KENT GIJ? N Het Heilig Jaar in de loop der Eeuwen III DE WEEK IN ONS LAND Waarom bleef Leopold in België in 1940 Volksraadpleging op 12 Maart Postzak met 300.000fr. in het station te Menen gestolen BESTUUR en REDACTIE: KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE EN OMSTREKEN ZATERDAG FEBRUARI 1950 12 BLADZIJDEN BUITENLANDS OVERZICHT Hij verzaakte aan clen troon... en werd beloond met een tweeling »et M8tela"i?,b»",wsalon De Koningskwestie STORT 92 FRANK Nieuv/e stuwdam op de Vesder nabij Eupen ingehuldigd Gasthuisstraat 19, Poperinge Telefoon Nr 9. Postcheck 47.63.60. ABONNEMENTSPRIJS 1950 België tot Nieuwjaar 92 fr. Belgisch Congo 3.— fr. p. week Frankrijk Holland 3.fr. p. week Andere landen 3.50 fr. p. week Aangesloten bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. 46* JAAR. N' 1. HET WEKELIJKS ONZE 4 UITGAVEN: POPERINGE (met randgemeenten). IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem-Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten). rnmmmm 18 Prijs per Nummer: 2 Fr. Verantwoordelijke Uitgever: J. Sansen, Gasthuisstraat 19, Poperinge A de Zomer hadden we anderen, op het werk... neen, dan hem gevierd; en met kan alleen uw geweten U belonen, klank, want een as Daar zat ik op te zagen bij me zelf was hij en blijft hij. nu 't weer Vasten wordt. 't Was al peze wat aan die jonge Die Vasten komt ieder jaar terug, kerel was; lenig, gespierd met macht ieder jaar... Inderdaad, precies lijk als een os. Maar 't was vooral te de... kermis! doen als hij een fiets tussen de be- De Vasten? Om horen rook hij nen kreeg; dan ging hij in storm- vroeger naar vis en haring en sirope. vaart door dun en dik als een schicht. Maar nu? Wie is er niet al ontsla. Als de jonge kerels de Zondag na- gen! middag, onder mekaar, een course Maar geen mens wordt ontslagen hielden was er geen een die hem van de... versterving, kloppen kon. Van de versterving', om eigen kwaad 't Was lijk aangewezen, hij zou... uit te boeten. Kom, wie is 't die niet coureur worden en zou naam krij- in 't krijt staat bij O. L. Heer? gen. Al wie een beetje aan sport deed op het dorp was daar van overtuigd. En 't viel zo uit ook. Maar, hoe dik- Om door een kleine straf die we ons zelf opleggen, de grote straffen te ontgaan... Praat geen uur aan een wij Is kwam hij bij mij... klagen! Zo'n stuk «ver de waterstofbom van Mos- brok leven lijk die jongen was, ge- kou of van Washington. We hebben wennen aan tucht en regiem! Dat al twee maal, in 1914 en 1940, onze verduiveld entrainement!... 'k Heb schade willen inhalen als het te laat wel tienmaal beslist het op te geven, was... Als 't oorlogsspel begint dan zei hij; maar ja, ziet 'ge, met de eer kunnen we bidden, dan komt de ver en 't... geld er van doorgaan na een sterving van zelf... jaren lang. Ver grote cours... dat hield me recht. Die sterving is een preventief middel, een harde training kent hij nog, hij laat remedie die de ziekte voorkomt, het aan zijn supportersover te Versterving om beter mensen te klinken en te vieren als hij er met worden; om ons zelf te leren be de eer en 't geld van onder trekt. Hij kon, omdat hij... wilde. A Kunnen en willen? dwingen. Wie heeft er zijn eigen nukken en grillen niet? We vinden ze zo gemakkelijk bij anderen maar bedekken de onze! Beter mensen maken een betere tijd. De betere tijd Kunnen? Hoor maar eens op trein komt niet uit de lucht gevallen, of bus. Nu kunnen onze jonge men sen alles, ze durven alles, als ge het* A maar wilt geloven! Toch wel, onze Als we op As-Woensdag, geheel het coureurs, onze boksers, onze echte gezin van groot tot klein, om een as- voetbalspelers, onze^ echte sportman- kruigke gaan, zullen we daaraan den nen kunnen zich iets... ontzeggen; ken. Als we 's Zondags in de namid- de anderen, over 't algemeen niet dag naar de lijdenssermoenen gaan, tenzij zij... 'k zal 't later zeggen. of de kruisweg volgen de Vrijdag', zul. Jongen, laat dat cigaret-roken, ien wij overwegen wat Hij kon! Wat ge rookt uw borst en longen kapot. Hij deed, wat Hij leed, hoe Hij stierf, Ik kan niet! die zelf geen schuld had, maar de Jongen laat 's al dat snospge- onze droeg. We gaan een ogenblik not, geen wonder dat ge t'huis aan nadenken hoe Hij alles kon, uit lief tafel zo weinig eet! Ik kan niet! de tot ons. betere tijden bracht en Met spijt wordt dat ik kan niethoe die betere tijden maar verdwij- uitgesproken. nen als men Hem vergeet! Let 's op u zelf, jonge kerel, laat Dan worden die Vastenweken voor dat derde glas 's staan, ge zijt aar- ons de tijd waar we eenvoudig' en dig op weg, weet ge, om een drinke- gemsend-overtuigd denken: Ik zal broer te worden. Ik kan niettenminste pogen te leren kunnen 't Deugt daar niet, vriend, blijf een beter mens worden. De laatste formaliteiten, be treffende de uitvoeringsmodali teiten voor de volksraadpleging over de koningskwestie werden Woensdag namiddag vervuld. De uitvoeringsbesluiten zullen in het Staatsblad van Vrijdag verschijnen. Derhalve heeft de minister van Binnenlandse Zaken in ak koord met de regering besloten dat de volksrardpleging op Zondag 12 Maart kan doorgaan. daar buiten; 't zal u vreselijk berou wen later. Ik kan niet! Dat liedje Ik kan nietwordt overal gezongen. De kinders kunnen niet meer ge hoorzamen, zo klagen de ouders. De ouders kunnen hun kinders niet mees ter; ze kunnen niet meer straffen; ze kunnen zelf niet meer verdragen dat hun kinderen op school berispt of gestraft worden... We, hebben ons niets kunnen ont zeggen! Alleen de sportmannen om fit en lenig te blijven en de jonge mannen en meisjes uit onzejeugdorganisa ties, tot onze kleine kruistochterkes toe, die U zo kinderlijk in de ogen kijken wanneer ge hen iets geven wilt en zo simpel zeggen: 't is... Vasten. Daar is geen spraak meer van ontzeggen maar van... verster ren! 't Grote woord is er uit!... Ver- eterven, Zolang het zich iets ontzeggen is, heeft het geen slechte klank. Dan gaat het om lenigheid, soepelheid en dat is voornaam geworden in onze tijd. Daarmede kunt ge bloemtuilen en prijzen en een receptie op stad huis of gemeentehuis verdienen. Met verstervenkunt ge alleen een beter mensworden en daar aan is geen prijs vast. U zelf en traineren om werkelijk menste zijn, U zelf tucht opleggen, op wat ge zegt, op wat ge denkt, op wat ge doet, in uw persoonlijk leven, in uw omgang t'huis, in uw omgang met PÉ VLAMYNCK. Maandagmorgen 13 Februari jl., werd rond 6 ure aan trein 9207, wel ke de dienst verzekert tussen Kortrijk en Le Touquet, via Menen een post zak afgegeven bevattende verschei dene honderdduizende franken om te worden afgeleverd in het station van Menen met bestemming van het Postkantoor, te Menen. Bedoelde trein kwam te Menen aan en hernam zijn vaart na enkele ogenblikken oponthoud in het station aldaar. Juist na het vertrek toen de trein, een kleine micheline, reeds een lichte vaart had, stelde de be diende vast dat de postzak met het geld nog op de trein lag en hij wierp de zak toch van de trein af, denkende dat een ander bediende naar de trein toeliep om bedoelde zak nog van hem te kunnen overnemen. De trein zette zijn weg voort in de richting Le Touquet doch de post zak ontbrak te Menen en werd niet teruggevonden. De Rijkswachtbrigade van Menen welke verwittigd werd, kwam ter plaatse en opende een streng onderzoek. Maandag laat in de avond werd de zak, welke ledig was door een arbeider aan de bevoegde diensten overhan digd. Deze arbeider had deze ledig in de Zandputstraat aan het ander einde van het station aangetroffen. Het onderzoek wordt ijverig voort gezet Oe der proefballons ■mar king werkelijk verschrikt is van een verdere bewapeningswedloop, nu men eenmaal over zo'n mas sale vernietigingsmiddelen be schikt. Men gaat zelfs zover te veron derstellen dat alleen de kwestie van de aanwezigheid der Chinese Nationalisten in de U.N.O. die be sprekingen in de weg staat. In verstaanbare taal betekent dat het volgende: dat de U.S.S.R. be reid zou zijn nieuwe besprekingen aan te gaan als Amerika er maar voor te vinden is het China van Mao Tse Toeng te erkennen. Amerika wenst dit echter niet duidelijk te verstaan en ze heb ben gelijk, want dit zou er weer op neerkomen één toegeving te doen, zonder dat zij zelf er een andere verkregen hebben. Dat is dan ook de zin van de verklaring van dhr Hickerson, ad junct-staatssecretaris voor U.N.O.- aangelegenheden, die verklaarde dat Amerika bereid was elke sug Prins Flemming van Denemarken, tweede zoon van de Prins Axel van Denemarken, huwde in de loop van het vorig jaar een meisje uit de gewone burgerij en verzaakte hiervoor aan zijn rechten op de troon van Denemarken. Daarop kreeg hij de naam van Graaf van Rosenborg. Thans is hij de gelukkige vader geworden van een tweeling, twee jon gentjes. Deze zijn de eerste tweelingen ooit geboren in de schoot van de Deense Koninklijke Familie in de laatste 400 jaar. Wij zien hier de gelukkige vader in bewondering voor zijn twee kleintjes. HET EERSTE HEILIG JAAR IN 1300 1300. Een geschiedschrijver vermeldt dat er op één dag 200.000 mensen te Rome toekwamen; in de stads muren werden bressen geslagen, de Het eerste officiële Heilig Jaar I werd gev:,erd in 1300. De «Minne- poorten van Rome warén "te nauw. streels» (Troubadours) die in het Nooit heeft Rome sedertdien nog jaar 1299 Europa doorkruisten en dergelijk Heilig Jaar beleefd. to^stee^ook^iet Nieuws rondstrooi- Petrus ®n faulus te Rome werd een de GEVAARLIJKE REIS tot streeü ook net nieuws ïonasirooi voiie aflaat verleend. De Romeinen tja at? pdmtt den, want zi.i waren toen vrijwel de zelf moesten gedurende 30 dagen ko- enige nieuwsverspreiders, vertelden men bidden terwijl voor vreemdslin- Jn dle laren waren de wegen ln aan iedereen die het horen wilde dat gen 14 dagen volstond In een Europa nog zeer gevaarlijk; rovers- bij de eeuwwisseling 1299-1300 alwie marmeren steen die nu nog bewaard benden schuimden regelmatig de het graf der Apostelen te Rome be- Wordt staat de' tekst der buile ge- banen af en plunderden de reizigers, zocht vergiffenis van zijn zonden fceiteld Doorgaans immers droegen de bede- zou geschonken worden. Zelfs wisten Oude tekeningen stellen de geest- vaarders geschenken mede voor de ouden van dagen toen te vertellen drift der bedevaarders in die dagen Paus en kostbare exvoto's voor de dat zulks in het jaar 1200 reeds het voor. van uit alle hoeken van de graven der Apostelen. De Pausen geval geweest was. Een oude man beschaafde wereld trokken nelar-ms van de middeleeuwen waren dan ook die 107 jaren telde beweerde als ze- „aarde heiligeAtadrgebrekkigfn en verplicht ganse legerbenden te mo- venjarige knaap met zijn vader in verminkten werden op de schouders biliseren om de veiligheid dei pel- 1200 113.9.1' Rome te zijn geweest om lanes de st9dsooorten binnen eedrci- B^ims te verzekeren. Toen liet twee- kwijtschelding hunner zonden te be- gen Ongeveer 2 inilliwn vreemdé- de Heilig Jaar voor 1350 afgekon- komen bij deze plechtige gelegen- üngen d°eden de pelgrimstocht in (Zie vervolg 2" blad) heid. Aan het 6terfbed van zijn va der had hij moeten beloven in het jaar 1300 opnieuw de bedevaart te doen, Indien hij dan nog leefde. De toen regerende Paus Bonifa- cius VIII was niet weinig verbaasd wanneer Hij op 1 Januari 1300 dui- zende pelgrims in boetedoening naar het graf der Apostelen zag trekken en wanneer de Paus de uitleg ver nam van dit ongewoon gebeuren deed Hij de archieven nakijken om te weten of vroeger dergelijke ge beurtenis reeds had plaats gehad te Rome Maar men "ind <-o"'">le aanduiding hlerov"" De Paus wilde c •liter <"c :on- tane geloofsbelijdenis niet indammen en bedenkend dat het heidense Rome op eeuwfeesten symbolische boete doeningen kende en het Joodse volk herdenkingsfeesten vierde waarbij aan slaven de vrijheid en aan schul denaren kwijtschelding werd gege ven. besloot Hij deze spontane vrlks- gedachte te verheffen tot een gro-t- se kristelijke traditie. Op het ferst van Sint Petrus' Stoel. 22 Februari 1300. kondigde Paus Bonifacirs il in de Vaticaanse Basiliek, midden een juichende menigte, de pauselijke bul af waarbij het jaar 1300 als eer ste F Jig Jaar» uitgeroepen werd. Aan alwie na biecht en communie kwam bidden op het graf van Sint De kant der Roomse Katholieke Kerk, de St Flaters- en Paulusbasiliok, te Rome. Rechts ontwaren we enkele pauselijke gib uwen van het Vatikaan. PARTIJ- EN VERKIEZINGS PROEFBALLONS IN FRANKRIJK. Dhr. Bidault, Frankrijks pre- mier-ministre, moet in zijn dro men of slapeloze nachten - wel veel cijfers zien, zoals de Ga- zette de Lausanne schrijft. Inderdaad, telkens en telkens moet de Franse regeringschef vol gende eigenaardige optelling ma ken: er zijn meer dan 600 leden in de Nationale Vergadering, ik krijg bij elke gelegenheid maxi mum 230 stemmen, en toch heb ik nog altijd de meerderheid. De Socialisten zijn immers, zo als men weet, uit de regering ge trokken de verkiezingen nade ren maar Leon Blum had aan Bidault beloofd dat hij nog steeds op hun stemmen kon rekenen. Belofte die de Socialisten echter vergeten zijn, want in plaats van mee te stemmen onthouden ze ziell. Gelukkig zijn daar echter nog HEER BIDAULT de gematigden en de Gaullisten Eerste-Minister van Frankrijk, die gestie en elk voorstel te onderzoe die zich onthouden, zodanig dat het niet onder de markt heeft om ken, maar binnen het kader van de communistische neen-stemmen met zijn regering stand en het roer de resoluties door de U.N.O. aan- er niet in slagen Bidault omver verder in handen te honden. genomen op 4 November 1948 en te werpen. 23 November 1949. Die zonderlinge toestand is twee tegenstanders dan samen Toch blijft er na die verklaring naar ons oordeel een goede illus- zien optreden. niet te ontkennen dat er aan tratie van de zeer ernstige crisis Dat zou ook weer niet al te zeer Rusland een ladder werd toege- die Frankrijk op dit ogenblik in het voordeel van de M.R.P. schoven die ze kunnen vastgrij- doormaakt. spelen. pen. Inderdaad: van de machten die Wat zal er dan uitgroeien? En toch vreest men dat de zo het fundament van de vierde re- Vraagteken? subtiele eigenliefde van het Krem- publiek hebben uitgemaakt, blijft Alleen één zaak is zeker: lange lin die heren niet zal toelaten te alleen nog de M.R.P. over. Men tijd kan het zo niet meer voort- praten, zolang de kwestie der kan zich dan ook afvragen of het duren. Die toestand brengt Kuomintang-Chinezen (die in de niet het regime van de vierde re- Frankrijk en meteen geheel het grond alleen nog soliede voet héb- publiek zelf is dat in doodsgevaar Westen in gevaar. ben op Formosa) naar hun goes- verkeert. ting geregeld, is. Kijken wij inderdaad wat na- ATOMISCHE PROEFBALLONS. Twee mogelijkheden liggen dan der toe. Op het wereldtoneel duurt an- ook open. Ofwel trekken de Chi- Een eerste vaststelling die wij derzijds het spel (wat een gevaar- nese 'Nationalisten zich vrijwil- maken is dat er geen meerderheid lijk spel) met de atoom- en wa- lig terug (het ware wellicht in meer bestaat. En zonder meerder- terstofbommen voort. de huidige omstandigheden in heid kan er, normaal gesproken, En Amerika én Rusland voelen hun eigen belang) ofwel geven de geen regering^ bestaan. De rege- de noodzakelijkheid aan opnieuw overgebleven leden van de Atoom- ring Bidault is dan ook in zekere met elkaar contact te nemen, commissie aan de Verenigde Sta- zin een onwerkelijkheid. zonder dit nochtans vrijuit te ten opdracht om, in naam van de Normaal zou dhr Bidault zich willen toegeven. commissie, alleen met Rusland dan ook tot de rechterzijde moe- De atoomdiplomatie heeft het hierover te onderhandelen, ten wenden om een nieuwe meer- zover gebracht dat men mekaar De laatste formule zou de sier- derheid samen te stellen. De H.H. zeer gemakkelijk allerhande lijkste zijn aangezien iedereen ge- Michelet, in naam der Gaullisten, rechtsverkrachtingen mag verwij- noegdoening zou krijgen. De be en Reynaud, in naam der Onaf- ten, maar geen enkel bewijs van sprekingen zouden plaats hebben hankelijken, hebben hem reeds de goeie wil mag geven, zonder te in het kader van de U.N.O. zoals hand toegestoken. En de redevoe moeten vrezen een blijk van Amerika het wenst. De Chinese ring die Generaal de Gaulle ver- zwakheid te geven. Nationalisten zouden er niet bij leden Zaterdag in de Wintervelo- Amerikaanse waarnemers twij- zijn, zoals de Russen het wensen, droom heeft uitgesproken, was félen er niet meer aan dat Rus- En het zou hen beiden toelaten een zeer duidelijke uitnodiging land het hervatten van bespre- de Chinese kwestie buiten het ge- om samen Frankrijk te redden. kingen en onderhandelingen val te laten en men mag veron De gewezen voorzitter van de wenst. derstellen dat dit de drie partijen voorlopige Franse Regering heeft Niettegenstaande de harde ver- zou voldoening geven, eens te meer gespeeld op het the- klaringen van dhr. Acheson, Mag men hopen dat het waar- ma van het communisme. Maar neemt men daarentegen ook aan heid zal worden? hij heeft er deze keer iets aan toe- dat Amerika dit niet minder gevoegd, nl. dat hij destijds het wenst, aangezien de gehele bevol- 14-2-50. V. WESTERLINCK. roer uit de handen had gegeven omdat alle vooroorlogse politie kers er zich tegen verzetten van Frankrijk een nieuwe en levens krachtige staat te maken, en dat ze maar één zaak vroegen: weer hun combines van eertijds te kun nen herbeginnen. Misschien hoopt hij daarmee de M.R.P. die pas na de oorlog ontstond naar zich toe te kun nen halen; althans gedeeltelijk. Want inderdaad: op een volle dig succes kan hij bezwaarlijk re kenen, aangezien een veertigtal M.R.P.-afgevaardigden niet te vinden zijn voor een formule van rechts, en waarschijnlijk naar het socialisme zouden overlopen in dien de partij een accoord met de Gaullisten moest aangaan.. Het is dus een soort proefballon en ivel een dubbele: enerzijds voor de onmiddellijke oplossing van de regeringscrisis en anderzijds voor de nieuwe verkiezingen die men reeds als onafwendbaar be schouwt. Daar steekt nochtans ook een gevaar in, nl. dat de linkerzijde van het Centrum aldus nieuwe kansen zou krijgen een meerder heid te vormen. Een andere capitale vaststelling over de huidige toestand is, dat de twee zgn. arbeiderspartijen zich thans vrij tegenover elkaar bevinden. Ze kunnen dus weer aan gemakkelijk opbod doen, en dat wordt natuurlijk verergerd en opgedreven door het vooruitzicht van nieuwe verkiezingen. De Socialisten laten in dit ver band zelfs een interessante proef ballon op. Zij vrezen, vooral dank zij de jongste moeilijkheden in Indo-China en de stakingen der dokwerkers in verband met het Atlantisch Pact, dat rechts zijn posities zou kunnen verstevigen. Anderzijds weten zij dat de Ti tistische strekkingen bij veel Communisten ook in Frankrijk leven. Guy Mollet zegde dan ook, ver leden Donderdag in de Kamer, dat de Franse Socialisten bereid waren met een communistische partij samen te werken op voor waarde dat die partij «Frans» zou zijn. Dit kan best een proefballon zijn die er weeral een dubbele is. Eerst en vooral het tot stand ko men van een Tito-partij uitlokken of de Titistische Communisten naar de S.F.I.O toehalen. En an derzijds, en tezelf dertij de, de M.R.P. ervan weerhouden het op een accoord,je te gooien met de Gaulle en de andere rechtsen. Al die zaken zijn reeds voldoen de om het hoofd van Bidault te doen zot draaien en wellicht tot nieuwe verkiezingen te besluiten. Maar dan zijn daar weer de moei lijkheden. Haast alle partijen wil len van geen verkiezingen zonder en nieuwe kieswet. Maar de Com- DE KAMER BEHANDELT HET "WETSVOORSTEL BETREFFEN DE DE VERKEERSBELASTING leerd, benevens 120.060 gedeeltelijke en toevallige werklozen. Tegenover de vorige week wordt een vermeerdering waargenomen van Tijdens haar zitting van Donder- 821 volledige werklozen en een ver dag der vorige week, besprak de Ka- mindering van 148 gedeeltelijke en mer het nieuwe wetsontwerp mzake toevallige werklozen, verkeersbelasting. Enkele amende- £)e stijging van de temperatuur bij menten op dit voorstel werden goed- jjet einde van de week bracht een gekeurd, een houdende vermindering begjn van afneming der werkloos van de belasting vcor de hoofden hejd. mede die ten gevolge van de van grote gezinnen, een betreffende vorst ontstaan was. vergemakkelijking der betalingsmo- wagens die meer dan 5.000 kgr. ver- ,fc «JBUostL voeren. Zaterdagochtend werd door dhr Orban, minister van Landbouw, het DE POLITIEKE TRIBUNE VAN 30e Landbouwsalon geopend in de HET N.I.R. TER SPRAKE Eeuwfeestpaleizen te Brussel. Het. is De socialisten hadden reeds inter- een prachtige internationale ten- pellaties ingediend over de censuur toonstelling van landbouwmachines die in het N.I.R. toegepast werd op en landbouwprodukten waar ieder redevoeringen van hun partijgeno- landbouwer die bekommerd is met ten betreffende de Koningskwestie, de modernisering van zijn bedrijf, de betrokkenen hadden aan hun wat gelijk staat met hoger rende- redevoering verzaakt omwille der ring, zijn nut kan uit halen. Niets schrapping van sommige passages ontbreekt er, zelfs kan men er een die beledigend waren voor onze moderne Amerikaanse noeve in volle Vorst. Tijdens de Kamerzitting van werking zien. Dinsdag laatst werd deze kwestie behandeld. In zijn antwoord aan de interpel- lanten wees Minister Seghers aller eerst op het precedent van dhr Van Acker die eenvoudig het vernoemen van 's Konings naam verbood op de politieke radiotribune. Verder on derlijnde hij dat het hier eenvoudig weg een kwestie van waardigheid is en dat de socialistische partij er be ter aan zou doen daarmede rekening te houden bij de keuze van haar re denaars. (Zie vervolg 2" blad). Ik verlaat U niet in de tegenspoed die op ons drukt, en ik wil waken over uw lot en dat van uw families.» Dagorde v. Koning Leopold III 28-5-40. Het is bijna 10 jaar geleden dat ons land overrompeld werd door Duitsland, bijna 10 jaar is ons land uit zijn voegen gerukt, want nog steeds is de rust, die toen verstoord werd, niet teruggekeerd. De oor logsjaren brachten honger, ellende en vernieling; de bevrijding bracht een korte vreugderoes, waaraan reeds de bittere smaak der verdeeld heid kleefde en nu, na die lange slepende jaren, wordt eindelijk aan een verdeeld land gevraagd... of het zijn Koning terugwil. De Koning, die in bange dagen bij zijn volk bleef als de eerste burger van dit land, die als de eerste soldaat bij zijn soldaten bleef, midden in de strijd en in de pijnlijke krijgsgevangenschap. Die Koning werd door verwaande politiekers buiten zijn land gehouden, door hen die in 1940 hun post verlieten. Ook aan deze wantoestand komt een einde. Zij die er prat op gaan de afgevaardigden van het volk te zijn, zullen bij de Volks raadpleging de mening van het volk leren kennen; laat ons hopen dat zij nog eerlijkheidsgevoel genoeg bezitten om consequent te zijn en te handelen zoals het volk verwacht. Maar inmiddels willen we de voornaamste gebeurtenissen van Mei 1940 nog even overschouwen en aan de hand der feiten zelf, na gaan hoe eerlijk Koning Leopold III steeds gebleven is tegenover zijn volk en hoe gewetensvol hij de tradities van ons Vorstenhuis hoogge houden heeft. gedekt, de nodige vernielingswerken DE OVERROMPELING werden uitgevoerd. Koning Leopold 10 Mei 1940. Duitsland valt zonder ,de anderen vluchten en bleef fewapPen1ingma?ht onf land'bSf vluchtelingen, Le als een bange kui X ten allennrifefSta de 1,ond hsm om bescherming smeek- Snd buhln h»t conflSt der gfote ten' Tcen de Vorst wist dat hi-' mogendheden wil hoéden, staat voor ^f^XCXfen 4X4" teen het voldongen feit en stelt zich aan J00S öloect Kon iaten vergieten, toen het hoofd van zijn troepen. De Eerste Minister, deze van Landsverdediging en deze van Buitenlandse Zaken wor den door de Koning ontvangen, die kalm met hen de toestand en de te nemen maatregelen bespreekt. On- middellijk daarna begeeft cte Vorst poïd" Ilf dat "de bezettingsjaren lang zich naar zijn Hoofdkwartier om zijn konden duren. Hij wist toen liecl leger aan te voeren. Zijn plaats is goed hoe zijn aanwezigheid zijn on- op dit Oigenblik daar bij zijn soldaten derdanen zou steunen om trouw te en nergens anders, de tosstand was blijven en niet te vervallen tot slaafse te ernstig, want terwijl het parleni/nt medewerking met de bezetter. Bij de vergaderde, waren de eerste verdedi- capitulatie zelf richtte hij tot zijn gingsstellingen reeds aangetast door troepen volgend dagorde: «Morgen de vijand. zullen we ons aan het werk zetten Later zouden politiekers, die een met de vaste wil het land uit zijn kamerzetel veiliger achtten dan een puinen op te richten.Hebben de be_ militaire stelling', Koning Leopold het lagers van de Koning hem deze woor" verwijt toesturen dat hij hun ver- den kwalijk genomen? Inderdaad, gadering in de Verenigde Kamers niet want zij nemen hem alles kwalijk, bijwoonde, alhoewel Eerste Minister Maar één feit staat vast: Had ons Pierlot hun verklaard had: De snel- volk deze koninklijke oproep niet be- le opeenvolging der omstandigheden antwoord en had het integendeel lij- heeft de Vorst niet toegelaten het delijk blijven toezien, het zou stel- woord te richten tot de vertegen- lig' geen drie maanden geduurd heb- woordigers der Natie, want de Aan- ben na de capitulatie of al onze jon- voerder moet daar aanwezig zijn gens en mannen zouden in Duits waar de strijd ontbrand is.land gezeten hebben als verplicht- Het verloop van de 18-daagse veld- tewerkgestelden. tocht kent iedereen, het leger begaf Hij bleef bij zijn Volk, dat is zijn onder de verpletterende overmaeJ.it. schoonste eretitel, .lie zelfs Zijn prin- De enige bondgenoot die het met zijn selijke adeltitels in de schaduw stelt luchtmacht kon opnemen tegen de- indien we ons zo mogen uitdrukken, overmachtige Luftwaffe bleef on- Wanneer eens de eeuwen deze blad- zichtbaar in ons luchtruim, de Royal zijden onzer geschiedenis met hun Air Force was afwezig. stof bedekt zullen hebben, dan nog Stap voor stap ving de terugtocht za* bet nageslacht de gouden letters naar het Westen aan. Taai en ver- boven alles zien uitstralen; «Hij beten werd nog stand gehouden aan bleef bij zijn Volk. de Leie. Generaal Keyes smeekte Koning Leopold week in deze geen om toch de terugtocht van de enkele duimbreed af van de gedragslijn in- Engelse eenheden te dekken door het genomen door zijn Vader Koning Al- laten springen der IJzerbruggen, De bert I. Dezelfde socialisten, die na de doorbraak in het Zuiden was door de oorlog 1914-18 poogden Koning Albert Duitse tanks onverbiddelijk gefor- in discrediet te brengen, moesten toch ceerd, dwars door de Franse stellin- bij monde van hun Vandervelde toe gen heen. Terwijl dit alles zich in geven: Gedurende heel de oorlog een razend tempo afspeelde, stond. (.1914-18) heeft de Koning (Albert) er daar onze Koning, met in zijn han- nooit in toegestemd de voet in Le den de verantwoordelijkheid over het Havre te zetten.(Uit Souvenirs leven van honderdduizenden solda- d'un Militant Socialisteblz. 129, ten en vluchtelingen, samengedrumd door E. Vandervelde.) waar Duitse vliegers in één aanval Koning Albert zelf verklaarde in meer slachtoffers konden maken dan een dagorde aan zijn troepen: De anders on tien luchtraids. Hij stond vorst is besloten het bevel over het daar met de even zware plicht zijn Belgisch Leger te behouden, welke woord gestand te doen en de aftocht 00^ sterkte weze.Vertolkte van zijn verbondenen te dekken. Koning Albert hier de gevoelens van Moedig deed hij zijn plicht. Wat zijn Ministers op dat ogenblik? Ab- lasteraars nadien ook beweerden, las- soluut niet, want de toenmalige Eer- teraars als Huysmans en Spaak, die ste Minister de Broqueville gaf toen in hun haast om hun vel in veilig- volgend advies aan de KoningIk streek hij eerlijk de wapens, hij had zijn plicht tot het uiterste gedaan HIJ HANDELDE ZOALS ZIJN VADER Op dit ogenblik echter voorzag Leo- heid te brengen, vergaten welke de plichten zijn van een dienaar van de Koning, wat ze ook mogen beweren. De aftocht der Engelse legers werd op postcheckrekening Nr 4763.60 der Drukkerij Sansen, Poperinge, en ons blad zal U wekelijks tot einde 't jaar per post tehuis be steld worden. DE DE ZITTINGEN VAN SENAAT Tijdens de zitting van verleden week Donderdag hoorde de Senaat een interpellatie van de socialist Moulin over de gebrekkige water voorziening in sommige streken van ons land. In zijn.antwoord wijst Mi nister Van Glabbeke op het feit dat er een onrustbarend tekort is aan water alhoewel hieraan kan verhol pen worden door uitvoering van doel matige waterwerken. Deze werken echter, aldus de Minister, voorzien de gelijkberechtiging voor ieder ge bied van ons land en dit zonder vooringenomenheid. De grote kwaal schuilt echter in het ontbreken van de nodige kredieten. De Senaatscommissie besprak het wetsvoorstel betreffende de onver enigbaarheid van sommige ambten met de functie van Minister of Ka merlid. De Commissie stemde in met het amendement van de Regering luidens hetwelk de onverenigbaar heid beperkt wordt tot het leraar schap aan de veeartsenij- en land bouwscholen te Kuregem, Gembloers en Gent. DE WERKLOOSHEID IN ONS LAND Volgens de statistieken van de ver- zekering tegen werkloosheid werden reünisten en de M.R.P. willen hetftijdens de week van 29 Januari tot systeem van de ^proportionaliteit 4 Februari 1950 per dag gemiddeld mordicus behouden. Zal men die 1219.333 volledige werklozen gecontro- Een zicht op de nieuwe stuwdam. In aanwezigheid van Minister Buis- eveneens veel toe bijdragen om de seret werd op Donderdag 9 Febr. jl. streek mooier te maken en toeristen de nieuwe stuwdam op de Vesder, aan te trekken, nabij Eupen, ingewijd. Bijzonder tal- De nieuwe stuwdam is 63,30 hoog, rijk waren de aanwezige personali- 410 meter lang en kan een voorraad teiten. van 25.125.000 m3 water vormen. Nu Deze stuwdam werd gebouwd reeds houdt er het meer reeds 15 begin van bouw in 1936 op luttele millioen m3 water in. Het is de afstand van de Duits-Belgische grens grootste stuwdam van België; 300.000 met het doel het water van de Ves- m3 rotsgesteente en 450.000 m3 be- der op te houden en aan de nijver- ton zi.in er ingegaan. Het water door heden en de bevolking van het ge- deze stuwdam opgehouden twee west tot aan Luik, een heel zuiver maal zoveel als door deze van de en drinkbaar water te leveren. Het Gileppe zal eveneens gebezigd meer dat ingevolge de bouw van de worden tot het verwekken van elek- stuwdam zal worden gevormd, zal er trische stroom. dring er ten sterkste op aan opdat de Koning zijn verblijf in Antwerpen niet zou verlengen. De Koning mag het gevaar niet lopen krijgsgevangen te worden gemaakt. Dat was in October 1914. Toen heeft Koning Albert zich aan het hoofd van zijn troepen teruggetrok ken tot achter de IJzer en bleef bij zijn soldaten, terwijl zijn Ministers veilig in Le Havre zaten. Was het in 1940 anders? Spaak verklaarde op 25 Mei 1940 het vol gende: «Wij begrijpen natuurlijk wat het gevoelen moet zijn van de Ko ning, wat betreft zijn houding tegen over het leger; maar als wij ons op een ruimer internationaal standpunt, en op het standpunt van de voort zetting van de oorlog plaatsen, wil len wij er nadruk op leggen dat het van essentieel belang ware in de ge geven omstandigheden, dat de Ko ning zich naai- een veiliger plaats zou begeven. Tegenover deze houding van Spaak, die meende het recht te hebben ons nationaal belang te slachtofferen aan twijfelachtige internationale belan gen, stellen wij de moedige houding van onze Koning, die zich de lessen van moed en zelfverloochening van zijn doorluchtige Vader herinnerde en een harde plicht verkoos boven een veilig en gemakkelijk bestaan, wanneer hij volgende woorden als zijn laatste dagorde neerschreef: Ik verlaat U niet in de tegenspoed die op ons drukt, en lk wil waken over uw lot en dat van uw families. ONZE HOOGSTE PLICHT Admiraal Keyes wist dat Koning Leopold III tegenover zijn veibonae- nsn zijn plicht deed tot het u. -erste om hun aftocht te dekken. Wij we ten dat de Vorst tegenover zijn Le ger en tegenover zijn volk zijn plicht deed tot het uiterste. Hij bespaarde de nutteloze en totale verp:. tkjng, hij deelde het lot van zijn vol!: en bleef als gevangene bij on:. Zijn voorbeeld was onze sterkte. Hij maak te het mogelijk dat ons land de lan ge bezetting overleefde en dat we terug onze plaats in het naoorlogse Europa mochten innemen. Nu eindelijk de stem van hst volk zal gehoord worden, moet ieder van ons de plicht van dankbaarheid be grijpen en tot uiting brengen door ons ja-woord bij de Volksraadpleging. De Redder van ons Land MOEY terugkeren!

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 1