OUDE EN NIEUWE GESCHIEDENIS DE WEEK IN ONS LAND Vergeten Een reportage per autocar door West -Vlaanderen Waar het geid der rede syndicaten en ziekenbonden aan verspild wordt!! BE MM MUI UK Bföte VdksvergadFéting jatholiek weekblad voor poperinge en omstreken zaterdag februari 1950 Voor de V(:sraadpleging BUITENLANDS OVERZICHT ie PeseriKse in se zss! isMM msm Dankbaarkeid en Trouw aan onzen groten Vorst Leopold III Putten vullen met andermans geld Werklieden per autocar van thuis tot aan de fabriek gebracht MODEL IEMBILJET NEEN 3ESTUUR en REDACTIE: Gasthuisstraat 19, Poperinge Tdefoon Nr 9. Postcheck 47.63.60. ABONNEMENTSPRIJS 1950 België tot Nieuwjaar 90 fr. Belgisch Congo 3.fr. p. week Frankrijk Holland 3.fr. p. week Andere landen 3.50 fr. p. week Aangesloten bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. I 46° JAAR. WEKELIJKS NIEUWS ONZE 4 UITGAVEN: POPERINGE (met randgemeenten). IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem-Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten)- is rmmsssm N' 8. 25 Prijs per Nummer: 2 Fr. Verantwoordelijke Uitgever: J. Sansen, Gasthuisstraat IS, Poperinge ZIJNvader was toch ook een Maar weerom wordt iemand voor vretndeling, een Deen. Zijn de rechtbank van zijn volk geroepen: moder was de dochter van Hij was goed. Men loochent het Rotecht De Vries en zus- niet' ter van RobKht van Jerusalem. mj hieM yan volk en hield Mosst hij daarom Graaf van van zijn soldaten. Men loochent Vlaanderen worden. Er waren bef niet' geen... politke partijen in dien bleef t land; en we kregen tijd; er wam geen verkiezingen, nochJ Pétaill) nooh seys-Inquart-re- maar er wam machtige families, jng Mgn l0Qchent die handlange en huurlingen had den. Graaf Kei ondervond het ge- werd in 1944 door Himmler en noeg. Hard nest hij optreden, hard zUn s-s- naar Duitsland en Oosten- moest hij toé aan om te beletten riik weggevoerd en in de kooi opge- dat zijn volkverhongerde wijl de sloten- Dat kunnen vooral zij niet groten het kien in hun' schuren loochenen die van Mei 1940 tot na opstapelden. 2 kleinen mochten de bevrijding er voor hadden ge- hem wel «de gdenoemen; zo ve- zorgd absoluut geen risico op te lo- len namen hsthern kwalijk dat hij Pen' en naar 't buitenland waren een eigen alitiek volgde. Wat. gevlucht. Zijvluchtten ech- moest die graazich met hun zaken ter... heldhaftig, bemoeien? Wawm moest hij hen Toch gingen de kwade tongen, voor woekeraa.1 aanzien? Er was Toch werd Leopold gelasterd. Toch geen parlement-1 die dagen. De he- gooide men met vuil naar hem. En ren konden daarliet de graaf voor die partijleiders hebben ook hand vreemdeling stóld'en; zij hadden langers en huurlingen, geen gelegenhé om hem zijn De heren zijn te beschaafd om eigen politie te verwijten, het het... hoofd van de koning te eisen... ging niet om mie openbare verga- zij die wegliepen willen hem niet dering te dreigi: Men zal hem binnen laten, die werd weggesleurd, neerslaan. Aliie dingen kunnen Haalden zij hun zin op 12 Maart, gebeuren in onzdagen en... gebeu- dan kon men ovel. 50 jaar ajs eer_ renherstel een standbeeld oprichten Dan werkte mi in 't geniep. De voor Leopold III. kwade tongen, st ge, waren dan even lang als de handlangers vindt men altijd a huurlingen zijn Deze keer echter halen de kwade altijd te koop; een de prijs kan tongen het niet. Wij halen het wel. schommelen. Hadden de Duitsers de Koning En op die 2 Mat van t jaar 1127 niet weggevoerd, er was geen ko- werd Karei de (éde vermoord in ningsvraagstuk geweest. St Donaas-kerk tBnigge, wijl hij Dat Duits werk maken wij onge- aan een bedelaar n aalmoes wilde daanBelieve 't hun of believe 't schenken. hun niet, Spaak, Huysmans, Buset Eerst dan zag m hoe het volk en de hele rommelzode konings-ha- gehecht was aan jn graaf; maar ters zijn de echte collaborateurs, hoe ook eerst dan zag en hoe machtig lang ook de oorlog voorbij zij. die groep woekeras was en hoe die... partij haariandlangers en huurlingen telde, Lwen later kan men daaruit leren t men ook een heilige... zwart kanaken. Wie Donderdag 2iaart, feestdag van Zalige Karei c Goede, Graaf van Vlaanderen ennartelaar, ter kerke gaat, bidde eei Onze Vader voor een koning die n zwart heeft gemaakt. De film ever Jear. d'Arc heeft tienduizenden naar dkinema-zalen doen stromen. Een fkende film! Dat eenvoudig meisj«an te lande dat stemmen hoort, c.. kom! dat ten slotte met lans degen het Frans leger naar de ge leidt, de koning doet kranen 'niet in de kot> wordt geraakt dotje... glorie: maar ten slotte in dtanden valt van de Engelsen endooaar... eigen volk tot de brandstapwordt ver oordeeld, en dan nog 'als... ket- ter! De film is en blijft...u. Maar geschiedenis is ;f geschie denis dat Jeanne d'Arflie Frank rijk had. gered, beschuld van ket terij. on de brandstapel erf. Ket terij? Ziet ge wat kwadelgen ver mogen? De Kerk verklas Jeanne d'Arc, dat eenvoudig me van te lande... Heilig' PÉ VLAMYNCK. «Wij hebben geen geld)), roept Missiaen hele dagen wanhopig uit en onderwijl geeft de socia listische partij vuile propagan- dabrochures uit in een onschul dig wit kleedje. Het Koningsvraagstuk)), heet het prulleboekske dat dezer da gen in vele huizen van West- Vlaanderen door de postbode aan huis besteld wordt, met als ondertitel: Feiten en Getuige nissen Wanneer de argeloze lezer meent nu eens een deug delijke en objectieve uiteenzet ting in handen te hebben dan moet hij onmiddellijk vaststel len dat het boekje niets anders bevat dan het socialistisch leu genbrouwsel dat reeds jaren lang klaar gemaakt werd. Op bladzijde 3 zijn de socia listen trouwens zo vrij onmid- dellijk kleur te bekennen wan- neer ze in een voetnota de na- 2 men van «Le Peuple)), «Vooruit», 5 Volksgazeten consoorten in g vetjes als referentie geven. I{ Die Ongevraagde vuiligheid kan |j voor één zaak uitstekend dien- p sten bewijzen:" om te branden. «1 De socialistische syndicaten en p ziekenbonden zijn dus nog niet aan hun laatste frank, vermits ze zich dergelijke uitgaven kun nen veroorloven. In Vlamertinge echter werd de postbode die de boekjes op zijn ronde mee had, voorzichtig geschaduiod door een rode pro- pagan dist, die na hem de hui- zen binnen ging en 5 fr. vroeg voor het boekje dat de bode zo juist besteld had. Ge moet maar durven! Gelukkig vlogen de schooiers over de keien en kre gen meestal het vuile pamflet als toemaat rond hun oren! Intussen weten de socialis tische arbeiders waar hun syn dicaatcenten naar toe gaan. Oppassen! Laat U niet r beetnemen! Het vuur in met die vuiligheid! Zal het eindelijk ernst worden De Wijze Man van Ger Wie las Jakob van »velde niet van Hendrik Oonscie? of wie ging, in de dagen n het Vlaamse Volkstoneel, niet j naar een opvoering van Jacob Arte- velde»? In die tijd ware.r wel partijen en partijleiders. Waarom moest men evelde aanschouwen als dew. man van Gent. Waarom moest 1 dien brouwerszoon zo machtig hen ge maakt. Waarom moest hij peter zijn van een kind van dining van Engeland? De kwadéngen gingen en hingen los... An^e! de man was opgeblazen vai^g. moed, verkocht aan de kon:Van Engeland. Oproer te Gent; en wijdte- velde het volk toespreekt, wc laf, van achter, aangevallen ever_ geslagen. De wijze man kreeg eeuvja_ ter een standbeeld te Ger. IN 1949 M.NDER GEBOORTEN DAN IN 1948 Volgens gegevens van de dienst voor statistiek over de 10 eerste maanden van 1949, is er in 1949 een WORDEN DE SPOORLIJNEN IEPER-ROESELA RE EN lEPER-KÓRTEMARK AFGESCHAFT? De hardnekkigste geruchten doen vermindering van 5 vast te" stellen opnieuw de ronde over de afschaf- bij het aantal geboorten in ons land. finS va" bepaalde spoorlijnen, o.m. De Brusselse agglomeratie en Wallo- Ieper-Roeselare. en Iepér-Kortemark nië tekenen de sterkste vermindering omdat deze lijnen zogezegd deficitair aan. Men stelt echter minder gehoor- zij®. ten vast dan huwelijken. Voor gans In de voïgeperste trein, waar de het land is deze toestand als volgt: treinwachter wanhopige pogingen 119.948 geboorten tegen 127.220 hu- deed om er nog eentje bij te duwen, welijken hvcèbr\ /TL* virf. Pruiarino*» jwaT». t was de trein die uit Poperinge ver trekt om 17.57 u. om via leper Roe- selare te bereiken, deden twee hoofd treinwachters het nazicht der reis kaarten en abonnementen terwijl alle gegevens zorgvuldig opgetekend werden. Dat nazicht duurde ongeveer 50 ml- HET GUNSTIG WEDER BRENGT nuten, terwijl de ene met een sten- ven dat China nog niet in staat is van het ijzeren gordijn Verdeeld over drie landgedeelten: Huw. Geb. Brusselse agglomeratie 19.296 Wallonië 44.210 Vlaamse land 63.714 13.562 38.581 67.805 DE AS MOSKOU-PEKING eilltlIWIf!l!!t!l!lll!!lllininiflBH![n!IH!!)ilHnilllUlimilll!il!lll Zal men dan in een helse kring blijven ronddraaien tot het te laat Het communisme wil een grote 1. Een waarschuwing aan de a.i. tot Stalin in staat is om de j horloge in gang zetten om het uur U.S.A. dat zij niet mogen denken oorlog zó bruusk te openen dat West der wereldrevolutie te doen slaan. aan een Stille Gceaanpact waarbij Europa in zijn hand valt, Amerika Reeds veel kleine wieltjes de Japan zou betrokken worden maar half verwoest wordt, en de petroleum- Balkan en Midden-Europa werden dat het anderzijds geen vrees moet velden van het nabije Oosten in een in het raderwerk ingeschakeld. De hebben, dat China in een oorlog tre- oogivenk en tegelijkertijd kunnen be- Griekse inschakeling is mislukt; het den zou tegen de U.S.A. als het maar zet worden. Titowieltje wilde niet draaien in het geen bondgenoot van Japan wordt. jn c;a£ opzicht zijn de voorstellen geheel en hier en daar komt er wat 2. Dat de twee verdragsluiten- van bepaalde zijde gedaan tot inter- sand in plaats van olie in de machi- de partijen de intentie niet zouden nationalisatie van het Ruhrgebied ne, maar over het algemeen draaithebben het verdere Verre Oosten te en Van de petroleumvelden van het de horloge. overrompelen. Midden-Oosten, met Rusland, wel De grote as echter die de slinger Indien deze tweede deductie waar interessant, moet in beweging brengen is nu pas, blijkt, dan is zij van het allerhoogste Maar het gelijkt zeer veel op de na een maand besprekingen, ge- belang. Inderdaad: het gevaarlijke toestand van vóór 1940. Ook dan smeed geworden. Het is de as Mos- punt voor de huidige vrede tussen gingen er stemmen ov om Duitsland kou-Peking. Oost en West is Indo-China, waar en Italië een billijk deel van de we- Men heeft over dit accoord Stalin- het Westen Bao Dai erkent en reldrijkdommen te geven en nl. de Mao Tse Tung reeds heel wat ge- steunt, terwijl het Oosten Ho Chili- kwestie der koloniën te hunnen gun- schreven en er zal nog veel inkt over Min bijstaat. ste te herzien. vloeien. Men spreekt ook van gehei- HfS!r rqj r»p tfprlincen Naar die stemmen werd echter me accoorden en van een practische .j»X7. M li a 9 niet geluisterd. Het gevolg daarvan annexatie van China bij de U.S.S.R. kennen wij. Of liever wij weten dat Sommigen gaan dan ook zover te Dat is inderdaad een gewichtige wij de oorlog hebben gehad, maar besluiten dat alle hoop thans moet vraag op dit ogenblik. wij weten niet of die ons zou ge worden opgegeven Mao Tse Tung óf verklaarde President Truman spaard gebleven zijn indien men die nog ooit een Titorol te zien spelen, dezer dagen niet dat hij wachtte op herverdeling wel gedaan had. En men verdiept zich dan in aller- de terugkomst van dhr Jessup om Dezelfde vraag rijst dan ook nu: hande beschouwingen om uit te ma- een beslissing te nemen omtrent de zouden dergelijke toegevingen en ac- ken of het Mao is die toegevingen gebeurlijke onderhandelingen met courden de Sovjethonger stillen of heeft moeten doen of Stalin. De on- het Kremlin. zou het alleen betekenen dat men derhandelingen hebben toch zo lang Wak wil dat zeggen? Eenvoudig het paard van Troje binnen de mu- geduurd. weg dit: dat Truman eerst uit de ren haalt? Al dat proza is in zekere zin over- mond van dhr Jessup, die in het Altijd en eeuwig dus dezelfde bodig, zonder belang en zelfs ver- Verre. Oosten belangrijke besprekin- vraag: is Rusland werkelijk vrede- bluffend. gen hield, wil vernemen hoe het daar lievend en van goede wil? Men vergeet inderdaad één zaak gesteld is. Vooraleer een kaart uit te Dat dit niet gemakkelijk uit te en die is van het hoogste belang spelen is het inderdaad van belang maken is, is duidelijk. En het is dan nl. dat het communisme van Mao te weten welke kaarten men juist in ook begrijpelijk dat het de U.S.A. Tse Tung niet alleen een technische handen heeft, van de eerste tot de moeilijk valt vlug een beslissing in formule is die uit het Kremlin stamt, laatste. een of andere zin te nemen. maar dat zijn revolutionnaire bewe- President Truman wil dan hoofd- Naar onze mening moet de hou- ging beantwoordde aan een verlan- zakelijk ook drie zaken weten: hoe ding dan ook de volgende zijn: een gen van de brede kringen in China, sterk is de Kremlindruk in Indo- billijke verdeling der wereldrijkdom- De techniek en de politieke ban- China en elders; hoe sterk zijn wij men, gepaard met een algemene ont- den ontstonden om zo te zeggen on- en welk is het weerstandsvermogen wapening en controle. Maar intus- der Russische invloed, maar de com- van de nog vrije volkeren uit het sen: hoogste waakzaamheid en ge- munistisclie ideologie was in de kiem Verre Oosten. wettigd wantrouwen tegenover het aanwezig en zocht alleen een kleed De beste barometer voor dat alles Kremlin. om aan te trekken. Is de toestand in Indo-China. Hopen dat de vrede zal komen dus, De grote vergissing van de Ver- Men kan zich inderdaad goed in- maar er voorlopig niet al te zeer in enigde Staten is dan ook deze ge- denken, dat, zo Amerika besprekin- geloven, weest dat zij hun technische mid- gen met de U.S.S.R. begint, de delen ter beschikking hebben gesteld U.S.A. niet alleen over atoom- en van een politiek systeem dat reeds waterstofbommen zullen spreken overwonnen was, in plaats van een maar ook over die andere atoom- nieuwe bedding te zoeken voor de bom: het aggressief internationaal opkomende revolutionnaire krachten.communisme. Nu het zover gekomen is dat Mao In andere woorden: is Rusland het pleit heeft gewonnen (en nie- bereid zijn veroveringen bij wijze mand, gelooft nog ernstig in de be- van revolutie, koude en warme oor dreigingen van Tsjang Kal Sjek) is log, stop te zetten, het dan ook niet venvonderlijk maar Zo ja, dan is Amerika misschien zeer normaal dat in den beginne wel tot een practische wereldverde- althans zeer hartelijke betrekkin- ling bereid. Zo neen, dan zal Ame- gen tussen Rusland en China be- rika wellicht oordelen dat elke be staan. spi rhing met Rusland geen vut kan Het is, naar onze mening, nog veel upiSveren en dat elke bespreking te vroeg om uit te maken of Mao slechts tijdverlies kan zijn. een Tito worden kan of niet. Dat p,—eneri nc educt» zal grotendeels afhangen van de WORDT HET SPEL OF ERNST? evolutie van de Chinese economie, Het lijdt geen twijfel: ten over- van de houding der andere volkeren staan van de massale vernietigings- en van de algemene ontwikkeling mogelijkheden van de waterstofbom van de wereldpolitiek. hunkert de gehele beschaafde wereld In alle geval is het de moeite aan ernaar dat het nu eindelijk zou ge- te stippen dat het vriendschaps- en daan zijn met die voorlopige vrede bijsta?idsverdrag alleen spreekt van en dat het tot een verstandhouding verplichtingen in geval van een oor- met Rusland zou komen, en vandaar log met Japan of een Staat die bond- tot een algemene ontwapening, genoot van Japan zou zijn. De gehele wereld maakt zich ech- Dit schijnt er naar ons oordeel op ter bezorgd om deze éne kapitale te wijzen dat de werkelijkheid werd vraag: bestaat die vredeswil, die op- gerespecteerd en dat werd toegege- rechte, ook wel aan de andere kant 21-2-50. V. WESTERLINCK. Op 2 Mcstf 1950, Ss 7,3® uur Professor Senator BAUR zal o. m. het woord voeren VRANK EN WAARHEIDSGETROUW Volk van den Westhoek We verwachten U Actiecomiteit voor Volksraadpleging Poperinge, VERMINDERING torstem de afroeping deed: 1 Roese- DER WERKLOOSHEID lare werkabonnement, 1 Brugge ge- wone reiziger, enz., schreef de an- t 'yeek yan Februari dere 0p onderweg stapten er reizi- 1.1 Februari werden per dag ge- gers op en ai> met a]s resultaat dat middeld 217.1-7 volledige werklozen Roeselare met een meer dan volle en 60.479 gedeeltelijke werklozen ge- dlge bezetting bereikt werd. Geïuk- controleerd. Tegenover de vorige vergaten de passagiers het wei- week wordt een vermindering waar- njg comfortabele van de rit want genomen van 2.256 volledige werklo- de eigenaardige naamafroeping al- zen en van 9.581 gedeeltelijke en toe- j€ell was aj €en verstrooiing. Die con- vallige werklozen. tröle van deficitaire lijnenheeft Het zacht weder liet de hervatting in deze sector verscheidene dagen toe van buitenwerk zodat heel wat geduurd. ondernemingen hun bedrijvigheid Iedereen zal akkoord zijn dat «on- konden hervatten, vooral in het gebezigde lijnen», waar de treinwach- bouwbedrijf. Ooi: in de textielsector ter van verveling zit te geeuwen, best wordt gemeld dat de werkloosheid afgeschaft worden en zo zijn er mo gelijks wel in ons land. Maar lijnen waar één enkele motorwagen onmo gelijk het volk kan slikken als defi citair bestempelen? verminderde. DE STAAT SPEELT WINKELIER Dat er tijdens de oorlogsjaren ini- aan een andere oorlog, die niet di- Dh: Attlee in zijn laatste verkie- rect zijn eigen bestaan zou aantas- zingsspeech voor de micro van de ten, deel te nemen. B.B.C., scheen er niet aan te gelo- Andcrzijds menen wil daarin twee ven. En zo zijn er velen indicaties te kunnen zien: tiatieven genomen werden door pri- De.li.m Ieper-Kortemark geeft het vaatondernemingen om hun perso- zelfde daar kan men redere neel op een voordelige manier aan bepaalde artikelen te helpen, o.m. in de textielsector, kon door geen enkel middenstander kwalijk geno men worden. Thans echter wordt door de Staat dit initiatief weer opgenomen en o.m. door het Ministerie van Weder opbouw en Openbare Werken bij middel van zogezegde economaten dag getuige zijn van drum- en stoot- partijen om een plaatsje te verove ren. Of moet de reden elders gezocht? Zijn er misschien op deze lijnen te veel werk abonnementen? ZORGWEKKENDE TOESTAND BIJ DE METAALVERWERKENDE NIJVERHEDEN Het bulletijn der metaalverwerken. Daar hebt ge drie brokken.e_ schieclenis. Men is minder bloeddorstig g._ den! Ten minste, wanneer in rte Kr geroepen wordt: «Hij moet er wordt onmiddellijk door de part. noten verklaard dat wijdat ernstig moeten opnemen. ,ZardoSPnatSagenten aank°Pen de ni jverheden kende toestand in deze bedrijfstak. De prijzen dezer economaten zijn De ontwikkeling van geboekte or- uitnemend laag gehouden. Een paar ^ers en der totale verzending was voorbeelden hiervan: Margarine die sedert 1947i in mffiioen fr. uitge- m de handel 25 fr. kost wordt aan drukt, als volgt: 17,50 fr. te koop geboden; Brazi liaanse koffie (mengsel) die 58 fr. kost, gaat in het economaat weg aan 50 fr.. enz. 't Is ten slotte de Staat die grossier en winkelier speelt. Op de koop toe kan de winkelier dooi de verbniiker verdacht worden van woekerwinsten. Deze verkapte vorm van etatisatie zou beter niet bestaan, dit kan ten slotte niets anders mee- Geboekte Totale ver orders. zendingen. 1947 36.984 31.930 1948 38.369 38 828 1949 30.357 39.428 In December kwamen bestellingen toe uit de U.S.A., nl. voor snelwe gers. In Nederland werd in Decern- j ber 303 millioen fr. metaalfabricaten brengen dan economische wantoe- ^™ertegen 184 millioen lr' in standen. 12 December 1941. SIRE, Dc Ministers die in Frankrijk verblijven vernemen door de pu biicatie van de herderlijke brief van Z. E. Kardinaal Van Roey, het nieuws van het huwelijk van de Koning met Mejuffrouw L. Baels. Zich verheugend over deze gebeurten.'s in de familie van de Koning, bidden zij Hem de op rechte wensen te willen aan vaarden, die zij koesteren tot het geluk van de Kening en van de Prinses van Rethy. Bij deze gelegenheid, herhalen de Ministers hun. vurigste wen sen voor de bevrijding van het Land, die de Koning zai in staat stellen opnieuw- de lotsbestem ming van het Vaderland te lei den. Zij betuigen de Koning op nieuw hun eerbiedige gevoelens en hebben de eer te zijn van Uwe Majesteit de zeer eerbiedige en getrouwe dienaars. (w.g.) P. E. Janson (Lib.), Vander Poorten (Lib.), Matagne (Soc.), De Schrijver (C.V.P.), Eugène Soudan (Soc.), Balthazar Soc d'Aspremont-Lynden (C.V.P.), H. Denis. fMVUMWUUMAWVIMtAAiMM» Anderzijds zijn er berichten uit Moskou die laten verstaan dat Rus land zelf de eerste stap zou zetten. Maar daarbij vraagt men zich af of het hier weer spel of ernst is. Wil Moskou in vrede leven zonder dat geheel de wereld communistisch is of is het, het Kremlin er alleen om te doen het voordeel te kunnen oog sten van een politiek spel, en te kun nen zeggen: wij zijn het meest vre delievend, want wij doen de voorstel len. En om die voorstellen juist zó te kunnen doen dat ze onaanvaard baar zijn en dan achteraf te kun nen zeggen: ziet go wel. het is Ame rika dat geen vrede ioil. Aan dit spel zal zich echter nie mand laten vangen. Maar het ware werkelijk tragisch indien de groot machten het niet ernstig zouden op nemen. Interessant is toch in dit verband de gunstiae reactie in Amerika te weeg gebracht door de verklaring van Churchill dat hii bereid was be sprekingen met Stalin aan te kno pen. Volgens bepaalde waarnemers zou die verklaring niet alleen een gewichtige invloed hebben op de En gelse verkiezingen, maar oók op de Amerikaanse ovinie en op de omge- vina van President Truman. Wat er ook van zijer zal rond de groene tafel met meerderen moeten worden aangezeten of we gaan fa taal naar een atomische uiteenzet ting. Maar het feit alleen dat met meer deren zal moeten gepraat worden, brengt op zich zelf ook al weer een moeilijkheid, en nl. de volgende: dat de U.S.S.R. ongetwijfeld zal eisen dat ook Mao van de partij zou zijn. En dan zitten wij daar weer met de moeilijkheid dat de U.S.A. nog steeds Mao niet hebben willen erkennen. Dat er wantoestanden heersen in ons land, daar is iedereen het werpen heen en terug kost per trein mede eens. De autobus- en autocarexploitanten klagen, ja wie klaagt er 147 fr- (3e banken; nu niet. Maar dat dit bedrijf op zulkdanige ergeUjke en onrechtvaardige Per autocar 110 lr- zachte kussens, manier de nek gekraakt werd, dat wisten we niet. Voor de journalisten HET WEST-VLAAMSE die verleden Zaterdag te Brugge samen kwamen en er een ganse dag CARROSSERIEBEDRIJF aan besteed hebben om zich, tijdens een rondreis door West-Vlaande- ren, een beeid te vormen van de toestand op gebied van autobus- «n Niet alleen het goedkoop en ge- autocarexploitatie, was het een enige gelegenheid om de grote ernst van ^elt ro]%?°Z beVh^dehng°va£ dit probleem te onderzoeken, dit probjeem ook een sterk ontwik- Wij hebben de gelegenheid gekregen ontstellend hoge bedragen te k®ldlSto'w£k ver! horen noemen die jaarlijks opgestreken worden door spoor en tram, schaffc dankt haar bestaan aan het bedragen die in feite de autobusuitbater ten goede komen of die door autobus- en autocarbedrijf. de reiziger onder vorm van tariefvermindering, zouden kunnen uitge- Beveren-bij-Roeselare heeft, bui» spaard worden. Wij hebben die dag ook gezien welk een vooraanstaande ten zijn autokerkhoven, talrijke car- roi het autobus- en autoearvervoer speelt op economisch en sociaal ge- rosseriebedrijven waar de moderne bied. Wij hebben zelf ondervonden hoe gemakkelijk en comfortabel die baanreuzen Hagelnieuw uit te voor arbeider met de autobus vervoerd wordt van zijn woning in het hartje sc^Un komen. Een dezer bedrijven, van West-Vlaanderen tot op de binnenkoer van de fabriek in Noord- dera''t°eP weVfesteld rij", en "aar Frankrijk. Wij mochten een dag lang het vraagstuk langs al zijn kanten per weej!: 5 gT g autocars gebouwd bekijken en moesten besluiten dat er hier een wraakroepende toestand worden, hebben we in volle bedrij- heerst waarvoor een spoedige en gezonde oplossing vereist wordt. viglieid' gezien. Vanaf het naakte chassis, het wielen- en motorstel, AUTOBUS- EN AUTOCARDIEI 1ST den. Vooreerst ontneemt de onrecht- waar stuk. voor stuk het stalen ge- vaardige regeling hem de financiële hinte op vergaard wordt als bij een Alvorens Brugge te verlaten voor middelen om zijn bedrijf te verbete- reusachtig mecanospel, volgen we de ae rondreis werd door dhr Van Moer- pen en breiden, wat meer is, bouw van de Car Alles gaat er kerke, Secretaris der Nationale Fede- geen enkei uitbater heeft de zeker- rationeel te werk en een uitbater die ratie van Autobus- en Autocaruitba- ^ij na i januari 1951 zijn thans een der voornaamste lijnen ters van België, een woordje ui leg exploitatie zal mogen voortzetten, van West-Vlaanderen bedient, er- gegeven, Het personenvervoer in ons want de vergunningen moeten 1 ~r- zekerde ons dat de Amerikaanse in land is gereglementeerd; het mono- nieuwd worden.' pohe hiervan behoort aan de N.M. B.S., de spoorwegen, en aan de De autocardiensten hebben een N.M.V.B., de buurspoorwegen. ander uitzicht, hieronder verstaat Men stelt thans echter vast dat men personenvervoer met toeristisch beide maatschappijen onmogelijk het J3? verkeer in ons land naar behoren wordt, ook.dit. bedrijf belest H»t II kunnen verzekeren; zij kunnen ich ®en oneconomische maatregel. Op D urn m eengemakkehjke autocar niet soepel genoeg aanpassen. Daar- dergelijke reis moet een omweg ge- g* mentevuWw rei^r naar om werden er autobusdiensten inge- daan worden van minsten 50% op de Kome achtede ug heeft wei de richt die de verbinding tussen twee 4°tale ,lenSt'.e van/e nt' Alwe?r êeld£ SLr taf rinrninm hennnidP niinten veivpkprpn on Pen hler als reden: de concurrentie met sendale. Even buioen de doipskom recelmatiJewiize Ditzbn D?fvaat- het sPoor te vermijden. Vervoer van wordt halt gemaakt. Langs de weg ondemPmlnJn privaat- voetbaLsupporters b.v. per autocar staan enkele arbeiders met hun eet- mag slechts geschieden mits bijzon- zakken te wachten. Een grote auto- xn piaats van aeze uitoaters te oe- dere machtiging en slechts in geval bus stopt en onze vriendelijke gelei- schouwen als helpers ten bate van de piaats van vertrek en aankomst niet der verzoekt ons plaats te nemen gemeenschap, beschouwt het spoor per spoor kunnen bereikt worden! naast de werklieden in de autobus om hen als concurrenten. De monopolie— Hg reis naar dp srpns mfp tp ijiakci*1 houdende maatschappijen brachten Duurder of niet, men moet en zal 0ver Moorslede, Slijps, Dadizele, at het dan ook zo ver dat de autobus- Per trel11 reizen, schijnt van hoger- het n Meirm Onderweg worden uitbater verplicht wordt een concur- hand beslist. Ter illustratie van de overal passagiers' ocaenomen men- rentievergoeding te betalen. Zij gin- vergelijkingspoor-autocar?onder sen jïïe Mn hun huis^eh gen nog verder en legden de autobus- nog te spieken van gemakkelijk en wordell afgehaald en tegen twaalf uitbaters de verplichting op, hun ta- aangenaam reizen, uitleg door gidsen, uu,. wordt flenen bereikt rieven te verhogen van 0,50 fr. per enz. kregen we. alleen volgende nuch- uul woiac Meuen üeielKt' kilometer-persoon tot 0,70. Van die tere cijfers onder ogen: Brugge-Ant- 0,20 fr. verhoging mag de uitbater er dustrie niets beter op gebied van car rosserie kan presteren. MET ONZE WERKLIEDEN NAAR NOORD-FRANKRIJK De wijzers draaiden stilaan naar (Zie vervolg 2» blad). KONINK- BELGIE Arrondissement VOLKSRAADPLEGING OM^T DE KONINGSKWESTIE, Zijt U de mening toege^ dat Koning Leopold III de uitoefening van zijn idwettelijke machten zou hernemen In 't algemeen stelt men een ver slapping vast in de binnenkomende orders, voornamelijk in de binnen landse markt. Het aantal arbeiders is gedaald tot 156.785 tegen 178.000 in December 1948. EEN INWONER OP 63 IN ONS LAND HEEFT EEN DRANKGELEGENHEID TER BESCHIKKING Ons land telt tegenwoordig 83.000 drankgelegenheden, wat velen moge lijks als een hoog cijfer zullen be schouwen. Men mag echter niet ver geten dat dit getal reeds merkelijk lager is dan vijftig jaar geleden. In 1900: 197.821 drankgelegenheden. 1912: 219.405. 1919: 166.662. 1937: 104.508, 1946: 86.503. Het huidige ofiiciële cijfer van 83.000 stemt echter niet met de wer kelijkheid overeen, want het aantal private clubs (ingevolge de alcool- wet van 1949) uit de grand gerezen lijk paddestoelen, mag men gerust zonder overdrijving op 50.000 schat ten, zodat het totaal van 133.000 of één drankgelegenheid op 60 inwo ners wel met de werkelijkheid zal overeenstemmen. (Zie vervolg 2° blad). KARDINAAL MINDSZENTY HERDACHT Zoals wij reeds gemeld hebben greep te Brussel de plechtige her denking plaats van de veroordeling van Kardinaal Mindszenty als protest tegen het dictatoriaal optreden der Hongaarse communisten. Wij zien hier Mgr Cento, Apostolisch Nuntius, die in het Instituut van de Broeders der Kristelijke Scholen het borstbeeld van de Kardinaal onthult. 0,05 fr. voor hem houden, de overige 0,15 fr. gaan naar de N.M.B.S. of de N.M.V.B. We laten hier samenvattende ge tallen spreken. Op de bruto-ontvangsten van de autobusdienst moet er betaald den: Vervoertaks aan de Staat 4,'5% Huurkontrakt aan de Staat 0,5% Aandeel op tariefverhoging aan N.M.B.S. en N.M.V.B. 30,-% Uitbetalingsvergoeding (min.) 10,-% Faktuurtaks en taks op brand stof 9,5% Te samen: 54,5% Op een goed renderende lijn komt de uitbatingsvergoeding nog' veel hoger te liggen. Deze toestand komt dus op i.st vol gende neer: het vervoer is voor de reiziger veel duurder dan nodig. Het leeuwenaandeel in de winst gaat naar de monopoliehoudende maatschap pijen, die, zonder er iets voor te doen; aanzienlijke winsten opstrijken om hun eigen verliezen te delgen. Wij vernoemden hier nog niet de ongelijke behandeling op ander ge bied. Om slechts dit te noemen: de prijsvermindering toegestaan aan oudstrijders, kroostrijke gezinnen, enz. worden aan het spoor integraal terugbetaald, terwijl de autobussen amper 15% terug krijgen van de Staat. Hoe wil men nu dat de Ijver van deze uitbaters zou gestimuleerd wor- Twaalf uur aan de grens te Menen. De autobussen met werkVc'cn stoppen aan het tolkantoor. De bussen schuiven aan terwijl de arbei ders afstappen om zich te voet naar Frans grondgebied te begeven waar zij door dezelfde wagens weer opgepikt worden. Inzet, onder réchts: de morgenploeg komt een uur later terug van de fabriek. De arbeiders komen binnen langs het nauwe doorgangetje en alhoewel de tolbeambten hun klanten kennen zou de beambte toch graag weien wat er in die handtas verborgen zit

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 1