't Zal er Volk gieten Eindelijk de oplossing in het verschiet Geen verder uitstel Izenoerge in dank- en feeststemming De Conferentie der Drie in voorbereiding Ook het lijk van advokaat Janssens is aangespoeld in de haven van Nieuwpoort Brief van de Koning De Wet op Oorlogsschade moet herzien worden De Koning bevestigt zijn standpunt en stelt linkse drijverijen aan de kaak De Politieke toestand in ons Land De C.V.P. neemt haar verantwoordelijkheid op De zee geeft haar slachtoffers terug Mgr Lamiroy, Bisschop van Brugge, woont de feestelijkheden bij ter gèlegenheid van het in gebruik nemen der herstelde kerk Heer Burgemeester Rooryck vereremerkt met de hoge kerkelijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontlfïce KQKSIJDE'S INITIATIEVEN EEN VOORBEELD VOOR ONZE BADPLAATSEN BUITENLANDS OVERZICHT ZATERDAG APRIL 1950 12 BLADZIJDEN BESTUUR en REDACTIE: Gasthuisstraat 19, Poperinge Telefoon Nr 9. Postcheck 47.63.60. KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE EN OMSTREKEN Sneeuw en hagel deden ons ver langen, meer nog dan verlangen, naar Mei en zon! Mei is de... belof- temaand. 't Kan ook verkeerd lopen, maar wat wilt ge? Mei brengt de belofte van de Zomer. Bloem en blad op alle bomen, groen, overal! Een nieuw leven met levende blijde la chende zon! Over die maand hangt de gem- en de balsem van groffelieren, jasmijnen en viooltjes. Ik kreeg gisteravond bezoek van Fiel. Hij was in zijn nopjes. Hij kwam van een vergadering' en ik Iereeg het verslag te horen. 't Zou nu een Meiviering zijn, zoals er nooit geweest is in onze streken. Meimaand; en nu zouden niet alleen kapellekes worden gepint en versierd, nu zou daar niet enkel 's avonds de paternoster worden gebeden, nu zou den de Lieve Vrouwbeelden t'huis meer zeggen dan andere jaren. We zullen er een Meimaand van maken als nooit te voor, beweerde Piel. Ja, zei ik, 't gaat in de wereld lijk met 't weêre. We zitten met alleen nog met de koude, met sneeuw en hagel en alle vuiligheid kijk hoe 't weerom lelijk zit, die rotsachtige wolken drijven weer aan maar we zitten ook met de koude... oorlog! Daar kan de Lieve Vrouw meer ver andering aan brengen dan wij 'en dan al .de geleerde bollen van het Atlantisch Pakt. Zij kan zon en zo mer geven. Percies, zei Piel; en... nu zullen de mannen ne keer die Meimaand inzetten, Pé. en dan nog wel te Da- dizele op Maandag 1 Mei. De man nen, Pé. Ze zullen dien dag tonen dat ook zij een... Moeder hebben, een Moeder die ze niet missen kun nen. De mijnwerkers en metaalbe werkers uit Limburg gaan, sedert 1 Mei een officiële rustdag geworden is, bij duizenden in beevaart naar de bedevaartplaateen in Limburg. Maandag zal het te Dadizele volk gieten, arbeiders, boeren en burgers. Ge weet het toch? Pater Lornbardi zal er zijn en zal er preêken, in het Vlaams a.u.b. Pater Lornbardi, die beroemde Italiaan? Niemand anders... en Piel groeide van 'n vuist... Pater Lornbardi en niemand anders. Hij is in ons land en men zal hem horen te Brussel, te Antwerpen, te Luik en te Namen en, peins nu toch, Pé, te Dadizele, hier bij ons! leden, zegt hij, dat O. L. Heer ons zijn lering bracht. En zo de ver deelde, de verscheurde wereld ein delijk vrede en overeenkomst en wel vaart betraohit,... 't is 't gepast ogen blik om de leer van het Evangelie te beleven. Maar hij zegt dat op zijnma nier. Hij pakt U bij 't hart dat ge de krop in de keel krijgt, 't Waren geen dibbaards en zusterkes die gin gen luisteren, maar... t volk, man nen van alle kleur en opinie. Die Pater Lornbardi kende geen andere Europese talen. En daar! Te Wenen spreekt hij in 't Duits. De communisten zouden de bosl over ende zetten en... luisterden even aan dachtig als de anderen. Te Hamburg waai- 80 van de havenstad één stuk puin is, sprak hij voor duizen den en nog duizenden katholieken protestanten, gelovigen en ongelovi gen. Hij kende geen Engels, maar sprak in 't Engels in Amerika; ken de geen Frans, maar sprak in het Prans te Parijs; sprak geen Neder lands, maar zal te Dadizele in... on ze taal spreken en zal, na België, naar Holland gaan. Want hij leidt de kruistocht van de goedheid Spreek ik van liefde zegt Pater Lornbardi,... liefde wil 'n hele boel dingen betekenen die niet eens op liefde trekken, maar de mensen zien, ondervinden geen... goedheid meer. Daarom spreek ik over goedheid. En 't wordt inderdaad een kruis tocht, over de hele wereld, uitgenO' men achter het ijzeren gordijn, waai de haat de baas is! Piel wist daar ook iets anders over; want op de vergadering had iedereen, die over Pater Lombard! gelezen of iets gehoord had, 't zijne uiteenge zet. Maandag 1 Mei, bij 't open- bloeien van O. L. Vrouwmaand, be gint die kruistocht bij ons. Goed heid! O. L. Vrouw is toch de goed heid zelf; de Moeder die troost, die helpt, de Mosder van bermhertig- heid, de Moeder der zieken, der ar men, van de twijfelaars en doolaards. Te Dadizele? Gelukkig maar, zei Piel, dat er rond de basiliek neg veel plaats is en de luidsprekersdien dag schoon werk kunnen verrichten. Er zullen daar wel mensen gaan uit BRIEF VIT BRUSSEL. Ik had over een paar dagen 't een 1 loutere nieuwsgierigheid, zoals ze en 't ander gelezen over dien be roemden Pater Lornbardi, een Ita liaanse Jesuiet. 't Moet zo wat vijf jaar geleden zijn dat hij in zijn land voor heit eerst optrad en heel Italië naar zijn stem deed luisteren. Mil joenen luisterden aan de radio, mil joenen vulden de kerken. Eens sprak hij te Rome in een kerk, maar 120 kerken van de stad waren verbon den met die éne en die 120 waren eivol, stampvol volk en nog zond Radio Vatlkaan dat sermoen uit. Een wondere kerel die Pater Lorn bardi. 't Is twee duizend jaar ge- naar een filmster of een voetbal match gaan kijken. Maar Pé, we kennen ons volk tot in de verdoken hoeken van hun ziel, daar zullen... duizende mannen zijn om te luiste ren, om tb bidden, om de Meimaand in te zetten met die gedachte van goedheid, 't verlangen naar goedheid in ons eigen leven; naar goedheid onder de mensen. En dat Moeder ons daarin moet helpen, dat... ondervin den we. 't Zal volk gieten te Dadizele op 1 Mei. PÉ VLAMYNCK. EEN TWEEDE VERBANNING? Eens te meer heeft men ten on rechte vertrouwen gesteld in de libe rale zandbank en- de socialisten, om een deugdelijke overeenkomst te be reiken in de koningskwestie. Het blijkt nu dat vuur en water niet kunnen samengaan. De anti-koningsgezinde minderheid zag in de koninklijke boodschap een middel om de verwezenlijking van haar wensen langs andere wegen te bewerkstelligen. Haar eisen kwamen ten slotte hierop neer dat men de Koning een tweede maal en voorgoed wilde verbannen. Al de rest was en scenering. Naar hun opvatting moest de Ko ning eventjes naar het land terug keren, stlekum, zonder vlagvertoon en zonder troonrede en met een re- tourkaartje voor het buitenland. Hij zou de herwonnen macht sito, suibito, presto weer overdragen aan Prins Boudewijn en dan verdwijnen uit het land. Zogezegd voor een reis naar Congo, waarvan hij wellicht nooit zou terugkeren; salut en de kost en de wind vanachter. Dit zou dan een tweede verban ning zijn, erger dan de eerste. Want voor deze tweede verbanning wilden de linksen de medewerking en het accoord verkrijgen van de C.V.P. om voor een nieuwe terug keer van de Koning zulkdanige voor waarden te bepalen dat deze prac- tiseh nooit konden verwezenlijkt worden. Men had dat alles natuurlijk pro per ingekleed, op papier gezet en in eindeloze palafoers urenlang bedis seld. Velen hielden het hart al vast met de schrik dat men het vernede rende accoord toch nog zou sluiten en de Koning voor de tweede maal zou verbannen. ONGEDULD. Aan alles komt echter een einde. Ook aan de mooie woorden van de liberale en socialistische logebroeders die het regentschap onder een an dere vorm willen bestendigen om Leopold van de troon verwijderd te houden. Ook aan het geduld van de meer derheid komt een einde. Deze meerderheid is koningsgezind. Uit eerbied voer de koninklijke woorden van verzoening heeft zij ge duldig toegezien bij de -besprekingen met de minderheid. Dat geduld duurt nu al meer dan zes weken. Zes weken is een mooie tijd en een lange termijn. In 1945 had de linkse meerderheid geen zes weken nodig om de verban- ningswet tegen de Koning in het Izenberge, het kleine dorpje in Veurne-Ambacht, met zijn sim pel, wit romaans kerktorentje, was Zondag jl. in feest. Niemand min der dan Zijne Exc. Mgr. Lamiroy was te gast bij de stille, eenvoudige mensen van te lande, die eerbiedig neerknielden, wanneer de Kerk vorst zegenende aan hen voorbijtrok. En 't feest waarvoor iedereen zich repte en roerde, gold juist het simpele kerkje, waarvan de gewijde tekst wel zegt: terribilis est locus isteindrukwekkend is deze plaatsmaar die hier te Izenberge zo gemoedcVjk voorkomt aan de mensen, waar iedereen zich thuisvoeit. Dat kerkje, 't eenvoudig' romaans gebouwtje daar te Izenberge, kreeg eens de grote eer van te prijken op de lijst der monumenten... die moeten bewaard blijven om hun historisch belang enz... Maar 't kerkje viel aan stukken en brokken en 't was de voormalige Pastoor, Z. E. H. Deroulez, die 't eens lachend aan Monseigneur zegde: 'k Ga ai lichte geen kerkhof meer nodig hebben, want de mensen gaan al gauw begraven zijn onder hun kerk. Maar daar is zoveel veranderd. In Izenberge vond men een kerk, geclassccrd als monument, zeer vererend, maar men vond het nog veel schoner dat die kerk er op de koop toe treffelijk zou uitzien. Met man en macht is daaraan gewerkt en gewroet. Wie mee kon trekken, moest voor de wagen. Z. E. H. Pastoor en Burgemeester gaven zelf het voorbeeld. In Brussel en Brugge kenden ze al gauw de weg-... en kende men hen ook, want opgeven dat stond in geen enkel woor denboek te Izenberge te lezen. Volhouden en doorwerken was 't enige dat telde. Voor dat resultaat stond Zondag 23 April iedereen in bewon dering. Om deze prachtige herstelling te gedenken en te vieren was iedereen blijgezind naar Izenberge gekomen. DE PLECHTIGE HOOGMIS tige troon,aan de linkerzijde van het koor opgesteld. Bij de personaliteiten die vooraan in de kerk hadden plaats genomen, bemerkten ws eveneens Z. E P. Leo pold, Karmeliet; Z. E. H. Vierstraefe Om 9.30 uur werd Mgr. Lamiroy, die vergezeld was door Z. E. H. Kan. Brys, Alg. Proost van het Christelijk Werkersverbond; Z. E. H. Carpentier, Secretaris van het Bisdom en Z. E. H Deken Vandenberghe uit Veurne, Bestuurder der' Vrije Vakschool te plechtig en processiegewijze afge haald aan het Klooster. Z. E. H. Pas toor De Meester was bijgestaan door Z. E. H. Deroulez, oud-pastoor der parochie, en Z. E. H. Verhamme, principaal aan het Bisschoppelijk Ooilege te Veurne. De voltallige gemeenteraad, onder leiding van Burgemeester Georges Rooryck, waehtte de hoge gasten op. Onder de aanwezige personaliteiten bemerkten we de Senatoren Sobry en Allewaert; Heer Vanelslander, Arron dissementscommissaris te Veurne; Heer Vandamme, Provinciaal Raads lid, verving Z. Exc. de Gouverneur der Provincie, die belet was hier te genwoordig te zijn, daar een zijner kinderen 's nachts bij hoogdringend heid een heelkundige bewerking dien de te ondergaan. Seminaristen uit het omliggende Woerden onderweg de liturgische ge- rangen uit. Schoolkinderen van Izen berge begeleidden eerbiedig de Bis- echop, die zich zegenend kerkewaarts begaf. Z. E. H. Pastoor De Meester droeg de plechtige dankmis op, met ponti ficale assistentie van Z. Exc. Mgr. Lamiroy, die plaats nam op deprach- Izegem; E. H. Lommez. enderpastoor op Ste Annaparochie te Brugge, en de Algemene Overste der Zusters van Maria uit Waregem. beide laatste af komstig uit Izenberge. Het kerkje was voor die gelegen heid werkelijk te klein. Velen moss ten buiten langs de luidsprekers de plechtigheid volgen. De seminaristen, onder leiding van E. H. Demarsz, seminarist uit Veur ne, met aan het orgel E. H. Van- haute, leraar aan het College te Diks- muide, voerden het proprium der Mis uit. De schoolkinderen, onder leiding van Meester Messine, zorg den voor een stipte uitvoering van de andere gezangen der H. Mis. Na het Evangelie beklom Z. E. H. Deken Vandenberghe uit Veurne de kansel. Zijn eerste woord was een welverdiende gelukwens voor de in woners van Izenberge, die eendrach tig samenwerkten om Gcds huis tot iets heerlijks op te bouwen. De gewijde spreker betoogde hoe ieder inwoner, hoe eenvoudig ook, zijn steun bijdroeg en hoe uit die samengebalde inspanning een heer lijke eeuwenoude traditie voortgezet werd van een volk dat Gods tempel in ere houdit. De traditie der cude Middeleeuwen, met zijn kathedralen, herleeft hier. Hier ligt het bewijs dat ons volk nog gezond is. In het tweede deel van zijn onder richt koos de gewijde spreker als thema Terribilis est locus iste uit het Introïtus van de Mis der Kerk wijding. De betekenis van het kerk gebouw werd duidelijk omschreven. (Zie vervolg 2" blad). Pregny, 24 April 1950. gekend, sluiten voor mij elke no- gelijkheid uit thans, en als een Mijnheer de Minister, voorwaarde voor mijn terugkomst. Mijn secretariaat heeft mij de de verbintenis aan te gaan België mededelingen doen toekomen, welke te verlaten, zelfs tijdelijk, na de u verzocht werd mij te laten over- overdracht van mijn hoogheids- maken vanwege sommige leden van de socialistische en de liberale de legatie. Deze delegaties, verzekerd willende zijn dat de koninklijke hoogheidsrechten die ik voorne mens ben aan Prins Boudewijn over te dragen, door hem in feite zouden worden uitgeoefend, vragen mij of het in mijn bedoeling ligt het land te verlaten gedurende'de eerste weken die op die overdracht zullen volgen. Ziehier mijn antwoord: Toen ik een poging ondernam om een einde te maken aan de huidige crisis, door een verzoe- rechten op de kroonprins, zo ik niet het risico wil lopen een ern stige aanslag te plegen op de waar digheid van de monarchie. Aan de hand van de voorstellen die mij onderworpen waren, heb ik een suggestie gedaan. Wordt deze aangenomen in de geest waar in ik ze geopperd heb, nl. met goe de wil en te goeder trouw, dan zal ik ze loyaal uitvoeren, door met mijn verantwoordelijke regering en na ruime raadplegingen, de ver eiste maatregelen te treffen, om de kroonprins de daadwerkelijke uit oefening van de koninklijke hoog heidsrechten te waarborgen gedu ningsgezinde oplossing te suggere- rende de periode van overdracht. ren, werd ik slechts geleid, zoals u weet, door de zorg om een juist evenwicht te verzekeren tussen de rechten van de meerderheid en die van de minderheid en de verzoe ning onder de Belgen mogelijk te maken. Ik verheel u niet, dat het mij, na het gebaar dat ik gesteld heb en op grond van hetwelk ik aan spraak meen te mogen maken op het vertrouwen der Belgen, ver wondert dat er nopens mijn aan wezigheid in het land discussies gerezen zijn. De ruchtbaarheid welke aan deze discussies is gegeven en de beteke nis welke sommigen aan mijn ver wijdering uit het land hebben toe- Men hoeft mij daarvoor niet te verzoeken om waarborgen, die niets kunnen toevoegen aan de waarde van mijn gegeven woord. De wending die de onderhande lingen nemen, is van zulke aard dat het land er het voordeel dreigt bij in te boeten van de toenadering, die na de bekendmaking van mijn boodschap tot uiting was gekomen onder de partijen. Het komt mij evenwel voor dat het mogelijk moet zijn op de door mij aangegeven grondslagen een overeenkomst onder de partijen tot stand te brengen. Met toegenegen hoogachting. (w. g.) Leopold. ADV. PAUL JANSSENS Onze lezers herinneren zich de ver dwijning te Oostduinkerke van het vissersbootje met twee personen aan boord op Zondag 26 Maart. Voor Mter Paul Janssens-Casteels uit Ganshoren en de visserszoon Julien Popieul uit Oostduinkerke, werd het de laatste'tocht.... Stilaan gaf de zee haar geheim prijs. Eerst een rubberbot die ang stige vermoedens deed rijzen, een paar dagen later 't fatale wrak van 't bootje dat ergens ter hoogte van Zuydcote aanspoelde. Bij Oostduin kerke spoelde dan het lijk aan van de ongelukkige visserszoon Popieul. Thans heeft de zee haar tweede slachtoffer van de rampzalige tocht vrij gegeven. Dinsdagnamiddag is het lijk van adv. Paul Janssens-Casteels in de haven te Nieuwpoort rechtover de Yachtclub aangespoeld. Zijn broe der heeft het lijk kunnen herkennen. Heden Zaterdag om 11 u. heeft de plechtige begrafenis van het slacht offer plaats in de Basiliek van Koe- kelberg. Het is ons opzet in een reeks ar tikelen luohit te geven aan de ge rechtvaardigde misnoegdheid van het merendeel van de geteisterden, die het slachtoffer worden van een al te onbillijke wet. De wet op oorlogsschade van 1 Ok tober 1947 is niet alleen op vele plaatsen een negatie van het gezond verstand met een logica tot in de belachelijkheid van het spitsvondige v- maar ze huldigt bovendien prin cipes onwaardig van ons Westerse Beschaving, en heeft noch min noch meer communistische inslag. Dat on ze Katholieke Volksvertegenwoordi gers er zich goed rekensQhap van geven dat sommige punten in de wetgeving op oorlogsschade 'n kaak slag zijn aan de oude tradities en gevestigde principes, onder welke be scherming zij door het goedmenende volk werden verkozen. Wij hopen dan ook dat ons woord in de eerste plaats bij hen zal inslaan, en dat zij hun krachten zullen inspannen voor een spoedige herziening der wet. Is tsn andere bij het stemmen der wet niet voorzien geweest dat de wetsbeschikking alleen een voor lopig karakter had en zou herzien worden? In naam van de geteister- Netto Patrimonium op 9 Oktober 1944 den, en in naam van de billijkheid zeggen wijdie wet moet herzien worden. De meest onwaardige punten in de wet zijn: het systeem der abattemen- ten en de vergoedingsmethode der mobilaire eenheden. VOOREERST IETS OVER DE ABATTEMENTEN Ieder geteisterde, die niet de moei lijke voorwaarden van de integrale vergoeding of staat van Behoefte kan vervullen, krijgt niet alleen op de waarde 1939 van de schade aan zijn onroerend goed een coëfficiënt die hoger of lager wordt volgens zijn bezit in Oktober 1944, maar hij wordt daarenboven onderworpen aan een abattement, in waarde 1939, dat dan nog met geweldige sprongen klimt en dat andermaal in verhouding' is met het bezit van de geteisterde in Oktober 1944, volgens de basis van aanslag van Kapitaalsbelasting. Wij laten hier de tabel der abbat- tementen volgen, die verschillen vol gens de vermogenscategorie, en wij voegen er de benaderende huidige waarde van het abattement bij, om zich een klaar idee te vormen van de aftrok welke de Start de geteis terden oplegt. Abattement uitgedrukt in waarde op 31 Augustus 1939 van de schade Benaderende huidige waarde v. h. abattem. (of hetgeen de Staat aftrekt v. de geteist.) 500.000 fr. 1.000.000 fr. 2.000.000 fr. 5.000.000 fr. Zegenend trok Z. Exc. Mgr. Lamiroy, Bisschop van Brugge, door de straten van Izenberge, de menigte aanschouwde eerbiedig cn diep ontroerd die plechtige stoet. Parlement met enkele stemmen meerderheid goed te keuren. Maar nu verprutst men zes lange weken nadat de volksraadpleging aan de Koning een meerderheid gaf van bijna een millioen stemmen. Ook daaraan moest een einde ko men. Dit werd duidelijk en on om wonde;-, gezegd op d-e partijraad van de C.VJ? waar de afgevaardigd-en uit het laad een inzicht konden geven in de EtefTÏ- min-g van de koningsgezinde meer derheid. Deze koningsgezinde meer derheid is vol onged-uld en zij wenst dat er een einde komt aan de bespre kingen. Zij wenst het begin te zien van enigerlei initiatief dat de dade lijke terugkeer van de Koning in luidt, zonder enige vernederende be paling omtrent de modaliteiten van de machtsoverdracht of het einde daarvan. DE BRIEF VAN DE KONING. De socialisten en liberalen hebben de koninklijke boodschap beschouwd niet als een vertrekpunt om tot een aceoord te geraken, maar als een middel om te manoeuvreren. Zij on derhandelden sohij-nbaar over de protocollen van de machtsoverdracht maar telkens wanneer men accoord was kwamen zij met nieuwe eisen voor d-e dag. Eerst eisten zij dat de Koning na de machtsoverdracht op nieuw uit het land zou vertrekken, vervolgens redetwistten zij over de mogelijkheid ener reis naar Congo, dan weer over de duur en d-e voor waarden daarvan. In deze omstan digheden onderhandelen met derge lijke partners wordt zeer moeilijk en welhaast onmogelijk. De C.V.P. had zich verbonden tot onderhandelingen die niet verder reikten d-an de koninklijke bood schap. Welnu, d-e kwestie van de te genwoordigheid d-es Konings in het land viel geheel buiten deze bood schap. Zij werd d-cor de linksen op geworpen, die haar wilden oplossen met een tweede verbanning zoals wij hoger zegden. De He-er Van Zeeland wilde dan ook d-e mening kennen van de Koning over dit punt en werd naar aanleiding hiervan te Prégny ontboden. Men kent het antwoord van de Ko ning in de brief die Dinsdag werd bekend gemaakt en die onze Lezers hierboven vinden. VOORUITZICHTEN. Het Nationaal Comité van de C.V. P. heeft dadelijk de nieuwe toestand onderzocht en inzonderheid de toe stand die zich zou voordoen wanneer d-e liberalen het verzoek van de Heer Van Zeeland om onverwijld stelling te nemen afwijzen met een weigering tot voortzetting van de besprekingen. Hiervoor dreigde vooralsnog geen gevaar. De hogere partij-Instanties van de liberale partij waren inmiddels cok bijeengekomen en men had besloten de onderhandelingen voort te zetten met de Heer Van Zeeland. Op-merke lijk was d-e verklaring van de Heer Van Glabbeke dat de Vlaamse libe ralen zich niet kunnen verenigen met de socialistische eis dat de Ko ning uit het land verwijderd moet blijven. Anderzijds is bekend dat sommige liberalen gekant zijn tegen d-e per soon van de Heer Van Zeeland als e-rste minister. Zij verkiezen de Heer Eyskens en wensen dat de vorige re gering haar taak opnieuw opneemt ingeval het tot een samenwerking komt tussen liberalen en de C.V.P. Wij kunnen intussen rustig aanne men dat de meeste liberalen een vu rig ge-bed zullen doen voor deze sa menwerking. Nu reeds verklaren zij openlijk vooreerst bekommerd te zijn om de koningskwestie en hun exclusieve tegen de Heer Van Zee land laten zij in d-e vergeethoek. De vreze des Heren is het begin der wijsheid... De vrees voor de Kamerontbinding en de nieuwe verkiezingen is voor de liberalen het begin van de wijsheid en de nieuwe bezinning Deze be zinning brengt hun nu reeds het hel dere besef dat het toch nog beter is een paar ministerzetels op te offeren aan de samenwerking met de Heer Van Zeeland, liever dan het hachje In te schieten ingeval de dreiging van de Kamerontbinding werkelijk heid wordt. In dit geval zouden heel wat liberale parlementairen de plj-p aan Maarten mogen geven. Business is busin-esszo redene ren de liberalen. Van socialistische zijde staat men wat bedonderd. Men heeft in de ko ninklijke boodschap een vinger ge zien en Max Buset meende al dat hij een hele arm vast had. Na dat eindeloze palaberen komt dan het koude verzoek van de Heer Van Zee land om onverwijld stelling te ne men. En de Heer Spaak was niet thuis want die was op het trouwfeest van zijn dochter Antoinette die Dins dag te Sint-Gillis huwde met Dl- P. Danis. Maar Buset was al zo wijs dat hij voelde dat men het socialistische spelletje beu was. Hij zeide dan ook dat het antwoord van zijn partij waarschijnlijk negatief zou zijn. Wat wordt het hu? Dat kan men Dinsdag-avond moei lijk overzien al mag men een tamen- werking van C.V.P. en liberalen op grond van bovenstaande overwegin gen wel waarschijnlijk achten. In dit geval komt het tot een terugroeping van het oude kabinet Eyskens, even - wel onder voorzitterschap van Heer Van Zeeland, met dien verstande dat allicht enkele Waalse liberalen hun medewerking zouden weigeren en vervangen worden door Vlaamse li beralen of christen democraten. Of wel stelt de Heer Van Zeeland een geheel nieuwe ploeg samen van ka tholieken en liberalen waarin de li beralen minder talrijk vertegenwoor digd zijn en waarin meer christen democraten voorkomen onder de ka tholieken Weigeren de liberalen alle verdere medewerking dan kan de formateur nog een homogeen kabinet vormen, samengesteld uit katholieken en extra-parlementairen. (Zie vervolg 2' blad). Min dan 200.000 fr. Tussen 200.000 en Tussen 500.000 en Tussen 1.000.000 en Tussen 2.000.000 en Tussen 5.000.000 en 10.000.000 fr. Tussen 10.000.000 en 20.000.000 fr. Tussen 20.000.000 en 50.000.000 fr. Boven de 50.000.000 fr. Wij kunnen niet anders dan der gelijke praktijken ten zeerste aan klagen. Wil men dan werkelijk de geteisterden het slachtoffer maken van een nieuwe en tweede kapitaals belasting die 3 bedraagt op de waarde 1939 van het vermogen, maar die, omgezet, een heffing betekent van 10 op de waarde 1944 van het bezit. Wij nemen aan dat niet ieder ge teisterde integraal kan vergoed wor den. Maar wij hebben nochtans de 12.000 fr. 40.000 fr. 80.000 fr. 200.000 fr. 400.000 fr. 800.000 fr. 2.000.000 fr. 4.000.000 fr. Maandag jl. had te Koksijde de Dag der Pers plaats. De opkomst was vrij talrijk en alle uitleg en aangetoonde verwezenlijkingen be wezen eens te meer welke stuwkracht er te Koksijde huist om van dit kleine, maar nette badplaatsje, de Parel der Westkust te maken. Te veel valt er over dat alles te handelen om het in een enkel artikel te verwerken en al het vertoonde loont zeker de moeite om als Week- End-Reporfagein ons blad behandeld te worden; wat dan ook ln de eerste weken gebeuren zal. Hierboven hebben we de groep genodigden op bezoek bij de opgedolven puinen der oude Abdij Ter Duinen». Senator-Burgemeester Van Buggenhout, die we vooraan op de foto ven op de rug zien, verschaft uitleg aan de journalisten. Links vooraan op de foto een blootgelegde pilaarvoet van het portaal der oude Abdij. LONDEN BELANGRIJKER DAN PARIJS In November van verleden jaar kwamen de drie ministers van Bui tenlandse Zaken van de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk te Parijs bijeen. Tijdens die conferen ties kwam het er voor de heren Acheson, Bevin en Scliuman op aan de Duitsland - politiek hunner drie landen op elkaar af te stemmen en te harmoniceren. Dat was natuurlijk van zeer groot belang én om de verhoudingen bin nen Duitsland én om de algemene lijn tegenover de Sovjetpolitiek.. De conferentie die echter te jon den moet plaats vinden zal nog hon derdmaal gewichtiger zijn, aangezien men het inzicht heeft er de alge mene wereldpolitiek te bespreken in het licht van de ontwikkeling van de koude oorlog die door de Sovjet-Unie tegen hen allen zonder onderscheid gevoerd wordt. Het ligt in de bedoeling tot een gemeenschappelijke houding te ko- men op alle punten. Er moet dan worden bepaald wat er concreet in 1 HEER DEAN ACHESON Amerikaanse Staatssecretaris die een aantal aangelegenheden moet I ;n z,m re6e J|'an Zaterdag jl. de aan (Zoor Op dat punt moet inderdaad vol ledige klaarte gebracht worden, op dat er geen uiteenlopende houdingen zouden mogelijk zijn zoals Ir. het verleden gedeeltelijk gebeurd is. Dit is trouwens het uitgangspunt, want zo er nog een andere weg be staat dan die ter bewapening, dan wordt elke discussie over de finan ciering van het Atlantisch Pact overbodig, en dan zouden de bespre kingen in verband met de coördina tie van de buitenlandse politiek een totaal ander uitzicht krijgen. Zeer diepgaande zal die vraag, naar ons oordeel en jammer genoeg, niet moeten onderzocht worden, aan gezien het zo klaar als pompwater is dat er met de Russen geen andere weg te bewandelen is. De jongste tel ten bewijzen dit nog ten overvloede: neerschieten van de Privateerbo nen de Baltische Zee, aankoniiiing van een algemeen offensief door de Viet-Min in Indo-China, nota over de zgn. niet eerbiediging van de ver dragen omtrent Triest, nieuwe no'.a aan Turkije in verband met oc zee engten, communistische Pinkster- marscli in Oost-Berlijn, sabotage gebeuren, wat voor elk afzonderlijk moet worden gedaan en welke de vraagstuklcen zijn waar gezamenlijk moet worden opgetreden. Tenslotte wil men ook voorstellen uitwerken, niet alleen op zuiver mi litair plan, maar ook op stuk van financiering van de militaire inspan ning; om dan eindelijk ook te ko men tot een beter coördinatie van de buitenlandse politiek der twaalf staten, ondertekenaars van het At lantisch Pact. Ge ziet dat dit dus een conferen tie moet worden van zeer, zeer uit zonderlijk belang. Opdat ze moge slagen, moet ze dan ook goed voorbereid worden. Daar om zijn dan ook de afgevaardigden van ds drie landen Maandag jl. te Londen bij elkaar gekomen. Zij moeten om zo te zeggen een inventaris opmaken van de bestaan de problemen die op de conferentie een oplossing moeten krijgen, en zij moeten terzei)dertijd voorontwerpen van overeenkomsten tussen de drie landen uitwerken. te nemen gedragslijn tcenover Rus land uitstippelde. Het is immers vanzelfsprekend dat elk van de drie landen aan dezelfde problemen een zeer verschillend ge wicht zal hechten, al naar gelang zij er dichter of minder dicht bij betrok ken zijn. Het zal er dus op aan ko men in de eerste plaats een rang orde vast te leggen. Verder zullen de oplossingen en maatregelen door elk der partijen voorgesteld fataal van elkaar afivij- ken. En ook daar moet bijgevolg een eensgezindheid bewerkt worden. BELANGRIJKSTE VRAAG EN UITGANGSPUNT De eerste vraag die de ministers echter zullen moeten beantwoorden, vooraleer verder zal kunnen door gewerkt worden, is of er hen nog een andere weg open b'ijft om de spanning tusseii de U. S. S. R. en het Westen te breken, dan de koste lijke en lange weg van de sterke bewapening. alle communistische partijen van de wapenleveringen door Ame"i. Ica aan dc landen van het Atlantisch Pact, enz... enz... De ministers van Buitenlandse Zake:-, der Westmachten uilen daar bij moeten onderzoeken op velke manier zij het best zouden aanto nen dat werkelijk het onmogelijke gedaan werd om, op elk pvnt, met Rusland tot een vriendschappelijk akkoord te komen. Mocht men een ogenblik gedacht hebben aan een Vicrlanden-Confe- rentie met Moskou, dan schi'nt men dit thans van de hand te wijzen omdat de andere nogendlieden die niet op de conferentie zouden verte genwoordigd zijn, dit zeer verdach zouden vinden. (Zie vervolg 2' blad). Wij besluiten voor deze week, doch komen terug, tot de Heren Volksvertegenwoordigers hun plicht tegenover de geteis-erden zullen doen en een herziening' der wet zullen sti muleren. 3.000 fr. 10.000 fr. 20.000 fr. 50.000 fr. 100.000 fr. 200.000 fr. 500.000 fr. 1.000.000 fr. 3 v/h Patrimonium. bescheiden indruk dat het nodige onderscheid in de wet reeds vol doende tot uiting komt, zonder de toepassing van die genadeloze abat- tementen. Krijgt de kleine bezitter en ge nieter van Integrale vergoeding dan geen coëfficiënt toegewezen, dat in de jaren 1948-1949-1950 schommelt van 4,9 tot 4,3? Krijgt iedere geteisterde, die geen integrale vergoeding kan genieten, dan geen coëfficiënt die al verschilt volgens zijn vermogen in Oktober 1944? Wie min dan 200.000 frank (W. 1939) bezit, krijgt meestal coëf ficiënt 3,5 voor vermogens tussen 200.000 fri en 500.000 fr., veelal 3,4. Voor vermogens tussen 500.000 fr. en 1.000.000 fr. gewoonlijk 3,2 of 2,9 -- en voor vermogens tussen 1.000.000 fr. en 2.000.000 fr. over 't algemeen 2,5. Is de voorrang van behandeling van het dossier, en het voordeel van niet aftrekking der ouderdomsleet, ook daarnaast geen voordeel dat de minder bezittende bevoorrecht! Boven het reeds gemaakte onder scheid, steekt het systeem der abat- tementen uit als een grove onrecht vaardigheid. Als all Belgen gelijk zijn volgens de wet, waarom moet een geteisterde, nadat hij reeds ge lijk eenieder zijn kapitaalsbelasting' heeft betaald, voor de tweede maal een deel van zijn bezit, in de vorm van een abattement aan de Staat af staan! Omdat hij geteisterd werd? Hebben de geteisterden misschien gevraagd om geteisterd te worden? Een zo aanzienlijke aftrok als deze voorzien door de abattementen is niet goed te praten. Wij noemen het een ernstige poging om het bezit, door duurzame arbeid en onderne mingsgeest verworven, te niveleren. Het is een stap naar het regime van Moskou: iedereen gelijk, de ene niet meer dan de andere. Het regime waar de luiaard parasiet is van de werker, en de futloze van de man met initiatief. Abattementen, die bij enig fortuin tot 200.000 fr. huidige waarde belo pen, noemen wij een ernstige aan slag op het bezit, zonder te gewagen van cfe buiten alle verhoudingen springende graduatie van de abat tementen, die het mogelijk maken voor de ene geteisterde een aftrok te doen van 200.000 fr. en voor een ander maar van 80.000 fr. om de een voudige reden Jat de eerste een paar duizend frank meer bezat in 1944, en daardoor in een vermogenscate gorie komt die hoger is, wat zeker wijst op het grillige van het schij- vensysteem, en wat tenminste zou vermeden geweest zijn met een per centsgewijze aftrok. Met de vergoedingsmethode van de mobilaire eenheden is het al niet beter gesteld. Hoe gaat men tewerk? Men heeft lijsten samengesteld waarop alle voorwerpen genoteerd staan, welke voor 'n eenvoudig gezin onontbeer lijk zijn, met de waarde 1939 en de huidige waande erbij. Wat men ook aangeve als zijnde geteisterd, men kan alleen krijgen wat op die offi ciële lijsten is vermeld. Heeft men bijvoorbeeld een auto, flets, radio, kinderwagen, fotoapparaat, boeken, enz. die vernield of gestolen geweest zijn, men kan voor dit alles niet Vergoed worden, omdat de wet al leen vergoeding voorziet voor het strikt noodzakelijk huisraad. Een persoon, die door zijn beroep veel met geteisterden in betrekking komt, stelde eens de vraag: «Wat zouden de Belgische burgers zeggen moesten morgen officiële Instanties bij eenleder alles komen opladen en wegvoeren wat niet op de lijst der mobilaire eenheden voorkomt? Zou dat geen schreeuwende onrechtvaar digheid zijn? Maar wat doet men anders met de geteisterden in de vergoeding der mobilaire eenheden. Daar is zeker waarheid ln deze nogal scherpe vraag. Het principe der mobilaire een heden is te radikaal. Had men een voudig hetgeen niet op de mobilaire lijsten voorkomt onderworpen aan strenge bewijsmiddelen en tenminste toch gedeeltelijk vergoed, het zou zeker enige bevrediging hebben ge schonken. Maar in zijn huidige vorm, noemen wij het vergoedingsstelsel der mobilaire eenheden, eenvoudig een uiting van de principes waarvan wij hoger spraken: de een mag niet meer bezitten dan de andere. Als wij aansturen op 'n spoedige herziening van de wet op oorlogs schade, dan bedoelen wij in de eer ste plaats: de afschaffing van de on billijke abattementen, en de ruimere vergoeding der mobilaire eenheden. Hopen wij tenslotte dat een herziene tekst een eenvoudiger procedure voorziet, om de geteisterde zo lang niet meer te laten wachten, zoals dit nu het geval k met al die no deloze formaliteiten en termijnen. Zie vervolg vorige kolom. 46» JAAR. Nr 17. 29 Prijs per Nummer: 2 Fr. Verantwoordelijke Uitgever: J. Sansen, Gasthuisstraat 19, Papering* ABONNEMENTSPRIJS 1950 België tot Nieuwjaar 72 fr. Belgisch Congo 3.fr. p. week Frankrijk Holland 3.fr. p. week Andere landen 3.50 fr. p. week A Aangesloten bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. HET WEKELIJKS NIEUWS ONZE 4 UITGAVEN» POPERINGE (met randgemeenten), IEPER (met Wervlk en randgemeenten). ROESELARE (me>t Izegem-Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nleuwpoort-Diksmulde en randgemeenten). mnmnui

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 1