'T VERSCHIL 4^ De Koning richt een verheven boodschap tot de Natie a m a m Télé-Rijsel vanaf Maandag 24 April in werking Izenberge's schoonste dag Tekst van de boodschap Huidige stand van de Koningskwestie Verantwoordelijkheid van de Koning en Verantwoordelijkheid der Politieke Partijen De Heer Van Zeeland blijft formateur BESTUUR en REDACTIE: Gasthuisstraat 19, Poperïnge Telefoon Nr 9. Postcheck 47.63.60. KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERÏNGE EN OMSTREKEN ONZE 4 UITGAVEN» 46° JAAR. Nr 16. ZATERDAG APRIL 1950 12 BLADZIJDEN Prijs per Nummer: 2 Fr. OP DE HANDELSFOOR TE LONDEN wL WÊm PRINSES DE LIGNE OVERLEDEN De officiële inhuldiging gaat door op Dinsdag 25 April e.k. Hr Pons, Regionaal Directeur van de Radiodiffusion Fran?aise te Rijsel, bereid gevonden wekelijks een deel der zendtijd af te staan voor Vlaamse Programma's die door Vlamingen zelf zouden verzorgd worden Vormen de W@st-¥S«samse heuvelen een hindernis voor de ontvangst in (Se streek leper-Poperinge? MORGEN ZONDAG 23 APRIL: Mijn land dienen is immer mijn opperste betrachting BUITENLANDS OVERZICHT DE LONDENSE BRANDWEER BLIJFT MODERN Wfc -KFjrJ jrit - m f I door Volksvertegenwoordiger Fernand LEFERE DE ANTI-GODSDIENSTIGE PROCESSEN TE PRAAG ABONNEMENTSPRIJS 1950 België tot Nieuwjaar 74 fr. Belgisch Congo 3.— fr. p. week Frankrijk Holland 3.fr. p. week Andere landen 3.50 fr. p. week Aangesloten bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. HET WEKELIJKS POPERÏNGE (met randgemeenten), IEPER (met Wervlk en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem-Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten). mmsmim 22 Verantwoordelijke Uitgever: J. Sansen, Gasthuisstraat 19, Popering* Gij hadt de gelegenheid, verleden week, dat fameus meesterstuk te le zen dat verscheen in «Voor Allen»; Arm Vlaanderen. Kijk, ik heb dat ding nog en nog gelezen; 't is immers een echt do cument. Neen, dat vers komt niet van een gewonenkameraad; hoe langer ik het bekijk, hoe meer ik zeker ben dat het uit de pen komt van een dier heren leraars van middelbare scholen of athenea. Geloof nu maar niet dat ik AL die heren wil beschuldigen, die aan die nieuwe scholen werden benoemd. Al zijn ze, in grote meerderheid, li beraal of socialist, toch zijn ze te fatsoenlijk en te deftig om op zulke gemene en crapüleusewijze an dersdenkenden aan te vallen. Zij doen niet aan letterkunde van dat gehalte. Maar we weten toch dat en kele van die leraars hun dankbaar heid voor de benoeming en evenzeer hun kandidatuur voor een bevorde ring bewijzen of steunen met in stu diekringen op te treden of mede te werken aan de rode propaganda langs de pers. Dat is niet van van daag of gisteren, in West-Vlaanderen vooral, maar nu kan het op ruimer schaal gebeuren; en 't gebeurt dan ook. Als ge dan een ogenblik nadenkt en u zelf afvraagt: Hoe gaat het dan met de eerbied voor andermans opi nie in die klas?... Kunt ge veronder stellen dat iemand die zoveel laag heid en gemeenheid kan conden seren,, zoveel van die... deeg kan kneden in enkele verzen, zoveel... gal inheeft; dat hij dan nooit zijn opinie zou laten blijken in de klas? Kunt ge veronderstellen dat de leer lingen, of sommige althans, niet zou den weten wat ze aan die men heer hebben? Wie niets bezit dan gal en haat, wie vol gfemeenheid steekt, kan niets anders verkopen. *t Vat geeft uit wat het in heeft. Ten slotte is het maar goed dat Voor Alleneens uitpakte met die intellectuelen, met die nieuwe dich ters uit dat neutrale kamp. Toekomende week mag Voor Al len beweren dat dit vers van een van hun bedienden of van een... broodvoerder kwam; wie een beetje onderzoeken wil, zal de... dader vin den waar wij hem ontdekten. Zondag laatst hield de K.S.A. haar Paas-vergadering te Menen. De K.S.A.? De Katholieke .Studenten- Actie. Die is in ieder geval niet neutraal. Daar zien we tenminste welke «vorming» gegeven wordt aan onze college-studenten. Bij die vorming worden die grote weerden niet uit geschakeld: jongens en later mannen te zijn van plicht, geen noch mos- Bel-noch-vis-vorming. Plicht tegen over ouders, tegenover land, tegen over Kerk. Daar leren de studenten Iemand te zijn, met eigen mening, eigen overtuiging. Daar was geen kwestie van een Arm Vlaanderen maar wel van een Schoon Vlaanderen dat zijn rijkdom niet vergooien mag, ook niet Ban.neutralisme. Hoe zou ik die «laat Boergonje maar waaien «-vor ming anders wel noemen? Houdt u fler, wordt mannen, mannen van eer en plicht, leiders van uw volk, of beter... lichtbakens voor uw volk. Daar was geen spraak van loe ders en van luizendaar was geen plaats voor gemeenheid. Daar geen plaats voor haat! Dat kon men best zien als die Ne derlandse Norbertijn optrad, die in Nederland en bij ons de naam kreeg van de... Spek-PaterZijn naam komt me niet te binnen, maar ik zie zijn werk. Hij bedelt, hij schooit voor die MILJOENEN vluchtelingen die uit Oost-Duitsland verbannen werden of ontsnapten, voor die miljoenen die woonst noch werk noch eten hebben. Duitsers, zeker, katholieken ook al, maar ook protestanten en... socialis ten... allemaal... mensen! Neen, dat ls weerom geen neu traal werk. Dat is een werk van naastenliefde; en naastenliefde is van grond uit... christelijk. Vóór het christendom be stond het woord naastenliefde niet! Hoe dat kwam dat ik nu precies, na dit vat azijn uit Voor Allen na die lading gemeenheid en haat, aan die studenten-vergadering dacht aan dat oneindig' verschil tussen haat en gemeenheid en die opwekking tot christelijke naastenliefde ten over staan van... vijanden, van mensen die niet katholiek zijn, van mensen die niet eens gelovig zijn. Kijk daar hebt ge 't verschil tussen die twee opvattingen: een die samen kan gaan met wat men neutraliteitnoemt, de andere die is en blijft echt-chris- telijk. Hoe dat kwam, weet ik zelf niet, zie ik niet. Maar dat verschil zie ik en ken ik. PÉ VLAMYNCK. W^mB»:mmmËÊÈlËÊÈÊÈk Te Londen werd de grote Engelse Handelsfoor geopend. Onder de zo talrijke als verscheidene stands kun nen de bezoekers ook een poppen- stand bewonderen waarvan hier twee prachtexemplaren in Hollandse klederdracht. Op het kasteel te Belloeil, over leed Prinses-douairière de Ligne. Za terdag 15 April werd, volgens de wil van de overledene, een eenvoudige begrafenisdienst gecelebreerd in de kapel van het kasteel. Daarna werd het stoffelijk overschot bijgezet in de crypte van de dorpskerk van Bel loeil. Prins de Ligne leidde de rouw. Ziezo, mijne Heren, ik dank U hartelijk voor uw bezoek en druk de vaste hoop uit dat Télé-Rijsel door het Belgische Volk, inzonder door de Vlamingen, zal gegeerd worden. Het verheugt me zeer dat in die korte samenspraak onder een de eerste normen vastgelegd werden van een sympathiserende samenwerking en, ge moogt me ze ker geloven, ik ben blij U de ver zekering te kunnen geven dat, wan neer binnen 'n paar maand alle demarragemoeilijkheden achter de rug zijn, we U om de week een uur televisie zullen voorbehouden dat door de Vlamingen zelf voor en met eigen volk zal kunnen be werkstelligd worden. Dat was het gulle afscheid waarop dhr Pons, Regionaal-Directeur van Riisel, ons vergastte. We hadden inderdaad Dinsdag avond jl., dank zij het initiatief en in gezelschap van dhr V. Claeys van Radio Barco, te Rijsel in de gebou- -y y *5 Tussen het jaar 1200 en 1S50 liggen goed geteld 750 jaren en dat wil zeggen een schone en hoge ouderdom, ook voor een kerke- toren. Zo precies met een mes afgesneden is dit nu niet het geval voor de kerktoren van Izenberge; de geschiedschrijver, die voorzich tig is, schrijft omstreeks 1200 en dit is dan het geboortetijdperk, om het even voorzichtig te zeggen van het schone Romaans kerketorentje van Izenberge. Niemand heeft bij de viering van morgen Zondag 23 April «ie 750 jaren willen naar voor brengen als een zoveelste eeuwfeest, het gaat hier enkel bij deze viering om een uitdrukking van vreugde en dank ter gelegenheid van het voleindigen van de belangrijke wer ken aan de parochiekerk. Deze werken waren niets anders dan op een getrouwe wijze de bouwvallige toren terug te herstellen tot het Romaanse kunstgewrocht van weleer en tevens het binnenuitzicht «er kerk te verfaaien naar oude trant. Weer prijkt het torentje van Izenberge als een pareltje in Veurne-Ambacht: klein maar groot Iran bedled Z. Exc. Mgr. Lamiroy, Bisschop van Brugge; Z. Exc. de Gou verneur der Provincie en tal van andere hooggeplaatste personen fallen op deze plechtigheden tegenwoordig zijn. (Zie vervolg 6' blad). wen van de Radiodiffusion Francaise, gelegen in de Boulevard de la Repu- blique 36, esn eerste onderhoud met dhr Pons en gemoedelijk werd er ge praat over Télé-Rijsel zelf; over het in werking treden ervan; de officiële inhuldiging en de andere vele moge lijkheden die dit televisiestation biedt gszien het bijna over zijn volle Noord- en Oostersïraal ons land be reiken zou. TÊLÊ-RIJSEL TREEDT IN WERKING Het is dus Maandag a.s. dat Télé- Rijsel definitief de deuren open zet en dat van op de teren van het Rijselse Belfort de antenne beelden zal uitzetten die, naar men ons ver zekerde, heel goed tot op 50 km. straal-afstand zullen kunnen opge vangen worden. In feite werden vanaf Donderdag 20 April, van 18 tot 19 uur, beelden uitgezonden en werden er eveneens proeven gedaan met filmen, doch eerst vanaf Maandag 24 April zullen die met meer sterkte doorgezonden en aldus praktisch voor de buiten wereld bereikbaar worden. DINSDAG DE INHULDIGING Dinsdag 25 April gaat daarop de officiële inhuldiging door. De zaak wordt ver van eenvoudig opgevat. Naar we vernemen konden, zouden er 'n 200 aanwezigen zijn, met als bijzonderste genodigde dhr Pierre Teitgen, Frans Staatsminister, (wat in feite overeenkomt met vice-pre- sidenit van de Raad) en Algemeen Directeur van de Franse Radio- en Televisie-uitzendingen. Vanaf 14.30 uur zal er uitgezonden worden en alle genodigden zullen de uitzendingen kunnen nagaan. Deze ontvangst, waarop ook benevens de Belgische Radio-Directeurs de H.H. Boon en Fleischman, enkele Belgi sche Burgemeesters uitgenodigd wer den (o. a. de H.H. Burgemeester van Doornik, Bergen, Gent, Kortrijlk, Roeselare, leper en Poperinge), vangt te 14.30 uur aan en begint in de hoofdzetel zelf der Rijselse Radio- diffusie, om daarna te eindigen op het Rijselse Stadhuis waar allen door de Stedelijke Overheden zullen ontvangen worden, na echter eerst de uitzendingswerken in het stedelijk Belfort bezocht te hebben. De Vrijdag daarop worden de Franse Televisiepioniers en directo- ren uitgenodigd in het Aartsbisschop pelijk Paleis te Rijsel, waar Kardi naal Liénard zelf een manifestatie voorzitten zal die georganiseerd wordt door de Franse Katholieken. Deze manifestatie zal de eerste zijn die, vertrekkende van het opgenomen beeld zelf, Télé-Rijsel uitzenden zal. Tot daar de voorziene inhuldi gingsfeesten der eerste week. Verder meldde dhr Pons ons dat geregeld elke avond vanaf 18 uur tot 19 uur ongeveer, uitzendingen zullen ge daan worden. TOEKOMSTPLANNEN Na deze eerste uiteenzetting van het programma deed dhr Pons een verders verklaring die, voorzichtig gesugereerd, toch al onze aandacht gaande hield. Gezien die geografische ligging en het bestraalde terrein, verklaarde hij dat zij werkelijk de mogelijkheid inzien op de sympathie der Belgen te zullen kunnen rekenen en dat ze diensvolgens in het opstel len van hun programma's, vast en zeker rekening zouden houden met hun Noord- en Oosterburen, die Bel gen zijn. We hebben behoefte aan Belgische programma's, Vlaamse en Waalse, en verklaren ons van meet af aan akkoord b.v. een urn- per week, op een bepaalde dag, aan die groepen af te staan die dan zelf deze uit zending zouden moeten verzekeren. Zo zou, aldus dhr Pons, de televisie gedachte in België ten zeerste aange spoord en verder ontwikkeld worden en zou de bevolking van deze gans nieuwe uitvinding kunnen genieten. (zla vervolg 2' blad). DE STEM VAN DE KONING Zaterdagbeleefde gans het land een van die ogenblikken van span ning, waarbij iedereen het aanvoelt dat er zwaarwichtige beslissingen zullen vallen. Bij zijn terugkeer uit Genève en nia een kort onderhoud met de Prins- Regent, had Heer Van Zeeland Vrij dagavond aangekondigd dat de Ko ning zich via de radio tot het Bel gische volk zou richten. Te 17.15 u., Zaterdagnamiddag, landde te Evere het vliegtuig met aan boord de H.H. P'irerme en Wee- maes. Te 17.40 u. kwamen beide se cretarissen des Konings toe op het N.I.R., waar even later Heer ©egers, Minister van Verkeer, eveneens toe kwam, alsmede Heer Eyskens, Eerste- Minister. Te 18.45 u. werd de stem van de Koning langs de radio uitgezonden. HET C.V.P.-COMMUNIQUÊ Tijdens de bijeenkomst van de C.V.P.-contact-commissie, die Zon dagvoormiddag plaats had, werd de boodschap van de Koning besproken. Na afloop der vergadering werd in volgend communiqué de houding der C.V.P. omschreven: Het Nationaal Commité van de Christelijke Volkspartij is Zondag bijeengekomen na de vergadering van de contactcommissie. Het heeft ken nis genomen van de boodschap van de Koning. Het Nationaal Comité van de de aan de verheven gevoelens in de koninklijke boodschap uitgedrukt en aan de diepe bekommernis van de Vorst, de verzoening onder alle Bel gen te bewerken. Het herinnert eraan dat de C.V.P. vastberaden voortijvert voor 's Ko nings terugkeer om de grondwette lijkheid in het land te herstellen. Na een uiteenzetting van Heer Van Zeeland te hebben gehoord, heeft het Nationaal Comité de for mateur om zijn inspanningen hulde gebracht. De C.V.P. is vreemd aan de suggestie door'de Koning aan het land voorgesteld. Zij wordt door de partij bestudeerd In de geest door de Koning gewenst, met de blijvende bekommernis overeenkomstig het partijprogramma trouw te blijven aan onze nationale instellingen. DE REACTIE DER LIBERALEN Enkele liberale personaliteiten, waar onder de liberale Ministers der aftre dende Regering en de Voorzitters der liberale Kamer- en Senaatfrac ties, gaven te 19.30 u., na afloop van hun samenkomst, volgende mede deling Het is met een oprechte ontroering dat wij de koninklijke boodschap hebben aanhoord. Wij vinden er de bevestiging in uitgedrukt, in ver heven en indrukwekkende bewoor dingen, dat de Koningskwestie slechts in een atmosfeer van nationale een dracht en met de steun van een brede meerderheid van de openbare mening kan opgelost worden. De boodschap laat ons toe te ho pen dat de pogingen, die alle men sen van goede wil hebben gedaan om een bevredigende oplossing te ver wezenlijken, in een naburige toe komst tot een goed einde zullen leiden. De uitwerking van de beginselen in de koninklijke boodschap vermeld, WAARDE LANDGENOTEN, Met diepe ontroering richt ik mij vandaag tot u. Vooreerst wil ik de natie danken omdat zij mij haar vertrouwen heeft betuigd, en in haar meerderheid de wens heeft uitgedrukt dat ik de uitoefening van mijn prerogatieven zou her vatten. Maar, hoe diep mijn vol doening ook weze, toch kan ik niet nalaten te denken, aan hen die op 12 Maart gemeend hebben mij hun vertrouwen niet te mogen schenken. Ik moet dus besluiten dat indien de meerderheid der Belgen, het onontbeerlijk acht een einde te maken aan de crisis onzer instel lingen, er betreffende de oplossing verdeeldheid blijft. Na deze weken lange crisis, zijn de partijen er niet in geslaagd een bevredigende oplos sing te bewerken. Van verschillende zijden werd mij bevestigd dat de mogelijkheid om een oplossing tot stand te brengen van mij afhing. Het eerste voordeel van de grond wettelijke monarchie, aan dewelke de grote meerderheid der Belgen gehecht blijft, ligt hierin, dat zij het Staatshoofd buiten en boven de partijen stelt om hem toe te laten zijn scheidsrechterlijke rol te vervullen, met als enig doel 's lands hogere belangen te dienen. De grondwet verbiedt mij alle beslissing van politieke aard te ne men, die door een verantwoorde lijke regering niet wordt gedekt. Wegens de ernst van de gebeurte nissen, meen ik niet te mogen ver zuimen, de suggestie te maken welke men van mij verwacht. Ik vraag aan alle Belgen deze suggestie te aanhoren, met de wil om onderling de eendracht te her stellen, die slechts mits eerbied voor de wettelijkheid zal verwezenlijkt worden, en ook met het oprecht verlangen naar een loyale ver standhouding. De democratie steunt niet op de macht, maar wel op de instemming der burgers met de instellingen welke ze zich in volle vrijheid heb ben geschonken. Zij berust op twee essentiële beginselen: eerbied voor de wet en aanvaarding door allen van de beslissingen uitgedrukt door de wettelijke organen van de na tionale souvereiniteit, met de be zorgdheid en om aan de wilsuiting van de meerderheid de voorrang te geven en om de minderheid te waarborgen tegen het miskennen harer rechten. Om deze redenen, indien het Parlement mij verzoekt de uitoefening mijner grondwette lijke prerogatieven te hervatten, heb ik tot plicht deze oproep te beantwoorden en te regeren. Daar na zal ik in contact moeten komen met al de schakeringen van de openbare mening en de door jaren lange hartstochtelijke polemiek ontroerde gemoederen tot bedaard heid brengen, mits het hernemen mijner taak als Staatshoofd, onder voorwaarden, die het vertrouwen kunnen doen herleven en de ver zoening verwezenlijken. In meer dere monarchieën, en namelijk in Holland, en in de Scandinavische landen, bestaan er wettelijke schik kingen, waarbij de vorst in bepaal de omstandigheden, tijdelijk aan de Kroonprins zijn machten kan opdragen. Het aanvaarden door het Parlement van dergelijke maat regelen, verwezenlijkt in het kader onzer grondwettelijke beginselen, zou mij in staat stellen de uitvoe ring mijner prerogatieven tijdelijk aan de Kroonprins op te dragen en in akkoord met de Regering, aan deze opdracht een einde te stellen wanneer ik oordelen zou dat 's lands belangen er mede gediend zijn. Vanzelfsprekend zou ik van deze mogelijkheid slechts gebruik maken indien dit gebaar door de grote meerderheid met vertrouwen zou worden aanvaard. Bovendien, ten aanzien van de toestand in het land, vergt dit de verzekering dat deze opdracht zou kunnen verwe zenlijkt worden in de kalmte, en met de loyale medewerking van alle politieke groepen die het behoud van onze traditionele instellingen betrachten. Aan alle Belgen vraag ik dringend eendrachtig te zijn. Ik richt mij in het bijzonder, na hun de betuiging mijner diepe erkente lijkheid te hebben vernieuwd, tot hen die mij sedert mijn bevrijding met een ontroerende getrouwheid, ononderbroken hebben gesteund. Ik vraag dat zij zich dichter dan ooit rond de troon zouden scharen. Mijn land dienen is immer mijn opper ste betrachting. Mijn vurigste wens is dat mijn terugkeer in mijn va derland geschieden zou in het teken van de verzoening aller Belgen in een geest van solidariteit, van na tionale eendracht en van vertrou wen in de toekomst. God bescherme België. zal zekere verduidelijkingen vergen. Wij twijfelen er geenszins aan dat de liberale partij er met gans haar goede wil zal toe bijdragen in een geest van nationale verzoening, waarop de koninklijke boodschap be roep doet. Alleen het socialistisch partijbe stuur wenst zich niet onmiddellijk uit te spreken over de koninklijke boodschap. Maandag werd door de C.V.P. be sloten een juridische commissie op te richten, die de overdracht van de koninklijke macht op de Kroonprins zal bestuderen. Heer Van Zeeland heeft inmiddels zijn opdracht als formateur verder voortgezet. Het liberale partijbureau gaf Dinsdag reeds de mening te ken nen dat het verkieslijker ware de C.V.P.-Liberale Regering opnieuw te hernemen, zoals zij voorheen ge vormd was, ben einde het land niet stuurloos te laten. Tijdens deze ne gering zou dan een oplossing kunnen gezocht worden in toepassing van de in de koninklijke boodschap vervatte voorstellen. SCHRIFTELIJKE VERBINTENISSEN DER PARTIJEN De onderhandelingen, die Woens dag gevoerd werden door dhr Van Zeeland, wijzen er op dat men thans in de drie grote partijen akkoord is om de crisis op te lossen op basis van de Koninklijke boodschap. Om ter zake klare toestanden te scheppen heeft dhr Van Zeeland Woensdag de drie partijen verzocht hem schriftelijk tegen Donderdag voormiddag hun standpunt voor te leggen over de wijze waarop de Ko ning, naar hun overtuiging, een ein de kan maken aan het interim van de Kroonprins. De liberalen hadden bij wijze van waarborg gevraagd dat de afschaf fing van de wet van 1945 gelijktijdig met de goedkeuring van de wet over de machtsopdraoht aan de kroonprins zou gebeuren. Dhr Van Zeeland heeft deze hinderpaal Woensdag kunnen overwinnen en formeel in naam van de Vorst be vestigd dat de Koning na een even tuele terugkeer, van de wet op de opdracht van machten zou gebruik maken. Wij trappelen ter plaats GEEN ZAAD GENOEG IN 'T BAKJE? De delegaties van de vijf landen van het Pact van Brussel zijn dus in onze hoofdstad bijeengekomen. Het zal zowat meer dan tijd geweest zijn. Wat er over bekend gemaakt werd is niet zo heel veel zaaks. Over het algemeen wordt aangenomen dat het resultaat eerder negatief is. Men heeft er wel besloten dat het aantal divisies van de Westmachten tot 36 zou moeten worden opgevoerd, maar men kivam tot de vaststelling dat men niet accoord geraakte over de verdeling der financiële lasten en dat de Westmachten in kwestie ge zamenlijk geen geld genoeg hebben om die divisies in te richten. Dat zijn, op zijn zachtst gezegd, drie eigenaardige conclusies. Wat het aantal divisies betreft: daar is wel al een zekere vooruit gang, aangezien tot nu toe slechts voorzien iverd dat we tot 20 zouden komen. (Zie ons artikel van verle den week). Maar tegenover dit cijfer van 36 dat nu vooruitgeschoven wordt hebben wij toch enkele beden kingen te maken. Ten eerste: wij hebben de indruk dat het hier meer een theoretisch cijfer geldt dan een doel dat men werkelijk in de loop van het jaar verioezenlijken zal. Ten tweede: wat betekenen 36 di visies tegen de 100 die de Russen thans staan hebben? Heeft men wer kelijk de illusie dat de eerste de laatste zouden kunnen tegenhouden totdat het gros der Amerikaans- Canadese legermacht ons continent bereikt? Die transportoperatie zou inder daad weken en maanden in beslag nemen. Vooral daar intussen een venvoede duikbotenoorlog op de At lantische Oceaan zou ontketend wor den en dat Sovjets de grote mees ters in de lucht zouden zijn. De huidige cijfers laten ons dus zeer sceptisch. Hr G. BIDAULT de Franse Minister-Pres'dent fMe b'j de on-n'ng der jaarbeurs te Ic on het ve«rstel deed tot oprichting van een Hoge Atlantische Raad voor de Vrede En er is ten derde dit: dat het cijfer 06 daar zo geivcrpen wordt, zonder dat wij toeten of het hier een etape geldt en hoe, gebeurlijk, de volledige planning werd opgemaakt. Ziedaar r.oor wat het aantal divi sies betreft. Maar dan is er nog de kwestie van het geld. En daar zijn er twee moeilijkhe den. Eerst en vooral geraakt men niet accoord over de verdeling der financiële lasten, en ten tweede zijn de Ministers van Financiën van oor deel dat onze landen niet méér kun nen dragen dan ze nu dragen. Over het eerste van deze twee punten hebben we verleden week reeds gehandeld. Wij herhalen dus zeer kort: wij kunnen dat niet aan nemen. Indien men over bepaalde punten geen accoord verkrijgt op de oude nationalistische manier, dat men dan toch blijk geve van een klein beetje inspiratie en dat men de diensten internationaliseert. Dat men er niet toe geraakt die moeilijkheid op te lossen, is erg, want he1 bewijst dat men de zaak van de verdediging van het Westen nog niet ernstig genoeg opneemt. Men doet nog altijd alsof men alle tijd van de wereld heeft. In feite neemt men de houding aan van de man wiens huis door brand bedreigd wordt, maar die er nog zijn plezier in vindt met de verzekeringsmaat schappij ellenlange discussies te voe ren over het bedrag van de premie. Dat er geen geld genoeg is, is echter nog veel erger... indien het waar is. En nu zijn wij onmiddellijk ac coord om te zeggen dat Amerika en Canada een deel van onze uitrusting mogen betalen omdat het ten slotte over een gemeenschappelijke verde diging gaat, dat zij de grootsten zijn, en de rijksten, en dat zij dus de grootste last mogen dragen. Maar dit gezegd zijnde, nemen Wij niet aan dat onze Westerse landen geen grotere financiële inspanning doen dan ze nu doen. Wil ik daarmee zeggen dat men de belastingen moet verhogen? Hele maal niet. Men mag ze zelfs ver minderen. Wij vragen alleen dat het geld uit de staatskas beter zou worden ge bruikt. Denken we maar even aan ons eigen Belgisch geval. Hadden de antiroyalisten die verschrikkelij ke koningskwestie niet geopend, dan zouden wij gedurende de laatste ja ren niet die voortdurende regerings crisissen hebben gekend, en dan zou den er een paar milliard minder uit de staatskas zijn weggevloeid. (Zie vervolg 2- blad). De Londense brandweer houdt er aan steeds te kunnen beschikken over het modernste materiaal ter bestrijding van vuur en vlam. Met deze wil bezield, heeft zij thans een ganse reeks brandweer-cars besteld, waarvan reeds een in gebruik werd genomen. Deze nieuwe brandweer wagen, waarvan beeltenis hierboven, is de vrucht van jarenlange onder vindingen op brandweergebied opgedaan door experten, inzonderlijk tijdens de oorlog. Hij is sneller en gemakkelijker te bedienen dan elke ander bestaande brandweerwagen. Elke nieuwe wagen voert 100 gallons water mede, tegen 40 in de oude wagens. De ingebouwde hoofdpomp heeft een debiet van 850 gallons per minuut. Sedert Mei 1945 verkeren onze na tionale instellingen in een toestand van grondwettelijke verwarring. In de vijfjarige duur van deze crisis me nen wij duidelijk drie perioden te kunnen onderscheiden; 1. De periode van de parlemen taire machtsgreep. Een parlementai re meerderheid (bestaande uit een aaneengesloten blok van socialisten, liberalen en communisten) bekrach tigt de machtsgreep van dhr Van Acker, die de grondwettelijke Vorst belet op regelmatige wijze naar het land terug te keren. De linkse rege ring belet angstvallig dat het volk zijn mening over 's Konings terug keer zou uitdrukken. De volksraadple ging wordt door de drie linkse par tijen verworpen. Zelfs wordt ervoor gezorgd dat bij de verkiezingen van Februari 1946 de vroxlweri niet mogen meestemmen. 2. De periode van het zoeken naar een oplossing. Het linkse blok wordt ontbonden onder de druk der internationale gebeurtenissen. De so cialisten en de liberalen zijn gedwon gen hun alliantie met de communis ten prijs te geven. Er kan niet langer worden geregeerd zonder de Christe lijke Volkspartij. De C.V.P. aanvaardt het verzoek en regeert eerst met de socialisten mits aanvaarding ener ge wichtige toegeving, het vrouwenstem recht; zij regeert dan met de libera len mits een tweede belangrijke toe geving, de volksraadpleging. 3. De periode van het herstel der wettelijkheid. Het volk heeft ge sproken. De meerderheid verlangt de terugkeer van de Vorst, en de hervat ting door de Koning van zijn grond wettelijke machten. Welke ls de houding geweest der politieke partijen ten overstaan van het Koningsvraagstuk gedurende elk dezer periodes? De C.V.P. trok één rechte lijn: zij eiste de onvoorwaardelijke terugkeer van de Koning. Om haar doel te be reiken volgde zij een diplomatische weg en slaagde erin gedurende de tweede periode van de andere par tijen verregaande toegevingen af te dingen: vrouwenstemrecht, aanpas sing der parlementaire vertegenwoor diging aan de volkstelling, volksraad pleging. Op geen enkel ogenblik deed de C.V.P. beroep op buitenwettelijke middelen of machtsmanifestaties. De B.S.P. eiste onafgebroken troon afstand. Zij organiseerde een laffe moddercampagne tegen de persoon van de Vorst. Zij trachtte haar wil door te drijven door het organiseren van politieke stakingen en door de macht van de straat te plaatsen te genover de normale werking onzer parlementaire instellingen. Zij volg de tenslotte één zelfde lijn: van de parlementaire machtsgreep van 1945 tot de machtsgreep van de straat van 1950. De liberale partij was In de eerste periode van de parlementaire machts greep de onontbeerlijke medewerkster van socialisten en communisten. In de tweede periode bleef zij voorstaan der van 's Konings troonsafstand. Na de volksraadpleging werd niet één van haar parlementairen bereid be vonden toe te treden tot een regering die de wil van het volk, uitgedrukt op 12 Maart 1950, zou trachten te verwezenlijken. De communistische partij was ge durende al die tijd consekwent met haar programma: zoveel mogelijk onrust en onlusten zaaien. Gedurende die vijf jaar was de houding van de Koning geïnspireerd door een verregaande eerbied voor onze parlementaire instellingen. De Koning heeft zich onderworpen aan de parlementaire machtsgreep van 1945. Volgens de natuurrechter lij ke beginselen van het Staatsrecht en krachtens de geest en de letter van onze Grondwet had Hij het on betwistbare recht dn Mei 1945 spijts alles naar het land terug te keren. Hij heeft In geweten geoordeeld zulks niet te moeten doen. De Koning heeft het zoeken naar een oplossing vergemakkelijkt. Steeds heeft Hij met de meeste welwillend heid de afgevaardigden der opeenvol gende regeringen ontvangen en reke ning gehouden met hun suggesties. Hij heeft zich echter steeds onthou den persoonlijk een beslissing te ne men. Thans echter door zijn bood schap van 15 April 1950 heeft hij ongetwijfeld een persoonlijke beslis sing getroffen, die een ver dragend» politieke weerslag zal hebben. Het is voor ons niet gemakkelijk een objectief oordeel te vellen over deze boodschap. Immers wij hebben al te veel de natuurlijke neiging haar te onderzoeken van ons eigen stand punt uit of minstens vanuit het standpunt van de politieke partij, waartoe wij behoren. Nochtans ware het onrechtvaardig deze boodschap niet te onderzoeken vanuit het stand punt van diegene, die de ontwerper ervan is en die Zijn eigen verant woordelijkheid draagt tegenover de natie. De Koning moet ongetwijfeld door drongen zijn van een Hem eigen be stendige en verheven bekommernis om 's lands hoogste belangen, om er in te zijn geslaagd een oplossing voor te stellen van nationale verzoening, welk genre van oplossing door de Hr Eyskens nochtans zeer flink bere- kenaar als de quadratuur van de cirkel werd bestempeld. De uitslag van de volksraadple ging werd zo geïnterpreteerd dat een meerderheid der Belgen 's Ko nings onvoorwaardelijke terugkeer verlangde en een minderheid 's Ko nings onvoorwaardelijke troonaf stand. Ten overstaan van die scher pe tegenstelling was er maar een democratische oplossing: de wil der meerderheid diende geërbiedigd. En zó moet het blijven. Wij die behoren tot die meer derheidmogen echter niet uit het oog verliezen dat de Koning in rui mere mate en op gans verschillende wijze met de positie van de minder heid hoeft rekening te houden dan het voor ons het geval is. De Koning moet immers zijn scheidsrechterlijke rol kunnen voortzetten. (Zie vervolg 2* blad). Drie hoge kerkelijke dignitarissen, met bisschoppelijke waardigheid, verschenen dezer dagen voor het Staatsgerecht te Praag, alle onder beschuldiging van spionnage voor het Vatikaan, onwettelijke actie en hoogverraad, met als doel liet tot stand brengen van een staatsgreep. De valse beschuldigingsakte luidde dat het Vatikaan bevel had gegeven a n de religieuze orde der Norbertijnen een gewapende opstand voor te bereiden en wapens op te stapelen in de kloosters. Op deze foto een der beschuldigden: E. P. Silvest Braite, van de Dominikanerorde» en Professor in de Theologie.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 1