IN 'T POSTJE - De C.Y.P. heeft de wind in de zeilen! Strijd tot 4 Partijen beperkt Z.Exc.Mgr Lamiroydeed de eerste steenlegging der nieuwe St-Jozefskerk te Roeselare i\iu Beeckmans en Mulder achter slot en grendel zitten Gezamenlijke Brief van het Belgisch Episcopaat Slechts één Mijnwerker overleeft de ramp die 39 doden eiste Het geluk vliegt... Nieuwe Uurregelingen der TREINEN TRAMS KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE EN OMSTREKEN 46° JAAR. ONZE 4 UITGAVEN t ZATERDAG MEI 1950 Prijs per Nummer: 2 Fr. 12 BLADZIJDEN DALING DER WERKLOOSHEID In dit nummer vindt U op ons 6e 7® blad (bijvoegsel) de in voege sedert 14 Mei j.l. SPIONNAGE-NET IN BELGISCH KONGO? Rond de aanstaande Verkiezingen Laagterekord van ingediende lijsten Vlaamse Concentratie komt niet op Geen scheurlijsten tegen de C.V. P. Een nieuwe torenspits zal Vlaanderens rijke hemel sieren Gangsters in Zomerverblijf WIE HEEFT NOG VER VALLEN BILJETTEN VAN 50,10 EN 5 FR.? De slachtoffers met nationale eer ten grave gedragen BESTUUR en REDACTIE: Gasthuisstraat 19, Poperinge Telefoon Nr 9. Postcheck 47.63.60. ABONNEMENTSPRIJS 1950 België tot Nieuwjaar 66 fr. Belgisch Congo 3.— fr. p. week Frankrijk -f Holland 3.— fr. p. week Andere landen 3.50 fr. p. week Aangesloten bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. N' £0. POPERINGE (met randgemeenten). IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem-Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten). moraius 20 Verantwoordelijke Uitgever: J. Saneen, Gasthuisstraat 19, Poperinge In 't Postjewas t te doen, ach ter de achte-misse! De gesteldheid van de mensen, hun mening over een of ander belangrijk punt, ze noemen dat met een Frans woord de... mentaliteit. 't En is maar, zei Fiel, dat ik ge ren klare wijn schenke, en, is het maar veugelwijn, hij moet klaar zijn. Daar hebben de mensen iets aan, ze weten wat er in de kan is, tot op de grond. Want, we zijn nooit meer ge fopt en... gefruit geweest dan sedert een half jaar van hier. Wat tijd werd er vermassacreerd' voor de Volksraadpleging'. Wat moest er niet toegegeven worden? Er zou in ieder arrondissement overgegaan worden tot de telling van de stem men! Het was te simpel om te Brus sel de stemmen te tellen, uitgebracht over heel het land. Dan kon men niet de arrondissementen aanduiden noch de provincies waar een minder heid koningsgezind was. Bekwam hij de meerderheid niet in alle provin cies, zo moest de Koning maar weg blijven. Hebt ge van uw leven? Ten slotte was Brussel en Luik en Hene gouwen teacn de terugkeer, maar dat was... voldoende! Zo liep het uit bij de mannen van links. Al die stom- migheden omdat wij een paar ze tels te kort hadden in de Kamer. Dat weten we nu allemaal! Kijk, zei Fiel, nog nooit meer dan verleden jaar hebben de mensen zich laten luchten; ze lieten zich dom weg vangen lijk vliegen. Jamaar, jamaar, zei de patatte- marchand, Fiel ge loopt wat zere, vent! Ik, zei Fiel. Gij hebt verleden jaar ook gedonderd tegen Eyskens... de belofte van 25 min belastingen sloeg u stekeblind; de kwestie van de terug-keer van de Koning was een vrije kwestie en ge weet wel, uw eigen belang moest nu toch eens mee spreken en, wel ja, 't sprak mee en nu ziet ge 't... ge zit met de gebak ken peren. Is er ooit een schoner farce ge speeld geweest! Minister Liebae^t heeft een steertje afgesneên van de belastings-verminderingen voorge steld door Eyskens. Eyskens. die al de boter opgeëten had, werd eerste minister! En over drie weken, als de regering weer in den oven moest gesteken worden, wilden de libera len niet weten van een regering Van Zeeland, 't moest... Eyskens zijn. Er waren ook koningsgezinde libe ralen, en harde! Maar ze werden zo zacht gekookt, tot mulgekookt in de vergaderingen waar Devèze het hogé woord voerde. Ze klapten in hun handen, juichten Devèze toe en als de boel sprong en het tot ont binding kwam, bezwoeren ze Van Zeeland. 't Is de schuld van De vèze. we zijn wij fraaie jongens, we zullen met u meedoen Tote-trekkerij En, om de kiezers nu nog meer voor den zot te houden, beweren de liberalen opnieuw dat de konings kwestie een vrije kwestie is en dat ze nu alleszins die 25 verminde ring zullen doorvoeren. Ze mogen dat te Beemem gaan vertellen. Er kwam gang in! Ja, ons volk bad van dichtbij die palafoers gevolgd na 12 Maart. De Koning moest 's anderendaags naar Brussel gekomen zijn, zei de smid Ze moesten er lang door geschopt hebben, zei de metser, 't is de ge woonte niet dat 58 zich geven voor 42, en ledereen zag toch dat al die dreigementen met staking en ge weld... strovuur waren. Wat kunnen de werklien tegen de Koning heb ben? Velen stemden neenomdat de partij het zo begeerde, maar bekenden zelf dat de Koning een dood-eerlijke mens was. Maar "k ben heel dat kies-spel beu, zei Wisten, een boerewerkman. 'k Wone t'enden de parochie, een kot vol jongens... Ik moet naar dat kiesbureel, Stefanie moet er naartoe, vader, die meewoont, en begint te krasselen, moet er ook naartoe en 't huis staat heel dien dag overende. Ge zoudt er uw oren aan vagen. Laat het nog voor deze keer, zei de smid. Weet ge, Wisten, 't ge beurt me in mijn smisse dat ik aan een werk zitte dat mijn neuze uit hangt. Ge zoudt 't naar de mane schoppen. Maar, dan komt er 'n beetje nijd bij, een tikske... razernij en, om uwgedacht te doen, slaat ge en buist ge tot het af is. 't Is nu te doen, Wisten, willen we nu voor drie jaar gerust gelaten zijn, nu met de voorhamer erop! Nu een meerderheid voor ons ook in de Ka mer, Wisten; met die verdraaise li beralen of socialisten kan 't ieder maand ontbinding zijn, als we 't nu niet halen. Dat is gesproken, zei Fiel! Smid, we maken er mee gedaan op 4 Juni. Dan doen we onsgedacht, drie keren reke, voor Senaat, Kamer en Provincie. Al in één trek. Ware het drie dagen te reke geweest... 't ging nog niet vervelen... ge kunt verdu veld vele als 't met uw gedacht is. En 't is deze keer met ons ge dacht. PÊ VLAMYNCK. Blijkens de statistieken over de verzekering tegen werkloosheid, wer den tijdens de week van 30-4 tot 6-5-'50 per dag gemiddeld 173.950 vol ledige werklozen gecontroleerd, be nevens 40.355 gedeeltelijke of toeval lige werklozen. Tegenover de vorige week wordt 'n vermindering waargenomen van 1577 volledige werklozen en van 3732 ge deeltelijke en toevallige werklozen. Volgens het Eritse blad «The People zou, naar verklaringen van een Zweeds zakenman die een za kenreis maakte in Belgisch Kongo een uitgebreid communistisch spion- nage-net bestaan in Katanga, rond om de uraniummijnen. Talrijke Tsjechen, Albanezen en andere Oost- Europeanen zouden er voor dit werk je aanwezig zijn en de Bata-win kels zouden hierbij een groot aan deel hebben. HET GEZOND VERSTAND Verleden Zondag moest de beslis sing vallen. Tegen deze datum moes ten de lijsten voor de verkiezingen ingediend zijn en dan zou het blij ken of er aanzienlijke verschuivingen waren in de verschillende lijsten. Inzonderheid vroeg men zich af of de pogingen zouden slagen om de ver loren stemmen ln Vlaanderen van dissidente of afgescheurde lijsten te rug te brengen en te doen bijdragen tot de aanstaande zegepraal van de C.V.P. als meerderheidspartij. Met opluchting mogen wij zeggen: het gezond verstand heeft de boven hand gehaald. Bij de verkiezingen van 1949 gingen ruim 100.000 afgescheurde stemmen voor de C.V.P. verloren. Nu werden er geen afzonderlijke lijsten ingediend voor de Vlaamse Concentratie. Ook andere groepen die in 1949 de belangen van middenstan ders of particularistische belangen vertegenwoordigden, hebben er thans Maandag 15 Mei, werd door Z. Exc. Mgr Lamiroy, Bisschop van Brugge, op de St Jozefsparochie te Roeselare, de eerste steen gewijd en ingemetseld van de nieuwe kerk. Pas veertien dagen was het gele den dat we een paar kilometer verder de plechtige opening mee maakten te Rumbeke var_ de kapel der stichting Onze Kinderen en opnieuw worden hier de grond vesten gelegd voor een nieuwe kerk die als de zoveelste parel Vlaanderens hemel zal sieren. Arm Vlaanderen? Gelijk iemand het spottend dichtte? Neen, rijk Vlaan deren, met torens t'alienkant. Zo zagen we Mgr Lamiroy zege nend over de werven stappen -vaar de werkers met verweerde handen eerbiedig hurt klak afnamen en zich met het kruis tekenden terwijl het gewijde water dat de funda menten zegende door hen gebouwd, ook hen besprenkelde: de bouwers van Gods Huis. Ongekunsteld brachten de sim pele kerkebouwers hun dank aan de Bisschop, die zich gewaardigde hun werk te zegenen. Boven de praalboog die toegang leende tot de werven, stond het eenvoudig geschreven: Wij bedanken Monseigneur Voor zijn zegen op ons werk Dat het worde schoon en sterk 't Huis van God en 's hemels deur. Het werd. 11 uur, zoals voorzien op het programma der plechtigheid, toen Z. Exc. Mgr Lamiroy bij de noodkerk van St Jozefsparochie toe kwam, vergezeld van Z. E. H. Vica ris-Generaal Quaegebeur en door Z. E. H. Deken Vervenne uit Roeselare. Z. E. H. Pastoor Maes der St Jozefs parochie verwelkomde de kerkelijke overheden. Waren eveneens aanwezig Z. E. H. Leys, Pastoor van Sint Z. Exc. Mgr Lamiroy, Bisschop van Brugge, zegent de steen die straks zal ingemetseld worden in de grondvesten der nieuwe St Jozefskerk te Roeselare. Links bemerkt men Z.E.H. Vicaris Generaal Quaegebeur, rechts achteraan Z.E.H. Kan. Vervenne, Deken te Roeselare. Rechts vooraan Z.E.H. Duforret, Superior aan het Klein-Seminarie te Roese lare. Buiten de reeds oprijzende muren volgen de toeschouwers aan dachtig de plechtigheid. W.N. Amandsparochie, Z. E. H. Demonie, Pastoor van O. L. Vrouwparochie en Z. E. H. Spriet van de H. Hartpa rochie. Talrijke burgerlijke persona' liteiten waren eveneens aanwezig. Wij bemerken o.m. dhr Robert De Man, Senator en Oud-minister, dhr Nolf, Burgemeester te Roeselare, de gemeenteraadslede»,Callens en Calle- LUSTIGE VILLEGIATUURGASTEN Het roemloos avontuur van Beeck mans en Mulder is ten einde. Nu de politie rustig de gelegenheid kreeg om het buitenverblijf van de twee gangsters even van dichtbij te onderzoeken, kwam aan het licht dat zij het zich daar in Het Lustig Volkjegemakkelijk maakten en de naam van h' °°r aan deden. Uit het on.. ..vsriS dat zij hoegenaamd hsc daglicht niet schuwden. Er weiden immers foto's gevonden van meisjes uit Oostende en Knokke, en uit de ondervraging van die personen blijkt thans dat Beeckmans en Mulder met hen naar de kinema gingen en wandeltochtjes ondernamen. Zij openden zelfs reeds het badseizoen en hielden van een zwempartij aan het strand. In de villa werd ook een vogelplk ontdekt waarmede ze menig uurtje gesleten hebben. HET NOODLOTTIG SPEURDERTJE Het bezoek van de twee vrouwen aan de villa Het Lustig Volkje werd voor de twee gangsters, zoals we reeds mededeelden in vorige uit gave, een fataal bezoek, 't Hadde misschien nog zo erg niet geweest ware het niet dat mevr. Cauwels haar hondje msehad, een beestje dat, zoals al zijn soortgenoten, altijd P'nS bracht. De villa Lustig Volkjegelegen nr 10 Gallisch pad te Knokke, kende na de sensationele aanhouding der bandieten Beeckmans en Mulder, een grote toeloop van nieuwsgierigen di e allen de schuilplaats der gangsters ivilden zien. druk zijn speurzin oefent. Het snuf felde en snoof aan die keukendeur net zo lang tot zijn meesteres de klink omdraaide en... de ontdekking deed die gans de gangstersgeschiede nis naar een onmiddellijke ontkno- GFRECHTERLIJKE CONFRONTATIES Het onderzoek van het gerecht gaat zijn gang. Het is normaal en logisch dat de twee deugnieten thans eens duchtig aan de tand gevoeld (Zie vervolg 2J blad) bert, dhr Wauters, Voorzitter van de Kerkfabriek, de leden van de kerkraad, de HH. Talpe Albrecht, Van Steenkiste en Callens, dhr God- deris, Schoolhoofd der jongensscho len van St Jozefsparochie, dhr Gaby Vandeputte, Nationaal Secretaris van het Christen Middenstandsverbond, dhr Maurice Allard, Architect te Kortrljk, die het plan der nieuwe kerk ontwierp. Nadat Mgr Lamiroy zich met de bisschoppelijke gewaden bekleed had, werd de kerkvorst stoetsgewijze naar de bouwwerven geleid. Schoolkinde ren vormen een honderden meter lange haag en buigen eerbiedig wan neer de Bisschop hen zegenend voor bij schrijdt. Op de werven zelf is het leven plotseling stilgevallen. Het razen der betonmolen heeft opgehouden en de timmerlieden die steigers en beton- vormen optrekken, hebben hun ha mer neergelegd. Dhr André Verhaeghe, der gebroe ders André en Louis Verhaeghe uit Loppem, aannemers van het kerk gebouw, verwelkomt Z. Exc. Mgr Lamiroy wanneer de stoet de werf betreedt. Reeds rijst boven de grondvesten een muur van ongeveer één meter hoog in blauwe natuursteen. Hoog aan masten en steigers wapperen nationale en pauselijke vlaggen, waarin een blijde Meizon zich ver lustigt. DE PLECHTIGE EERSTE STEENLEGGING LINKS. - Rijkswachter Spooren die bij de brug te Stalhille het vuur opende op de wagen waarin de ban diet Beeckmans poogde te ontsnappen. MIDDEN. - Heer en Mevrouw Cauwels alsmede de zuster van deze laatste. Zij waren de eersten om de beide bandieten in hun schuiloord te Krmkke te ontdekken en onmiddellijk ds politie te alarmeren. - RECHTS - De taxi-chaujfeur Urbain Braem uit Knokke, die Beeck mans naar Oostende voerde De omlijning der kerk is reeds klaar uitgetekend door de grondves ten. Op de plaats waar het hoofd altaar zal oprijzen, werd een een voudig houten kruis aangebracht, dat door steenblokken geschoord wordt. Voor het kruis werd een eenvoudige knieltrap geplaatst bekleed met een tapijt en drie kussens. Aan de kant wacht een tafel met wit ammelaken waar al het nodige klaar staat voor de grote plechtigheid. De vierkante arduinen steen, die op een kleine draagberrie in de stoet meegedragen werd, wordt naast de tafel op een kleine stelling geplaatst. Ds ceremonie neemt onmiddellijk een aanvang. Studenten in de wijs begeerte aan het Klein-Seminarie te Roeselare, luisteren de plechtigheid op met het uitvoeren der liturgische gezangen onder leiding van Z. E. H P. Van Hee, Leraar aan het Klein Seminarie. (Zie vervolg 2* blad) Laatste uitstel voor inruiling tot 31 Mei. Het Ministerie van Financiën heeft besloten een nieuw uit zonderlijk uitstel toe te staan voor het inruilen van de verval len biljetten van 50, 10 en 5 fr. Dit uitstel zal op 31 Mei on herroepelijk verstrijken. De in ruiling kan geschieden ten kan tore van de Nationale Bank te Brussel. Het besluit zal eerlang in het Staatsblad verschijnen. van afgezien afzonderlijk op te komen. Dit is een goed voorteken. Het wordt duidelijk dat men aller wegen ingezien heeft welke grote be langen er op het spel staan. De C.V.P. heeft de wind in de zeilen. HERSTELDE EENHEID De eenheid van de C.V.P. werd ovec het gehele land hersteld. Niet, alleen kon men er in slagen de Vlaamse Concentratie aan haar tegenstand te doen verzaken. Ook in eigen rangen werden de krachten gebundeld. Zo heeft men met voldoening ver nomen dat eindelijk een oplossing werd gevonden voor het geschil Cous- sens - De Taye te Kortrijk. De Heer Coussens die verleden jaar afzonder lijk opkwam, verenigde een groot aantal stemmen (17.762) zonder even wel verkozen te worden. Bij deze ver kiezingen komt hij niet op maar er werd hem toezegging gedaan dat hij als burgemeester van Kortrijk de Hr De Taye zou opvolgen. Dit nieuws zal voorzeker gunstig onthaald worden door de vele vrien den van de Hr Coussens. Ook in Dendermonde werd de een heid hersteld. De Hr Bosmans had daar in 1949 op een scheurlijst 6.000 stemmen behaald, zonder verkozen te worden en dreigde opnieuw alleen op te komen, bijaldien hem geen ver kiesbare plaats verleend werd in de C.V.P. Tenslotte heeft hij dan ge noegen genomen met de strijdplaats op de provinciale lijst. DE BESTE VOORUITZICHTEN Wij mogen ons nu reeds verheugen in de beste vooruitzichten voor de C.V.P. De Vlaamse Concentratie heeft blijk gegevn van gezond verstan 1. Een groot deel van de stemmen die zij verleden jaar verenigde komen de C.V.P. nu ten goede, aangezien de Vlaamse Concentratie nergens lijsten indient. De C.V.P. zelf heeft haar eenheid hersteld op plaatsen waar de ver deeldheid haar grote schade had be rokkend zoals te Kortrijk en te Den dermonde. Tenslotte moeten wij er nog op wijzen dat ock vele lijsten van kleine middenstandsgroepen niet meer ten tonele zijn verschenen. EEN GOEDE MAATSTAF Dat deze goede vooruitzichten ge wettigd zijn, kunnen wij dadelijk na gaan... in het blad van de socialisten. Deze spuwen vuur en vlam tegen de C.V.P.. Volgens Le Peuple slui ten de C.V.P.-ers een verbond met de vlaamse fascisten om hun vol strekte meerderheid op te dringen aan het patriotische vaderland Het heet dat de drenkelingen van het verraad opgenomen worden op de üjsten van de C.V.P.En de Peu ple bloklettert over vier kolommen dat het hatelijk is en een belediging voor diegenen die gevallen zijn voor België. TTit al deze nonsens blijkt overdui delijk dat de socialisten niet gediend zijn met het gezond oordeel van de Vlaamse Concentratie en dat dit hen een doorn in het oog is. De woede van de socialisten is een goede maatstaf om de gegrondheid te meten van de bemoedigende vooruit zichten van de C.V.P. Maar al die opwinding is niet goed voor het oude zieke hart van de par tij der socio's. Wanneer zij nu al moord en brand schreeuwen doen zij zeker een beroerte op wanneer de dag van de grote afrekening komt. Alleen met kalmte en spuitwater kunnen zij over deze ontstellende emoties heengeraken. VEEL BELOVEN EN WEINIG GEVEN Veel beloven en weinig geven, doet de zotten in vreugde leven. De liberale kiezers zullen dan ook veel vreugde beleven aan het kiespro- gramma van de liberale partij, dat de maan en de sterren belooft. Pre cies zoals dit het geval was bij de vorige verkiezingen. Toen kwamen de liberalen ons ook hemel en aarde be loven maar ze deden niets. Van hun met veel tamtam aan gekondigde belastingsvermindering kwam niets in huis. Liebaert, de li berale minister van financiën, is blij ven steken met zijn fiscale hervor ming, terwijl het volledig uitgewerkt plan Eyskens op enkele weken tijds ten uitvoer kon worden gelegd. De vèze kon een paar militaire ontwer pen niet laten goedkeuren omdat hij er aich niet voor inspande en Mun- deleer verzette zich stelselmatig te gen de oplossing van het vraagstuk van het technisch onderwijs. De liberalen die niets gedaan heb ben toen zij aan de macht waren, beloven nu desondanks weer alles. Vooral de middenstanders proberen zij in hun netten te vangen. En zij bakken platte broodjes voor deze kringen waaruit zij grote steun verwachten. Intussen gaan zij met een schijnheilig gezicht coquetteren met de socio's, de rode collectivisten die de uitgesproken doodgravers zijn van de middenstand. En zij sluiten zelfs een cartel af met deze vrien den» in Limburg en in Luxemburg. De kiezers zullen hun dit kwalijk nemen. Daar zijn zelfs al liberale parle mentairen die deze zaak kwalijk ne men en voor wie een licht is op gegaan. Zij weten dat zij hun kiezers bedrogen hebben en dat deze kiézars weerwraak zullen nemen. En terwijl het nog tijd is trekken zij zich terug'. Zoals de hr Van de Wiele, die niet meer opkomt bij de Brusselse libe ralen en de hr Lagrange die niet meer gelooft in de liefde van de Antwerpse blauwe kiezers. DE STRAATMEID Men wille zich herinneren dat de liberalen in Limburg 22.228 stemmen behaalden in 1949 en slechts 36 stemmen te kort hadden om het kiescijfer en een zetel te behalen. Zij hopen nu samen met hun socia listische bondgenoten meer geluk te hebben in het cartel. De vriendschap van die socialisti sche bondgenoten is echter niet bij zonder sterk en aan beide zijden louter door kiesbelangen ingegeven. Men zal beter beseffen welke hoge achting de socialisten de liberalen toedragen wanneer men de uitvallen herleest van de socialistische kan didaten Rongvaux en Jacques, die in 1949 hun pen scherpten tegen de liberalen waarmede zij nu in hel- zelfde gareel lopen. (Zie vervolg 2» blad). ZEER BEMINDE BROEDERS, Wij menen een plicht van ons herderlijk ambt te vervullen met uw aandacht te vestigen op de zware verplichtingen die op ieder christelijk geweten wegen. Als herders van de zielen, hebben Wij, in deze hoedanigheid, ons niet op te houden met zuiver politieke aangelegenheden; in gewonen tijd vermijden Wij ons in te mengen in den strijd en de mededinging tussen de partijen, tenzij om den eerbied voor al de rechten, de rechtvaardigheid en de liefde jegens de personen en de eendracht tussen al de mensen van goeden wil aan te bevelen en voor te houden. Maar, in den critieken toestand waarin het land verkeert, moe ten allen, die ook maar één ogenblik willen nadenken, zich bewust zijn van het uitzonderlijk belang van de aanstaande wetgevende en provinciale verkiezingen. Klaarblijkelijk zullen deze beslissen over de toekomst van de grondinstellingen van ons Vaderland; zij zul len uitmaken of de bedreigingen van schoolstrijd en van antigods dienstig offensief, die in sommige politieke middens tot uiting zijn gekomen, in vervulling zullen gaan, tot groot nadeel van den vrede van de gewetens en van de eendracht onder de burgers. Wij vragen dus aan alle mannen en alle vrouwen met gezond oordeel, welke ook hun wijsgerige meningen mogen zijn, na te den ken op de gewichtigheid en de gevolgen van de daad, die zij zullen stellen met hun stem uit te brengen. Wij vragen bijzonder aan alle katholieken de hogere belangen, die op het spel staan, uitsluitend in het ocg te houden, meer de grondbeginselen dan de personen te beschouwen en slechts voor deze kandidaten te stemmen wier programma rekening houdt met de rechten van het christelijk geweten. Laten wij, Zeer Beminde Broeders, onze lotsbestemming vooral toevertrouwen aan den Almachtige, en door een vurig, betrouwvol en volhardend gebed onze toevlucht nemen tot de oneindige barm hartigheid van zijn goddelijk Hart, opdat Hij zich gewaardige zijn beschermende hand, in deze critieke omstandigheden, over België uit te strekken. Te dien einde, bevelen Wij: 1) De Litanie van het H. Hart van Jezus zal lederen dag tot het einde van de maand Juni, openbaar, na de bijzonderste Mis ge beden worden. 2) Onder het Lof van het H. Sacrament zal men, tot het einde van Juni, na de antifoon Paree Bomine den psalm Qui habitat met de gebeden zingen. 3) In de kloosterkapellen; waar het H. Sacrament bewaard wordt, mag men het II. Sacrament ter aanbidding uitstellen, lede ren dag gedurende één uur, en op de Zon- en Feestdagen gedurende vier uur, tot het einde der Octaaf van het Feest van het Heilig Hart. Wij vragen met nadruk aan de gelovigen, de overblijvende da gen van de Mariamaand, tot dezelfde inzichten, met bijzonder kin derlijke vurigheid en met vertrouwen te vieren, en gans de maand Juni te maken tot een indrukwekkende hulde van aanbiddingen, van smekingen en van eerherstellende boetedoeningen ter ere van het Allerheiligste Hart van Onzen Heer Jezus Christus. Het Feest van het Heilig Hart weze het hoogtepunt van dezen vromen kruis tocht; het moet, dit jaar, met vurige godsvrucht In alle parochiën gevierd worden. Deze Brief zal voorgelezen worden in al de kerken en openbare kapellen, onder al de Missen, op den Zondag na Ons-Heer-Hemel vaart. G--even te Mechelen, den 12 Mei 1950. t J. E. KARD. van ROEY, Aartsb. van Mechelen. t LUDOVICUS-JOSEPHUS, Bisschop van Luik. t HENRICUS, Bisschop van Brugge, f ANDREAS-MARIA, Bisschop van Namen, t CAROLUS-JUSTINUS, Bisschop van Gent. t CAROLUS-MARIA, Bisschop van Doornik, Na de tragische mijngasontploffing te Mariemonft-Bascaurt DE VRESELIJKE RAMP In een gedeelte van onze vorige uitgave brachten we het relaas van de zware mijnramp die Donderdag 11 Mei de mijn Nr 6 der S. A. Char- bonnages de Mariemont-Bascoup te Trazegnies bij .Charleroi, teisterde. Verraderlijk mijngas, het zo ge vreesde grauwvuur was enkele tijd geleden in voornoemde mijn vastge steld. Onmiddellijk had de direct'e besloten de 75 m. lange mijngang waar het gevaar gemeld was, af te sluiten bij middel van een gemetsel de muur waarin uitlaatpijpen aan gebracht waren die het mijngas langs de luchtpijpen naar buiten brachten. Deskundigen waren thans van me ning dat alle gas verdwenen was en men besloot Donderdag 11 Mei de muur af te breken. Een ploeg van 40 man zou de muur opruimen en de gang voor verder exploitatie klaar maken. Omstreeks 9.15 u, deed zich een geweldige ontploffing voor die een trilling joeg door gans de mijn. Men wist..., men vreesde.... Maar mijnwerkers zijn moedige kerels die En die het vangt, heeft het. Dat is een waarheid als een koe... Maar de kwestie is: Hoe het aan boord geleid om het te vangen?... Ik kan mis zijn, maar voor zoveel ik ervan ken en is het fijnste mid del om het te vangen niet: gaan dop pen. noch: met een nieuwe panen broek, een klak van City Sport op uw gezicht en een sigaret er in, na uw plechtige Communie in de fabriek vliegen om aldaar met een bakwa- gen te" rijden en de corveetjes, den afval en de zever der groten erin te vergaren... Voor mijn part bestaan er betere kansen om het geluk te vangen dan deze. Ik kan mis zijn, maar ik peins het toch. Vaders en moeders, wat peinst gij daarvan? Gij hebt in uwen tijd ook gegre pen naar het geluk; gij hebt er mis schien nevens gegrepen, of gij hebt er maar enige pluimen van te pak ken gekregen... Maar nu hebt gij een aankomen de jongen, een blonde jongen, met klare ogen en veerdige handen. En hij weet niet waar gegrepen om het te vangen, dat schichtig geluk. Zult gij hem aan veertien jaar op straat gooien??? Of weef gij niet dat er terdage een Vakonderwijs bestaat? Dat er zelfs in Roeselare een inrichting be staat waar uw jonge kerel zich be kwamen kan in om 't even welk be roep. In drie, vier jaar hebt gij een vakman in huis, met begrip in zijn kop. vaardigheid in zijn lijf en een diploma op zak. Hij zal geen frank- ske inbrengen, neen, hij zal een half frankske kosten. Maar gij zult voort uw kindergeld trekken, en hij zal heel zijn leven vele grote brieven meer waard zijn. Wat zult gij hem nu leren? Ha, de keuze is aan U: Gii zoudt er kun nen een Messter-Kleermaker van maken of een eerste klas wever, of een schrijnwerker, of een meubel maker, of een elektrieker, of een me- kanieker, of... bah ja waarom niet, als hij de kop heeft," een technisch ingenieur; want gij wist niet dat de Vrije Middelbare Vakschool van Roeselare ook esn Middelbare Afde ling voor Mekaniek had. In de Technische School van Roe selare studeren, kloppen, vijlen, za gen en naaien jongens van Midden standers en Arbeiders elk aan zijn beroep, dat hem de waarborg schen ken moet zijn man te staan in het moderne leven, en dat de poort open slaat tot een meerder waardige plaats bij een werkgever, tot eigen onder neming en tot velerhande staats bedieningen. Ik zal maar niet spreken van het feit dat uw jongen daarbij voor heel zijn leven de prent zal dragen van een jarenlange harde en beschaven de vorming, die hem schoner mens en heter christen maakt. Gij weet niet dat er verstandige mensen zijn uit 72 Vlaamse gemeen ten, die hun jongen toevertrouwen aan onze keurbende van dertig Le raars, die onderlegd zijn in de mo derne Techniek. Gij wist niet dat er naast esn Ex- ternaat ook een degelijk ingericht Internaat bestaat aan een spotgoed kope kostprijs. Gij wist niet dat onze ruime Werk huizen onovertroffen modelinrichtin gen waren, met een overvloed van het meest moderne materiaal. Ehwel, 't is daarom dat de Vrije Middelbare Vakschool van Roeselare op 2e en 3® Sinksen haar poorten voor U openstelt en U verwacht. Het geluk vliegt... Peinst na en gaat eens kijken naar de Vakschool in volle werking op haar Tentoon- ster'-rgsaagên. Gij zult zien dat ze netten spant die uw jongen kunnen helpen om dat vliegend geluk te vangen, J. voor geen gevaar terugschrikken. On verschrokken rukten de reddingsploe gen aan en daalden naar de fatale diepte van 750 m. waar de dood heerste en zocht naar nieuwe slacht offers want verraderlijk wasemden de grauwe wanden nog steeds moor dend grauwvuur uit. Telkens de lift stopte werd een verschrompeld mensenlichaam naar boven gebracht waar de priester «in extremis» het H. Oliesel aan toe diende. Buiten verdrongen zich krijsende vrouwen en kinderen tegen de ijzeren afsluiting om nieuws... dat enkel maar dood of leven kon zijn. De dodenlijst verlengde zich angst wekkend, waar Vrijdagavond het aantal doden 38 en dat der gekwet sten 2 bedroeg werd Zondagmorgen de dodenlijst met een naam aange vuld, de 17-jarige Julien Roelandt, uit Chapelle-lez-Herlaimont was eveneens bezweken. Slechts één mijn werker der fatale ploeg ontkwam aan de greep van de dood, Georges Mal- fait. DE TERAARDEBESTELLING DER SLACHTOFFERS Zaterdag 13 Mei greep te Trazeg nies, waar de meeste ongelukkigen woonachtig waren de teraardebestel ling plaats van 24 slachtoffers. De lijkkisten stonden in het gemeente huis opgesteld waar de grote zar.l als rouwkapel was ingericht. In gans 't kolenbekken van Charleroi greep die dag een rouwstaking plaats; in alle mijnen lag het werk stil. Vanaf 8 u. defileerden duizenden voorbij de lijkkisten. Rond 10 u. kwamen de overheden ter plaats. Mgr Himmer bisschop van Doornik woonde de plechtige rouwdienst bij. Onder de aanwezige personaliteiten bemerkte men verder dhr Diana, ambassadeur van Italië, dd hh. Duvieusart, mi nister van economische Zaken, Be- hogne, Minister van Arbeid en So ciale voorzorg, Delattre, Minister van State. Al de mijnbestuurders en bur gemeesters van het omliggende wa ren aanwezig. Ontroerende tonelen speelden zich af, iedereen wilde een laatste groet brengen aan zijn werkmakkers. Het werd elf uur alvorens de kerkelijke rouwdienst een aanvang kon nemen. Ontelbare kronen en bloemen werden in de lijkstoet meegedragen, waaron der een prachtige rouwkroon vanwege H. M. Koningin Elisabeth. TELEGRAM VAN KONING LEOPOLD Van alle kanten kwamen telegram men toe van deelneming in de zware rouw die onze mijnwerkersgezinnen treft. Vanwege Z. M. de Koning ont ving de directie der kolenmijnen Mariemont-Bascoupvolgend te legram: Verneem met diepe ontroe ring de vreselijke mijnramp. Ik be tuig mijn eerbied voor de talrijke slachtoffers. Bied mijn oprecht rouw beklag aan de nabestaanden. Bied mijn gelukwensen aan de heldhaftige redders. (get. Leopold). HULPACTIE VOOR DE GETROFFEN GEZINNEN Onmiddellijk na de ramp werd een hulpactie voor de getroffen gezinnen ingericht. Vanwege de regering werd aan het Rode Kruis var. België een bedrag van 500.000 fr. overgemaakt. Het Rode Kruis zelf had reeds 60.000 fr. ter beschikking gesteld. Uit Zwit serland werd 20.000 fr. geschonken door aldaar opgerichte Belgische ver enigingen. Wie de grote nood der ge troffen gezinnen wil helpen lenigen kan dit doen door storting op post check 65.66 van het Rode Kluis van België. EEN DER VELE MIJNWERKERSGEZINNEN WAAR DE DOOD ONBARMHARTIG TOESLOEG Mevrouw Goliath Noël, moeder van acht kinderen, verloor bij de mijn ramp te Mariemont-Bascoup haar echtgenoot, haar oudste toon M haar schoonbroer.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 1