SllidEflt I KOFFIE Een socialist schrijft ons.., A.BONTE VERDONCK-MINNE UIT IEPER Kosfielcss BsiiSssi VÖ8S- ZssSttnboiHlers Brillen i Glazen S K A T.ïM A:L M OT p a S tévens Gebroeders GROTE GEWESTELIJKE V.K.A.J.-DAG TE IEPER SCHUIF GUI DO GEZELLE WERKEN ZITDAGEN C.V.P.-MANDATARISSEN STORT 92 FRANK STORM OP DE SCHELDE! HET WEKELIJKS NIEUWS Zaterdag IS Febr. 1SZ0. Blz. 3. ZONDAGDIENST Apotheker: Heer Van Walleg-hem, Statiestraat. Specialist Gezichtlcundige G. c!e Stuersstraat 27, IEPEEI I 1 St MAARTENS MISSIEBOND Missieacfie Eigen week Spoeclhecliening(ö-38.08) BURGERSTAND van K Febr. tot 14 Febr. 1950. Gebüor.ta/i. De Smet Andr.éa, M. Haiglaan 206 Coulembier Rosa, Poperingestw 191. Meuleman Wal ter, v. Brielen. Bamelis Frank, Minnepleit! 17. Longuepée Mag gie, v. Vlamertinge. LecoinUe Magqa, v. Langemark. Herman Bene, Menenstw. 109. Biiliet ulirisuane. v. Westouter. Quackel- been Willy, v. Merkem. Debreuck Josiane. v Boezlnge. Loncke Mare, v. Loker. Ovtriijdtins. Vandepilte Maria- Ludovka, 72 j„ z. b., ongehuwd, E. Fierssar: 10. Clarebout Omerius, 46 j., landbouwer, eclitg: v. De vos Elodia, v. Vlamertinge; Vancie- kerckho'.e Pharailde, 81 j., z. b., wed, v. Ryelandt Joseph, Hoorn werk 11. Ryroock Maria, 73 j., z. b., ongeil., Poperingestw 16. Flo EuuoAia, 74 j., z. b„ ongeh., Po peringestw. 16. Ghillfebaert Pe trus, 81. j.. z. b... eehtg. v. Michiels Celina, Kallvaartsir. 61. Mor- treux Aiphonse, 26 j., fabriekwerker, ongeh., v Ploegsteer.t. Souxdorf Camiile, 76 j., timmerman, echtg. v. Baeyen Helena, Mirmeplein 1.8. Huiuiiijksbelölten Depoorter Leon, bediende, en DewuLf Paula, be diende, beiden te loper. Derudder Daniel, fabriekwerk- te Komen, en Lowier Marguerite, dienstmeid te leper, Huwlijken. Leroy Oct. schoen maker te Wijtschate, en Knockaert Solange, z. b. te leper. Wilde Flo- rent, nijyeraar te Roubaix (Fr.), en- Declein Maria, meesteres-naaister te leper. T.ogier Albertus, meubel maker, en Degandt Maria, z. b., bei den te I'eper. Pieters Prosper, fa briekwerker te Langemark, en Hoo- relbeke Andréa, fabriekwerkster te- leper. Kerckaert Roger, scheikun dig technisch ingenieur, en Janssens Yolandfe, z. b„ beiden te leper. VEUEREMERKT Bij besluit van de hr Gouverneur. werd aan de hr Isidoor Janssens, klerk bij 't Arrondissementscommis sariaat. het burgerlijk ereteken, de medaille 1" klas, toegekend voor meer dan 25 jaar dienst. Onze beste gelukwensen. BREUKBANDEN BUIKBANDEN VARIGE KOUSEN LOFWAARDIG INITIATIEF! ZIEN DOET GEDENKEN! Vlaanderen zendt zijn Missiehelden, Naar het verre, vreemdb. land. Om de' nog onvruchtbare' velden Te bewerken, naai' hun'hand! Zo zijn 133 Ieperse Missionarissen over de'wijde heiden wereld verspreid! Beste Lezers en Lezeresj.es, Missie vrienden. allemaal! Op 22 October ward in de Kathedraal 'n groot ka- dei' uitgehangen met' dé foto's der Missionarissan van de' parochie Sint: Maarten leper. Komt mee, van ach ter rechts. Daar zien we, op zwarte fond, de beeltenis van de besten der onzen. We hebben ze gekend als kind, broeder, zuster, 'familie,, schoolmak ker! We, speelden er mee op school en patronaat. We studeerden er mee. op college of pensionaat! Nu lezen W(. 'hier hun namen: E, Pater Bia'auyck. Paul, Jezuiet m Congo. E, Pater Seys Albert, Sclieutls in China. E. Pater Seys Georges, Scheut .st in China. f E. Pater Seys Maurice, S< aeutist in Mongolië. E. Pater Defoort Marcel, jzuiet in. Indië. E. Pater Defoort Germ' a, Jezuiet In Madagascar E. Pater Fien Louis, Witte Pater in Congo. E. Pater Cauwe Paul, Scheutist.in ■China. E. Pater Gauwe André, Jezuiet. in Congo. Zuster Marie-Thérèse (D'Hönt -Ber tha) Kan. v. d. H. Aug. in Eng, Indië. Zuster Marie-Glaudia (Duprez Ma. ria) Witte Zuster in Congo. Zuster Monique (Wullus Rachel) Karmelietesse v. St Jozef in Bgypte. Möedër Marie-Angeline (Valcke Jeanne) Kan. v. d. H. Aug. in de Philippijnen. Dame M&rie-Xaverius (Desqpiens Alice) Kan. v. d. H. Aug, in Indië. Dame M&rie-Stella (Desquiens Eli sabeth)- ifan. v. d. H. Aug. in Indië. Zuster Maria-Simona (Noorenber- ghe Maria) Dochter v. O, L. Vrouw- in Papua. Zuster Maria-Marcellita (Defoort Clara) in Indië. Dame Marie-Martin (Santy Ga- briëlle) Kan. v. d. H. Aug. in de Phi lippijnen. Bidden we nu de Meester, door de voorspraak van G. L. Vrouw van Vlaanderen en O. Ia. Vrouw van Thuyne, onze Helden te steunen, te helpen, te zegenen! Vergeten we hen niet,, op Kerstmis, Nieuwjaar, Der tiendag, Missie-Zondag, Missie H: Uur, Hbcgdag en Zondag,. Missie- Kermis en Feestavond! Steunen we hen mild met geld, goede werken, verstervingen! Schept vreugde in hun lastig en somber lé ven! Geeft ze nieuwe moed en bloed! Stuurt ze «Het Wekelijks Nieuws», dat vertelt uit hun geboortestad leper, uit hun lieve Vlaanderen! Zendt brieven, fotb'S van stad' en dorp en heimat! O! Dan zierr*ze-Vlaand ren weer! Dorp en kerk en huis al binnen! Heimwee!:.. Neen!... 'teIS voor, hun [Heer! Zij moeten daar. zielen, winnen! Heer! zend arbeiders in uw oogst!: Daarom: allen aan 't werk! Als,mis sionaris van de Kerk! ORTHOPEDISCHE APPARATEN KUNSTBENEN SPORTA-NIEUWS Een spijtige autopech, waarvoor onze verontschuldigingen, kwam on ze- lilmavond van Maandag 11. spij tig storen. Men kon de avond daar door slechts om 21 uur beginnen, als reeds 'n groot deel der opkomst da zaal had verlaten. Doch nooit is ge duld beter beloond geweest a!s op die avond, want wat' te zien werd ge geven was van, het schoonste wat, op gebied van kunstturnen bestaat. Dè Liligiade van Stockholm bevre digde het meest, en heeft, ongetwij feld de turnsport'. doen ontpoppen als de schoonste soorttak en als de sport der onbeperkte mogelijkheden. Voor het. vuurwerk der flic-flacs en saltos der Denen, onder lëiding van Niels Bukh, en de vrije oefeningen en het rekwerk der Noren, onder M. Olav Ingofsrud, was er hoorbare be geestering en eenieders spontane be wondering kwam. los bij het zim der uiterst, sierlijke oefeningen, der Deen se meisjes, onder-, leiding van Mevr. Krogschedè, om maar enkele hoogte punten te noemen. De film van. het bondsféest der Eocols, te Praag, zal zeker een on vergetelijke indruk hebben nagela ten. Panorama's van dertig duizend (30.000) uitvoerders op. 'n machtig stadium. Dit massaspektakel streel de het; oog: dcor- zijn verrassende fi guren- en suggestieve bewegingen. Dan werdén de opgelegde oefenin gen voor het wereldkampioenschap Bazel 1953 vertoond. Een onweerstaanbaar kernisch slot genoten wij allèn als- de operateur zijn film verkeerd, deed rollen, en wij allfe bewegingen van achten naar veren, zagen. Onze volgende leerzame studie kring- houden wij op 'n nog, later te bepalen datum in Maart. Wij. zor gen voor 'n. interessant en tijdig aan gevangen programma: Wie zich lid wil maken van Spor- ta-Ieper geve., zijn naam en adres cp aan Mr Pierre Logghe, Ssulestr. 106, Nieuwkerke, of Mr A. Geudens, Naerstraat 17, Ifrper. DOOFSTOMMENTONEELFEEST Op Zondag 26 Februari heeft te 18: u., in de feestzaal Patria een Ton-elieesc plaats; dar gegeven wordt door de aiaeling dér doofstommen [uit' het omijkse. Wij zijn overtuigd dat zeer vele onzer sv-usgcnot-a zunen bsnieuwo zijn om dat uitzonderlijk taneelfeest bij te wonen, het zal terzelfdertijd een kleine steun zijn voor de onge lukkige doofstommen onzer- streek. 'T KAPELLETJE VAN O. L. VROUW TER VESTEN TE IEPER NAAIMACHINES Modernste zig-zag. - Eleetrische draagbare SINGER (stop- en naaimachine) Depot: Huis BAERT-LEPLA, dè Stuersstraat 31, IEPER. Alle herstellingen; naalden, olie, garen, vervangstukken, r- ROOK- en LEDERARTIKELEN. (C-L1433) RADIOTREIN MET SNACKBAR EN AUTOCAR. De reis naar de Ardennen gaat bepaald door op Sin- xsn-Zondag, 28- Mei: Vertrek rond 5 uur 's morgens. Aanplakbrieven worden eerstdaags rondgestuurd. In afwachting dat, de reisbiljetten bij onze Voorzitter toekomen, wordt van heden af de inschrijving geopend in het lokaal dër Vuurkruissn, café «Théo Menenstraat' 6. BUREEL TE 1£PERKorte TORHOUTSTRAAT 16 Den 2" en 4" Zaterdag van ieder maand, van 10 tot 12 uur. Kosteloze bediening aan alle mutualisten, mits voorleggen der toelatingsbewijzen. (0-3845) IEPER ST PIETERS Winnende nummers Tombola Paro chiale Jeugdwerken. De prijzen dienen afgehaald te wor- <3en. tegen 1 Maart 1S50 bij Hr Jër. Be-tier', 128, Rijselsticaat. Volkorde der prijzen: van links naar- rechts. 13.6-22.' 11:093 15.211 06:092 15.281 10.324 00.9J8 02.374 02.543-07.332 15.130 10.031 07.343 13.961 13.568 05.756 10,270 14.896 00.814 11:979 13.897 05.404 00.864 04.363 04.030 07.860 07.667 C5.221 13.295 13.614 03.038 02.983 03.477 06.619 14.861 10.340 11.764 0.1.9.72 03.632 10.434 01.770 07.173 02.402 05.182' 04:300 07.306 14.000 14.211 13.031 10.019 01.971 12.232 13.432 02.508 02.200 01.942 05.261 0-6.064 11.904 01.637 Cö.930 07.693 10.233 12.299 09.048 11.757 04.092 1 0.139 05.901 16.412 01.965 15.126 01.719 06,758 09.640 05.0lo 13.191 03.526 00.700 03.406 01.306 12.898 11.805 10.514 00.125 12.654 01.645 01.844 13.461 03.882 00.783.13.194 13.382 14.352 05.519 12.467 10.507 10.5 9 8 01.288 11.025 1 2.6 1 7 1 2.910 04.522 06.118 10.387 00.691 13.523 07.222 04.210 10.951 12.391 01.744 03.127 10.279 10.530 13:530 05.055. Vèrvangnummers: 02.459 10.439 10.192 13.9S5 13.788 02.697 15,333 08.094. 14-093 15.108 12.568 15.386 Q7.563 03,556 14.553 06.6!*i 14.651 02.532 0,1.339 64.5%. -- w - Gebouwd doo- verkócht dooi' A £PPÓPER NGË STAD IEPER WERKRECHTERSRA5EN Herziening der Kiezerslijsten 1950. BERICHT In nakoming van het bes uit van de Regent, genomen ter uivoering van art. 2 van de wet van 10 Ja nuari 1950, betreffende de we:krech- tersraden, wordt hiermede tèkend- gemaakt dat er tot ds herzicnijg van de lijsten der kiezers voor de werk- rechtersraden, met het oog op de in 1950 te verrichten hernieuwing dezer raden, overgegaan zal worden. Ingevolge de beschikkingen be treffende de verkiezingen var de werkrechtersraden, wordt leder bur ger er toe uitgenodigd, vóór 6 Haart 1950 de rechten te doen gelden van hen die, op de in voege zijnde listen niet ingeschreven, op klesbevegd- held inzake werkrechtersraden ian- spraak- kunnen maken. Er zal ontvangstbewijs afgele-erd worden. De aanvragers moeten bij hun er- zoek tot Inschrijving ae stukken ne gen waaruit blijkt dat de belangheb bende in de door de wet vereste voorwaarden verkeren. Deze voorwaarden worden bepa.ld door de artikelen 2, 3, 4, 5, 12, 13,14 en 15 van de wet van 9 Juli 1926. Wat de werklozen betreft, d<ze moeten om hun inschrijving op ie kiezerslijsten verzoeken door en aanvraag vóór 6 Maart 1950 aan ois college gericht, waarin zij de naam en het adres van hun laatste werl- gever vermelden. Verdere inlichtingen kunnen o het gemeentesecretariaat bekoma worden. OP ZONDAG 26 FEBRUARI In voorbereiding, van het Jubelcon_ gres op 3 September e.k., wordt ef op Zondag. 28 Februari te leper een grote Gewestelijke V.K.A.J.-dag ge houden. Z.E.Hs Kanunnik Gardyn zal er het woord voeren. DE GEWESTELIJKE DAG wordt ingezet door de leiding van de plaatselijke afdelingen dfc Zaterdagavond; wordt voortgezet met: de aanvoer sters en groepsmeisjes de Zon dagvoormiddag; wordt bekroond door de tegen woordigheid van AL de Kajot- sters en Jong-Kajotsters 's na. middags. WILT U GELD VERDIENEN BIJ U THUIS en de breistiel kennen na enkele dègen? Vraag gratis kataloog Nb 2 of kom tot betrouwbare firma: Breimachine R&picie» 180, Brabantstr., Brussel, of Ivortiijkstw. 53, Gent. (d-3613) Voor het invullen uwer BELASTINGSAANGIFTEN, HANDELS REGISTERS, VERZEKERINGEN, enz... alleenlijk' één adres:? J. ROLLINGIER, Lange Torhautstraat 13, te IEPER, BIJ DE VUURKRUISEN 17 FERUARI. Zestiende ver jaardag van de tragische dood van onze Bevelhebber en Aanvoerder Koning Albert: Ieder jaar op dit tijdstip wijden de Oud-scrijders 14^18 een diepge voelde herdenking, aan Hém die hun Chef was, een Overste die waarlijk het' hart van gans zijn leger gewon nen had, vanaf de Generaal tot de nederigste IJzerpiot. Wat een indrukwekkende eensge zindheid in die genegenheid die wij voor Këm voelen, ih die innige ver ering die wij voor Hém bewaard hebben: Zestien jaar geleden verscheurde de droevige mare van zijntragisch verscheiden, de harten van zijn IJzersoldatsn. In diépe- verering buigen wij het hoofd en brengen hulde aan zijn duurbare nagedachtenis. Zo trouw wij Hem waren in de. strijd, even trouw blijft ieder Frontsoldaat in de stille eenvoudige hulde vol erkente lijkheid gebracht aan onze onver- geetbare heldhaftige Aanvoerder aan de IJzer, onze betreurde Koning ALBERT. OPROEP. Tér gelegenheid van de verjaring van het afsterven onzer betreurd»: Koning Aibert, wordt door het verstandhoudingskomiteit der Oud-strijders en Gelijkgestelden, op Zondag', 19: Februari, een bloemen hulde gebracht aan het standbeeld op de Grote Markt. Wij doen een dringende oproep tot onze leden om voltallig hieraan deel te nemen. Ver gadering in ons- lokaal te 11,15 u. Vüurkruisen, weest allen op post! CINEMA 'COLISEUM. Vrijdag, Zaterdag en Zondag (Zóndag enkel të 2.30 en 5 u.); «Le retour de Robin des Böis», met Bob Shaw. Maandag en Dinsdag; «Het Land van de Groene.Dolfijn», met Lana Turner, Van Heflin,Donna Reed en Richard Hart. FLORA. Vrijdag, Zaterdag, Zon dag en Maandag: Oeriog in de Schaduw met Robert Donat en Valerie Hobson. - Kind. toegelaten. na lezing, ons blad in de handen een uwer vrienden of buren die- ons blad niet hebben. U bewijst er ons een dienst mee. Dank. AAN WIE HET GROOT LOT VAN HET GELUKKIG GEZIN Het Rode Kruis van België orga niseert van heden af tot de 31 Maai t '1950, een Nationale Loterij, waarvan de: waarde der loten, bijna vier mil- lioen frank bedraagt. Het boekje wordt verkocht aan 100 fr. voor 5 loten, waarvan de omslag recht geeft aan een bijge voegde trekking. Men kan ook enkele loten kopen aan 20 fr. Loten te verkrijgen op het bureel van het Rode Kruis, Sanitair Ma terieel, D'Hondstraat, 65. leper. Alle werkdagen, van 9 tot 12 u. 's mor gens. Waagt uw kans. Namens het K'omiteit van het Rode Kruis leper; schoon van kleur rijk aan geur go.ed van smaak drink ze vaak.! BOEKHANDEL P. BRAS-DEKLERCK, G. de Stuersstraat 4, IEPER. dundruk-uitgave in 4 delen. Fraaie blauw-linnen banden met gouds tempel. Deze uitgave omvat: Deel I-II: Dichtwerken, 1860 blz. Deel JII: Gelegenheidsgedichten, 996 blZ. Deel IVOorspronkelijk proza, 890 blz. De delen zijn als volgt verkrijgbaar: A.-De 4 delen samen: 450 fr. B.-Deel I en II samen: 250 fr. (niet afzonderlijk verkrijgbaar) C. - Deel III en IV samen: 250 fr. D. - Deel III en IV- afzonderlijk: 150 fr. 20" HANDELSFOOR Zoals de voorgaande jaren, gaat de Ieperse Ranaelsi'oor, die plaats zal hebben van 6 tot 12 April a.s., een schitterend succes tegemoet. Tientallen handelaars en nij ve raars hebben reeds hun toetreding ingezonden, zodat de achterblijvers zich zullen moeten haasten hun bij treding te laten geworden. 15 Fe bruari is de laatste datum voor in schrijving Reeds mogen we mededelen dat gedurende de Handelsfoor, een dag van de Handel- en Nijverheidska- mers van België zal ingericht wor den, evenals een dag van het Toe risme. Door eendrachtige samenwerking van handelaars en nijyeraars, zullen de Paasdagen 1950 een mijlpaal wor den voor det handels- en nijver heidsleven van de streek. BELANGRIJKE VERGADE RING VOOR BEDIENDEN Voor alle bedienden der privaat nijverheid van het. Arrondissement IEPER wordt er op Zondag 19 Fe bruari, om 10 uur 's voormiddag®, een algemene' vergadering gehouden in de bovenzaal van het Christen Volks huis, ingang St Jaeöbstraat 28, leper. Dhr Lode Deweerdt, secretaris-ge neraal der Landelijke Bediendencen trale, komt er het woord voeren. Ieder Bediende die de laatste nieuwsjes omtrent zijn beroepssector wili vernemen, zal zeker niet nalaten daar aanwezig' te zijn. Alle collega's wensen wij bij voor baat hartelijk welkom. L, B. C. Gewest leper. TALPE JEUGDCLUB SINT PIETERS Ping-Pong. Onder grote be langstelling werden Zondag, 12 Febr., de laatste wedstrijden gespeeld van de «Wintercompetitie 195J». Ver scheidene spelers presteerden niet als naar gewoonte door hun eerdsr zenuwachtige toestand. Zo ook de laatste match betwist tussen de twee kopmannen Duf our en Dehollander, en. welke over de eerste plaats moest beslissen. Dehollander die als grote favoriet vertrok won gemakkelijk de eerste reeks, verloor nipt de tweede, maar kreeg tijdens de beslissing een inzinking, toen zijn tegenstander enkele punten snel na elkander maakte en verspeelde hiermede de eindzege. Eindklassement: 1. Düföur 327 207 29 4 14 2. Dehollander 326 200 28 6 13 3. Deruddere 311 231 26 8 13 4. Merveille 312 201 23 8 11 5. Vereecke 293 239 23 9 11 6. Bouchaert 291 303 18 18 9 7. Mulle 278 279 19 16 8 8. Dehaene 260 281 17 19 8 9. Vermote 300 286 20 18 7 10. Desodt 246 286 14 21 6 11. Knockaert 246 286 18 22 5 12. Nuytten 220 307 12 23 5 13. Voorspoels 236 253 12 20 4 14. DöolaegHe 234 309 10 23 4 15. Wullepit 238 321 7 8 1 16. COff>71 190 328 2 30 0 Uitslagen van Ereklasse: Leuridan L. verslaat Vèrcouter G: met 21-13; 21-17, Verschoot- Ant. verslaat Desramault W. met 21-18; 12-21 en 21-15: E. H. Proost ver slaat Heughebaert R. met 21-13;. 18-21 en 21-17. Devos Jef" verslaat' Vandëmaele P. met' 10-21'; 21-18 en 21-16; De uitslag tegen de Vakschool (15 Februari) wordt volgende week mede gedeeld. Voetbal. Heden Zaterdag, 18'Feb. te 2 u., op het plein van Gercle, wordt de revanchematch gespeeld Firma Dfel!ttaye-St Pieters Jeugd club. Eerstgenoemds zijn niet meer van gedacht zich weerom met 3-0 te laten vloeren. lieden van onze Jeugdclub komt 'supporteren voor uw makkere! HOEVEN OVER TE NEMEN DOORNIK: 10 Ha, AAT: 16- Ha. Zich wenden: P. Six, Wervikstraat 17, te KOMEN. (5604) ZATERDAG 13 FEBRUARI WERVIK. Dhr Da Man, van 13.30 tot 15 u., «Volksbelang». KOMEN; Dhr De Man, van 15.15 tot 16.15 u., Gérolë Catholiqua». IEPER. Dhr Peryn, van 10 tot 12 u., «Drie Koningeni»,. Grote Markt. LANGEMARK. Dhr Peryn, van 17 tot 18 u., St Jorléhof bij Hf o; Vóet PASSENDALE. Dhr Peryn, van 15 tot 10 u., «De Koornbloem ZONNEBEKB. Dhr Peryn, van 14 tot 15 u;r Volksbond'»; IEPER. Dhr Stubbe, van 9.30 tot 11 u Chr. Volkshuis KOMEN. Dhr Mfoes, van 14-tot 16 U., ten huize, Statlestr. 23. HESELARE. Dhr Dehein, van 15 tot 16 \\j, bij Hr Gh. Dègraeve. NIEUWKERKE. Dhr Dehem, van 16.30 tot 18 u., bij Hr P. Bodetn. WIJTSCHATE. Dhr Dehem; van 15 tot: 16 u., Café du Sultan». ZONDAG 19 FEBRUARI 9.30 van KROMBEKE. Dhr Peryn, van tott 10 u., Café Belle Vue OOSTVLETEREN. Dhr Feryn, ;10.30 tot 11.30 u.. 't Wit Pèerd WERVIK. Dhr Storme, van 10 tot 11 u., «.Volksbelangt». MESEN. Dhr Mkes, van 11 tot 12 u., .■«Nouveau Mossiiies». MAANDAG 20 FEBRUARI WERVIK. Dhr Storme, 's voormid dags tan huizo, Magdaienastroat' 71 DONDERDAG 23 FEBRUARI WERVIK. Dhr Storme,, 's- voormid dags ten huize, Mkgdalenastraat 7. VRIJDAG 24 FEBRUARI IEPER. Dhr Lef ére,vnn 14.30 tot 16)30 u., «Patria»-. PÖPERINGE. Dhr Lefêre; van 10 tot 11 uir <f-Kath. Kring». KOMEN. Dhr Lefère, van 17 tot 19 uur, Cercle Catholique». PÖPERINGE. Dhr. Stubbe, van £30 tot 11 u., Clir. Volkshuis^»! WERVIK. Dhr Stubbe, van 17:30 tot 119'u., «Volksbelang»; PÖPERINGE. Juffr. Dèvos, van 10 tot 11 u., ten huize; Vfcurnestraat 90. ZATERDAG 25 FEBRUARI R50ESBRTJGGE, Dhr Feryn, van 30 tot 11 u.f Göudtn Arend IEPER. Dlir StUbtoe, van 9.30 tot ill.30 u... «fGhrr Volkshuls IEPER; Dhr Ivïiies, van. 10" tot 12 u., 't. G&nzeke», V&nderr Peereboomplaats. LANGEMARK. Dhr Dehem, van 16' tot 18 u.# St Sebastiaan I Eert drietalwelcen reeds Tcrijrjem. v>e in een lichte -polemiek, tussen. 2 lezers, die I bij middel van ons blad rondweg hun gedacht zeggen nopens het onderwerp clat hiernogmaals behandeld wordt. Het begon in Weet ge? en de kleine sug gestie leidde tot 'n volledige opinie-ont wikkeling. Maar we kunnen, daar geen maanden blijven over schrijven. Men neme het ons dan ook niet kwa lijk dat we er deze week mee volledig sibp zetten. Het artikel dat hieronder 'verschijnt komt van de hand van in zulke zaken heel bevoegd persoon. We delen dan ook zijn mening alhoewel hei ons goed deed dat het punt aangesneden werd. Wij ontvingen nopens het «Ant woord or een terechtwijzing,» vol gende brief' 'k Zie dat ze daar in uw blad aan 't schermutselen zijn a propos van 't ka pelletje van O. L. Vrouwe ter Vesten te leper. A. vindt het doodzonde dat men dat schoon tabernakel, beschilderde. B. en dié B. zal dat schilderen wel op z'n consciëntie hebben vindt dati het geen foute is, integendeel. En vindt daarbij dat A. best zou wachten met zijn kritiek totdat de werken af zijn. Waarop A. ons vergast op een-lange bo terham, en een lij&te van geleerde wer ken, die hij, vrees. ik,, of niet gelezen heeft, of kwalijk begrepen. En hij maakt ons daarbijdingen wijs, die; naar mijn beEOheidèn oordeel,verkeerd zijn. A-. zal het niet kwalijk nemen dat ik mij in dé ronde zet> om die verkeerde dingen te bnderlijnen. i B. zeide dat onze renaissance altaren dikwijls van zacht hout gemaakt waren ,en beschilderd. Als B. hier spreekt van {renaissance, volgt' hij. de spreekwijze van onze mensen, die, de kleine onder verdelingen van kante latend, onze oude kunstvoorwerpen in grote categorieën onderbrengen, 't Is ofwel romaans, of gothlek, of renaissance. De mannen van def wetenschap gaan meer secuur te wer- ke; De renaissance wordt' onderverdeeld Ini renaissance, barok, rococo, en de cla- sicistisclle uitlopers. Nü moet ik', aan A. zeggen dat we, voor onze Vlaamse ge westen niet moeten uitpakken met die frans8 indelingen met dè Louis'. Stan daardwerken, zoals De Geschiedenis van de Vlaamse Kunstlaten dat* alles tussen de- plooien vallen. Overigens onr ze; oude kunstvaklièden, die meer men sen waren van - de praktijk dan van de theorie, hebben die verschillende rococo stijlen nog al gemakkelijk dooreen ge bruikt'. En onze toestanden liier t'e land de; zijn gans anders dan in Frankrijke Heit is b.v. verkeerd te zeggen dat de barok opgekomen is met Louis XIV. BIJ ons in Vlaanderen komt dat vroeger, met Rubens. En daarbij het is glad verkeerd de princiepen van het' huis meubel, zoals we ze vinden bij BroK Le- xnaire, te willen toepassen op onze Vlaamse retabels, die meer met de ar chitectuur samengroeien dan zich rege len naar de regels van het huismeubel. 'k Wil wel aannemen dat een echt' re naissance-retabel, die doorgaans van hard- of eikenhout ls, onbeschilderd blijft en geboend' wordt. Zoals men kan zien. in dat schoon lepers werk, het hoogaltaar te Vinkem. Maar er staan ook geschilderde van die. soort te Westr vleteren en te Booitshoeke. Méér- nog; ik weet twintig en meer van die echte renaissance kaders ,die prachtig gesne den zijn van eikenhout zijn, en toch geschilderd en verguld. En waar. A zegt dat de Barok anders niet kent dan pa lisander», pokhout, ebben, enz. düs nog? ver van schildering-,-dan zeg ik hem een keer te gaan kijken naar dat admirabel hoogaltaar, te Lo een van dé schoonste dingen die ge kunt zien en waar alles geschilderd is, gemarbreerd en verguld. Maar Lo is geen uitzondering: ga naar Poperinge, Haringe, Izenberge, Proven, Oostvleteren, Krombeke 'k zou nog twintig en meer parochies in de streek kunnen opgeven, 'k Zal maar- zeggen: overal waar de oorlog of de. neo-gotieke beeldstormers niet' voorbij gegaan zijn. en ge vindt er barokke?- en rocoeo-alta- ren, altijd geschilderd, ten ware. ze van echt marmer zouden zijn. Ik ben absoluut' niet akkoord met A. waar hij zegt dat men in de Louis XVI verguld oplegwerk- gebruikt, om de fou ten te camoufleren. De goede Louis XVI is technisch altijd volmaakt. Ja 't' wordt stilaan de tijd dat die vakkundige per fectie de kunstige cpvattihg begint te vervangen, 't Wordt lijk meer wetenschap dan kunst: En mag ik A er op wijzen dat de rococo, ook waar ze eikenhout gebruikt geen vergulding en beschildering* ge bruikt. Niet meer de marmersohilclering van de barok, maar de effen tonen: grijs en ivoor. Voor deuren en lambrisering, voor credenstafeitjes* stoelen en zetels En ge moet maar een keer peinzen op het Merghelinck Museum wanneer gaat leper dat. terug krijgen? v/aar van de schoonste ensembles waren, ge schilderd in dien aard. En daar zal wei geen verstandig mens zijn op de wereld die, in zulke schone interieurs, ooit zal peinzen op geschilderde damen. Alla, dat is toch een beetje straf: Dat altaartje in ons kapelletje is ro coco, 'k Durf zelfs nieit zeggen dat het van de jaren 1700 is. 't Kan al even goed van begin 1800 zijn: want onze werk mensen bleven traditioneel. Kwestie van dat tabernakel, dat lijk al de rest van uit hout. is, 't is klaar dat het gemaakt geweest is om. beschilderd té worden, lijk de rest. 't Kan niet anders. En. 'k ben curieus om te vernemen wat A ermee zou gedaan hebben om 't beter te. doen: Daar zijn nog een paar dingen in die correspondentie, die, meen ik, totaal ver keerd zijn en misleidend voor de gewone lezer. Rrimo: zeggen dat de Sint-Niklaaskerk romaans is en dus moet gemeubeld wor den iQ 't byzantijns! Wat den cjnivel kan dat betekenen? Daar zijn nog vah die: vèroudercfe mènséii die zweren bij: de eenheid van stijl, een princiep dat ons zoveel kwaad gedaan heeft en zowel een historische als een esthetische- ket terij is. Waarschijnlijk heeft A: dié oudé verouderde stelling willen verdedigen, maar zich heel kwalijk uitgedfukt. Want Tomaans en byzantijns zijn verre van 't zelfde. Sint-Niklaas is, ongelukkiglijk, van dat romaans van achter de vieren, gemoderniseerd romaans, en slecht ge moderniseerd. Terwijl die brandvensters in 't koor, gemoderniseerd romaans zijn van eerste klasse, goed op hun eigen en goed samenwerkend met de rest. In die zin; dat ze de armoe en de schamelheid, van de bouw een beetje dóen vergeten. Die vensters zijh van 't beste dat we t'e leper hebben. Secundo: A. zegt ons dat er te leper veel geknoeid werd. En waar werd er niet geknoeid? En hij geeft als remedié: dat' de ontwerpen door bevoegde mensen moeten gekeurd worden en desnoods ver beterd. Wol, met alle respect voor mijiiv heer A., voor mijn part ben ik minder enthousiast van alle soortei^van comlté's waar er dikwijls veel gepalaberd wordt, veed tijd verlóren, en weinig serieus werk verricht. IK geef dat liever in de han den van een bevoegd mens- on zeg hen dan: vooruit en doe uw best. Mfcar om mijnheer A. gerust te stel len: mag ik kem zeggen dat die vensters in Sint-Niklaas, waarvan hij niet erg in genomen schijnt, bekeurd zijn geweest en... beboft door de Commissie voor Mo numenten. Eh als- dat geen bevoegde raad is, dan vraag ik aan A; waar er nog een kan te vinden zijn. WEET GE... Dat men voor het gedenkteken dei- Ieperse gesneuvelden de beplan ting verzorgd heeft? Dat het. voetpad verminderd werd en afgerond langs.de kant van da Boterstraat, ook langs de kant van de Vanden Peereboomplaats? Dat de uiterste datum voor de niéuwe fietsplaten de 28 Februari is? Dat' een lokaal weekblad, han delende over de Koningskwestie, in zijn nummer van verleden week durf de te beweren dat Het ontwerp in de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd goedgekeurd en dat... o ironie, gezien dé C.V.P.-meerderheid in de Senaat, het ook -binnenkort daar zal aanvaard, worden? Dat ze dus degelijk op de hoogte zijn van «De Politieke Toestand Dat de 20« Handelsfoor doorgaat van 6 tot 12 April? VO OKHRACIIT A VOND Verleden week gaven we* melding dat dè Boekenclub De Klauv.-aart een voordracht zou inrichten waarop 5 Vlaamse schrijvers het woord zouden nemen, doch de datum kon niet met" zekerheid worden vastgesteld. Thans kunnen we dit wel mededelen. Deze gaat door in de bovenzaal van het Hótel Patria, Rijselstraat op Don derdag 2 Maart te 20 u. Treden o.m. op Ernest Claes, Filip de Pillecyn,. Paul Lebeau, Fred. Germonprez, Gaston Duribreux. Ook. zal de gele- genheid- gegeven worden aan de aan- wezigen om'werken van deze: schrij-. vers te laten naamtekenen. Later meer hierover. VOORDRACHT OVER BEAURAING Zondag" e.k., 19 Februari, zullen 2 vergaderingen met voordracht over Beauraing doorgaan, de ene te 14 u., da andere te 18 u., in de feestzaal van de. H. Familie in de de Stuersstr, Als spreker zal optreden de E.P. Mhertens van de Orde van Premon- streit, verbonden als kapelaan aan te. Heiligdom van Beauraing; Zijn spreekbeurt zal opgeluisterd worden met lichtbeelden en ingekleed met Mkrialiederen op fonoplaat. Gezien de gestelde uren zal zowel de stadsbevolking, als. de bevolking uit 't omliggende de vergaderingen kun nen bijwonen. Nu de verschijningen1 van .Beauraing sedert 2 Juli van vorig jaar kerkwettelijk werden erkend zal! iedereen met belangstelling de ge-: schièdènis der feiten van Beauraing1 willen kennen; een drukke opkomst wordt aldus verwacht. De toegang is kosteloos. Er is ook. een bergplaats voor fietsen voorzien. ST-BIETERS Uitslag Ping-Pongwedstrijd tussen Jeugdclub St Pieters en de Vakschool, op; Woensdag 15 Februari. Lokaal Rijselstraat. Vakschool Jeugdclub «Méneer, toen'U gisterenavond bij mij thuis zi.it binnengekomen met de affichette voor dè' Koning, wist' waarschijriijk niet dat U een socialistische familie bezocht. U hebt me de foto ran Leo. pold III oVCrtiahcHgd eri gevraagd of ik die zou uitstallen aan' het' vertaler. Ik had U graag eens- mijn mening erover gezegd, maar. 'k moet het eerlijk bekennen, 'k had: het liever per' brief laten We. ten cn dat dóe ik nu. Dat er propaganda gevoerd' wordt voor of tegen,, is niet nodig voor mij. 'k Ben maar een eenvoudig werkman, maai 'k ben tocli een mens en 'k heb 'ni eigen mening, die niemand zal veranderen met plakbrieven. Aangaande dfc Koning moet ik in mijp binnenste erkennen dat hij heel gerust mag terugkomen. Want wat' liet-ft' lrij niet' gedaan voor ons, voor mezelf en voor mijn vrouw en kinderen ert dit in 1940? Ik zelf was soldaat en mijn familie zat hier in de fameuze West hoek. En had hij niet gecapituleerd, wat zou er gebeurd zijn? En wanneer ik in Juni 1910 terug, thuis, was uit krijgsgevan genschap, dan was dit niét aan mezelf te danken, maar aan hem. Wanneer w.j binst de bezetting, hoewel zeer karig, tboh voldoende in het onderhoud van ons gezin konden voorzien, don voelden wij dat de Koning bij ons. was en ietsl deed voor ons, zoals- hij' be loofd had. Leopold III kon een gemakkelijker leven geleid hébben, was hij ook uitgeweken naar Frankrijk en had hij 011s alleen achter gelaten tot de storm' was geluwd. Maar neen, hij heeft de voor Kem moeilijkste weg gekozen. Dat heeft de Koning gedaan en was dat niet goed misschien? Meneer, 'K ben niet veel geleerd, maar 'k vermoed toch dat achter al deze herrie tóch iets schuilt dat niet heel juist' is; dat er hier in ons land mensen zijn die niet willen hebben dat hij zou terugkomen en dit om geheel andere redenen dan ze ganse dagen aan ons opnoemen. Men zegt ons dat onze rechten; op sociaal gebied volledig' zul len verdwijnen wanneer de Koning terugkomt. Maai-, meneer, waar op steunen zich die mensen? Kan men in het verleden van Leo pold III één uiting vinden van vijandigheid tegenover de werk lieden? Ik meen van niet en daarom geloof ik zo weinig van dit alles. Integendeel, het was toch de Koning die in Juli 1939 ons aan. sprak als: Heren Werklieden. E11 dit zegt toch; iéts hé? Men zegt ons: dat wij met de terugkomst geen frank méér zullen verdienen; Dit is wel mogelijk;, maar-, meneer, weet U wat. ik daarover denk, hewel dit is dat we ook geen cent minder zullen ontvangen; Maar wanneer Leopold IH niet terugkomt, dan zou het wel kunnen gebeuren dat wij na korte tijd een frank, minder zou den verdienen en waarschijnlijk, meer dan een frank. Want, meneer, de Koning weg, wil zeggen: alle orde weg, geen hoofd meer in België;, en... wij kennen allemaal genoeg de toestand van dè republiek Frank rijk, om te mogen zeggen dat liet daar slecht gaat... en dat Leopold III wellieht de enige redplank is daartégen. Meneer, wij moeten rechtvaardig zijn en dit is alles. Recht vaardig tegenover onszelf, maar ook tegenover anderen., Ik ben en blijf socialist; maar ik kan moeilijk vergeten wat de Koning voor ons heeft gedaan. Wij hebben er allemaal goed mee gevaren en daarom mag hij voor mijn part terugkomen; en gij moogt het ge rust geloven, meneer, er zijn veel van mijn kameraden die alzo denken; Moest het van ons afhangen, al, die propaganda tegen Leopold III zou niet gevoerd worden. En het ergste van alles is; dat wij, hoewel wij niet tegen.de Koning zijn, toch zouden moeten propaganda tegen hem maken. Het ergste van alles is, dat onze syndicaten ons geld gebruiken voor iéts dat, ons niet aanstaat, voor iets wat wij niet willen; dat zij onze centen gebruiken om affichen temaken en uit te hangen. Ik heb, sinds ik dit met zekerheid weet, t ens nagedacht en me afgevraagd of dit wel rechtvaardig is tegenover ons. Maar dat is onze zaak, en niet iedereen moet dit weten. Meneer, dat wou ilt U schrijven; en U zeggen dat' er bij ons mensen zijn die een eigen gedacht daarover hebben, die niet beter wensen dat een uiteindelijke oplossing in deze zaak, dje alleen recht vaardigheid willen.» Deze brief ontvingen wij deze week, Donderdagmorgen^ Er is, hopen wij, geen commentaar van dóen... op postèhecKrekenihg Nr 4763.61) der Drukkerij Sansen, Poperinge, en ons blad. zal. U wekel.jks tot eitidc 't jaar per post tehuis be steld wordèn: VOLKSVERZEKENS O Schelde! Uw breed gemoed wordt [zwart. Uw donker lèed steeds droever! 'k Hoor 't eeuwig klagen van uw hart, Dat dieper golft naar d'oever! En zie, nu werpt die donkre stroom, Als- 'kopjes witte haren, Als lentevlinders in 'n droom, En scherlinks op de Baren! 'De meeuwen zijn ontembaar sterk, In hunne hoge vluchten, Met' kep omhoog en strakke vlerk; In woelige Ehheldeluchten! 'leper 1950. GEO. Deboutte Dupont Leroy - Verschoot Clarisse Vandemaele Claus Desramault Boone Devos Catrysse Vercouter Voet Moré Lapère Leuridan T.ommeleyn Bertier 0—2 2—0 2—0 1—2 0—2 0—2 0—2 2—0 0—2 Van Imschoot Vérpoucfee 20 Berquin Dufour 20 E. H. Vermeulen Heughebaert 02 E. H. Carniere E. H. Buyck 02 Amez Dehollander 02 Debacker Merveille 12 St-Pieters-Jeugdelub wint dus af getekend met 10 overwinningen te gen 5 voor de Vakschool. WEKELIJKSE BOTER EN EIERMARKT 11 Februari. 1950. 848 Kgr. boter verkocht aan 80 a 90 fr. het kgr.; eieren: geen. Veemarkt: groot vee, 54 stuks; klein vee, 7 stuks. IEPERSE SCHAAKKRING Pronostiekwedstrijden 1950. Wilt gij allen een kosteloze reis als geschenk: neemt dan deel aan onze pronostiekprijskanip. De pronostiekwedstrijden. zijn in gericht alleenlijk voor de actieve en steunende leden. Vöor iedere speelronde zult gij in dei plaatselijke weekbladen voor de namen van ae spelers een nummer zien; gedrukt. Deze nummers komen overeen met de volgnummers der bul letins. Ieder bulletijn bevat vijf kolom men. De inzet: bedraagt 1 Er., per ko lom, met een maximum, inzet van 5 frank. Het systeem van puntenoptelling is van toepassing, t.t.z.: x nul 3 punten. 2 zwart =- 2 punten, 1 wit 1' punt. Deze welke hét hoogste aantal juist bekomen' pfinten per kolom behsfèild heeft, is winner en ontvangt 60 van de totale inzet. De andere 40t.h. gaan naar de clubkas om de aan slaande reiskosten naar Holland te kunnen dekken. In geval er meer dan twee'winners zijn zullen twee. prijzen worden uitgeloot. Het bekomen aantal punten per speelronde zal worden ingeschreven in de diagrams die dienen moeten voor de eindklassering. De winner die kosteloos een reis naar Holland zal, aangeboden worden is deze die het hoogste aantal juiste punten na de. clubkampioenschappen 1950 heeft be haald. De bullêtijns moeten uiterlijk de Dinsdagavond vóór de wedstrijdaan- vang ingediend worden aan de Heer J. GITS. De bullêtijns en de inzetsommen zullen door de leden van het bestuur gecontroleerd worden. Y.S.K. Ciubkampioenschap 1950. SPEELRONDE 3. Matchen van 21 Febr. '59, te 20.30 u. I« AFDELING'. 1.-Devaclit Dübnulie; 2. Benoot Deroo. 3. Dubakoffr Baert. II» AFDELING. 4. Vanden'hoven Dewilde. 5. GWinonprez—Vandroemme. 6. Uns Vtadèrnieersch. bye: Lemonui III'-' AFDELING. 7. Decorte Duhameeuw. 8. Devos Depoorter, 9; Pyck Delahaye, bye: Vandaele E. IV" AFDELING, 10. Mus Jude. 11. Cornardt Vandaele A, 12. Gys- Pecceu: N. B. De volgnummers komen overeen met de pronostiekbulletijns. Ihterclübkampiöenschap (4» categorie). (West-Viaanderen Zuid). Zondag 19 Februari, ln de café Francais te Hérzeeuw, Statie, om 14.30 urn'. C. E.. Herzeemv (Cf- ploeg), tegen Y. S.. K. (1- reserveploEg) De opstelling: O; Picard - J. Gits (le bord) Van.Morleghem - Vandroemme (2* b.) I DoutrelUigne - Grimonprez c3ë bi)- Eourant - A. Vandenhoven (4» bord) I Gérar-d L. - Lemenu (reserve). LIEFDADIGHEIDSFEEST Jonge mensen op scene brengen, 't' zij om een rel te vervullen, 't zij om iets te zingen, wordt terecht be schouwd als een onmisbaar bestand deel van de opvoeding onzer studen- tenjeugd. Het strekt het college ter eer dat men er zich jaarlijks een zware inspanning, getroost om het. publiek een. mooie avond te bezorgen. Dit jaar waren we weer. te gast in de stemmige feestzaal en met wel gevallen beluisterden we Wener- blOed», gespeeld door de; fanfare; on der leiding van G. Vanoverbeke. On der dezelfde leiding kregen we daar na het slotkoor uit «De Schepping van Haydn, te horen. De uitvoering van dit niet gemakkelijke werk kon ons tenvolle bekoren, met een spe ciaal pluimpje voor de solisten. Zo kwamen we aan het derde punt. vair het programmade opvoering' van «De Duivelsschuur», door C. Lin demans. Gezien we hier met debu tanten te dben hebben, willen we hier. natuurlijk geen gewone waardemeter- gebruiken. Toch houden we eraan; zij' liet dan proportioneel, een objectieve 'zienswijze vooruit te zetten. 'Aan dè samenhang van het gebeu ren (op verschillende speelplannen a.u.b.)' werd ongetwijfeld, zeer- veel ■zorg besteed, we liondën werkelijk .geen noemenswaardige hiaten ont dekken. Onmiddellijk hieruit volgend, willen we een kleine hulde brengen 'aam E. Hi Bekaert, dé'verdienstelijke regisseur, die: cp vaardige wijze zijn volkje bracht waar. hij, het hebben, wilde. Uitzonderlijke prestaties van spelers konden we niet noteren, wat misschien wel de homogeniteit te goede kwam. De duivel ward flink vertolkt, deze 'jonge kracht beschikt waarlijk over een goede mimiek en dito gebaren spel. Ons inziens echter werden som mige reacties niet vlug genoeg uit gespeeld Zou een duivel' zoveel na denken? Na e3n aarzelend begin, slaagde de boer erin, vooral in 2, een juiste' in- ter,prefatie te géven van deze. zware, opgave. Misschien een nog ietwat mo notone dictie en een bepaald zwakke, articulatie,- mits- oefening echter komt dit wel in orde! Barbele vergat bijwijlen wat «zij was; dit tarzij.de gelaten, bevredigde de.pacliteresse ons wel Van de overige rollen vermelden we graag De blinde Harmonikaspelër Xoben en Gocr, maar deze laatste dan alleen om zijn uitspraak Hiermede is het doek dan weer gen vallen over dit jaarlijks optreden van 'het College: Graag willen we in de toekomst weer van de partij zijn. Enkele oudgedienden. VOORDRACHT Op Zondag 19 Februari, in de ver warmde feestzaal van de H. Familie, G. de Stuersstraat, te 14 en te 18 u., Conferentie over de verschijning van O. L, Vrouw van Beauraing en haar 'mirakelen sinds de verschijning. Deze voordrachten, gaan door met lichtbeelden en zullen, gegeven, wor- 'den door Z.E.H. Kanunnik Martens wan Beauraing. Iedereen welkom. Ingang vrij. DE STEDELIJKE DERBY G. S. IEPER W. S. IEPER 1—0 Voor een Bijzonder- grote opkomst en na een wedstrijd die föl te tijden, had vnn een zeer hevige wind hebben de Augustinusknanen andermaal db Ieper se derby gewonnen. De perspectieven waren ditmaal nochtans verre van. roos kleurig,. aangezien de- C.S.I.-keuzeoom- :missie heel. wat hinderpalen had ont moet bij het samenstellen- van het der by-team. waarvan het merendeel der op- geroepenen er dan nog pertinent oen matige conditie op nahielden. Dit laatste kwam tijdens de recente ontmoeting; ton. andere nogmaals duidelijk, tot uiting. Over het algchieen genomen stond de formemeteir bij meerdere Ceroiemannen 'slechts op eeu laag peii. Er waren uit zonderingen die de regel bevestigden,, .maar daarover hebben we het verder. Opvallend was het in ieder geval hoe iheti C.S.I.-elltal beneden haar normale esbattementen acteerde. White Star onbetwistbaar bevoorde- 'ligd door de weersomstandigheden do' wind blies, na de rust. maar half zo. sterk meer dan voordien toen de gesternden hem als bondgenoot hadden wist dan oök territorlaa' gezien een. meerderheid) aan de dag te leggen. Cm de gouden 'derby-Inzet, die de Stars wellicht nocit1 moer zo op oen schoteltje zal wordenI aangeboden, in de wacht te sleuren, mangelde' het hen echter aan een aan--j wvlskwintct; mat sc.'.iiotpü .o in tig sehnaneu Do gestemde voorwasrtsen pingelden ellendig' en- hun opportune telt. was nul. Ja! Had men beter en meer naar doel geschoten zo zou me» wellicht niet ijdelhands' Hebben moeten huiswaarts keren, maar had Cercle o» haar best kunnen aantreden... wat war» het dan geworden? Iets staat als een- paal boven water: de concrete 1—0 uit slag Voetbal is een spel waarbij het. cr op aan komt doelpunten te scoren om aan winst te geraken en zonder noe menswaardige bouquets' of knal-effec ten komt men dóórgaans aan geen ro zen. Welnu vorige Zondag had White Star de kwantiteit dan vooral Inzake onvoldoende afgewerkte aanvallen, dóch bereikte geenszins dó kwaliteit van ver schillende der geringer Cercle-pogingen, waarvan één voor de beslissende wending zorgde. We zijn er mede akkoord dat da- Jongens van Voorzitter A. Dehem in het middenveld de nederlaag niet verdien den. Dat ze voor doel eenter bewezen op een gunstiger, lot dan het. uiteindelijke te: hebben mogen aanspraak maken, dur ven we onvoorwaardelijk aanvechten. Enerzijds hebben we het onbeholpen goalgetteren van Doolaeghe en maats, dewelke; in de goed opererende- C.'S.I.-de fensie daar heeft Prezen Seys momen- ,'teei liet best op dreef zijnde comparti menteen onoverkomelijke rots von- clesi. Aitderzijds vernoemen we de schaar ser maar gevaarlijke locale ontsnappin gen in het bijzonder langs de vleugels met die onvergetelijke kanonbal van de hei-optredende Verechaeve en dit tegen over backs die zich vrij gemakkelijk in de. lüren Heten dben en de hen toege zwaaide lóf van muurbij de col lega's- dbr overzijde dienden te zoeken. De gasten waren nooit of nöolt zo te: duchten als de «-witjes» terloops"ge zegd' die truien geschonken door de sup portersclub «De Mande» waren effen af prachtig het waren tijdens hun daverend hwartuurt.-ja dat de eerste helft besloot?. Trainer luesinan miste in zijn formatie, een schi,.ter on vermits V.'r- scliaeve er was ontbrak dit niet in dé lo cale rangen en vandóar dè matoliwin- naar. of: doorslag Een parallel maken- tussen de twee rechtsbuitens ls een pa rallel maken tussen de twee elftallen. Grillet was kundig', maar zocht omwe gen wanneer het er op aankwam te-be sluiten. Ds cercle-spslers: mochten op een illeg aal-liggende grasmat starten tegen, een helse wind in. Aanstonds namen de Stars de teugels in handen, doel! een- jinaal in de back-arena der. Cerclisten ge raakten ze aan banden gelegfi. Grillet centerdo een paar keren voortreffelijk, maar spoedig had- Soenen, die inmiddels ih extremis een schot van Ketels af- •webrdA. de maat' genomen. Nog- eenmaal' zoti de jeugdige rechtsbuiten aem. ge vaarlijk standje hopeloze situaties waren er niet. aangezien de Mlnneplel- ners toch zo zwak het; slotpuut plaatsten uitlokken, dit evenwel dank zij een «hands» die door de scheidsrechter na derhand en te laattijdig, werd bestraft. Intussen had. Keeper C. DUmaiin reeds het leder van onder een drietal in de ",-rond spartelende spelers gehaald. Al- lengskens werden de tegenstoten der. C.S.I-ers menlgvuldlger cn Dupont wist door zijn aandringen het stopper Debruy- 110: lastig to maken. Een hoekschop van Dtewltte belandde achter het net, maar kort daarop bracht dezelfde speler met corner de August lnusvordedlging in alarm-toestand. Ketels kopte naast en. dei scheidsrechter, kende onbegrijpelijk cle gesternden een nieuwe hoekschop toe. Met kopstoot knapte Soenen dit zaak je op en meteen begon het laatste kwartuur der eerste beurt. Het kijkstuk werd meer en meer1 evenwichtig en Ver- schaeve nam een corner die door R. Van- beaelaere nipt boven werd gekopt. Daar gingen de witte truien het initiatief volkomen overnemen. Carpels en Van- rljokeghem besloten vlak naast. Aan de 42»' min. gaf Roger Vanbeselaere, gehol pen door een flater van Debruyne en bulten, het bereik van de slecht, opgestel de Deneckere, een voorzet aan Verschae- ve,dowelke er in sprint van onder trok en onhoudbaar ln de touwen knalde (1-0). Na de verfrissing was liet spelgehalt» nog van minder-allooi dan-binst, dé eer- Stel 45 minuten, en ontelbare ballen wer den bulten' de lijhen getrapt. White Star zette alles in de aanval en domjonsttaer- de een lichte veldmeerderheid zondsr dat keeper Dumalin iets meldenswaar dig: te verrichten kreeg.. Zijn vts-a-vla werd al evenmin ernstig aan de tand gevoeld ofschoon hij mat een paar hoek schoppen had' rekening te houden. D» laatste minuten waren Ingetreden en tot het affluiten bleef het bij de 10 stand van aan de 42" min. Ill" Spec.: VI. S. leper C. S. leper 3t Jun.: F. C. Izcgem C. S. leper 1J ScUol.: F. C. Izegevi C. S: leper 29 Katl.: C. S. leper F. C. Roesclare. 19 ZONDAG AANSTAANDE: Dc eerste ploeg onderneemt de ver plaatsing naar Dnrihg Slanltenberge. CailUau gekwetst, zal verstek dienen te laten gaan, maar toch hopen we dat de terugreis niet met ledige linnden zal geschieden. De ressrvcu. betwisten, hun laatste officie!" match van het seizoen r"i dit aail huls. te 15 uur tegen, F. C. Torhout. Dó juniors en scholieren ont vangen op. cle leebnükfilüke uren het.be zoek van A. S. Oostende, daar waai- de kadetten vrij zijn. FELICITATIES Spelen: Simou MaüHavc! die d. z ".K'.è:: lil iièt. hu-veiljk trad met mij.uffer Ba.*"-- cKe uit- Kcmmel' wensen we tangs deze weg een zonnige vaart.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 9