ONZE SPORTBLADZIJDE LiefhebbersmteriumltflD 20 Proeven -13.030 fr. Prijzen QUAKER A L FA West -Vlaamse B.W.B.-Afdeling vergaderde te Roeselare Morva Asepta De Kemmelberg in de branding 'Het Wekelijks 25.00® Ir. aan Prijzen AD. CLICTEUR, Woesten De West-Vlaamse Veldloop- kampioenschappen te Roeselare betwist Uitslagen, Rangschikking en aangekondigde Voetbalwedstrijden. Hogere en Lagere Afdelingen Zondag 19=2-50 MARGARINE Ook dit jaar vol levens krachtl dank zij de vitaminen in Solo ingericht door "Het Wekelijks Nieuws,, met medewerking van Sigaretten BELGA en Radio BARCO In 1950 krijgen we vast en zeker de tweede uitgave van dit begeesterend Kriterium dat vanaf zijn ontstaan in 1949 reeds een on tegensprekelijk sukses boekte. Aanvragen wéér 26 Februari QUAKER havermout.... voordelig, ómakelyh en voedzaam! WÈÊÈÊmM ONZE PRIJZENLIJST 10.000 FRANK Onze specialiteitWITTE UEGHQRN ■oaaarttMMiMMf HET WEKELIJKS NIEUWS Zaterdag 18 Febr. 1950. E3z. 6. Deze familie is de gezondheid zelf zij gebruikt regelmatig Solo. Rijk aan vita minen en calorieën, is Solo een kostbare bron van energie voor aller». SoLo STEEDS GEWAARBORGD VERS SO 72 A-0915 BR. UNION MARGARINIÉRE BELGE MERKSEM-ANTWERPEN De feestzaal van het Park Roden- standaardragers als Ramon, Schotte bach kreeg Zondagvoormiddag een en een hele schaar jongeren die ruime bezetting vanwege de af ge- vooral naar de goede raad der oude vaardigden van de talrijke West- ren moeten luisteren om ons land Vlaamse clubs die in algemene ver- en inzonder West-Vlaander en terug Delrue, Lecouiere, Deweer en V. Herck, waardige kampioenen. gadering bijeenkwamen. Aan de bestuurstafel bemerkten Wij de HH. Pierre Van Vyve, Georg. Vandekerckhove, Secretaris Kindt, Brouwers Mathieu, Vandamme, G. Derudder en vader en zoon Demeye van het Toeristencomité. Na de naamafroeping om de aan wezigheid der Clubs vast te stellen sprak Voorzitter dhr Pierre Van Vyve het welkomwoord tot zijn ge hoor om meteen uiting te geven aan zijn tevredenheid nopens de besten dige bloei der afdeling die reeds een uitgebreid programma kan voorleg gen voor het volgend jaar waarvan de wielerkampioenschappen te Moor slede alvast de hoofdschotel zullen vormen. Spreker bracht meteen hul de aan de afgevaardigde Generaal Vandekerckhove die als commissaris op de weg werd aangeduid. Na een oproep om verder een drachtig samen te werken aan de bloei der afdeling schetste de Secre taris dhr Kindt de huidige toestand inzak-e ledenaantal en aangesloten renners om meteen een speciale ci tatie te brengen aan het adres dier clubs welke hun ledental verdubbel den of zelfs nog hoger opvoerden. Wij vertegenwoordigen reeds een grote macht die nog voor uitbreiding vatbaar is indien alle clubs eensge zind samenwerken om het gemeen schappelijk doel te bereiken. Nadat wij van zoon Demeye, uit Eernegem, een uiteenzetting hoorden betreffende de geplande activiteiten voor het jaar 1950 inzake de toeris tische bedrijvigheid, kwam de afge vaardigde Generaal Vandekerckhove Georges aan het woord. Spreker gaf een uiteenzetting over de sport- bedrijviglieid in onze gouw voor dees jaar voorzien. Ik weet dat er sportmannen ontgoocheld en miste vreden zijn omdat hun gevraagde datums van inrichting niet konden ingewilligd worden, dóch wij hebben aan dc opdagende moeilijkheden steeds de best mogelijke oplossing zoeken te geven. De concurrentie waaronder dekoersen Brussel-Moor slede, Dwars door België en de Om loop der Vlaamse Ardennen van Ich- tegem te lijden heeft eiste onze volle aandacht op. Wij moeten echter met zoveel zaken rekening houden niets zegt ons dat ook de volksraai pleging van gouvernementszijde verbod kan meebrengen tot het lio den van feestelijkheden zodat hé programma alweer zou moeten ge wijzigd worden. Wij willen echter voor alles de orde bewaren waarop wij zo fier kunnen gaan en wij zul len aan iedereen in de mate van 't mogelijke geven wat hun toekomt. Spreker trok daarna een vergelijk tussen de huidige ikzuchtigemaat schappij waarin alles hoofdzakelijk op hel geld wordt afgestemd en de verplichtingen welke de sportleiders hebben om zich belangloos ten dien ste te stellen enerzijds in het belang van de sport zelf en verder ter ver dediging van de renners die hun ge wonnen centen integraal moeten kunnen behouden zonder iets cri te staan aan hetgeen men de parasie ten van de sport mag noemen. Er wordt evenwel zoveel verteld dat niet strookt met de. waarheid en wij moe ten integendeel de verandering na streven door meer ordening te bren gen. Ook de pers moet hierin zijn rol vervullen en niet terugdeinzen om de Waarheid te zeggen en ook de renners op Run rechten en plichten durven wijzen zelfs op gevaar af een of meerdere lezers te verliezen. Onze renners mogen zich niet laten ver wijven. Naast onze huidige kampioe7 nen Ollivier en Leliaert blijft onze provincie verder zijn hoop stellen in die heerlijke bladzijden te schrijven ons roemrijke verleden ten volle waardig. Na een oproep om verder hand in hand samen te werken, door dhr Van Vyve in aansluiting op de fel toege juichte rede van dhr Vandekerckho ve uitgesproken, werd overgegaan tot de huldiging van de verdienste lijke West-Vlaamse renners en clubs. André Leliaert en Valeer Ollivier (afwezig wegens contract voor Zu rich afgesloten) ontvingen een gou den medalie-diploma en wollen de ken geschonken door de afdeling. Roger DecockDescliaclit, Vandaele Leon, Maurits Blomme, Michel De- croix, Brugse Velosport, Oostend Sta dion, Florent Rondelez, Daniël Syn- haeve en Sady Deweerdt, werden om hun individuele of ploegprestaties gehuldigd, evenals Tieghem die de eerste prijs inzake ledenaanwerving wegkaapte. Rond de middag eindigde deze bij eenkomst in de beste stemming. DE PRIJZEN AAN HET KRITERIUM VERBONDEN 1° Prijs: Radio Barco, mo del Opera (handelswaarde 7.450 fr.) - Prachtbeker Het Wekelijks Nieuws met naam en jaartal erop gegraveerd; - Leiderstrui. 2° Prijs: 2.500 fr.; 3e Prijs: 2.000 fr.; 4e Prijs: 1.500 fr.; 59 Prijs: 1.000 fr.; 6" Prijs: 750 fr.; 7° Prijs: 500 fr.; 86 Prijs: 400 fr.; 9® Prijs: 300 fr.; 10® Prijs: 200 fr. EN NU... ANDERMAAL AAN 'T WERK We richten dus een dringende op roep tot al de Heren Koersinrichters van Lieühebberskoersen die wensen hun koersen in ons Kriterium te zien opgenomen worden. Deze oproep be staat uit het ons kenbaar maken van hun wens dat hun koers zou opgeno men worden als proef in het kader van ons Kriterium. We verzoeken hen dus, vanaf he den, dit zo vroeg mogelijk te doen en houden eraan te verklaren dat, voor de goeie gang der zaken, aile reeds daaromtrent geschreven brieven ver vallen. Wie dus reeds mocht geschreven hebben, of langs bemiddeling om van een of ander Belga- of Barco-agent, zijn aanvraag mocht ingediend heb ben, neme het ons niet kwalijk wan neer wij vragen andermaal dit ver zoek te richten per brief on het adres van HET WEKELIJKS NIEUWS GASTHUISSTRAAT 19, POPERIN- GE. Zo zijn we zeker dat vroeger ge stuurde brieven die wellicht verlo ren of totaal in de vergeethoek zijn geraakt geen uitwerking meer zul len hebben en kunnen we meteen in een korte tijdspanne nagaan wat er van ons gewenst wordt. DEZE AANVRAGEN MOETEN AL LEN BINNEN ZIJN VOOR ZONDAG 28 FEBRUARI 1950. Naarmate nu een aanvraag bij ons binnenkomt, wordt de verzoekende inrichter een Reglements-formulier afgestuurd; formulier dat hij, zo hij onze medewerking, en proeferkenning wenst, invullen en terugsturen moet, uiteindelijk tegen Zondag 5 Maart. Op dit formulier staat het volledig regiement afgedrukt en kan hij dus kennis nemen van het mogelijke ak koord tussen ons af te sluiten. Quaker havermout zal U in alle opzichten voldoen, want het is niet alleen voedzaam en licht verteer baar, maar ook voordeligVoordelig om 2 rede nen snel bereid - dus besparing van gas - en zo'n groot pak Quaker havermout bevat vele porties - dus ge doet er lang mede Geef ook Uw gezin iedere dag een bord Quaker havermout, hetzij als ontbijt of als nagerecht. Bij de 10 km-Senlorskoers behaalde Delrue uit Moeskrosn (links) prach tig de overwinning en werd aldus Kampioen bij de Seniors. Bij de Juniors raas het Lecoutere (midden), eveneens uit Moeskrcen, welke de le plaats in de wacht sleepte, vóór Vermeire (rechts). NOTEER DUS GOED: 26 Februari: uiterste datum voor het Proef-aan vragen 5 Maart: uiterste datum voor het ingevulde formulier terug te sturen. elixier elixier ln 't drinkwater poeder in 't eten. Voorkomt en geneest radikaal: snot, verlamdheid, tchlc, blauwe kam, 't huilen, t gapen, 't treuren, pokken, slijmen... ALLE APOTHEKEN en Laboratoria MuIIie, HALLE Voor hennen, duiven en kiekens. (d-5286) Frankrijk ziet met spanning een nieuw persproces tegemoet in de aard van dit van Kravsjenko. Dit maal is het David Rousset, schrijver van het boek Univers Concentra- tionairedie vervolgingen inspant wegens laster en eerroof tegen het weekblad Les Lettres Frangaises ifde blad dat tijdens het vorige 'sproces in het geding betrokken s. Voor ongeveer 25 Jaar stond dit hoogtepunt in de waren zin van het woord in vuur en vlam, toen de oor logsgesel er in al zijn wreedheid woedde om dit belangrijk strategisch punt, van waaruit men het front kon observeren, te bemachtigen. Tientallen jaren zijn heengevaren. ONZE WEST-VLAAMSE RENNERS OP OEFENING Met het oog op het komende wegseizoen wordt er door onze ren ners reeds flink geoefend. Hierboven een groepje startklaar voor een 150 lan.-rit. We hebben van links naar rechts: Val. Vandewalle, Mau rice Meerseman, Ral. Jonckheere, Omer Mommerency, Maur. Blomme, Roger Devolder en Flander Jansseiis. Hun tochten leiden meestal over de West-Vlaamse bergen met de Rode en Zwarte Berg. Spijts de vooruitgang van mechanis me, ontspanning, toerisme en sport, is de Kemmeleenvoudig, zelfs achterlijk gebleven, alleen enkele duizenden bestijgen hem jaarlijks om te genieten van de wijdse panorama's en de gezonde lucht. Komt er verbetering! De man van de straat, de nering doeners en vooral de sportlui me nen het goed. De HH. Sportmannen uit Moorslede die, dank zij de uitge lezen omloop in de Westvlaamse Ber - gen, het wereldkampioenschap wiel rennen 1950 inrichten, betrachten niets beter dan deze heuvel in aan merking te laten komen. Inderdaad, naar bevoegde sportlui verklaren, is er geen enkele plaats in ons land zo effectief op sportgebied als deze. Waarom zou dit internationaal sport gebeuren daar zijn ontknoping niet kunnen vinden; op een helling van 20%; of zouden de fenomenale Cop- pi, de onstuimige Kubler of onze we reldkampioen daar niet in hun ele ment zijn en zich hun titel waardig tonen? En zeggen dat de Kemmelberg geen naam heeft in de wielersport-geschie denis van België. Daarmee uit! Vanwege sport- en toeristische zijde zijn er voetstappen gewend tot de betrokkenen. De ver binding van Roden- en Kemmelberg met asphalt of betonweg wat een noodzakelijkheid is werd aanvaard en in ^overweging genomen door de gemeentebesturen van Kemmel en Loker, terwijl Weled. Heer J. Bruneel de la Warande zijn jawoord gaf tot het verbreden der bergwegen. Ja! de Westvlaamse Bergen staan in de branding, men late er geen gras over groeien. Nu of nooit, West- land paraat! OLYMPIC BRUGGE, EEN STERKE CLUB De omgeving van het Rodenbachpark, waar de West-Vlaamse veldloopkam pioenschappen werden betwist, bood Zondagmorgen een hoogst keurige en feestelijke aanblik. Niet alleen hadden meer dan tweehonderd athleten er aan gehouden, de oproep van de steeds be langloos op de bres staande inrichters te beantwoorden, doch ook de publieke be langstelling kon meer dan bevredigd worden genoemd. Waar ook het weder van de partij was en verder alles tot in de puntjes bleek geregeld, kon het niet anders, of deze onderscheidene koersen moesten tot een puike schlageruit groeien. De niet geringe regenneerslag van de laatste dagen had echter de om liggende weiden in een zwaar parcours herschapen, zodat hier ongetwijfeld heel wat energie en moed van de athleten- lopers werd gevergd. In dit verband dient er dan ook niet te worden aan getwij feld, de respectievelijke overwinnaars, hoe zij nu mogen noemen, kaapten op onaanvechtbare wijze de zege weg en zullen in de onmiddellijke toekomst eveneens bewijzen, dat de gewestelijke titelsin bepaald flinke handen berus ten...:, ONBETWISTBAAR MEESTERSCHAP Opvallend was het, dat de onderschei dene overwinnaars der verschillende proeven, allen een afgetekende superiori teit aan de dag legden. Bij de Kadetten viel er aan het over wicht van de Olympic-man Van Herck niet te tornen, terwijl de sterke Deweer van Waregem de nochtans niet te on derschatten Em el gem naar Allewaert, niet de minste kans liet, er reeds vanaf de tweede ronde van onder muisde om ten slotte met een veertigtal meter te ze*' gevieren. Ook bij de Juniors kreeg men eenzelfde wedstrijdbeeld te aanschouwen. Van meetaf had de overwinnaar Lecou tere de leiding te pakken; naarmate dat de af te leggen ronden zich opstapelden, vermeerderde de stijlvolle athleet uit. Moeskroen zijn voorsprong op de eerst volgende tegenstanders, Vermeire en Hil- lewaert, welke tevens de tweede en derde plaats zouden binnenpalmen. Heel wat spannender werd echter het verloop der seniorskoers, waaraan verschillende ge kende lopers aan de start verschenen. Gedurende de eerste af te leggen ron de, kozen een achttal athleten het ha zenpad, groepje welke onder de hevige druk van Deschacht weldra volledig uit eenviel en tijdens de derde ronde tot drie man, eerstgenoemde, Delrue en Lan- ckrlet, herleid werd. Deze drie lopers be heersten overigens het ganse lot deelne mers en vermeerderden dan ook gedu rende iedere omloop, hun voorsprong. Op drie ronden van de eindmeet demarreer de eerste de Bruggeling Lanckriet, de marrage welke zijn stadsgenoot Dc- schacht, welke diende te lossen, fataal werd. Deschacht, welke tevens met een hevige inzinking af te rekenen had, zou geweldig veel terrein verliezen, temeer daar de strijd tussen Delrue en Lanckriet op zijn hoogtepunt gekomen was. De Moeskroense crosser beantwoordde ech ter onmiddellijk de ontsnapping van Lanckriet, door zelf weg te springen en lag, op nauwelijks een ronde van de fi nish een twintigtal meter voor zijn te genstrever. Deze laatste haalde er ge durende de laatste af te leggen meters, werkelijk alles uit om zijn achterstand terug goed te maken, doch aan de pezige en bijzonder frisse Delrue was er nu een maal niets te verrichten, zodat de grens- man op schitterende wijze Seniorskam pioen werd. Na hem kcmèn evenwel De schacht, welke ten gevolge van een flin ke remonte zelfs nog Lanckriet overstak, Vermeir en Malengier met ere uit deze lastige koers te voorschijn. Globaal ge nomen demonstreerden de jongens van Olympic Brugge welke in alle catego rieën de eindrangschikking veroverden, een ontegensprekelijk maestro. De ver diende beloning, in de vorm van de wis selbeker Devos, viel hen dan ook te beurt voor Hermes Oostende, Kortrijk Sport, Tielt, Moeskroen eii Waregem. EEN SCHADUWZIJDE... We belichtten reeds de puike Inrich ting, welke deze West-Vlaamse Veldloop kampioenschappen tot een prima voor beeld deden uitgroeien. Een schaduwzijde waarmede voegen we er het aanstonds aan toe de noes te inrichters helemaal niets te maken hebben, was evenwel dat de wit-zwarte kleuren der stedelijke athleten, haast nergens te bespeuren waren. Het is niet te begrijpen, dat deze bij uitstek gezon de sporttak nu eens geen ingang bij de Roeselaarse sport jeugd kan vinden. Nochtans dient te worden opgemerkt dat er niet de minste kosten aan de athle- tiek verbonden zijn, alleen een weinig goede wil en veel oefening. Doch zijn het juist deze twee eigenschappen niet, waaraan de hedendaagse jeugd een hekel heeft. Veel en rap verzwonden roem wil men heden tendage wel opstrijken; wils kracht en oefening, welke niet alleen een athletencorpus maar ook de geest stalen, kan men zich niet meer getroos ten... Alleen echi niet de naam QUAKER op het pak Pronostiekprijskamp OF 5 PRIJZEN VOOR DE EINDRANGSCHIKKING 1. PHILIPS «-RADIO (waarde 4.200 fr.) geschonken door de Firma Stevens, Icper-Poperinge. 2. GRATIS REIS NAAR LOURDES, (waarde 3.250 fr.) met Kosmos- Toerisme, leper. 3. ARMBANDHORLOGE Eldor-Génèvc(waarde 800 fr.) geschon ken door het Huis Leeuwcrck, Gasthuisstraat, Poperinge. 4. ARMBANDHORLOGE Mulco(waarde 800 fr.) geschonken door het Huis Bonte, de Stuersstraat 27, leper. 5. REGENMANTEL Imperguy(waarde 650 fr.) geschonken door het Huis ImperguyRijselstraat, leper. BESTE KINAWIJN (d-5222) WENST U KENNISMAKING EN HUWELIJK? Schrijf om docum. en lijsten naar: DE GELUKKIGE TOEKOMST, Post bus II, Deinze, of Postbus 231, Brus sel I, of Postbus 381, Antwerpen. Alles geheim. Grootste, machtigste, modernste Belgisch Huwelijkswerk. - Dagelijks verlovingen. (d-1270) KATHOLIEKEN die wensen een ernstig en chr. Huwelijk aan te gaan, schr. in volle vertrouw, om inlichtingsdocnm. naar De Gelukkige Haard te Leisele. - Enig werk in West-Vlaanderen, talr. gelegenh., vr. in iedereens geval, spoe dig vervulling uwer wensen, strikte geheimh., waarb. verzekerd, (d-308) Vraag gratis notice S.N. - Geen lotion. RESULTAAT GEWAARBORGD. T.C.C, - 33, R. Neyberglaan, Brussel. (d-5467) 1 1 0 0 2 1 3 2 2 3 2 3 Voor uwe witte leghorn-kuikentjes, wend U tot het erkend Selectiebedrijf Stamnummer 87 Poperingestraat, 23. Telefoon: Elverdinge 109. Jarenlang bloedonderzoek Valnestcontrole - Stamboomkweek zijn de waarborgen voor de levenskracht en het hoog legvermogen van onze kui kentjes. RAADPLEEG ONZE KLIENTEN BEZOEK ONS SELECTIEBEDRIJF OP AANVRAAG: OOK ANDERE RASSEN TE VERKRIJGEN, (d-5220) UITSLAG V. P. 20: 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 16 13 Mededingers bekwamen 13 punten. (De uitslag van de matcih S. C. Menen S. K. Rupel is 3—1) Gaven Menen gewonnen: CARLIER REMI (1), Dorpstraat, DIKKEBUS 2 VERHAEGHE JACQUELINE (1), Bruggestr., POPERINGE 2 DEBEIR LUCIEN (5), Casselstraat, POPERINGE 1 DUMONT DANIEL (1), Toekomststr., POPERINGE 1 VANDENBUSSCHE GERARD (2) Menenheirw. ROESELARE 1 0 Gaven Menen verloren: BULCKAEN ERIC (8), Ieperstraat, BOEZINGE BARON ALBERT (1), Bellestraat, DIKKEBUS VANDERHAEGHE DENISE (1), Bellestr., DIKKEBUS HAEZEBROUCK MICHEL (3), Vierstraat, KEMMEL DAEL GERARD (6), Statiestraat, POELKAPELLE SUFYS YVONNE, Westouterstraat, POPERINGE WOUSSEN GILBERT (2), Bruggestraat, POPERINGE Gaf een drawn: BONDUELLE ROGER, Ouderdomsteenweg, POPERINGE 2 2 Carlier Remi, Dorpstr., Dikkebus, en Verhasghe Jacqueline, Bruggestr., Poperinge, komen in aanmerking voor de loting daar ze beiden 2-1 als uitslag aanduidden, wat het dichtst van de werkelijke uitslag is. Hierbij is VERHAEGHE JACQUELINE de gelukkige win nares. Ze mag zich binnenkort aan een bon ter waarde van 350 fr. verwachten waarmede ze zich kan wenden tot het Huis STOCK AMERICAINGrote Markt, IEPER, waar ze bij aankoop 350 frank afslag krijgt. Verder waren 32 deelnemers met 12 punten; 59 met 11 p.; 154 met 10 p.; 230 met 9 p. en 327 met 8 punten, zodat zich in totaal 815 deelnemers wisten te klasseren voor de algemene rangschikking. Lijst der prijzen week na week toegekend Woont de Winnaar rond Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide: Dan zal hem ln de hieronder aangeduide volgorde telkens een bon tos- bedeeld worden der volgende hulzen: Franco-BeigeVeurne, KOFFIESERVIES 15 stuks, vorceleln, (C00 fr.f. Huis Aux 2 Renards», Veurne: PELSGARNITUUR (500 fr.) Woont de Winnaar rond Ieper-Poperinge-Roeselare-Wervikj Dan krijgt hij volgende toebedeling: Stock Americain, Grote Markt, leper: BON, waarde v. 350 fr., afslag bij aank. Stock Americain, Grote. Markt, leper: BON, waarde v. 350 jr.. afslag bii aank. Firma Cam. Laconte, Poperinge: TAFELBLAD in ETERNIET (450 fr.) Stock Americain, Grote Markt, leper: BON waarde v. 368 fr., afslag bi] aank. Stock Americain, Grote Markt, leper: BON waarde v. 368 fr., afslag bij aank. Stock Americain, Grote Markt, leper: BON waarde v. 368 fr., afslag bij aank. Stock Americain, Grote Markt, leper: BON waarde v. 368 fr., afslag bij aank ALGEMENE RANGSCHIKKING NA V. P. 20: 163 Punten. Sterkmans Jules (1) Ooststraat, Veurne. 139 Punten. Bafcop Maurice (1), Lolcerstr., Kemmel. 134 Punten. Depover Amlc (3), Po- peringestr., Vlamertinge. 127 Punten. Denys Camllle (6), St Annastr., Poperinge. 125 Punten. Verbrugghe André (1), Statlestr., Poelkapelle. 123 Punten. Van Walleghem Paul, Casselstr., Poperinge. 121 Punten. Theeten Paula, Potte- straat, Poperinge. 118 Punten. Hossey Cyrlel (1), Hap> Jestr., Krombeke. Denut Fellx (7), Re5i!,nBn' Nieuwe Baan, Mlchelbeke. Sterkman* Jules (6). Ooststr., Veurne. 108 Punten. Vermeersch Georges (8). Statlestr., Poelkapelle. 107 Punten. Papegaey André (1), Bellestr., Poperinge. 106 Punten. Goegebeur Roger (8), Dorpstr., Poelkapelle. 105 Punten. Descltepper Leon, Grot» Markt, Diksmulde. Dezeger Jullen (3), St Jorlsstr., Poperinge. 104 Punten. Muylaert Georges Grauwe Broederstr., Diksmulde. D»- roo Nestor, 10 Gebodenstr., Poperinge. Ballllu Jerome (4), Halve Renlngestr.. Casselstr., Poperinge. Vanbove Geor ges, Brykedreef, Poperinge. 117 Punten. Goegebeur Roger (1), Dorpstr., Poelkapelle. 114 Punten. Meerseman Maria (1), Boomgaardstr., Poperinge. Dejaegher Georges (6), Llndendreef, Veurne. 111 Punten. Vallaeys Paul (2), Ieper straat, Poperinge. Verhelst Roger (2) 103 Punten. Laleeuwe André (1), Kasteelstr., Oostvleteren. 102 Punten. Van Elslande Michel (1). Fortemstr., Alverlngem. Plancke Pas cal (1). Pllkemstr., Roeselare. 101 Punten. Houwen Luelen (7), P»- perstr., Poperinge. Persoone Rachel (1), Boeschepestr., Poperinge. SI* Georges, Bergenstr., Roesbrugge. Huy- Dorpstr., Vlamertinge. Sterkmans Ju- ,?roe4 Mlnnaarstr., Stéenkerk». les (4), Ooststr., Veurne. Punten. Devloo André (1), Veur- 110 Punten. Goeman Henrl (2), Cas- nestwg., Brlelen. Couller Omer (1), selstr., Poperinge. Noordwijk, Leisele. Platteau Remi 109 Punten. Devleeschouwer Albert, t3)- Dorpstr., Voormezele. 99 Punten. Baron Albert (4). Bell»» straat, Dikkebus. Depover Amlc (?J, Poperlngestr., Vlamertinge. 98 Punten. Bousseinaere Marcel, Dorppl., Blkschote. Blomme Albert (8), Bruggestr., Langemark. Thorls Mauri- oe (1), Komstr., Poperinge. Vander- heyde Daniel (3), St Janskrulsstr., Po peringe. Dcdcystcr Maurice, Brugge straat, St-Jan-Ieper. 97 Punten. Vandenbussche Mauri ce, Dorppl., Brlelen. Cauweller Roger (1), Gasthulsstr., Poperinge. Papegaey André (4), Bellestr., Poperinge. .96 Punten. Demon Roger (1), Kom straat, Poperinge. 95 Punten. Meyers René (1). Em. Carpentlerstr., Anderlecht. Gouwy Yvonne (3), Poperlngestr., Woesten. WVVWVUVVVWWVVVVVVIIVVWI ERE-AFDELING Antwerp Lyra 62 Stand. Luik Rac. Mechelen 13 F. C. Brugge F. C. Luik 52 Gantolse Beerschot 30 S. C. Anderlecht Rac. Brussel 22 Ol. Charleroi Stade Leuven 22 Tllleur F. C. Berchem Sp. 11 F. C. Mechelen Charleroi S. O. 5—0 RANGSCHIKKING 1. Anderlecht 20 12 2 6 48 26 30 2. Berchem 20 13 3 4 46 24 30 3. Gantolse 20 12 3 5 39 18 29 4. F. C. Mechelen 20 9 3 8 47 28 26 5. Rac. Mechelen 20 12 6 2 54 39 26 6. Ol. Charleroi 20 8 4 8 37 32 24 7. Antwerp 20 8 6 6 46 39 22 8. Rac. Brussel 20 7 7 6 37 44 20 9. Beerschot 20 8 8 4 41 40 20 10. F. C. Luik 20 7 8 5 48 37 19 11. Tllleur F. O. 20 2 8 10 24 32 14 12. Stand. Luik 20 4 10 6 33 48 14 13. S. C. Charleroi 20 3 10 7 29 54 13 14. F. O. Brugge 20 5 12 3 28 47 13 15. St. Leuven 20 2 11 7 30 55 11 16. Lyra 20 3 14 3 31 61 Matchen voor Zondag a.».: Beerschot Antwerp F. C. Berchem Sp. F. C. Brugge Rac. Mechelen Ol. Charleroi Rac. Brussel La Gantolse S. C. Charleroi - F. C. Tllleur F. C. Luik Stand. Luik St, Leuven S. C. Anderlecht Lyra F. C. Mechelen EERSTE AFDELING A Kortrijk Sp. U. S. Centre 3—1 A. S. Oostend» Un. St-Glllls 2—3 A.E.C. Bergen F. C. Ronse 22 Un. Namen U. S. Doornik 12 Ukkel Sp. Dar. Brussel 00 Vlg. Hamme C. S. Brugge 24 Gossellcs Eendr. Aalst 30 White Star S. K. St-Nlklaas 2—1 RANGSCHIKKING 1. Dar. Brussel 20 11 2 7 36 16 29 2. White Star 20 10 4 0 49 29 26 3. Un. St-Glllls 20 11 3 4 37 21 26 4. A. S. Oostende 20 10 5 3 30 21 25 5. S. K. St-Nlklaas 20 10 5 3 36 29 25 6. A.E.C. Bergen 20 10 7 3 36 25 23 7. F. C. Ronse 20 .8 7 6 38 34 21 8. Kortrijk Sp. 20 8 7 5 29 23 21 9. C. S. Brugge 20 7 8 3 34 35 19 10. Ukkel Sp. 20 8 7 3 29 23 21 11. E. Aalst 20 6 8 6 25 25 18 12. U. S. Centre 20 6 9 3 29 41 17 13. V. Hamme 20 6 10 4 23 40 16 14. Gosselles 20 6 11 3 23 37 13 15. U. Doornik 20 5 12 3 24 37 13 16. U. Namen 20 2 15 3 22 51 7 BEVORDERING REEKS A Matchen voor Zondag a.s.: U. 8. Doornik Kortrijk Sp. Eendr. Aalst A.E.C. Bergen Un. St-GUIIi Vlg. Hamme Dar. Brussel Un. Namen S. K St-Nlklaas Gosselles Sp. F. C. Ronse A. S. Oostende C.S. Brugge Ukkel 8p. U. 3. Centre Whits Star A. S. Ronse Rac. Gent 13 F. C. Izegem Nlelse S. V. 3—2 S. K. Roeselare St. Kortrijk 3—1 S. C. Menen Rupel S. K. 31 F. C. Meulestede Terhagen 21 St. Moeskroen Rac. Harelbeke 01 Rac. Doornik S. V. Oudenaarde 22 S. V. Waregem F. C. Roeselare 10 RANGSCHIKKING F. O. Izegem 20 Rac. Gent 20 Terhagen 20 8. V. Oudenaarde 20 Harelbeke F. C. Roeselare St. Moeskroen Rupel S. K. Nlelse 3. V. Rac. Doornik S. K. Roeselare S. V. Waregem Meulestede St. Kortrijk S. C. Menen A. S. Ronso 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 9 7 7 7 8 8 9 6 10 7 11 5 11 4 11 2 50 20 28 6 32 19 26 4 35 27 26 5 34 23 23 5 22 16 25 1 30 32 21 6 34 30 20 5 38 31 19 3 24 27 19 8 34 38 18 6 31 38 18 6 31 44 18 4 44 42 16 2 21 39 16 4 17 28 14 5 26 49 13 TWEEDE PROVINCIAAL Ingelmunster Wevelgem 52 W. S. Lauwe Zwevegem 30 Avelgem Knokke 16 O. S. leper W. S. leper 10 Deerlijk Sp. Molen Sp. 00 F. C. Torhout V. G. Oostend# 14 Wervlk Dar. Blankenberge 20 W. S. Houthulst A. A. Moeskroen 13 RANGSCHIKKING Matchen voor Zondag a.s.: Rupel S. K. A. S. Ronse S. V. Oudenaarde S. K. Roeselare Nlelse S. V. S. V. Waregem V. V. Terhagon 8. C. Menen iRao. Harelbeke Rac. Doornik St. Kortrijk F, O. Izegem F. O. Roeselare F. O. Meulestede Rao. Gent St. Moeskroen E. Wervlk Knokko V. G. Oostende W. S. Lauwe A. A. Moeskroen Deerlijk C. S. leper Zwevegem F. C. Torhout Ol. Ingelmunster Avelgem W. 8. leper Molen Sp. Wevelgem Houthulst Blankenberge 20 16 20 13 20 13 20 11 20 10 20 2 50 13 34 4 52 24 30 2 59 20 28 4 34 15 26 3 46 42 23 6 26 24 22 4 39 36 20 3 23 28 19 5 38 47 19 4 31 40 16 4 30 43 16 7 23 24 15 4 20 40 14 2 28 49 14 6 23 32 12 4 23 46 12 TWEEDE GEWESTELIJK Mlddelkerke De Panne Koksljde Steenbrugge S. V. Blankenberge Jabbeke Beernem Llssewege Helst St-Kruls Nleuwpoort Voorwaarts Oudenburg Den Haan Veurne Gistel RANGSCHIKKING 3—0 2—3 3—0 2—3 4—1 1—2 0—0 4—0 Matchen voor Zondag a.s.: F. O. Knokke W. 8. Lauwe Molen Sp. F. O. Torhout A. A. Moeskroen Deerlijk Sp. Dar. Blankenberge O. S. leper W. S. leper Ol. Ingelmunster Zwevegem Sp. W. S. Houthuig* S. V. Wevelgem B. S. Avelgem V. G. Oostende Wervlk 1. Voorwaarts 2. S.V. Blankenb. 3. F.O. Helst 4. Steenbrugge 3. Mlddelkerke 6. St Kruis 7. Nleuwpoort 8. De Panne 9. Oudenburg 10. Llseewege 11. Den Haan 12. Beernem 13. Gistel 14. Veurne 15. Koksljde 18. Jabbeke 19 17 20 16 20 10 20 10 20 10 20 11 20 11 20 20 20 19 20 20 20 20 20 72 20 35 73 28 33 54 33 26 50 35 25 39 24 25 55 36 24 47 36 24 39 37 21 30 43 16 34 48 16 7 28 40 15 6 28 56 14 6 29 47 12 3 35 48 12 2 29 58 10 5 30 74 8 TWEEDE GEWESTELIJK B Dentergem Otegem 31 F.C. Tielt S.K. Torhout 1—2 Lichtervelde Rac. Waregem 11 Kuurne Sp. S.K. St-Baafs 32 S.K. Beveren-Lele F.C. Wakken ultg. V.P. Glts V.C. Ardooie 0—1 S.V. Vlchte F.C. Meulebeke 0—1 V.O. Aarsele Oostrozebeke Ultg. RANGSCHIKKING Matchen voor Zondag a.s.: 3. V. Jabbeke Y. V. Koksljde 3. K. St-Krule S. V. Nleuwpoort E. O. Gistel F. C. Helst 3. K. Den Haan S. C. Beernem F. O. Llssewege O. S. Mlddelkerke 3. K. Steenbrugge 3. V. Veurne Rac. De Panno S. V. Blankenberge 3. K. Voorwaart» W, 0. Oudenburg 1. Meulebeke 2. Oostrozebeke 3. Dentergem 4. F.C. Tielt 5. Lichtervelde 0. Rac. Waregem 7. Torhout 8. Kuurne Sp. 9. Boveren-Lele 10. F.C. Wakken 11. Ardooie 12. Vlchte 13. V.P. Glts 14. St Baafs 15. Otegem 16. Aarsele 20 17 19 11 20 9 20 11 20 10 20 8 20 9 20 10 19 19 20 20 20 20 20 19 0 54 23 34 4 37 22 26 7 31 19 25 3 49 29 25 3 36 37 23 6 27 25 22 3 26 39 21 1 43 30 21 5 38 30 19 2 34 28 18 2 24 42 18 5 36 40 17 1 31 40 17 4 38 42 16 4 26 63 8 0 17 57 6 TWEEDE GEWESTELIJK C S.V. Kortrijk Blssegem 23 Dottenljs Geluwe ultg. Herzeeuw Moorslede 3—0 St. Elool Sp. Toek. Menen 63 F.C. Poperinge Vlamertinge 31 Moorsele Rekkem 40 Komen Aalbeke 13 Le Blzet Lulngne 11 RANGSCHIKKING Matchen voor Zondag a.s.: Rao. Waregem F. O. Tielt F. O. Wakken V. P. Glts S. O. Oostrozebeke S. K. Beveren-Lele F. C. Meulebeke Kuurne Sp. S. K. St-Baef» V. V. Dentergem S. IC Torhout V. O. Aarsele F, O. Otegem ff f. O. Lichtervelde 0.7, Viohte *4. V.O. Axdool» 1. U.S. Herzecuw 20 17 2. Aalbeke Sp. 20 13 3. F.C. Poperinge 20 13 4. Dottenljs Sp. 19 9 5. S.V. Moorslede 20 9 6. S.K. Vlamertinge 20 10 7. R.C. Blssegem 20 8. St Elool-Sp. 20 9. S.V. Kortrijk 20 10. F.C. Lulngne 20 11. S.V. Moorsele 20 12. S.C. Le Blzet 20 13. F.C. Komen 19 14. S.K. Geluwe 18 15. Toek. Menen 20 16. Rekkem Sp. 20 2 5 5 6 7 e 6 8 9 9 6 8 8 10 4 10 5 10 5 11 5 13 3 14 1 66 15 35 2 61 24 28 2 63 38 28 5 22 23 23 4 31 25 22 2 23 43 22 7 38 38 21 4 40 34 20 2 46 54 20 0 35 43 18 2 37 30 18 6 27 54 14 4 36 48 14 2 19 40 12 2 37 58 12 3 25 61 9 Matchen voor Zondag a.s.: S. V, Moorslede Dottenljs Sp. S. K. Vlamertinge S. V. Moorsele F. O. Lulngne F. O. Poperlng» Aalbeke Sp. Bt-®ools Sp. Toek. Menen 8. V. Kortrijk S. K. Oeluw» 8. O. Le Blzet R. O. Blescfeem U. 8. Herzeauw Rekkem Sp. F. O. Komen DERDE AFDELING A Cono. Brugge Assebroek 6—9 Zerkegem Bredene t—J Westkapelle Koekelaro F.C. Male Zandvoorde 2-—® F.C. Sijsele Wendulne 30 Hermes Eernegem 11 DERDE AFDELING C Dosko Beveren Beselare 03 OL Ledeberg De Ruiter 1 Diksmulde B.S. Poperinge ultg» Watou Zonnebeke O—JJ Adlnkerke Staden 4—"$ Passendale Poelkapelle 0 DERDE AFDELING D Stasegem Rao. Lauwe 20 W.8. Desselgem Koolgem 1 Hulete Sp. Moen Sp. 11—0 F.O. Marke N.S. Heule 3—f Rlsq. Tout V.O. Kortrijk Lendelede Tlegem Bp. I—4 SAMOA - ATAlgfn Hl

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 6