Op 4 Juni zal het land ter stembus gaan lAls gevolg van de liberale halsstarrigheid valt de voorgestelde Regering in duigen BESTUUR en REDACTIE: Gasthuisstraat 19, Poperinge Telefoon Nr 9. Postcheck 47.63.60. KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE EN OMSTREKEN ONZE 4 UITGAVEN» 46" JAAR. ZATERDAG ME! 19 5 8 Prijs per Nummer: 2 Fr. De Prins-Regent ontbindt het Parlement HET ONTBINDINGSBESLÜIT DE NIEUWE VERKIEZINGEN Tekst van het besluit van de Regent STORT 70 FRANK BUITENLANDS OVERZICHT R BLOEDPROCESSIE TE BRUGGE Maandag 8 Mei, te 10.30 u DE JUBELGOUWDAG VAN DE V.K.S.J. TE BRUGGE DE NIEUWE IEPERBRUG TE VEURNE SPwiSlPlP ABONNEMENTSPRIJS 1950 België tot Nieuwjaar 70 fr. Belgisch Congo 3.— fr. p. week Frankrijk -f Holland 3.fr. p. week Andere landen 3.50 fr. p. week Aangesloten bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. POPERINGE (met randgemeenten). IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem-Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten) 6 Verantwoordelijke Uitgever: J. Santen, Gasthuisstraat 19, Poperinge fWIFF UIT RRIISSFI in het politieke spel dezer laatste burg. Hij ziet hierin het middel ton dagen. Op het ogenblik dat de afbreuk te doen aan de verpletteren- Vlaamse Liberale Ministers en partij- de overwinning welke de C.V.P. in ps I BkJ r» "T" voorzitter Motz meenden diat men 1949 in deze provincies behaalde. U C. 1 f^f &L CL I regelrecht naar een nieuwe uitgave Het valt echter nog te bezien of KAREL, Prins van België, Regent van het Koninkrijk, Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL. Gelet op de artikelen 56quater en 71 van de Grondwet; Gelet op de wet van 23 December 1946 houdende instelling van de Raad van State, inzonderheid op artikel 2, alinea 2; Gelet op de dringende spoed; Op de voordracht van de Eerste-Minister en van de Minister van Binnenlandse Zaken, Wij hebben besloten en Wij besluiten: Artikel 1. De Kamer der Volksvertegenwoordigers en de Senaat zijn ontbonden. Art. 2. De provinciale raden worden op 4 Juni 1950 ontbonden. Art. 3. De kiescolleges van al de arrondissementen en dis tricten van het Rijk worden tegen Zondag 4 Juni 1950, tussen 8 en 14 uur bijeengeroepen met het oog op de gelijktijdige verkiezing van het vereiste aantal volksvertegenwoordigers, senatoren en provin ciale raadsleden. Art. 4. De nieuwe provinciale raden worden tegen Donder dag 8 Juni 1950 bijeengeroepen. Op Maandag 19 Juni 1950, gaan zij over tot de verkiezing van de provinciale senatoren. Art. 5. De nieuwe Kamers worden tegen Dinsdag 20 Juni 1950 bijeengeroepen. Art. 6. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekend gemaakt. Art. 7. De Eerste-Minister en de Minister van Binnenlands® Zaken zijn belast met de uitvoering van dit besluit, Gegeven te Brussel, de 29 April 1950. CHARLES. Vanwege de Regent: De Minister van Binnenlandse Zaken, De Eerste-Minister, A. DE VLEESCHAUWER. G. EVSKENS. MONSEIGNEUR LAMIROY EN EERW. PATER LOMBARDI in het genadeoord aanwezig. Op 1 Mei ging te Dadizele de tra ditionele 1 Mei-Bedevaart der H. Hartebonders door. De aankondiging dat E. P. Lombard!, de beroemde Italiaanse Jezuïetenpater, het woord zou voeren oefende op vele aanwezi gen een bijzondere aantrekkings kracht uit. Autobussen uit alle delen van West-Vlaanderen brachten de bedevaarders aan van in de vroege morgenuren. Kleurige vaandels schit terden in de lentezon die van de partij was. Een zestigtal bondsvlag- gen werden bij de aanvang der hoogmis in de basiliek opgesteld die volliep met gelovigen. Tot buiten op de trappen moesten de mensen plaats nemen. Het H. Misoffer werd opgedragen door Z. E. H. Pastoor Deweerdt uit Dadizele, bijgestaan door twee Hol landse Jezuïetenpaters Rietmeyer en Jorna. Om 11 uur werd vanaf de trappen van de basiliek het woord gevoerd door E. P. Lomibardi. In tegenstrijd met hetgeen aangekon digd was, voerde de beroemde predi kant het woord in het Frans na eerst een korte mededeling gedaan te hebben in het Nederlands. Sober in zijn gebaren, met eerder eentonige stem gaf hij. een zeer rustig doch treffend betoog over zijn kruistocht van goedheid en liefde. Ook in Vlaanderen is het goed dat het woord van God doordringt, zegde hij, want we moeten een nieuwe wereld bou wen met liefde en goedheid als grondslag. Inde namiddag had een pontifi caal lof, in tegenwoordigheid van Z. Exc. Mgr Lamiroy, Bisschop van Brugge, plaats. WEL BEKOME HET HEN! Het moest er van komen. Het was tijd dat er een einde ge steld werd aan het politieke poker- spel dat wij sedert 12 Maart moes ten medemaken. Met opluchting hebben wij ver nomen dat het besluit tot ontbinding van de Kamers een streep zette on der de palafoers en weer eens het woord verleende aan het souvereine volk. Wij komen niet meer terug op de laatste besprekingen welke aan deze uiteindelijke beslissing voorafgingen. Zij zijn een waardig sluitstuk van al de walgelijke chantagepogingen, van de karpersprongen en kunsfctoe- ren van de Liberalen, die het uit zicht van de politieke toestand bij wijlen van uur tot uuir deden ver anderen. Het liberale masker van de Vla- mingenhaat en van het door de loge ingegeven anti-clericalisme, is nu ge vallen. Zij worden gemeten met de maat waarmede zijzelf wilden meten, toen Devèze, als formateur, al dade lijk dreigde met de ontbinding. Men ziet hoe gevaarlijk hst is kwa de geesten op te roepen, die men niet overmeesteren kan. Devèze, de dood graver van de Liberale Partij, heeft voor het eerst de mogelijke ontbin ding ter sprake gebracht. Maar nu zitten de gekozenen van zijn partij in zak en asse te wachten op de af straffing. Zij hebben het zo gewild. Wel be kome het hen. EEN ONWEERSTAANBARE GOLF. Devèze heeft een grote rol gespeeld op postcheckrekenïng Nr 4763.60 der Drukkerij Sansen, Poperinge, en ons blad zal U wekelijks tot einde 't jaar per post tehuis be steld worden. Zoals we rèeds vroeger schre ven gaat de H. Bloedprocessie te Brugge dit jaar tweemaal uit, ter gelegenheid van het achtste eeuwfeest van de aankomst van het H. Bloed te Brugge. De vermaarde processie doet dus haar rondgang op Maandag 8 Mei,, te 10.30 uur, en op Zon dag 14 Mei, te 14.30 uur. In beide gevallen echter zal de processie precies dezelfde zijn. Zij die de Maandag niet kun nen gaan zullen 's Zondags de zelfde groepen kunnen bewon deren. "ff HET VERLOOP DER GEBEURTENISSEN Op Zondag 30 April vierde de Vrouwelijke Katholieke Stude rende Jeugd van West-Vlaanderen haar twintigjarig bestaan. 3.200 Studentinnen uit alle hoeken van onze gouw, waren te dezer gele genheid naar Brugge opgekomen. Na een plechtige Hoogmis, opge dragen door E. H. Lowie, Diocesaan Proost, met pontificale assisten tie van Z. H. Exc. Mgr Lamiroy, werd op de Burg verzameld waar na de zegening met het H. Bloed, voor het versierde beeld van O. L. Vrouw met de Inktpot, aan het stadhuis de toewijding aan O. L. Vr. plaats had. 's Namiddags had een geslaagde opvoering van het jubelspel plaats. Wegens plaatsgebrek zien wij ons verplicht de publicatie van uitvoerig verslag der feestelijkheden tot ons volgend nummer uit te stellen. Op de foto hebben we een algemeen zicht tijdens de plechtig heid op de Burg. Zaterdag 29 April jl. !n de vooravond, werd te Veurne, tot groot ge noegen van de inwoners der wijk Spreeuwenbergin tegenwoor digheid van Senator Van Buggcnhout en andere vooraanstaande genodigden door dhr Floor, Burgemeester van Veurne, de prachtige nieuwe Ieperbrug, waarvan foto hierboven, voor het verkeer open gesteld. Daarmee werd stop gezet aan het afsluiten van een ganse bedrijvige ader der stad, die nu andermaal weer vrij ademen kan.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 1