ONKRUID! Na vier weken nog geen oplossing der Regeringscrisis Onbeschofte Taal! Afschuwelijke moord te Bijverinkhove Pater Lombardi komt De houding van de Koning Steekt Télé-Rijsel 15 April van wal Toeristische Dag te zijn leper Uiterste verzoeningspogingen vertragen de vorming der Regering West-toerism hield Hi'', ST UUR en RKDACTTE: Gasthuisstraat 19, Poperinge Telefoon Nr 9. Postcheek 47.63.60. KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE EN OMSTREKEN ONZE 4 UITGAVEN t 46" JAAR. N' 15. ZATERDAG nrRIL 1950 Prijs per Nummer: 2 Fr. Hij zal spreken op de Eerste Meivaart der H. Hartebonden te Dadizsle Socialisten en liberalen blijven koppig gekanttegen'sKoningsterugkeer Jlrm Vlaanderen Hedwige Varatilcke vergiftigde haar man op Goede Vrijdag De daderes bekent haar gruweldaad Televisiebeelden van 819-definitie weldra in ons bereik In alle geval regelmatige uitzendingen vóór einde April LAATSTE BERICHTEN HEER VAN ZEELAND DRINGEND DOOR DE KONING ONTBODEN De Prins-Regent schorst zijn raadplegingen. TELE - R'JSEL yjf Iepervstad en de M est-Vlaamse Bergen in het brandpunt der belangstelling BUITENLANDS OVERZICHT DE HANDELSFOOR TE IEPER BEDREIGT DE TELEVISIE DE DUIVENSPORT? ..I.,it jiumiiwiiii»in———»—— ABONNEMENTSPRIJS 1950 België tot Nieuwjaar 76 fr. Belgisch Congo 3.— fr. p. week Frankrijk Holland 3.— fr. p. week Andere landen 3.50 fr. p. week Aangesloten bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. HET POPERINGE (met randgemeenten). IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem-Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Diksmulde en randgemeenten). IE mniHEEMUt 15 Verantwoordelijke Uitgever: J. Sansen, Gasthuisstraat 19, Paperingt Ik heb tweemaal dat rood gedoe gelezen. Tweemaal, want ik kon het maar niet geloven dat 't mogelijk was in onze tijd zoveel dwaasheid opeen te duwen. Dat gedichtwerd gedrukt de week na de Volksraadpleging'; de... dichter was meer dan een beetje ontstemd over den uitslag. Ge moet weten dat de Socialisten aan hun leiders en propagandisten hadden wijs gemaakt dat de Koning nooit meer dan 46 van de stemmen kon halen en daar! 46?... de vijan den van de Koning haalden er hoop en al... 42! Na zo 'n tegenslag, een onverwachte davering, kan 't inder daad wel gebeuren dat ge overstuur geraakt. En die... dichter, diep on der den indruk moest zijn teleurstel ling uiten in verzen. Vlaanderen gaf aan Leopold meer dan 70 De dichter zou eens onderzoeken van waar die stemmen kwamen en zijn hert lossen in verzen. Hebt gij ze ook tweemaal gelezen? 't Is waar, ik had in de Volks macht een paar van die verzen ge lezen Van kajotters en hysterieke sno.ters, van de goede brave boer en de laat bekeerde hoerKijk uit in de Volksmachtantwoord de kortweg: «al de anderen, de niet bekeerde hoeren incluis, hebben dus neen gestemd Maar nu ik heel dat meesterstuk toegezonden werd, moest ik het toch eens zelfs tweemaal lezen voor ik al de gal, al de haat, al de verbeten heid, al de woede en al de... dwaas heid er uit haalde! Arm Vlaanderen; met zijn pas ters, kerken, kwezels en nonnen, kos ters theocraten, volksverbonden loe ders, zedenadel-hoeders, dwaas land van klerikaal geknoei, van herders en prinsessen met... luizen in hun tres sen Zou dat van een werkman geschre ven zijn? Wat zou het wel! Van een van hun gewone propa gandisten? Wat zou het wel! Dat komt van iemand die lang naar school liep, van een... gediplo meerde, van een... intellectueel... Dat Is 't juiste woord! Kijk maar eens hoeveel woorden ge vindt die voor onze gewone mensen helemaal vreemd ztjn. Dat komt van een in tellectueel, van een fijn-beschaafde menheer. Ziet ge hem voor U? Een net geklede menheer, die be schaafd spreken kan, een soort évo- lué, zoals ze dat noemen in Congo, met heel veel manieren; zeker een produkt van onize neutrale school, waar men veel eerbied ingeprent wordt voor andermans opirtle. Zou hij zelfs niet meer zijn dan een pro duct? Ook zo'n beetje... producent? Het vers immers riekt naar iets der gelijks. En die intellectueel moet in Voor Allenmeehelpen aan de ontvoog ding van de arbeiders, moet mee hel pen aan de beschaving, aan de kul- turele ontwikkeling van ons Vlaams volk. Wat zoudt ge er dan wel van den ken? Begrijpelijk Is het wel dat die Seigneur over het hoofd geslagen was door die Volksraadpleging. Maar dat hij zoveel... gemeenheid, zoveel grofheid, zoveel gal, zoveel haat niet uit zijn pen, maar uit zijn gemoed zou lossen? Is dat nu eigenlijk het niveau van beschaving dat het socialisme wil be reiken in dat arm Vlaanderen? Is dat de voorm van broederlijkheid die de Socialisten in dat arm Vlaande ren wensen in te voeren? Beeld U dan maar in, dat er in Vlaanderen slechts 24 mensen zijn die niet behoren tot die massa die bedolven wordt onder de gal van dien Seigneur. Wat is die schaduw van de Kardinaal lang! A Kom, zien we de zaak in van de andere zijde. Zo worden de arbeiders opgeruid door die zogezegde... intellectuelen, die minder fatsoen en minder eer lijk zijn dan de minste onder de ar beiders. Is het dan te verwonderen dat de arbeiders doorheen heel ons land er beginnen genoog van te krijgen Met gemeenheid, grofheid, met haat en gal worden hun belangen niet bevorderd. Ja, 't is wel waar, onze Vlaamse arbeiders keren hoe langer hoe meer hun rug naar die kliek van Voor AllenNoch met werkstakingen, noch met... verzen tegen de Koning is het belang van de arbeider ge diend, wel de politiek van de leiders en 't slecht humeur van de poëten. Als dat maar de armoede is van Vlaanderen, zich niet te laten foppen door zwendelaars en intellectuelen als die fameuze dichter... 't blijve nog lang... arm. En die dichter paaie zich zelf met het kiemen van de rode bloei in Vlaanderen. Ook de arbeider weet hoe langer hoe meer dat heel dat rood gekiem en die rode bloei... on kruid is. en rukt het uit! PË VLAMYNCK. Kort voor het verschijnen van ons blad bereikt ons esn tele fonisch bericht van Z. E. P. De Clippele S. J. waarin het heet dat E. Pater Lombardi, die reeds al predikend Italië, Oostenrijk, West-Duitsland, Frankrijk en zelfs een deel van Amerika doortrok als een ware Kruis vaarder, voor een achttal dagen naar ons land komt tegen het einde van April en begin Mei. Op 1 Mei zal Pater Lombardi, die wonderwel verscheidene ta len spreekt, de bedevaarders der Eerste Meivaart te Dadize le in het Nederlands toespreken. In een volgend nummer ko- inen we nog terug op deze grote figuur. MOEIZAME VORMING VAN EEN REGERING Sedert Donderdag 6 April, werd bijna iedere dag de vorming van de nieuwe regering aangekondigd, maar telkens werden de zaken verder uit gesteld. Inmiddels werd Vrijdag 7 April, een mededeling verstrekt door het Secretariaat des Konings waarin de Vorst nog eens duidelijk zijn houding omschrijft. De hr van Zeeland, cabinetsvor- mer, heeft in de avond van E n- derdag, 6 April, een onderhoud gehad met 's Konings secretaris, tijdens hetwelk de toestand werd onderzocht. De secretaris van de Koning heeft vanwege de Koning opdracht gekregen te verklaren, dat de politieke crisis dreigt aan te slepen tot groot nadeel van het land. De Koning bevestigt de verkla ring. die hij aan de voorzitters van de Wetgevende Kamers heeft af gelegd en waarin hij er aan her innerde dat het aan het Parlement behoort, een einde te maken aan de crisis, door zich uit te spreken over de kwestie of er al dan niet reden toe is, het einde van de on mogelijkheid te regeren vast te stellen, door de wet van 19 Juli 1945 toe te passen. Welke ook de beslissing van het Parlement weze, de Koning heeft zijn wil te kennen gegeven, zich daarbij neer te leggen. Zo;ang het Parlement zich niet heeft uitgesproken, zou de Koning geen enkele beslissing van politieke aard kunnen nemen. Slechts zo het Parlement het einde van de onmogelijkheid te regeren vast stelt, zai de Koning aldus in zijn prerogatieven hersteld, met de ver antwoordelijke regering de maatre gelen overwegen, die de toestand gebeurlijk zal gebieden, waarbij hij enkel zal rekening houden met 's lands belang. DE LIBERALEN WEIGEREN HUN MEDEWERKING Vrijdag, 7 April, ging een Liberaal In bovengaande artikel spreekt Pé Vlamlnckover een staaltje van socialistische cultuur: een ge- dich, dat verscheen in het socia listisch weekblad Voor Allen de Zondag na de Volksraadpleging. Wij drukken dat gedicht hier let- lerlij over: Arm Vlaanderen, arm land van pasters en kajotters, van kerken t' allen kant, van hysterieke snotters, van kwezels en van nonnen tiaar middeleeuwse trant, van domme ja-pionnen in clcricale hand, van kosters, theocraten, van schapen zonder wol, geschoren door prelaten met de hulp van een kreol. va. volksverbonden loeders, van de goede brave boer, van zedenadellioeders en de laat bekeerde hoer. O. Vlaanderen, o land, van goedgelovige dwazen, die zonder koning bij de hand uw schapen niet kunt grazen; dat sprookjes drinkt als wijn van herders en prinsessen. Ziet gij, verblind door schijn, geen luizen in hun tressen? Dwaas land, dat al wat vrij is belemmert in zijn groei, dat tempert al wat blij is in clericaal geknoei. Trots alles, Vlaanderen, in uw schoot, kiemt de rode bloei... ondanks de purperen schaduw van kardinaal Van Roey. PRODEST. We vragen onze Lezers ons te wil len verontschuldigen over die onbe schofte taal, maar we willen hun dit staaltje van Socialistische Volks opleiding mededelen om hun eens te tonen hoe gemeen de socialistische Leiders kunnen zijn, wanneer ze, in een vlaag van rechtzinnigheid, hun gal uitspuwen en zich tonen ge lijk ze van binnen eigenlijk zijn. Het rustige Gijverinkhove werd op Goede Vrijdag 7 April des avonds in opschudding gebracht door het plots overlijden in geheim zinnige omstandigheden van een graaggezien man, Jozef Barrezeele. Wie kon vermoeden dat er zich achter de stille muren van de landelijke herberg Het Patersvatjeop Weegschede zo een vre selijk drama afgespeeld had. Wie durfde er veronderstellen dat een goedaardig man die zich van 's morgens vroeg tot 's avonds laat af sloofde voor zijn vrouw en vier kleine kindjes, koelbloedig zou ver moord worden door haar die voor hem de sterkste steun in het leven moest zijn? Zeker, Hedwige Vantilcke had geen te beste naam, want verspilzucht en ontrouw waren de enige woorden die in staat waren om haar karakter uit te tekenen. Maar de brutale feiten hebben el kaar opgevolgd in snel tempo en reeds Dinsdagnamiddag, nog voor dat de plechtige lijkdienst voor het ongelukkige slachtoffer gecele breerd werd, had Hedwige Vantilcke, verpletterd onder de opgesta pelde bewijzen tegen haar ingebracht, voor de onderzoeksrechter be kend haar man vergif te hebben toegediend. Zij zegde het cynisch en brutaal: ik heb hem een pil gegeven. EEN ONGELUKKIG GEZIN Het gezin Maur. Barrezeele-Vantil- cke baatte op Weegschede te Gijve rinkhove een landelijke herberg uit: «Het Patersvatje». De man was op de gemeente bekend als een naarstig werker; hij verrichtte landwerk bij de landbouwers der gemeente. «De man was te fraaivertelden ons de geburen. Sedert acht jaar getrouwd met Hedwige Vantilcke, kende het gezin echter niet het geluk dat men er mocht verwachten, want Hedwige Vantilcke sprong zeer kwistig om met het zuur verdiende geld. Vier kindertjes, respectievelijk 6, 5, 4 en 3 jaar oud, vermochten niet de vrouw tot bezinning te brengen. Met echtelijke trouw nam Hedwige Van tilcke het niet zo nauw zodat zij zelf de vervreemding tussen haar en haar man voltrok en haar echtge noot als overbodig ging beschouwen. Maur. Barrezeele, zag niets erg in haar handelingen en hield veel van zijn levenslustige vrouw. Hij be merkte niet eens dat de bezoeken van zekere A. Van de Walle uit Hoogstade al te veelvuldig werden. Van de Walle bleek voor Barrezeele een zeer gedienstig man te zijn, want Van de Walle kwam hem re gelmatig helpen om zijn hof te on derhouden. DE TRAGISCHE GOEDE VRIJDAG Hedwige Vantilcke zon op midde len om haar man te doen verdwij nen op een manier dat niemand er erg zou in vinden. Donderdag 6 April bleek ze het zeer druk te hebben. Netheid in huis was ze niet gewoon, maar Donderdag werd alles bizonder zorgvuldig gekuist. De kamers wa ren nu eens kraakzindelijk in orde. Er zou immers volk in huis komen. Wie het zou zijn kon haar argeloze man niet vermoeden. Vrijdagmor gen ging zij bij geburen om wat ge wijde palm. 't Moet maar een klein takje zijn zegde ze. ...Dat zelfde tak je stond 24 uur later in het glas met wijwater bij de doodsponde van haar man. Vrijdagavond kwam Maur. Barre zeele thuis van zijn werk bij land bouwer De Wulf. Hij bracht nog een schoon stuk vlees mee voor zijn ge zin, want met Paasdag moest er iets goed op tafel komen. Hij had het avondmaal gebruikt op de hofstede waar hij werkte. Zijn echtgenote bood hem bij de MAURICE BARREZEELE het ongelukkig slachtoffer van de weerzinwekkende vergiftigingszaak te Gijverinkhove. thuiskomst een kopje cacao aan. Hier in echter zou zij een verraderlijk ta blet gedaan hebben. Zoals naar gewoonte hield hij zich nog wat bezig met kleine huishoude lijke werkjes, hakte wat stoofhout en wijl het een zachte avond was sloeg hij nog een praatje met de geburen. Plots voelt hij zich onwel, treedt in huis en gaat te bed liggen. Hier zou hij zo plots, zonder overgang, hij de kloeke gezonde man, zijn vrese lijke doodstrijd beginnen. Verschrikkelijk was die doodstrijd, want de geburen hoorden de man kermen. Dr Snick uit Lo die haas tig bijgeroepen werd, wees er de vrouw op dat haar man ernstig ziek was en dat de E. H. Pastoor diende geroepen te worden, indien de toe stand van de zieke mocht vererge ren. Rond 22 uur greep de vreemde kwaal woest om zich heen, het zieke lichaam zwol op. E. H. Pastoor Fla- mand, die bijgeroepen werd, kon en kel nog het H. Oliesel toedienen, ter wijl Maur. Barrezeele in de ijselijk- ste pijnen de geest gaf. Het lijk was stram en stijf terwijl het nog warm had, vertelde een gebuur die aan het lijdensbed stond. (Zie vervolg 2" blad). Congres door. Hier bleken alleen de Brusselse en Waalse Liberalen het hoge woord te voeren. De Vlaamse Liberalen lieten zich onbetuigd en bleven op de achtergrond, op uit zondering van de Liberale volksver tegenwoordiger Lahaye, die er op wees niet koningsgezind te zijn ge worden omwille van een ministeriële portefeuille (dit in tegenstelling met Van Glabbeke). Ik ben Koningsge zind uit principe, zo zegde hij, en wil het woord aan de kiezers gegeven niet breken. Aan het slot van hun debat heb ben toch alle Liberalen de motie goedgekeurd waarin aan de Liberale parlementairen de deelname aan de regering, die de Koning onvoorwaar delijk laat terugkeren, verboden wordt. 48 UREN UITSTEL Toen dhr Van Zeeland Zaterdag bij de Prins-Regent zou gaan om zijn regering voor te stellen, bleek het dat deze regering nog niet hele maal gevormd was en vroeg de for mateur 24 uur uitstel. Hiervan maak te de Prins-Regent 48 uren om het Paas-week-end niet te storen. De hh. Pirenne en Weemaes reisden gedurende de Paasdagen over en weer naar Pregny. Drukke onderhandelingen bleken gevoerd te worden doch over dit alles werd geen enkel communiqué verstrekt. Toen Maandag en Dinsdag aan gekondigd werd dat de regering ge vormd was, bleek dit telkens vals alarm te zijn. Dinsdag scheen de toestand uiterst verward en bleek het dat dhr Van Zeeland mislukt was in zijn opdracht zonder dat hij hiervan ontheven werd. NIEUWE RAADPLEGINGEN Woensdagmorgen begon de Prins- Regent nieuwe raadplegingen. Op nieuw werd van voorafaan begonnen, de voorzitters van Kamer en Senaat, de voorzitters van de onderscheiden politieke partijen werden ontvangen. In de loop van Woensdag echter, vergaderden ten huize van dhr Eys- kens, de hh. Eyskens, Van Zeeland, Devèze en Spaak. (Zie vervolg 4° blad). Donderdagmorgen werd Heer Van Zeeland bij hoogdringendheid door de Koning naar Genève oqtboden. Te 9.20 uur vertrok de for mateur per vliegtuig naar Génève, waar hij even vóór 12 uur toekwam in gezelschap van de HH. Pirenxje en Weemaes, secretarissen van de Koning. Hij had een eerste onderhoud met Koning Leopold te 16.50 uur; een tweede zou volgen kort voor 19 uur. Reuter meldde Vrijdagmorgen dat ddt onderhoud ongeveer 5 uur geduurd heeft. Gemeld werd' dat ook Vrijdag Heer Van Zeeland nog door de Koning zou ontvangen worden. Inmiddels heeft de Prins-Regent sedert Donderdagmorgen zijn raadplegingen geschorst. ACTÏÊRADiuS: 30 Kim, 50 Kim, 8o Kim KWMOST 'Ht-T RIM Bet bovenstaande kaartje geeft de lezer een duidelijk beeld over het straalbereik van Télé-Rijsel met de ver scheidene kringen van 30, 50 en 80 kim. ledereen zal op deze manier z'jn kansen kunnen wikken en wegen wanneer hij, gewapend met een Télé-ontvanger volgens 819 definitie, aan de slag zal gaan. Het doet wel zonderling aan wanneer men al rijdend en Kotsend door de streek, die streek die men ontelbare malen koort sig doorkruiste, plots van een meerijdende vriend te horen krijgt: Stop even en laat ons eens kijken, wat is het hier mooi, ziet gij dat dan niet. Om er beschaamd van te worden, ware het niet dat men zich redden kan met: «We zijn dat zó gewoon geworden dat we het niet meer zien...» Die vrienden die met ons meereden Woensdagnamiddag, in die lange sliert van auto's die van uit leper de West-Vlaamse Bergen doortrokken, waren confraters-journalisten, die samen met de ge nodigden te leper de Toeristische dag meegemaakt hadden die West- Toerisme er gehouden had. In drie uitgebreide reportages over het televisieprobleem, brachten we onze lezers een uitgebreide documentatie over de huidige stand inzake televisie. Op het actief der practische verwezenlijkingen moch ten we totnogtoe schrijven: Téié-Parijs en l'élé-Vatikaan, beide echter nog onbereikbaar voor onze streken. Thans werd een nieuwe, gewich tige stap gezet op de trage ontwikkelingsweg der nieuwste moderne uitvinding: Télé-Rijsel steekt van wal! Bij onze Noorderburen werden de laatste weken ook ernstige experimenten doorgevoerd maar onze streken blijven er van verstoken en de beelden kunnen niet bogen op de verfijning van deze die naar de 819-definitie uitgezonden worden. Nederland houdt zich aan de 625. Het definitie-probleem is nog niet opgelost, ons land nam nog geen beslissing maar we kunnen thans toch onze aandacht wenden tot Télé-Rijsel, die met de 819-definitie zijn intrede doet in het luchtruim. IN HET BELFORT TE RIJSEL Het statige Belfort te Rijsel werd uitgekozen om de televisie-antenne te dragen die de Noord-Franse in dustriecentra van televisie-uitzendin gen zou bedienen. Zoals we reeds vroeger schreven speelt de hoogte een zeer gewichtige rol in het vraag stuk der draagwijdte van de televi siebeelden Het Belfort te Rijsel leent zich uitstekend voor deze taak. Einde Maart begon men met het monteren van de zender en der studio's die een zeer ingewikkeld geheel uitma ken. Door de diensten van «La Radio- Industrie die de zender leverde en plaatste worden thans reeds de eer ste proeven genomen op beperkte sterkte. De officiële openingsdatum die eerst op Pasen werd vastgesteld werd uitgesteld. Naar wij uit bevoeg de bron te Parijs vernemen, werd de openingsdatum vastgesteld rond 15 April. In ieder geval zullen de regel- In het kader der Ieperse Handels foor, de Paasdagen eigen geworden, werd de laatste dag voorbehouden aan de tak ToerismeDe Heer Gouverneur zal het wel aangevoeld hebben dat er in het Zuiden van zijn Provincie iets aan het roeren was, want tweemaal, met amper een viertal dagen tussen, moest hij de zuidelijke richting in, eerst voor de opening der Handelsfoor op Witte Donderdag jl., een tweede maal Woensdag 12 April jl. voor de Toe ristische Dag, welke West-Toerisme, in samenwerking met de Vereniging van Vreemdelingenverkeer (V.V.V.) er georganiseerd had. We menen er echter vast van overtuigd te mogen zijn dat dit hem niet te zwaar zal zijn gevallen, wanneer we even een paar jaartjes achteruit zien en vast stellen wat er in West-Vlaanderen reeds, op zijn initiatief en onder zijn impuls, op propagandagebied voor toerisme verwezenlijkt werd. DE STUDIEZITTING Te 10 uur had in de Raadzaal van het Stadhuis de bijeenkomst plaats. Tal van personaliteiten hadden de oproep beantwoord en benevens de Heer Vanderghote, Burgemeester, die de vergadering voorzat, bemerkten we de Heer Gouverneur der Provin cie, Ridder P. d'Outryve d'Ydewalle en Heer L. Lagasse, secretaris van West-Toerisme. Ook de Provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Lim burg en Henegouwen waren er ver tegenwoordigd door 't zij hun Pro vinciale Voorzitter, 't zij hun Secre taris. We troffen verder de H.H. Gof- fin en Verhé aan, respectievelijk Raadgever bij het Commissariaat- Generaal voor Toerisme en Inspec teur van West- en Oost-Vlaanderen bij zelfde instantie. Verder nog: de Hr Ellebout, Voorzitter van de Ho- teliersbond der Kuststreek; V.V.V.- Afgevaardigden uit Koksijde, Oost ende, Brugge, Nieuwpooi't en Ocst- duinkerke; de V.V.V.-Afgevaardig- den uit leper, de HH. Vandeweghe, Heursel, Bulcke en G. Odent; de Voorzitter van V.V.V.-West-Vlaamse Bergen, Heer Burgemeester Bruneel de la Warande uit Kemmel; Volks vertegenwoordiger Missiaen; Besten dige Afgevaardigden Smissaert en Bcssuyt en de Prov. Raadsleden de HH. Oapoen en Maes; Arrondisse mentscommissaris Tombeur; de H.H. Burgemeesters van Blankenberge, Wenduine, Lo; de H.H. Robyn, De- hem en Muiier, schepenen der stad, en de Heer Voorzitter der Ieperse Handelskamer Heer Glisscux, met zijn secretaris Heer G. Fsys. Het was Burgemeester Vandergho te die de genodigden welkom heette en dankte om hun reis naar het verre leper; feit waarin hij het be wijs vond van de genegenheid die ze voor West-Toerisme koesteren. Na nog op de samenbundeling der krachten, voor wat de verdere op bouw en bloei van het Toerisme in de streek betreft, beroep gedaan te hebben, verleende hij het woord aan de Hr Gouverneur die op zijn beurt, thans in korte maar rake bewoor- (Zle vervolg 5' blad). Het Vijf en Twintigste Uur 1 CONFERENTIES EN CIJFERS De Roemeense schrijver (in Frank rijk gevlucht), C. Virgil Gheorghiu, bracht een boek op de markt dat thans veel opgang maakt en waar van ook de Nederlandse vertaling wordt aangekondigd: Het vijf en twintigste uury>. Die titel is symbolisch. De schrij ver wil zeggen dat het geen vijf minuten vóór twaalfmeer is, zoals dikroijls wordt gezegd om aan te duiden dat het gevaar groot is en dat wij maar over zeer weinig tijd meer beschikken indien wij dat ge vaar nog willen keren, maar dat het reeds tivaalf uur, of vier en twintig uur voorbij is, en dat wij leven in het vijf en twintigste uur, het uur waarin het reeds te laat is om nog degelijk het gevaar te kunnen be strijden. De thesis van het boek, en zijn ge schiedenis, bewegen zich wel enigs zins op een ander plan dan dat van de verdediging van het avondland en de vrijheid tegen de communisti sche springvloed, maar de kern van de vraag is en blijft dezelfde: is het te laat om de waarde van de mens nog te redden tegen het autoritaris me, is het te laat om de mens nog de techniek te laten domineren of is het reddingsloos andersom beslist? Die vraag rijst van zelf wanneer wij denken aan de Amerikaanse mi litaire hulp aan Europa (en ook aan het Verre Oosten) en aan het Atlan tisch Pact. In dat licht bekijken wij dan ook de jongste conferentie van de elf mogendheden van het Atlantisch Pact die vóór veertien dagen te Den Haag doorging. Over die conferentie werd niet veel gerept, tenzij bij ons waar dhr De vèze er misbruik trachtte van te maken in verband met de konings- kuestie. Dat er over een militaire confe rentie niet veel gezegd wordt is be grijpelijk, tenminste voor ivat de technische details en de cijfers aan gaat. Maar zonder dat er veel verteld werd, weten wij toch genoeg wat er gebeurd is. De nutteloze phrasen en complimentjes van de een aan de andere ter zijde gelaten, moet deze vergadering vooral in het teken ge staan hebben van het zoeken naar onderling en wederzijds vertrouwen. Dit wil practisch zeggen dat de West- Europese landen zeer weinig vertrou wen hebben in zich zelf en in me kaar en dat ze zich afvragen of ze er mogen op betrouwen dat de U.S.A. sterk genoeg is om hen bij te springen indien ze ooit door de Sovjets worden aangevallen. Sedert het afsluiten van het At lantisch Pact is er inderdaad een nieuw feit dat niet van aard is om West-Europa een hart onder de riem te steken: het feit dat ook de Sov jets over atoombommen beschikken. Inderdaad, waar West-Europa vroeger met tinnen soldaten tegen een millioenenleger van Oost-Europa genoeg had, omdat het de exclusivi teit bezat van de A-bom, daar is alles plots anders gewordennu het Kremlin ook A-bommetjes heeft. Nu moet weer divisie tegen divisie kun nen gezet worden, kanon tegen ka non, tank tegen tank en bommen werpers tegen bommenwerper. Wij vragen dan ook aan Amerika niet meer het atoomgeheim niet prijs te geven, vooraleer een degelijk in ternationaal controle-accoord en ont wapeningsverdrag is ondertekend, maar wel dat het zijn industriële inspanning zodanig zou opvoeren dat het gewoonmaterieel genoeg kan produceren om de Russen te over klassen. Nuchtere Europeanen vragen zich inderdaad af, wat wij zullen zetten tegen de Russische luchtvloot die de machtigste ter wereld is, de Russi sche vloot waaraan reusachtig wordt gebouwd, en het Russisch landleger dat op twee maand tijds honderd divisies over Europa kan laten los stormen. En dan gaat men aan het cijferen. En dan blijkt het dat, zo die 100 Sovjet divisies aanstaande maand de aanval tegen ons moesten blazen, wij, goed geteld 15 divisies kunnen in het veld brengen! In detail gezien, geeft dit, volgens Time van 10 April, het volgende: (zie vervolg 2» Wad). In onze locale uitgaven voor leper en Poperinge van verleden week brachten wij verslag uit over de openingsplechtigheden der Handels foor te leper. Hierboven geven we de foto der personaliteiten die bij deze plechtigheid aanwezig waren. Van links naar rechts: Oud- Minister Senator De Man; Heer Glissoux, Voorzitter der Handels kamer en Ere-Voorzitter van het Comité der Handelsfoor; Heer P. W. Segers, Minister van Verkeerswezen; Heer Robyn, eerste schepen der stad en ondervoorzitter der Handelsfoor en Ridder d'Outryve d'Yde walle, Gouverneur der Provincie West-Vlaanderen. Tussen Minister Segers en Heer Robyn bemerkt men Heer Tombeur, Arrondissements commissaris te leper. Zoals het reeds een traditie geworden is, lokte de Handelsfoor duizenden bezoekers naar leper. Alleen Maandag, Tweede Paasdag, het gure weder ten spijt, kwamen meer dan 7.000 bezoekers naar deze belangwekkende tentoonstelling van liet handels- leven der streek matige uitzendingen vóór einde April aanvangen. Vanaf de opening zullen de uitzendingen regelmatig worden. WIE KAN TELE-RIJSEL ONTVANGEN? Een televisie-ontvangtoestel dat voor beelden der 819-definitie ge bouwd is en binnen het straalbereik ligt van Télé-Rijsel kan deze uitzen dingen ontvangen. Het straalbereik van Rijsel is thans 30 km. en zal zo nog enkele tijd blijven Voorzien is echter dat het straalbereik gelei delijk uitgebreid wordt tot SÖ en la ter tot 80 km. Op de bijgaande kaart kunnen de lezers zien welke gebie den onzer provincie in deze verschil lende stralen vallen. Rijsel zal zowel voor het beeld als voor de klank de bandbreedte en golflengten volgen van Télé-Parijs, namelijk; 185,25 Me gacycles voor het beeld en 174,1 Mes voor de klank. HET PROGRAMMA In voorgaande studies wezen wij er herhaaldelijk op dat de program ma-samenstelling voor de televisie zware problemen stelt. Rijsel zal zowel binnen- als bui tenprogramma's uitzenden; 't is te zeggen dat men zich niet zal beper ken tot het uitzenden van program ma's die in het studio samengesteld worden doch dat gebeurtenissen bui ten het studio, zoals sportfeestea, of ficiële plechtigheden, enz... via de télézender de aether ingezonden wor den. De film zal natuurlijk ook zijn rol spelen. Van het ogenblik dat de nodige relais-stations tussen Parijs en Rijsel zullen tot stand gebracht zijn, zal Rijsel regelmatg program ma's kunnen overnemen van Télé- Parijs. Zo ziet men reeds stilaan een geheel tot stand komen dat ook voor televisie alle afstanden wegcijfert. WEST- VLAANDEREN EN TELE-RIJSEL Het televisieprobleem werd reeds langs veel kanten bekeken en be sproken. Hoe men het nu ook draait en keert, Télé-Rijsel staat daar kant en klaar voor onze deur met de filn- verzorgde beelden van de 819-defini tie en met programma's naar ieders gading, zo wordt het tenminste voor gesteld. Wat meer ls, Télé-Rijsel houdt re kening met de werkelijkheid en met de samenstelling van het gebied dat bestreken wordt. Zijn uitzendingen zullen afwisselend Franse, Vlaamse en Engelse programma's brengen. Dat is voor ons, Vlamingen, reeds een heel groot punt. Hoe de verant woordelijke instanties zullen te werk gaan om het teievisieprobieem in ons eigen land op te lossen ls nog altijd een mysterie. In Frankrijk slaat men de handen aan de ploeg en wij krijgen thans in onze stre ken de gelegenheid om vast te stel len hoever Frankrijk het in de prak tijk gebracht heeft, t Zal dan mis schien gemakkelijker gaan voor onze verantwoordelijke instanties, «m de nodige beslissing te nemen. Bij de eerste proef uitzendingen van Télé-Rijsel werden door de dul* venliefhebbers rond Rijsel zeer zon» derlinge vaststellingen gedaan, De duiven weigerden inderdaad uit té vliegen op de ogenblikken dat de te levisiezender in werking ^as. Wan neer ze hiertoe gedwongen werden bleken zij al spoedig, na een paar kringen door de luoht beschreven te hebben, alle orientatievermogen te verliezen. Naar blijkt zou de nabij heid van de antennes van radiosta tions ongeveer hetzelfde uitwerksel hebben. Bij lossingen te Bordeaux weid de zelfde onzekerheid der duiven vast gesteld wanneer zender Bordeaux op dat ogenblik in werking was. De Belgische specialist Capart uit Anderlues blijkt echter reeds een verweermiddel tegen dergelijke «dui- venstoring gevonden te hebben. Een zogenaamde radiophare die bij dé zendanterme opgericht wordt, zou d# sohadelijke invloeden op de duivm I volledig uitschakelen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 1