens, vóór en tijdens de bezetting, vraagt men zich zich toch terecht af waarom in ons land de wet Lejeune eigenlijk bestaat. SOCIALISTISCHE inzake volksraadpleging werd Dins- Dhr Larock vergeleek echter deze VERDACHTMAKINGEN dag in de Kamers van Volksvertegen- teksten met andere stukken die hij De socialisten hebben de laatste woordigers ingezet. Bij de aanvang ?P onregelmatige wijze in zijn bezit dagen wanhopige pogingen aange- van de zitting verzocht de Voorzitter, kreeg. Bij het slot van de vergade- wend om kabaal en sensatie te ver- dhr Van Cauwelaert, de leden uit- rinS zal dhr Larock zijn verslagen wekken rond de Koningskwestie. Zo drukkelijk de debatten kalm en overmaken aan de Minister, reisden enkele vooraanstaande per- waardig te houden. t»igi t>v sonaliteiten naar Zuid-Frankrijk om Door dhr Larock (soc.) wordt een hakmel er enkele rustige dagen door te bren- ordemotie ingediend betreffende de De Voorzitter verleent het woord gen, o.m. dhr Van Zeeland, dhr Van onvolledigheid van een document dat aan dhr Harmei. Deze situeert in zijn der Straeten-Waillet en dhr Munde- aan de Kamercommissie, bij het on- rede de draagwijdte van dit debat, leer. Dadelijk werd alarm gegeven in derzoek van het ontwerp, overhan- Het ds nutteloos, aldus spreker, op de socialistische pers en hun jour- digd werd. Dit document handelt voorbije gebeurtenissen terug te ke- nalisten togen op speurtocht. Als men over het verzoek van 's Konings om- ren, al diegenen die in dit drama op- 't al had moeten geloven werd er zo geving in 1940 gedaan om een Com- traden werden gedreven door hun iets als een staatsgreep voorbereid, missaris-generaal voor het Bestuur toewijding tot het Land. Het huidig Heel 't geval is dan ook op een sisser te zien benoemen in België. Dhr Li- probleem echter is van zuiver poli uitgelopen toen bleek dat dhr Van jar, minister van Justitie, dient de tieke aard. der Straeten-Waillet, de onlangs ge- interpellant van antwoord met er op Het zijn de politieke partijen dia kozen voorzitter van de C.V.P.een- te wijzen dat het auditoriaat-gene- het vraagstuk van de Koningskwestie voudig een passend beleefdheidsbe- raai de proeessen verbaal van de zit- stelden. De communisten waren da zoek bracht aan onze Vorst. tingen der Secretarissen-generaal in eerste hierin, onmiddellijk gevolgd beslag nam en de stukken nadien aan door de socialisten. DE KAMERS BEHANDELEN het Ministerie van Justitie terug be- In de huidige omstandigheden kan DE VOLKSRAADPLEGING zorgde. Het geldt hier echter geen de Koning niet weerkeren noch af- Het debat over het wetsontwerp volledig verslag maar wel uittreksels, stand doen van de troon want in het eerste geval zou Hij de Koning zijn van één partij, in het tweede zou Hij zwichten voor de eisen van een an dere partij. Daarom is het nodig dat het volk geraadpleegd wordt om het Parlement en de Koning voor te lichten. Op Vrijdag, 6 Januari 11., hebben Vandemeulebroucke, provincieraads- de hr Gouverneur van West-Vlaan- lid van het district Kortrijk. deren en de HH. Olivier, Storme, De hr Jos. Storme, Bestendig Af- Smissaert, Gillon, Loncke en Bossuyt, gevaardigde, hield de gelegenheids leden van de Bestendige Deputatie, rede. een receptie aangeboden aan de hr Hij beschreef vooreerst hoe het Notebaert, laureaat van de Prijs van begrip Schoonheid het mensdom in Rome voor Schilderkunst. alle tijden beheerst en geleid heeft. De ontvangst die een intiem ka- heSfnif rakter droeg, vond plaats ln een bo- D teeBrauLVan pr0vinCiaal H0tel heid riikt.' De unstentar? aM^ hr Storme, is de bevoorrechte mens Naast voormelde personalitieiten die «met de fijnste punt van zijn waren aldaar nog aanwezig: de HH. ziel» naar schoonheid zoekt, en hier- Alfred Ronse en Sylvère Detaever- door een nevenwaarde schept waar nier, respectievelijk voorzitter en jn hij het spoor van zijn persoonlijk ondervoorzitter van de Provinciale heid prent. Raad, A. Lommez, provinciaal Grif- in de loop der tijden werd de be- fier, Alfred Dataeye en Emile Del- trachting van de kunstenaar door berghe, respectievelijk burgemeester gezaghebbende persoonlijkheden on- van Kortrijk en Bellegem, en Uro. der bescherming genomen. Zo han delden Pericles, Maecenas en de Hertogen van Burgondië, en met dezelfde bedoeling werd tenslotte in moderne tijden de Prijs van Rome ingesteld. Deze hoge onderscheiding wil de jonge schilders aanmoedigen en de oeloften van het bekroonde talent belichten. Spreker noemt het zeer verheugend KUNSTSCHILDER NOTEBAERT Mgr CeniApostolisch Nuntius te Brussel, overhandigde aan een 60-tal kinderen van Poolse vluchtelingen te Brussel allerhande mooie geschen ken. Wij zien hier de Nuntius die zelf de kinderhandjes vult. De hr Gouverneur sprak op zijn dat* een officiële jury zich ditmaal beurt een bijzonder woord van hulde zover heeft kunnen losmaken uit het uit. Hij drukte zijn hoge voldoening strakke keurslijf van het academisme, erover uit dat ditmaal een West-Vla dat zij een modern denkend schilder ming aan de eer is, en beklemtoon- tot laureaat van de Rome-Prijs heeft de dat deze onderscheiding hoopvol verheven. stemt voor de toekomst. De ont- Kunstschilder Notebaert werd door vangst van vandaag moge bewijzen dhr Storme beschreven als een erf- dat een kunstenaar meer verdient genaam van onze grote Vlaamse ex- dan felicitaties, namelijk de erken- pressionisten en deelgenoot van hun ning van zijn waarden door hen die buitenlandse equivalenten. Wij ver- met gezag zijn bekleed. Wij durven wachten, aldus besloot spreker, dat hopen, aldus de hr Gouverneur, dat het expressionisme van de laureaat deze Prijs voor U, mijnheer Note- moge ae aanloop zijn tot de creatie baert, een spoorslag zal zijn voor uw van een nieuwe vormgeving, als de verder pogen en uw toekomstig expressie van een persoonlijke visie, creëren, want wie zijn eigen ziel uit- Wij waarderen reeds in hem de nei- stort ln zijn werk dat tot de velen ging tot vergeestelijking en zijn zin reikt, dient dubbel zijn land. voor het monumentale. Moge hij De hr Gouverneur overhandigde voortgaan met het scheppen van deze hierop aan de heer Notebaert een heroïsche figuren...mooie gedenkschaal. De laureaat De hr Storme stuurde tenslotte, dankte ontroerd, en zegde dat hij in naam van de Bestendige Deputa- zich altijd zou inspannen om zijn tie, aan de laureaat de heilwens toe kunst in dienst van het volk te stel- dat de huidige bekroning geen eind- len. noch rustpunt weze, doch de spoor- Vervolgens werd de erewijn aan slag tot nog hoger kunnen en net geboden, waarna de personaliteiten heerlijke ontluiken van de rijke 'jO- zich nog geruime tijd met de kun- loften van de kunstenaar. stenaar onderhielden. HET SOCIALISTISCH STANDPUNT Dhr Tielemans licht dan het so cialistisch standpunt toe. Volgens hem is de Volksraadpleging ongrond wettelijk, zij is een gevaar voor het land en onze instellingen, zij biedt geen oplossing en is een sprong in het duister. Spreker onderlijnt ten slotte dat het land onvoldoende In gelicht is om over dit vraagstuk te beslissen. In zijn verdere uiteenzetting be perkt deze spreker zich tot het on derzoek van de eis van' zijn partij om gans het ontwerp te verzenden naar de Raad van State. Volgens hem bevat het ontwerp leemten en onnauwkeurigheden die moeten aan gevuld en rechtgezet worden. Heel de rede geeft de indruk dat de socialisten ten allen prijze willen tijd winnen met de verzending naar de Raad van State. Te 16.30 u. wordt dit eerste deel van het debat gesloten. De behande ling van dit ontwerp wordt pas ln de zitting van Donderdag voortgezet. In Detroit heerst er voor het ogen blik een intens cultureel leven onder de Vlaamse Amerikanendie al daar wonen, stilaan spreiat zich deze beweging verder uit. We verwijzen hier naar een on langs gehouden feestavond waar het woord gevoerd werd door Lode Van Dessel, organist in Detroit, die een laureaat is van het Lemmensinsti- tuut te Mechelen. Ook werd een kunstavond gewijd aan het werk van dhr Maekelberghe, afkomstig uit Oostende, thans organist in Mount- Clemens. Men koestert zelfs plannen om Vlaamse kunstenaars naar gin der te laten komen ten einde onza Vlaamse mensen die zich in Ameri ka gevestigd hebben, te laten mee leven in ons eigen kunstleven. Zo wordt er voor dit jaar nog een optre den in het vooruitzicht gesteld van Jef Van Hoof met zijn koper-en semble en wordt andermaal elnda 1950 een nieuw optreden verwacht van de Mechelse organist, Flor Pe«« ters.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 1