Muziekverbond van Belgie Meubels Boone Prijzen buiten alle concurrentie Zaligverklaring van E. Pater Schilling in volle gang Karel-Lodewijk Grimminck MEER VAN 200.000Ff PRIJZEN <»CHOCo, Arrondissementsvergadering der Boerengiiden te leper Moderne Slavenhandel Alles kosteloos thuis besteld. Keus zonder weerga Alle herstellingen. J 20 Doden en 39 gewonden bij treinbotsing in Frankrijk HET WEKELIJKS NIEUWS Zaterdag 18 Febr. 1950. - Blz. 5. EEN NIEUWE ZALIGE TE MOESKROEN? MOGELIJKE INLICHTINGEN GEVRAAGD DOOR E.E. P.P. BARNABIETEN UIT MOESKROEN Ja, Mijnhardljes 1STE PRIJS 2DE PRIJS 3DE PRIJS P - - In totaal, meer dan 1.000 prijzen, waarvan 25 van 1.000 fr. en 50 van 500 fr. KALENDER MIDDENSTANDS VERGADERINGEN 69-JARIGE MAN DOODGEREDEN TE MOORSLEDE De roem van 't Oud Bièdom leper 35 Talrijke afgevaardigden van Muziekverenigingen hielden vruchtbare bijeenkomst te leper In 't grootste Meubelmogazijn der streek Casselstraat 47, POPI^IftSGE Werkhuizen rechtover O. L. Vr.-kerk Tel. 200 Boomgaardstraat Slaapkamers vanaf 4.600 fr. IJz. bedden vanaf 370 fr. Zetels 380 fr. Matrassen 650 fr. Clubs 570 fr. Buffetten 1595 fr Divans 1030 fr. Tafels 665 fr, Kinderwagens 800 fr. Stoelen 119 fr. Komptant Krediet Met de voordeligste voorwaarden. Al onze Meubels zijn gewaarborgd. it Vtrvoim Zoals men weet heeft een Eerw. Pater Barnabiet, de E. Pater Schilling-, dewelke door de volkse toewijding van de bevolking van Moeskroen, reeds vroeger de Heilige van Moeskroen werd genoemd, het voorwerp uitgemaakt van een proces tot zaligverklaring. Het in- 1 ciitings-proces van zaligverklaring werd reeds te Brugge geopend op 8 Oogst van het jaar 1924, en de kanonieke teraardebestelling had In de kerk der Barnabieten te Moeskroen plaats twee dagen voor de opening van dit proces. Sindsdien werd deze zaligverklaring te Rome i cnhangïg gemaakt en, altijd volgens de regelingen der Kerk, werd di-e zaligverklaring opnieuw naar België overgemaakt. Het dossier zal opnieuw tussen 15 Maart en 15 April worden geopend en men zal overgaan tot ondervraging van de personen dewelke deze nederige Pater hebben gekend en van hem zelfs na zijn dood, welke op 2 Ja nuari 1907 te Moeskroen overkwam, gunsten mochten bekomen. WONDERE DADEN Men verhaalt van Pater Schilling verscheidene wondere daden, doch hieronder volgen er enige van de voornaamsten. Op zekere dag kwam een inwoner der stad hem verhalen dat een goddeloze op sterven lag. Hij bsgaf zich naar diens woning doch de zieke beval hem weg te gaan van het sterfbed. De Pater knielde aan het bed en bad; na enkele tijd zei de zieke tot hem; Sta op en ga zitten doch E. P. Schilling zei te zullen blijven bidden, na enkele uren be keerde de zieke zich en biechtte. Een andere maal kwam een vrouw bij hem schreiend aankloppen en ver- haalde hem dat haar zoon overleden was; hij slaapt slechtszo ant woordde de Pater doch laten we eerst samen bidden. Toen de wouw een weinig nadien naar huis terugkeerde was cie dode springlevend. Toen er in de grensstreek en bepaaldelijk te Moeskroen een pokken - epidemie heerste aarzelde Pater Schilling nim mer en het blijkt nog steeds onmoge lijk hat aantal van de aan hem door het gebed tosgeschreven genezingen vast te stellen. ZON LAATSTE LEVENSJAREN EN DOOD Zijn laatste levensjaren verliepen als het vroegere gedeelte van zijn leven: hij leefde in armoede en hetgeen hij kreeg, schonk hij aan de armen, hij was nederig en had een uitzonder lijke onderwerping aan zijn oversten. Zijn laatste levensjaren waren er van volledig gebed en zelfs van gese ling, want boete deed deze wonder bare Pater, rnet banden voorzien van ijzeren punten. Op 1 Januari 1907 toen hij zijn dood voelde naderen vroeg de Pater aan de dokter wan neer dit ging gebeuren en toen deze hierop een ontwijkend antwoord poogde te geven zei Pater Schilling: Het is voor morgen Hij stierf met de woorden tot de omstaanders: Gij allen, weest heiligen en vervolgens «Mijn Jezus, maak dat ik, U altijd mser en meer bemin Toen de bewoners der grensstad zijn dood vernamen, waren zij allen met verbijstering geslagen en toen de begrafenis op 5 Januari, plaats had was het midden een tot nog toe ongeziene toeloop. Op heden houden alle Katholieken van Belgie de ogen gericht naar Rome, waar de zaligverklaring van deze nederige Pater wordt aanhan gig gemaakt en dezen welke P. Schil ling hebben gekend zullen zeker de EE. PP. Barnabieten, welke te Moes kroen in de Statiestraat woonachtig zijn vurig helpen om nog meer con crete feiten aan te halen uit het leven van de Noorse Pater welke de diepere nood van een deel der Bel gische bevolking van die tijd heeft gelenigd naar ziel en naar lichaam. UIT ZIJN LEVEN E. Pater Schilling werd op 9 Juni 1835 in, Noorwegen geboren als zoon van Adolphe Schilling en Eleonore Berg. Na de studies zijner jongere Jaren, gai de jongen op 15-jarïgen ouderdom blijken van hoge aanleg voor kunst en hij werd door zijne ouders naar Dusseldorf in Duitsland gezonden, waar zo juist een nieuwe school was opgericht. Hij werd er ge kenmerkt als zijnde de nooie Noor doch in zijn binnenste had er een grotere ontwikkeling plaats dan men mocht vermoeden. Hij mocht de gunst genieten in een christelijke fa milie te worden opgenomen en op een dag weigerde hij een kerkelijke plech tigheid der streek te groeten toen hij op straat voorbij kwam omdat, zo sprak hij hij nu tegen de afgoderij zou strijden. Op een dag werd hij door een ge- buur ter een heilige mis medege nomen en dit was het signaal voor hem tot een oprechte bekering uit het Protestantisme. Op 11 November j 1854 zwoer hij het protestantisme af en trad een tijd nadien, na vele moei- lijkheden, in een klooster der Orde der Barnabieten. Hij werd naar Frankrijk overgeplaatst, vervolgens naar Monza in Italië om tenslotte te Moeskroen in Belgie te belanden. In deze stad kochten de uit Frankrijk verjaagde Paters Barnabieten een huis en veranderden het in een kloos ter; te dien tijde was Moeskroen nog een gemeente en bestond hoofdzake lijk uit arbeiders en wat in een grens gemeente steeds onvermijdelijk is, een aantal smokkelaars. Pater Schilling voelde zich best in deze streek en kon medevoelen met het lijden en de moeilijkheden dei- arbeiders. Hij ging van huis tot huis in de meest armoedige gezinnen en bekommerde zich steeds met de meeste toewijding om de kinderen dezer mensen; men noemde hem; De goede PaterDiverse feiten werden hem toegeschreven, hij genas zieken, maar steeds was hier het ge bed zijn wapen. Aan zijn gelovigen vroeg hij, toen het al te klaar werd dat zijne gebeden vruchten hadden afgeworpen, dat zij dit niet aan anderen zouden mede delen doch stilaan werd dit echter toch bekend en het was een stroom naar de biechtstoel van de Pater in de Barnabieten-kerk. Hij scheen al de geheimen van zijn boetelingen te kennen en klaarde eens een misdaad te Moeskroen op, door de plaats aan te wijzen waar het lijk van het slachtoffer kon gevonden worden. De dader van deze moord was hier door zodanig getroffen dat hij aan de ogenblikkelijk bekende. helpen fijn; tegen griep en alle pijn. De Amerikaanse Generaal dei- Luchtmacht, Curtus Lsmay, ver- klaarde dat de H-bom zo krachtig is als alle tijdens ds oorlog op Duits land en Japan uitgeworpen bommen samen. Is dit geruststellend voor de toekomst? In Orroir, aan de overzijde van de Kluisberg, werd op enkele stap pen van zijn woning het lijk ontdekt van een 86-jarige ouderling. Waar men eerst dacht met een roofmoord te doen te hebben, heeft het onder zoek thans uitgewezen dat men hier voor een ongeluk staat. BESTE soorten MtCTIS ■J Auto Renault Grand Luxe 1950, 4 P. K., waarde 47.500 fr. pl"s 4.750 fr. taks. 1 Koelkast Frigidaire waarde 15.640 fr. 1 Radiotoestel Philips waarde i 5.995 fr»~ Irk RENG heerlijke minuten door oefen K jf uw smaakgevoel i proef de hele gam*, ma der uitgelezen specialiteiten van Jacques de Superchocolade. Welke zijn de zes besté soorten Jac* ques Welke zullen als zodanig doolt het publiek beoordeeld worden Beant^ woord deze vraag u kunt er een autog een koelkast, een radio of een der dui* zend prijzen mee winnen, uitgeloofd aaxu de fijnste lekkerbekken. Neem deel aan het Tornooi der Halvéj Eeuw, der zes Beste soorten Jacques »>j ïwaaraan iedereen deelnemen kan. Vraag prijskampbulletins bij uw gewooiï] leverancier van Jacques jDe verzending der omslagen fsmiei verplichtend." ZONDAG 19 FEBRUARI ROESELARE: Provinciaal N.C.M.V. Congres, voor alle Bestuursleden der gewestelijke Verbonden en Plaatse lijke afdelingen. In de bovenzaal Patria Oostétraat 1, te Roeselare, te 10 u. KUURNE: K. B. M. J.-Feestavond, lokaal; feestzaal De Middenstand, te 5 u. MAANDAG 20 FEBRUARI KUURNE: K. B, M, J.-Feestavond, lokaal: feestzaal De Middenstand, te 7 u. DONDERDAG 23 FEBRUARI ROESELARE: Gewestelijke Kader dag, in «Patria», te 17,30 u. Spreker: Volksvertegenwoordiger Dcgryse, over «De Vestigingswet». Op Zondag, 12 Februari, greep Ingoed te gebruiken, aan intense de Stadsschouwburg', Vanden Peere- groenvoed-erwinning te doen en mee boomplaats te leper, de grote jaar- te werken aan verbetering van de lijkse algemene vergadering der Boe- veestapel lang de veebonden en vooral rengilden plaats. Of er belangstelling door melkcontrole. Als derde redmid- zou zijn moesten we ons niet af- del duidde spreker aan het meer en vragen, want toen we op voornoemd meer doorgedreven verenigingsleven plein aanlandden, zag het er reeds dat alleen in staat is een gezonde zwart van auto's en de landbouwers landbouwpolitiek af te dwingen. Hij stonden aan hun pijp te paffen in somt dan de verschillende vertak groepjes dichtbij de schouwburg. Met kingen op die elk op hun gebied de de gebruikelijke vertraging- werd Landbouwer de nuttigste diensten aangevangen. bewijzen en gaf aan de hand van Op het podium merkten we bene- cijfers de vooruitgang weer van de vens de beeltenis van de Koning het Boerengiiden in het Arrondissement embleem van de Boerenbond. Achter leper. de groene tafel namen plaatsSen. Dhr Senator G. Mullie, ondervoor- G. Mullie, ondervoorzitter van de zitter van de Senaat en voorzitter Senaat en voorzitter van de Belgische van de Belgische Boerenbond, aan Boerenbond; de plaatselijke voorzit- het woord, had het over de econo- tar dhr Ingelbeen; dhr Sekretaris A. niische toestand en de vooruitzichten Boon; Senator Feryn; Z. E. H. De- van de landbouw. Hij deed zijn ge- francq; Z. E. H. C. Verhaeghe, pas- bruikelijke wandeling op de hofstede, tordeken te leper; Z. E. H. Delanote, door velden, weiden en stallen, en pastoor te Brielen, arrondissements- ^on niet anders dan de toestand ver proost. In de zaal bemerkten we tal Van rooskleurig noemen, er heerst van personaliteiten, te lang om te een zeer verwarde toestand in het melden, en ook op het gevaar af algemeen en daaraan kan het boe- van er enkele te vergeten. De ver- renbedrijf nu eenmaal niet ontsnap» gadering werd geopend met het ge- pgn jjij voorziet echter dat het vlas bed; het welkomwoord uitgesproken en de aardappelen een goede prijs door dhr Ingelbeen, voorzitter, waar- zunen maken, na het woord verleend werd aan dhr Senator Feryn begaf zich meer op politiek terrein en toonde de aan wezigen aan wat de C.V.P. reeds voor de landbouwers heeft gedaan. Ook AUTOGELEIDER NAM DE VLUCHT In de nacht van Zondag op Maan dag 12 op 13 dezer, omstreeks 11.30 u., werd de genaamde Constant Billiet, wonende te Dadizele, 69 jaar oud, dood aangetroffen in de Waterstraat te Slijps-Moorslede. Naar kon vast gesteld worden, werd de man slacht offer van een aanrijding en moet hij practisch op slag gedood geweest zijn door een hevige schok op t hoofd. Van de autorijder was geen spoor meer te bespeuren. De man werd overgebracht naar het dodenhuisje te Moorslede ln het hospitaal. De Rijkswacht stelde een streng onderzoek in. Twee leden van een militair politie- bataillon bij het Amerikaanse leger in Oostenrijk werden aangehouden onder beschuldiging kidnapping van door de Russen opgezochte personen. De zaak kwam aan het licht doordat een uit Roemenië komend Duitser, Oswald Eder, die aangehouden werd door de Amerikaanse M.P.'s op onver klaarbare wijze in handen kwam van de Russen. Na een onderzoek dat weken duurde, bleek dat twee M.P.'s de Duitser op een eenzame weg uit leverden aan de Russen tegen een vergoeding van 7.000 Shilling. Aan vankelijk ha-dden deze Amerikaanse soldaten handel gevoerd met Russen in Radiomaterieel doch toen dit zaakje minder winst begon op te leveren kregen ze. van de Russen die zij in een Weense Bar ontmoeten het voorstel bepaalde opgezochte personen uit te leveren tegen ver goeding. De twee moderne slaven handelaars die niet aan hun proef stuk bleken te zijn en er reeds een hele organisatie op na hielden wer den aangehouden terwijl nog ver schillende personen, in dit luguber bedrijf betrokken, onschadelijk ge maakt werden* Beproefde hulp bil verkoudheid voor Vu» der, Moeder en kind. Doos 15 Fr. Pot 23 Fr. A. Boon, secretaris, die het jaarver slag- voordroeg. Het jaar 1949 was er een van economische inzinking, waaronder b d lk ook de landbouw zwaar geleden heeft, een Ia s over üe v Als redmiddel duidde spreker vol gende punten aan: groter technische raadpleging. Z. E. H. Defrancq, diocesaan Proost vaardigheid op landbouwgebied ver- voor West-Vlaanderen, handelde over werven en de moderne hulpmidde- het groot belang van de organisatie len te baat nemen. Daartoe is het en Z. E. H. Deken Verhaeghe sprak van belang dat de artikels, verga- het slotwoord uit op de hem zo deringen en avondlessen over deze eigene volkse en pittige manier. Na onderwerpen goed gevolgd worden, het gebed werd het vaderlands lied Voor het bedrijf zelf is het onont- gespeeld en hiermede eindigde deze beerlijk gekeurd zaaigraan en poot- goed geslaagde vergadering. lAMAAAfWIAAlVWVWWAIUVmiVI Nu stonden Kerk en Staat vlak tegenover malkaar, en het volk keek met ingehouden adem toe. Toen de baljuw daar de zwijgende pastoor vóór hem zag krabde hij een stap achteruit; Grimminck stond daar zo onverzettelijk! Doe de put een voet verder gra ven, dan zal er geen moeilijkheid zijn. Waarom moeten wij altijd pro cessen hebben? zei de baljuw die de pastoor met een nieuw geding schrik op het lijf wilde jagen. Doch Grimminck wees naar de plaats die hij eerst had aangeduid: «Daar, daar! En niet een vinger verder! Ende deed straks de begra fenis! Zonderlinge gebruiken! Een tafe reel met vuur en vlam! Een Godsge zant tegenover een meester dezer we reld; een baljuw met gevelde horens; een pastoor in wit koorhemd met bliksem in de ogen; een altaar met rustig flikkerende kaarsen dat wacht naar de priester voor het heilig mis offer; beduchte puttemakers en ga pende misdienaars, een onderpastoor van heiligen die kalm en dromerig in. de eindeloosheid staren, onberoerd door die voorbijstormende menselijke moeilijkheden; de stille lijkkist van mijnheer Bruckveld die wacht op een laatste onverstoorbare rust.... Het proces begon en de mensen vroegen zich af: van waar zal de pa stoor al dat geld halen om het tegen de graven uit te houden? Want in zulke processen gaf het geld de door slag en niet het recht. Maar de pa stoor trok zijn streng en hij won het pleit, anders zou hij Grimminck niet geweest zijnDs pastoor won de provisie of maintenue en maakte daarna een verdrag met de graaf. Later rees nog een dergelijk geschil op, dech Monseigneur de Ratabou kwam zijn vriend ter hulp en hij had hem gezeid; als er nog moeilijkheden rijzen, zend ze naar mij. Grimminck volgde die raad en heeft de geheie zake met al de titels in handen van Zijne Hoogweerdigheid gesteld, opdat hij daarin zoude voortgaan naar be liefte. Toen dacht Mgr de Ratabon: de uitwendig kalm, die al brevierende I heren van Kaaster hebben het met van ver alles ziet, en weet dat zijn pasteer wel zelf de slag zal slaan; een gapende put, uitgebroken tegels, een hoop stenen en gele vette klei; spa den en houwelen; een ademloze me nigte die met uiterste spanning de uit- deze pastoor zo gemakkelijk niet als met zijn voorgangers. En inderdaad! Nog nooit had een pastoor het aan gedurfd in 't aanschijn van de ganse parochie de almachtige bevelen van een. graaf 2» vierkant weg de voet «lag van dat steekspel volgt; beelden dwars te zetten. Grimminck deed het omdat hij inzag en oordeelde dat een pastoor geen louter knecht moest zijn van heren die zich enkel om het stoffelijke en geenszins om de zielen bekommerden. WAPENSTILSTAND. De graaf van Kaaster en met hem de disheren en ook het venerabele Kapittel der beroemde kathedraal van Boulogne bekenden op de duur stilzwijgend ja, zelfs openlijk hun ongelijk. Nu wist de heer van Kaaster dat hij bij het eerste pro ces al pluimen genoeg verloren had, en hij ondervond dat een heilige priester als Grimminck over wapens beschikte waartegen-al het geld en de macht van een graaf niet konden op wegen. Het deerde de grave van Rumbeke met zo een man ingespan nen te zijn (d.i. betrokken te zijn in processen.) Ja, nu hadden ze hun man gevon den! Pater Vandervalcke, Jezuïet van leper, die grote invloed had in het bisdom en Grimminck's intieme vriend was, vroeg hem per brief, ln de hitte van die strijd, of hij niet wil de veranderen van parochie. Toen. nam Grimminck pen en papier en schreef in één trek: Ik ben met deze parochie zo tevreden, dat maar het bevel of verzoek van Zijne Hoogweer digheid mij zal kunnen bewilligen tot verandering! Zo eindigt het heerlijk epos van die worsteling, waarvan het mooiste deel zich tussen Grimminck en het taber nakel afspeelden, en nooit op deze wereld zal geschreven worden. e Het peert gaedt synea wegh voort, Zeer talrijk hadden HB. Voorzit- kon de vergadering niet bijwonen; hij ters, Bestuurders, Bestuursleden en werd vervangen door Hr Dr Grimmel- Afgevaardigden van Muziekverenigin- prez uit leper. Hr Val. Sansen, Voor gen de oproep beantwoord welke tot zitter van de Katholieke Harmonie hen was gericht door het Muziekver- Ste Cecilia» te Poperinge, zou dan bond van België, Afdeling West- deze bijeenkomst voorzitten. Vlaanderen en door het voorlopig Het Muziekverbond van België was Bestuur van de Sectie Ieper-Pope- op deze vergadering vertegenwoordigd ringe, tot het houden van een bijeen- door de Hr Patfoort, Algemeen Be komst op Zondag 12 Februari jl., te cretaxis voor gans België; de Hr Mat- 14.30 uur in het Hotel des Bras- ton, Schatbewaarder van het Ver- seui'ste leper. Waren er vertegenwoordigd 1 Bellegem: Muziekvereniging; Besèlare: Harmonie «Slnte Cecilia Boezinge: «Slnte CecUla»; Dadizele: «Ridder Jan's Zonen»; Dikkebus: «Vijverzonen»; Eernegem: Fanfare «Slnte Cecilla»; Esen: «Eendracht»; bond; de H.H. Vermandere en J. Wynsberghe, voor het Bestuur van de Provinciale Afdeling. H. Lagasse, Voorzitter Muziekver bond, Afdeling West-Vla-anderen, had zich laten verontschuldigen, weer houden door ziekte. Na het welkomwoord uitgesproken door de Hr V. Sansen, werd het woord Geluwe: GemeenL_Harmon. «Ste Cecilla»; verleend aan de Hr Patfoort, Alge meen-Secretaris van het Verbond, die uitweidde over de werking en het doel van het Muziekverbond en het be lang voor de verschillende muziek verenigingen om aan te sluiten, o.m. tot liet bekomen van steun vanwege Staat en Provincie, tot regeling van kwesties auteursrechten en fiscaliteit, het houden van konkoersen, enz. Ver der deelde hij nadere gegevens mede over de wedstrijden welke dit Jaar zullen gehouden worden te Oostende. Nog- kondigde de Hl- Patfoort aan dat voortaan door het Muziekverbond Mouscrcm: Harmonie Royale Sainte zelf, en uitsluitelijk, nationale en in- Jeanne d'Arc»; ternationale diplomas zullen worden OortdMinfccrtecrm«Eendracm: en Hoop»; D!er^"^ Oostvleteren: Fanfare «Slnte Cecilia»; &en welke e.ll tornooi Winnen, Voor P assendal e: Fanfare Sinte Cecilla»; de tornooien zelf werden verschillen- Pittem: Kon. Fanfare Eendracht en de jury's gevormd. Brochures zullen Kunstijver»; binnen kort worden uitgegeven. In Les !s»: brochures, die alle nodige inlich- Poperinge: Kath. Harmon. Ste Cecillao,,™» Koninklijke Philharmonie; tmg-en bevatten, komt ook een lijst Proven: «De volksvreugdevoor van bij de 250 muziekstukken Rumbeke: Muziekvereniging; die schikken om op de komende mu- Heist-aan-Zee: «Slnte Cecilla»; Houtem-IeperMuziekvereniging; Houtem-VeurneFanfare; leper: Harmonie Ypriana Harmonie N.S.B.; Harmonie Picanol Kemmel: St Laurens Komen: Harmonie Royale; Langemark: Harmonie «Sinte CecUla»; Leisele: «Slnte CecUla»; Lichtervelde: Katholieke Burgersgllde; Le Bizet: St André»; Menen: Harmonie De Plicht Harmonie «Help U zelf»; Volksharmonie «Sint Jozef»; Merkem: «Slnte Cecilla»; Messines: Fanfare Royale; Sint-Eloois-Winlcel: Harmonie Kunst- ziektornooien uitgevoerd te worden verdeeld volgens categorie. DA vrienden Staden: Fanfare Sinte Cecilia Stavele: Fanfare «Sinte Cecilia»; wil nu niet zeggen dat die lijst vol ledig is. Zeker hebben de maatschap- Veurne: Kon. Harmonie «Ste Cecilla»; pijen noJ.". andere stukken in hun bi- Vlamertinge: Fanfare «De VI. Vrienden»; bliotheek die Hooronnr „«nmBv- daarvoor in aanmer king komen. Inlichtingen kunnen daarover gevraagd worden. De lijst die we nu opmieken zal later regel matig aangevuld worden. In de Franse taal deelde hij dan, van de Havmnnip vnrlann was ten gerieve van de afgevaardigden uit mndpn wpp-ans ^et Franstalig gewest, zelfde inlich- V/ervik: Harmonie De Werkman Wevelgem: Harmonie «De Eendracht»; Wijtschate: Gemeentelijke Fanfare; Zarren: «Sinte Cecilia»; Zwevegem«De Ware Vrienden». De .Hr Aimé Gruwez, ere-Voorzitter weerhouden wegens ongesteldheid en y-agen mede. Opnieuw heeft een zware trein ramp plaats gehad in Frankrijk, ditmaal op de enkel-spoor-lijn Tou- louse-Capdenac., In beide richtingen is er op deze lijn een motortrein ingelegd. Volgens de uurregeling is voorzien dat beide treinen elkander kruisen in het tussenstation van Gailiac, waar een dubbel spoor is aangelegd. Daar de trein komende uit Toulouse vertraging had, was ge vraagd geweest de kruising te lTsle- sur-Tarn te doen gebeuren. De be stuurder van deze trein reed echter dit laatste station voorbij; vermoe delijk heeft hij d-e signalen die op onveilig stonden niet bemerkt uit oorzaak van de dichte mist. Op het ogenblik dat hij het station van Gail iac zou bereiken is hij op de uit tegenovergestelde richting komende trein gebotst. De botsing gebeurde op het ogen blik dat beide treinen aan een snél heid van bij de 80 km. per uur reden. De treinwachters en de bestuurders van beide treinen kwamen om het leven, evenals 16 reizigers, wat het totaal doden op 20 brengt. Uit het wrak van beide rijtuigen werdén verder nog 39 personen be vrijd die allen zwaar gewond wa ren. Maxwell Kent, die men zowel voor een zonderling als voor een weerprofeet kan houden -of voor bei de saam, is zo pas te New York aan gekomen vergezeld van een spierwitte geitebok. Hij beweert volgens de gedragingen van het dier met zeker heid het weder te kunnen voorspel len en is zinnens in Amerika dem -n- straties van zijn kennis te geven. Daarop werd de algemene bespre king ingezet. Een afgevaardigde vroeg dat bij het Ministerie zou aan gedrongen worden opdat het onder wijzen van notenleer verplichtend zou worden in alle scholen, dit tot behoud van de muziekmaatschap pijen. Het uitreiken van de kaart van liefhebber aan de leden van de ver enigingen werd eveneens behandeld. Door Heer Sausen werd aange drongen opdat alle maatschappijen der sectie Ieper-Poperinge zouden aansluiten en opdat voor ieder streek gewestelijke secties zouden gesticht worden. Alle aanwezigen gingen hiermede akkoord. Daarop werd loting gehouden van enkele muziekstukken en methodes, welke toekwamen aart de Kath. Har monie <1 Ste Cecilia Poperinge; «Ypriana» leper; «Ridder Jan's Zo nen» Dadizele; «Ste Cecilia» Gelu we; Kath. Burgersgilde Lichtervelde; N.S.B. leper; Fanfare Bellegem; Kunstvrienden St-Eloois-Winkel St Jozef» Menen; «Eendracht Esen en Les vrais AmisPloeg- steert. De maatschappijen dis het -gewonnen stuk reeds in hun reperto rium bezitten, kunnen een ruiling be komen bij de Firma Buyst. Hr Vermander, in het Vlaams en in het Frans, weidde dan nog uit over het opmaken van het repertorium en het in regel stellen door de ver schillende maatschappijen over deze kwestie. Tot slot van deze bijeenkomst dankte de Hr Sansen de H.H. Afge vaardigden van het Muziekverbond om hun uiteenzettingen en medede lingen. Verder vroeg hij dat, als prac_ tisch besluit van deze bijeenkomst, dë muziekverenigingen van de gewesten Ieper-Poperinge die begeren aan te sluiten bij het Muziekverbond, hun naam zouden aangeven en dat binnen kort door deze verenigingen dan een definitief gewestelijk bestuur zou worden aangesteld. Valt te hopen dat alle Muziekver enigingen het nut van samenwerking zullen inzien en bij het Muziekver- bond vair België zullen aansluiten om zo gezamenlijk hun belangen te verdedigen. WWWWWWWWVWWWWWWWWW9WWVWVWWW1 (d-5205) 4. al is 't datter kleine honden bassen, dewelke neardat sy van bassen moede syn, naer huys keren. Soo moeten wij misachten de kortdeurende bassinge van onwetende mensen, alsof die niet een ommesien weerdigh en waeren. Sy worden gebracht tot stilzwygent- heidt niet door tegenstandt maer door misachtinge!(uit de Regels van eenen Pelgrim - 1713) SPRINGT ER OVER! Menselijk gesproken was hij onder moeilijkheden bedolven, maar God was zijn kompas op die woelige zee, en hij vocht en deed wat hij later als vrucht zijner ondervinding zou neer pennen Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Wat? Zal ik zo dwaas zijn dat ik om te ontvluchten het on gemak van wakinge, onthoudinge, ar moede, strengheid van leven, beroving van een lekkere maaltijd, kleed, geld, boek etc..., dewelke mij nu en dan op geofferd worden, mij zelve zouden be roven van die volmaaktheid en ver- meerderinge van liefde, dewelke lk kan hebben met mij te beroven van de voorzelde zaken! O, hoe gemakkelijk, hoe ras, hoe vermakelijk loopt hij ln de weg der deugden, denwelken de liefde van Christus zo praamt! De liefde van Christus praamt ons! Cor. 5. Hoe ge makkelijk springt hij over al de heu velen van moeilijkheden? Cant, 2. (verder in grote letters) Gij moet al uw werken doen niet onachtzamelijk en lauw, maar ieverig en veerdlg, niet uit droefheid ende noodzakelijkheid, maar met enen blij den en gewilllgen geest, niet uit ge woonte, maar uit ene dadelijke gods dienstigheid. Gelijk er gezeid wordt van den bruidegom, Cant. 2. Ziet hij komt springende in de bergen, springende over de heuvelen! Zo moet gij sprin gen over al de bekoringen! Gij wordt bekoord door onverduldigheid, om de onvolmaaktheid van den evennaaste, ofte omdat hij iets van u heeft ge zeid, ofte omdat hij niet en geeft dat hij u schuldig is, omdat hij u ver smaad heeft? En wilt dat alles niet overpeinzen, en let er niet op; let op zijn deugd: springt er over! Zijt gij bekoord met scrupulen, en wilt niet onderzoeken, springt er over! Zijt gij bekoord met onzuiverheid? Springt er over en wilt niet onderzoeken of gij aan die toegestemd hebt. God weet uwe meninge! Zijt gij bekoord met droefheid, melancholie, etc., springt er over, en wilt er niet oplet ten! En wilt niet onderzoeken de re dens dewelke de droefheid veroorza ken, maar maakt dat gij peinst op de redens dewelke veroorzaken een hei lige blijdschap! Zijt gij bekoord in uw bedde om niet op te staan, en wilt niet twisten met 't ocurkussen, maar springt er straks over! Zijfrgij bekoord met begeerlijkheid der spij ze, wellusten, etc., springt er over. Wacht u van na te volgen die on gelukkige vrouwe, Gen. 3 (Eva)Deze in de plaatse dat ze d'eerste voorstel, linge van het serpent terstond zoude tegengestaan hebben, zij hield haar bezig van in gemeenzaamheid te gaan ende redekavelen,.. Zij beet als een dwaze aan het bedrieglijk haak- sken...Neen, Pastoor GrimmtncK beet er niet inl Hij sprong a- over, en overwon! HET INWENDIG VUUR God alleen, God alleen, God al leen! Nog eens gezeid: God alleen!» Dat was de kreet, die zijn brandend hart ontsnapte en waarmee hij de hele wereld wou wakker roepen. De zelfde gedachte stond in grote letters boven zijn bibliotheek; God is 't Al, de rest en is niet». Door dit gevoel was hij van jongs af als 't ware be zeten. God liet hem niet en hij liet God niet los. Tussen hem en zijn Schepper golfde zijn hele leven door een rusteloze, eindeloze ebbe en vloed. In een gewijde atmosfeer, zo in tiem en zacht als kinders, die met ruberzolen, bij de avondstilte over verse sneeuw schuiven (Jeanne Van- deputte) zouden wij dit hoofdstuk willen schrijven. Gelukkig, Grim minck heeft onze taak merkelijk ver licht, door zijn eigen nagelaten ge- schrifen. Een heel boek schreef hij betiteld met het woord GodtZo eenvoudig en schoon heeft hij in het smakelijk West-Vlaams van vóór tweehonderd jaar, zijn eigen Gods ervaring neergeschreven. Het ls de geschiedenis van God in ieder men senziel. Het geeft ons tevens een staaltje van de zalving en de intieme gemoe delijkheid waarmede hij predikte en schreef. Print wel in uw verstand deze twee waarheden: 1. God is 't Al 2. De rest en 1$ niet. Den gene die deze twee lessen wel begrijpt, ach! hoe licht ls 't aan hem alles te verlaten om den bruidegom te zoeken. Daarenboven hij ls boveu alle menselijke beroering van nijd, van haat, van onpatiëntigheid, van gierigheid, van menselijk opzicht, van ijdele glorie, want hetgene niet is en kan den mens niet beroeren. Laat ons dikwijls in onze kluis met God alleen zijnde, beklagen met den H. Augustinus: ik heb te lange ge wacht van u te beminnen. O! Schoon heid zo oud ende zo nieuw, zo oud in u zeiven, mits gij van der eeuwig heid zijt, maar eilaas zo nieuw voor mij, mits ik nu maar en begin u te kennen, ik heb te lange gewacht van u te beminnen. O! Ongelukkigen ge- passeerden tijd, in dewelke onze ziel, gelijk een herberg, open was voor al le schepsels, zulke en zulke personen, geld, goed, eer, ijdele glorie, spijs, drank, etc. Alles was wel gekomen. Al de -gepeinzen en affectiën van onze ziel waren dag en nacht bezig met al die gasten, den schepper alleen was bui tengesloten. Wat recompensie hebben wij ontvangen van al die gelogierde gasten; in plaats van recompensie, groten ondank ende geen dank: in plaats van profijt, het huis is vuilge maakt, daar nochtans dien Groten beloofd heeft de eeuwige woning des Hemels aan degenen, die hem logist leveren in hun ziel. Ahsa, dan mijn lieve broeders, laat ons alle die ra- paillerie uit de woninge van onze ziel jagen, om dezelve geheel ende schoon en net over te leveren aan onzen min nelijken bruidegom, volgens de me thode, die wij hiervan hebben in het boeksken, van den Zaligen Albertus Magnus, en als enige van alle die rapaillerie nog zal komen kloppen om zijn gewoonlijk logist te hebben, laat ons antwoorden dat we geen her berg meer en houden, dat we ons huis hebben verkocht, dat ds nsefti ter zelf het bewoont, ende dat hij het zelf alleen ende geheel wil bezitten, want dit is het enig einde van de kluizenaar, zijnen geest te ontlemme- ren van alle geschapen zaken, opdat gelijk zijn kluis is de woning van zijn lichaam alleen, zijn lichaam de woning van zijn ziel alleen, zo ook zijn ziel zoude wezen de woning van God alleen. Een heilige schroom benauwde hem soms als hij dacht aan de grote zielenverantwoordelijkheid, die op zijn schouders woog en hij heeft er veel angsten om uitgestaan. Doch arbeiden voor de zielen was voor hem het heerlijkste werk; daarom was hij dag en nacht bij God, zoals een klein kind steeds verlangt naar zijn moeder. De kerk was te Kaaster niet de ganse dag door open. Te -dien tijde immers liepen er heel wat schooiers, zigeuners, soldaten en ander onbe trouwbaar volk rond. Doch altijd droeg de pastoor de kerksleutel op zak en als hij ergens uitging, naar school, op bezoek bij parochianen of zieken, zagen zijn kapelaans hem altijd eerst de kerk binnentreden. Als hij niet door biechthoren of prediken belet was, deed hij dage lijks tenminste drie kwart medita tie vóór zijn mis en evenveel erna. Dan zat hij in diepe aanbidding roerloos neergeknield. Dan kende hij noch wereld noch mensen. Al leen voor het zielenwerk onderbrak hij die uren, die voor hem zo zoel waren. En terwijl hij zo bad, is het meer dan eens gebeurd dat iemand die auderzins een voortreffelijk maft

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 5