GEBROEDERS STEVENS FRICIDAIRE VflSflCD Verstikking te Veurne met dubbel dodelijke afloop Vliegen gevaarlijk Brengt Peter Hurkos licht in de geheimzinnige moord opjachtwachterLegein teOostduinkerke? GENERAL MOTORS CONTINENTAL Van achter het IJzeren Gordijn Oorlogsschade aan hoeven André Mahieu-Devloo FINANCIËLE KRONIEK 'T BUITENGEWOON DE NIEUWE VIGOR met LUNIUM* m aangesteld heeft als officiële dealer voor leper, 8'operinge en omstreken wan de Nachtelijk Dramatisch verkeerson geval te Adegem-Kruiput 3 slachtoffers Julien Battheu HET WEKELIJKS NIEUWS Zaterdag 18 Febr. 1950. Blz. 8. Zij zeggen het overal maakt het wit verblindend wit, de kleuren fleuriger Geeft het blijft steeds Steward die van geluk mag spreken. 4 Doden bij vliegtuigongeluk te Geat Falls (Amerika). Postvliegtuig uitgebrand, de inzittenden gered. Vermist C-47 toestel in Canada weergevonden. De inzittenden in leven.' SCHUIF na lezing, ons blad ln de handen een uwer vrienden of buren die ons blad niet hebben. U bewijst er ons een dienst mee, Dank. INSTITUUT VOOR MUZIEK-EXAMENS - GENT Sociétë Anonyme ANTWERPEN $P€fikkt De Tsjecho-Slowaakse Regering zet de Kerkvervolging door Spionnageproces tegen legd. Het herinneren zich o. m. de V* dat zij de .Van den Peereboomplaats 7, leper, Tel 249 vpeperstraat 5, Poperinge, Tel. 94 industriële en commercial» koelinstallaties Wordt het Biechtgeheim verkracht P R O D U C T VA N OEN 1= E A L PROVINCIAAL N.C.M.V.-CONGRES TE ROESELARE OP ZONDAG 19 FEBRUARI DE PETERSIME BROEDERIJ en SELECTIEBEDRIJF JULES L00BUYCK LEKE Schorestraat 19 - LOUISE EGELS UIT IZEGEM HAAR 102® LEVENSJAAR INGETREDEN leperstraat 60, POPERINGE D'Hondtstraat 64, IEPER DE ZELFSTANDIGE KAS VOOR OORLOGSSCHADE DE GOUDMARKT BANK VAN IROESELARE nv! Noordstraat 38, Roeseiare. LENING TOT WEDEROPBOUW EERSTE SCHIJF 115® Trekking v. 11 Febr. 1950. TREKKINGEN VERWOESTE GEW. 1922 BANK VAN ROESELARE Naamloze Vennootschap te Roeselare. GEKROOND KllF vt/vu prime Maakt het witgoed verblindend wit! gekleurd goed nieuwe luister! VG 40 0917 BFL Ja, dank zij Lunium», maakt de nieuwe Vigor het witgoed witter dan het ooit geweest is. Daartoe volstaan 2 minuten koken! Ook het gekleurd goed wordt door de nieuwe Vigor wonderlijk opgefleurd. GEDEPONEERD MERK1 SAVONNERIES LEVER FRÈRES, BRUXELLES Verleden week werd de wijk «Pe tit Paris» en heel de stad in op schudding gebracht bij het vernemen van het vreselijk ongeluk dat een Veurnse barreelwachtersfamilie over komen was. Het vreedzame gezin Re- mi Lagrou-De Ruyter, bestaande uit vijf personen: ouders, twee jongens en dochter, werd door de dood op meedogenloze wijze getroffen in de nacht van Donderdag op Vrijdag. De 14-jarige Lucien sliep in de aanpalende kamer van zijn ouders, waar een kachel brandde. Zoals na dien vastgesteld, werden deze perso nen in hun rustige slaap aangetast, vergiftigd en verstikt door de kool- zuuruitwasemingen van de kachel, waarvan de sleutel dichtgedraaid stond. Normaal moest de kachel toch het gas bulten brengen; er bleek evenwel iets niet in orde aan de con- gi'ote angst beneden gerend. Ze vroeg naar haar broer Julien, die een 250 meter verder af woont. Dokter Maey- aert, alsook twee andere geneesheren, de statieman om hulp te lopen bij een dokter en holde in der haast en nadiien ook Dr Merlevede uit Oost ende, stelden hun beste krachten te werk om moeder en zoon te redden. De vader stierf rond 7 uur. Met het zuurstofapparaat van het Moeder huis, door bloedtransfusie en met in spuitingen trachtte men de levens geesten herop te wekken. Bij Lucien was alles vruchteloos en als tweede slachtoffer der ramp stierf hij rond de middag. Tot nu toe is alle hoop op redding bij de moeder niet opgege ven. Zeer lichte beterschap is inge treden en aan goede zorgen ontbreekt het de arme vrouw niet. E. H. Berten diende in extremis het H. Oliesel toe structle ervan, en zo heeft de storm- aan de slachtoffers, achtige wind de giftige gassen terug in de kamer gedrongen. TERAARDEBESTELLING DER SLACHTOFFERS Dinsdag laatst werden vader en OINIDEKI WiiKu zoon ten grave gebracht. De deelna- Vader Remd had op Vrijdagmorgen me aan de rouwstoet was zeer groot, vroege dienst aan de barreel. Maar ook de studenten van 't college, waar toen de eerste trein uit Adinkerke Lucien school ging, waren aanwezig aanreed moest hij stoppen voor het om hun lieve kameraad uitgeleide te getrokken signaal. De machinist was doen. Een klasmakker, Jacques Ver- reeds aan 't roepen en kloppen op haeghe sprak een roerend vaarwel uit deuren en ramen, de kaartjesknipper op 't kerkhof, uit de statie kwam er ook bij. Daar had men het ongewoon gevonden, dat Berichtgeving cLe wij verleden week het telefonisch bericht van het na- in onze lokale editie gaven strookte. deren van dc trein niet doorgegeven bij het lezen van bovengaande uit- werd. De dochter Georgette, die op eenzetting, niet helemaal met de een tweede kamer sliep, uit de slaap ivaarheid. Een onze correspondenten, gewekt, trok een vensterraam open, die wat vernomen had, bracht ons vernam de oorzaak van al 't nachte- van het gebeurde op de hoogte. Veel lijk lawaai en ging toen zien wat er tijd evenwel om nadere gegevens te ln huls haperde, daar vader niet op nemen ontbrak ons. Het bericht zijn post was. Ze vond haar vader kwam ons binnen rond 8.30 u. en... beweegloos en gevallen in zijn kamer, tegen 14 u. was het reeds te veurne moeder en Lucien eveneens roerloos, te lezen in onze bladen die daar dan Ze kreeg er taal noch teken en is in al verkocht werden. De 28-jarige Mare Picher, steward op de Amerikaanse Eastern Airlines, werd uit het vliegtuig geslingerd op het ogenblik dat hij de openslaande deur van het vliegtuig wilde toe trekken. In zijn val haperde hij echter aan de ketting die het te ver openslaan der deur belet en bleef zo enkele seconden in de ruimte hangen. Met een acrobatische kracht toer slaagde hij er in de ketting met de hand te grijpen. De gezagvoerder die inmiddels verwittigd was, liet een noodlanding uitvoeren. Licht ge kwetst kon de steward uit zijn nete lige positie bevrijd worden. Een Amerikaans legertoestel van het type C54 is tijdens een oefen- vlucht nabij de militaire luchtbasis van Geat Palis te pletter gevlogen tegen een 2.400 meter hoge berg op amper 25 meter van de bergtop. Het toestel werd gans vernield terwijl de vier inzittenden er het leven bij inschoten. Het postvliegtuig, de «Dawn-Ex- pressdat iedere nacht Engelse dagbladen naai' Parijs vervoert, Is op enkele kilometer van de vliegha- ven van Ie Bourget nabij Parijs, te Damartin tegen een heuvel gevlogen en neergestort. Het toestel viel van op geringe hoogte en schoot on middellijk in brand. De twee pi loten slaagden er echter in de vuur poel te ontkomen, doch werden met ernstige verwondingen opgenomen en naar een ziekenhuis te Parijs overge bracht. Van het vliegtuig bleef slechts een hoop verwrongen en uitgebrand metaal over. Een C-47 toestel der Canadese R.A.P. werd sedert 5 dagen vermist. Men is er thans in geslaagd van uit de lucht het vliegtuig terug te ont dekken in het Joekon Territorium. Daar men geen nieuws ontving via de radio en men toch overlevenden ontdekte, werd een radiozender ge parachuteerd1. De bemanning seinde onmiddellijk terug dat het vliegtuig tegen een berghelling vloog doch dat de 12 inzittenden ïfet er levend van af brachten, slechts één lid der be manning werd ernstig gekwetst en liep een beenbreuk op. Reddingsploe gen trachten thans door het onher bergzame oord heen de plaats van het ongeluk te bereiken. Op 8 Oktober 1948 werd te Oostduinkerke het verminkte lijk ontdekt van jachtwachter Legein. Moord of ongeluk? vroeg men zich af. Het ge recht dat een nauwkeurig onderzoek instelde, zelfs een paar maal meen de de dader te pakken te hebben, moest na enkele tijd zijn opzoekin gen staken. Thans werd op een zeer ongewone manier heel het geval weer opgerakeld. Peter Hurkos, de rondreizende helderziende van Ne derlandse nationaliteit heeft zich uitgelaten over dit geval. Het bovenstaand pla/n werd getekend enkele dagen na de moord op jachtwachter Legein. Het bos door Peter Hurkos in zijn onthullingen vermeld <s vermoedelijk het Hannecart bosje dat onder Nr 3 van het plan aangeduid wordt. In een zaal te Nleuwpoort ging een «Peter Hurkos-avonddoor zoals er trouwens regelmatig in de streek plaats hebben. Zoals de lezer wellicht weet kan Peter Hurkos aan de hand van foto's of andere teststukken'» een en an der vertellen over de betrokken per sonen. Zeer verbluffende staaltjes be wezen reeds dat men hier werkelijk met een telepaat te doen heeft. Het Is dan ook begrijpelijk dat de aanwe zigen op dergelijke vertoningen de ge legenheid te baat nemen om geheim zinnige zaken opgehelderd te zien. Dit was ook het geval te Niéuw- poort waar familieleden van de over leden jachtwachter Legein in de zaal hadden plaats genomen. Voor de zit ting werd door de zoon van Legein een omslag overhandigd aan de per soon die Peter Hurkos vergezelt en de teststukken in ontvangst neemt. In de omslag stak een voorwerp dat aan de jachtwachter had toebehoord Hurkos wist echter niet over wie het hier giing. Toen de inhoud van bewuste om. slag aan de beurt kwam deed de hel derziende volgende onthullingen: Ik zie een jachtwachter lopen naast een groot gebouw... hij loopt ln de richting van een kruispunt van 2 wegen over een oever nabij een bosje. Hij is in een hevige strijd gewikkeld met een persoon van grote gestalte., 'k hoor schoten vallen... 'k zie een spade... de jachtwachter Is bedolven onder het zand juist 1 m. en 6 cm. diep...» Peter Hurkos voegde hier aan toe: «Deze omslag betreft een Vermoord persoon. Volledigheidshalve moet hier aan toegevoegd dat de zoon van jacht wachter Legein nog een omslag' had afgegeven met een foto van zichzelf. Hij kreeg dan onthullingen over zijn Jeugd die helemaal juist bleken. Wij,geven hierboven dit relaas zo. als hèt ons overgemaakt werd door een ooggetuige in de zaal. De onthul lingen van ae helderziende brengen weiinig nieuwe elementen in de moordzaak op jachtwachter Legein; enkel dit, dat de plaats van de moord min of meer omschreven wordt en dat er ook gegevens verstrekt worden nopens gestalte van de moordenaar. NOG VERDERE ONTHULLINGEN? Naderhand vernamen we nog dat Peter Hunkos tijdens een privaat, séance voor de familie Legein nog verdere onthullingen zou gedaan heb ben, o.m. dat de schuldige eerstdaags zou ontmaskerd worden. Zullen de gerechterlijke instanties hier een nieuw aanknooppunt vinden om de zaak opnieuw ter hand te ne men? Kalm de gebeurtenissen afwachten blijft hier de geboden gedragslijn. Zetel: Huis Cnudde, Volderstr., 7, Gent Het INSTITUUT VOOR MU ZIEK-EXAMENSte Gent, brengt ter kennis der belanghebbenden dat de toekomende zittijd tot examens van Piano, Viool, Cello, Zang, Noten- leer, Harmonie, Voordracht enz. zal plaats hebben van 3 April tot 13 Juli 1950. De inschrijvingen worden aanvaard ten zetel van het Instituut, Volderstr., 7, (Huis Cnudde). Een Amerikaanse firma heeft het inzicht de vroegere pakketboot President Taft in te richten als varend tentoonstellingschip. Het schip zal al de wereldhavens aan doen en aldaar toegankelijk zijn voor het publiek dat aldus kan kennis maken met de produkten die Amerika kan uitvoeren. lilllUi Een der laatste foto's van jachtwachter Legein die benevens zijn be roep als jachtwachter nog steeds met hart en ziel aan het vissersbedrijf verbonden bleef. Zal Peter Hurkos de moordenaar van deze vreedzame man ontmaskeren o„o processen van Kardinaal Mindszenty, Mgr. »eran Rajk, en andere. De Praagse politie verzamelt op het Er wordt soms gedacht aan hyp- ogenblik documenten en bewijzen te- nose, suggestie en dies meer. gen de Aartsbisschop Mgr. Béran, volgens Sir Maynard Greville dient f ohfri!. Wn een andere oplossing gezocht. Deze1 nenkort een proces onder besehui- zette het uiteen in de Daily Tele" diging van tonnage tegen de ^UhTfeLm^wo^e^ Kerkvorst te kunnen inspannen. De 5 namelijk bekomen worden .grond der beschuldiging zou naar het do°r„een heelkundige bewerking, de beproefde recept luiden: spionnage zogenaamd lobectomie- welke slechts ten voordele van het Vaticaan en van een paar minuten duren zou. Deze Imperialistische mogendheden. De z°n ,erm bestaan een scherpe punt aanhoudingen van Priesters en enkele centimeter diep in de schedel Kloosterlingen gaan anderzijds voort te drijven juist boven het bovenste niettegenstaande de regering' beweert ooglid dat opgetrokken wordt. Met de dat 99,5% der geestelijkheid de eed Punt wordt links en rechts gedraaid van trouw aflegde zonder voorbehoud, om zekere hersenkwabben te schei- Berichten van Katholieke zijde die den. De punt wordt dan verwijderd schaars doorzijpelen wijzen er noch- met al enig uiterlijke een blauw oog, tanj op dat al de priesters bij de dat ook na een drietal dagen weer eedaflegging het nodige voorbehoud normaal blijkt. maken. Drie uur na deze zonderlinge her- Door de Vatikaanse Radio jyordt sensplitsing kan de patiënt gaan thans gemeld dat de Tsjechische wandeien, zijn verstand is intact Priesters bevel kregen van de rege- gebleven maar zijn persoonlijkheid T iwirn omfon is dezelfde niet meer. Hij heeft alle vanregeringsmededèungfn over eco- Fritische zin verloren. Iedere passie nomische en landbouwplannen. De *s 7^f°r^nnfirf clerus heeft echter sterk protest ar.n- kent j mel; meer> zoigen evenmin, getekend tegen deze dwingelandij en Aldus zou men ook menselijke besloten zich enkel aan religieuze automaten aan de lopende band kun- aangelêgenheden te houden tijdens nen maken. Wij laten dezë beweringen echter voor rekening van Sir Greville. ïmm. geb0 u*c het godsdienstig onderricht. Intussen zet de regering haar ver volgingen systematisch voort. Een on langs verschenen wet verplicht de Priesters nc.g min nog meer het biechtgeheim te schenden. Op bevel namelijk van communistische leiders zijn zij verplicht alles openbaar te maken wat een of ander persoon hen ln de biecht verteld heeft. De rege ringscommissie voor kerkelijke aan gelegenheden die reeds sedert enkele jSapS»®;;: general motors Provinciaal Verwond: WERK VAN DE AKKER VERBOND VOOR VOLKSTUINEN West-Vlaanderen organiseert op Zondag 19 Februari 1950, de gewes telijke vergadering voor alle afde lingsbesturen uit het ressort TOR HOUT. De conferentie gaat door in de Kringzaal, te 14.30 uur stipt. Sprekers: Hr Olivier A., Provinciaal Voorzittei' en Bestendig Afgevaardig de; Hr Pollet C., Provinciaal Secre taris; Hr G. J. Vantomme, Inspecteur. De gewestelijke bijeenkomst is eveneens toegankelijk voor de Heren Voordrachtgevers. 39 j. oud, vlashandelaar wonende te Eekio en zijn echtgenote Esther Ghe- kiere; het derde slachtoffer was de 60-jarige Elodie Buysse, tante van de - - fn de nacht van Maandag op Dms- autobestuurder. De reizigers kwamen maanden opgericht werd en zich het dag omstreek 1.30 u. ontdekte een van Harelbeke waar zij een bezoek recht toeeigent de kerkelijke aange- huiswaarts kerend fietser te Adegem gebracht hadden aan de ouders van legenheden naar eigen goeddunken Kruiput aan de wijk De Zwepede echtgenote Ghekiere. Het echtpaar te regelen laat thans weer van zich een Chevrolet personenwagen aan de 2aat een e-jjmg knaapje achter, horen. boord van de weg die helemaal inge- Bjj het onderzoek door het parket Zo werdt thans door deze commis- drukt tegen een boom aanleunde. Uit werd vastgesteld dat het boorduur- sie opgegeven waarover in de kerken de wagen steeg nog gekerm op. Een werk stilgevallen was om 23.30 u. Het nog mag gepredikt worden, priesters landbouwer die in de buurt woont vermoedelijk aan de op dat ogen- die een ander onderwerp behandelen werd bijgeroepen en samen poogden blik Woedende storm te wijten dat zijn aan vervolging blootgesteld. Ook de mannen een vrouw, die achter in de ]andbouwer die vlak bij de plaats werd de opheffing voorzien van een de wagen geklemd zat tussen het der ramp woont niets van de slag aantal parochies die als overbodig wrak, uit haar netelige toestand te gehoord heeft, worden beschouwd. verlossen. Ze slaagden hier echter Het begint er in Tsjecho-Slowakije niet in en een bijgeroepen smid was erg te gelijken op het regime van verplicht delen van het autogeraamte Jozef II die de geschiedenis ingegaan door te zagen waarna met behulp is als De Keizer koster van een paardengespan het wrak in twee getrokken werd. De zwaar ge- HOE MENSELIJKE AUTOMATEN kwetste vrouw kon toen pas bevrijd WORDEN GEMAAKT worden en werd in allerijl naar de kliniek te Eekio overgebracht waar Meerdere processen de laatste ja- zij kort na haar aankomst overleed, ren gehouden in landen achter het Tijdens de reddingswerken ontdekte Ijzeren gordijn hebben de Westelijke men de lijken van een man en een wereld voor een raadsel gesteld, na- vrouw die blijkbaar bij de botsing uit mal., hoe bereikt werd dat de be- de wagen geslingerd werden. sJi. „ica zo maar gedwee alles Ds slachtoffers werden geidentiü- toegaven wat hen ten laste werd ge- cieerd als zijnde dhr .Harold Buysse, Hierbij worden alle bestuursleden van de Gewestelijke Verbonden en plaatse lijke Afdelingen van het N.C.M.V. uit genodigd tot bet Provinciaal N.C.M.V.- Congres dat doorgaat ln de bovenzaal van Patrla Ooststraat, 1, te Roesela- re, op Zondag 19 Februari. Dagorde In de voormiddag: Te 10 u.: 1. Inlei- dingswoord door de Provinciale Voorzit ter; 2. «Hoe staat het met de sociale veiligheid voor de niet-loontrekkenden ln ons land, en ln welke richting moeten wij een oplossing zoeken? Ingeleid door Volksvertegenw. De Saeger uit Mechelen, Voorzitter van de Studiecommissie voor Sociale Veiligheid; 3. Bespreking. In de namiddag: Te 14 u.: 1. Verslag van de werking ln het voorbije Jaar, en werkprogramma voor de komende maan den, door de Provinciale Secretaris, dhr G. Vandeputte; 2. Bespreking; 3. Toe spraak door dhr Vanden Heuvel, lid der Tweede Kamer van Nederland, diocesaan secretaris der R.K. Middenstandsorgani satie van 's Hertogenbosch; 4. Slotwoord door de Provinciale Proost, Z.E.H. J. Fruytler. het Kabinet van de Heer Minister Ter voorlichting van belangheb- yan Landbouw. bende geteisterde landbouwers geven We j^ben de maatregelen over- we de vertaling van een schrijven wogen ^ie te nemen zijn om de op- welke Minister Rey, Minister van jossing van bet vraagstuk te verhaas- Wederopbouw, op 8-2-1950 richtte t maatregelen die ten laatste de- aan de Heer Senator Van Buggen- ^nitief op de tweede Dinsdag van hout, in verband met de uitzonderiij- Februarl[ zullen getroffen worden, ke voorrangen die verleend worden Aanvaard) bid ik U, Heer Senator, aan de geteisterde landbouwbedrij- mtdrukking van mijn toegewijde Aïhvewel iedereen reeds lang de studentikoze grap van de ontvoering van Op-Sinjoorke in der minne gere geld waande, werden de 12 studenten, ontvoerders andermaal door de on" derzoeksrechter verhoord en schijnt men zich binnenkort aan een Op- Sinjoorke-proces te mogen verwach- ten. 4k Tel. Diksmuide 2843 biedt aan: onze zeer gevraagde INLAND SE GOLDREDS, WITTE LEGHORNS, GOUDEN LEGHORNS, R. Isl. R., enz. Gans het jaar; MESTKüiKENS II. Blauwe en Gekruiste. Verkoop van poeljen. (d-5101) Ernstige voortverkopers gevraagd. V CIA» - De Heren Burgemeesters van be trokken gemeenten ontvingen af schrift van deze brief ter kennisge ving. Ministerie van Wederopbouw Kabinet van de Minister A./PL/LS/V. 33/3921. Brussel, de 8-2-1950 Belliardstraat, 47. Mijheer de Senator, Betreft: Landbouwprioriteiten. Ik kom terug op de tweede para graaf van uw schrijven van 30 No vember 1949, en 'k dacht dat het U wel zou interesseren kennis te nemen van inlichtingen die me gegeven wer den in dit verband door de Adminis tratie van het Ministerie van Weder opbouw. Tijdens haar 35° vergadering, ge houden op 28 Maart 1949, heeft een afgevaardigde van het Ministerie van Landbouw aan de Commissie van de uitzonderlijke prioriteiten een plan voorgelegd omvattende de volgende gemeenten: Adinkerke: 3 hoeven te heropbouwen. Bulskamp: 4 Veurne: 4 Houtem: 5 De Commissie heeft zich tijdens diezelfde vergadering in princiep ak koord verklaard over dit plan, en ver zoekt de bevoegde afgevaardigde het Indienen van individuele aanvragen uit te lokken, die voor deze voorrang ontvankelijk zijn; op heden zijn ons slechts 6 aanvragen toegekomen. Ik voeg eraan toe dat de kwestie der landbouwvoorrangen onlangs het onderwerp heeft uitgemaakt van een debat dat me medegedeeld werd door gevoelens. De Minister, get. J. REY. Maandag 6 Februari 11. is Loulseke Egels uit Izegcm haar 102" levens jaar ingetreden. Wanneer zij in 1948 door gans de bevolking gevierd werd, bij baar 100» verjaardag, zag zij er nog heel flink uit. Weliswaar is zij er sedertdien wel wat op achter uitgegaan, maar toch hoopt het kra nige oudje het nog enkele jaartjes te kunnen volhouden. We wensen haar dan ook ter dezer gelegenheid van harte geluk en hopen met haar, haar nog enkele jaartjes te kunnen in ons midden houden. weefsels zijn gewaarborgd kleurhoudend, wasecht, krimpvrij 0,90 m. breed Officiële verkoopprijs jC* C* aan verbruiker TriJ Jg s Officiële verdelers voor leper, Poperinge, Veurne, Diksmuide (d-55221 Voorschotten Schatkist Farastatalen MONETAIRE TOESTAND Het hoofdkenmerk van deze weekstaat afgesloten per 9 dezer, is de achteruit gang van onze harde muntdekklngs- elementen. Wel stijgt de goudvoorraad met 7,8 millloen, maar de degelijke deviezen lo pen met 143 millloen terug; voeg daarbij nog de verhoging met 93 millloen van onze deviezenverblntenlssen op termijn en we bereiken de 236 millloen. Dat ls nog niet alles. Inderdaad, de rekening Accoord voor multilaterale Compensa tie daalt met 250 millloen. Dat wil zeggen dat we die 250 millloen ln dollars hebben binnen gekregen en dat die sa men met die 236 andere, door de molen zijn gegaan. Onze vorderingen ln het kader van de betallngsaccoórden lopen met 50 millloen terug. De flnanclërlng van de particuliere sector daalt met 38 millloen. De positie van het Staatsapparaat ver betert ook met 65 millloen, doordat de parastatalen 145 millloen terugbetalen en de schatkist 80 millloen bijneemt. De blllettenomloop komt 385 millloen ■lager dan verleden week. De rekening E.C.A. (Marshallplan) ondergaat een afname van 247 millloen, met het oog op de toekenning van nieu we trekrechten aan de Europese handels partners. Ziehier een korte samenvatting van de weekstaat: Goudvoorraad 29.754.153.618 7.804.000 Tegoed op het buitenland: 2.057.918.375 —143.137.000 Accoord multilaterale compensatie: 2.578.364.013 —250.000.000 Vorderingen betallngsaccoórden 8.132.713.074 49.375.000 Handelspapier op België: 4.245.769.000 20.866.000 op overheidsfondsen 259.880 156 17.579.000 4.775.000.000 -f 80.000.000 1.970.567.164 —145.929.000 Bllletten ln omloop: 87.056.797.900 —385.350.000 Schatkist, rekening E.C.A. 191.897.317 —247.005.000 Te leveren deviezen en goud: 2.011.535.482 93.078.000 Iu de pers en ln het Parlement werd herhaaldelijk navraag gedaan naar de Juiste toestand van de Zelfstandige Kas die opgericht werd om de aanzienlijke geldmiddelen te beheren die verband houden met de verelfenlng van de oor logsschade. Telkens werd er op gezin speeld dat al die aanzienlijke bedragen door de schatkist zouden zijn opge bruikt. Wat nochtans officieel werd ge logenstraft, zonder er evenwel ln te sla gen de opinie gerust te stellen of de ver denkingen volledig te vernietigen. Ten slotte heeft de Minister er toe besloten (art. 15 Wet 19-5-48) de toestand van de Zelfstandige Kas regelmatig te publice ren. In het Staatsblad van 4 dezer ver scheen dus (als w' ons niet vergissen) de eerste van deze publicaties. Maar ander maal moeten wij vaststellen dat de ge publiceerde toestand geen antwoord brengt op de vragen die de opinie bezig houden nl. waar de beschikbare kas middelen zich bevinden. Men ls bijna geneigd te denken dat het met opzet ls gebeurd. WIJ krijgen eerst A. 1 tot A. 9 een ge wone opsomming van al de ontvangen bedragen. Te weten, uit de begroting 2 en half milliard ln 1948 en evenveel ln 1949. Daarna circa 7 milliard van de twee leningen tot Wederopbouw, rente op gedane voorschotten, enz. Daarna, onder B. 1 tot B. 7 de uitga ven: voorschotten, definitieve herstel vergoeding en financiële dienst van de lopende leningen. Het verschil tussen de belde groepen beloopt ongeveer 7 milli ard en vormt dus het huidige netto te goed van de kas. Waar bevindt zich dat tegoed? Gewoon ln bllletten ln de kas? Niet aan te nemen. Op rekening bij de Nationale Bank? Even onwaarschijnlijk. De weekstaat van de N. B. zou er moe ten de sporen van dragen. En ln belde gevallen ls het duidelijk dat de lenin gen een kostelijke post uitmaken, ver mits er geen rente-Inkomsten uit voort spruiten en de leningen tot hiertoe bij de 700 millloen hebben gekost. Welke de eventuele herbelegging ook moge wezen, een rente schijnt er ln elk geval niet uit voort te spruiten, anders zou die moe ten voorkomen tussen de ontvangen be dragen. De gepubliceerde staat heeft ons dus niet wijzer gemaakt en het geheim blijft volledig, vermits de toestand van de openbare schuld er ook geen gewag van maakt. WIJ vernemen alleen dat tot hiertoe slechts 435 millloen definitief ls uitbetaald. In dat tempo kan de kas het natuurlijk ruimschoots stellen met de 2 en half milliard dotatie per Jaar. Voor schotten werden reeds toegestaan tot be loop van 1.615 millloen, door bemiddeling van het Centraal Bureau voor Hypothe- kalr Krediet, de N.M.K.N., de Nationale Kas voor Beroepskrediet, en het Natio naal Instituut voor Landbouwkrediet. WIJ staan hier ten slotto voor het eigen aardige geval dat er vroeger voor ge vreesd werd of het wel mogelijk zou blij ven de leningen te plaatsen die nodig waren om do uitbetalingen te spijzen en dat het bedrag van de twee reeds uitge schreven leningen nu volledig onaange sproken ls gebleven. WIJ mogen onder tussen aannemen dat belde gecamou fleerde staatsleningen zijn geworden waarvan de rente niet door het budget, maar door de inkomsten van de Zelf standigs Kas worden gedragen en waar van de hoofdsommen vla een zijspoor ln de Staatskas zijn terechtgekomen, zonder openbare verantwoording. Twee onregel matigheden waarin niet zou mogen be rust worden. Over het algemeen en ln nagenoeg alle landen waar er ln de edele metalen vrij kan genoteerd worden, overheerst het aanbod. Zowel ln staven als ln «tukken, doch zonder opmerkelijke schokken te veroorzaken. Men wijt dit verschijnsel niet alleen aan het feit dat Zuld-Afrlka, het verbod van het I.M.F. ten spijt, gro te hoeveelheden van haar nieuwe pro ductie op de markt brengt, li:aar ook doordat het Oosten, voorheen opslorper van grote hoeveelheden, thans eerder goud aanbiedt, ln verband met de poli tieke en militaire toestanden. De vrije koersen daalden daardoor ln de Jongste weken tot nauwelijks 10 boven de of ficiële dollarpr'Js van 35 dollar per ons zuiver. Nog een geluk dat Amerika verleden Jaar niet toegegeven heeft aan de alge mene kampanje tot verdubbeling van de officiële goudprijs, het zou er anders Hef uitgezien hebben. De meeste aantrek genieten nog altijd de gouden muntstukken die ruim 15 hoger noteren dan het overeenstemmen de gewicht ln staven en ln sommige lan den ls dat verschil nog aanzl lljker. Men beweert dat centrale uitgifte-Insti tuten zich dit verschil te nutte maken door staven te kopen en stukken ta slaan om op de goudmarkt te ecouleren. Een bljverdlenstje dat wel te pas komt maar dat gaandeweg zal verminderen door de nivelerende invloed er van. Een spoedige herneming van de goud prijzen wordt ln elk geval niet verwacht, daarvoor ls de toevoer te aanzienlijk. Opmerkelijk is, dat de goudprijzen overal beneden de coëfficiënt van de essentiële producten blijven. In Frankrijk 14 ln plaats van 18. In België 2,5 ln plaats van 3,7. Typisch ls de evolutie van op een ze kere afstand gezien. Na de bevrijding ging het gouden Pond tot 3.700 fr. De Guttmaatregelen hadden er schuld aan Begin 1948 stond het op 1.000 fr. En ruim een Jaar later op 600. Thans doet het 627, tengevolge van de devaluatie. Waar het met de prijs zal naartoegaan ls niet t.e voorspellen. Men hoort af en toe een lans breken ten voordele van het herstel van de gouden standaard, met de vol ledige convertibiliteit. Maar dan moet men aannemen dat het goud moet stij gen om op de hoogte van de levensduur te te komen. Tenware de levensduurte zou dalen om zich ln overeenstemming te brengen met de goudprijzen. In de tijd van neergaande conjunctuurcurve lijkt dit wel de meest waarschijnlijke mogelijkheid. WIJ spreken hier niet over de officiële goudmarkt te Brussel, waarrond destijds zoveel gerucht werd gemaakt en die op een triestige sisser ls uitgelopen. Men wou aanvankelijk 4.000 kgr. per Jaar ver kopen om de Kongolese productie leef baar te houden. Maar door tussenkomst van verschillende buitenlandse en Inter nationale instanties werden zodanig veel formaliteiten voorgeschreven en de prijs zo hoog gesteld (75.000 fr.) dat men nau welijks 350 kgr. verkocht kreeg. Ten overstaan van deze toestand werden de formaliteiten onlangs vereenvoudigd, maar ook op de prijs zal nog een flinke toegeving moeten gedaan worden. Agentschappen IEPER, Diksmuidestraat 22. VEURNE, Noordstraat 24. BRUGGE, Vlamingstr. 35. Alle Bank-, Beurs- en Wissel- verrichtingen. Voordelige voorwaarden. FtfWWWWWj Zaterdag had de 115" trekking laats van de eerste schijf van de ening voor Wederopbouw. Is betaalbaar met een millioen fr.i Reeks 3212 Nr 0318. De andere obligaties van die reeï» aijn uitbetaalbaar tegen 1000 frank. De uitslag van de 318" trekking op 10 Februari jl. van de Verwoestë Gewesten 1922 luidt: Wint 250.000 fr.: reeks 44.304 Nr i Winnen 100.000 fr.: Reeks 44.304 Nr 2 en Reeks 44.304 Nr 5. Reeksen uitbetaalbaar zonder lot» 155.627 en 156.605. De jaarlijkse Algemene Vergade ring van aandeelhouders heeft plaat» op Maandag 6 Maart 1950 te 17 uur, in de Zetel der Vennootschap, Noord- straat, 38, te Roeselare, DAGORDE: lo Verslag over h< boekjaar 1949 2» Goedkeuring d< balans, winst- en verliesrekening voorgestelde winstverdellng 8» Ontlasting van Beheerraad en Revi sor 4» Statutaire benoemingen 5« Allerlei. De H.H. Aandeelhouders die de ver gadering wensen bij te wonen die nen, overeenkomstig art. 30 der sta tuten, hun aandelen te deponeren aan de loketten der bank, uiterlijk op 28 Februari 1950. (d-5521) ^UovfgekeuAdn voedteS, laÊ V vo&Loaahj /iwiswUjar- geireti vooi kef Apoediqe vettua Aia KALVEREN**.VARKENS ©5 JAAR SUCCES/ 3tÜMk#**. 15, BONNEVIES1WAAT-BRUSSE1

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 8