'ZOEKERS' BATES Laatste Berichten Een inlichting XV TOOTAL GGLDLfflBNOEN STUDEBAKER VOLKSWAGEN 3 N.V. ST. REGIS RATES Neen, een raad woonhuis ouwland ouwland 0nhuis een beste weide een WOONHUIS PULLMAN-REIZEN een woonhuis bouwgrond .vette weide «laats renteniershuis 3) grond een woonhuis beste wei-, zaai en maailand een woonhuis een woonhuis hofstede-11 ha. hofstedeke 0 0 n h uis bouwgrond en weiland leon verhaeghe sega f PV.B.A. k0rtemark nationaal instituut landbouwkrediet dekklen dassen handelshuis schoon handelshuis hofsteden lesiiditsiiw'srs MEUBELS EN MOBILAIRE VOORWERPEN en een perceel TE KOOP Torse-stoelen en Zetels Weila, Bouwgronden Een aanziei,artjj geteerde en »erde DEK;DEN 13 Ha. 04 a. 20 ca. GEVRAAGD BERICHT VRAAGT PLAATS OVER TE NEMEN TE HUUR VERLOREN KWEKEN hoopt 'zekerheid BURGERS- of HANDELSHUIS TE KOOP MELKHOEVE KWEEKT IN 1950 «GOLD REDS «-KUIKENS der Moderne Broederij Kloekgebouwd WOONHUIS Met 17 aren land. Afsluitingen in 't groot Goedgelegen, ruime en gerievig* SMIDSE Een aanzienlijke pageteerde en ongetee (Bachen en 2i) TE POPERIN BEENHOUWERI. CH ARCUTRI E zijn over heel de wereld populair Voor uw Tootal-dassen één adres «SNEEUWWITJE» Huis: J. ALLEWEIRELDT-COMEYNE, Ieperstraat 17, POPERINGE. HOFSTEDE 3 HA. GEMEENTE MOORSLEDE Welgelegen BOUWGROND UIT TER HAND TE KOOP IN FRANKRIJK TE KOOP Schoon en welgelegen WOONHUIS TABAKFABRIEK WOONHUIS aan 2 WERKMANSWONINGEN HANDELSHUIS PARTIJ BESTE MAAIGRAS f Vraagt Inlichtingen by ÏÉclFcltlé tier. ILU&I Beverensteenweg 87-89, ROESELARE Officieel verdeler: itudie vail den Notaris ID REYNAERT to st ADEN. Kantoor van de Notaris BUURMANS te VEURNE. 1: op Dinsdag 21 Febr. 1950 \G: op Dinsdag 7 Maart 1950 om 3 uur namiddag, ter her- Iet Trompetjebij de Heer Bouttelgier, Ieperstraat te ten overstaan van de Heren ihter en Griffier van het Hooglede, van: nte STADEN, Hogestraat: KOOP EEN: nkeiijkheden en medegaan- en boomgaard te Staden, it Nr 7, kadaster sectie E, ex 1293a, ex 1311s en 1311f, ;ens meting 37 a. 80 ca. Best oor liosnderkwekerij (27 m. en hok). KOOP TWEE: Een partij >or bouwgrond, gelegen ne- faande, kadaster sectie E, 3a en ex 1311s, groot vol g 14 a. 30 ca. KOOP DRIE: Een partij )r bouwgrond, gelegen ne- a-nde kopen, kadaster sec- x 1293a en ex 1311s, groot \ng 10 a. 35 ca. kopen waren laatst be- ^ebruikt door wijlen Heer *se en zijn thans volledig v1ellijke aankomst met de d van samenvoeging. ®IADEN, Houthulststraat: :oop vier: >n gerieflijk ®®ijkheden en medegaan- <*e.'.gen te Staden, Houit- baI'angs de grote baan ®^ulst, bekend bij kadas- ter sectie E, nummer 776g, ^°cca. gebruikt door Heer Ge- rard.^ pjgters, zonder ge- •cjsl\ mits 1.200 Ir. 'sjaars, beta: VOorhand. Valdagen 11 Me>v ember. A1Ilhtlgen op aanvraag. Ye^dengen ter Studie. (5459) ''WHlBHBIBMBBBMnaBB van Notarissen UIT TER HAND TE KOOP Gemeente BUESKAMP groot 1 Ka. Ji3 a. GO ca. In gebruik zonder geschreven pacht. Inlichtingen te vragen ten kan- ter (5231) OQBlSaEiaBQBBBBSiBSlBBEaB^XZlSIB Studie van Deurwaarder MAKCEL VERKEST te VEURNE. Studie van de Notaris F. DELAHAYE te DIKSMUIDE. HET WEKELIJKS NIEUWS Zaterdag 18 Febr. 1S50. BIz. 11. Stad NIEUWPOORT OP VRIJDAG 24 FEBRUARI 1950 om 10 uur voormiddag, op de Markt plaats te Nieuwpoort: OPENBARE GERECHTERLIJKE VERKOPING van: ■als: eetzaalgarnituur in gesculpteerd eik; salongarnituur; restauranttafels; ouderwetse klok; radiomeubel met pick-up-p «Philips», groot aantal fonoplaten; grote mazou-tstoof Ncr- ge»; tafels en stoelen; tabourets; schilderij enen; koperen en houten luchters; tapijten, enz. IComptante betaling zonder kos ten. (5567) Studie van Notaris PAUL SIMPELAERE te Be Panne, OP DINSDAG 7 MAART 1850 om 2 uur 's namiddags, te Woumen, ter herberg bij Mr. Leo Vanthour- nout, OVERSLAG VAN: Gemeente WOUMEN, Weulvestraat: dienstig voor 'herberg, met medegaan- de erve en weiland, gelegen langs de Weulvestraat, sectie B, Nrs 1445a en 1444/0, groot 11 a. 96 ca. Gebruikt door Mr. Leo Vanthcur- nout, zonder schrift. (556-1) aBBHBaBHSHSEaHEassaEanaBB Studiën der Notarissen F. DELAHAYE ie DIKSMUIDE en G. VANDENAMEELE te WATOU. ROME, 14 d. Verblijf te Florentië, Rome, Napels, Capri, Nice. PASEN TE RÓME (Nog enkele plaatsen)6.900 Frs. ITALIE-ROME, 22 d. - Prachtreis door gans Italië. 12.450 Frs. OBERAMMERGAU. 7 d., 2.860 Frs. - 14 d. met Tyrol 5.690 Frs. BOORDEN VAN DE RIJN. - 4 d., 1.3S0 Frs. LOURDES. - 8 d., 3.500 Frs. ZONDER VERBINTENIS UITGEBREID PROGRAMMA OP AAN VRAAG BIJ; q ver leye (d-5551) Tel 353 - INGELMUNSTER. DONDERDAG 23 FEBRUARI 1950 te 3 uur, in de café De Mooie Mo len», 21, Veurnestraat, te De Panne, OPENBARE VERKOPING van: te DE PANNE, Veurnestraat 252, respectievelijk groot 555,01 m2 en 281,17 m2. Het woonhuis, zijnde sterfhuis Charles Willaert-Marteel, is onbe woond. Alle inlichtingen ter Studie van verkopende Notaris (telefoon 58, De Panne). (5404) BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBilB Studie van Notaris PAUL SIMPELAERE te DE PANNE. OP MAANDAG 6 MAART 1950 om 2 'A uur namiddag, in het Hotel «De Vrede», bij Mr Jerome Zwaene- poel, Grote Markt, te Diksmuide, OPENBARE VERKOPING in één enkele zitdag, van Gemeente SCHGRE Ean allerbeste groot 3 Ha. 62 a. 80 ca., palende aan de steenweg van Schore naar Le-ke, kadastraal bekend Sektie B, Nrs 260a, 261 en 282. In pachte door Mr Hector Decoster te Moerkerks tot 1 Oktober 1956, mits 15.000 fr. 's jaars boven de lasten. Eigendomstitels berusten bij Nota ris Vandenameele. (5456) NAAIMACHINE Singer groot model (kleermakersmachine), in zeer goede staat. Inl. A. t. D. (5413) TE KOOP, BIJ UITSCHEIDING: Aan voordelige prijs: gegarnierd met leder, bidbank, dienst- tafels, Cuir de Cordous, enz. Bevragen: Moerkersteenweg 30, te St-Kruis. (5412) VULHAARD (fsu continu), groot model, merk «Godin», bruine émail, binnen réfractaire steen. Zeer voor delige prijs. Inl. A. t. D. (5414) Studies van Notarissen P. DENIS te Nieuwpoort, en VERLINDEN te Sint-Niklaas-Waas. -J® te IZEGEM, I:i [EU te IEPER en S< bxjDDERVOORDE. INSTEdaG 21 FEBRUARI, TOESLgDAG 7 MAART '50, te 3 uupt namiddag in De Grote Ijzegem, hoek Markt en Genvan ÏEGEM, Ingelmurnveg en italianelaan kadastratj sectie B, nrs 66f, 68,' 69a, 94i 95; 96 97, 98b, '265b en 2,n groot 4 Ha. 19 a Verdeel<öpen. 1 Alles 'vri betaling der koop som en a%3en. li IiHe. Recht vSjVoeging. Zie placet plan te beko men, alsoo'ig miichtingen, ter studie, van oonck te -Izegem, 26,. Nieuwst (5315) DONDERDAG 9 MAART 1950 te 3 uur, in. de café «Tramstatie» te Houtem-V-eurhe, bij Mijnheer L. Claeys, OPENBARE VERKOPING van: Gemeente HOUTEM-VEURNE 1) Een onlangs nieuw gebouwd en gerievig met garage, boomgaard en tuin, Dorp straat, groot 460 m2, Voorzien van warm en koud lopend water. Onbewoond. Sterfhuis Decorte-Sampers. 2) een woonhuis met afhangen, koer en. tuin, Dorp straat, groot 257 m2. met bomg-aard, groot 170 m2. Alle inlichtingen ter Studie van verkopende Notaris (telefoon 58, De Panne). (5572) SBBBBBlBBBiSHBBHaaBBBSilBBBa Studie van de Notaris F. DELAHAYE te DIKSMUIDE. Studi<eurwaar{ier ROGER 'T te HOOGLEDE. openbjpkopxnq (Badmanen) Tk in de herberg n Ganzetjè», Vanden Peerebc,tSi Mj de Heer Omer Van den OP ZATERDAGgRUARI 1950 om 10 uur voog( Roger T KINDT, Deuer, openbaar yerkopen, in de 1 jn 't Gan- zèlje Vanden Iomplaats, bij de Heer Omer \n Eerg'he te leper, een aanzier^ruj schone dekkleden, bachertt; enz, alles zeer geschikt voor juwers, voer lieden, meubelmak^ipperSj aan_ nemers, vlashandelgjkrieken en andere bedrijven. Al die 'dekkledenx voortreffe lijke staat van ondi en bestaan in verschillende afien en kwa liteit. Die goederen zullfttbaar zijn in voormeld lokaal, jg der ver koping, vanaf 9 uu-mlddag en worden bij deverkcb.ee! open gelegd; Komptante betalinWOne voor waarden. 'Zég Het voort. (d-5230) ■aaBBsnBBBBnna%iaas!98B Studie van De'rder ROGER 'T KINDT toGLEDE. OP DINSDAG 28 FEBRUARI 1950 om 2 uur 's namiddags te Merkem, ter herberg De Zwaan bij Mr. De- vriere, OVERSLAG VAN: Gemeente MERKEM met stallingen, verdere aanhorigheden en medegaande erve, sectie C, Nrs 434 en 435a, groot 14 a. 80 ca. Gebruikt door Mr. Gaston Van- thuyne, mits jaarlijks 1.700 fr. las ten en assurantie. (5457) OP MAANDAG 27 FEBRUARI 1950 om 3 uur 's namiddags, in de café La Liberté bij d'Heer Charles De meyere. Grote Markit te Nieuwport, TOESLAG VAN: Gemeente WESTENDE verdeeld in 12 loten, respectievelijk groot; Koop 1: Weiland, 1 Ha. 64 a. 60 ca. ïngesteld: 75.000 fr. Koop 2: Weiland, 32 a. 50 ca. Ingesteld: 10.000 fr. Koop 3: Weiland, 1 Ha. 28 a. 30 ca, Ingesteld: 45.000 fr. Koop 4: Land, 85 a. 50 ca. Ingesteld: 50.000 fr. Koop 5: Land, I Ha. 25 a. 90 ca. Ingesteld: 75.000 fr. Koop 6: Land, 1 Ha. 21 a. 10 ca, Ingesteld: 65.000 fr, Koop 7: Weiland, 2 Ha. 23 a. 00 ca. Ingesteld: 126.000 fr. Koop 8: Weiland, 1 Ha. 60 a. 30 ca. ingesteld: 117.000 fr. Koop 9: Weiland, 73 a. 90 ca. Ingesteld: 57.000 fr. Koop 10: Maaigras, 16 a. 30 ca. Ingesteld: 500 fr. Koop 11: Land, 83 a. 30 ca. Ingesteld: 52.000 fr. Koop 12: Land, 73 a. 20 ca. Ingesteld: 51.000 fr. Met recht van samenvoeging. Gewone voorwaarden. Voor verdere beschrijving, zie af- flehen. Voor alle inlichtingen zich wen den ter studie van voornoemden Notaris P. DENIS, Kokstraat 9, te Nieuwpoort. (5563) BESHHSHBBBlSBBMSiaBBBISBBSIglB Studie van de Notaris de GRAVE te LO. GEVRAAGD GOEDE MEID, 19 k 25 jaar. Fri ture Georges, Zeelaan 117, De Panne. (5491) o MEID, voor alle werk, vanaf 1 Maart. Zich wenden: Hotel «Aurore», Blanc Garinstraat 5, Knokke-aan Zee. (5494) O ZEER DEFTIGE MEID van 17 tot 25 jaar. Gewenst een weinig Frans sprekend. Bij Dokter Verlinde, Kok- sijde. (5508) o Deftige MEID. Zich aanbieden: Ooststraat 34, Roeselare. (R.2553) o MEID voor Kortrijk. Fransspre kend. Reeds gediend hebbend. Adres ter Drukkerij. (R.2569) TE KOOP AAN SPOTPRIJS: Schrapmachine 0,40 br. Moerkerkesteenweg 30, Sint-Kruis, Brugge. (5415) AUTO «Renault» 1935, zeer goe de staat. Zich wenden: Hotel Mari time St Idesbald, of telefoneren Nr 21105 Koksijde. (5505) 4 OKKASIE NAAIMACHINES voor huishouden, en 1 ZIG-ZAG voor naaister. Lage prijs. Casselstraat 5, leper. (5482) NIEUWE DRIEWIELKAR, ijzeren beslag, aan voordelige prijs. Bij La- seure, smid, Speelhof, Proven. (C.2381) o GROTE KLEERKAS, werkbank, ■kruiwagen, betonstaken en platen. Krombekestr. 5, Poperinge. (C.2389) Moderne Koffiebranderij vraagt: DEPOTHOUDER voor iedere Gemeente en Stad van West-Vlaanderen. - Schone bijver dienste gewaarborgd. - Verkoop van beste Koffies en Margarinen zeer be kend in de streek van West-Vlaan- deren. - Schrijven ter drukkerij on der nummer 5581. (5581) DE C.V.P. EN DE VOLKSRAADLEGING Door de Partijraad van de C.V.P., in vergadering bijeenge komen op Woensdag jl., werd vastgesteld dat de Volksraadple ging de beslissende stap is voor 's Konings terugkeer. Dit vraagstuk staat boven de partijen, zo zegden de verslag gevers, vat echter niet betekent dat de C.V.P. er zich kan bui ten houden. De C.V.P. verleent haar medewerking aan de zelf standige comité's vcor de volks raadpleging zonder hiervan een partijkwestie te maken. Tijdens de bespreking werd dit standpunt goedgekeurd. Te vens werd er de nadruk op ge legd, dat ter plaatse de opportu niteit van de medewerking moet nagegaan worden en dat er moet naar gestreefd worden alles te vermijden wat de indruk zou verwekken dat het om een par tijzaak gaat. Hierbij spelen b.v. een rol: de keuze van het lokaal, de aanduiding der sprekers, enz. Tevens werd er op gewezen dat, met de goedkeuring dei- volksraadpleging, de opdracht der mandatarissen niet beëindigd is. Zij dienen nu, in het kader van het aangenomen standpunt, te iiveren voor de terugkeer van de Koning VANAF 1 APRIL GEEN PASPOORT MEER VOOR NEDERLAND Prachtige gesculpteerde VOOR DEUR. Bevragen: Langestraat 79, Nieuwpoort. (N.1398) Zeer schone Duitse SCHAPERS HONDEN, zwarte rug, met pédigré, 6 maanden. - Zeelaan 166, Koksijde- Bad. (5579) TE KOOP WEGENS VERGROTING MOTOR Clays25 P.K. en TRAC TOR Burkerk 40 PLC., Diesel, als ook GOEDE KOORDEN, STROPRES alles in goede staat. Te bezichtigen alle dagen. Zich wenden: Woesten- steenweg 8, Oostvleteren. (C.2405) BEKWAME MEID voor huishou den van 3 personen. Hazeltstraat 11 Roeselare. (R.5333) a MEID, minstens 16 jaar of alleen staande vrouw, voor katholiek huis houden. Bruggestr. 223, Menen. (5418) UIT TER HAND TE KOOP: met vier benedenplaatsen en kelder, alsmede 11 a.grond en boomgaard, met schuur, koei- en zwijnstallen, ge. legen te LO. - Seffens in gebruik. (5448) BBBlBBlHBSEIlfflHBBBBiaBtSBiaBBB Studie van Notaris VANDE PUTTE te ZWEVEZELE. BELANGRIJKE OUDGEKENDE PELSENFABRIEK zoekt GOEDGELEGEN DEPOTS. - Een weinig op de hoogte zijn van het vak. - A. t. D. (5336) SMIDSGAST. Bij Cappoen, Dorp straat 56, Dikkébus. (5588) Goede DIENSTMEID, minstens 26 jaar. Zich wenden: Pension MusuriZouavenlaan, Ko-ksijde- Ba/den. (V.1549) Deftige MEID, kunnende tafel die nen, sprekende een weinig Frans. Hotel des ArcadesOoststraat 18, Veurne. (V.1550) DIENSTMEID in katholiek huis gezin, vcor -gewoon huiswerk, met uitsluiting van wassen en koken. Degelijk loon verzekerd. Te Kortrijk. Adres ter Drukkerij. (5582) MEID voor alle huiswerk. Goed loon. Kost en inwoon. Bij De S-met Urbain, Aannemer, Ringpad, Kok- sijd-e-Baden. (5583) Goede, deftige, eerlijke IdENST- MEID, burgerskeuken kennend, min stens 20 jaar, reeds gediend hebbend, met g-oede getuigschriften. Bij gezin zonder kinderen. Omtrek Poperinge. Adres ter Drukkerij. (5584) Ernstige MEID, minstens 18 jaar, voor alle werk in hotel. Dringend. Hoog loon. Omtrek Diksmuide. Adres ter Drukkerij. (5585) Goede MEID voor Koksijde- Ba-den. Voor alle inlichtingen zich wenden: Ooststr. 53, Veurne. (5586) o WERKVROUW, 1 dag per week, nl. Donderdag, te Poperinge. Adres ter Drukkerij. (c.2396) Van bevoegde Nederlandse zij de worde vernomen dat voor het toeristenverkeer tussen België en Nederland de reispaspoorten vermoedelijk met ingang van 1 April a.s. niet meer nodig zul len zijn, en dat de Belgische rei zigers van die datum af zullen kunnen volstaan met hun iden titeitskaart, de Nederlandse met het zg. bewijs van Nederlander schap. LENING TOT WEDEROPBOUW JONGELINGEN die begeren in. Frankrijk een plaats te vinden als stagiairs, om de streek te leren ken nen, en er te leren boeren bij Bel- gisohe boeren, mogen zich wenden bij C. .Van Eecke, Kaaiplaats, Veurne. (5419) GOEDE MEID, voor Brussel.- Voor. delige voorwaarden. Geen was. Goede kost. Zich wenden: Strocstraat 13, te Brussel. (N.1397) EERLIJK en DEFTIG MEISJE, liefst van 18 tot 25 jaar, Vlaams en Frans sprekend, voor bediening in groot café. Hoge verdiensten verze kerd. Zich aanbieden Café Eiland leper. (5486) Studie van de Notaris F. DELAHAYE te DIKSMUIDE. BIJ ROUWKOOP OP DINSDAG 7 MAART 1950 om 3 uur 's namiddags, te Woumen, ter herberg Sinte Barbara OVERSLAG VAN: Gemeente WOUMEN met aanhorigheden en bouwland, ge legen langs de Schrevestraat, sect'ie B, Nrs 440c, 441c en 716a, groot 59 a. 35 ca. Gebruikt door Mr Pier re Bulcke. (5565) IBBBaBSËBSSSBaiSBSiSaiBaSllSiS (W.-Vl.) - Onmiddellijk vrij. Zich wenden: Leopoldstraat 24, te KORTRIJK. (5446) UIT TER HAND TE KOOP te MERKEM, Jonkershovestraat «1 Steenbeek, groot 2 Ha. Onmiddellijk genot en gebruik. (d.5387) Studie van Notaris ACKERMAN te HEULE. DRINGEND GEVRAAGD TWEE INSPECTEURS voor Roeselare, Menen en Izegem. Vast loon. Hoge commissie. Moe ten op hoogte zijn van Verzeke ringen. ZiCh wenden: Martens, Ieperstr. 72, Roeselare. (R.2555) BEKWAME CHAUFFEUR, kun nende omgaan met benzine- en die selmotoren. Omstreken Menen-leper. A t D (5495) 'a BOERENGAST, kunnende alle boerenwerk, paarden geleiden, best melken. Liefst voor Veurne-Ambacht. Schrijven ter drukkerij onder Nr 5496. (5496) WERKVROUW, enkele dagen per week. Calonnegracht 6, Veurne. (V.1551) in Centrum Stad Roeselare: HERENHUIS MET GARAGE serre en tuin, voorzien van centrale verwarming, lopend water, sanitaire inrichting, met al de apparaten en vol ledig ingerichte badkamer. Zich mel_ den: Rijselstr. 19, Roeselare. (R.2564) HERBERG met omliggende land, gelegen te Hoogstade-Dorp. Zich w.: Brouwerij Doohy, Hoogstade. (C.2375) ROOD-KRUIS-BUNKER, 9 plaat sen, 400 m. van zee, bij Hdtel Er mitage Adres; Rul., 53, Vander Nootstra-at, Brussel. (5587) 2" SCHIJF 1949 55' Trekking van 15-2-50 De uitslag van de 55" trekking van de Lening tot Wederopbouw (2° schijf) luidt: Wint 1.000.000 fr.: Reeks 5824 Nummer 0019 Wint 500.000 fr.: Reeks 6426 Nummer 0745 De andere obligaties van deze reeksen zijn uitkeerbaar tegen 1.000 frank. NIEUWSJES IN 'X KORT Een loodgieter die een on deraardse waterleiding herstelde te Londen, ontdekte bij delvings werken een vat gevuld met zilve ren muntstukken die samenge pakt waren in oude zakken. De waarde van de vondst bedraagt in onze munt ongeveer 840.000 fr. en werd door de staatsontvanger namens de regering in beslag ge nomen. Vorig jaar stief in deze woning een alleenwonend vishan delaar. De Rota, het opperste ge rechtshof van het Vatiicaan verklaarde bij monde van Mgr Dina Staffa dat Ingrid Bergh- man en Rossellini volgens de Kerk in openlijk overspel leven en dat hun beroemdheid hun schanddaad nog verhoogt. Te Nizza werd een tentoon stelling geopend van Brugse kant, georganiseerd door de Uni on Granco-Belge des Alpes Ma- ritimes. De plechtige opening ge beurde in bijzijn van de Belgi sche Consul te Niizza. Twee Brug se meisjes als kantwerksters uit gedost zullen tijdens de tentoon stelling aan het werk zijn bij het kantkussen. ■■in «1lliO»««fcmi «11 «lii .mi Wellre verpakking ver kiezen de kwekers voor bet Voedsel dat voor 't Ikweken bestemd is? De PAPIEREN ZAK BATES) i»n 25 of 50 kg, verloren t>ij is zo practisch en zodanig netter en gezonder Welke verpakking laat toe het Voedsel onge dekt en zonder vrees voor slecht weer te ver- 1 0 voeren? De PAPIEREN ZAK BATES^ ihij beschut doelmatig het Voedsel tegen vochtigheid^ In slecht weer. Welke verpakking levert] en lost, altijd, haar gehele inhoud Voedsel jaan de kweker 7 IDe PAPIEREN ZAK BATES (hij laat niets doorzeven (zijn inhoud en laat laatste gram los wa men hem uitaieUJ' Welke Voedselverpt jcing laat toe de besmet ting in t kweken té, yermijden 7 neM pe PAPIEREN ZAR BATËSV jhij levert het voedsel zuiverï droog, onbesmet, zoals hef door defabrikant,k>Q«>ak» jwordbi DENK ER AAM ALS U VOEDSEL- -KOOPT OOK'. VENTUL. ZAKKEN' EN OPEN ZAKKEN, automatische vulmachiwe^ VOORHEEN SOCIÉTÉ DES SACS A VALVE BATES TE KOOP UIT DER HAND. STAD DIKSMUIDE. in de Vredestraat. Onmiddellijk vrij. Om te bezichtigen: C. Devidts, Montanusstraat. (5449) OVER TE NEMEN I TE L 212 TUB1Z E REIZIGER, voor West-Vlaanderen, voor Biscuiterie-Conflserie. Na proef tijd vast loon. Schrijven ter druk- I bij Gaston Ampe, beenhouwer Woes- kerij onder Nr 5580. (5580) ten. (cC.2392) Geel-bruin DEKZEIL (ibaohe) on geveer 5 m. op 5 m., tussen Roese lare en Woesten. Terug te bezorgen TE KOOP TE KOMEN gebouwd op 520 m2. - Onmiddel lijk vrij. Zich wenden: Wervikstraat 17, KOMEN. (d-5475) gelegen te KOKSIJDE-DORP. Zich wenden bij Adolf Vandamme, Noordstraat, Koksijde-Dorp. (N.1395) UIT TER HAND TE KOOP Doornik-Stad, 5 6 Ha., met kleine overname. Zich wenden Delannoo- Ide, Zillebeke. (d.5579) GELUWE (Tel.318 Meenen) Wij verzekeren een goede opfok. - Geen of weinig afval. - Veel en grote eieren. De kweek en leg m 1949, bij onze talrijke kliënten, zijn hiervan het beste bewijs. Ook Witte Leghorn, Rhode Island en andere productiekruisingen met inrijpoort en bouwgrond, dienstig voor alle handel. Gelegen te St-Jjui-ter-Biezen bij Watou, bij de Tramstatie. Adres ter Drukkerij, (d.5575) UIT TER HAND TE KOOP Bij deze willen wij onze Klienteel er attent op maken dat opnieuw een afslag van de Ursus-draad en van onze afsluitingen in 't algemeen is ingetreden. Duren is een schone stadzegt men, blijven duren is nog veel scho ner!! Zullen die fabelachtige lage prijzen lang behouden blijven???... Daarom profiteert, koopt NU, opdat ge niet te laat komt. Koopt bij ons den Ursus... DEN ECHTEN URSUS! Vraagt onze nieuwste prijzen, aan ons rechtstreeks, of aan onze agen ten verspreid over gans de Provincie. Tel. Handzame 121. (d-5473) OVER TE NEMEN EN TE HUUR TE IEPER met werktuigen en materiaal. Schoon, groot WOONHUIS voorzien van gas, electriciteit ea prachtige hof. Zich wenden: Kaaistraat 12, leper (van 14 tot 16 uur). (d.5405) IBBBBBBBBHIBBBSaBBBBBBBBBB (Openb. instel, opger. bij K.B. 30-9-'37) 56, JOZEF II STRAAT, BRUSSEL. Tel. 18.40.04. OPENBARE VEBn, van in Hotel de Ia Messag t Markt- pl.iats 19, bij de Heer Hu Hilaire. OP VRIJDAG 24 FBBIRI 1950 om 10 uur voormiddagi Roger T KINDT, Deurwaardepembaar verkopen, in Hótel de lessage- rieMarktplaats 19, he Heer Huyghe Hilaire, te Pofge, een aanzienlijke partij schonkkleden, bachen, zeilen, enz., allieer ge schat 'voor landbouwers, rlieden, meubelmakers, schippers, nemers, vlashandelaars, fabrieken andere bedrijven. Al dié dekkleden zijn Itortref- felijké staat van onderhoen be staan in verschillende afmgen en kwaliteit. Die goederen zullen zichir zijn in voormeld lokaal de dagr ver koping, vanaf 9 uur voorn: ag en worden bij de verkoop geli open gelegd, Komptante betaling. Gtwi voor waarden. Zeg het voort. -5229) IBBBiiaBBHHBEBBBBBiaailBBB OVER TE NEMEN: prachtlnstallatiei Spotprijs: 15.000 frank, In volkrijke buurt t«VNT- WERPEN, - Schrijven ter cUkefij onder Nr 5408. 5408) GEOEP. MERK Alle kwaliteiten, die steeds de TOOT AL waarborg dragen. 29,50 Fr. 37,50 Fr. 57,50 Fr. Model voor jongens 27,50 Fr» ETS, TOOTAL, VAN M AERtANTSTR A at 16, BRUSSEL., (d-5569) Tel. 53. UIT TER HAND TE KOOP BIJ MENEN: met 10 Ha. buiten pacht. Zich wenden: 76, Rijselstraat, te IEPER. - Tel. 163. (d-5338) BBBBBBBEBBBBBBBBBBBBBBBBH OPENBARE ONDERSTAND - IEPER OPENBARE VERHURING bij opbod voor 3, 6, 9 Jaar, van staande te IEPER, Rijselstraat Nr 42, laatst bewoond door wijlen Heer Camlel Banckaert. VRIJDAG 3 MAART 1950 te 3 uur namiddag, in de zittingszaal der Commissie, Rijselstraat 38. Inlichtingen te bekomen op het Secretariaat, Rijselstraat 38, Ambt van Meester Vander Meersch, Notaris te leper. (d-5463) EBaaaaaBBEEBBBBBBBBBBBBBB UIT TER HAND TE KOOP met puin. Te DIKSMUIDE,, Vrij heidsplaats (Oudé Vismarkt)1 Inl.: IJzwlaan 12, DIKSMUIDE. (d-5479) uiterst goed gelegen, in goeden staat. ONMIDDELLIJK VRIJ. Zich wenden: Marktstraat 46, te NIEUWPOORT. (N.1394) Gelegen in TOURAINE (Tuin van Frankrijk) Herenhuis en Hoeve, 37 Ha. 600.000 Bfr. Herenhuis en Hoeve, 29 Ha. 525.000 Bfr, Hofstede, 114 Ha. 1.200.000 Bfr. Hofstede, 25 Ha. 300.000 Bfr. Hofstede, 127 Ha. 870.000 Bfr. Hofstede, 41 Ha. 390.000 Bfr, Inlicht, over verlaten hofsteden. - Overname van hofsteden ia versch. Departem. Gunst, voorw. GELEGENHEID i Hofstede In Lu xemburg (België) met 10 Hectaren, 425,000 fr. 27 Ha, in pacht. Vrij 1 Mei 1950. Geen overname. Bureel: Elisabethlaan 78,KNOKKE- Zoute. - Tel.: 625.47. (d.5452) IBBBBSBEBBBBBBBBBUBIUBBB UIT TER HAND TE KOOP met nevenstaande smis en stallingen, alsook 10 aren grond, met 30 fruit bomen, gelegen Vaartstraat 16, Poi- linkhove. Voor alle inlichtingen i Ernest Ma*- scheleln, Veum-estraat 2, Pollink- hove. (d.5573) volledige installatie, materiaal in nieuwe staat. Zich wenden: Six, Wervikstr., 17, KOMEN. (d-5477) WWWtftfVWOVWVWWWVWWWWSfli UIT TER HAND TE KOOP met 5 plaatsen beneden, grote schuur, afhankelijkheden, 10 fruitbomen, met 20 a. 9 ca. land. Verkocht door eigenaar. Inl.: Geerlandt Camiel, Waterdam 82, MOORSLEDE. (d-5474) Mogelijkheid leningen te bekomen op landbouwvoorrecht voor de uit rusting van de hoeven. Voor alle inlichtingen wendt U in volle vertrouwen tot de aangenomen gewestelijke vertegenwoordigers HH. GHESQUIERE A, 26, Maria van Burgondlelaan, Brugg*. L. MAES, 23, Statiestraat, Komen. SINNAEVE m, 25, Molenstraat, Diksmuid». E. WUYLENS, 10, Maarschalk Fooh- (d-3523) laan, leper. "v" COMMISSIE VAN OPENBAREN ONDERSTAND Openbare verpachting van twee percelen BOUWLAND Er zal overgegaan worden tot het openbaar verpachten van twee perce len bouwland gelegen te Moorslede Sectie B nrs 126 en 115, groot 48 a. 30 ca. en 6 a. 30 ca. De aanbiedingen moeten gedaan worden per aangetekend schrijven onder gesloten omslag vóór 3 Maart 1950. Namens de C.O.O.I De Secretaris, De Voorzitter, DENEOKER A, DERUYTERE C. (d-5232) met 300 m2 erve. Zich wenden K. V, Duinkerkestr. 7, Veurne. (V.1552) BBBBBaSffiBBBBBBBBBBBBBBBBB UIT TER HAND TE KOOP met garage, ia goede staat. Gematig de prijs. Inl.i Plaebevoe*. Kerk straat 3, Koksljde. (5577) GEMEENTE POLLINKHOVB UIT TER HAND TE KOOP! groot 61 a. 5 ca, Inl. bij Miohel Straetburgh, Burg- weg 34, Pollinkhov* (d-5473) (d-R. 2568)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 11