We kennen het en de voois EUROPESE POLITIEK Tragisch auto-ongeval te Wijtschate jSfiÉKy' mt. Offerblok met grote som geld gestolen uit het Kappelleke der Armen te Roeselare KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE EN OMSTREKEN BESTUUR en REDACTIE: Gasthuisstraat 19, Poperinge Telefoon Nr 9. Postcheck 47.63.60. ZATERDAG 12 BLADZIJDEN met mlo Sn Msiitg op siag gj^ood BU1TENLANDS OVERZICHT Drie jonge ongure kerels aangehouden 46" JAAR, ABONNEMENTSPRIJS 1950 België tot Nieuwjaar 80 fr. Belgisch Congo 3.fr. p. week Frankrijk Holland 3.fr. p. week Andere landen 3.50 fr. p. week Prijs per Nummer: 2 Fr. ONZE 4 UITGAVEN: POPERINGE (met randgemeenten). IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESEEARE (met Izegem-Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Diksmutde en randgemeenten) Aangesloten bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. Verantwoordelijke Uitgever: J. Sansen, Gasthuisstraat 19, Poperinge Wordt het mysterieus probleem der vliegende schotels weldra ontsluierd? Herhaalde malen reeds werd in de laatste tijden ïn de dag bladpers de aandacht der Lezers boeiend gehouden op de zogenaam de Vliegende Schotelswaarrond de meest fantastische gissingen gemaakt werden. De enen beweerden dat het geheimzinnige oorlogstuigen waren waarmee proeven gedaan werden, maar over wiens oorsprong en sa menstelling niet het minste bericht werd bekend gemaakt. Anderen beweerden dat het mekanische tuigen waren die vervaardigd en be proefd werden op andere planeten, planeten die, zoals wij de aarde, onze reactie- en straalvliegtuigen bezitten, ook hun dergelijk tuig heb ben dat ons, inwoners der aarde, tot hiertoe totaal onbekend is ge bleven. Zonder overdrijven mogen we thans toch zeggen dat, na wat we te Vlamertinge met eigen ogen waargenomen hebben, deze tul gen vast en zeker resultaten zijn van een hoogstaande technische beschaving die andere wcreldruimbewoners dan wij, op hun planeet, bouwen. Van welke planeet komen die? Welke zijn die bewoners? Deze vragen moeten we nog afwachten van de deskundigen die thans omtrent dit voorval een onderzoek geopend hebben In alle geval, Vlamertinge, de kleine gemeente, komt door dij; onver wacht voorval bekend in de geschiedenis der ganse wereld, want veel interessanter zijn de overblijfselen van die ramp die hier zijn nagebleven dan deze van de gelijkaardige ramp die zich voor een paar maanden te Suesaka in Egypte voordeed en waarbij ook be weerd werd dat het stukken van vliegende schotels waren die daar zijn neergevallen. MK Mill.,W Er zijn echter in de laatste maan den een paar gebeurtenissen die dat lied en die «voois» zeer vals doen klinken, geweldig vals. Daar waren eerst de syndikale ver kiezingen in de staatsdepartemen- ten dus ook in 't onderwijs. De he ren van onze middelbare scholen en athenea, ik zeg de heren, maar even eens de dameshadden de keus tussen het NEUTRALE kartel, de christelijke organisatie, de socialisti sche en de liberale. Weet ge hoe 't verliep in West- Vlaanderen. Op het neutrale kartel werden 28 stemmen uitgebracht, op de christelijke organisatie 109, op de socialistische 282, op de liberale 304. 14 t. h. van de leraars bekennen sich christelijk in de neutrale scho len van een dwars-door christelijke provincie. Maar 't is bizonder goed te kijken li star de NIEUWSTE neutrale scho- na lezing, ons blad in de handen een uwer vrienden of buren die ons blad niet hebben. U bewijst er ons een dienat mee. Dank. DE VOLKSRAADPLEGING Zijn «onze» mensen komrtr- eind ©f niet? En waar 74 t. h. van onze provin cie voor die terugkeer van de Koning stemden zijn 82 t. h. van de leraars uit de neutrale scholen vijandig ge zind tegenover de Koning. Zourit ge nu de werkelijkheid zien? Kent ge nu het lied en de «voois»? If-erboven een blnnenzicht van het Kapelleke der Armen waarop men duidelijk op de muurrand het uitgekapte stuk baksteen opmerkt waarop de offerblok vastgehecht was. Boven in de inzet zien we mannen van de B.O.B, (Bijzondere Opsporings-Brigade) die vinger afdrukken van op de Ijzeren grillie aan het afnemen zijn. (Zie vervolg 2' blad! Links: Adovokaat Janssens uit Brussel, die Zondag met zijn zeilboot visvangst ging in de Noordzee en niet meer terug gezien werd. Rech!s: Juiien Popieul, de jonge visser uit Oostduinkerkc, die mee aan boord was van het verdwenen vaartuig. (<U* vervolg 1- bi» ij.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 1