O. L. Vrouw Lichtmis Spook een vuig lasteraar van Vors! en Leger Biedt Argentinië uitkomst voor onze West-Vlaamse boerenzoons Inwoner uit Vlamertinge door auto te Geluveld doodgereden Het 33* Auto-salon te Brussel Rssultaton van hst Zee-onderzoek Onomstootbare weerlegging der Socialistische leugencampagne in een waardige brief van het Secretariaat des Konings De Volksraadpleging voer de Kamer Nog geen ver mindering op de Autobuslijnen BESTUUR en REDACTIE: Gasthuisstraat 19, Poperïnge KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE EN OMSTREKEN 46' JAAR. N' 4. ONZE 4 UITGAVEN: ZATERDAG JANUARI 1950 Prijs per Nummer: 2 Fr. BUITENLANDS OVERZICHT DE ROMEINSE PRIESTER VINCENZO PALLOTTI VERKLAARD Het Prinselijk Huwelijk te Belteil Naar het land der Sombrero's £th™b?.r«8;»ni™?£™ «izS Telefoon Nr 9. Postobsck 47.63.60. ABONNEMENTSPRIJS 1950 België tot Nieuwjaar 98 fr. Belgisch Congo 3.fr. p. week Frankrijk Holland 3.fr. p. week Andere landen 3.50 fr. p. week Aangesloten bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. HET POPERINGE (met randgemeenten). IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem-Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten). 28 Verantwoordelijke Uitgever: J. Sansen, Gasthuisstraat 19, Poperinge Daar ging die jonge moeder de senafroepen. We vergeten de lange weg naar de tmpel. In ha-.r betekenis er van... blijde moeders armen droeg ze dat kleine kind; die danken omdat hun kleine een haar oe i zochten niets anders Godskindwerd. dan de blik van dat kind. In de Dat zweerd van Lichtmis droeg Ie "ïar1 - priester het kind daar ook toe bij. uit hare armen en legde het neer op r-n soort altaar, p-1 kind, een eerstgebor me, behoorde volgens O- Vr. Lichtmis, 2 Februari, de -loods Wet aan God toe en de 40® dag Kerstdag, toen O. L. moest door de moeder afgekocht Vrouw ten tempel ging. worden. Maria kocht het af, met 't Gebeurt en, 't is jammer, als arme-mensengeld, een koppel tor- oude tradities wegvallen. Maar telduivm. onze christelijk organisaties heb- Die -Toodee Wet bepaalde ook hen nieuwe tradities in 't leven dat n de geboor'e de moeder geroepen. moest gezuiverd worden. En Ma- Is er tv.i schoner Moederkesdag ria liet begaan. Zij, zo blank als voor de moeders zelf dan verse sneeuw, zo zuiver als een Lichtmisse? 0volgdo de - J ook die Als ze's morgens naar de keers- ceremonie voltrokken was. wijding komen en alle saam in ...t Was gedaan, maar toen processie meegaan, de brandende kwam van achter een pilaar die keers in de hand... Als ze dan oude Simeon... die gewaagde van denken aan hun kerkgang hoe een zweerd dat het hart van die dikwijls ebben ze daar gebeid. r ~"der zou doorboren! Maria schrok niej eens. Hoe zou ze ook schrikken! aan de eindeldeur van de kerk! en Moeders bescherming vragen over de b :'.e kleinen en niet het Op 25 Maart, als de Engel' haar mlnst over de groten! de Boodschap bracht en zij, kin derlijk eenvoudig geantwoord had «Zie d; Dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord, r' "i was het getuurd! Dan had zij het kruis op Golgotha gezien en hear p'aats onder het kruis. Dat kind, dat ze 7- p-s afge kocht had, zou ons afkopen en zij, de moede -, v ha "eel bren gen Ydat offer. Neen, Simeon vertelde haar geen nieuws. Sedert t- anden reeds sneed da t zwee^d door haar hert. Met liefde liet Maria dat snijdend zweerd 'Jn werk doen... Om Omd -enen moe ders zag. Omdat zij die miljoenen en mil joenen kinders zag, die door het offer van haar kird en haar eigen offer Gods kinders ouden wor den... die ontelbare miljoenen die niet in de duisternis maar in het volle licht leven zouden. Dat was moeuers kerkgang op dien Lichtmis-dag! V.'arrom toch kwam die oude Simeon niet all. n zijn grote dank uitspreken omdat hij in de heel late avond, in de nacht bijna van zijn leven, het Licht had ge zien dat over een vernieuwde we reld schitteren zou. Waarom moest hij op de gelukkigste dag- van zijn leven het leven van de moeder vergallen met zijn zweerd-voorz< ing? Zijn voor zegging "ing uitsluitend naar het groepje nieuwsgierigen die Simeon omringden, Maria was reeds ver zoold met dat zweerd. "laar sedertdien deden die mil joenen moeders hun kerkgang en bedankten die Moeder, die het zweerd verkoos om moeders ge lukkig te maken. Ook onze eigen moeder deed voor ons haar kerk gang. Zeg, is er daar niet iets bizon- ders plechtigs aan die eenvoudige cevemoo'e van de kerkgang? Het eerste bezoek van de moe der, na de bevalling, is voor die hemelse moeder. Traag schrijdt zii met de brandende keers naar het altaar "an de Lieve Vrouw; knielt, dankt en ontvangt de ze gen van hèiar Kind en de verze kering dat Moeder van hierboven moeder en kind hier beneden niet verweten zal. Wekelijks, m grotere paro chies, horen we kerkgang-mis- rS VLAMYNCK. DE VERMINDERINGSKAARTEN 1 OP HET SPOOR VOOR OUDERS VAN GROTE GEZINNEN De Minister van Verkeerswegen werd door Senator Van In (C.V.P.) ondervraagd nopens moeilijkheden die ouders van kroostr. gezinnen on dervinden daar de korting van 50 waarop zij levenslang recht hebben, niet altijd toegekend wordt. In zijn antwoord gaf de Minister volgende toelichting. Bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoor wegen trad deze vermindering in voege op 4 October jl. Daar de onder handelingen met de Buurtspoorwegen toen nog aan gang waren kon de ver mindering hier pas in voege treden vanaf 24 November. Wat de auto busdiensten betreft kon er in deze nog geen vergelijk getroffen worden omdat men hier staat tegenover par ticuliere ondernemingen. Deze zaak werd nochtans ook ter studie geno men en men hoopt een oplossing te vinden. Voorlopig dus wordt op sommige autobuslijnen deze vermindering NIET toegepast. Nationaal en Internationaal belang DE ENGELSE VERKIEZINGEN De verkiezingsstrijd is thans in drie zaken moeten gezegd wor- wichtiger is als die welke ons land den: vaüeven eii Labour geven de volle Die twee elementen nu samen- Saarland is aan wie de beslissing maat om deTvolkfngvoor Sn gnomen hebben voor de wereld- zou moeten worden overgelaten; lijsten te doen stemmen. politiek - en dus voor ons ook - 2) dat de toestanden nu nog te Zo hoorden wij dan ook Zater- ee™ fer groot belang. abnormaal zijn om nu reeds toe dannvnnd nnv de mdin de leider Inderdaad, herinneren wij ons te laten die zaak definitief te be- van de huidiae ovvositie Mi1ster dat de Labour in 1945 naar de ^hten; Churchill eel Zrkietinasrede verkiezingen ging met het slag- 3) dat in elk geval geen defini- houden waar hij de bevolking woord daalleen een socialisti- tieve beslissing mag afgedwongen voor dezTverkeringen volgend sche regering bij machte zou zijn worden vóór het tot een vredes Ideaa Imee gaf:<iU oref'ood, more in 9oed° verstandhouding te le- 1) dat het de bevolking van het c verdrag komt ninrk more homes and fpiner con— ven net de Sovjets. Dat is, wat wij menen te moe frols Meer voedsel meer Herinneren wij ons dan ook dat ten zeggen over het nationaal be werk, meer huizen en minder d}e Labourregering die toen aan lang van de bij die kwestie be- controle de macht kwam, werkelijk ziende trokken volkeren. Een dergelijk ideaal is natuur- Uind. is geweest of gedwongen Maar die kwestie heeft ook een lijk zeer aarvooral voor was te zlIn' de massa van internationaal belang, en in zover een volk dax vroeger een ruim le- dkgbourafgevaardugden te allen kunnen wij er niet onverschill g ven gewoon was en dat thans nog Vrt?Hl _.versfj{nd'Jtoudin:g aan voorbij gaan. De eerste Heiligverklaring van het Heilig Jaar greep op Zondag 22 Ja nuari te Rome plaats. Vincenzo Pallotti werd tot de eer der altaren verheven. altijd onder een systeem van rantsoenkaarten, controleurs en woningnood leeft. de verwezenlijkingen van de La hourregering en terecht, want hoeveel fouten de regering Attlee ook begaan heeft, hoezeer ze mis Algemeen zicht ov de grote hall waar thans het 33e auto-salon gehou den werd in de Eeuwfeestpaleicen te Brussel. In een zee van licht stonden alle mogelijke merken en modellen voor het kijk- en kooplustig publiek opgesteld. Met z'n drieën zaten we .die Zondag na de Hoogmis in 't Gemeen tehuis aan ons pijpen te trekken. Door de blauwe rook zag ik m'n twee vrienden zitten peinzen, terwijl ze me scherp aankeken. Twee flinke boerenzoons waren het met wie ik reeds een uurtje gepraat had over dat grote nieuws dat ze me met hand aan de mond ver teld hadden: «We zoeken 'n hof in den vreemde», 'k Bezag ze, die twee stoere bonken, hier gewonnen en opgegroeid en terwijl ik mijn gedachten aan elkander spon begon 't me stilaan te spijten dat ik er zo onbedacht uitgelapt had in 'n spontane reactie: Gaat g'ook deserteren?» Met een zucht had een van hen het gefluisterd: «We moeten man, er is hier geen plaats meer voor ons En peinzend bleven die twee daar zitten, dubbend op vele vragen waar ze geen antwoord op vonden. Toen we verleden week een kort vraaggesprek hadden met dhr Olivier, sedert 27 jaar Bestendig Afgevaardigde van de Provincie West-Vlaanderen, toen hebben we veel punten van het vraagstuk der emigratieonder ogen gekregen en dachten we aan die twee jonge boe-en en aan de vele, hier in Vlaanderen, die elders in den -ernde datgene willen —"ken dat hun eigen land niet meer kan geven: 'n brokke grond voor hun bestaan. het Kremlin wi'de leven. Denken inderdaad: het gaat er om de vip maar aan de fameuze utopie goede verstandhouding in liel van de troisième force ofte West-Europees huishouden en dat Die conservatieve formule derde machtdie men wilde is ons aller gemeenschappelijk be spreekt zich echter niet uit over vorm°n dis brug tussen het com- lang. De tijd is immers voorgoed -»- mumstweh Rusland en het kapt- voorbij dat wij ons de luxe kun- talistisch Amerika. nen permitteren onder mekaar En in feite was het zo dat En- ruzie te maken of oorlogen te geland voor het grootste gedeelte voeren. „chien haar kiezers, of een gedeel- dband van Amerika moest Frankrijk en Duitsland moeten "te ervan heeft ontgoocheld, toch eïen bet tezelfdertijd Sta- met mekaar overeenkomen en in blijft 'dat c i aantal sociale ver- n naar de ogen keek en niets vrede leven of elke Westerse ver wezenlijkingen op baar actief dctrvclurfde dat de meester van bet standhouding en realisatie zal op 'moptcn acschrevpv apn pv dat Kremlin had kunnen misho.gendrijfzand gebouwd zijn. het zeer r -~riijk zou zijn aan Bewijzen? - Wanneer werd b.v. Welnu, het huidig dispuut over te kondigen dat het daarmee zal eBa.ct van Brussel afgesloten? het toekomstig statuut van het gedaan zijn. In de I-en~te 1948 toen de Februari- Saarland dreigt in grote en ern- Daarop antveoordt de Labour Putsch te Praag het rode gevaai stige mate de ontluikende Frans- natuurlijkdie en die verwezen- merkelijk al te dicht bij het Duitse vriendschap in de kiem te lijking wer reeds gerealiseerd, eiPenbjke Westen had gebracht, smoren of althans grote moeilijk- laat ons dus nog vier jo.ar aan de Gedurende drie jaar had men dus heden in de weg te leggen, macht opdat wij ons volledig pro- merkloos toegezien hoe Stalin zijn Fr zou dan ook naar ons oor- gramma zouden kunnen uitwer- Costers blok aaneensmeedde zon- deel, in het kader van de Wester ken. der ook maar de minste tegenzet se organisatie, een initiatief moe Tenslotte is de verkiezing in En- te durven doen. ten genomen worden dat een der geland er ene zoals bij ons, met Het Engeland van de Labour gelijke moeilijkheid voorkomt of dit verschil nochtans dat de uit- beeft bijgevolg zijn essentiele oplost. Dit kan gebeuren in de slag ervan onder twee oogpunten historische taak, in deze naoor- Raad der Ministers van Buiten zeer breed van een uitslag bij ons periode, nl. de organisatie landse Zaken of in de schoot van verschilt. Ten eerste omdat een van Westen, niet vervuld (lj. de Raad van Europa te Straats- Engelse verkiezing steeds één Bat is de conclusie die voor ons burg. partij aan de macht brengt, zoda- na vier iaar Labourbewind En wij zien niet in waarom Bel- nig dat de politiek van het land van belangis. gië daartoe niet het initiatief zou voor vier volle jaren in de rich- Daarom is het dan ook vanzelf- nemen. Ten eerste omdat het om ting van één partij-programma sprekend voor ons niet onverschil- een Europees belang gaat en ten wordt gestuurd. wie er a*s triomfator uit de tweede omdat het, vooral de klei- Ten tweede 'omdat de rol die huidige kiesstrijd komt. ne landen zün dJe er belang bij Engeland in de wereldpolitiek Maar er is n°G iets anders dat hebben dat het tussen de grote poor ons van belang is. Inder- goed gaat. d&^/ijijdens de laatste vier jaar hèr-Jeh wij gezien hoe de Britse FRANCO NAAR DE U.N.O.? Labourregering op een systhema- ja> thans ernstig spraak tische manier de continentale sö- van_ En dit een paar jaar nadat cialistische partijen heeft gerug- de U.N.O. beslist heeft, niet alleen steund en geholpen. Plet meest van Franco niet tot de U.N.O. toe markante en onrechtvaardige fe i^ten, maar zelfs van elke voorbeeld hiervan hebben wij diplomatieke vertegenwoordiging gezien in de Britse zone in Duits- de Spaanse Regering weg te land waar de partij van Schu- nemen. macher systhematisch werd be- gjj deze kwestie is het natio- voordeeld, ten nadele van de naal belang van Spanje alleen be- christen democraten. trokken. Daar gaan wij dan ook En ive hebben ook meegemaakt aan voorbij, dat het Comisco (socialistische in- Maar het is een kwestie met in ternationale) meer en_ meer een ternationaal belang en vooral van internationaal werkinstrument internationale en nationale eer van de Labourregering werd, zo- uj^eid, dat b.v. de socialisten aller lan- wij zijn geen zeer goede vrien den op internationale conferenties cjen van Vet Franco-regime, dat (denk aan Straatsburg) door dik bobben wij altijd gezegd. Maar en dv.n de thesis van de Engelse wij hebben ook altijd drie zaken reoering steunden.. even scherp en even dik onder- En we hebben tevrlotte meege- s/;reepf: j) dat men Franco niet maakt dat. door die geconcen- mocht doen verdwiinen om de freerde .9 n ci ah s l r sc be^ iriw l n^-derr cl e communisten zijn plaats te laten speelt vanzelfsprekend veel ge- WAAROM EMIGREREN? Bestendig Afe-o-traeWHgde HEER OLIVIER Zaterdag U. was Gerard Leroj', 48 Jaar, metser van beroep, gehuwd en woonachtig Vlamertinge, op nieuw jaarsbezoek geweest bij 'n familielid te Hnlewljn (N.-Fr.>. Om 18 u. kwam h per fiets huiswaarts gereden zo dat hij omstreeks 19 uur de dorp- plaats van Geluveld bereikte. Plot seling werd de niets vermoedende I erov lang achter aangereden door de auto van dhr Franpois Debeck, h-ndelsreiziaer te leper. De aanrij ding was vrtl hevig Lerov werd bo ven op de auto geslingerd en kwam in bewuef-loze toestand on de straat stenen terecht. Vreselijk verminkt ovar gans het lichaam werd hij deor toegesnelde personen de herberg van J. nevi bhv-engedragen waar Zeer F"rw. fle-r Deboodt hem in extre mis het H Oliesel toediende. Dok'er Defever, uit, Beseiare, kwam spoedig ter olaatve maar kon enkel de dood v-""tellen. Het stoffelijk overs"'-nt wer naar het dodenhuisje overee- b-acht in afwachting van de ltjk- srH-'wvtoq door het parket bevolen. ^-beck, uit leper, welke het, slacht- o aanreed, verklaarde verblind te --woest door 'n auto komende Het slachtoffer Teroy Gerard, echt ui' s richting van leper waardoor genoct ran r fry Anna, geboren te b: 11 - werd. is het eveneens »en zwaar probleem voor de toekomst. Ons volk is geen zwerversvolk dat Kan -n het immers den boer ten de grond onder zijn voeten voelt kwade duiden wanneer hij zijn km- branden en het 1- Iverhv.izen in deren de w?g wil opgaan d'e h'1 eigen 'oed heeft. De mensen van zelf hen voorging? Kan man het een onze streken en me "it van al onze boerenzoon ten k-— 'e duiden dat hij boerm zijn «steevast», zij houden zoals zlin vader de hand aan de ploeg aan hun erf en hun land. De iacht wil slaan en met zijn vuist°n de oo avontuu- is eeen Vlaamse ka»ak- schoonste vruchten aan de bodem wil die over kort vaar AreentMS afreist, tertrek en toch heeft het steeds zijn ontrukken? om er de toestand te onderzoeken. uitwijkelingen gehad. In Amerika Ook de boer heeft zijn beroepsfler- vormen de Vlamingen een vast ele- heid maar ieder boerenzoon die ste Belgische nederzetting in Amend ment in de bevolking, ze hebben er groeit tot man is voor ziin ouders ka, 't is de volksplanting van Wis- zelfs hun eigen bladen. een probleem. Waar zal die jongen consin. De eerste kolonisten uit ons De -aen hier t" zijn god- zich vestigen? De hofsteden zijn be- land kwamen er toe in 1852. dank nog kroostrijke gezinnen», zet, er is geen plaats meer. Regelmatig nog vertrekken ganse ten minste grotendeels, en waar dit En Wallonië zult ge zeggen? Ja, gezinnen van onze streken naar de enerzijds een zegen is voor het land, Wallonië biedt kansen want daar had Ver. Staten en Canada. nmn vóór enkele jaren meer hofste- De laatste drie jaren echter schijnt den dan boeren, maar stilaan gera- Zuid-Amerika de aandacht te trekken ken de plaatsen daar ook bezet. Hier van onze landverhuizers, doch daar speelt trouwens de laatste jaren nog js men voor rampzaligs toestanden een andere factor een voorname rol. komen te staan, bij zover dat het Een jonge boer die in Wallonië een duidelijk we-d dat er zeer behoed- hofstede wil overnemen of pachten, zasm moet te werk gegaan worden, moet natuurlijk de zaak kunnen doen H"t aantal ontgoochelde en uitge- renderen en is verplicht de doorgaans schudde pionie-s groeit met de dag. zeer uitgestrekte landerijen te bewev- Daarom is het nodig dat ter plaatse ken met arbeidskrachten van buiten in het beloofde land zelf nagegaan uit. En daar is de laatste jaren een worde door bevoegde en deskundige op zichz'lf goede instelling, de maat- personen hoe de vork precies aan de schappelijke zekerheid, de last van st"el zit. zo'n onderneming werkelijk komen Dat is bij wijze van omschrijving verzwaren. We willen de maat- het doel van de studiereis die binnm schappelijke zek«~h*id niet be'-nih- enkele weken ondernomen wordt naar beien, ze is nodig, broodnodig zelfs, Argentinië door de Bestendig Afge- maar zij is stellig nog niet in haar vaardigde van West-Vla and-ren, dhr beste vormen gegoten. Niet al'een OJivier, en Ingenieur Van Boxstaele. middens-"-nders. ook boeren onder- Dhr Olivier gaat als vakmanop vinden dit. Dit zijn de elementen ve-kenning. Zij d'e hem persoonlijk die jonge boeren dwingen over on-e kennen weten dat hij zeer go-d de grenzen te kijken naar, laat ons zeg- behoeften kent van de bceren, hij is gen, levensuümte Er zijn wel poli- op de hoogte van werk- en levens- tieke berinneringen aan dit woord omstandigheden, hij is een der hun- verhond"r>. maar het geeft best de ncn. Bii het aarde-gen van de toestand weer. nroeftuinen in Beitem (Rumbeke) bewees dhr Olivier reeds dat hij een \iue FvnGREïtEN? practiseh man is, die daad aan raad Vp'-u once,- b-pe-n fokken reeds we?f' te k°ppe!-n. Dhr Tng. Van Box- naar Frankrijk. Tijdens de wereMoorl f^Ar" 105 M4-'is vonden gans? families vit n s raadgever op zijn reis naar Ai- de Westhoek er hun toevlucht en een Sen^nië. WAAE°M MAB AROÏNIM.E. dan weer n'tzwenrden. Maar de trek Toen we de vraag stelden waarom naar het 7vid-n heeft ongehouden, A.rg-ntin'ë de voorkeur kreeg als mo- ook daar biedt de toekomst geen gelijk emigratiegebled, wees dhr Oli- waarborg-n meer:'de sociale toestand Wer er ons op dat de Argentijnse Ra- is er z"«r onrustig. gering zelf een aanbod deed cm Bel- Amerika is nog altijd het a-ntrek- gi«?he landbouwers exn'-itatiemoge- '-'u-sount bil m"'?fek. Noord-merika lfjfcheden te gevn en baar grondge- heeft ganse gebieden waar de/fa-mers tied. De Argent-i'nse eonml te Ant- j met onze naman en enz? tradi"es werpen deed bemoedigende vcorstel- sleutelvosities in West-Europese innemen; 2) dat het geen zin had organen in socialistische handen geen gezant bij Franco te hebben werden aeduwd als wij er wel een hebben bij de Dat a les staat dus bn de hui- c.omm.nnist'eche dictators en dat d ne ver retina en op he., spel en het evenmin zin had Franco van wia zouden wel de eerkike man jj -^.o. uit te sluiten, wanneer mdlen ontmoeten die zou durven men er dp dictaturen toeliet, beweren dat dit ons zou kunnen en 3) dp Westerse veiligheid onverschillig laten. Franco's hulp noodzakelijk maak- DE SAAR te en dat er fiets ergs in stak de EEN NIEUW LUXEMBURG? medewerking in te roeven van een dictator d'e ons niet bedreigt.. te- Het bezoek van dhr Schumann, oen een dictatuur die ons wel be- Frans Minister van Buitenlandse dreigt. Zaken, aan Kanselier Adenauer De grote m.anitoe's (o.a. Mr heeft heel wat beroering verwekt. Snaak) zijn totnoatoe zo scherp- Men had gehoopt dat er een zinnig geweest er een andere me- vriendschavpelijk ac.coord zou ning op na te houden. Thans, kunnen tot stand gebracht wor- door de omstandigheden tegen de den omtrent het Saarland, dat muur gezet, gaan zij onze ziens- ook na de eerste oorlog een twist- wiize officieel delen, appel geweest was en dot tenslotte We kunnen er ons slechts over rond het midden van de dertiger verheugen. jaren, met een 96 procent stem- Maar we kunn n niét nalaten ming (het geheim van Hitier) de houding van de Engelse socia- naa.r het Reich teruggekeerd toas. listische regering aan de kaak te Dit ac.coord werd dus niet ver- stellen d'e, terwijl ze Mao Tse wezenlij kt, en voor de publieke Toeng erkent, zfch nog steeds ver- opinie althans liggen de stand- zet tegen de Integratie van Spanje vunten diametraal tegenover el- in de U.N.O. en in West-Eurova. kaar. De West-Duitse Bondsrepu- In dit l'cht hi'ikt dan nog eens bliek w'1 van het Saarland de 12° te meer het hs7ang der Engelse Duitse Bondsstaat maken, terwijl verkiezingen, waarover we hierbo- Frankrijk van mening is dat het ven spraken. Saarland een statuut zou moeten 25-1-50. V. WESTERLINCK. kriiaen in de zin van Luxemburg. Poliriek zou het moeten onafhan kelijk zijn, maar economisch zou het door een unie met Frankrijk moeten verbonden worden. Twee vragen rijzen nu daarbij: 1) welke zou de beste oplossing zijn, en 2) moeten ivij ons daar mee bezig houden? Welke de beste oplossing zou zijn is een vraag die nationaal gezien niet door ons kan be antwoord worden. Daar zijn in derdaad. indien men wil, drie na- tionzfe belangen bij betrokken: het Franse, het Duitse en dat van het Saarland zelf. En het laatste moet vaar onze mening doorslag gevend ziin, aangezien het toch in de eerste plaats om HUN sta tuut gaat. Wij geloven dan ook dat hierbij We brachten verleden week verslag over het prinselijk huwelijk van Prinses Yolznde de Liqne met Aartshertog Karei van Habsburg. Bovenstaande foto, genomen na de plechtig inzegening te Belce.il van het prinselijk huwelijk, toont ons het echtpaar midden de aanwezige familieleden. Van links naar rechts: Prins Hendrik van Liclitenstetn, 'de Prinses van I.ichtenstein, zuster van de bruidegom. Aartshertogin Ade laide van HabsburgAartshertogin Charlotte van Habsburg, Aartsher tog Otto van Habsburg. Aartshertogin Yolande van Habsburg, Aarts hertog Podolf van Habsburg (achter de bruid), Aartshertog Karei van Habsburg, Aartshertog Robrecht van Habsburg, Keizerin Zita, Prins Ant. de Ligne, de Prinses de Ligne, moeder van de bruid, Aartshertog Felix van Habsburg en Prins Eug. de Ligne, vader van de bruid. alle zichtbaarheid ontnomen zonnébeke 11 Oogst 1901 'en wonen- uitgestrekte gebieden bewerken. Bij len daaromtrent de te Vlamei tinge. het Michiganmeer b v ligt de groot (Zie vervolg 2" blad). (1) En we hebben hiervoor tijdens de jongste weken een onbevooroordeeld ge tuigenis gekregen van de socialist Spaak, die tijdens zijn reis in Amerika een ar tikel in die zin schreef (om de Ameri kanen nog wat meer iit het gevlei te komen?) D-t artikel Qc.vAgt trouwens orderboek zich noor het Zuidelijk gedeelte van de Atlantische Oceaan, van de vooruitziende bhk van.., een jn MUSZUm voor NatuurwetenseJiapven te Brussel greep Zaterdag- ongelovige Thomas die iets verkondigt morgen de opening pleats van een tentoonstelling van vissen en ander nadat allen het sedert lang wistenstudiemateriaal die van de studiere meeaebracht werden Terwijl in de Kamer van Volksver- We citeren enkele verklaringen tegenwoordige'rs de debatten voort- van Spaak sedert Mei 1940: gezet worden, bêleeft ons land het walgelijk schouwspel van de socialis- f Mri 1941 tijdens een uitzending tische politiekers die er hun genoegen 3>an de Engelse Radio: tin vinden met het slijk van hun - lastertaal te wsrpm naar onze Ko- Verenig U rond de Koning- ning, Leopold III. Krijgsgevangene, Hij verpersoon- Huysmans en Van Acker reizen het lijkt het gemartelde Vaderland. Vlaamse land rond en deinzen er Weest Hem trouw zoals wij Hem niet voor terug te Brugge, Kortrijk, ujer trouw ziin. Hasselt en elders, hun goedkope spot, geïllustreerd met schuinse allusies, die g Oogst 1941 tijdens een redevoe- zelfs buiten het kader der officiële n-n„ je Londen: welvoeglijkheid gaan, aan het pu bliek voor^ te schotelen. Ernstige «Verladen jaar speelda men de argumentatie brengen ze niet te pas Koning uit tegen de Regering, zij aan. tegen hen die in het buitenland Spaak grijpt naar de pen en vult streden. Al de wolken en misver- de kolonnen van de rode «Le standen zijn thans verdwenen.., Peuplesedert vier weken met de Thans is recht wedervaren aan laagste beschuldigingen tegen de le- het leger, aan de Koning, aan gerleiding van 1940 en tegen onze het Land. Vorst. Hij beweert zonder blikken of blozen dat de hogere legerleiding 21 Mei 1941 in een brief gericht (lees: de Koning) in Mei 1940 tot de Koning schreef Spaak: 1) verwaarloosde de bruggen over de IJzer te doen springen en alzo bewonderen de houd.ng belette dat de aftocht der Engelse van de Koning in het bezet Land troepen kon gedekt worden; en wij weten welke aanmoedi- 2) dat de haven van Zeebrugge on- ging Hij is voor onze medebur- beschadigd in handen viel van de gers. Wij denken dikwijls aan. Duitsers. Uwe Majesteit, aan Zijn lasten, Deze laatste leugen was ook door 7üh beproevingen en Ziin Diin- VCrSPreId °P 6en meeÜng K af zo rule "ing?.. Onze gevoe- lens ten opzichte van Uwe Ma in opdracht van de Koning heeft jes^ej^ z;|n jjeze welke zij waren richt aan dhr Evskenf EerTe Mi'- vóór 10 Mei> ee" eerbied-e, loya'e nister, terzelfder tfld werd "een nota 2'd^:„Dl „Uwe Majesteit overhandigd aan de ambassadeurs oetrouwe op ons.» van Groot-Brittannië, Frankrijk en Wij voegen geen commentaar bij de Verenigde Staten. deze verklaringen en verwijzen al- Deze dokumenten bewijzen onom- leen naar de jongste lastercampagne stotelijk aan de hand van geschied- van Spaak waar hij diametraal te- kundige gegevens, dat men hier te genovergestelde houding aanneemt. doen heeft met twee gemene leugens Begrijpe wie kan. die des te hatelijker worden daar Het is werkelijk onterend voor ons ze komen van twee Ministers des land dat deze, in de ogen van het Konings die b°ter dan wie ook in- buitenland, politieker van groot gelicht waren. We brengen volgende formaathier, in eigen midden, zo week de brief in extenso. een verachtelijke rol aan het spélen HOE SPAAK gCUtt' VAN GEDACHT VERANDERT Men kan aannemen dat een poli- Qg 10 ISPBRlIP 6QII1Q tieker soms wel eens een genuan- 9 Ml,wl ceerde uitdrukking gebruikt, totdaar. h»«h rln |/nmnn Wanneer men echter de houding van VDö« OH RfifilBi Spaak nagaat en dit aan de hand RUMOERIGE KAMERZITTINGEN herroepelijk voor de geschiedenis opgetekend werden, en wanneer men Bij de behandeling van het Wets- daarin ziet hoe dikwijls hij nu reeds ontwerp der Volksraadpleging zijn van mening veranderde, dan moet de debatten door de Socialisten van men hem voor een van de twee hou-- het onderwerp weggeleid. Hun bedoe- den: ofwel voor iemand die aan üng ligt er vingerdik op; nu zij over- geestesstoornissen onderhevig is, of- tuigd zijn dat de Volksraadpleging er wel voor een nieuwe Machiavalli die toch komt met of zonder hun toe- kazakdraaierij en leugen_ onbewogen stemming, misbruiken zij de debatten om nog min nog meer het «Proces van de Koningte voeren, ze noe men het zo niet want de Socialisten overtreden niet graag officieel de grondwet, maar 't komt toch op het zelfde neer. Van liberale zijde komen voetje voor voetje de ja-stemmen naar het C.V.P.-kamp over. Dhr Sabbe, De Wilde, D'Haeseleer, Lahaye en Joris, De motivering van hun standpunt is soms wel gebrekkig, onder meer deze van de Liberaal Joris, die zijn anti- koningshouding van 1945 tracht uit te leggen door het feit dat hij over tuigd was bij het zien van zekere do cumenten dat de geallieerden niet akkoord waren met de terugkeer van de KoningAls bewijs van karak tersterkte van dhr Joris kan het er nogal door, temeer daar hij zelf be kent dat hij de juiste tekst van da dokumenten niet kon ontcijferenl SOCIALIST LAROCK SPUWT ZIJN GAL Gedurende meer dan twee uur sprak de Socialist Larock tijdens da kamerzitting van Dinsdag 11.. Niette genstaande de grote boekentas waar uit hij zijn bewijsstukken tegen da houding van ie Koning tijdens da bezetting opdiepte bleef het bij hol- kbnkende zinnen die echter met een rijk gebarenspel voorgedragen wer* den. (Zie vervolg r blad) gebruikt om zijn doel te bereiken. Tijdens de jaren 1948 49 begaf een wetenschappelijke zending voor zee-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 1