VERRIJZENIS Wettelijkheid moet Zegevieren Éiif sip Ven Zeeland werd aangesteld als Formateur en zal* zo nodig, een homogene C V. P. Regering vormen Hoe komt mm oen zijn eigen Huis i PASEN I I ioizSS Zware luxewagen beukt huisgevel in te Poperinge Roofoverval in de Post te Diksmuide Na drie weken nutteloos tijdverlies zal de uitdrukking Parlement volkswil worden. door het van de bevestigd Devèze geelt zijn pogingen op. Na de dramatische boottocht te Oostduinkerke BESTUUR en REDACTIE: Gasthuisstraat 19, Poperinge Telefoon Nr 9, Postrheck 47.63.60. KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE EN OMSTREKEN ZATERDAG APRIL 1950 12 BLADZIJDEN Nieuwe Bankbiljetten van 1.000 Frank Cen batige JCoogdag Bewoner ernstig gekwetst ImM IlifflMSi BUITENLANDS OVERZICHT HET BLINDENBLOEMPJE! ABONNEMENTSPRIJS 1950 België tot Nieuwjaar 78 fr. Belgisch Congo 3.— fr. p. week Frankrijk 4- Holland 3.fr. p. week Andere landen 3.50 fr. p. week Aangesloten bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. HET WEKELIJKS ONZE 4 UITGAVEN: POPERINGE (met randgemeenten). IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem-Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten). DEPtmnrcmu 46' JAAR. Nr 14. 8 Prijs per Nummer: 2 Fr. Verantwoordelijke Uitgever: J. Sansen, Gasthuisstraat 19, Paperistft Jawel, we zien voor onze ogen die treurige uitvaart op Goede Vrijdag. Het lijk van de Heer wordt geborgen in dat ruim nieuwe stenen graf. De eigenaar was immers een voorname Jood, in 't verborgen een leerling van Hem, die eerst bij de dood van de meester de nood gevoelde zijn gene genheid en dankbaarheid naar bui ten te tonen. We zien dat monumen tale graf met die geweldig-grote steen die als poort en afsluiting moest dienen. Nauwelijks waren de weini gen. die bij die énige uitvaart aan wezig waren geweest, van de heuvel verdwenen of anderen namen dat graf in beslag. De bonzenvan de tempel wa ren daar. Die steen moest verzegeld; de tempelwaoht werd gemobiliseerd, die mannen die rust en orde moes ten handhaven als het wat te bont werd in de tempel, wanneer duizen den en nog duizenden met Pasen de tempel bestormden. Potige kerels, heel wat minder fraai dan onze o suisse Ook dat zien we voor onze ogen: Die Zondagmorgen, nog eer de zonne rees, was dat graf al lioht en schit tering. Schoner dan de zon rees Hij levend uit het graf. Hij, de meester van leven en dood. Als blindgeslagen Ijlden de stoere, potige mannen van tie wacht naar de stad. Neen, hun wapens vermochten niets; in één oog wenk was alles gebeurd: die gewel dige schittering, dit majestatisch op rijzen van de Heiland had hen, och neen, niet verrast maar als lam en blindgeslagen. Wanneer zij min of meer bijkwamen, waren zij... ge vlucht, ook de dappereten zouden gehandeld hebben als zij. Met Pasen zien we dat gebeu ren opnieuw. Pasen, die heerlijke ven-ij zenisdag! Ik sloeg mijn Zondags-Missaal even open, om die Paas-stemming te Iverwekken. De eerste woorden van die Paas-Mis troffen me, meer dan ooit. Ze deden iets opengaan dat ik nooit bekeken had. «Ik ben verrezen en ben nog bij u! Zoudt ge raden waar ik aan dacht? Och, ge weet wel dat ge van mij geen hoge beschouwingen moet ver wachten. Dat is goed voor de grote geleerden, niet voor Pé Vlamynck, die precies zo wijs is als de lezers van ons blad. Maar ik dachtIk ben nog bij u! Neen de Verrezene is niet verdwenen, Hij is nog bij ons: ln de kerk. Hij is bij de Paus, in dit Heilig Jaar meer dan ooit. Hij is in onze kerken, in dat klein of groot tabernakel. Hij is ook daar, waar men het niet vermoedt. Men heeft nieuwe graven gemaakt Voor Hem. In Zuid-Slavië, waar Mgr. Stepi- ïiac gevangen blijft en duizenden 'priesters... verdwenen of in zijn lot delen. In Hongarije, waar men in Kardi naal Mindszenty Hem veroordelen Wilde. In Tsjecho-Slowakije, waar thans voor het Volks-Sanhedrin een aantal abten en priesters worden gesleept. In Polen, waar men het kerkgoed heeft gestolen en priesters worden aar gehouden. In die landen werd de kerk begra ven... en niet alleen de tempelwacht, maar de hele politiemacht wordit ge mobiliseerd om het graf te bewaken: geen vrijheid voor de kerk, geen be trekkingen tussen de priesters en de bisschoppen... de priesters buiten de school, de priesters buiten de ge meenschap Ze haten niet minder de Heer en zijn kerk dan de Joden. Zij beschik ken over meer macht dan de Joden. Ze leggen meer zegels op het graf Duizenden houden de wacht! Daaraan dacht ik! De avond van Pasen was Hij ln hun midden; levend, verrezen! Ik denk weer aan al die nieuwe graven in de landen achter het ijze ren gordijn, in Rusland zelf, in China. Daar zijn de meesters van de dag Hem de baas! En toch is ook Hij daar nog in 't graf, met zijn vervolgde priesters en gelovigen. En ook daar zal de Ver- rijzenisdag aanbreken als Hij het wil. Wacht Hij niet op ons? Op ons gebed? Wacht Hij niet tot wij zelf het graf openbreken waar we ons zelf hadden ingemetseld. Was Pasen ook voor ons zelf; Verrijzenis? Klonk er ons uit Fatima geen woord van hoop? Kwam moeder zelf ons, haar kinderen, niet opwekken tot boete en gebed om de verrijzenis in het Oosten te verhaasten? Wel vreemd dat die gedachte me maar niet loslaat... Hij wacht om zijn kerk, ons zelf te verrijzen, uit dit modern graf... op ons! A Passen! Verrijzenis! Hij die de dood bedwong, Hij, de Almachtige, wacht misschien op ons! Op ons, opdat miljoenen broeders de vreugde zouden mogen smaken van de apostelen op die avond van Pasen... de verrezen kerk, de ver rezen Christus te zien. PÉ VLAMYNCK. C/la. lan al onze Lezers en Lezeressen, van iff f PT N ATI O NA LE B AAI KVA N B E LOI h. ONZE NATIONALE DEVEZE Niemand heeft in ons land een ogenblik geloofd dat de liberaal De- veze een schijn van kans had om onze drie zogenaamde nationale partijen tot verzoening te brengen op een formule tot oplossing van de koningskwestie waarvan hij het ge heim in zijn bovenkamer bewaarde. Al spoedig lekte het uit dat zijn for mule van Nationale Eendracht geen nieuwigheid bracht en niets anders was dan een verdaagde troonsafstand voor de Koning en de opvolging door prins Eoudewijn. De C.V.P. was ter zake tot geen enkele toegeving bereid, en terecht. Het was immers reeds heel waar schijnlijk dat zij zowel in de Ka mer als in de Senaat over de meer derheid beschikte om het vertrouwen te verkrijgen voor een homogene re gering die daarna aan de Verenigde Kamers de afschaffing van de ver- banningswet kon voorstellen. Alleen de onbegrijpelijke geste van de regent verhinderde dit tot nog toe. Doordien een liberale formateur werd aangesteld kreeg de C.V.P. geen gelegenheid om handelend op te tre den. Men had terecht verwacht dat een C.V.P.er aangesteld zou worden. In plaats daarvan kregen wij Devèze die met zijn wansmakelijke aanstel lerigheid van meet af dreigde met parlementsontbinding. Sindsdien is hij al behoorlijk te ruggekrabbeld. De linksen werden namelijk wat zenuwachtig toen zij de mogelijke noodlottige gevolgen overwogen van een nieuwe verkiezing. Het is lang niet zeker dat de socialisten die in West-Europa steeds meer krediet verliezen in Belgie hun posities zou den kunnen handhaven. En de libe ralen krijgen door hun bedrogen kie zers zeker de kous op de kop. Onze nationale Devèze die nogal taai van aannemen is, heeft dit op de duur ook ingezien. Desondanks heeft hij zijn nutteloze besprekingen tot in het oneindige gerofcken. Dank zij het toekennen enerzijds van Staats- en Gemeentelijke pre mies en anderzjds van leningen te gen lage rentevoet, is het bouwen van een eigen woning mogelijk ge worden voor tal van mingegoede ge zinnen die het niet eens beseffen en nog steeds in de waan verkeren dat dit geluk voor hen niet is weggelegd. Nog ben ik bij u. Wat waren de apostelen liet hert ln bij de dood van de Meester! 't Was alles voorbij, alles, een teleurgang zoals nooit iemand had beleefd. We geven hier thans, ten gerieve van onze lezers, een heel interessan te uiteenzetting over de bouwpremies en de leningen tegen lage rentevoet toegestaan door de Nationale Maat schappij voor de Kleine Landeigen dom. I. - LENINGEN. De Nationale Maatschappij voor de Kleine Landeigendom staat leningen toe tot maximum 200.000 fr., tegen de rentevoet van 2,50 Deze le ningen zijn terugbetaalbaar op lan ge termijn: 10, 15, 20, 25 jaar. Alles zins moet de lening op de ouderdom van 65 jaar terugbetaald zijn. Zij mag ook vervroegd terugbetaald worden. Daar de Nationale Maatschappij voor de Kleine Landeigendom een staatsinstelling is die in onze stre ken nog niet voldoende gekend is, geven wij hierna haar DOELEINDEN. 1) De liefde tot de grond, voor de natuur, op te wekken; de werklie den aan de buiten te hechten; 2) De werk- en spaarzaamheden aan te wakkeren; 3) De werklieden de gelegenheid ge ven hun vrije tijd alsmede die van hun huisgenoten, nuttig en aangenaam te gebruiken door zich toe te leggen op groenten-, bloe men-, fruit- en kleinveeteelt; 4) Om hen op die manier een aan vullende inkomen te verschaffen; 5) De minvermogende gezinnen eige naar te maken ener nette vo. ing met tuin waarop ze fier zullen zijn Frisse en heldere woningen, juweeltjes van landelijke architectuur, dat zijn de uitslagen van de gezonde woningpolitiek van de Natio nale Maatschappij voor de Kleine Landeigendom. Zo zag er de woning uit van Marcel Delboo nadat het gezin in zijn gezellige Zondag namiddag plots gestoord werd door de aanrijding van de luxewagcn van dhr Wyssur. Men ziet duidelijk hoe gans de voorgevel met deur en venster vernield werden. Uiterst rechts de deur van de slaapkamer, links de zetel waar de schoonzuster van Delboo in zat op het ogenblik der botsing. In het midden bemerkt men de stoel waar het slachtoffer Delboo Marcel op gezeten was. (Zie verder uitleg op tweede blad) met al de gunstige gevolgen er aan verbonden. Kortom, de werking van de Na tionale Maatschappij is van sociale en opvoedende aard. VOORWAARDEN OM TE GENIE-; TEN VAN DE LENING. 1) Belg zijn; 2) Van goed gedrag en zeden zijn; 3) Voldoende morele waarborgen bieden; 4) Zich toeleggen op kleinveeteelt (hennen, schaap, konijnen, geit) en kleihlandbouw; 5) Geen woonhuis in eigendom be zitten 6) Het woonhuis zelf betrekken; 7) Deze niet verhuren, noch onder verhuren 8) Ei- geen handel noch herberg1 in uitbaten 9) Een bouwterrein bezitten van nagenoeg 8 aren, met een voor gevelbreedte van 10 m. aan de openbare weg en waarvan de aankoopprijs niet al te hoog is; 10) Minvermogend zijn. Wie is minvermogend? a) Al de werklieden; b) De andere personen (bedien den, zelfstandige vaklieden) wier cijfer van aanslag voor de aanvullende personele belas ting niet overtreft: - 39.000 fr. in de gemeenten met minder dan 5.000 inw.; - 42.000 fr. in de gemeenten met meer dan 5.000 inwoners. Deze cijfers worden ver hoogd met: - 5 voor 1 kind ten laste; -10 voor 2 Sonderen ten laste - 20 voor 3 kinderen ten laste; en verder telkens met 10 voor elk der volgende kinde ren ten laste. 11) Zich onderwerpen aan de nor men (bouwvoorwaarden) van de Nationale Maatschappij, dit voor aleer zich tot de Provinciale Diensten van Stedebouw te wen den. Daartoe richte men zich tot een Architect die er zich op toelegt deze te leren kennen en de mcdelplannen van de Natio nale Maatschappij in acht te ne men. BELANGRIJK. De Nationale Maatschappij staat eveneens leningen toe aan kleine landbouwers voor oprichting van hofstedekens, alsmede voor het ge- zondmaken van krotten. In beide gevallen is het volstrekt niet noodzakelijk op 8 aren grond te bouwen; dit mag minder zijn, ver mits hij als klein-landbouwer vol doende land exploiteert, hetzij in huur of in eigendom. EEN VOORBEELD. Een persoon, oud 30 jaar, zal om 1.000 fr. af te leggen op 25 jaar, maandelijks 4,98 fr. storten. Om 100.000 fr. af te leggen: 498 fr. Om 150.000 fr. af te leggen: 747 fr. Tegen betaling van deze som, heeft hij de intrest betaald (2,50 zijn kapitaal teruggelegd en is hij op het leven verzekerd. Zodanig dat, moest hij tijdens de periode van 25 jaar komen te sterven, zijn weduwe van alle verdere betalingen ontslagen is. IL - BOUWPREMIES. 1) Staafspremie. Bedraagt: 22.000 fr. zonder kinderen; 23.430 fr. vcor 1 kind ten laste; 30.800 fr. voor 2 kinderen ten laste: en vertier 20 verhoging per kind ten laste. 2) Gemeentepremie. Vele gemeenten in West-Vlaande- ren kennen eveneens premies toe. De bouwlustigen dienen te bevra gen bij hun Gemeentebestuur. Voor de Stad POPERINGE be draagt deze premie: 4.000 fr., ver hoogd met 1.500 fr. per kind voor de eerste drie, en 3.000 fr. per kind vanaf het vierde. VOORWAARDEN. Behoudens wat de oppervlakte van de grond betreft, zijn de voorwaar den dezelfde dan deze hogervermeld tot het bekomen van een lening bij de Nationale Maatschappij. Wie dus in aanmerking komt voor een lening, zal eveneens op de bouw premies kunnen aanspraak maken, op voorwaarde dat de opervlakte van de bouwgrond niet groter is dan: 8 aren in gemeenten met meer dan 5.000 inwoners; 20 aren in gemeenten met min der dan 5.000 inwoners. Moest nochtans de oppervlakten groter zijn, dan is in zekere gevallen nog mogelijk de premie te bekomen. (Zie vervolg 2* blad). Hij heeft zich echter hopeloos ge blameerd door 's lands dringende be langen op de achtergrond te schuiven om des wille van zijn eigen persoon tje. Zijn besprekingen waren van bij het begin tot mislukken gedoemd en reeds Dinsdag 28 Maart doodgelopen. Ondanks alles heeft onze nationale Devèze, formateur van een minder heidspartij, mordicus nog een be zoek willen brengen aan de Koning. Bovendien stelt hij deze smakeloze geste nog als een tweederangs aan gelegenheid achteruit bij de deelne ming aan de Haagse conferentie. De Koning gaf nochtans aan dhr. Devèze een klaar en duidelijk ant woord en verzocht hem Vrijdag naar Pregny te komen. Devèze vond zich zelf echter onmisbaar in Den Haag en stelde zijn bezoek aan de Vorst uit tot Maandag. Inmiddels zou de Liberale Volks vertegenwoordiger Lahaye op een persconferentie Zaterdag I April ver klaard hebben: Het is hoog tijd dat de regering wordit gevormd met als programma die afschaffing van de wet van 19 Juli 1945 De meerderheid in de Kamer be draagt 107. Er zijn 105 C.V.P. volks vertegenwoordigers bij wie zich dhr. De Wilde en ik zelf, zullen aanslui- tèn i DEVEZE VERLAAT HET TONEEL Waarlijk onze nationale Devèze heeft het er op aangelegd om dus de laatste eerbied te ontnemen voor zijn persoon. Hiermede heeft deze vaudeville politikaster de onbetwiste faam van zijn dertigjarige loopbaan bevestigd en dezr lange aaneenschakeling van stommiteiten en blunders verlengd. Het begon al toen deze «petit capo- ralvan het liberalisme na de eerste wereldoorlog voorspelde dat de on weerstaanbare golf van het liberalis me het clericalisme uit het land zou wegspoelen. Zijn profetie is nog lang niet bewaarheid. Hij is nu al het voorwerp gewor den van de spot zijner politieke vrienden die elkander toefluisteren l'union fait Ia force, la concorde nationale c'est notre Devèze national (met een variante op het woord devise Het is nu al wel geweest. Devèze heeft zijn zin gehad. Een week lang kon hij druk doen en plastronneren als een gewichtig man. Het moet nu uit zijn met die kinder praat. Ofwel doen de liberalen mee en dan doen zij er goed aan ernstig te worden en hun verantwoordelijkheid op te nemen. Ofwel laten zij de C.V.P. alleen de regering vormen en dat moet dan maar gebeuren ook. Na een reis naar Pregny door dhr. Devèze, reis die meer weg had van een koers met hindernissen want de formateur geraakte wel tamelijk gauw per vliegtuig in Zwitserland maar moest met heel wat moeilijk heden afrekenen alvorens weer terug thuis te geraken. Het vliegtuig waar mede Devèze Maandagavond om 6 u. uit Genève zou vertrekken had mo tordefect, een der bougies van de motor weigerde dienst. De Minister besprak daarop een plaats in het K.L.M. vliegtuig voor Amsterdam en wilde vertrekken toen hem medege deeld werd dat het militair vliegtuig (zie vervolg 2» blad). Het nieuwe biljet van 1.000 frank dat door de Nationale Bank wordt uitgegeven. Een nieuw biljet van duizend fr., genaamd type eeuwfeestzal eer lang worden verspreid. Het meet 170 bij 85 mm. en is blauw van grondkleur. Op de voorzijde links, in diepdruk, het hoofd van Koning Al- brecht I. Als achtergrond: de heral dieke leeuw in vier kleuren met tek sten in diepdruk. Rechts een witte ruimte met in het midden 'het water merk: beeltenis van Leopold I. Op de keerzijde links witte ruimte met in het midden en naar rechts toe, het hoofd van sluiswachter Geeraert, de held van de Ijzerslag uit de vorige oorlog. Op een vierkleurige achter grond zijn de sluizen van Nieuw- poort zichtbaar, vernield tijdens de slag. Het verschijnen van dit nieuwe bil jet b£tekent niet dat de oude waarde loos zoiiden zijn. Geenszins. Doch de oude zullen geleidelijk worden Inge houden en door nieuwe vervangen. Olie in het Europees mechanisme DIE TWEE WIELEN AFZONDERLIJK DRAAIEN Onze lezers kennen vermoedelijk het mechanisme van de Raad van Europa, waarvan de zetel te Straats burg is, en waar alle vrije landen van Europa bij aangesloten zijn. Om het in twee woorden te her halen: er is enerzijds een Comité van Ministers waarin elk land, zijn. afgevaardigde ministers heeft, en er is anderzijds de Raadgevende Ver gadering waarin elk land een aantal vertegenwoordigers heeft, proportio neel aan zijn belang. Die twee lichamen zijn in zekere zin een prefiguratie van een super- nationale Europese wetgevende en uitvoerende macht. Zover hebben ze het echter nog niet gebracht, noch in de oprichtingsacte, noch in de werkelijkheid. Practisch is het zo dat de Raad gevende Vergadering zelf, voor haar besprekingen, gebonden is aan een programma dat door het Comité van Ministers wordt opgesteld of goedgekeurd. Zelf mag ze dan ook nog geen aanbevelingen doen aan de regeringen van de deelnemende landen. Ze brengt alleen advies uit bij het Comité der Ministers, die dan op hun beurt, indien zij het nodig oordelen, aanbevelingen doen. Wat wil dat zeggen? Wel, dat de Diksmuide is een stil stadje in onze Westhoek en er gebeurt niet veel. Maar als er iets gebeurt ruikt het er naar dynamiet. Verleden week is Diksmuide weer het middenpunt van de belangstelling ge worden door een belangrijke overval met diefstal bij klare dage ge pleegd. Op Paaszondag wordt over geheel het Vlaamse Land weer het Blindenbloempje verkocht ten voordele van Licht en Liefde Gij kent allen dit mens lievend werk, het énige in ons land, dat zich ernstig bekommert om de geestelij ke en culturele zowel als de stoffelijke en sociale noden van degenen die wel het hardst beproefd zijn in dit leven: de BLINDEN! Steunt dan allen dit edel werk, door het kopen van het kleine, paarse BLIN DENBLOEMPJE! Zo brengt gij LICHT zo brengt gij LIEFDE in geest en hart van onze blinde bescherme lingen VOORBEREIDING VAN DE OVERVAL Begin verleden week werd een on gunstig uitziende kerel opgemerkt die :n en rond de post rondneusde; om zich een houding te geven kocht hij een klein aantal postkaarten en post zegels. Hij sprak Frans. Donderdag 30 Maart 1950 waren zij dan met drie mannen, jonge kerels van ongeveer 22 jaar. De persoon die vroeger in de week was komen pools hoogte nemen was er weer bij. Er moet hen echter iets verdacht zijn voorgekomen, want één van de drie verliet aanstonds het postgebouw en zijn twee maten volgden hem iets later. Het schijnt dat die onguur uitzien de voorpost eveneens in een bank te Diksmuide is gezien geworden. DE OVERVAL Vrijdag 31 Maart dan, ongeveer 11.53 u., komt een grijze Chevrolet de Grauwe Broederstraat ingereden, slaat de Oostvesten in en komt terug voor de post staan. Onmiddellijk springen er drie jonge kerels uit, waarvan twee gemaskerd en één niet, één van hen heeft een helm op en één heeft de armen over de borst gekruist en verduikt een mitraillette. Toevallig komt de dochter van de postmeester, Mej. Gaby Imant, thuis als zij de drie schelmen uit de auto ziet springen. Zonder zich te bezin nen snelt zij voorbij de auto naar een deur verder in de straat waar de briefdragers toegang hebben tot de post, werpt de deur open en roept: «Papa. een overval!» Ongeveer ge lijktijdig vallen de kerels binnen langs de deur waar het publiek toe gang heeft en verwittigt Mej. Imant haar vader langs de andere deur. Zodra zij binnen zijn schuift de laatste de grendel op de buitendeur. Zij zien echter dat hun overval moet gesignaleerd zijn, want nog juist be merken zij de postmeester en een briefdrager die langs achter weg vluchten, terwijl twee bedienden zich achter de loketten op de grond laten vallen, ml. Marcel Huyghe en D'Hul- ster van Vladslo. Waren op dit ogenblik in de post: de postmeester, briefdrager A. Van Ryckegem, 3 postbedienden: hh. Du bois, Huyghe en D'Hulster, en twee klienten, meester Vlaemynck en de hr. Alfons Vandenbussche. Onmiddellijk schieten de boeven op de vluchtende postmeester en door de houten afsluiting van de loketten op de twee bedienden die zij menen hun wapens te zien grijpen. Het mag als een wonder heten dat deze twee be dienden het er levend van af ge bracht hebben, want de kogels zijn nevens hun hoofd in een stoel blij ven steken. Daarop geven zij bevel aan Marcel Huyghe de deur nevens de guiehet- ten te openen maar deze weigert. Zonder tijdverlies stampten zij de deur in en één klimt over de houten afsluiting. Zij dringen Marcel Huy ghe tegen de muur en met de revol ver op de borst bevelen zij hem: Votre argent!» Ondertussen lopen zij rond en maken'een hels lawaai om paniek te zaaien en spreken onder elkaar een echt brabbel- en boeven- taaltje. Op een nieuwe weigering van de be diende ledigen zij daarna zelf de kassen van de twee bedienden, wat hen een 233.000 fr. opbrengt, ter wijl zij van meester Vlaemynck nog 5.000 fr. medenemen. Verder wisten zij de hand te leggen op een aantal checks en papieren ter waarde van 70.000 fr., waarmede zij echter niets zijn maar welker verdwijning de comptabiliteit van de post erg be moeilijkt. MOEDIG GEDRAG VAN DF, POSTMEESTER EN Z'N DOCHTER Samen met briefdrager Van Ryc- kegem was de postmeester langs achter weggevlucht. Hij had daarbij op het oog van buiten hulp te halen en terzelfdertijd de sleutels van de brandkast in veiligheid te brengen. Deze koffer bevatte voor ongeveer 50.000.000 fr. aan fiscale zegels. Hij snelt naar het huis over de post, bij de heer Vanhee, gewestelijk ontvanger. Deze repte zich naar bo ven om zijn revolver, maar als hij terug is komt hij nog juist op tijd om de auto te zien wegrijden. Van haar kant liep Mej. Imant, na haar vader gewaarschuwd te hebben, voorbij de auto naar huis. Zij komt nog net op tijd om haar moeder te gen te houden die, gealarmeerd dooi de schoten, juist van plan was langs de deur waarlangs de postmeester rechtsreeks toegang heeft van zijn huis tot de post, te gaan zien wat haar man overkomen was. Juffr. Imant had de tegenwoordigheid van geest haar moeder en haar jongere zuster in de hoi te duwen. (Zie vervolg 2» blad). regeringen gebeurlijk aan zich zelf aanbevelingen doen. Inderdaad: elke regering heeft haar vertegenwoordi ger in het Comité der Ministers en als de aanbevelingen van de Raad gevende Vergadering haar niet aan staan. dan vertikt de minister in kwestie het en komt liet niet tot een aanbeveling door het Comité waar de regel der unanimiteit in ere wordt gehouden. V ziet dus: die procedure heeft de gebreken van haar gaven, t.t.z. dat de grote voorzichtigheid leidt tot grote ondoelmatigheid. In feite beraadslaagt de Raadge vende Vergadering over punten waarover de betrokken regeringen het eens zijn, en dan bestaat er nog de aanvullende veiligheidsklep van de aanbevelingen door dat zelf de Comité en door dat Comité al leen. Comité en Raadgevende Vergade ring zijn dus twee wielen van een zelfde mechanisme die onafhanke lijk draaien in zekere zin, of juister gezegd: er is maar één wiel dat op de slingerbeweging invloed uitoefent, teriüijl het andere slechts dient om de koekoek te doen roepen... wan neer het eerste wiel het tweede wiel wil in beweging brengen. Aldus is het duidelijk dat men: 1) nog niet ver op weg was naar de tverkelijke Europese Unie, en 2) niet lang op diezelfde manier kan voort- werken. Tezelf dertij de waren er dan nog een aantal moeilijkheden die dien den opgeruimd te worden. Er waren wieltjes die ontbraken, en andere waarvan de beweging door een wiel tje van een ander mechanisme wer- d:n tegengewerkt. Er was inder daad nog geen plaats voor Duitsland en het Iberisch Schiereiland. Ter wijl er anderzijds wrijving was tus sen de E.O.E.S (Europese Organisa tie voor Economische Samenwer king) en de Raad van Straatsburg. OLIE IN HET MECHANISME De jongste besprekingen te Straats burg hebben getracht aan al die pro blemen een begin van oplossing te geven. Het Comité van Ministers gaf toe dat er een nauwer contact moest be staan tussen dit Comité c:i het Par lement van Straatsburg, en dat het niet uit te houden was dat de mi nisters alleen en eigenmachtig het programma van de Raadgevende Vergadering bepaalden. De ministers hebben dan ook vier van hun leden aangeduid om met een delegatie van de Raadgevende Vergadering te confereren over dit punt. En men liet er geen gras over groeien. De beide delegaties kivamen onmiddellijk samen. Als eerste punt op de dagorde stond een voorstel van dhr Bevin waarbij een perma nent Paritair Comité zou worden opgericht: 7 afgevaardigden van de Raad en 7 afgevaardigden van het Comité. Dit Comité zou samengeroe pen worden telkens het Comité van Ministers of de Voorzitter van de Raadgevende Vergadering het nut tig zouden oordelen. Geen enkele beslissing zou er bij wijze van stem ming genomen worden. Het Paritair Comité zou eerder pogen betere re laties tot stand te brengen tussen de twee lichamen door het perio- disch onderzoeken van de gemeen schappelijke vraagstukken. De. afgevaardigden van de Raad, wilden dit Comité daarentegen tot een Uitvoerend Comité omwerken en beslissingen nemen bij wijze van stemmen. De ministers zijn het daar mee echter niet eens omdat dit er zou kunnen toe leiden het Comité van Ministers in de minderheid te stellen. In de huidige stand van zaken, menen wij dat zij gelijk hebben, want wij zijn nog zover niet, gevor derd dat alle landen een Europees wetgevend en uitvoerend lichaam erkennen. Dat zal nog 'n beetje tijd vragen. Verder wenste de Vergadering in zage te krijgen van de documenten van de E.O.E.S. Maar ook dat werd hen door de ministers geweigerd. En wel om diverse redenen. In de eerste plaats is er dit: dat de inlichtingen aan de E.O.E.S. ge geven zeer confidentieel zijn en dat geen enkel land bijgevolg wenst dat vreemden zich daarin zouden men gen. En verder is er de volgende moeilijkheid: dat de landen van de Raad van Europa niet dezelfde zijn als de landen van de E.O.E.S. Tenslotte is er ook de uitnodiging die gericht werd tot de regeringen van het Saarland en van West- Duitsland om, als geassocieerde le den, deel te nemen aan da werk zaamheden van de Raad. West- Duitsland zou 18 leden krijgen, zo als Engeland, Frankrijk en Italië, en het Saarland 3, zoals Luxemburg en IJsland. Beide landen zouden echter niet vertegenwoordigd ajn in het Comité der Ministers. Het lijdt nu geen twijfel dat het Saarland op die uitnodiging zat in gaan. Of West-Duitsland hetzelfde zal doen is nog een open vraag. Of ficiële reacties zijn er nog niet. Men wacht eerst de officiële mede deling af. Maar intussen zijn er reeds geruchten volgens dewelke Dr Adenauer en het West-Duits parle ment zouden wachten stelling te ne men tot na de Vergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken van de U.S.A., Canada, Engeland en Frankrijk in de loop van de maand Mei. Intussen is het plezant op te mer ken dat dhr Spaak intussen 'n grote voorstander geworden is van de in trede van Duitsland in de Raad. dan wanneer hij, verleden jaar in Juli Augustus, nog verklaarde dat men daarmee nog enkele jaren moest wachten. Vanwaar die ommekeer? Heel eenvoudig: verleden jaar wa ren Engeland en Amerika er nog te gen, nu zijn ze er voor. Dat is zo gelijk in de Koningskwestie bij ons. Dhr Spaak was immers niet al leen onze minister van Buitenlandse Zaken, maar is steeds meer de mi nister van de zaken van het bui tenland. (Zie vervolg 2* blad) Het bootje en het lijk van Julien Popieul aangespoeld. Wij brachten verleden week relaas over de geheimzinnige verdwijning van een zeilbootje met twee per sonen bemand en dat Zondag 26 Maart, in de voormiddag Oostduin kerke verliet. De bevoegde diensten die vruchte loos opzoekingen deden met alle mogelijke middelen, werden meer en meer overtuigd dat de zee opnieuw slachtoffers geëist had. Vrijdagavond had men zekerheid nopens het tra gisch lot van beide personen. De familie en de politie werd vanuit Zuidcote (Kales) verwittigt dat een bootje met allerlei gerief was aan gespoeld, alleen de mast en het zeil waren verdwenen. Volgens de eerste vaststellingen blijkt vast te staan dat het bootje niet zou gekanteld zijn. Zaterdagmorgen werd aan de standnetten van dhr Ollieux het vis net van het weergevonden bootje ge vonden. Nog verder zou de zee haar ge heimen prijs geven. Zondagmorgen te 6,30 u., dus een week na de ver dwijning, werd bij laag water het lijk van Julien Popieul ontdekt op het strand van St André-Péniche bij Oostduinkerke. Zijn uurwerk stond stil op 1,22 u., dit zou dus het ver moedelijk uur van het ongeluk zijn. Het lijk werd door het parket, als mede door dhr Leclef, Waterschout te Nieuwpoort, geschouwd. Onder zeer grote belangstelling had Woensdag de begrafenis plaats van Julien Popieul. Het stoffelijk over schot werd gedragen door vier vissers. Het Gemeentebestuur en de Mari tieme Kringen waren vertegenwoor digd.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 1