11 «ONS ARSENAAL» Grote verantwoordelijkheid en gemis aan verantwoordelijkheidszin Eenvoudige Mensen worden Millionnair Koning Leopold III keert terug I De Nationale en Internationale Perstentoonstelling te Roeselare, was een «topprestatie» op alle gebied neerschieten Het Volk zal geraadpleegd worden Men zsl hem Spitfire ontploft stort neer in en in de lucht de Lo-vaart te Veurne BESTUUR en REDACTIE: KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE EN OMSTREKEN ZATERDAG FEBRUARI 1950 Verzorgde en leerrijke stands door een overtalrijk en leergierig publiek bezocht 't Geluk vliegt... die het vangt heelt het Roger Bridoux uit Koksijde wint een huis van 1 Millioen bij de Loterij der 9 Provinciën. Si &Ï£!HS£?«5 Het wetsontwerp met 117 tegen 92 stemmen goedgekeurd door de Kamer van Volks- Zijn eerste en laatste vlucht... D@ piloot op slag gedood Gasthuisstraat 19, Poperinge Telefoon Nr 9. Postcheck 47.63.60. ABONNEMENTSPRIJS 1950 België tot Nieuwjaar 94 fr. Belgisch Congo 3.— fr. p. week Frankrijk 4- Holland 3.fr. p. week Andere landen 3.50 fr. p. week 'Aangesloten bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. HET WEKELIJKS ONZE 4 UITGAVEN: POPERINGE (met randgemeenten). IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem-Menen en randgeer/ t Bi). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Diksmui/3e irandgemeenten). ICiniBU 466 JAAR. N' 6. Prijs per Nummer: 2 Fr. Verantwoordelijke TJitgever: J. Sansen, Gasthuisstraat 19, Poperinge UB Waarom nog in't Arsenaal? meer: «Het Volk», «De Gazetzwartkijkers naartoe getrokken heb- In «Het Wekelijks Nieuws» en in «Het Nieuws van de Dag», «Het ben, als ik kon. ons Parochieblad las ik dat wij NieuwsbladHet Vrije Volksblad Daar... de uitgaven van al onze absoluut de Pers-Tentoonstelling De Nieuwe Gids De Standaard Jeugdorganisaties. Alles zo fris, zo moesten bezoeken, te Roeselare, .in «Het Handelsblad», «De Land- gezond, zo jeugdig. 't Arsenaal. wacht». ...Een stand miste ik daar... c' Waarom precies in 't Arsenaal, Neen, we zijn niet achter in Vlaams van het Davidsfonds, dat jaarlijks dacht ik bij me zelf. Een arsenaal? België. een half miljoen boeken onder ons Daar ziet ge gewoonlijk alle slag wa- Weekbladen! volk verspreidt, pengetuig, geweren, mitrailletten, mi- Het Wekelijks Nieuwshad een trailleuzen of nog zwaarder... artille- schitterende stand. Dat moet ik er Een arsenaal in 't Arsenaal, rie. En is 't een arsenaal voor pom- natuurlijk bij zeggen... en dan die 'k Zou er weken naeen moeten piers, daar moet je alle slag blus- eendelijke reeks gewestelijke week- over schrijven. getuig vinden, van de kleine emmer- bladen, die met het nieuws en de Wij, katholieken, zijn niet van gis- kes af tot de grote brandspuit, die burgerlijke stand van de streek toch ter, maar wel van vandaag en van hectoliters water spuwt. ook een duit in 't zakske steken voor morgen. Dat ziet ge, dat voelt ge aan de goede zaak. bij de wandeling in die tentoon- Nu, ik heb die Pers-Tentoonstel ling bezocht, helemaal op m'n eentje; en 'k heb er lang, heel lang gekeken, Dan... botst ge op het A.C.W., met stelling, zijn uitgaven, zijn tijdschriften, zijn Er zou geen stad mogen zijn In vakbladen, zijn weekblad De Volks- Vlaanderen waar men laat vooïbij- bezien en "zelT^ronfleek^ken'^Want maoht dat een oplage heeft van gaan aan onze mensen ons arsenaal oezien en zens rondgekeken, want 35()0()0 nummers_ 0p de K.A.V„ te laten bekijken. Duizenden en nog met haar maandbladen en haar duizenden moesten weten dat wij voor prachtbrochuren. de hele wereld en niet het minst in Ge staat beduusd te kijken, ik toch! ons eigen land, nog een beetje... d&ar En ge vraagt u af: Waar stonden zijn. we zelf in 1940 ...en waar zijn we «Ons Arsenaal» bezichtigen, geeft nu? Bijna niet begrijpelijk en toch, u een liter goed bloed. n«hf Die ners-tentoon steil ine' Daar g°ddank> werkelijkheid. Ik kon het ...Er zijn nog zoveel steden in At' rrtx 'i wlin ovnof >f m-of niet verhelpen, maar Ik heb daar Vlaanderen. Waar reist ons arsenaal 8e 4 klem en gr00t en k grof een half uur- gekeken, nog gekeken, nu naartoe? cijfers bezien, 'k Zou daar al de PÉ VLAEMYNCK. er was groot bezoek, druk bezoek. ïfesr volk dan te Gentzeïmenmij. Die tentoonstelling was op haar plaats in... 't Arsenaal! Zo dacht ik als ik weer buiten kwam. Want ik had een echt arsenaal be- zo; vindt ge 't klein en groot en 't grof geschut waarmede bij ons en in an dere landen de opinie van de men sen wordt bestookt. De openbare opinie! Ge weet maar al te goed wat dat betekent. Ge weet hoe dikwijls men beroep doet op die openbare opinie. Ge weet hoe ze ge vormd wordt of misvormd. De pers blijft de grote factor waar 't gaat om de openbare opinie, nog veel meer dan de radio. Woorden vliegen en... vervliegen, maar 't gedrukte woord vervliegt niet. Uit hoeveel hoeken worden wij, ge lovige mensen, niet bestookt? 't Is verschrikkelijk als ge ziet wat uit gegeven wordt om geloof en geweten te vermoorden. Dagbladen, weekbla den, illustraties, sport- en... mode bladen, lectuur voor de jeugd en dies meer. En dan. zijn daar tenslotte nog de zogenaamde... neutrale bladen, waar 't vergift bij heel kleine dosis wordt foésediehd, maar ziin effect niet mist Geweldig' worden we dag' in, dag uit gebombardeerd. Maar we betalen met dezelfde munt. Dat ziet ge, als ge die tentoonstel ling bezoekt. Ook wij hebben wapens in ons ar senaal der per% W"°rs waarmede wij de vijand bev it'!1 en hem eveneens de volle lad in- kunnen geven. Ander tuig waarmede ook wij de openbare opinie bewerken. Wanneer ge zo een paar uren he rondgewandeld en gekeken en bezien, dan komt ge tot het besluit. We staan onze man!Onze wapens zijn geen verroeste geweren, 't is geen versleten materiaal. We staan ohzc man! De katholieke pers In de wereld! In de wereld? Jawel in de wereld. In alle landen van Europa, ten minste in die landen waar nog enige vrijheid bestaat en pers en mensen niet gemuilband zijn. In Zuid- en Noord-Amerika; en dan kijkt ge nog 's... 't is toch waar, een... Kajottersblad uit Zuid-Ame- «ika. Uit Australië, uit Suriname, uit de Philippijnen, uit Marokko, uit Congo, uit Zuid-Afrika. Benevens de bladen, de... tijd schriften; de illustraties, de bladen voor de Jeugd. Ge kijkt en blijft kijken. Nederland spant de kroon, 't Ver wondert ons niet, want onze buren bleven nooit bij de .pakken zitten. En, op zijn Nederlands, alles zo ver zorgd. Laten we maar nog verder Beneluxenen tijdschriften als «Streven», als «Kuituur» gemeen zaam bezit maken. A Ge verwacht natuurlijk een bizon der woord over onze eigen, over onze Vlaamse pers. Dan moet ge beginnen met aan een Pater van het Studiecentrumte vragen hoeveel Parochiebladjes thans verschijnen en hoe groot de oplage wel is. Dat is klein geschut, ik weet het, maar 't mist zijn doel niet. Het speelt zijn rol, daar ben ik diep van over tuigd. Dan komt ge bij de standvan onze dagbladen; met hun geïllustreer de weekbladen, kinderbladen en dies DE FRANSE REGERINGSCRISIS Wanneer Generaal de Gaulle na moedig. Be tijd van hun puberteits crisis schijnt ook voor goed voorbij. ML. Tijdens het debat over de volks ome zuiderbuur de Frankr'ik weer sien loPen van de raadpleging hebben de socialisten te ene verkiezing in de andere en van pas en te onpas het buitenland bij 3. Eens het ergste gevaar voor- Maar de gepaste en doelmatige de jongste oorlog aan het roer van bij, zochten alle vooroorlogse poli- middelen te vinden is niet steeds het Franse staatsschip ging staan, tici meer hun plaatsjes te veroveren zo gemakkelijk, hébben wij in dit blad de hoop uit- en a£on maar gebeuren indien gesproken dat Frankrijk een andere het oude systeem weer totaai werd EEN INTERNATIONAAL weg zou mogen opgaan als het vóór heringevoerd ASPECT de oorlog had bewandeld. We hebben dan de Gaulle het po- VAN DE KONINGSKWESTIE Vooral de voorbereiding van de miek commando zien ontvallen en nieuwe grondwet wettigde de ver wachting dat onze zuiderbuur de ^aer ïtaatsavvaraat^ou^bren^ei^^n de ene regeringscrisis in de andere. de koningskwestie betrokken. vlrlangfndlZddan oók uüaeziel In 1949'50 staan wij nu in Frank' En ook dhr SFaak' vroe9 met een laar een stel nieuwe Ueswettïn die rijk met 'den^k dezelfde toestand tremolo in de stem of de C.V.P. er naar een stei nieuwe Kieswetten aie al$ {n dg .argn die dg tweede we_Kich geen rekenschap van gaf dat reldoorlog onmiddellijk voorafging, zij bezig was de wrok der Verbon- Er zijn regeringen die moeizaam denen op onze nek te halen, uit drie of vier partüen worden aan- Welk een hoog besef van natio- eengelijmd, en die bij elk kwaad hu- riale fierheid en verantwoordelijk- meur van een of andere vartij of heid. zelfs van een of andere sterke per- Dhr Spaak had er beter aan ge- sonaliteit aan 't wankelen worden daan even te antwoorden op de '«"u. /«c» „p-hrcht vraag die de Antwerpse liberaal, SairPe°aav!n aTtoonTZd^ bussen wordt er niet met vaste «%/oris, tijdens zijn rede had ge- muitaire gaven getoona naa. hand nerrriperrl pn aaat rlp pvprnip steld. 2. Men had in Frankrijk, zoals ZL^rpn energie Dhj. jQrig had inderdaad gevraagd bij ons, dl te zeer geflirt met het Fr 'nrdf hnrl. fnnr, wie de documenten ten laste van de communisme en zelfs de landverra- CJZ ZZ de ZormUa van «Eurovtm KonincJ in 1945 in de handen van ders van voor de oorlog in ere her- oijt ae verrming van «Europa» dhr Vm Acfcer heeft g,espeeZd. Dhr steld en er ministers van gemaakt. S|w*fet'beSliïk b^sriirm In Svaak had ons kunnen bekennen of tot het i-uist V dat bedoelde documen- de vroegere politieke verbrokkeling zou bestreden hébben. Helaas, alle hoop werd bedrogen en men hing het hekken weer aan de oude stijl- De drievoudige oorzaak hiervan is gemakkelijk aan te duiden: 1. Generaal de Gaulle had niet DE OPENING DER TENTOONSTELLING Alhoewel het publiek Zaterdagna- ALGEMEEN ZICHT OP DE STAND VAN HET WEKELIJKS NIEUWSOP DE PERSTENTOONSTEL LING TE ROESELARE. Inzet boven rechts: Z. E. H. Deken Vervenne en Heer Burgemeester Denolf luisteren met belangstelling naar de uitleg die hun gegeven wordt bi.i het bezoek aan onze stand. Inzet onderaan: de belangstel ling bij de jeugd. Vooraan bemerken we de witte rotatiebobijnen en het prachtbecld uitgevoerd door beeld houwer J. Dccrock uit Diksmuide. Zaterdag 4 Februari werd in een grote zaal. van het Arsenaal, Polen- ma kan niet gezegd dat ze onder plaats te Roeselare, de nationale en overheidscontrole staat maar hier internationale perstentoonstelling ge- speelt het grote kapitaal een dusda- opend. Bij middel van predikatie in nige rol dat ze spijtig genoeg een al de kerken en met 30.000 strooibriefjes te neutrale toon heeft. Alleen de middag en Zondagvoormiddag reeds en 600 aanplakbrieven was de ten- pers ls vrij in ons land, evenals in de de tentoonste.lmg kon bezoeken, ging toonstelling aangekondigd. andere beschaafde landen, ten minste d? officiële opening door de wereld- Reeds bij de opening der poorten m deze waar de staat nog een laatste UJhe en geestelijke overheden pas te 14 u. mochten de inrichters vast- restje vrijheid gelaten heeft. door Zondag te 11 u. Onder de aan stellen dat het publiek als bij af- Daarom kunnen we nog spreken ^f,S0-5™e^ spraak naar het Arsenaal toestroom- over hare Majesteit de Pers. S' 7 de om kennis te maken met hare Als verspreider van gedachten Majesteit de Pers. De woorden zijn speelt het dag- of weekblad een voor- ^a™roy, Hisscnop van urugp, z. t. niet overdreven want de pers is te- aanstaande rol. Het gedrukte woord genwoordig het enige middel tot ge- is een deel geworden van het leven 2 h T+J2: dachtenverspreiding waar de open- van ieder mens. 't Is om die reden „1 bare macht de hand nog niet heeft dat het Mannenverbond voor Katho- qnj»»» kunnen op leggen. Radiio is in han- lieke Actie te Roeselare het initiatief Ifo-am w den van het Staatsbeleid en slechts nam om bij middel van een tentoon- fUL„„7u uitzonderlijk kunnen er langs daar stelling aan te tonen wat een Katho- 5fn°Lf' 15»®?^ S gedachten verspreid worden cp een liek mag lezen en tevens een bewijs Hr vrije manier en zonder staatsinmen- te leveren dat de goede pers niet ten Vf5 ging. Hoe de Televisie er zal uitzien achter blijft bij de neutrale en an- Zit' op gebied van vrijheid kunnen we dersdenkende bladen, dat zij zelfs nenverbond voor Katholieke Actie, nog niet zeggen maar vermoedelijk ruimschoots beter leesmateriaal kan f .m.St r. t-7 j ton door de gezant van een vreem- zakehjke militaire wederuitrusting de mogendheid aan dhr Van Acker van het Westerse Gemenebest, dreigt werden afgegeven en of het waar is Frankrijk ^opnieuw aan zijn verplich- dat op de kaft van dat bundel tingen tekort te komen omdat het stond: this man is impossible enerzijds opgeknaagd wordt, door ge- Kdie man is onmogelijk brek aan regeringsvastheid en om- Men heeft er niet op geantwoord, dat het anderzijds onvoldoende ge- We mogen dus aannemen dat het wapend is tegen de communistische juist is sabotage. En dat illustreert dan eens te Dit wordt zeer treffend geillus- meer hoezeer onze socialisten zich treerd door de huidige toestand. door andere mogendheden laten De militaire hulp uit Amerika doen. Ze zijn er de gewillige werk- krijgt een begin van uitvoering en tuigen van, zoals we verleden week op dat zelfde ogenblik kondigen de noa onderstreepten, communisten brutaal aan dat de Lang voor Spaak de moed had dokwerkers dat materiaal niet zul- kleur te bekennen in het internatio- len ontschepen. naai leven: ten tijde dat dhr La- Tegenover een dergelijke toestand rock nog pedant en liovaardig-dom zou men mogen verondersteHen dat schreef«nous ne lacheror.s pas les alle politieke partijen tot een beetfe communistestoen reeds verdedig- meer ernst zullen terugkomen en don wij hier de vorming van een eindelijk het landsbelang boven de Gemenebest. Maar tezelf- partii grilletjes zullen stellen. der tij de hadden wj voldoende fter- Lacvdie rijpheid van geest onafhankelijkheidszin o§ schijnt men over onze zuidergrens ^oLT'niet te'be nog riet bereikt te hebben, want. op llyen jmdden 9 1 e ^o^ten^^det^g *\dhr ^Bten se socialisten net gepast ae regering f anders aan toe: zit vol- opnieuw ten val te brengen door er slaafg waf Lab„ur.Engeiand hen om de futiele reden van de wacht- 'diAeert: eerst de Koning aan kant premie», met klank uit te trritken. zensn terwijl ze met. de cemmunis- Precies zo onverantwoord "bric heb- fpn tarten en slechts Westers loor- ben ze vóór de oorlog gehande en den wanneer Bevin als het bijna toer het Franse leger door Hitler fe iaat is de toon opgeeft. '7L. de T,an werd gehakt, vonden ze Tegenover een dergelijk gemis aan vTctsbeters dan de schuld ervan op verantwoordelijkheidszin vraaqt men Koring Leopold te werpen. g;c^ af hne jlef toch mogelijk is dat Armzalige knoeiers! de socialisten zo lang en zoveel in Maar wat zal nu het gevolg van onze pap te brokken hebben gehad, die tragie-comedie zijr.t Het is nu m.aar goed. dat z'er eens Dat is vooralsnon moeilijk te zeg- totaal weer uitgezet zijn en het zou gen Maar het is niet onmonelijk dat best. nog een heel poosje duren tot dergelijk onverantwoordelijk spel de ze hun werkelijke verantwoordelijk- Fransen weer naar de R.P.F. van heid weer gaan beseffen, de Gaulle toedrijft, wat misschien nog wel de beste oplossing ware. Niet dat we zodanig veel sympathie hebben voor de beweging van de Gaulle, maar omdat het daardoor misschien tot hervormingen zou ko men die de al te grote partijver snippering zou tegengaan. Daardoor zou dan een steviger regeringsleven mogelijk worden. En dat is het waar Frankrijk in de eerste plaats behoef te aan heeft. En wij allemaal trou wens, indien wij willen voorkomen dat Frankrijk eens te meer de zwakke plek wordt in het Westers pantser. NOG STEEDS DE WATERSTOFBOM 7-2-'50. V. WESTERLINCK. Vijf jaar lang heeft in ons land een linkse minderheid kans gezien haar wil op te dringen aan de meerderheid en hield ze onze Vorst verwijderd van zijn volk. Eindelijk keerde het getij en wanneer men thans de historiek maakt van deze pijnlijke kwestie, is men met ver stomming geslagen wanneer men ziet hoe een kleine vonk een grote brand ontstak. Eerst het geschreeuio van een communis tisch blad waar niemand aandacht aan schonk, dan de onbe nullige Van Acker, de amateur politieker van «'k handel eerst en denk dan pas na» en tenslotte het huilkoor van alle linkse instrumenten geleid en samengebundeld door de Loge. Dat alles gaf het ontstaan aan de koningskwestie. Alleen de nuchtere man van de straat die niets kent van politieke kronkelingen, werd niet geconsulteerd in dit geval. Eindelijk is de kogel door de kerk. ledereen is er mede akkoord dat de gewone burger niet mag optreden als wetgever en dat hij het doen en laten van zijn regeerders niet mag be palen. Maar wanneer zij die regeren hopeloos in het slop vast- zitten 'en in hun politieke verblindheid hurl persoonlijk gedacht als dit der bevolking beschouwen, dan is het nodig dat er naar de mening van de bevolking gevraagd wordt bij wijze van voorlichting. De Volksraadpleging die nu zal gehouden worden zal op ondubbelzinnige wijze aantonen welke der politieke partijen, rechts of links, de juiste mening der bevolking vertolkt. Aan de hand van de uitslag zullen én Vorst én Parle ment hun houding kunnen bepalen. zal de gedachtenverspreiding de weg aanbieden, en op gebied ook van opgaan van de Radio; van de kiine- techniek volop concurreren kan. Bij de trekking der Loterij der 9 Provinciën kwam aan het nummer 2.732.641 het groot lot, een huis ter waarde van 1 millioen, toe. De be zitters van loten speurden natuur lijk aandachtig in hun nummer of zij soms de gelukkigen niet waren. Zo ging het ook in het gezin van Roger Bridoux-Hooreibeke waar twee eenvoudige mensen enkele weken ge leden vijf boekjes met loten in han den kregen. De vrouw, Fernande Hoorelbeke, opperde reeds het voor stel de loten aan kennissen te ver kopen waarop haar man wedervoer dat ze wel eens «haar geluk kon verkopen». Het was dan ook met spanning dat beide mensen, die pas voor de tweede maal in hun leven, deelnamen aan een loterij, uitkeken naar de uitslag. Bij de trekking, einde Januari, speurden zij dan ook aandachtig rond in de lijst der winnende num mers 's avonds na het werk, en wie beschrijft hun verbazing toen zij een van hun nummers aangewezen die echter onder- t zagen als rechthebbende op het vinden moesten dat het ook al geen suiker en zeem was met het door groot lot, een huis van 1 millioen. hen gewonnen grote lot. (Zie vervolg 2" blad) van de Christen Middenstand; Hr A. Denys, uit Poperinge, Persleider; Hr R. Dierieckx, Alg. Secretaris van het Mannenverbond voor K. A.; Hr Jos. Soubry, Voorzitter C.V.P.-Roeselare, enz. Hr Jos. La.ga, Voorzitter van het M.V.K.A., heette de aanwezige per sonaliteiten welkom en onderlijnde het belang van deze tentoonstelling. Hij weidde uit over het vraagstuk van de pers in ons land en wees op de moeilijkheden waarmede de ka tholieke pers heden te kampen heeft, (Zie vervolg 2* blad). Vader en Moeder Bridoux de nieuwe millionnairs Bij de bevrijding toerden hon derden aangehouden onder be schuldiging dat zij De trouw aan den Koning bij de bevol king aan 't wankelen hadden gebracht Velen bleken bij onderzoek onschuldig en werden vrijge sproken of buiten vervolging gezet. Intussen hadden ze maanden, jaren, in 't gevang gezeten. Tijdens de debatten over de Koningskiuestie verleden week, riep een Waals socialistisch Ka merlid in volle Kamer uit: Als hij terugkeert, men zal hem neerschieten! Die rekel werd niet aangehou den! Die dreigen de Koning neer te schieten, die lopen vrij.' Waar zijn de Krijgsauditeurs? De internationale pers en de we reldopinie zijn nog steeds niet uit geschreven over de waterstofbom. Meer en meer gaat iedereen de stelling verdedigen die wij hier ver leden week hebben naar voor ge bracht, nl. dat het maken van de waterstofbom zou moeten gepaard gaan met een versterkt vredesoffen sief. De publieke opinie in de Verenig de Staten is inderdaad aan twee za ken zeer gevoelig. Enerzijds vraagt zij zich af waar het met die beiva- peningswedloop naartoe gaat wan neer men ertoe gekomen is vernie tigingsmiddelen voor te brengen die op enkele minuten tijds 50 millioen mensen kunnen doden, en ander zijds wil zij toch niet dat Amerika ongewapend zou staan tegenover een mogelijke Russische aanval. Daarom wenst het Amerikaanse volk dringend een vredesoffensief door zijn regering te zien inzetten. Dit bracht dan dhr Mac Malion, 'voorzitter van de commissie van het Congres voor Atoomenergie, er toe dit offensief met dollars in te zettenVan de 15 milliard dollar die thans op de Amerikaanse begroting van landsverdediging voorzien zijn, zouden, gedurende 5 jaar, 10 mil liard ter zijde worden gelegd om te dienen voor de economische ontwik keling van de wereld. Tezelfdertijd zouden alle landen uitgenodigd wor den hun militaire budgetten met de 2/3 te verminderen en een controle op de atoomenergie te aanvaarden. Dit voorstel zal elkeen met beide handen toejuichen, omdat het de enige redelijke en de meest zekere weg is naar de vrede. Veel beter en veel zékerder dan het systeem van het evenwicht tussen de twee blokken. Inderdaad: het systeem van het Europees evenwicht dat vroeger ge huldigd werd, heeft Europa nooit van oorlogen gespaard. En zo zal het ook gaan met het wereldevenwicht. Vraag is alleen maar of Rusland geneigd is een zelfde weg op te gaan. En op die vraag durft voor lopig nog niemand positief antwoor den. Men doet dan ook beroep op Pre sident Truman opdat hij in persoon lijk contact zou komen met Stalin. Maar zal dat iets uithalen? Het is moeilijk le zeggen, maar in alle ge val schijnt, Truman zelf in dat ver band niet 'zeer optimistisch te zijn aangezien hij onlangs op een pers conferentie verklaarde: a Indien gij de verslagen moest lezen die mij van achter liet ijzeren gordijn toe komen, dan zoudt gij er u een ge dacht kunnen van maken in welke moeilijke positie ik verkeer Amerika heeft zijn verantwoorde lijkheid begrepen en het draagt ze 92 werd het wetsontwerp aangeno- vertegenwoordigers men. nen veertig dagen na het bekendma- 13 Liberalen stemden met de G V. P. voor ken van deze wet, worden ai de Bel- i gen, regelmatig ingeschreven op de het Ontwerp kiezerslijsten, opgemaakt voor de penSeVon?6 «la^^TneenT^të schor.sen. daar DisPy de Voorzitter ZIJ DIE VOOR STEMDEN antwoorden op de volgende vraag: beledië'de- Op de 212 kamerleden zijn er 20.9 Zijt U de mening toegedaan dat Onmiddellijk voor de stemming aanwezig, van elk de drie grote par- Koning Leopold III de uitoefening verklaarde Minister Devèze dat hij t:ljen is ®r één lid afwezig, :;ij zijn van zijn grondwettelijke machten zou wel voor het ontwerp zou stemmen, weerhouden wegens ziekte, hernemen? doch dat hij de Volksraadpleging een In c'e m stemmen vóór het wets- Artikel 2: De wettelijke bepalingen nationale ramp vindt, anderzijds ontwerp noteerde men al de C.V.P.- betreffende de kiezers, de kiescolle- echter acht hij ze onvermijdelijk, leden en al de Liberale Ministers, ges, het bijeenroepen der kiezers, de dle Volksvertegenwoordiger zijn, als- kiesverrichtingen de bestraffingen en Dhr Carton de Wiart wijst echter ook volgende Vlaamse Liberalen: de sancties 'op de' stemplicht zijn van dhr Devèze terecht en verklaart dat Lahaye, Sabe, Van Doorne, De Wilde, kracht bij deze raadpleging. de grondwettelijke crisis die geopend Dhaeseleer, Joris, Lagrange en Ko- De kandidaten "die bij 'de parle- werd in 1945 de enige nationale ramp ninckx. De 15 overige Liberalen, da mentsverkiezingen van 26 Juni 1949 *s en dat de volksraadpleging Socialisten en de Communisten stern- werden voorgedragen, mogen een daarentegen het enige middel is om den tegen met 92 stemmen. Er was hieraan te verhelpen en terug te ke- dus een meerderheid van 25 stem- ren tot de grondwettelijkheid. men. werkelijke getuige en een plaatsver vangende getuige per lijst en per bn reel aanwijzen om de stemverrichtin gen, het verzamelen der stemmen en de stemopneming bij te wonen. De stemopneming zal geschieden in de hoofdplaats van het kiesarrondis sement zoals dit bepaald is voor de verkiezing der leden van de Kamer der Volksvertegenwoordigers. Artikel 3 behelst dat de Raad van State na 30 dagen uitspraak zal doen betreffende klachten over eventuele onregelmatigheden, terwijl Artikel 4 bepaalt dat bij Regentsbesluit de wij ze en modaliteiten van de stemming zullen bepaald worden. VERSCHEIDENE AMENDEMENTEN VERWORPEN Tijdens de twee laatste Kamerzit tingen viel het,, op hoe de grote So cialistische tenoren zwegen en liever op het achterplan verdwenen. Slechts onmiddellijk voor de stemming stond de Socialist Buset recht om de Voor zitter dhr Van Cauwelaert geluk te wensen om de onpartijdigheid en de tact waarmede hij deze debatten leidde. Enkel de Socialisten Fayat en Bo- hy lieten nog wat van zich horen. Fayat zag het ene na het andere van zijn amendementen verworpen door de Kamer, terwijl Bohy de Minister van Verkeerswegen interpelleerde over de censuur die toegepast werd op de politieke spreekbeurt voor het I.N.R. door de socialist Bachus. In zijn antwoord wijst Minister Seghers op de beledigingen aan het adres van de Koning die in deze spreekbeurt voorkwamen. Midden de laatste kamerzitting kwam het nog tot een heftig incident toen de Communist Dispy ten allen prijze wilde interpelleren i over het billateraal verdrag in het kader van het Atlantisch Pact en over de Ura- niumleveringen van Belgisch Congo aan de Ver. Staten. De Voorzitter was zelfs verplicht de zitting te De opruimirgswerken aan de Vaart te Veurne waar het wrak van di verongelukte Spitfire opgehaald wordt. In de inzet links ziet men d< schippers van in hun bootje peilingen uitvoeren naar onderdelen, ter wijl mejii in de rechtse inzet bemerkt hoe een wrakstuk bovengehaald wordt (Zie vervolg g» blad).

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 1