GROTE FINALE Zij die er het meest tegen zijn moeten er meest over zwijgen Geen enkel Koningsgezinde naar "PALACE,, Een voorbehoedmiddel tegen Epidemieën MIJNHEER KLAPROOS DE ZWANSBARON ROUWBERICHTEN 2.000 Fr. Prijisen - Zes Bekers SCHEPT VREUGDE IN T LEVEN! HET ZOGEZEGD Z0M- DERLING OVERLIJDEN TE RENINGELST f;imleidsmg VERMAKELIJKHEDEN CINE NORMANDIE Van Mens tot Mensen DE BEMESTING VAN DE HAVER ZtLfwasserij T IDEAAL Casselstraat 131 - Poperinge. HET WEKELIJKS NIEUWS MAATSCHAPPIJ JONG POPERINGE De Maatschappij Jong Poperin- ge sluit haar winterseizoen 1949-50 met een groot gekostumeerd bal op Dinsdag 21-2-1950 in het Hotel Pa lace Begin te 8.30 li. Een talrijke opkomst wordt verwacht. K.A.V. VASTENAVONDVIERING Naar goede gewoonte brengen we nogmaals Vastenavond door in ge zelligheid en vermaak ondereen. Wie de vorigs jaren van de partij was, ziet nu reeds verlangend uit naar die deugddoende avond. Het wachtwoord is dus: alle leden van de K.A.V. naar 't Volkshuis op Dinsdagavond 21 Februari te 19.30 u. AANGEHOUDEN Door de Rijkswacht werd in de nacht van Dcnderaag op Vrijdag een landbouwersknecht aangehou den wegens diefstal op lange termijn ten nadele van ziin patroon. Om het onderzoek niet te belemmeren stellen wij nadere uitleg uit tot ons volgend nummer. AUTO TEGEN TRAM Op Maandag jl., rond 18 u., ha:", er een lichte botsing plaats tussen een auto en de tram, dit aan de hoek van de Ieperstraat en het Rekhof. Ge- lukkigljik zonder beduidende sohade. POPERINGE. Beleefde uitnodiging tot het bij wonen van de JAARMIS, op Zondag 19 Februari, te 8 uur, in Sint-Ber- tinuskerk, voor HEER ALFONS VANHOVE Echtg. v. Vrouw Louise Wicke. Van wege Echtgenote en Kinderen. (c-5601) MET MEDEWERKING VAN RADIO BARCO en «HET WEKELIJKS NIEUWS KATHOLIEKE HARMONIE «Ste CECILIA t. Aan de muzikanten wordt herin nerd dat er heden Vrijdagavond 17 Februari, te 20 u.. algemene herhaling is. Er wordt gerekend op ieders aan wezigheid. Geen trommels noch kla- roeners. EERSTE TAP Op Zondag e.k., 19 Februari, wordt ter herberg De Vismarkt Berten- plaats. eerste tap gehouden bij Mevr. Paul Depoorter. Hr Paul Depoorter is ter stede zeer bekend, maar meest al onder de naam van Paul de Gen darme. Wij twijfelen er niet aan dat veel van zijn vrienden en kennissen zullen er aan houden een bezoek te brengen aan deze café ter gelegen heid van deze eerste tap en later ook nog. (c 5.610) ONDERPASTOORS DER WEEK St-Eethuis: E. II. Vanden'berghe. St-J&nE. H. Calgnie. O. E. Vrouw: E. H. Vanden-berghe. ZONDAGDIENST Apot/hsek Kestelijm, Gasthuisstraat. Geneesheer: Dr, Fiorizoune, Pottestr, "Veearts; Dr. Ostyn, Boesehepestraat, OP ZONDAG 19 FEBRUARI! Met veel tam-tarn heeft Missiaen kond gedaan dat Poperinge de eer zou hebben Woensdag 15 Februari Kamiel Huysmans binnen zijn muren te ontvangen, om hem te horen spre ken over de Koningskwestie. Voor een lege zaal met vijf man en een paar denkop, heeft Kamiel nog gesproken, maa- Missiaen vindt dit een affront. Spijtig echter kon hij de Woensdag .niet beschikken over de nodige auto bussen met toehoorders om de zaal te vullen en vermits hij goed weet dat er uit Poperinge geen publiek zal op komen, heeft hij wijselijk besloten de meeting uit te stellen en wel tot Zon dag om 10 uur. Wij herhalen onze oproep tot de bevolking van Poperinge: Aan ieder huis een Koningsfoto, zodat de rode koningsbelagers goed weten wat voor vlees er in de kuip zit in onze West hoek. Als zij zich de moeite getroos ten hun zwakheid met valse argu menten op te schroeven, dan moeten wij het als een plicht aanzien onze sterke overtuiging kordaat te onder lijnen. Daarom: die foto aan ieder huis! OP MAANDAG 20 FEBRUARI 1950, te 19.30 u., in de zaal Katholieke Kring Poperinge. POPERINGE. Men beveelt in uw gebeden, HEER HENRI DEQUEKER Echtg. v. Vrouw Angèle Kuys. overleden na ontvangen te hebben het. Heilig Oliesel. Een PLECHTIGE ZIELEMIS zal voor de dierbare overledene opge dragen worden in St-Bertinuskerk, op Maandag 20 Februarite 9 30 u. Familie. Vrienden en Kennissen worden beleefd tot deze plechtigheid uitgenodigd en ook op voorhand be dankt. (c-5602) FINALISTEN: Mevr. MATTON G., Proven; Mej. SAESEN YVETTE, Poperinge; Mej. RYCKEBOER ELIANE, Proven; Hi- MAES WILLY, Roesbrugge; Hr STORME DANIEL, Westouter; Hr VERSLYPE GASTON, Elverdinge; Mej. BOSSAERT JEANNETTE, Ploegsteert; Mej. STORME AGNES. Westouter; Mej. RYCKEWAERT MARIE-JEANNE. Poperinge; Mevr. RIEM-VANDENBULCKE, Pollinkhove; Hr STERCKX GASTON, Poperinge; Mej. DEVOS YVONNE, Proven; Hr ONRAEDT CYRIEL, Beerst" Mevr. VANDERSTEDE, leper; Mevr. STRUYE N„ Poperinge; Mej. STRUYE JEANNE, Poperinge; Hr THORÉ ADHEMAR, Watou; Hr OOGHE LIONEL. Watou-St-Jan; Mej. THORÉ PAULA, Watou; Hr THORÉ RAOUL, Watou. HET MAG WAARLIJK GEZEGD: DE BESTE ZANGERS EN ZANGERESSEN VAN DE STREEK. Het Orkest Zonnevaart dat overal zo groot' sukses oogstte, is andermaal van de partij. POPERINGE. Beleefde uitnodiging tot het bijwo nen de rGEZONGEN JAARMIS, op Vrijdag 24 Februari, te 10 uur, in de parochiale kerk van O. L. Vrouw, voor HEER EMIEL SA1NT-GERMA!N Echtg. v. Mevr. Al. Quaghebeur. Van wege de Echtgenote en Kin deren die danken op voorhand. (cC-2401) HiJ, KONING LEOPOLD ill, BLEEF IN 1940 BIJ ZIJN VOLK OM HET TOT IN HET LAATSTE HOEKJE NIET TE LATEN UITMOORDEN. KOSMOS-REIZEN BRUSSEL (Landbouwtentoonstel ling): Zondag 19 Februari, 110 fr. - Vertrek te 7 uur. PARIJS: Met Pasen, voor 4 dagen; 1.300 fr. ROME en LOURDES: Van nu af regelmatige afreizen per car en spoor. Spoorreizen voor groepen, naar Rome, vanaf 1.900 fr. - Hotels gereserveerd, wat elke ontgoocheling ter dezer uit schakelt. Vraag' ons Lenteprogramma. Inlichtingen: Paul Van Bruwaenc, Agent Kosmos-Toerisme, Verzekerin gen, Bruggestraat 81, Poperinge. - Tel. 445. (c.2012) HUYSMANS ABELE-GRENS. Beleefde uitnodiging tot het bijwo nen der GEZONGEN JAARMIS, op Dinsdag 21 Februari, te 9.30 uur, in de kerk van Abele, voor HEER JEROME JACOB Wed. v. Vrouw Eugenie Darou. (cC-2400) nam, als Burgemeester van Antwerpen, de vlucht naar Engeland en stoefte, toen hij als held terugkwam, aan al die 't horen wilde: «LIEVER EEN LEVENDE DAN EEN DODE HUYSMANS MISSIAEN TREKKING DER TOMBOLA had leren per auto rijden met de auto der Luchtbescherming van leper en kwam... toe vallig... te Limoges aan met zelfde wagen om daar... buiten schot, zijn land te dienen. Naderhand vroeg hij aan de Duitsers, zijn ho toch zo grote vijanden! toelating om naar België terug te keren als... politiek gevangene. Koopt nog lotjes aan 0,99 fr. in Katholieke Kring of bij Hr- André Laleeuwe, Vlamingstraat, Poperinge. Zorgt tijdig voor uw kaarten, plaatsen zuilen er zeker te kort l zijn. Prijzen: 20 en 15 fr.Reservatie: 5 fx-. EET WEE OP: de Finale vangt aan te 19,30 uur en niet te 20 uur zoals eerst was aangekondigd. I MIJNHEER, MEVROUW, Wilt ge eens voor drie uur alle zorgen vergeten? Wilt ge eens drie uur smakelijk lachen? Wilt ge eens oprecht deugd hebben van uw leven? Kom dan naar Het VOLKSTONEEL «IN DEUGD EN VREUGD» verzekert U dit alles zonder ovex-drijven als ge een der opvoeringen bijwoont IN 'T CHRISTEN VOLKSHUIS op ZONDAG 26 en MAANDAG 27 FEBR., telkens te 7 uur. Verzekert U een mooie plaats bij Mr De Gersem, Reningelststeenweg, Tel. 316 of in 't Cbr. Volkshuls, op 19 of 26 Febr. tusfeen 10 en 12 u. AAN DE BETERHAND Wij vernamen met genoegen dat dë hr Julien Verbeke, Ieperstraat, Poperinge, die in de loop der vorige week een zware val maakte van het dak van het H. Hartgesticht, een 10- ial meter hoog,- en neerstuikte op de straatstenen van de Ieperstraat, thans aan de beterhand is. Hij liep een breuk op van linkerknie en werd de reehterhieï versplinterd. Met en kele weken bedhouden in de kliniek Kal hij dan weldra hersteld zijn. Te beter. MIDDENSTANDSTONEEL Zondag en Maandag laatst, was er nogmaals feest in de Katholieke Kringter gelgenheid van de op voering van het boeiend toneelspel Oliver Twist Het Middenstandstoneel «lek Dien» gaf ons nogmaals een staaltje van zijn kunde en vaardigheid, en wist ons werkelijk gedurende drie uur in spanning te houden. Hoe zou het met die jonge Oliver aflopen; wie zal het halen? het goede of het kwaad? We weten dat de vorige opvoerin gen slechts een maand geleden waren gegeven, en in die korte tijdspanne, werd een nieuw stuk aangeleerd en voor 't voetlicht gebracht. Jonge ele menten kregen hun kans, en ontpop ten zich van meet af als plankvaste spelers. En ongeloof baar...dat we ons in "n ogenblik achtereenvolgens bevonden in een rovershol, een luxueus heren huis, om dan in het derde tafereel reeds te dwalen doorheen 'n bos. Fx-oficiat voor de noeste werkers, die geen minuut ons geduld hebben op de proef gesteld, niettegenstaande de grote verscheidenheid van ensce nering. Het Middenstandsverbond Poperin ge, kan niet anders dan zich gelukkig achten, dergelijke aanwinst te hebben geboekt, waardoor we ons volk, onze Middenstanders iets kunnen mede- geven buiten en boven alle dagelijkse beslommeringen van het leven. Deze opvoering' van Oliver Twist, was tevens een hulde en viering van de getrouwe speler, de heer Hilaire Dejaegher, om zijn twintig jaar ac tief lidmaatschap. Daarom viel hem ook een warm applaus te beurt bij zijn optreden. We danken allen die medegeholpen hebben töt het welslagen van deze avond, en de talrijke toeschouwers voor hun blijk vair genegenheid. CINE ROYAL. Pittsburgh avonturenfilm met J. Wayne en M. Dietrich. - Voor allen. ROOD KRUIS VAN BELGIE Afdeling Poperinge. De intekeningen op de avondleer gang. voorbereidend tot het diploma van Helper (en vervolgens ambulan cier) worden aanvaard op het Se cretariaat, Guido Gezellestraat 14, tot 22 Februari. Enkele dagen daarna beginnen de lessen. Juiste datum wordt per brief can de belanghebbenden bekend ge- BERICHT UIT TER HAND TE KOOP Hr Cyriel Coolzaet heeft ons te vens verzocht mede te delen dat hij een beloning van 1.000 fr. biedt aan al wie zou kunnen bewijzen dat hij zijn vrouw tijdens haar leven en ziekte zou hebben mishandeld of ge slagen, en verklaart rechterlijke ver volgingen te zullen doen inspannen tegen wie hem nog zou belasteren. Reisagentschap Jos. DUPONSELLE, Ieperstr. 41, POPERINGE. - Tel. 380. CINE PALACE. De gulden wals muzikale film met M. Eggerth en J. Kiepura, - Voor volwassenen «net streng voorbehoud. Da greep der misdaad psycho logische film met B. Stanwyck en Van Heflin. - Voor volwassenen met streng voorbehoud. Pronostiek. De prijs der week geschonken door Pittou werd gewonnen door Nes tor Lefever. Prijs voor Zondag'1 kgr baste koffie in luxe-doos, geschonken door het welgekende huis Het Pa radijs G. Truant-Ducoui-ant. De extra-pastei met pistolets, ge schonken door Hotel Skindies werd aan de spelers van beide ploegen uit gedeeld. Beknopte uitslagen: 15 p.: Lefever Nestor. 14 p.: Verhaeghe A. - Deleye V. 13 p.: Titeca A. - Poema - Cauwelier. Klassement: 149: Schotte. 148: Antipas - Benhur. 144: Truant S. 143: Erdna. 142: Lefever N, - D'amour R. 140: Gelein A. - Bovo - Orbie J. 139: Melis A. - Derycke G. 138:Madelon - Deglorie W. 137: Pittou - Pol - Dehaene L. OPERA RIJSEL: DONDERDAG 16/2: Mireille ZATERDAG 25/2: Carmen Vervoer: 55 fr. SEBASTOPOL: ZATERDAG 25/2: Le Mariage de Melle Beulemans Reizen: BINCHE (Karnaval)Dins dag 21/2. Vertrek 7 u.; 130 fr. per pei-soon. ROME: 14 d. Afreis 7 April om de veertien dagen. Prijs: 6.950 fr. Vervoer en Hotel-Restaura tie inbegrepen. (c-5550) OP VRIJDAG 17 FEBRUARI 1ie 20 uur, ten bate van het ROOD KRUIS, afdeling Poperinge: Galavertoning van de beroemde film: (d'Homme ;t Hommes) «vet J. L. Barrault en Hél. Perdrière. VASTENBOEKJBS, met oefeningen voor al de dagen van den Vasten. 15 Fr. Boekhandel V. Sansen- Varmeste, Poperinge. Postcheck Nr 155.70. Voor verzending per post 1 fr. bijvoegen voor kosten. CINE NORMANDIE. «Van mens tot mensen biographie met J. L. Barrault en H. Perdriere. - Voor al len, aanbevolen. Het kruispunt der misdaad politiefilm met L. Salou en C. Ce cilia, - Voor volwassenen. De haver heeft, nog meer dan de andere graangewassen, een flinke po. tasbemesting nodig om de sterkste opbrengst te kunnen bereiken. Men mag natuurlijk nooit uit het oog verliezen dat een volledige bemes ting met stikstof-fosfoorzuur en po- tasmesten onontbeerlijk is om de ver hoopte uitslagen te benaderen, maar men mag- wel zeggen dat de voor naamste voorwaarde om zware en ge. zonde haver te bekomen, een flinke patasbemesting ls. Om zich daarvan te ovei-tuigen, voldoet het halmen en aren, voortkomende van twee per celen grond, waaxran het eerste een flinke potasbemesting ontvangen heeft en het tweede niet, in de hand te nemen als zij bijna rijp zijn, om te ondervinden dat er een groot ver schil bestaat tussen haver met en haver zonder potas. Zulke kleine proef leert ons voor altijd dat de ha ver zonder potas licht blijft. Als men op eenzelfde grond tarwe, rogge en haver laat groeien zonder teruggave van potas, merkt men da delijk op dat de opbrengst haver ln verhouding de kleinste zal zijn. Het ls dus aan de haver dat men de sterkste potasbemesting moet toedie nen. Deze bemesting stemt gewoon lijk overeen met een minimum hoe veelheid van 300 Kg. chloorpotas per hectare (d-5548) VASTENBOEKJES, met oefeningen voor al de dagen van den Vasten. 15 Fr. Boekhandel V. Sansen- Vaimeste, Poperinge. Postcheck Nr 155.70. Voor verzending per post 1 fr. bijvoegen voor kosten. HEEL DE STREEK SPREEKT EROVER... Bij ons is een grote was in 2 UUR klaar en dat voor 100 tot 150 fr, (C5594) Tel. 451. ROESBRUGGE, Clné Gouden Arend i Taiwan en de Amazonen avonturenfilm met J. Welsmuller, - Voor allen. BELFORT S, V. (voorheen Ylaam!» Huis») De VLAAMSE TONEELCENTRALE (leiding Heer JOS. LUCA) VERTOONT: OP ZONDAG 26 FEBRUARI 1950: prachtige operette met DOLF DENIS in de hoofdrol. MOOIE MUZIEK - DANS - BALLETTEN. Deur te 19 uur. Gordijn te 19.30 uur. Plaatsbespreking: «Belfort?, telefoon 214. Een beeld v3n de nieuw ingewijde fanion. In de Inzet, Heer Michel De- zwarte, een toespraak houdend van op bet oorlogsgodenk teken tot de op- gekomen supporters en toeschouwers.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 3