NOTARIËLE VERKOPINGEN BOUWLENINGEN EEN WOONHUIS 22 A. 70 CA. WEILAND WOONHUIS MET STAGE 25 A. BOUWGROND 39 A. 19 CA. WEILAND WOONHUIS WOONHUIS-HERBERG BEENHOUWERIJ- HERBERG WOONHUIS-HERBERG 27 A. 39 CA. WEIDE WOONHUIS-HERBERG ZAAILAND WOONHUIS-HERBERG WOONHUIS-HERBERG WOONHUIS-HERBERG BOUWGROND BURGERSHUIS EEN HOFSTEDE ZAAI- WEILANDEN WOONHUIS ZAAILAND EEN HOFSTEDEKE WOONHUIS BOUWGROND EEN WOONHUIS EEN WOONHUIS EEN PERCEEL LOCHTING dag. BOUWGROND EEN BURGERSHUIS WERKMANSWONING WERKMANSWONING EEN PERCEEL LAND GARAGE EENHOFSTEDEKE HUIS BOUWGROND EEN WOONHUIS EEN WOONHUIS EEN WOONHUIS HET WOONHUIS WOONHUIS 4,5 W.RB. ANTVERPIA EEN WOONHUIS WOONHUIS ZAAILAND en WEIDE ZAAILAND EN MEERS WOONHUIS BURGERSHUIS YENDITIE A) WOONHUIS B) HET CYNSRECHT A) D'HERBERG EN CINEMAZAAL B) HET CYNSRECHT HOFSTEDEKEN BURGERSHUIS HOF WOONHUIS HANDELSHUIZEN BURGERSHUIS EEN PERCEEL ZAAILAND EEN WOONHUIS EEN SCHUUR BURGERSHUIS DE HERBERG EEN WOONHUIS EEN WOONHUIS GERIEFLIJK WOONHUIS ZAAILAND ZAAILAND ZAAILAND ZAAILAND WOONHUIS HET WOONHUIS ZAAILAND HANDELSHUIS GOED HOFSTEDEKE EEN WOONHUIS Een best HOFSTEDEKEN ZiAILAND WOONHUIZEN 3: A. BOUWLAND «HET WEKELIJKS NIEUWS» Zaterdag 18 Febr. 1S50. Blz. 10., Studie vaif<l« Notaris W. de SAGXIER Paardenmarkt 4, POPERINGE. OP MAANDAG 27 FEBRl'AiJI 1950 INSTEL MET li PREMIE, OP MAANDAG 13 MAART 1950 TOESLAG telkens te 3 uur namiddag bij M. Henri Vyneke, calé «De Nachtegaal Rodenberg te Westouter, OPENBARE VERKOPING van: Gemeente WESTOUTER, Zwartenberg. KOOP I. ten dienste van FRONTIEREWIN- KEL, groot 01 a. 22 ca. KOOP II. met landgebouw. Bewoond en gebruikt door M. Joris Breyne-Caulier ZONDER TITEL. Recht van samenvoeging. Te bezichtigen: Maan- en Donder dagnamiddagen van 2 tot 4 uur. Voor verdere inlichtingen en plak brieven met plan zich wenden ter studie van genoemde Notaris de Sagher. (5451) Studie van den Notaris Germ. VANDENAMEELE te watou. UJT TER HAND TE KOOP. CEMEenW~vl2vÏertince, Bellestraat, nr 14. Een welgebouwd alsmede 3 a. 70 cA. VAh bebCtiwde grond en erf. Voorzien één electrici- teit, pomp- en regenWater. Sterfhuis van Mw Cyr. Vandooren- Dedobbelaere. Onbewoond. Onmiddellijk vrij van gebruik. Voor nadere inlichtingen zich wen den bij voornoemde Notaris. (5339) Studie van den Notaris jacques-e. de COCK, Korte Torhoutstraat 4, ieper. Studie van de Notaris W. de SAGHER, Paardenmarkt, 4, POPERINGE. UIT TER HAND TE KOOP. STAD POPERINGE. 1) -langs de Westvleterensteenweg, met een straatzijde van 30 m. Voor de geheelheid of bij loten naar keus van de kopers. 2) langs de Peselstraat en in de nabij held van De Witte HertWestvle terensteenweg. Vrij van gebrtfiK vanaf 1 Oct. 1950 Voor verdere Inlichtingen zich wen den ter studie van genoemde Notaris W. de Sagher. (5558) Kantoor van de Notaris LAHAYE te POPERINGE. VRIJDAG 3 MAART 1950 te 15 uur, bij M. Félix Hauwen-Guil lebert, café Ir de Pompier Gou- denhoofd-traat te Poperinge, OPENBARE VERKOPING van: Stad POPERINGE, Ieperstraat 105 Welgelegen dienstig voor ALLE HANDEL (gewe zen bakkerij) met 2 a. 28 ca. bebouw de grond en HOF, geleger. te Pope ringe, IeperstraM bekend op het ka daster sectie F, nummer 475c, Voorzien van bakoven, put- en regenwater, gas- en electrische lei ding. Onmiddellijk vrij. Slechts ingesteld: 121.000 fr. Sleutel te bevragen bij de No taris. (5553) IRBBBBBBBBflBBSaBBEHBBSB! Studie van den Notaris Germ. VANDENAMEELE te WATOU, DINSDAG 28 FEBRUARI 1950 te 2 u. namiddag, te ROESBRUGGE, HARINGE, ter herberg Het Hof van Commercebij Mr Odiel Denys, Marktplaats, OVERSLAG VAN: L Gemeente BEVEREN-IJZER: KOOP 1. DE NACHTEGAAL met 1 a. 06 ca Bewoond door Mr Marcel Barroo. Ingesteld: 35.000 fr. KOOP 2. •LION DE FLANDRE» met 1 a. 71 ca. Bewoond door Mr Maurice Lejeune. Ingesteld: 85.500 fr. KOOP 3. AU CHASSEUR», met 1 a. 50 ca. Bewoond door Mr Etienne Blon- deau. Ingesteld: 75.000 fr. KOOP 4. zijnde schoon gelegen bouwgrond. Gebruikt door Mr. Jules Fossaert te Beveren. Ingesteld: 40.000 fr. KQQP 5. HET KAPELHOFmet 9 a. 30 ca. Bewoond door Mevr. M. Decroo- Yaixievoorde. Ingesteld: 40.500 fr. KOOP 6. 47 A. 49 ca. Gebruikt dor Mr André Deprey te Beveren. Ingesteld: 70.000 fr. II. - Gemeente ROESBRUGGE-HARINGE. KOOP 7. «CHATEAU DE MA CAMPAGNE», met 6 a. 27 ca. Bewoond door Mr Oscar Culïez. Ingesteld: 23.500 fr. KOOP 8. o DEN HERT met 7 a, 56 ca. Bewoond door Mevr. Wed. Georges Behaeghel, Ingesteld: 40.000 fr. KOOP 9. «DEN TRAM», met 5 a. 10 ca. Bewoond door Mr. Hector Ceenaemc Ingesteld: 30.000 fr. KOPEN 10 TOT EN MET 14. samen groot 47 a. 50 ca. langs de staatsbaan Duinkerke-Ieper, Wijk Molenwal. In massa ingesteld: 81.000 fr. Voor nadere inlichtingen zich wen den bij voornoemde Notaris. (5552) DINSDAG 23 FEBRUARI 1950 te 3 uur namiddag, zeer stipt, in het koffiehuis «Au trois Suisses», Grote Markt Koning Albert, te leper, OVERSLAG IN EEN ZITDAG van: Een té IEPER, Korte Terhoutstraat Nr 17, gekadastreerd sectie G Nr 76b voor 1 are 10 ca. Gebruikt door Heer Charles De wilde mits 1000 fr. per maand boven de lasten. Na te zien telken Dinsdag en Don derdag van 2 tot 4 uur namiddag, mits schriftelijke toelating van de verkoophoudende Notaris. (5434) Studie van den Notaris ALB. LAUWERS te IEPER. OP WOENSDAG 1 MAART 1950, om 3 uur stipt namiddag, te Oost- vleteren, ter afspanning Sint Sebas, tiaanbij Remi Riem, zal Mr LAU WERS voornoemd overgaan, onder het voorzitterschap van de Heer Vrederechter van het 2® Kanton leper, tot de OPENBARE VERKOPING in één enkele zitdag', van: Gemeenten POLLINKHOVE en HOOGSTADE Langs de grote baan Ieper-Veurne zonder gebouwen, met haar zaai- en weilanden, gelegen Hoogstade-Linde- lioek, inhoudende in 't geheel 10 Ha, 86 a. 60 ca. Gebruikt door Ernest Masschelein- Soenen, tot 1 Oct. 1952, mits 21.950 fr 's jaars, boven de lasten. Verdeeld in 4 kopen. (Zie plakbrieven met plan). (5460) IBSBBBBBflflBflflBBSBBBBBHBB Studie van de Notaris ALB. LAUWERS te IEPER, OP DINSDAG 14 MAART 1950 om 2 M uur stipt namiddag, te leper, in het Hotel du SultanGrote Markt, INSTEL MET PREMIE van Gemeente SCHORE (Spermalie) langs de grote baan Oostende-Gistel: Een blok schone en bestgelegen groot 10 Ha. 80 a. 46 ca. Gebruikt zonder geschreven pacht door René Boutens. Verdeeld in 7 loten. OVERSLAG: Dinsdag 28 Maart. (Zie plakbrieven met plan.) (5545) Studie van de Notaris André VAN DER MEERSCH te Yper. OP DINSDAG 21 FEBRUARI 1950 te 2 uur namiddag, in het gasthof De Drie Koningen te Yper, Grote Markt, INSTEL VAN: Gemeente VLAMERTINGHE Koop 1. Een zeer schoon en gerievig met afhankelijkheden, erve, tuin, boomgaard en weide, staande en ge legen Marshofstraat, groot 54 a. 94 ca. Zijnde het sterfhuis van Mr Henri Van Praet. Thans onbewoond. Koop 2. Een partij beste gelegen achter voorgaande groot 44 a. 66 ca. Koop 3. met zijn gebouwen, afhankelijkheden, zaailand en weide, staande en ge legen langs zelfde straat en palende aan voorgaande kopen, groot 3 Ha. 49 a. 69 ca. Laatstgenoemde kopen gebruikt door M. Amand Van Isacker, zonder schriftelijke pacht. Te bezichtigen de Dinsdag- en Don derdagnamiddag van iedere week, van tot 4 uur 's namiddags. Voor verdere inlichtingen raadplege men de plakbrieven, of zich wenden ter studie. OVERSLAG: Dinsdag 7 Maart 1950, zelfde uur en plaats. (5440) koop, Studie van de Notarissen N. DTIUVETTERE te YPER, 29, Cartonstraat, ca J. RAMAULT te WERVIK. MAANDAtf 55 FEBRUARI 1950 te 2.30 uur stipt namiddag, ter her berg De Bascule te Yper, hoek der Meenen- en Zonnebekesteenweg, OVERSLAG VAN: STAD YPER, Steenweg naar Meenen, 182. Schoon en welgelegen en van welgelegen perceel samen groot 6 a. 95 ca. Verdeeld in twee loten. Zijnde het sterfhuis van wijlen Hr Petrus Callens. Thans ongebruikt. Het huis is zichtbaar den Dinsdag en Donderdag van iedere week, van 2 tot 4 uur namiddag'. Voor de sleu tels zich wenden bij den Hr Edmond Winne te Yper, Meenensteenweg 180. Recht van samenvoeging. Koop een slechts ingesteld: 50.000 fr. Koop twee slechts ingesteld: 30,000 fr. (5528) IBBBBKLaBBBBBBBBBflaBBBBBH Studie van de Notaris THEVELIN tc MESEN. Studie van Notaris NAUDTS te JKOMEN. OPENBARE OPENBARE VERKOPING van: GEMEENTE PLOEGSTEEKT. Lot 1. met grond en hof, Waastenstraat Nr 7, groot 2 aren. Gebruikt door Henri Gryson mits 170 fr. te maande, lasten en assurantie aan de eigenaar. Lot 2. met grond en hof, Waastenstraat Nr 9, groot 1 are 40 centiaren. Ge bruikt door Juffrouw Marie Deceu- ninck mits 170 fr. te maande, lasten en assurantie aan de eigenaar. GEMEENTE KEMMEL. Lot 3. langs de steenweg naar Wijtschate, groot 2 aren 55 centiaren. Vrij van gebruik. Eigendommen van de Familie D'hoine-Vandermersch. Instelpremie 0,50%. ZITDAGEN: INSTEL: DINSDAG 28 FEBR. 1950, OVERSLAG: DINSDAG 14 MAART, in de herberg Hooghof »,bij Mr Flo- rent Vanelstlande-Liebaert te Wul- vergem, telkens te 2.30 uur namid (5470) VRIJWILLIGE VERKOPING van: Gemeente HOUTHEM-IEPER. 1) Een perceel groot 12 a. 04 ca. In gebruike door Mr Joseph Mahieu tot 30/9/1951 mits 120 fr. 's jaars zonder lasten. 2) grcot 10 a. 20 ca. Gedeeltelijk in gebruike mits 100 fr. te maande. 3) groot 4 a. 42 ca. groot 4 a. 50 ca, Loten 3 en 4 zijn in gebruike, het ene mits 125 fr. en het andere mits 175 fr. te maande. 5) groot 19 a. 75 ca. In gebruike bij Mr Deneulin mits 300 fr. 's jaars zon der lasten tot 30/9/1954. ZITDAGEN te HOUTHEM-IEPER: ter herberg A la Chicanegehou den door Mr Jéröme Vinckier-Paxret. INSTEL: DONDERDAG 2 MAART'50 TOEWIJS: DONDERDAG 16 MAART telkens te 15 uur. 0,50 Instelpremie. Gemak van samenvoeging. Inlichtingen ter studie van Meesier Naudts, Notaris te Komen. (5560) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studie van Notaris DEVOS tc WERVIK. UIT DER HAND TE KOOP. Etude du Notaire NAUDTS a COMINES. AVIS II résulte d'un procés-verbal d'ftd- Naudts, Notaire a Comines, le vrier 1950, la requête de Mr CjTÜle Vanacker-Durieux, journalier, deroeu- rant a Wervicq, rue des Boulangers, qu'il a été adjugé, sous la condition suspensive de surenchère, k Mr Mou- ton Maurice, ouvrier, demeurant fe Qstende, Dorpstraat, 79, moyennant le prix principal de 48.000,fr. une maison ouvrière et 5 a. 71 ca. sise !i Comines, chaussée de Wervicq, n« 443. Pendant la quinzaine après l'adju- dication, toute personne auro le droit de surenchère. La surenchère ne pourra être en doussous du dixième du prix princi pal de l'adjudlcation; elle sera faite -par exploit d'huissier, notifiée au no taire qui a procédé k l'adjudication et dénoncée au créancier poursuivant et l'adjudicataire. L'adjudication par suite de suren chère sera faite la requête du créan cier par le même Officier Public et de la même manière que la première adjudication. Toute personne sera admise a con- courir a cette adjudication qui de- meurera définitive et ne pourra être suivie d'autre surenchère. Pour tous renseigncnients s'adres- ser en l'étude de Maitre Naudts, No taire k Comines. (5559) Studie van den Notaris RAYESCHOT te MENEN. DINSDAG 28 FEBRUARI 1950 te 4 uur te Menen, Ieperstraat 130, ter herberg Au Nouveau Canonbij Judication définitive dressé par Mé p- Joseph Quata: 14 groot 22 m. op 7 m., gebouwd op per ceel grond van omtrent 525 m2, gele gen Wijk Hoornwerk te IEPER. Op het gelijkvloers van deze garage kan er een woonhuis gebouwd wor den. Inlichtingen ter studie van voor noemde Notaris. (5320) wwwwowwwwwwww UIT TER hand TE KOOP UIT TER HAND TE KOOP groot 3 Ha. 80 a. gelegen tussen KOEKELARE en DE MOEREN. Te bevr.: II. Vande Vyvere, St-Michielstr. 1, TIELT. Tel. 572. (d-5546) Studie van den Notaris J. RAMAULT te WERVIK. Vierkante blok van 4 Ha. 50 a. BESTE BOUWGROND EN ZAAILAND aan grote baan en kruisstraat, op Km. van IEPER. Zich wenden: Henri Deforche, St- Jan-bij-Ieper. (5325) OPENBARE VERKOPING van: Stad WERVIK, Vlamingstraat nr 4 Een bestgelegen met 60 ca. grond en erve. Onmiddellijk beschikbaar met den overslag ter uitzondering van twee plaatsen gebruikt door M. René Hae- nen mits 100 fr. te maande, zonder geschreven pacht. OVERSLAG: DONDERD. 2 MAART, te 3 uur stipt des namiddags ter herberg Au Pavilion Beigege houden door M. Richard Maes, Sta tieplein te Wervik. nne, OVERSLAG VAN: Stad MENEN, Zandputstraat, KOOP EEN: Een perceel voorhoofdende de str aat met 5,5 m,. groot volgens meting 2 a. 64 ca. Vrij van gebruik. Ingesteld: 22.000 fr, KOOP TWEE. Nr 15, met tuin en bouwwerf, groot 10 aren 88 ca. Het huis en tuin er achter gelegen is vrij van gebruik en het bouwwerf is in gebruike van Finnin Verman- dere, met recht van gebruik tot twee maanden na de verkoping. Ingesteld: 130.000 fr. KOOP DRIE. Nr 14, groot 1 a. 72 ca, Gebruikt zonder geschreven pachtvoorwaarden door Hector Dekiere aan frs, 250 te maande, vrij van lasten. Ingesteld: 77,000 fr, KOOP VIER. Nr 13, groot 1 a. 72 ca. Gebruikt zonder geschreven pachtvoorwaarden door Henri Decuypere aan frs, 250 te maande, vrij van lasten. Ingesteld: 66.000 fr. KOOP VIJF. Nr 12, groot 1 a. 85 ca. Gebruikt zonder geschreven pachtvoorwaarden door Flrmin Vermandere aan frs. 260 te maande, vrij van lasten. Ingesteld: 90.000 fr. (5555) Studie van Notaris CAMERLYNCK te^SSLNDALE. Om uit onverdeeldheid te treden. Studiën van Notarissen AMEYE te ROESELARE TOMMELEIN te KORTEMAWK. Studie van Notaris CAMERLYNCK te Fassendale. Erfenis aanvaard onder voorrecht van Inventaris. Studie van de Notaris THEVELIN te MESEN. OPENBARE VERKOPING van: Een schoon en geriefvol te KEMMEL, Rcningelststraat Nr 66, met grond en tuin, groot 7 aren 90 ca. Vrij van gebruik. Sterfhuis van Vrouw René Jacob- Dhondt. Om het huis te bezichtigen, sleutel te bekomen bij Mr Achille Hoorelbe- ke (aanhoudende aan het te verko pen huis). Instelpremie 0,50 ZITDAGEN: INSTEL: Donderdag 2 Maart 1950, OVERSLAG: Donderdag 16 Maart '50 telkens te 2.30 uur namiddag in de herberg 't Schalkbij Mr Julien Bruneel-Touquet te Kemmel, Renin- gelststraat. (5471) OOK OM HUIS TE KOPEN. Speciale voorwaarden en vol le vrijheid, onderverhuring en handel toegelaten, geen be perking terugbetal. volg. keus en mogelijkh. Interest vanaf NOOIT KOSTEN OP VOORHAND. 98 Lge Lozanastr., Antwerpen. Kortrijk Begijnhofstr., 12. (d-5534) Studie van Notaris J. RAMAULT te WERVIK. Studiën van de Notarissen THEVELIN te MESEN en CAMERLYNCK te PASSENDALE. Studie van de Notaris André VAN DER MEERSCH te YPER. Studie van de Notaris JACQUES-E. DE COCK Korte Torboutstraat 4, IEPER. UIT TER HAND TE KOOP MET HOF te IEPER, Bruggesteenvreg 110. Voorwaarden ter studie. (6641) OP DINSDAG 28 FEBRUARI 1950, te 3 uur namiddag, ter herberg De Claironbij M. Debruyne, te Vla- mertinghe, Ypevstraat, INSTEL VAN: Gemeenten VLAMERTINGHE en ELVERDINGHE Een schoon en gerievig met afhankelijkheden en 3 Ha. 45 a. 26 ca. staande en gelegen bij de Galgcbossen. Verdeeld in 8 kopen. Gebruikt zonder schriftelijke pacht door MM. Henri Minne, Maurice De bruyne, M, Allewaert en de Kinders Mouton. Het woonhuis is te bezichtigen iedere Dinsdag- en Donderdagnamid dag, van 2 tot 4 urn-. Voor alle inlichtingen raadplege men de plakbrieven, of zich wenden ter studie, Rijselstraat 90 te Yper. Overslag: Dlnsclag 14 Maart 1950, zelfde plaats en uur. (5527) Zoekt g'iets t'huren of te kopen, Zoekt ge 'n meid, 'n plaats of wat Wacht niet langer, maar plaats nog heden Xltine e ZOZKlIt t in one tladl OPENBARE VERKOPING van: te MESEN, WfjTSCHATE en WULVERGEM. Koop 1. ZAAILAND te MESEN langs steenweg naar Komen, sectie A Nr 475/b, groot 27 a. 40 ca. Gebruikt, samen met koop 6, door Henri Catrysse, zonder recht van pacht mits 840 fr. 's jaars, lasten aan eigenares. Kopen 2, 3, 4 en 5. ZAAILAN DEN te MESEN, langs de steenweg naar Komen en de Oude Waasten straat, een blok uitmakende, sectie A Nrs 485/a, 486/a, 487 en 488, samen groot 3 Ha. 08 a. 50 ca. Verdeeld in 4 kopen. Gebruikt zonder recht van pacht door André Mahieu-Lampaert, mits 3.500 fr. 's jaars, lasten aan de eige nares. Koop 6. ZAAILAND te WIJT SCHATE, langs het Toereloerestraat- je, sectie D Nr 809, groot 52 a, 40 ca. Gebruik: zie koop 1. Koop 7. ZAAILAND en MEERS te WIJTSCHATE, langs de gravier naai' Wulvergcm, sectie E Nrs 586, 587 en 588, groot 57 a. 10 ca. Gebruikt zonder recht van pacht door Jules Butin, mits 504 fr. 's jaars, belastingen aan de eigenares. Koop 8. ZAAILAND te WIJT SCHATE, dicht de gravier van de Kruisstraat naar Wulvergem, sectie E Nr 303/a, groot 59 a. 50 ca. Gebruikt zonder recht van pacht door Paul Leplat, mits 500 fr. 's jaars, belastingen aan de eigenares. Koop 9. ZAAILAND te WUL VERGEM, gehucht Hooghof, sectie A Nr 412, groot 65 a. 50 ca. Gebruikt zonder recht van pacht door Achille Descamps, mits 770 fr, 's Jaars, belastingen aan de eigenares, Recht van samenvoeging. Instelpremie 0,50 Zie plakbrieven met plan. ZITDAGEN: INSTEL: DINSDAG 7 MAART 1950, in de herberg A la Couronne te MESEN, OVERSLAG: DINSDAG 21 MAART, ln de herberg A l'HOtel de ViUe te MESEN. «472) Studie van Notaris RAMAULT te WERVIK. OPENBARE VERKOPING van: Een best met 4 a. 17 ca. grond en erve, gelegen te WERVIK, Barrierestraat nr 81. Gebruikt door M. Eugène Denorme mits 212,50 fr. te maande, zonder ge schreven pacht, belastingen aan den eigenaar, Ingesteld: 80.000 fr. OVERSLAG: MAANDAG 20 FEBR., te 3 uur- stipt des namiddags ter her- bêi'g Hotel de Ia Ëotlchêriêgehou den door M. Albert Isaac, St. Maar- tensplaats, te Wervik. (5536) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studie van Notaris JACQUES RAMAULT te WERVIK. OPENBARE VERKOPING van: STAD WERVIK, Statiestraat nr 26. Een schoon in perfekten staat, met afhangen en 1 a. 93 ca. erve en tuin, gekadastreerd Sectie C nr 718E en ex nr 722Q. Vrij van gebruik. Ingesteld: 190.000 fr. OVERSLAG: VRIJDAG 24 FEBR. '50 te 3 uur stipt des namiddags ter her berg Au Pavilion Beige gehouden door M. Richard Maes, Statieplein te Wervik. Voor inlichtingen en toelatingen tot bezoek zich wenden ter studie. (5535) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studie van Notaris J. RAMAULT te WERVIK. Gemeente ZONNEBEKE Statiestraat Nr 12. OP DINSDAG 21 FEBRUARI 1950 te 9 uur, ten sterfhuize van Mi' Almé Sesier, van: 1) MEUBELEN en huishoudelijke voorwerpen: tafels, stoelen, bedden, radio, gasvuur, keukenstoof, spiegels, naaimachine merk Singerkleer kasten, mansvelo, waskarn, schouw- garnituur, bureel, enz. 2) Allerhande HERBERGGERIEF: stoelen, toog, rek, tafels, enz. 3) LANDBOUWBEDRIJF en DIE REN» 1 paard, 1 koe, 1 zwijn, 50 hen nen. Basculen met gewichten, eg, rol, 2' karren, platform op rubberban den, scharre, boterkarn, maaimachine, aardappelmachine, ijzeren rol, spa den, rakels, raapmolen, enz. 4) Een hoevelheid tarwe, haver, stro, hooi, voederbeten, plantaard- appelen. 6) Bergplaatsen, groot kiekenhok gedekt met platen, citerne, Ijzeren balie. Hout, persen, platen. VOLGORDE DER VENDITIE: In de voormiddag de meubelen, hei'berggerief en klein alaam- In de namiddag, te 13.30 uur, het landbouwalaam, de dieren, voorraad en bergplaatsen. Gewone voorwaarden. Met gereed geld. (5439) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studie van Notaris CAMERLYNCK te PASSENDALE. TOESLAG: DONDERDAG 23 FEBRUARI 1950, te 15 uur, in d'herberg De Nieuwe Statiebij Mr Vanacker, te Moor slede, Roeselarestraat. Gemeente MOORSLEDE Koop een. Statiestraat, Nr 62. met erf Sectie E, Nrs 884 E/6 en ex Nr 884 f/6. groot 1 are 82 ca, aan 17 m2 grond Sectie E, ex Nr 884 f/6, toegestaan tot 1 October 1956. Die koop gebruikt zonder schrift door Mr André Vandenbroucke, mits 227,50 fr. per maand, meer de belas tingen en verzekeringspremie. Ingesteld: 75.000 fr. Koop twee. Staticstraat, Nr 60. Ciné Familia Sectie E, Nr 884 g/6 en cx Nr 884 f/6, gebouwd op navermeld perceel cyns- grond. aan 348 m2 grond kadastraal bekend Sectie E, Nr 884 g/6 en ex 884 f/6, toegestaan tot l Octo ber 1956, Verplichte opleg van 114.025 fr. voor gans de uitrusting van de cinema en de zaal. Koop twee gebruikt door de mede verkoopster Mevr. Martha Derek, mits 800 fr. per maand, tot 6 maan den na de beslissende toewijzing. Ingesteld: 5.000 fr. Recht van samenvoeging. Alle verdere inlichtingen te beko men ten kantore. (5537) Om uit onverdeeldheid te treden. INSTEL: Dinsdag 21 Februari 195$ TOESLAG: Dinsdag 7 Maart 195® telkens om 3 uur, in het Gasthof «Au Bourgogne Statieplein, teHOfr» sela re, van: Stad ROESELARE Wijk De Sehaapbrug Rumbekegravier Nr Sift. Een goed met afhankelijkheden, b .'.uigaard, weide en zaailand, groet 1 Ha, 32 55 centiaren. Gebruikt door de medegereclï Juffrouw Eiza Demuynck tn Heren André en Marcel Demuynck tot 1 Oc tober aanstaande. li Instelpenning. (8380) GBBBBBBBBBBiiBBBBI&IBiSBBBBl'Jia Studiën van de Notarissen AMEYE tc Koesclare eil CAMERLYNCK te Passendale. hijgden Heren INSTEL: Donderdag 9 Maart 1959 TOESLAG: Donderdag 23 Maart 155© telkens om 3 uur 's namiddags, ter herberg «Grand Café», NooraStraat te Roeselare, van: Stad ROESELARE, Pilkemstraat 52( Een schoon groot 364 vierkante meter. Gebruikt, zonder pacht, 'oor M, Meersseman, mits 500 fr. te iaan.de, op voorhand betalende. Bezoek: 's Zaterdagsnamiddag, Wm 2 tot 4 uur. li Instelpenning. (B549) IBBBBHBBBBBEBItfBBHÏBflflBHBB Studie van den Notaris DEMEYERë te ROESELARE, ConsciencestraAt 85, Studie van Notaris CAMERLYNCK te PASSENDALE. INSTEL: Woensdag 8 Maart 1950, ln d'herberg Hof van Commerce bij Mr Lepoudre. TOESLAG: Woensdag 22 Maart 1950, ln d'herberg 't Gildhof bij Mevr. Vandewalle. Telkens te 15 uur, te Westrozebeke. Gemeente WESTROZEBEKE Dorpstraat. 't Zeer wel gelegen en geriefvol met stable, zijnde d'herberg 't Oud Gemeentehuismet aanhorigheden, poort en tuin, Sectie B, Nr 6l0f, groot 4 aren 57 ca. Geschikt voor alle han del en nering. Laatst bewoond door Mr- Emile Vandevelde. Thans onbewoond. Ingenottreding tegen betaling der koopsom en kosten. Sleutel bij Mr Arthur Debaes, Dorp straat. Om uit onverdeeldheid te tracton. INSTEL: DINSDAG 14 MA ART ,1956, TOEWIJS: DINSDAG 28 MA ritj '86, telkens te 2 uur slipt namiddag ter Gasthof Au Bourgogne itottte - plaats, Roeselare, van: STAD ROESELARE. I - Hoogledesteenweg 5. 7, (Fort) Twee aaneenpalendö waarvan een met inrijpoort, ;root S 84 ca., het ander groot 3 a. 30 0». Gebruikers: Bakkerij Mr VjBgo'c* mits 700 fr. per maand boven d» las ten. Meubelwinkel Mr Blomme mij* 600 fr. per maand boven de laste#. It. - Gaalpersstraat 6, met erve, groot 1 a. 34 ca. Gebruikt door Mr Debruyne MJttó 892,50 fr. per trimester bov.u de I#»- ten. Opzeg van hum- werd gedaan, Recht van samenvoeging. 0,50 Instelpenning te w innen, Inlichtingen en plakbrieven plan bij voornoemden Notaris. 0,50 Instelpremie. (5544) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBEBBHBBflBBBBflEBamBH Studie van de Notaris Alfons VANHEE te MOORSLEDE. OPENBARE EN VRIJWILLIGE VERKOPING van: Stad WERVIK groot 88 a. 20 ca., gelegen Hoge Weg. Gebruikt door de Kinders Schout teten sedert meer dan negen jaar en mits 1.500 fr. 's jaars. Gemeente GELUWE. Leiestraat. L met 10 a. 79 ca. erve. Gebruikt door M. Henri Crepeele, mits 200 fr. te maande. II. met 26 a, 45 ca. erve. Gebruikt door M. Joseph Bostyn, mits 3.000 fr. s jaar-s. Verdeeld in drie loten wjtarvan twee loten bouwgrond ven der 5,92 m. straatvoorhoofd. Alles zonder geschreven pacht. INSTEL: Dinsdag 21 Februari 1950 OVERSLAG: Dinsdag 7 Maart 1950 telkens te 3 uur namiddag ter her berg «Het Gouden Hoofd», bij M, Aiph. Dessein, Plaats, Geluwe. Vu Instelpremie. Zie plakbrieven met plan. (5369) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studie van den Notaris RAYESCHOT te MENEN. UIT TER HAND TE KOOP. Welgelegen te menen, Moeskrocnstraat Nr 246. Vrij van gebruik met 1 Mei 1950. Voor alle inlichtingen zich wen den ter studie, OPENBARE EN VRIJWILLIGE VERKOPING van: Gemeente GELUVELD Grote Ieperbaan. I. DE NIEUWE WERELD met 38 a. 36 ca. erve en bouwgronden, verdeeld in loten. Gebruikt door M. Jos. Clique, II. met 22 a. 20 ca. land. Gebruikt door M. Arthur Deronne. OVERSLAG: WOENSDAG 1 MAART te 3 uur 's namiddags ter her. berg Oude Cruyssecke bij M. Louis Ramon, Cruyseecke-Komen, Recht van samenvoeging. Zie plakbrieven met plan. Studie van Notaris J. RAMAULT te WERVIK. OPENBARE EN VRIJWILLIGE VERKOPING van STAD WERVIK, Speyestraat 41. (voordezen Handelshuls) met 2 a. 40 oa, grond en erve, geka dastreerd Sectie C, Nr 730E. Deels gebruikt door M. Leon Devol- der en deels door M. Joseph Veran- nemarr, zonder geschreven pacht, ZITTINGEN: INSTEL: Vrijdag 3 Maart 1950 OVERSLAG! Vrijdag 17 Maart 1950 telkens te 3 our 's namiddags, ter herberg A la Maison de Vlllege houden door Juffrouwen Decorte, Sint Maartensplaats te Wervik, Vu Instelpremie. (5525) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB UIT TER HAND TE KOOP. niet poort en kleins erve, gelegen te OOSTDUINKSRKE, 90. Nleuwpoortoe Steenweg (dicht bij Nieuwpoort), Voor lnl. t, wenden aan bovenver meld adres. Te bezichtigenDlne- en Zaterdag van 2 tot i .ÖU396) TOESLAG: MAANDAG 27 FEBR. '60, te 14.30 uur, in d'herberg Het Hand- bogenhofte Passendale, Molen straat, van: GEMEENTE PASSENDALE, bij het dorp. Langs de Craeyveldstraat. KOOP EEN. Welgelegen en goede partij Sectie B IT- 1245, groot 57 aren 10 ca. Gebruikt zonder schrift sedert meel den 9 jaren door Mr Maurice Le »ux. Ingesteld: 96.000 fr. Langs de ïeperstr., Wijk Mosselmarkt. KOOP TWEE. Schoon perceel (geschikt als bouwgrond) Sectie A ex Nr 411a, groot 26 a. 28 ca. Ingesteld: 36.000 fr. KOOP DRIE (palcr.d aan koop 2). Schoon perceel (geschikt als oouwgrond) Sec'le A e* Nr 411a, groot 26 aren 27 ca. Beide kopen gebruikt zonder schrift sedert meer dan 9 jaren, door Mevr, Wed. August Vuylsteke. Ingesteld: 34.000 fr. Langs den Gravier Osselstraat, KOOP VIER. Schone en goede partij Sectie A Nr 417a, gr ot 47 aren 80 ca. Gebruikt zonder schrift sedert 1 October 1947 (eerste ingebrulkn<-~-,ng) C.oor Mr Camille Deleye. Ingesteld: 60.000 fr. Recht van samenvoeging. (5549) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studie van den Notaris DEMEYERE te ROESELARE, Consciencestraat 65. OPENBARE VERKOPING te overstaan van de Heer Vrederech ter van het kanton Passendale: KOOP I. GEMEENTE BESELARE. met grond en hof, Passendalestraat, sectie E nr 88k4 en 8814, groot 21 a. 60 ca. Bewoond en gebruikt zonder ge schreven pacht door Mijnheer Emiel Boutte mits 1.050 fr. per jaar, verval dag 1 October. KOOP II. GEMEENTE ZONNEBEKE. met alle afhankelijkheden, grond en hof, Elleboogstraat, bekend bij kadas ter sectie D nr 261d en deel van 259g, groot 6 a. 44 ca. Bewoond en gebruikt zonder ge schreven pacht door Mijnheer Julien Beirnaert mits 1.100 fr. per jaar, ver valdag 1 October. KOOP III. GEMEENTE ZONNEBEKE. Het perceel gelegen nabij de Elleboogstraat, be kend bij kadaster sectie D deel van nummer 259g, groot 11 aren. Gebruikt zonder geschreven pacht door Mijnheer Julien Beirnaert mits 200 fr. per Jaar, vervaldag 1 October. ENIGE ZITDAG: OP DINSDAG 21 FEBRUARI 1950, te 15 uur in de verhoorzaal van het Vredegerecht te Passendale. (5318) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studiën van de Notarissen VAN HOVE en DEVOS te Rusubefcs. INSTEL: Dinsdag 21 Februari 1969 TOESLAG: Dinsdag 7 Maart I960 telkens te 3 uur namiddag, in HOWL de Bourgogne Statieplein, ca Roe selare, ten overstaan van de Vrederechter en Griffier van het kfUL. ton Roeselare, van: Gemeente KUMBEKE dicht bij de Statie. Een schoon met twee inrijpoorten, twee bapgnrs., gebetonneerde koer en grond, tllmnfl dienende voor handel in kolen en ■bier, Mandelstraat. Nr 192, kadastraal bekend Sectie A, Nrs 242/e en 242 groot 21 aren 93 centiaren. Bewoond door de Wed. Lieven», medegerechtigde, zonder :oc4it Op huur. Ys Instelpenning te winnen, (SJlbri Studie van de Notaris DEVOS W» KUMBEKE (Tel. 369 Koesfelftre). UIT TER HAND TE KOOK Studie van Notaris AMEYE te ROESELARE. INSTEL! WOENSDAG 1 MAART '50, TOEWIJS: WOENSDAG 15 MAART, telkens te 2 uur namiddag te Roese lare, Consciencestraat, ter herberg Café Frangaisbij Wed. J. Haghe- dooren, van: GEMEENTE RUMBEKE, Koolzaadstraat, Wijk Vosscmolen. met beste land, groot 2 Ha. 16 a. 73 ca. Verdeeld in drie kopen. Gebruikt sedert meer dan 9 Jaar Bonder geschreven pachtvoorwaarden door «le Kinders Espeel, mits 6.000 fr. 'e jaars boven de lasten en assurantie. Recht van samenvoeging. 0,50 Instelpenning te winnen. Inlichtingen te bekomen bij voor noemden Notaris. INSTEL: WOENSDAG 22 FEBR. '50 TOESLAG: WOENSDAG 8 MAART, telkens te 3 uur namiddag, ter her berg Au Saumon Grote Markt te Roeselare, van: Stad ROESELARE, Krekelstraat nr 11 met tuin, groot 85 centiaren. Bewoond, zonder pacht, door M. André Vantomme, mits 190 fr. te maande. BEZOEK: 's Zaterdags namiddag. li Instelpenning. (5447) ROESELARE: Meerdere HUIZEN, Meibo.JmkWftT- tier HUIZEN Batavialaan en LlOT» straat BOUWGRONDEN: Meenen steenweg, Ieperstraat, West:ran, H. Harekwartier, Si.it Jcsephskxartlef, Rumbekesteenwej (vanaf 253 fr. pér m2), Zuidmolensu-aat, Oostn;»'j-vkeT- kesteenweg (20 ijeter op 30'. RUMBEKE: BOUWGRONDEN rond de Plaat», Roclenbachst:act (vanaf 15.0C0 fr. paf lot). 3922) IBBBBBBBBBSHBESBaaBaHIBBBI Studfe van Notaris A. DEBYSER te AEDOOIK. IB1 Studie van Notaris AMEYE te ROESELARE. Om uit onverdeeldheid te treden. INSTEL: Dinsdag 28 Februari 1950 TOESLAG: Dinsdag 14 Maart 195» telkens om 4 uur namiddag, in het Gasthof Den HertZuidstraat, te Roeselare, van: Gemeente OEKENE Wijk Keirsclaardrecf Steenweg op St-EIoois-Winkel, nr 318. bestaande uit woonhuis, stallingen, sohuurken, hof, boomgaard en land, groot 88 85 ca. Het hofstedeken met ongeveer 52 a. 83 ca. is gebruikt door M. An dré Vercamer, mits 2.000 fr. 's Jaars, met recht van pacht tot 31 Maart 1952 en het overige land is vrij van ge bruik. .tó Instelpenning. (5379) TOESLAG ii één zitdag op WOENSD4G 23 FEBRt \RI T»59r> ter gehoorzail van het VreciegeidcfcÉ te Ardoole, Harkt, van: 1) om !.30 uur namiddag: Eei partij goed groot 33 a. 16 ca., palend? Mc red I» erven Remi Callewaert, Oost de weg naar Lichtcvelde, Zuid en Wes. itr. Hubert Lajae, Gebruikt zonder geschrei'::: pacht door Hen® Mteuws, médeye per. 2) Om 4 uur namiddag.' Twee landelijke met. 57 a 46 oa. rnedegaanë? zaailand te Ardoile, sectie B Nrs 851c, 354d, 855a, 85h/2 en 656. Gebrukt zonder geschreven pacht door di medeverkopers Geurd 0è DeyghëE-Fraeyman en August B»u- wertr-nfieyma'-.'». 5556) M»BBIflBBBi9R»RB»HBiI«aflBB» KERKFABRIEK WOUMEN VERPACHTING te WCUMEN, JONKERSHOVE, Sec tie B,Nr 855ex. Vroeger gebruikt door Dhr i'yaene Remi, thans ongebruikt. Aaibiedingen onder aar:" "-kende briefte doen aan cis Hc.r i'.omaln VanJrrberghe, te Woumen, Voorrft- ter, literlijk voor 1 Maart 1950. Ojening 5 Maart in cl Patco- naataal te Woumt.i, te 5 -. :ir na- .lid-U. ril-56693.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 10