EN TOCH... Eerlijk duurt het langst I Zij was de voorbode.. Een simpel woord over een simpele zaak van grote betekenis Hij bleef bij zijn Volk Zijn volk zal hem niet vergeten ...hoor Vader volgt ZIJN WOORD WAS ONS WOORD BLIJF HIJ KOMT TERUG DE KONING KOMT TERUG DE EGEDAG ZONDAG MAART 1950 JA BESTUUR en REDACTIE: Gasthuisstraat 19, Poperinge Telefoon Nr 9. Postcheck 47.63.60. HET ONZE 4 UITGAVEN; POPERINGE (met randgemeenten). IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem-Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten). Wat is het een vreselijk dingen in onze dagen een... eerlijke mens te zijn. Men begint met OPENBAAR een diploma van eerlijkheid te schenken. Dat gebeurt met veel bevalligheid en, aangezien de welgevoede en welgedane heren Spaak en Van Acker met een vet te glimlach dat diploma overhan digen in volle Kamer zij zelf als 't u belieft zoudt ge toch overtuigd zijn dat ge, met dit di ploma op zak, rustig over straat moogt wandelen. Hebben we in ons hele leven iets walgelijks beleefd als de campagne tegen dien eerlijken mens, Leopold III? De Kaja-Kaja's stonden hun man waar 't er om ging hun vij and de nek en de kop om te draaien) De Zoeloes van Dingaan de Transvaalse boeren weten er alles af waren danig han dig met hun lansen. Niet minder handig en niet minder... barbaars zijn, in 't jaar 1950, de hoge politieke leiders die met leugens, laster, met al wat onfatsoenlijk is en naar... drek riekt, dien zelfden mens aanval len aan wien zij openbaar een diploma van eerlijkheid schon ken. We moeten er niet op terug ke ren: Leopold heeft zijn jongens en zijn land gered in 1940. Hij weigerde onder de Duitsers een ministerie te vormen. Hij kwam tussen, waar hij kon, om deportaties te verhinderen; kwam ook tussen om sommige ten doodveroordeelden te redden. Hij werd weggevoerd in Juni 1944 en nadien werden de ko ningskinderen en de prinses van Rethy eveneens weggevoerd door de... Duitsers. Hij moet weg blijven... hoe eerlijk hij ook was en welke dien sten hij ook aan zijn volk en land bewees. Maar dat is krankzinnig', zegt ieder verstandig mens. Daar hebben we 't! Dat is in derdaad meer dan gek. Morgen stemmen twee soorten mensen: verstandige en... zotten. Is het niet opvallend dat de Communisten, zij die volbloed republikein zijn, bijna niet ge roerd hebben? Zij hebben hun werk laten doen door de anderen! Spaak werd vroeger... konings gezind om minister te worden. Nog nooit hebben de Socialisten zich zo openlijk, zo... vierkant koningsgezind verklaard als nu. Wie gelooft er nog iets van al die... woordkramerij? De verkiezing morgen gaat in de eerste plaats tussen de Ko- .ïingsgezinden en de Republikei nen. Het geld van de syndikalisten en mutualisten moet dienen voor de laster-campagnein Voor Allen met de fameuze affiches. Ziet ge: Leopold is een... Duits, hij is een Saksen-Coburger! Al de Socialisten zijn Moffen, want ze zijn Marxisten en Marx was wel een... Mof! De Communisten hebben het schoon deze keer... zij mogen ren tenieren, wijl de Socialisten met de modderwagens rondrijden. De Communisten kregen nog andere bondgenoten, de hoerah!- patriotten van vroeger, de dui zend procent Belg en konings- gezinden van vroeger... de Libe rale bonzen. Krankzinnig" zijn die hoge omes! Mr Gillon, Minister Devèze Minister Rey... moeten ons abso luut laten weten wat zij over de Koning denken, al is de Ko ning ook voor hen een eerlijk man! Dan moet ge eerst nog weten hoe Zijne Majesteit Leopold III aan de regering had gevraagd, over de Radio, een boodschap te mogen richten aan zijn volk. Communisten, Socialisten en Liberalen hadden gelegenheid gekregen, over de Radio, de Ko ning aan te vallen. Was het niet meer dan redelijk dat de be schuldigde die toch een eerlijk mens is de gelegenheid kreeg zich eenmaal ten minste te recht- veerdig-en. Men zou aan geen boef verbieden zich te verdedigen. Dat verbiedt men wel aan een eerlijk man, omdat hij Koning is. De Liberale Ministers dreigden ontslag te nemen zo de Koning zich wel langs de Radio tot zijn volk mocht richten. ...Zijt dan maar een eerlijk man Dan komen die grote snoevers ons hun mening zeggen! Gillon! Wat deed die voor zijn land? In 1940? Wat? Wat hij ver zwijgt, en met reden, is dat hij misschien droomde en nog droomt... president te worden van de Belgische Republiek Devèze! Wat deed die in 1940? Tijdig èeri brief schrijven aan Koning Leopold, om de Koning- op het hart te drukken, dat, in geval een nieuwe regering werd gevormd onder de bezetting, de vorst eerst en vooral beroep zou doen op diegenen die reeds on dervinding' hadden van... minis terschap, zoals bv. Mr Devèze. Zouden die heren, die... niets deden dan lopen in 1940, niet be ter doen te zwijgen, geweldig te zwijgen! Zien ze niet dat een soldaat van '40 meer te zeggen heeft dan al die!., hazen? Een vreselijk dingen is het in ons land een eerlijk mens te zijn. Maar heel die rommelzo anti- koningsgezinden vergeet dat in 't Vlaamse land eerlijkheid hoog wordt geschat. De praatmolens vergeten dat wij in 't Vlaamse land nog weten wat dankbaar heid is. Morgen tonen we dat de ver standige mensen in ons land nog opwegen tegen de zotten. PÉ VLAMYNCK. We hebben te De Panne In April '49 mensen zien wenen van vreugde en geluk wanneer zij Prinses Josephine-Charlotte als een zachte lentefee zagen wuiven naar haar volk. Zij zelf had er de tranen van in de ogen. Duizenden hebben toen in die zegetocht van de Prinses doorheen ons land een voorbode gezien van de blijde terug heer van haar vader, onzen beminden Vorst, Koning Leopold III. moiua 5' JAAR. Nr 10. 12 Een groot politieker zegde eens lachend tot zij:, vrienden; De wereld kunt ge best vergelijken aan een mand vol krab ben; ze klawieren allemaal om boven te geraken en hoe scherper hun tanden snijden hoe meer kans op succes ze hebben om sr te komen... Simpele zaken moet men simpel latei.. De koningskwestie is zo eenvoudig als twee en twee, vier is, maar de politiekers die als ijverige krabben vechten om boven te geraken hebben er een ingewikkeld vraagstuk van gemaakt vol geheimzinnige zaken. Laten we eens kalm en nuchler onderzoeken hoe het gegaan is in 1940, want daar wringt het schoentje. Daarna zal ieder vaar zich zeggen: «hoe zou ik anders stemmen dan «JA»! WIENS BROOD MEN EET... In 1940 verlieten Spaak en con- soorten hun post en heel de col lectie krabben, zelfs kleine baas- kens als Missiaen al was het dan nog rr> t de stadsauto van de Burgerwacht, belandde in Limo ges, waar het spoedig een schreeuwen en tieren was tegen onze Koning om ploerten als Reynaud in het gevlei te komen. Terwijl Koning Leopold III de strijd staakte om zijn volk te redden van de fatale ondergang, bliezen zij van op de veilige 1000 Km. afstand de strijd aan. Als verradersloon mochten zij lijk tamme duifjes eten uit de hand van de lasteraar Reynaud. Toen Frankrijk ook capituleer de verhuisde de krabbenraand naar Engeland waar ze nu En gels geld zouden krijgen om hun vuile stiel voort te zetten. Zij hadden twee punten op hun pro gramma: 1) moed geven en iedereen vuil maken langs de radio; 2) zien hoe ze weer aan hun postje zouden geraken eens de oorlog gedaan en ze te rug in ons land zouden aan komen. Want daar kwam het op aan: niets te verliezen eens dat ze te rug waren in het geliefde Vader land waarvoor zij (van uit En geland) zo hard gestreden had den! Maar... de Koning was hier in het land en hield er een andere mening op na, hij hield niet van trouwloze ministers. Spaak en Co wisten dat heel goed. De Duitsers speelden in de kaart van Spaak, onze Limo- geards wreven in hun handen toen ze vernamen dat de Koning aangehouden was door dte Duit sers en weggevoerd. Zij hadden nu de hand vrij, zij zouden de Koning buiten houden om hun vet postje te bewaren, want daar ligt heel hun vaderlandsliefde in opgesloten in dat vet minister postje. WAAR HET OM GAAT! Dat is de simpelekwestie die opgeblazen werd tot de konings kwestie en al de bijkomstige rommel en smeerlapperij door Voor Allen van huis tot huis rondgestrooid gaat heel het ge val niet aan. De grond van de zaak is onder bijkomstigheden bedolven. En wat de hoofdzaak blijft? Dat wij, Vlamingen en Walen, nu moeten zeggen hoe wij vol gende oorlog (moest die komen) willen behandeld worden. Stemmen wij JA, dan bedui den wij daarmee dat wij een staatshoofd wensen dat niet aan zijn eigen gloriool, niet aan de postjes van z'n ministers, niet aan de belangen van de politieke profiteurs denkt, maar wel aan de miseries die ONS deel zijn of kunnen worden en die MET AL LE MIDDELEN tracht ons deze miseries te besparen of zo gering mogelijk te maken. Noteer wel: Het allerschoonste dat ooit over een Koning of een staatshoofd gezegd is geworden, dat werd te Limoges over Koning Leopold III gezegd door Spaak. Hij zei daar letterlijk dit: «HIJ (LEGPOLD) WAS GEEN GENERAAL, TIJDENS DE 0055- LOG HEBBEN WIJ ALLEN DEN INDRUK OPGEDAAN DAT HIJ SLECHTS EEN BEZORGDHEID HAD: GEEN MENSEN TE LA TEN DODEN EN GEEN STE DEN TE DOEN VERNIELEN a, en schertsend voegde hij er achter af nog figuurlijk aan toe: HIJ (LEOPOLD) SCHIJNT ZELFS NIET TE WETEN DAT GE, OM EEN OMELET TE MAKEN, DE EIEREN MOET BREKEN». Want de laf gevluchte Spaalk was van oordeel dat men over het verlies van mensenlevens en di vernieling van steden moet kunnen heenstappen JA STEMMEN IS DUS ZEGGEN: IK VERKIES EEN STAATSHOOFD DAT GEEN GE NERAAL IS, EEN STAATS HOOFD DAT SLECHTS EEN BE ZORGDHEID HEEFT: GEEN MENSEN TE LATEN DODEN, GEEN STEDEN TE LATEN VER NIELEN. En nu ziit ge, me dunkt, alle maal verstandig genoeg om tg snappen dat NEEN stemmen last kontrarie betekent. Dat NEEN stemmen wil zeg gen: Ik wi! een staatshoofd (ko ning, regent, president of al wat ge wilt) die wel een generaal is, die wel mensen wii laten doden, wel steden wil laten vernielen. NEEN stemmen wil zeggen: Ik wil een president die een paljas is in de handen van de politieke schoften. Die zich méér zorgen maakt cm zijn roem en om tie portefeuille van zijn ministers, dan om het volk. Die bereid is zn voeten te vagen aan duizen den mensenlevens en brandende steden om Spaak plezier te doen en het Britse of het Sovjet-itnpe- rialisme te dienen. Dat is de betekenis van de JA s en van de NEEN's die op 12 Maart zullen uitgebracht worden. Al de rest is misleidende priet praat, gemene ploerterij en volks bedrog. Doe lijk Van Acker... en LAAT U NIET BEET NEMEN maar stemt JA. Ge beslist over uw eigen vel, over dat van uw vrouwen, mannen en kinderen, want, NEEN steunt de hardlopende politiekers die bij een volgende oorlog de strijd zul len voortzetten tot het bittere einde. Tot UW bitter einde en HUN profijt. Zo moet het gaan, ja, zo willen wij het nog zien en beleven; zo moet onder een stormachtige toeloop van geestdriftige, uitbundige mensen de Vorst met zijn Koninklijk Gezin naar ons land terugkeren. Bel gen gingen speciaal naar Rotterdam in '49 om hun Vorst te zien en toe te juichen Wat zal het dan zijn als hij, dank zij uw JA-stcm, binnenkort naar ons terugkeert.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 1