Zofiiaosernioent Wereldgebeurtenissen Brief uit Brussel DE WEEK IN ONS LAND HOPLA VIM IS ER Vissersboot in nood ter hoogte van De Panne Ds verstikking te Veurne Qoop 450 jaap tuepd ^eizep I{apel cjsbopen krijgt ons land TE WERVIK De dampen der badkamer slaan neer als een vet tig waas op de gepolijste vlakken en maken ze glansloos en dof. Een uiterst geschikt terrein voor de microbenLaat uw gezondheid niet bedreigen. Gebruik Vim om die neerslag zonder moeite te verwijderen. Vim geeft aan uw badkamer glans en reinheid terug. BESTRIJDT w HET VET #1 INHULDIGING VAN Z.E.H. FLAMAMD TE GÏJVERÏMEOVE 't Heilig Jaar in de loop der Eeuwen HET SPIONNAGEPR OCES TE LONDEN RUSSISCH-CHÏNEES PACT ONDERTEKEND werf5 dnieuws rin3 drastische maatregelen voorziet, departement werken 207 Communis- Ook het derde slochfoller overleden u UUt 's ülanbF Hnnalen HET WEKELIJKS NIEUWS r Zaterdag 18 Febr. 1£50. Bïz. 2. persoon die hij in Amerika ontmoette en die zo pas van. een reis uit Mos kou terugkeerde. invoerrecht op nederlandse boter ingesteld In de E",onomis"hs Ministeriële wanneer produceert ons iland grondstoffen voor dameskousen? De zogenaamde Nylonkousen die te ons land worden geproduceerd vergen maandelijks 15 Ten grond stoffen. Het Nylon echter, volgens de brevetten van Du Pont de Ne mours, dat tot nogtoe uit Amerika Raad werd het Nederlands systeem werd ingevoerd, krijgt thans een con- van heffingen onderzocht op de uit- currept in het «Perion» dat in Zwit- voer van sommige landbouwproduk- serl&nd uitgevonden werd en dat ten. Deze heffingen die tot nogtoe vanaf 1951 én in Zwitserland én in gedaan werden door Nederland op Nederland gefabriceerd zal wo'den. haar uitvoer zullen voortaan weg- Wanneer grijpt onze industrie deze vallen en vervangen worden door gelegenheid te baat cm zelf zijn heffingen langs Belgische zijde op grondstoffen voor damesk'usen te de invoer. Wat de kostprijs der pro- vervaardigen? Tot nogtoe immers is dukten betreft, deze zal dus niet ge- onze industrie aangewezen op zeer wijzigd worden, alleen zal het ver- dure invoer. Twee landen die Indus- schil hierin liggen dat, wat tot rc~- trieel felteliik achterstaan bij het toe naar de Nederlandse schatkist onze, nameli'k Zwitserland en Ne- ging voortaan in de Belgische schat- derland. nemen hier een aanzien- kist zal terecht komen. Deze maat- lijke voorsprong. HERTENK1NG der SLACHTOFFERS van HET «hollands DIEP» Reeds 'gerulmon tijd koesterde men het plan alle Belgische krijgsgevan genen, die bij de scheepsramp van regel heeft vooral betrekking op boter en andere zuivelprodukten. e -:n statuut voor DIENSTWEIGERAARS Bij de Senaat werd een verzoek schrift ingediend tot het bekomen 19'0 bij hun overbrenging naar de van een statuut voor de dienstweige- krijgsgevangenkampen' dcor de Duit- raars uit gewetensbezwaren. Het ver- se.vs, in het Hollands Diep om het zoek steunt zich op de Rechten van leven kwamen en die te Willemstad den Mens zoals deze door de U.NO. begraven liggen, in één begraafplaats aangenomen en erkend werden. Al- samen te brengen en daar een mo- hoewel van katholieke zijde reeds nument tot hun aandenken op te herhaaldelijk aangedrongen werd een richten. regeling hierin te vinden schijnt In samenwerking van de Belgische men van overheidswege nog niet ge en Nederlandse Regering zal dit neigd dit statuut in het leven te roe- plcn verwezenlijkt worden; dit mo- pen. nument wordt op Pinkster-Maandag Wel werden door het Ministerie (29 Mei 1950) ingehuldigd. Dit is dus van Landsverdediging reeds stappen juist op de 10e verjaardag van deze gedaan bij de Legeraalmoezeniers ramo. De Nederlandse Regering om hun mening te kennen inzake heeft de onkosten tot oprichting van behandeling van dienstweigeraars uit het monument op zich genomen. gewetensbezwaar. beslissingen inzake teelt wat de rijkswacht van suikerbieten in de wacht sleepte De besprekingen tussen vertegen- De begroting van de Rijkswacht wcordigers van de suikerfabrieken opgemaakt in de Senaatscommissie en de verbouwers van suikerbieten, voor Landsverdediging geeft de lijst die reeds enkele weken geleden be- van de wapens en munitie die door gonnen werden, zijn tot een goed de Rijkswacht in beslag genomen einde gebracht. werden van 3 September 1944 tot 31 Overeengekomen werd onmiddel- December 1949. Het is een heel ar- lijk over te gaan tot uitvoer van senaal. 50.000 Ton suiker, dit ten einde de 281 machinegeweren; 122 mitrail- hinnenlandse markt te ontlasten, leurgeweren558 machinepistolen Om het verlies bij deze uitvoer, aan 3.538 geweren en oorlogskarabijnen; lagere dan in België geldende prij- 3.991 granaten (kisten, stukken) en zen, goed te maken zal voor dit jaar 15 kisten en 2 granaatwerpers; 4.049 de prijs per Ton voor de suikerbie- pistolen; 13 kanonnen-obuswerpers; ten met 40 fr. verlaagd worden. 134 sportkarabijnen; 69 bommen-tor- Om een herhaling van deze toe- pillen en 1 bazooka; 225 mimen; stand te voorkomen werden de ver- 1.162 bajonetten; 600 dolken; 45 sa- bouwers uitgenodigd uit eigen bewe- bels; 20 knotsen; 644 jachtgeweren; ging hun beteelde oppervlakte aan 102 gummistokken; 109 vuurpijlwer- suikerbleten te verminderen. Moesten pers. zij echter volgend jaar hij hun le- Spijtig genoeg zegt dit verslag niet vering boven de, 90 t.h. van de op- waar en bij wie dit alles buit ge- torerigst tijdens de referentiejaren ko- maakt werd. meh, dan zal het overschot vergoed zilveren wordeh aan prijzen die op de wereld- bisschopsjubileum markt gangbaai- zijn. van mgr kerckhofs, bisschop van luik Mgr Kerckhofs, bisschop van Luik, BRUGGE TRACHT DE VERVOER KWESTIE OP TE LOSSEN vierde op 11 Februari de 25e ver jaardag van zijn Bisschopswijding. De electrische trams regelden tot Naar Aanleiding van dit jubileum nogtoe het reizigersvervoer in Brug- grepen in de stad Luik indrukwek- ge. De Trammaatschappij echter zag kende plechtigheden plaats. In de geen uitkomst meer in de toestand St-Pauluskathedraal werd door de vermits de laatste jaren voor meer Doorluchtige Jubilaris zelf een plech- dan 8 millioen verlies geboekt werd. tige pontificale Dankmis gecele- In overeenkomst met het Stadsbe- breerd waarbij talrijke vooraan- sluur dat trouwens ook de verfraai- staanden tegenwoordig waren. Bij ing van het stadsbeeld op het oog deze gelegenheid werd ook de cari- bad bij het eventueel verdwijnen der tatieve actie herdacht die door Mgr storende luchtlijnen, werd besloten Kerckhofs gevoerd werd in Palestina proeven te doen met de zogenaamde en waarbij aan de slachtoffers van éénmansautobussen. Op deze bussen de oorlog in het Heilig Land ruime doet één man dienst als geleider en steun kon toebedeeld worden. Per ontvanger. soonlijk heeft Mgr Kerckhofs toen Om niet te vlug van stapel te lo- zijn beschermelingen in Palestina pen zal op 15 Maart begonnen wor- bezocht, De Katholieken uit deze den met het inleggen van dergelijke verre streken hadden er dan ook aan autobus op de lijn Oostkamp-St-Mi- gehouden bij die gelegenheid van chiels-Station-Markt. dit plechtig jubileum hun dank aan Op een vergadering echter van hun doorluchtige beschermer uit te autobusuitbaters van West-Vlaande- drukken, ren werd gewezen op het feit dat de Maatschappij van buurtspoorwegen OORLOG AAN DE OORLOG niet in staat zal zijn het probleem Tijdens een galavoorstelling in het doelmatig op te lossen en dat het paieis Voor Schone Kunsten te Brus- stellig beter en voordeliger ware deze seli en ln aanwezigheid van talrijke autobusuitbatxngen toe te vertrou- personaliteiten werd de nieuwe do- wen.aan uitbaters die in dit vak ge- CUmentaire film «Oorlog aan de specialiseerd zijn. De mogelijkheid oorlogafgerold. Het was de eerste werd zelfs geopperd van een gebeur- vertoning van deze band in ons li.jke overname van personeel. In ]an(j. füm stelt de gruwelijkheid ieder geval is deze vervoerkwestie van de oorlog voor en het lot van nog niet van de baan en dienen een eenvoudig arbeidersgezin in deze eerst de resultaten afgewacht. omstandigheden. Het werk werd ver- wezenlijkt door de cinemaphotogra- i?c mcDTonBu fische diensten van het Vaticaan de ijzer idhen met medewerking van archieven uit Dinsdag 28 Februari wordt bij 'de de Ver. Staten, Engeland, Frankrijk, Kamer van Inbeschuldigingstelling Spanje, Italië en België. Er is voor win het Beroepshof te Gent, het ver- zien dat een ruime verspreiding van slag ingediend dat opgemaakt werd deze band zal gebeuren in alle bios- door de magistraat gelast met het copen van ons land. onderzoek inzake dynamitering van de IJzertoren. Deze aanslag had WMWWWMWWWWWWWWWWWWWWWWWW» plaats ln Maart 1946. TRAGISCH ONGEVAL Schipperin beide voeten afgesnoerd. Zaterdag 11 Februari 11., te 16.30 u., tijdens het stormweder, gebeurde een erg arbeidsongeval op het schip Augustvarende op de Leierivier, ter hoogte der brug te Wervik. Op het ogenblik dat het sc'hip op sleeptouw werd genomen door een motorschip, wilde Mevr. Huys-Struif, 34 jaar oud, uit Willebroek, de kabel aan de scheepsblok vastleggen, doch wegens de hevige wind en de sterke stroming remde het schip. Door een lus in de kabel werd Mevr. Huys bo ven beide enkels tussen kabel en scheepsblok gegrepen, met het gevolg dat haar beide voeten letterlijk af gesnoerd werden. Onmiddellijk werd de ongelukkige door de zorgen van Heer Dr. D'Hoore naar het zieken huis te Wervik overgebracht, alwaar haar beide voeten tot boven de enkels afgezet werden. Haar toestand is thans bevredigend. BERICHT AAN DE OUDSTRÏJDERS VAN '14-T8 VERDUBBELING VAN DE FRONTSTREEPRENTE De Oudstrijders, die houder zijn van de Vuurkaart, worden er aan herinnerd dat ze, mits tijdige aan vraag, de verhoging met 100 van hun Frontstreeprente bekomen van af de eerste dag van het trimester, waarin ze de ouderdom van 55 jaar bereiken. De belanghebbenden, die geboren zijn in April, Mei of Juni 1895, doen hun aanvraag in de loop van de maand Februari of in 't begin van de maand Maart 1950. Ze wenden zich hiervoor tot hun Oudstrijders- vereniging. Zij, die nergens aangesloten zijn, moeten schrijven naar het Ministe rie van Financiën, Algemene Directie der Pensioenen, Bestuur der Militaire Pensioenen, 5'' Bureel, Galileilaan 3, Brussel III, om het nodige aanvraag formulier (formulier voor afschrift van Vuurkaart) te bekomen. Hun schrijven dient te vermelden: naam en voornaam, geboorteplaats en ge boortedatum, hun adres, alsmede het nummer hunner Vuurkaart. ZAL DE ELECTRÏCITEITSPRIJS DALEN Tijdens een uiteenzetting over de huidige economische toestand, deelde Minister Duvieusart mede dat de prijs der hoogspanningselectriciteit een gevoelige daling zal ondergaan ten gevolge van de modernisering van de electrlciteitscentrales, waar door goedkoper kolen kunnen ge bruikt worden. Alhoewel hierdoor geen automa tische vermindering van de prijs van V 25 A 0917 BFL RAFFINERIES DU CONGO BEIGE, 6RUXELLES OP ZONDAG 19 FEERUARI Op Zondag 19 Februari wordt te Gijverinkhove, stil maar stemmig, Z. E. H. Flamand Hilaire, gewezen en verdienstelijk onderpastoor van Deerlijk, als nieuwe Herder geïnsta- leerd door Z.E.H. Deken van Veurne. De inhaling, gevolgd van de verdere kerkelijke plechtigheid, gaat door te 14.30 uur stipt. Woensdagmorgen, omstreeks 9 u., bemerkten de kustwachters Pylyser en Maes, uit De Panne, een grote vissersboot die noodsignalen uitzond rechtover de kust van De Panne. Onmiddellijk werden de reddings diensten van Nieuwpcort, Oostende en Duinkerke telefonisch verwittigd. De boot die in moeilijkheden ver keerde was vastgelopen op het wrak van een in 1940 door de Duitsers ge kelderd schip. De reddingsdiensten die in een minimum van tijd ter plaatse verschenen, moesten zich echter beperken toe te kijken op de wanhooige pogingen der bemanning zelf die, vreemd genoeg, iedere tus senkomst van redders weigerde. Na een drietal uren zware arbeid slaagde de bemanning er trouwens in haar schip weer vrij te maken. Het is een zware vissersboot uit Bou logne s/Mer, uitgerust met een 500 PK. motor. Een grote menigte kijklustigen volgde met spanning van op de kust de reddingswerken, terwijl de boten der reddingsploegen steeds in de onmiddellijke omgeving bleven. De kustwachters Pylyser en Maes werden door de overheden geluk gewenst om hun snel ingrijpen. Zoekt g'iets t'liuren of te kopen, Zoekt ge 'n meid, 'n plaats of wat Wacht niet langer, maar plaats nog heden 'n Kleine ZOEKER in ons blad! (Vervolg van 1* blad). dlgd werd raadde een monnik uit Milaan alle ionge meisjes en vrou wen ten stelligste af de reis te on dernemen omdat zij last zouden on dervinden van de rovers langs de weg. DE TUSSENRUIMTE WORDT VERKORT Terwijl Paus Bonifacius VIII in de plechtige bul van het jaar 1300 bepaald had dat het Heilig Jaar tel kens bij de eeuwwisseling zou ge vierd worden brachten zijn opvol gers hierin verandering. De Pausen oordeelden het inderdaad gewenst dat elke generatie ten minste van deze gunst zou kunnen genieten, zo werd in 1350 het tweede Heilig Jaar afgekondigd. Paus Urbanus VI die in 1389 uit zijn ballingschap te Avi gnon te Rome wederkeerde kondig de als herinnering het Heilig Jaar af voor 1390 en besliste de tussentijd op 33 jaar te brengen in aandenken aan de 33 levensjaren hier op aarde van Christus. Doch in 1400 werd op nieuw een Heilig Jaar gevierd, dit zoals voorgeschreven door Bonifa cius VIII. Men had dus 4 maal in één eeuw het Heilig Jaar gevierd. Van toen af zou om de 25 jaar de afkondiging gedaan worden. TEGENKANTINGEN EN MOEILIJKHEDEN Tot in het jaar 1775 kende de ka tholieke wereld om de 25 jaar een Heilig Jaar. De stroom der pelgrims zou echter nooit deze van het jaar 1300 benaderen. Het wereldlijk gezag vreesde deze pelgrimstochten en zag er een vermindering in van eigen prestige. Napoleon slaagde erin de viering in 1890 te verhinderen doch Leo XII zou in 1825 de traditie her stellen. Italië kwam inmiddels in be roering: in 1850 moeri de Paus naar Caëta vluchten, in 1875 was de Paus gevangen gehouden in het Vaticaan dcor de woeste benden van Garibal di. Het is de moedige Paus Leo XIII die voor het jaar 1900 het Heilig Jaar opnieuw afkondigde niettegen staande er in de kringen van het Vaticaan zelf een zekere tegenstand tegen dit voornemen te bespeuren viel. 350.000 Pelgrims kwamen dat jaar naar Rome: in 1925 waren het er anderhalf millioen. In 1933 werd afgeweken van de 25-jaar traditie en werd het Heilig Jaar geproclameerd en er was daar ook een dubbele reden toe. Immers in dat ia ar werd het Concordaat tus sen Italië en de Heilige Stoel onder tekend waardoor de Paus terug ziin bewegingsvrijheid kreeg: in dat zelf de jaar werd ook het 19e eeuwfeest van de dood van onze Verlosser Je zus Christus herdacht. Thans is in deze cyclus het 24e Hei lig Jaar afgekondigd, dit van 1950. Nooit in de geschiedenis waren de vervoergelegenheden zo groot als thans. Duizende en duizende pel grims stromen naar Rome. Opnieuw stort zich een golf van genade over Men zoekt voort naar atoomspionnen. Tijdens zijn ondervraging legde dat opzoekingscentra met concentra- Klaus Fuoh, de atoomgeleerde, die tlekampen, waar iedereen die er belangrijke geheimen verklapte aan binnen of buiten gaat aan een uiter- de Soviets, bekentenissen af over de mate streng onderzoek onderworpen al de hem ten laste gelegde feiten, wordt. Men wil thans zeker zijn of Voor dit verraad ontving hij de al de opzoekers wel zuiver op de som van 100 Pond, die hij, volgens graat zijn. Hoge ambtenaren zouden, zijn eigen verklaring, beschouwde zelfs in de atoemspionnage betrok-gent laten bezorgen om het te onder- met enige AARZELING Het komt dus toch tot een volks raadpleging. De wet is afgedrukt in het Staats blad dat de datum draagt van 14 Februari. Eigenlijk had men er op gerekend dat dit reeds verleden Za terdag zou gebeurd zijn. De Minister van Binnenlandse Za ken had immers, dadelijk, na de goedkeuring in het Parlement, het ontwerp van wet aan de Prins-Re- als een symbolische vergoeding ter ken zijn. bevestiging van zijn toewijding aan de zaak van het communisme. Het IS FUGH NORMAAL, blijkt wel klaar uit zijn verklarin- De psychiaters hebben zich thans gen dat hij de mededeling van met het geval Fuch ingelaten. Vol- atoomgeheimen deed op eigen initia- gens de Engelse psycholoog Wingate tief, zonderdaartoe aangezocht te is Fuch een Schizofreen type. Hij zijn. omschrijft dit type als volgt: psrso- Procureur Humphrey verklaarde nen die aan deze afwijking onder- dat Fuch een der schranderste ge- hevig zijn, hebben een zeer gesleten leerden was op gebied van kernener- karakter, zij hebben een zeer ge- gie. brekkelijke sociale zin, een uitge- De aanhouding van Fuch heeft sproken minderwaardigheidsgevoel en heel wat opschudding verwekt in de trekken zich uit de buitenwereld kringen der atoomgeleerden. Amerika terug in hun eigen gedachten, en Engeland zijn thans echter on- Het eigenaardige van heel de zaak gerust in de toestand en vermoeden is echter wel dat Fuch verder zijn dat er nog meerdere dergelijke spion- diensten aanbiedt aan de Britse re nen in de rangen der geleerde op- gering, ongeacht welke de afloop zal zoekers vertoeven. Een Amerikaans zijn van het huidig aan gang zijnde radiocommentator vergeleek dan ook geding. Niet-Aanvaïspact tegen Japan en dezes geallieerden. nomen hebben. Wii hebben het in Na twee maanden drukke onder- enige andere Staat die direct of in- ons land zeer zelden meegemaakt handelingen te Moskou werd aldaar direct samen met Japan een aanvaldat een Koning weigerde zijn hand- Dinsdag jl. een Russisrii - Chifiees zou wagen. Naast een verplichting'tekening te plaatseii onder een door pact gesloten en getekend door Vi- tot wederzijdse militaire bijstand be-het Parlement goedgekeurde wet. Het sjinski en de Chinese communisti- vat het verdrag een accoord inzake i komt dus alleszins niet toe aan een sche Minister van Buitenlandse Za- de Chinese Tsjangtsoenspoorweg en Regent, wiens functie maar voorlo ken Tsjoe En Lai. Het betreft hier de havens Dairen en Port-Arthur —-[pig is, om zulk een ernstige stap te een pact van vriendschap en van die vóór 1953 aan China moeten te-zetten. onderlinge bijstand, voor een duur rugkeren en een akkoord omtrent j Dergelijke weigering zou trouwens van 30 jaar. een lening van 300 millioen dollar niets hebben opgelost tekenen. Deze overhandiging vond dus plaats Woensdagavond en men re kende erop dat de door de Regent ondertekende wet Donderdag of ten laatste Vrijdagochtend zou 'terugge zonden worden naar de Minister. Het heeft echter wat langer ge duurd en de ondertekening vond slechts plaats Zaterdag. Sommige linkse politiekers hadden zelfs verwacht dat de Regent zou geweigerd hebben de wet te onder tekenen. Wij kunnen gerust aanne men dat sommige raadgevers van de Regent niet zullen geaarzeld hebben om hem det?e verderfelijke raad te geven. Het is een publiek geheim dat sommige mensen uit de omge ving van de Regent hun sympathie voor de linksen en met de actie te gen de Koning niet onder stoelen of banken steken. De Regent zal echter zelf wel tot het inzicht gekomen zijn dat hij zich hopeloos zou blameren moest hij deze zwaarwichtige beslissing ge- Het verdrag heeft tot deel een van Rusland aan het communisti- aanval te voorkomen van Japan of sche China. O SPANJE GROTE VERANDERINGEN IN HET VOORUITZICHT tegen de Fransman Robineau en zijn handlangers, liep ten einde. Robineau werd tot 12 jaar veroordeeld, zijn medeplichtige Druot tot 10 jaar ter- Ingevolge de financiële en econo- wijl een Pool, die in het komplot mische toestand wan Spanje, die betrokken was, ter dood veroordeeld voor een groot deel afhangt van werd. zijn betrekkingen met het buitenland, FINLAND. Voor het Finse par- zou Generaal Franco er toe besloten lement ontplofte een bom die de hebben geleidelijk over te gaan tot hoofdingang totaal vernielde. In de hervorming van zijn regering. Dit omgeving werd aanzienlijke glas bij wijze van tegemoetkoming aan schade aangericht zonder dat er de buitenlandse en bijzonder de, echter doden of ernstige gekwetsten Amerikaanse eisen. te betreuren vielen. De politie stelde De broeder van de Caudillo, Nico- een onderzoek in en sloot de toe- las Franco, zou belast worden met gang af door een politiecordon. Een het Eerste Ministerschap. De broeder officieel bericht meld dat men den- van Franco, die thans Spaans Am- kelijk met het werk van eeif zwak- bassadeur is te Lissabon, is de laat— zinnige te doen heeft ste tijd veelal te Madrid geweest. Deze geruchten vallen samen met AL wamhetfn berichten verspreid door een Spaans LfLaohIS nieuwsbureau dat bekend staat als de spreekbuis der regering, en van dusci-ssies. De Kristen Demokra.ten het Spaans Ministerie v. Buitenland- geraakten slaags met Communisten se Zaken volgens dewelke de Cortès ®n ,de linkse Socialisten terwijl zou belast worden met het onder- £andenn en voeten hierWj te pas zoek van verscheidene wetsontwer- KWamen. pen tot aanvulling van de in 1945 OOST-DUITSLAND. In de stad ingezette evolutie met het oog op een Dresden werden de verwoestende geleidelijke terugkeer tot de vrijheid bombardementen herdacht door de van pers en vereniging, de vrijmaking Amerikaanse luchtmacht vijf jaar van het Spaans bedrijfsleven, de geleden in het heetste van de oorlog administratieve reorganisatie van het uitgevoerd op deze stad en waarbij land en een grote personeelsverwis- schier alles verwoest werd. De Rus- seling in de regering. sen hadden van deze herdenking, Van grote betekenis hierin is het die zij zelf geïnspireerd hadden, een feit dat deze geruchten de ronde gelegenheid gemaakt om tegen de deden na de receptie door Franco westerse mogendheden te stoken. Een aangeboden aan Alfred Barth, de Britse woordvoerder verklaarde ech- ondervoorzitter van de Chase Na- ter da t het bombardement óp Dres- tional Bank» te New York en Os- den plaats greep op herhaald ver- wald, een Zwitsers financier. -«O»- IN DE SKANDINAVISCHE LANDEN GEHEIME BIJEENKOMST DER SKANDINAVISCHE MINISTERS zoek der Russen, die ten Oosten van d'e stad in hun vooruitgang gehinderd waren. WEST-DUITSLAND. Volgens een mededeling van het Ministerie van economische zaken der West- Duitse regering te Bonn, blijft het door Kanselier Adenauer uitgevaar digde verbond op de uitvoer van De Eerste Ministers van Zweden, Noorwegen en Denemarken, kwamen sta.rilevenn?en naar Oost-Dmtsland in geheime vergadering bijeen te P,n I"1' Jjf* Ruhrqebied van kracht Halmstadt in Westelijk Zweden. De 5 Maart e.k vriaalleveimgen besprekingen duurden elf uren. Vol- eehter reeds de nodige ver- gens berichten uit Zweden, zouden f;™gen afgeleverd werden, mogen tijdens deze bijeenkomst de middelen beraamd zijn tot verdediging tegen FRANKRIJK. Qea. de Gaulle, de Waterstofbom. Verder liepen de ,e, re8C*s sedert enkele maanden gesprekken over het nieuw Engels- mesr zich liet horen, heeft Skandinavisch financieel akkerd, tllans opnieuw het woord gevoerd over de Skandinavische douane-Unie 2P een "IVL Parijs. Hij eiste en over andere Economische ami- Ksmerontbmdmgen nieuwe verkie- gelegenheden. Het bijzonderste doel z?n.gg,n',, betitelde de huidige der vergadering was echter een ge- s,nj,' dïe m Ffanrijk gevoerd word. gslijn tegenover de a-s dszs van de «Partij der fierheid» UNO te bepalen. zamenlijke gedragslijn tegenover de a"z~ valj ye 5 UNO te bprrien tegen de «duivels der wanhoop» INDOCHINA. De erkenning an de twee regeringen die elkaar de macht betwisten in Indochina, deze ITALIË DE POLITIEKE MOEILIJKHEDEN DE GASPERÏ KRIJGT HET VERTROUWEN Na een woelig debat, tijdens het- Integendeel. Men zou dan wel gedwongen ge weest zijn het Parlement te ontbin den en nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Het is zeer de vraag of de linksen en de antikoningsgezin- den de kous op de kap niet zouden krijgen bij dergelijk avontuur. Het laat immers weinig twijfel dat de C.V.P. alsdan gemakkelijk de vol strekte meerderheid sisu behalen en andermaal de koningskwestie zou stellen. Misschien zou de voorgestel de oplossing dan niet kordater mid delen kunnen bereikt worden. Wat er ook van zi.i: de Regent heeft de wet ondertekend, zij het dan ook met enige aarzeling. wie is autoritair? De linksen houden 'niet. op de Ko ning van allerlei misdrijven te be schuldigen. Een van hun meest voor komende beschuldigingen luidt dat de Koning eigenmachtig en autori tair optreedt en zijn eigen wil tracht op te dringen. Diezelfde mensen echter, die na tuurlijk van alle hout pijlen maken laten niet na in hun kranten het bericht te verspreiden als zou de Regent weigeren de wet op de volks raadpleging te ondertekenen, met de uitgesproken verwachting dat zij dit bericht zullen mogen bevestigen. Wij vragen ons af wie van beide de meest autoritaire zou zijn: de Koning of. de Regent die deze on dertekening sou weigeren? Voorts vragen ivij ons af of deze antikoningsgezinden misschien al hun tegenstanders voor snullen aanzien wanneer zij denken dat deze vrede zouden nemen met een autoritaire daadvan de Regent daar waar zij zelf vuur en vlam spuwen wan neer zij het hebben over de autori taire «houdingvan de Koning. de «soir» laohte groen Hoe belachelijk deze beschuldiging is werd eens te meer bewezen. In zijn onlangs bekend gemaakte huicelijksakte had de Koning ge schreven op welke manier hij de toestand dacht te regelen na zijn huwelijk en er bij gevoegd dat hij hoopte zijn inzichten wettelijk te kunnen laten regelen later», Een afschrift van deze akte iverd aan de Regering ter hand gesteld. Dit was natuurlijk in het Frans opge maakt. In de zo even aangehaalde passus ccliter had de afschrijver het woord instructions onderrich tingen) gelezen in plaats van in tentionsinzichten). En het duurde natuurlijk niet lang de antikoningsgezinde pers viel 'covenarms op deze tekst. Ziet ge wel», schreven zij, «het is duidelijk dat de Koning autoritair is want hij geeft in zijn huwelijks akte onderrichtingen om te zeggen hoe wij zijn wil 'moeten involgen. En patati en patata, De Soir en de Peuple zaten te spinnen van genoegen. Nu wilde het toeval dat de Libre Belgigue die nog altijd geen beste maatje is van de Soir pour de- van Bao Dai en deze van Ho Sji Minh, kent wisselende kansen. Vol gens de door Ho Sji Minh getroffen militaire maatregelen, zou hij er thans alles op zetten om nog dit welk de Minister van Arbeid door jaar een algemeen offensief door te een communist in de duim werd ge- voeren, reeds drie vierden van het beten, heeft de Italiaanse Kamer het grondgebied wordt door hem gecon- vertrouwen in de Regering de Gas- troleerd. peri gestemd met 314 stemmen te- VER. STATEN. Het stakings- zetten naar hun haardstede tei'ug gen 189. conflict in de steenkolenmijnen spitst te keren. «o»zich met de dag toe. Terwijl de rege- VER. STATEN. Op het Staats- vermits de kolenvoorraad tot amper ten, zo verklaarde de Republikeinse IN I tvUKI drie weken teruggelopen is, schijnt Senator Mac Arthy tijdens een kort John Lewis de controle over de vak- onderhoud op het vliegveld te Den- ZUID AFRIKA. Politiemannen bonden verloren te hebben. Hij v?r- Ingevolge een logenstraffing van die in de inlanderswijk Newclarmaande aan tot werkhervatting doch dlt bericht door staatssecretaris bij Johannesburg, een verdachte op- de stakers weigeren aan zijn oproep Acheson, voegde deze woordvoerder spoorden, werden plots met stenen gevolg te geven. er aan toeIndien de Staatssecre- bekogeld toen ze informeerden naar ALASKA. Uitgebreide legeroefe- Yv (»h11 de identiteit van voorbijgangers. Het ningen door Amerikaanse en Cana- uL (b, relletje groeide uit tot een opstand dese legereenheden samen, worden i o l waarbij politie en inlanders gebruik thans gehouden in het gebied van P1.3" *£ZI3LJ ITm «n, MU. een gun van genaue uv« maakten van hun wapens Treinen Alaska in Yukon. De oefeningen d dat de nuleste namen hem met de wereld. De Paus zelf nodigt al en autos die politieversterking aan- worden gehouden bij een tempera- zlmen veioazen». - - brachten werden door naturellen tuur van 40° onder het vriespunt. ENGELAND. Op de chef van onder vuur genomen. Blanke inge- Alle middelen van de moderne cor- de Britse Marine Intelligence werd zetenen kwamen de politie ter hulp logsvoering zijn hierbij voorzien tot een aanslag gepleegd door onbeken- en men slaagde erin de opstande- zelfs het uitwerpen van vlugschrif- den die met mitrailleurkogels de lingen aan de grens hunner wijk ten toe, om de soldaten aan te voorruit van zijn auto verbrijzelden, tegen te houden. Men brengt dit in verband met de Het spionnageproces Zle vervolg hiernevens 5BP aanhouding van de spion Fuch. de gelovigen uit naar de H. Stad om de Jubelaflaat te verdienen. Meer dan ooit voelt ledereen weer op nieuw de waarheid die door de ge schiedenis heen herhaald wordt: het hart der Christenheid klopt te Rome GEMO. POLEN. Minister nochtans dat op de Inge slagen weg zal kunnen voortgegaan worden en dat eerlang ook deze prijzen lager gebracht kunnen wor den. ONS LEGER ZAL 8 MILLIARD KOSTEN IN 1950 Tijdens een bespreking in een ge zamenlijke vergadering der Kamer commissies van Landsverdediging en Buitenlandse Zaken, werd van ge dachten gewisseld over de lasten die op ons land zouden drukken in het kader van het Atlantisch Pact. Indien het plan van het Minis terie van Landsverdediging doorge voerd wordt en ons leger dus ver sterkt wordt met 10.000 man, dan zullen onze militaire uitgaven dit jaar stijgen tot 8 milliard. Ook over het al dan niet bestaan van een werkelijke oorlogsbedreiging werd gesproken. Volgens een verkla ring van dhr Kroonacker, die zo pas uit de Ver. Staten weerkeerde, zou er veel kans bestaan dat Rusland ten doorbraakpoging' doet naar het Westen in. het jaar 1951 en ten laat ste in 1952. Dhr Kroonacker zou dit afleiden uit beweringen van een main in het bezit ivas geraakt van het authentieke stuk, het enige stuk dus dat kon opwegen tegen het af schrift. En in de gewraakte passus van het authentieke stuk stond, duidelijk te lezen dat de Koning het woord in tentions gebruikt had en dus geenszins onderrichtingen had gege ven doch alleen zijn inzichten had bekend gemaakt. De Libre liet natuurlijk niet na een fotocopie te laten verschijnen van het authentieke document ver gezeld van de passende zuur-zoete commentaar aan het adres van de geachte confrater. De Soirlachte maar groen. twijfelachtige eer Verder heeft men ons ln het weeïg- einde nog wat Icivakkels uit de po litieke gaarkeuken opgestoofd. De eerste betrof het nieuws dat door een Engelse dame werd ge bracht. Deze dame gaat in haar land de zaak van onze Koning verdedigen en aarzelt niet op openbare verga deringen Engelse politiekers dié zij niet luchten kan te interpelleren. Zo heeft zij Churchill al eens verweten dat hij in zijn Mémoiresde eer van de Belgische Koning en van het leger in 1940 tekort doet. Die zelfde dame heeft er onlangs de Engelse socialisten van beschuldigd samen met een bankinstelling eventjes 34 millioen geschonken te hebben aan de Belgische socialisten als steun voor hun campagne tegen de Ko ning. Het bericht werd natuurlijk ge logenstraft. De Soirheeft de twijfelachtige eer gehad twee kwakkels van eigen fabrikaat te mogen logenstraffen. Eerst had ze geschreven dat de Hr Pirenne bedanktfyad voor het ambt van Secretaris, van de Koning en zijn ontslag zou geven. De Hr Pirenne logenstrafte. Hij logenstrafte bovendien al de andere praatjes van dezelfde krant over de zogezegde brief van vooraanstaande C.V.P.-ers die hij de Koning moest ter hand stellen. Kort daarop moest de Soir een recht op antwoord laten verschijnen. De krant had verteld dat Z. Em. Kard. Van Roey bii de Koning nog een laatste inspanning zou doen om hem te doen afzien van de volksraad pleging en ontslag te nemen. Zijne Eminentie stuurde echter een recht op antwoord dat een logenstraffing was. Bij de opname van deze logen straffing schreef de «Soir»: dat hij de eer had de brief te laten ver schijnen... En patati en patata. Wij vinden liet voor ons part maat een twijfelachtige eer wanneer een krant, kivakkels loslaat die hij dan voortdurend weer moet logenstraf fen. OP 12 maart? Op dit ogenblik staat het nog steeds niet vast wanneer de volks raadpleging ivordt gehouden. Men heeft lange tijd gesproken van de 19 Maart. Naar verluidt zou echter reeds op 12 Maart kunnen gestemd worden, Hierover zal dan in de eerste dagen worden beslist rvanneer de uitvoe ringsbesluiten na het advies van de Raad van State de handtekening gekregen hebben van de Regent. PAS. In aahsluiting mét ons bericht van blz. 5 bereikt ens thans het droevig nieuws dat ook de echtgenote van Remi Lagrou, Magdalena Deruytter, 53 jaar, het derde slachtoffer der verstikkingsramp, spijt de beste zor gen, Woensdagmorgen, rond 9 uur, overleden is. De begrafenis van het slachtoffer zal a.s. Zaterdag plaats hebben. Op het ogenblik dat de vrouw de geest gaf had in de kapel van het Colege te Veurne een rouwdienst plaats ter nagedachtenis van het zoontje Lucien. Ja, vier en een halve eeuw is het gele- i den dat te Gent de beroemde Keizer Ka- rel geboren werd op 24 Februari 1500. Een zo groot vorst, die met zijn vrolijke daden in het hart en de mond van het volk bleef voortleven, dient hier herdacht. Hij was de zoon van de hertog Filips de Schone. Hij was dus de kleinzoon van de ongelukkige Maria van Burgondië die daar in de Lieve Vrouwkerk te Brugge zo'n heerlijk praalgraf heeft. Toen men vernam dat de hertog een zoon geboren was, heerste er grote vreug- êïectrlcitéitvoo'r huishoudelijk ge- de te Gent. Hst volk liep de straat op, bruik teweeg gebracht, hoopt de zons en Juichte, doch alle uitingen van zong en juichte, doch alle uitingen van vreugde waren nog niets in vergelijking met de feestelijkheden die veertien da gen later plaats vonden toen de Jonge prins gedoopt werd. Van 't Prinsenhof tot aan de Sint Janskerk (nu Sint Baafs) had men in de straten een plankenvloer aangebracht drie voet boven de grond, met leuningen en 39 grote poorten die geheel verlicht waren, want het doopsel vond 's avonds plaats. Ook het Belfort was verlicht en touwen met lantaarns en flambeeuwen Hepen tot op de tinne van de kerk. De draak op het Belfort spuwde Bengaals vuur, want Gent had reden om feest te vieren, zijn grootste zoon werd gedoopt, hij die de ganse wereld later zou kennen als Karei de Vijfde, in de volks- mond genoemd Keizer Karei. Eén jaar oud werd Karei reeds ridder van het Gulden Vlies en men legde de zuigeling op een speciale stoel tussen de ze van de voornaamste edelen van het land. Zijn vader stierf toen Karei zes jaar oud was en op 15 jaar reeds werd hij meerderjarig verklaard en was hij heer der Nederlanden. Als leraars had hij Willem van Chlèvres, prins van Croy, en Adriaan van Utrecht, toen deken van Leuven, later Paus Adriaan VT, de enig ste Nederlander die ooit op Sint-Pleters- stoel zou tronen. Karei leerde moeilijk: hij kende weinig Latijn en slaagde er niet in vloeiend Duits te spreken. Zijn gewo ne taal was het Frans. Later drukte hij zich gewoonlijk in het Spaans uit. Neder lands leerde hij slechts toen hij dertien jaar was en dit dan nog op speciaal bevel van zijn grootvader, de Keizer van Duits land. In het hanteren van de wapens, bij jacht en tornooi, blonk hij echter uit, want Karei was gesohapen voor krijgs man en er werd van hem gezegd dat hij' de beste ruiter van zijn tijd was. Toen de jonge prins met de grote mond en de ongewoon sterk vooruitspringende kin 18 jaar oud was, overleed zijn groot vader langs moederszijde, en daar zijn moeder, Johanna de Zinneloze, niet tot regeren in staat was, werd Karei meester van Spanje. Hij reisde er heen met zijn leeftijd, over het grootste rijk dat de wereld sinds Karei de Grote aanschouwd had en mocht hij gerust zeggen al ls de zin waarschijnlijk niet van hem dat «over zijn rijk de zon niet meer on der gingzijn rijk omvatte immers de Nederlanden, Spanje, Duitsland en Oos tenrijk, het grootste deel van^Italië en de onmetelijke bezittingen ln Amerika, Hij was niet de enige machtige vorst ln Europa: in Frankrijk heerste Frans I, ln Engeland Hendrik VIII en in Turkije Soliman. Vooral de Franse vorst was de vijand van Karei V en zijn gehele leven lang zal deze oorlogen en comploteren tegen de H. Roomse koning. Voor Karei V begon, op 20 jaar, een leven van ongehoorde inspanning, van krijgskunde en diplomatie, van reizen en van intrigues. Hij stond steeds voor een half dozijn staatskundige problemen tege lijk, waai-van elk de onverdeelde aan- gevolg van Nederlandse edelen en Uet dacht van één heerser geëist zouden hebben zich tegen de zin van veel Spaanse gran- des 'i tot koning kronen. Tijdens zijn reis naar Barcelona hij was toen 19 jaar vernam Karei dat zijn grootvader langs vaderszijde, Maximiliaan, Keizer van Duitsland, gestorven was, zodat hij diens bezittingen erfde. Dank zij vele gunsten, giften en Jaargelden, slaagde Karei er ln zich tot keizer van Duitsland te doen kiezen. Zo regeerde Karei V, op 20-.Jarige en die eikaars oplossing onoverkomelijk ln de weg stonden (P. Geyl). Zijn drie grootste vijanden, waren Frans I, de Tur ken en de Duitse protestantse prinsen. Geen ogenblik lieten ze Karei V met rusfct kwam er eens een korte poos ln zijn strijd met Frans I, dan moest hij ijlings naar Noord-Afrika om de Moren te verdrijven of stonden de Turken vóór Wenen. Streed hij ln Italië, dan moest hij zich naar Duitsland haasten om maatregelen te gen het protestantisme te treffen ofwel om te strijden tegen de prinsen van het Smakaldisch Verhond. Overal was oorlog, braken onlusten uit of smeulden opstan den en de Ingewikkelde staatszaken van zijn geweldig rijk lieten Karei niet op adem komen. Ook in de Nederlanden had hij moeilijkheden. Het was zelfs zijn vaderstad die tegen Karei V in opstand kwam. Hij zelf re geerde niet in de Nederlanden maar liet zich vertegenwoordigen door een land voogdes, Maria van Hongarije, zijn zuster. Gent weigerde de belastingen te stemmen Karei zat steeds ln geldgebrek en kwam weldra openlijk in opjstand. De stad werd in staat van verdediging ge bracht en de Gentenaars trachtten alle steden .van Vlaanderen tegen de Keizer in het geweer te krijgen. Ze waren driest omdat ze verwachtten dat de Keizer in Spanje zou blijven waar hij de Moren bekampte; maar hun berekeningen vielen verkeerd uit en Karei kwam naar Gent met een sterke krijgsmacht. Hij spaarde zijn geboortestad niet, deed de bijzonder ste onruststokers terecht stellen en ver plichtte 30 notabelen, in zwart gewaad, 50 afgevaardigden van de gilden in hun hemd en 50 partijgangers van de opstand, in hemd en met een strop om de hals in 't openbaar vergiffenis te komen vragen, wat de Gentenaars de spotnaam van Stroppendragers bezorgde. 1 Het harde werken, de teleurstellingen, het jicht waaraan de keizer geweldig leed, zetten Karei V er toen aan in 1555 af- 1 stand van zijn troon te doen. Op 25 Oc tober nam hij te Brussel wenend afscheid van zijn Nederlandse Staten en sprak: Indien ik ween, heren, denk niet dat het is om de waardigheid waarvan ik op dit ogenblik afstand doe, het is omdat ik me verplicht zie me Van mijn geboorte land te verwijderen en me te scheiden van mijn onderdanen De grote titan, de wereld moe, trok zich terug in het klooster van San Yuste, in Spanje, echter niet zoals sommige ge- schiedschrijvers willen doen geloven om er als een monnik te leven. Karei V had zelfs zulk groot gevolg dat velen ervan zic'h ln een naburig dorp onderdak moes ten gaan zoeken, daar San Yuste geen voldoende huisvesting bood. Keizer Karei leefde er. zeer godsdienstig en voorbeeldig, sober in drank doch niet ln spijs. Hij hield zich nog steeds met staatszaken bezig, ontving gezanten en koeriers. Hij leed geweldig aan jicht en nog geen twee jaar na zijn aankomst overleed hij In de hete Zomer van 1558 nadat hij enkele weken te voren reeds een zieledlenst voor zich zelf had doen celebreren. Met hem stierf de grootste der Habs- burgers, want na zijn dood viel het ge weldige rijk van Karei V uiteen. Zijn levenstaak was niet volbracht: het pro testantisme had hij niet kunnen indij ken, de Moren waren niet beslissend ver slagen en de overwinningen op Frans I waren slechts schijnsuccessen geweest. Onder de regering van zijn zoon Philip II zouden de donkerste dagen van de ge schiedenis van de Nederlanden aanbreken. De tijd vliegt sriel: 't is,nog maar pas Kerstmis geweest én ge hoort vandaag al zeggen van op de preek stoel: Toekomende Woensdag is het Aswoensdag! Nu r.i? Ja, de Vasten staat voor de deur. We hebben vandaag heel wat voor nemens te maken.: .vooreerst, het voornemen van gedurende de dagen van Vastenavond zekér niet aan de zijde te staan van diegene die Gcd beledigen, maar veeleer aan de zijde van de eerherstellende boeters. Het blijft nog altijd een feit dat de dagen tussen Quinquagesima-zondag en As woensdag op véél plaatsen dagen zijn van losbandigheid en uitspattingen; toch voor ons niet! Dat moeten wij vandaag beloven aan O. L. Heer! En hebben we de ge legenheid, dan gaan we deze dagen, al eens méér naar de kerk, vooral als er daar uitstelling van 't Aller heiligste zou zijn, om te bidden voor die Gods gramschap zo lichtzinnig verdienen. En een tweede voornemen: dat we toekomende Wpensdag zonder fout om een assekruiske gaan. Waar om niet? We gaan daar een schone gelegenheid hebben om 'ne keer te tonen wat we zijn: christen mensen; geen van die soort die God wel willen dienen in 't geheim, als 't niemand ziet; maar van die welke 't nergens onder stoelen of banken steken! Daar zijn er al genoeg die schrik hebben voor de klap der mensen en voor de halve spotlach van anderen: wij niet! Wij gaan, heel nederig, ora een kruiske, belijdend dat wij boete nodig hebben, met het vooruitzicht op de grote rekenschap die eens ko men zal als de voorspelling ook voor ons zal vervuld worden: «gij zijt stof en as, en tot stof en as zult ge weerkeren! Wij gaan ook, heel fier, tot spijt van wie 't benijdt, opdat O. L. Heer ook eens filer zou kunnen zijn over ons. En daar is nog een derde voor nemen: de Vasten wel te onderhou den. We horen vandaag de Vasten brief, eh daar komen dan de voor schriften voor de vasten bij. De oor log is nu al zo lang voorbij: 't is niet te vroeg dat de voorschriften op vasten en vleesderven van voor d» oorlog terug ingebracht worden! WIJ meesmuilen daar niet tegen, integendeel, wij gehoorzamen; wij zijn er blij om, dat onze Moeder da Kerk ons een handje toesteekt om de vastentijd tot een goede verdien- stevolle tijd te maken door ons dia boete-voorschriften te geven: 't la allemaal zoveel gekort op onze schuld, op onze grote schuld mis schien, bij den Groten Meester hier boven. En die drie voornemens geven we aan O. L. Heer als onze bijdrage aan zijn offer, en O. L. Heer zal ona dan wei de moed.geven om ze in 't werk te stellen: we zullen er wel bij varén, naar lichaam en naar Ziel, 't is. zeker! Ën dan gaan we .zo de Vastentijd ln, .en langs de treurnis van de Vas ten komen we .tot de schone blijd* schap van Pasen!

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 2