Koloniale Loterij PEEQIE Oostende krijgt een nieuwe Kursaal SCALDIS„Lynmeel SCALDIS LUNM1EL <Scaldiswerken Ruien» Ten toverdrankje tegen griep Nieuw type van valse 100 frank- briefjes in omloop am# het kruis over de /ii/n! De tweede Vorrningsdag van het J. V. K. A. te Roeselare OEOpTMODBL^. MET HIS TORIA"- ZEGELS Eerste Minister Eyskens legt de eerste steen van het nieuwe gebouw 98 Zuiver PU ROL ...onmogelijk.zij zijn prachtig I Ijf JAARLIJKS PAARDENFEEST Kwalen en retnedièn door de eeuwen heen 44 Lees hef vervoüg iedere Zaterdag op dezelfde plaats STIERENKEURINGEN in West-Vlaanderen HET WEKELIJKS NIEUWS Zaterdag 18 Febr. 1950. BIz. 7. wzMwfflw/* Tm Hl G FOUMA*! w './V//,.fw'.JW?:W't"-,' -7ÖÖR BAD EH OPSCHIK" Z>£ DOKTERS bevelen zoete amandelolie aan voor de gezondheid van de huidL Oostende, de trotse koningin der badsteden, kwam zwaar ge havend uit de jongste wereldoorlog. Wat in de Meidagen 1940 nog gespaard bleef werd grotendeels verwoest tijdens de volgende jaren, enerzijds door de bezetter die Oostende gebruikte ais een onderdeel van zijn Atlantic-Wal, anderzijds door geallieerde vliegeraanvalhen die regelmatig de Duitse stellingen bestookten. Het prachtige kursaal dat het stadsbeeld en het strand weleer beheerste, werd grondig verwoest. Zondag laatst stond echter in het teken van de herleving van onze prachtig kuststad. Rond de hoge hijskraan midden Nadat de Minister van Openbare op het werkterrein waar het nieuwe Werken, dhr Buisseret, van zijn kant kursaal zal oprijzen, bevonden zich eveneens gewezen heeft op het be- Zondagvoormiddag een drukke me- lang van deze heropbouw in het nigte in feeststemming. Burgemees- economisch leven van de stad, wordt ter Serruys, omringd door het stads- door Eerste Minister Eyskens plech- magistraat, begaf zich naar het tig de eerste steen samen met een werkterrein samen met de hoge ge- oorkonde ingemetseld, nodigden. Onder de aanwezigen be merkte men dhr Gillon, Staatsmi- OPENING IN MEI 1952 nister en Voorzitter van de Senaat, Eerste Minister Eyskens, de Minis- De ruwbouw zal naar berekening ters De Vleeshauwer, Orban, Buis- 500 arbeidsdagen vergen, zodat men seret. Rey en Van Glabbeke, de hr kan verwachten dat tegen Oktober van Outryve d'Ydewalle, Gouverneur 1951 het gebouw er zal staan. De vari West-Vlaanderen, Commodore binnenafwerking en de versiering zal Timmermans, de senatoren Van Bug- nog een vijftal maanden in beslag genhout en jbe Groote, de volksver- nemen zodat men er mee rekent .tegenwoordigers Goeghebeur, Piers, tegen Mei 1952, bij de aanvang dus Dekinder en talrijke vooraanstaan- van het badseizoen, tot de plechtige Marguerite de Biron, markiezin d'Harcourt in Frankrijk, vierde op 9 Februari haar 100ste verjaardag. Zij herinnert zich nog zeer goed de glorietijd van het Tweede Keizerrijk in Frankrijk, toen Napoleon ni t Parijs zijn troepen schouwde die van de oorlog in Italië terugkeerden. De echtgenote van Pétain deel de aan journalisten mede dat haar man thans in zeer goede gezondheid verkeert. Hij zou thans als zijn wil bekend gemaakt hebben dat hij na zijn dood wenst begraven te worden in het fort van Douaumont te Ver dun midden zijn oude frontmakkers. Verkocht met bons voor kosteloze ontleding. Waarborg en ontleding [klopt, bij Scaldis wordt U niet [gefopt; Valse biljetten van 100 fr. van het type Dynastie werden door de Natio nale Bank van Belgie geïdentificeerd. Na&st de valse 100 fr. biljetten die reeds enkele maanden geleden ge signaleerd werden kan men deze be- 'stempèlan als namaaksel nummer 2. De kenmerken zijn de volgende: Papier: zacht en zonder klank. Watermerk: het watermerk van het epht papier wordt tijdens de fabri-J .ceitie gevormd door ae brij van het; papier zelf. In het valse biljet wordt het watermerk grof nagebootst door pressing en gedrukt door middel van een witachtige kleur. Druk: de druk van het valse bil jet vertoont meerdere fouten, o.m. Op de voorzijde: 1. De lijnen van de gravure van het gelaat van Koning Leopold I zijn zeer onregel matig vergeleken met deze van het portret op het echte biljet. 2. Onder het portret en onder het watermerk is de hoofdkleur van het siermotief, waarin het cijfer 100 vervat is, lichter dan de kleur van dit motief op het echte biljet. Op de voorzijde de teksten De Schatbewaarderen De Gouver neur» boven de twee naamstempels zijn in 't groen gedrukt, terwijl die teksten op het echte biljet zwart zijn gedrukt. Nummering: de nummering van het valse biljet is onregelmatig. De afstanden tussen de cijfers die de nummers in de bovenhoeken rechts en links vormen zijn ongelijk. De vier cijfers voor de centraal-letter zijn dichter bijeengedrukt dan de laatste drie cijfers van die nummers. EERSTE HULPBIJ ONGELUKKEI^ verzacht en geneest j val-, brand- en snjjwonden LANDBOUWCOMÏCE IEPER—KEMMEL TE RUIEN STAD IEPER (d.4065) den. HOE OOSTENDE GROEIDE In zijn openingsrede tot deze plechtigheid, geeft Burgemeester Cer- ruys een beeld van de groei van Oostende als badstad. Tot voor 1860 was Oostende slechts een kleine bad plaats die niets had van een stede lijke aanblik. Pas vanaf 1870 begon de badplaats enig belang te vertonen en groeide meteen de stad zelf uit tot buiten haar vestingen, in ^cn niet te stuiten vaart. Men vatte het pian op een kursaal te bouwen en dit gaf dan aanleiding tot hevige polemieken die echter de uitvoering van deze gedachte niet konden be lemmeren. Leopold II zelf huldigde in 1878 het mooie kursaal in die toen ter tijde voor een meesterlijke pres tatie gold op gebied van bouwtech niek. Aan het slot van deze redevoe ring geeft de Burgemeester lezing van het perkamenten archiefstuk dat met de eerste steen werdt ingemet seld. HET BELANG DER TOERISTISCHE NIJVERHEID Eerste Minister Eyskens wijst er in zijn rede op dat het kursaal voor de moderne badstad het centrum is waarrond zich gans het seizcenleven afspeelt. Voor het land is de ont wikkeling van het toeristisch bedrijf een zeer belangrijke levensfactor en een voorname bron van inkomsten. Het verdient dus ook van regerings zijde alle aanmoediging en steun. Niet alleen op economisch gebied, ook op het culturele plan was het Kursaal van Oostende toonaange vend. Alles wat de wereld de laatste eeuw aan kunstleven presteerde, vond hier een weerklank. Bijzonder op muzikaal gebied was het kursaal een vooraanstaande concertzaal ge worden. Leopold II, die Oostende zo lief had. werd in zijn stoutste dro men stad over trof inhuldiging te kunnen overgaan. Oostende zal dan weer kunnen ne men op zijn oude glorietitel van koningin der badsteden. De storm die de laatste dagen 1 Te Brussel werd door de Vei- West-Europa teisterde en overal gro- ligheid een Grieks onderdaan aan- te schade aanrichtte, deed te Duin- gehouden, Enricos Polydefkis, die het kerke het standbeeld van Jan Bart hoofd blijkt te zijn van een geheime op zijn voetstuk beven. Ooggetuigen hebben duidelijk waargenomen dat de oude zeerob wankelde onder de rukken van de stormwind. Zelfs ge durende de hevigste bombardemen ten tijdens de oorlog heeft men dergelijk verschijnsel niet waargeno men. linkse organisatie die vertakkingen heeft over gans West-Europa. De aangehoudene beschuldigt er de Franse Minister van Binnenlandse Zaken, Jules Moeh, van de aanstoker te zijn tot de moord op Graaf Folke Bernadotte die destijds door terro risten in Israel neergeschoten werd. Koop RECHTSTREEKS in FABR?EK Cnudde VOT.DERSSTKAAT. 7, GENT U betaalt veel minder en be komt 1ste kwaliteit. Groot gemak van betaling, vonder Intrest, noch wissels 834: De winners der grote loten van de 2° schijf 1950. Het grillige toeval heeft ditmaal bijzonder de gehele, niet verdeelde biljetten bevoordeeld. Inderdaad, het is aan hen dat het supergroot lot van twee en een half millioen, dat van een millioen en de twee grote loten van een half millioen ten deel zijn gevallen. Bovendien een lot van 250.000 fr., zes van 100.000 fr., vièr van 50.030 fr. en zeven van 20.000 fr. Aan ih tienden verdeelde biljetten kwamen twee loten van 250.000 fr., zes van 100.000 fr., acht van 50.000 fr. er. acht van 20.000 fr. toe. Het supergroot lot van twee en een half millioen werd gewonnen door een inwoner van een localiteit in de omgeving van Brussel; hij oefent een vrij beroep uit en dringt er op aan dat er geen nadere bijzonderheden over hem zouden worden gegeven. Dit van een millioen werd gewonnen te Anzegem door een fabriekarbeider. Andere localiteiten waar belangrij ke loten (minstens 20.000 fr.) werden verkocht of gewonnen (volgens In lichtingen tot 9 Februari)Antwer pen, Brussel (8 loten), Courcelles, Forchies. Ganshoren, Geiinden, Kap pellen, Kortenberg, Kortrljk, Luik, Alerchtem. Mielen-bij-Aalst, Namen. Soignies (2 loten). Drie belang rijke loten, waarvan een lot van 250.000 fr., werden door een bank ge ïnd wier bedrijvigheid in Congo wordt uitgeoefend. Beroepen van zekere winners of bijzondere omstandighedfn: paswer ker, burgerij, huisbewaarder, begelei der, schoenmaker, bloemenkweker, invalied, besteller, veehandelaar, werklieden m- werksters, <"~rrn?ion- neerde, gebvekkelijke, handelsverte genwoordiger, meerdere potjes waarvan een van 20 werklieden. Volgende trekking van de Koloniale Loterij: Zaterdag 25 Februari 1950 te Ilalle. (d-5526) Misschien wel... maar hoe staat het met uw tandvlees? Zo U het niet verzorgt betekent het voor uw tanden een groot gevaar». Raadpleeg dus regelmatig uw tandarts en gebruik 's morgens en "s avonds Gibbs SR. Dit tandpasta bevat' sodaricinoleaat dat uw tandvlees verstevigt en uw tanden sterk, schoon en parelwit bewaart. OM MOOIE TANDEN TE BEHOUDEN, VERSTERK UW TANDVLEES. EN PRIJSKAMPEN ohder de bescherming der Stad op Assewoensdag 22 Februari, te 9.30 uur stipt. SAQUC RlCHCZ 13 In 1414 barstte cr een griepepidemie los, die, naar men zegt, in Parijs alleen bijna ioo.ooo slachtoffers maakte. Men kende toen nog geen, geneesmiddel tegen deze kwaal en de genees heren uit die tijd wisten niet wat hun zieken voor te schrijven. Dezë moesten dr.s hun toevlucht nemen tot kwakzalvers, di; dikwijls geen gewetens bezwaren kennen. Ook tovenaars werden geraadpleegd. Aan één van deze danken we de uitvinding van een drankje, dat, naar het schijnt, veel bijval genoot. Het was op basis van padder,speeksel. Omstreek?, dit zelfde tijdperk werden door de geneesheren van de School van Salerno berokingen met arsenic voorgeschreven tegen ongesteldheden, voortkomende uit verkoud heden. Zulke geneeswijzen kunnen ons niet anders dan vreemd, ja zelfs gevaarlijk toe schijnen. Maar wat een vooruitgang sindsdienWij kennen een eenvoudig maar zeker middel om griep te verdrijven, of beter nog te voorkomen I Het volstaat één of twee WIT KRUISJES te nemen om de eerste aanvallen van griep te stoppen en in form te blijven ondanks koude en vochtigheid. GSR 44 01415 BFl Een geheimzinnige ziekte deed de laatste dagen in Noord-Frankrijk een paniekstemming ontstaan. Hevige buikloop .en braken tastte de kleine kinderen aan terwijl dit gepaard ging met koorts van 40 41", de meeste gevallen kenden een dodelijke af loop. Door onmiddellijk getroffen maatregelen kon uitbreiding voor komen worden. Men denkt hier te staan voor een soort zeer gevaarlijke griepaandoening. 'THIBAUD GIBBS. 104. VEEWEYDESTRAAT. BRUSSEL De tragische gebeurtenis die zich te Duisans (Frankrijk) afspeel de en waarbij een vermeend spion terechtgesteld werd, is thans opge klaard. Het stoffelijk overschot werd ontgraven en werd door een Brussels journalist wel degelijk als dit van zijn vader erkend. De sporen van een vroegere armbreuk dienden hier bij als aanwijzing. In een vorige uit gave brachten wij hierover nadere inlichtingen. Een arbeider uit Milaan ziende dat door een soldeerlamp de klederen van zijn werkmakker vuur gevat hadden, doofde de vlammen door zich op hem te werpen en werd zelf levensgevaarlijk verbrand. Deze daad redde een gans stadskwartier van een ramp, want op deze plaats lag de leiding verbonden aan het grote gasreservoir van Milaan. Belde ar beiders overleden aan hun verwon dingen. PROGRAMMA EERSTE PRIJSKAMP: Hengste veulens van één iaar. 6 Prijzen: 100, 75, 50, 30, 30, 30 fr. TWEEDE PRIJSKAMP: Hengsten van twee iaar. 0 Prijzen: 150, ICO, 50, 30, 30, 30 fr. DERDE PRIJSKAMP: Merriën van één jaar. 6 Prijzen: 100, 75, 50, 30, 30, 30 fr. VIERDE PRIJSKAMP: Merriën van twee jaar. 6 Prijzen: 150, 100, 50, 30, 30, 30 fr. VIJFDE PRIJSKAMP: Merriën van drie jaar. 6 Prijzen: 150, 100, 50, 30, 30, 30 fr. ZESDE PRIJSKAMP: Merriën van 4 jaar en daarboven die niet geprimeerd werden in nationale of provinciale prijskampen. 6 Prijzen: 200, 150, 100, 50, 50, 50 fr. A ALGEMENE SCHIKKINGEN: 1. ALLE INSCHRIJVINGEN op het STADHUIS van 8.30 tot 9.30 u. (niet later). De prijskampen hebben alle zes plaats op de Grote Markt, ln de volg orde van de plakbrief, vanaf 9.30 u. Onmiddellijk na de prijskamp, prijs- deling ln de bovenzaal van het Stad huis. 2. Het lnschrljvlngsrecht bedraagt 10 fr. per dier. 3. De prijskamp ls aangeboden aan alle liefhebbers wonende ln de omschrij ving van een der belde Cornices, t.t.z. ln een der volgende gemeenten: Bese- lare, Blkschote. Boezlnge, Brlelen, Dlk- kebus, Dranouter, Elverdlnge, Gelu- veld, Geluwe, Hollebeke, Houtem, leper, Kemmel, Komen, Krombeke, Langemark, Loker, Mesen, Neerwaas- ten, Noordschote, Oostvleteren, Pas- sendale, Ploegsteert, Poelkapelle, Po- peringe, Proven, Renlnge, Reningelst, St Jan, Vlamertlnge, Voormezele, Waasten, Watou, Wervlk, Westnieuw- kerke, Westouter, Westvleteren, Woes- ten, Wulvergem, Wijtschate, Zand voorde, Zillebeke, Zor.nebeke, Zuld- schote. 4. De mededingers zijn verantwoorde lijk voor de ongevallen door hun die ren veroorzaakt. 5. Alle onvoorzien geval of geschil zal onwederroepelljk door de Jury beslist worden. 8. De prijzen zullen niet toegekend wor den zo de dieren niet genoegzaam verdienstelijk zijn. 7. De Ingeschreven paarden moeten min stens 3 maand eigendom van de deel nemer zijn en mogen slechts één eigenaar toebehoren. 8. Gegronde klachten moeten, aan de Jury of aan 't Bureel van 't Comloe, vóór de klassering worden Ingediend. 9. De gezamenlijke maaltijd heeft plaats ln het hotel BrltanlqueGrote Markt om 13.30 u. Inschrijvingen 75 fr. vóór Zaterdag 18 Februari bij de Secretaris: Dr Caenepeel, leper, postchecknummer 40.67.61 of ln het hotel Brltanlque zelf. GRIEP'STRAMHEID t KOORTS HOOFDPIJN MIGRAINE - DUIZELINGEN LUSTELOOSHEID EN VERMOEIENIS TANDPIJN m ZENUWPIJNEN ALLE APOTHEKEN) I Poeders i bet doosje van H i t Poeders het doosje van 24 27,- Cachetf koker» van 11 cachet» .fr. 15,- Doosje van 2 cachets voor het handtasje 4,50 Tablettenkoket» van 24 tabletten*. 27.— .ft. «S,— 27»"** Poeders het doosje van 48 SR— Dn tweede vormingsdag van het Z.E.H. Dewitte, Pastoor te Ingel- J.V.K.A. gedurende dit kampjaar munster, sprak toen over het onder ging door, Zondag 12 Februari, in de weip Parochiaal meeleven met de Katholieke Actie centrale te Roese- Kerk.Z.E.H. Dewitte heeft aange- lare. toond dat wij kunnen meehelpen om, 200 K.S.A.-, K.A.J.-, K.B.M.J.-, zoals het vroeger was, de toren van V.V.K.S.-, B.J.B.- en Chiroleiders de Kerk terug te brengen in de ziel woonden deze vormingsdag bij. van elke mens; door een intens ge- De voorzitter, Robert Gheysen, bedsleven en mannelijke vroomheid, opende de dag met het welkomwoord In elke familie: door het inbrengen te richten tot de aanwezigen. Hij en volhouden van familiaal gebed en wees op de grote verwezenlijking die familieboek. In het midden van het de onderscheiden organisaties de dorp; door meeleven met de gebeur- eerst-komende tijd op hun program- tenissen geconcentreerd in en rond ma staan hebben. Ook, waar het pas de parochiekerk. Concreet: meewer- geeft, ten individuële titel, een actie ken aan volkszang, aanwezig zijn op voor de volksraadpleging tot herstel de verschillende sermoenen enz... van onze geliefde Vorst. Tevens be- Z.E.H. Willems, nationaal proost dankte hij alle leiders die meege- van MILAC, plaatste nog een woordje werkt hebben aan het slagen van om de medewerkers aan De Week De Week van de Soldaat want dit van de Soldaat te bedanken, jaar werden 20.000 nummers van Da voormiddag-vergadering werd Marsch verkocht tegen 12.000 ver- besloten met het Evviva, de Vlaamse, leden jaar. Leeuw en het Nationaal Volkslied. Da afwezigheid van Z.E.H. Kan. Na de middag gingen zoals gewoon- Dubois, algemeen proost, door ziekte lijk de sectievergaderingen door. weerhouden, viel allen op. Hierna werd ons door de afdeling Als eerste spreker trad op de Heer K.B.M.J. en K.S.A. Roeselare een ge- Georges Moerman, diocesaan K.A.J.- slaagd voorbeeld gegeven van Paus- leider, die het onderwerp De Nood- hulde. Het slotwoord werd ultge- zakelijkheid van de bezielde kern in sproken door Z.E.H. A. Kindt, dioce- de Massabehandelde. Op zeer ge- saan proost van het J.V.K.A., die moedelijke en directe wijze deed vooreerst een korte samenvatting gaf spreker ons inzien het belang van van de twee vorige spreekbeurten en een bezielde kern die langs de mili- ten slotte de twee grote motieven tanten - en niet langs de Jeugdbe- van het Heilig Jaar nl. de boete en weging - om, IN de massa werkt: de de verzoening sterk onderlijnde, de massa die totaal door haar milieu De vormingsdag werd besloten met beïnvloed wordt. de nationale liederen. Zoniet y'lets t'liurèn of te kopen, Zoekt 'ic 'n, ï,tcid, 'n plaats of wat Wacht niet langer, maar plaats nog heden 'n Kleine ZOEKER in ons blad! Toen keek hij op zijn armband uurwerk... Elf en half? Moord onzen hutse pot gaat aanbranden. Verzameling. Marsch.' Looppas! Lijk 'n kudde dansende kwak- ganzen wipte de ploeg de velden door. Een bareelwachtcr draaide tot groot malheur het bareel voor hun neus toe. Om het tempo er in te houden riep De Mets: Markeert de pas.' En daar stonden de piotten ter plaats te trippelen. Links, rechts. Zonder een stap vooruit te gaan. Peegie evenwel vond dit zever in pak jes én hij verroerde van geen vin. De Mets zag het en riep geërgerd: Wat heb ik gezaaid? Markeert de pas. Hewel en danGe roert niet. Ba 'k doe, sergeant. Maar mijn schoenen zijn te groot, 't es daarmee da je het niet kunt zien. Ezel, bromde De Mets. Het bareel draaide open en op loop pas bereikte het leger van De Mets de kazerne. Op looppas achter hut sepot met vellegies in. SINT NIKLAAS De feestzaal van den Eenoaarden Aalmoezenier was opgedirkt met pa pieren guirlandes. Chinese lampions, neerdruipende serpentins. Langs de muur, in het midden, was een ver hoog opgetimmerd waarop een sta tige troon met baldekijn. Vlak er voor, langs de andere kant, eveneens een verhoog. Een groot getal soldaten, korpo raals, sergeanten, eerste pieten en adjudanten vulde de ruime zaal. Er heerste een feestelijke stemming. Een dikke nevel tabakrook deinde er log en zwaar en bij den toog werden schuimende bierpotten uitgereikt. Een sterke groep muzikanten van 1'regimentskapel, met blinkende ko peren instrumenten, waarop ieder speler aan het toeten en 't proberen was, stond ongeduldig de voorname bezoeker van deze avond op te wach ten. Plots vloog de zware deur open; heel de zaal reikhalsde naar iaat ko men zou. En zie, als een verschijning uit den hemel kwam de prachtige gestalte van een op en top fijn uit gedoste Sint Niklaas te voorschijn. De chef van het muziek sloeg met zijn dirigeerstokje op een tafeltje, het muziekkorps zette zich in houding en een ronkende brabangonne rolde uit het blinkende koper ensemble. Piotten en gradés brachten de groet en stonden er als een serie gesneu- de-piotte- standbeelden, zozeer wer den ze aangegrepen bij 't horen van hun nationaal lied. De Sint kon moeilijk de groet aan zijn mijter brengen, dit werd ten andere van hem ook niet verwacht, dus bleef hij er glimlachend en plechtig stilstaan. Zijn gevolg be stond uit twee zwartgeverfde piotten en een keurige stoet van lagere en hogere officieren. Bij 't uitdeinen van het nationaal lied schreed de statige verschijning nader. Eerbiedig en ordevol schoven de soldaten opzijds, zodat de mid dengang vrij werd. Gusten en de Rosten waren op een stoel gesprongen en Peegie stond op een goede plaats langs de mid dengang. Het greep hem naar de keel toen hij de Sint zag naderen. Een echte mijter, 'n gouden staf, purperen handschoenen waarop een gloedrode saphir brede stralen uit zond, een rode mantel met goud be- door Willem de HAZELT NADRUK VERBODEN (7) stikt, een hagelwit rokket waaronder het Romeinse purper... een Sint zon der baard dan nog. Waar de bezoeker voorbij schreed knielden de manschappen. Peegie be gon er warempel aan te twijfelen of het mezinke Sint Niklaas zelve niet en was, doch nevens hem hoorde hij twee Gentenaars fluisteren: De Bjiskop van Gjent! Monsei gneur Coppieters.' Van zodra hij dat hoorde stokte het hem in de keel: God van den Heemle! Nen ech ten Biskop.' En ton nog zo dichte bij.' Daar stapte de Bisschop vlak voor hem. Peegie knielde als 'n blok gra niet die neerstort. Het was alsof onze Moeder de Heilige Kerk in hoogsteigen persoon daar voorbijtrok de Paus in 't kiene. Waar was de tijd toen hij bij zijn vorming voor het eerst en ook voor het laatst een Bisschop van dichtbij zag. Sedertdien nooit meer en nu ging er hier nen echten, Menhere! En ton nog t" midden de schamele piotten... up zijn gemak, ol vriende lijk zijn en Jcrulsgies smijtend, elk overhands, lijk wijwaterklutsgies vóór d'hoogmesse. Precies gelijk ten tijde Ons Here zelve. Mins, wuk zijn tijden toch veranderd. Sint Niklaas zette zich op zijn troon. Het muziekkorps speelde de marsch van het tweede linie. Onroe rend, plechtig. Toen sprong de Aalmoezenier op het verhoog en hij riep: Soldaten en gradés. In uw aller naam verwelkom ik hier in ons mid den de Heilige Sint Niklaas, onze geliefde Bisschop, Monseigneur Cop pieters, de grote vriend van de ar men en de eenvoudigen. Laten we hem onze grote vreugde betonen en een daverende Hip Hip Hip Hoera aanheffen. En daar bestormde deze kreet als uit duizend orgelmonden het mach tig gewelf van den soldatenkring. Peegie, Gusten en de Rosten kon den niet spreken van ontroering. Neen, zo iets hadden ze van ze le ven niet meegemaakt. Nen echten Biskop in tenue, ve zelde de Rosten naar Peegie. Te dju wuk es dat toch schone. Zijne Excellentie richtte zich op, overzag glimlachend de honderden toeschouivers en hij zei: Zeer lieve broeders, soldaten. Het ontroert mij u hier zo talrijk aanwezig te zien in het lokaal van uw toegewijden Herder den Eerwaar den Aalmoezenier. Hier immers, past het, dat u als kristene soldaten, def tig verzet en vermaak komt zoeken. Hier in deze gezonde onbedorven at- mospheer. Mocht gij begrijpen hoe uw Aal moezenier zijn tijd, leven ende werk kracht inzet, ovi uw dagelijks een gezond verzet te bezorgen, uw hogere belangen tevens in het oog houdend. Ik, uw Sint Niklaas, ben ook soldaat geweest, ik weet wat het t* beteke nen heeft. Vergeet een stonde dat ik de Bisschop van Gent ben en denk er op, hier in uu> midden U hebben de ware Ambassadeur van Sint Niklaas, een groot Generaal on zer Moeder de Heilige Kerk en te vens ons aller goede vriend. In zijn naam heb ik u en de uwen allen gezegend toen ik in deze zaal voor- bi j schreed. Als een goede Sint heb ik natuur lijk voor ieder van u iets medege bracht. Neem allen een fles goede Rodenbach en een pakje cigaretten in ontvangst. Een na een zal ik het u geven, iedereen kan mij. vragen wat hij maar wil, ik zal hem zege nen. Wil mij het genoegen doen slechts uw fles te openen als ik de mijne ontstop, zo kunnen ivij allen samen tikken op Sint Niklaas' ge zondheid. Nondedjunondedju toch, stot terde Peegie, wuknen chiëken type. Zi, zi, 'k zou voor die vint deur 't vier springen, 't Is niet voor da bier weie, nint; natuurlijk we spuugen wiender daar niet up, in geen geval, maar 't es de geste, zi. Dat is 't. Ja 't, zei Gusten, ja 't, dat is 't. Iedereen knielde en kuste de ring en iedereen kreeg uit de handen van Monseigneur persoonlijk 'n grote fles en '11 pakje Belga's. De armste on der de piotten, 't wenen stond hen nader als 't lachen, en menigeen durfde op zijn eigen houtje niet aan treden, zozeer sloeg hen de schrik en de eerbied in de benen. De Rosten knielde devotelijk en bezag Monseigneurs schoenen: Rode dain! Met zilverne gespen er up! Monseigneur gleed met zijn purper zijden handschoen over de rode ha ren die op de Rosten zijn kop golf den, gaf een kaakslagje op zijn dui- zende sproeten en zei: Ge hebt een mooie gouden kop, mijn vriend. Van waar zift u? ,('t Vervolgt.) 1' BIJGEVOEGDE ZONDER PRIJSKAMP Kortemark! Zaterd. 18 Febr., 10.80 u. Aartrijke: Zaterdag 18 Febr., 14 u. Eernegem: Zaterdag 18 Febr., 15.30 u. Oostkamp 1 Maandag 20 Febr., 9.30 u. Ruddervoorde: Maand. 20 F. 10130 u. HOOFDKEURINGEN MET PRIJSKAMP Gistelt Donderdag 2 Maart, 10 u. Zandvoorde (O)Donderd. 2 M., 15 u. Lo: Vrijdag 3 Maart, 10 u. Poperinge; Zaterdag 4 Maart, 10 u. Rumbeke: Maandag 6 Maart, 10 u. Hooglede: Maandag 6 Maart, 15 u. Roesbrugge: Dinsdag 7 Maart, 10 u. Oostvleteren: Woensd. 8 Maart, 10 u, Ruiselede: Donderdag 9 Maart, 10 u. Oedelem: Donderdag 9 Maart, 15 U. Alveringem: Vrijdag 10 Maart, 10 u. Nieuwpoort: Zaterdag 11 Maart, 10 u. Veurne: Maandag 13 Maart, 10 u. Diksmuide: Dinsdag 14 Maart, 10 u. Merkem: Dinsdag 14 Maart, 15 u. Moorslede: Woensdag 15 Maart, 10 u. Houtem (V.): Dond. 16 Maart, 10 u. leper: Vrijdag 17 Maart, 10 u. Houtem (I.)Vrijdag 17 Maart, 15 u. Zwevezele: Zaterdag 18 Maart, 10 u. Aarsele: Zaterdag 18 Maart, 15 u. Zuienkerke: Maandag 20 Maart, 10 u. Klemskerke: Maand. 20 Maart, 15 u. Ingelmunster: Dinsd. 21 Maart, 10 u. Wakken: Dinsdag 21 Maart, 15 u. Torhout: Woensdag 22 Maart, 10 u. Loppem: Woensdag 22 Maart, 15 u. Boezinge: Donderdag 23 Maart, 10 u. Zarren: Vrijdag 24 Maart, 10 u. Koekelare: Vrijdag 24 Maart, 15 u. Süijpe: Zaterdag 25 Maart, 10 u. Mesen: Maandag 27 Maart, 10 u. Kemmel: Maandag 27 Maart, 15 u Tielt: Dinsdag 28 Maart, 10 u. Pit tem: Dinsdag 28 Maart, 15 u. Xngooigem: Woensdag 29 Maart, 10 u. VVevelgem: Donderdag 30 Maart, 10 u Kortrijk: Donderdag 30 Maart, 15 u. Dottenijs: Vrijdag 31 Maart, 10 u. Avelgem: Vrijdag 31 Maart, 15 u. Desselgem: Zaterdag 1 April, 10 u Rollegem: Zaterdag 1 April, 15 u. Geluwe: Maandag 3 April, 10 u. Ledegem: Maandag 3 April, 15 u. Damme: Dinsdag 4 April, 10 u. Zeer belangrijk: Om aan de keuringen en prijskam pen te kunnen deelnemen met stie ren, koeien en vaarzen, moeten deze 10 dagen op voorhand ingeschreven zijn op speciale inschrijvingsbulle- tijns te bekomen en terug te zenden aan volgend adres: Beroepsvereniging der Stierenhouders, 52, Zuidstraat, Roeselare. DE KAPITEIN VAN DE TRUCULENT SCHULDIG BEVONDEN Luitenant Bowers, bevelvoerder op de Truculent, de duikboot die na een aanvaring in de Theemsmonding ge zonken is terwijl 64 opvarenden ver dronken, is. voor de militaire recht bank verschenen. Aan de kapitein wordt ten laste gelegd dat hij ver scheidene malen van koers veran derde terwijl het reglement ter zee voorziet dat de Truculentop dat ogenblik haar koers niet mocht wijzi gen. Het aanvarende schip de Divlna had waarschuwingslichten ontstoken, de navigatleofficler van de« Trucu lent Luitenant Humphry Baker, verklaarde dat men op de Truculent uit deze signalen afleidde dat de Di vlna ontplofbare lading vervoerde en men verder geen gevaar vermoedde. In de uitspraak wordt de kapitein schuldig bevonden de veiligheid van zijn schip door onachtzaamheid of vergissing te hebben gecompromi- teerd. Hij werd enkel veroordeeld tol een berisping over xljn nalatig# handelwijze.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 7