VAN DE... LEIESLAG fc nONING KONT TEIlffi HoppSaniers, fel op uw zaak er verwacht. De inzet der Verkiezingen Geveinsde Postoverval te Koksijde-Bad Ontreddering van de Anti-Koningsgezinden in de zaal van hetChristen Volkshuis SINKSEN! Op Dinsdag e.k. 30 Mei, te 20 uur, BESTUUR en REDACTIE: Gasthuisstraat 19, Poperïnge Telefoon Nr 9. Postcheck 47.63.60. KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERÏNGE EN OMSTREKEN ONZE 4 UITGAVEN: 46° JAAR. Nr 21. ZATERDAG MEI 19 5 0 Prijs per Nummer: 2 Fr. De zaligverklaring van E. P. Schilling, de Heilige van Moeskroen Seri batige JCoogdag De Koningsgezinder! uit aile pat sn die op 12 Maart voor de Vorst gestemd hebben zullen ook nu een loyale houding aannemen en spontaan blok vormen rond de énige partij die de Koning terug wil de C. V. P., de Meerderheidspartij van Morgen Stemt C.V.P. N Echtgenote van postmeester speelf voortref felijk haar rol van overvallen slachtoffer... en valt toch door de mand 149.000 FRANK UIT DE BRANDKAST ONTVREEMD KORTRIJK HERDENKT DE LEIESLAG Brief uit Brussel De Wet op de Maatschappelijke Zekerheid moet op oordeelkundige en rechtvaardige wijze toegepast worden Alleen kennis van zaken kan de Admi nistratie in staat stellen rechtvaardig op te treden STAD POPERINGE Sprekers: HH. en de Jel De SchuyffeBeei R<4)i De Men KANDIDATEN door Fernand Lefere, uittredend Volksvertegenwoordiger ABONNEMENTSPRIJS 1950 België tot Nieuwjaar 64 fr. Belgisch Congo 3.—fr. p. week Frankrijk Holland 3.— fr. p. week Andere landen 3.50 fr. p. week Aangesloten bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. WEKELIJKS POPERÏNGE (met randgemeenten). BEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem-Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten) SE 27 Verantwoordelijke Uitgever: J. Sansen, Gasthuisstraat 19, Poperïnge 't Was een extra-slechte dag voor hemen zijn vrienden. Hijis een klein manneke, maar groot in de wapens! Gij kent hem... Albert De- vèze. Hij had onder den eersten oor log bij de artillerie de graad... ge kregen van Commandant, want hij was Advokaat en Volksvertegenwoor diger en... liberaal op de hoop toe. Van Commandant naar de positie van Minister van Landsverdediging was dat maar een... stapke. Zó had den we af en toe als grote baas van het leger Mr Albert Devèze. Zijn... veldslagen op... politiek gebied ken nen we. Nadat hij na de kapitulatie van 1940 zich zelf had aangeboden aan Leopold III om, zelfs onder de Duitse bezetting, Belgische Minister te worden, werd hij plots esn der grote belagers van de Koning. Waar om weet wel niemand, maar zijn mi litair instinct leidde hem naar de zijde van hen die, net als de Duit sers, de Vorst ver weg hielden van zijn volk. Devèze kon bij de veldslag van 12 Maart jl. duidelijk en klaar zien wie de overwinnaars waren. Maar ge zijt geen Minister van een leger dat... kan verliezen. Batterie op batterie heeft hij opgesteld om de raadple ging te bekogelen, zodat er niks van in huis kon komen. Leopold moest verdwijnen... wel mocht hij naar Congo afreizen maar hij, Devèze, groot leider, minister en politiek stra teeg, kon niet dulden dat de Vorst naar Brussel terugkeerde. Ge weet ten andere zelf wel dat de makke en zeer temme en... getemde zogezside Vlaamse liberalen die ge baarden koningsgezind te zijn, al de schuld van de ontbinding van de Ka mers op de schouders laadden van hun grote leider en vriend Devèze. Na 12 Maart namen de liberale mi nisters, uit de regering Eyskens, ont slag, Mr Devèze natuurlijk ook. Maar wijl er nog geen andere regering werd samengesteld, blijven ze nog' in functie... hoe langer hoe liever ten andere. Aldus is onze Albert Devèze nog altijd Minister van Landsverde diging. En of hij Minister is! Zondag 21 Mei werd te Kortrijk de LEIESLAG herdaoht. Het stoof er geweldig in Mei 1940 van Harelbeke tot Kortrijk en Kuurne. Voor een paar jaar werd reeds in het Albert- park een monumentje opgericht aan de jongens die daar sneuvelden; er waren onder hen een groot aantal Walen. Maar dit jaar zou de tiende verja ring van die verbitterde slag met luister worden herdaoht door de sol daten van 1940, door de oud-strijders van 1914-18 en door heelons le ger. 't Is te zeggen dat afvaardigin gen van alle wapens van ons aktueel leger te Kortrijk aan die Leieslag- dag deel zouden nemen. Minister Devèze, minister die er van onder trok maar toch bleef, zou daar te Kortrijk in een grote en vlammende rede de soldaten van 1940 verheerlijken. Maar nu kwam de aap uit de mouw. De koningsgezinde soldaten van 1940 uit het Kortrijkse schreven een open brief aan Minister Devèze. Mr de Minister, zo zeiden die mannen, in 1940 waart gij eigenlijk elders dan aan de Leie. Hij die dan het hoofd was van het leger. Koning Leopold, die was wel bij ons. Koning Leopold moest 21 Mei te Kortrijk zijn ge weest bij ons. Zo hij er niet kan zijn dan is het wel UW schuld. Gij zijt het die wenst en eist dat de Koning in alle stilte er van... doorga, ook nog na de volksraadpleging van 12 Maart. Zonder uw tussenkomst ware de Koning op 21 Mei bij ons en on der ons geweest. We wensen dan ook, Mr de Minister, dat gij zelf op 21 Mei heel stil en gerust... t'huis zoudt blij ven! Mr Devèze... snuffelde aan dien brief. En Zijne Excellentie Minister De vèze overdacht zich en besloot dat het misschien wel beet en alleszins voorzichtigst was inderdaad t'huis te blijven... wat hij dan ook deed. Maar ge zijt minister of ge zijt het niet. "t Is wel waar, hij is het eigenlijk niet meer, maar, enfin, tot er een andere komt is hij het nog. In zijn verontweerdiging en mi nisteriële gramschap verbood hij aan het leger deel te nemen aan die glo rieuze herdenking van de Leieslag. De grote daad van die kleine man! Kunt ge geloven dat de oud-solda ten van 1940 en die van 1914-18... ra zend zijn op dien mooien Minister van... Landsverdediging? Niet nodig er aan toe te voegen dat de herdenking van de Leieslag uit groeide tot een Leopold «-betoging en dat Mr Gillon, de eeuwige eerste liberale kandidaat op de Senaatslijst Kortrijk-Ieper... ultra-groen keek? Hij zou daar de Grote Patriot geweest zijn, hij Devèze, hij zou het Vaderland en de Vaderlandsliefde, het Leger en de oud-Soldaten hebben vertegenwoordigd, hij die ver van de Leie was in 1940 en de schuld draagt dat de opperbevelhebber van het le ger in 1940 buiten zijn land moet blijven. We zullen dat gedachtig zijn op 4 Juni. 't Wordt een nieuwe Leieslag waar Leopold o wél de zege be- ;ht. De tote-trekkerij heeft gedaan in ons land! PÉ VLAMYNCK. Het Kerkelijk proces nopens de Zaligverklaring van Eerw. Pater Charles-Marie Schilling, Pater Bar- nabiet uit Moeskroen, werd geopend te Brugge in de afgelopen week. Door het Kerkelijk Tribunaal werd besloten nog deze week te Moeskroen in het Barnabieten-klooster der Sta tionstraat af te stappen voor de officiële herkenning van het graf van de Heilige Kloosterling. Dit gebeurde dan ook op Donderdag 11. 25 Mei. De grafkelder werd om 10 u. geopend in tegenwoordigheid van de Kerke lijke Rechtbank, onder leiding van een advocaat van de H. Congregatie van Rome, welke te Brugge het Ker kelijk Tribunaal voorzat, en in aan wezigheid van twee Rechters, 2 No tarissen, één Prelaat en Professoren van het Seminarie. Wij vernamen dat na de herken ning van het stoffelijk overschot, de gesloten lijkkist werd opgebaard in de kerk van het Klooster, welke voor het publiek toegankelijk is. c/lan al onze Lezers en Lezeressen, van De emotie en opschudding die sommige plaatsen in ons land de laatste weken beleefd hebben in verband met de gangsters Beeck- mans en Mulder, schijnt thans maar klein bier te zijn bij hetgeen Koksijde Maandag avond beleefde. Koksijde, dat zich rustig klaar maakt voor het kamende badseizoen, werd opgeschrikt door de mare dat er om 20.30 uur 's avonds een postovervai op het kantoor Kok sijde-Bad had plaats gehad. Weinig mensen zijn er daar die nacht naar bed geweest, tenzij tegen de vroege morgenuurtjes toen... de bom gebarsten was. Het fantastisch verhaal immers dat 's avonds opgedist werd, deed iedereen op zijn hoede zijn voor mogelijks hier of daar opdui kende gangsters, de indrukwekkende ontplooiing van het gerechtelijk apparaat liet immers klaar uitschijnen dat het ditmaal ernst was. De grote verrassing echter kwam pas Dinsdag morgen toen het slachtoffer... werd opgeleid. Alarm van uit de Kelder Zondag laatst werd te Kortrijk de tiende verjaardag van de slag aan de Leie plechtig herdacht. Niettegenstaande het feit dat de Minister van Landsverdediging de deelname van legerafdelingen aan deze plechtigheid ontzegd had, werd het niettemin een zeer ge slaagde herdenking, waar talrijke personaliteiten aan deelnamen. Z. M. Koning Leopold III, de moedige aanvoerder van onze troepen bij de heldhaftige Leieslag van 1940, was vertegenwoordigd door Ko lonel Graaf André de Meeus, die namens de Vorst de moedige strij ders van 1940 huldigde. Op bovenstaande foto bemerkt men de personaliteiten die zich naar het gedenkteken begeven voor de bloemenhulde. Van links naar rechts: dhr De Vleeschauwer, Minister van Binnenlandse Zaken; dhr Gillon, Voorzitter van de Senaat, en dhr Burgemeester-Volksver- teaenwoordiger A. De Taeye. Maandagavond 22 Mei was een rustige stille avond te Koksijde-Bad. Hier en daar slentert een schaarse wandelaar. Op de Koninklijke baan waar het postkantoor gelegen is, komt een der zeldzame badgasten van deze vroege zomermaanden nog een brief posten Pas heeft het meisje de brief in de bus gewipt, of ze luistert gespannen. Riep daar iemand? Ja, daar hoort ze het weer. Terwijl het meisje ietwat verbauwe- reerd rond zich kijkt, gaat de deur open van de bakkerij en daar komt bakker Verhaeghe naar buiten en luistert... Werkelijk, daar klinkt hulpgeroep uit de kelder van het postkantoor. In min dan geen tijd is bakker Ver haeghe het postkantoor binnengelo pen langs de privé-ingang en rent hij naar de kelder vanwaar hij om hulp hoort roepen. De deur van de kelder is op slot maar de sleutel steekt er op en wanneer de bakker de deur ontsluit kijkt hij met ont steltenis in het paarse, door angst verwrongen gelaat van Mevr. Prö- voost-Teirlinck, echtgenote van de postmeester. Uit haar verwarde taal begrijpt bakker Verhaeghe iets van «twee bandieten in het zwart»... en «weggelopen met het geld.» De vrouw die gans ontredderd blijkt, kan niet meer gaan en wordt naar boven gedragen waar hulpza- me handen haar in de bakkerij Ver haeghe verzorgen. De Overval Me: horten en stoten vertelt de vrouw het avontuur dat zij beleefde. De postmeester was pas weg voor een boodschap toen. zij vanaf het (Zie vervolg 4" blad). De C.V.P. is de meerderheidspartij van morgen;! VOLSTREKTE MEERDERHEID, EEN VOLSTREKTE ZEKERHEID Binnen acht dagen gaan wij voor de derde keer in een jaar tijds naar de stembus. Reeds tweemaal hebben wij in dezelfde zaak onze mening laten kennen en gestemd voor de te rugkeer van de Koning. Maar dit is niet naar de zin van de kleine poli tikasters die luisteren naar de beve len van de loge. Deze willen de mo narchie omverwerpen en als zij het spel verliezen doen zij zoals de on beholpen spelers die zeggen dat het maar «een spelletje om te lachen» was. En daarom moeten wij alles nog eens overdoen. Voor de derde keer. Derde keer goede keer. Want nu is er geen uitweg meer voor de kleine politikasters; de rode. de rozerode en de kammelconachti- ge liberalen. Nu staan zij voor een blok dat de volstrekte meerderheid behaalt. Zo zeker als twee en twee vier is. Men mag immers niet ver geten dat dé C.V.P. niet eens de helft van de stemmen nodig heeft om deze meerderheid te behalen. Zij staat tegen drie andere partijen die elkander de overige stemmen be twisten. Zij zelf staat reeds op de rand van de meerderheid. Het lijdt geen twijfel dat zij, alleen reeds door de stemmenaanwinst van de Vlaamse Concentratie deze meerder heid ruimschoots zal behalen. SPONTANE EENHEID ROND DE C.V.P. In het linkse kamp beseft men dit zo gced dat men daar reeds sprak van een algemeen links cartel om toch maar de weg te versperren aan de C.V.P. naar de meerderheid. Dit zou echter niet hebben gebaat en misschien eerder een averechts resultaat hebben bewerkt. De verstandige lieden in ons land hebben inmiddels al ingezien dat alle loyale elementen in deze ver kiezing de C.V.P. zullen steunen zonder dat hiervoor van enig cartel sprake is. De Vlaamse Concentratie heeft dit begrepen en de weg gewe zen. De koningsgezinden uit alle partijen die op 12 Maart voor onze Vorst gestemd hebben zullen ook thans een loyale houding aannemen en spontaan blok vormen rond de C.V.P., meerderheidspartij van mor gen. DE C.V.P. WIE DE MEERDERHEID De linksen zitten met de handen in het haar. Ze hebben in het land sedert de bevrijding een mooie boel geschapen en nu is de tijd gekomen voor de onverbiddelijke afrekening met het kiezerskorps dat hun een lelijke tand zal trekken. Een veel lelijker tand dan die welke de con servatieven in Engeland getrokken hebben aan de travaillisten die er stand houden met een zeer sobere meerderheid. En omdat *er dan niets over blijft, maar absoluut niets waarvoor zij hun kiezers kunnen warm maken, spannen zij zich in om het de tegen stander lastig te maken om hem verdacht te maken of te bemodde ren. Het is ongelooflijk met welke onwaarschijnlijke prietpraat zij hier bij voor de dag komen. Zo zegden zij dat de C.V.P. eigen lijk schrik heeft voor de volstrekte meerderheid en deze niet wil om dat het altijd een partij van slappe lingen is geweest. In een geestdriftige verkiezingsre de te Mechelen heeft Minister De Vleeschauwer deze bewering kracht dadig tegengesproken en tevens hul de gebracht aan de Vlaamse Con centratie die aan afzonderlijke lijs ten verzaakte ten bate van de C.V.P. Deze meerderheidswil van de C.V.P. staat trouwens bovenaan op het ver kiezingsprogramma dat de partij zo pas heeft bekend gemaakt. HET HOOFDPROBLEEM De andere partijen hebben hun kiesprogramma ook bekend gemaakt. Tot in de punten en komma's ge lijkt het op dat voor de verkiezingen in 1949. Zodat de kiezer wellicht zou denken dat het weer eens hetzelfde is en dat de koningskwestie volgens de Socialisten en Liberalen werkelijk maar een minder belangrijke aange legenheid is die komt na de belas tingsvermindering of de oplossing van de werkloosheid of andere eco nomische en financiële vraagstuk ken. In werkelijkheid echter blijft de koningskwestie steeds de eerste kwes tie. Zij weegt nog steeds als een hy potheek op het politiek leven van het land. Eerst wanneer deze kwestie opge lost is zal men op ernstige wijze de andere problemen ter hand kunnen nemen. De koningskwestie beheerst de ver kiezingen van 4 Juni 1950 evenzeer als deze van 1949. Zij blijft het hoofdprobleem. Het is evenwel zonneklaar bewe zen door de Volksraadpleging dat de kiezers in het land zich daarvan steeds duidelijker rekenschap geven. Op een duidelijke vraag hebben alle koningsgezinde kiezers duidelijk ge antwoord. Zij hadden een meerder heid van circa een millioen stemmen Ook thans zal het antwoord dui delijk zijn. De C.V.P. zegt thans: Geef ons de meerderheid wij geven u de Koning weer. Een indrukwekkende verschuiving van stemmen naar rechts zal het duidelijk antwoord zijn. DE PURGATIE In het licht van deze beschouwin gen willen wij even onderzoeken hoe de partijen er voor staan die tegen de C.V.P. staan opgesteld. Wij wil len niet spreken van groteof «traditionele» partijen omdat wij aan de Communisten niks traditio neels vinden, tenzij hun periodieke purgaties, en omdat de liberalen geen grote partij zijn. Aan de Communisten moeten wé niet veel woorden verspelen. Men weet wat deze incivieken van morgen waard zi.in. Deze troebelwatervissers zijn alleen belust op wanorde omdat zij de communistische republiek van hun dromen alleen kunnen doen ge dijen op de ellende van hun mede mensen. Van hun kant is er niets nieuws onder de zon. Tenzij een triestig sterfgeval, een schielijke politieke dood van kame raad Demany, communistisch volks vertegenwoordiger, lid van het com munistisch partijbureau. Ze hebben de propere meneer en gewezen minister van Justitie met klikken en klakken buiten gesmeten omdat hij zijn parlementaire pree niet secuur genoeg afdroeg aan de partijkas. Nu zit de man van de weerstand ,en van de O.F. op straat, bezweken aan de paardenpurgatie van tova- ritch Lalmand. Wij zullen hem de zuurzoete commentaren onthouden welke alle kranten aan deze ge broodroofde Titoïst spenderen. Wij hopen alleen dat de kiezers de com munistische partij in ons land zullen purgeren met de purgatie waarmede deze Demany gepurgeerd hebben. Met een goede paardenpurgatie die deze marionetten wegvaagt van het politiek toneel. LIBERALE DODENDANS Wij geloven dat het beter ls geen woorden te verspillen aan het patho logisch geval van Devèze. De man is er al erg genoeg aan toe na de bolwassing die het Blok der Konings gezinden van Kortrijk hem heeft be zorgd bij de herdenking van de Leie slag. De vrede van zijn laatste mi nisteriële glorie willen wij niet wreedaardig verstoren. De liberale partij gaat moeilijke dagen te gemoet. Men vraagt zich af waartoe deze lamentabele kliek nog dient. Men zal dit duidelijker weten na de begrafenis eerste klasse die zij binnen acht dagen krijgt. Om logisch te zijn moesten de Li beralen zich eigenlijk allen in blok bij de stemming' onthouden. Inderdaad. Wij zegden hoger reeds dat het hoofdprobleem de regeling is van de koningskwestie. Derhalve moeten de liberale kiezers weten of zij een par tijganger of een tegenstander van de Koning zullen verkiezen. Maar zij weten dit niet. Want hun partij heeft hieromtrent geen stelling ge nomen omdat zij grondig is verdeeld. Om de splitsing in de partij te ver mijden lieten zij de kwestie onop gelost. En zo ziet men op dezelfde liberale kiezerslijsten verwoede anti- koningsgezinden en overtuigde ko ningsgezinden. Wat moeten de liberale kiezers doen? Zij weten het niet. Want hun partij blaast koud en warm. Zij gaat tegennatuurlijke verbintenissen aan met de Socialisten en paait haar kiezers met tegenstrijdige kiesbelof- ten. Zij moeten rich terugtrekken zegde de Hr Van den Boeynants op een meeting van de C.V.P., «en de raad in toepassing brengen die zij steeds aan de Koning hebben gege ven. Effacement? Ja voor de Liberalen. En onder leiding van de Hr Devèze. Deze kan de dodendans van de par tij best leiden. Hij is immers de grafdelver van de liberale partij naar het woord van de Vlaamse li beraal Hoste. In een blaadje aan de Vlaamse kiezers van het Brusselse ronselt deze meneer Hoste stemmen voor zijn eigen zich zelf en zegt dat de Vlamingen geen misplaatst ver trouwen mogen schenken. Hij mag gerust zijn, die meneer Hoste. Als de Vlamingen hier zo hun oor eens te luisteren leggen dan horen zij de Vlaamse liberale parlemen tairen en andere politieke platbroe- ken tot in Brussel met hun tanden klapperen en in hun kleren bibbe ren. Van de blauwe ziekte moeten wij niks hebben. Wij genezen ons zelf wel... zonder Hoste of andere lijkbidders van de liberale partij. ZURE OPRISPINGEN Ook aan socialistische zijde is het schouwspel weinig verkwikkelijk. De mannetjes zijn natuurlijk ra zend omdat de C.V.P. een fraaie eenheid heeft verwezenlijkt zonder cartel te vormen en in Brussel en andere plaatsen een gelukkige ver ruiming heeft tot stand gebracht. De aanvallen zijn hoofdzakelijk gericht tegen sommige nieuwe kandidaten op de C.V.P.-lijsten die dan te kust en te keur voor incivieken versleten worden, al zijn het dan ook weer- standers die jarenlang in Duitse concentratiekampen verbleven zoals de Hr Logelain, gewezen verdediger van Romsee. Dit is alles maar gepraat in het wilde waar niemand naar luistert. In werkelijkheid ritten de Socia listen diep in de put en schreien tra nen met tuiten over hun aanstaan de mizeries. Ze hopen dat hun lij den nog een beetje zal verzacht wor den door de aanwinst van commu nistische stemmen. Voor de rest voorspellen zij de .meest sombere tijden wanneer de C.V.P.-meerderheid haar dictatuur zal vestigen. Zij' kleppen de brand klok tegen de machtswil van de cle- ricalen en tegen de bedreiging voor bet socialisme. En dat is zo ongeveer alles wat de mannen van Spaak, die in Amerika de verdediger speelde van de chris telijke beschaving, aan hun kiezers aan te bieden hebben. Wij geloven niet dat al deze zure oprispingen van de socialistische par tijleiders een bijzonder groot enthou siasme zullen verwekken bij hun volgelingen. PAS. De socialisten hebben na 12 Maart gedreigd met politieke stakingen. De liberalen hebben allen, van de eerste tot de laatste, toegegeven aan de hr Devèze, die deze politieke stakingen heeft goedgekeurd. Geen wonder dan ook dat socialisten en liberalen op éénzelfde lijst opkomen in Limburg' en Luxemburg. Maar voor onze mensen van de Westhoek, die wel gezond verstand Vrijdag 19 Mei greep in het lokaal van de Vereniging der Hoppeplanters» Casselstraat te Poperinge, een zeer belangrijke vergadering plaats voor een 140-tal aanwezige hoppeplanters, waar het woord gevoerd werd door dhr Senator Feryn die handelde over de conflicten, gerezen tussen de hop- pekwekers der streek enerzijds en de controledienst der Rijksmaatschap- pelijke Zekerheid anderzijds met be trekking tot de sociale bijdragen voor de hoppeplukkers. We bemerkten aan de bestuurs tafel naast dhr Senator Feryn, leden van het bestuur der Hoppeplanters- vereniging de hh. Casteleyn Ernest, uit Westouter en Marcel Top, uit Proven, alsmede Roger Merlevede, Secretaris van de Hoppeplantersver- eniging. De Hr Voorzitter Samyn liet zich verontschuldigen. IS HOPPEPLUK SEIZOENARBEID? In een zeer klare uiteenzetting geeft Senator Feryn aan de aanwe zigen en overzicht over de zaak die thans zoveel hoppeplanters bezig houdt, namelijk of er ja dan neen bijdragen voor de Rijksmaatschap- pelijke Zekerheid dienen betaald te worden voor de prestaties geleverd door de hoppeplukkers. Deze kwestie doet onmiddellijk de vraag stellen: is de hoppepluk ja dan neen seizoen arbeid? Spreker antwoordt onmid dellijk op deze vraag en onderlijnt dat de hoppepluk geen seizoenarbeid is, doch wel gelegenheidswerk Sedert geruimen tijd heeft de con troledienst der Rijksmaat.scha.ppe- lijke Zekerheid een onderzoek inge steld nopens de toepassing bij de hoppeplanters van de sociale wetge ving, in betrekking met de op hun bedrijf ingezette hoppeplukkers. On derzoek, afrekening en betaling zou den elkaar zeer snel opvolgen. Op 5 Mei werd Senator Feryn verwit tigd van deze toestand en onmiddel lijk werden te Brussel bij het Mi nisterie van Arbeid en Sociale Voor zorg, stappen gedaan om deze toe stan.', die alles behalve klaar scheen, in het reine te trekken. Uit deze besprekingen die met ver antwoordelijke instanties gevoerd I Grote G.V.P. Met grote geestdrift werd door vele honderden arbeiders en arbeidsters op Zondag 21 Mei jl, het Arrondissementeel Rerum Novarum-feest gevierd te Wervik. Een prachtige stoet, met meerdere praalwagens, verschillende muziekmaatschappijen en talrijke arbeiders- en arbeidstersgroeperingen van het A.C.V. trokken door de straten van Wervik. Op deze plaat een der vele wagens uit de stoet, opgetimmerd ter verheerlijking van hat werk van Kanunnik en van hemzelf. Op 12 Maart II. hebben 57,68 der Belgen de terugkeer gevraagd van Zijne Majesteit Koning Leopold III in het land en op de troon. Niet één socialistisch, niet één liberaal parlementair werd bereid ge vonden toe te treden tot een regering, die de verantwoordelijkheid voor 's Konings terugkeer zou op zich nemen. Daarom moeten wij opnieuw ter stembus. Daarom ook is er maar één uitweg: dat een meerderheid geschonken worde aan de C.V.P., die dan in staat zal zijn alleen de grote nationale vraagstukken op te lossen. hebben, worden aldus de zaken zeer klaar: de Middenstanders, die libe raal stemmen, bevoordeligen de so cialistische marxisten, die de zelf standigheid der middenstanders Wil len te niet doen; de Arbeiders, die socialist stemmen, bevoordeligen de liberale geldmagnaten, die geen oog' hebben voor een gezonde sociale politiek. Daarom is er voor ons, wel denkende Middenstanders (Hande laars en Landbouwers) en Arbeiders maar één uitweg: C.V.P. stemmen. De C.V.P is een ernstige partij. Zij doet geen valse beloften. Zij kan de ene stand niet bevoordeligen boven de andere, omdat al de standen in haar schoot verenigd worden en vertegenwoordigd zijn. De O.V.P. overkoepelt de mensen uit de ver schillende standen met haar chris telijk ideaal. Het is niet langer waar dat de arbeiders alleen kunnen ver dedigd worden door de socialisten. Het is niet langer waar dat de Mid denstanders alleen kunnen verdedigd worden door de liberalen. Thans is het zó geworden dat de arbeiders én de Middenstanders niet langer meer doelmatig kunnen verdedigd worden zonder de C.V.P. En na 4 Juni zal het zó rijn dat de C.V.P. alleen zal in staat zijn de belangen van de middenstanders en van de arbeiders te vrijwaren. De Middenstanders vragen: 1. vermindering der belastingen; 2. verzekering tegen ziekte en ou derdom. De liberalen beloofden verleden jaar 25 vermindering der recht streekse belastingen. Wat is ervan in huis gekomen? Door die valse belofte verliezen ze minstens 25 van hun kiezers. De C.V.P. zal een rechtvaardige belastingspolitiek door voeren: 1. gelijkstelling van de zelfstan digen, handelaars, landbouwers, am bachtslieden, met de loontrekkenden. 2. familiale belastingspolitiek, niet zoals de liberale Minister Liebaert voorstelde (die geen onderscheid maakte tussen gezinnen met drie, vier of vijf kinderen ten laste en alleen 4 vermindering voor al die gezinnen aanvaardde)maar op recht vaardige wijze, zoals in het plan Eyskens opgevat (te weten 10 ver mindering voor één kind ten laste, 25 voor twee kinderen, 35 voor drie, 50 voor vier, enz...). De C.V.P. wil instaan voor de oude dag van de middenstander, die zich geheel zijn leven heeft afgesloofd voor de vestiging van rijn kinderen, en op rijn oude dag alleen staat dikwijls zonder eigen huis en zonder geld. Aan die, voor de twintigste eeuw wraakroepende toestand, dient onverwijld een einde gesteld. De arbeidende klasse vraagt ver hoging van de volkswelvaart door rechtvaardige verdeling van de goe deren en waarden. Dit verheven pro gramma kan uiteraard alleen ver wezenlijkt door een redelijk mede zeggingschap van de arbeiders In de sociale-economische aangelegenheden, die de algemene welvaartstructuur beïnvloeden. Maar die medezegging schap kan alleen doelmatig verwe zenlijkt waar er wederzijds begrijpen bestaat, en dit wederzijds begrijpen vergt ten minste gemeenschappelijke werking en gemeenschappelijke ideo logie, te weten de christelijke-sociale, die alleen in de C.V.P. te vinden is. De landbouwers, die de kruim zijn van ons gezonde Vlaamse volk, vra gen rendabiliteit van hun onderne ming, voor de opvoeding en vestiging hunner talrijke klnders, die de zegen en de toekomst rijn van het vader land. In een geïndustrialiseerde we reld lopen zij gevaar in een klein land weggevaagd te worden door de vloed van de massa-industrie. Daar om dient hun bestaan en hun toe komst door de Staat beschermd te worden. Maar de Staat zal dit alleen doen, wanneer hij geregeerd wordt door mensen, die begrepen hebben welke de innerlijke, morele waarde is van de landbouwersstand. De li beralen, die echtscheiding en. vrije liefde aanvaarden, de socialisten die niets geven om de ziel van het land bouwerskind, kunnen, noch willen deze waarde begrijpen. Alleen de C. V.P. is daartoe bij machte. De liberalen en socialisten hebben herhaaldelijk gezegd en geschreven dat ons Westland arm en dood is. Dit is een grove onwaarheid en een kaakslag voor onze bevolking. Er rit een rijke kracht in ons volk. In. de laatste jaren hebben onze eigen christelijke voormannen heel wat verwezenlijkt. Onder impuls van het Poperings Hopinstituut (voorgezeten door de C.V.P.-schepen van Poperin ge, dhr Albert Denys, gesteund in de provincie door het Poperingse C, V.P.-provinciaal raadslid Juffr. Si- monne Devos) heeft de hopteelt dit jaar een schitterend rendement ge kend. De tabakteelt maakt grote vordering door aanlegging van proef velden en veredeling der gekweekte soorten dank zij de machtige wer king van het tabaksyndikaat (waar van de ziel en stootkracht nie mand anders is dan het C.V.P.-pro- vinciaal raadslid, dhr Lucien Maes). In menige plaats van het arrondisse ment zijn nieuwe fabrieken (welis waar van middelmatige grote) zich onder de aansporing van r-.ijzelf en van mijn vrienden komen vestigen. Wij weten het: duizenden arbeids krachten blijven beschikbaar en wij betreuren het droevig lot onzer grens arbeiders. Maar dit kunnen wij zeg gen, zonder meer te beloven dan wij kunnen: indien binnen afzienbare tijd nieuwe nijverheden in het arron dissement gevestigd worden, dan zal het zijn onder het impuls van het privaat initiatief, en wel van mensen uit onze rangen. De mannen en vrouwen van het Westland, Middenstanders, Arbeiders, Landbouwers, zullen op 4 Juni a a. alléén stemmen voor de C.V.P. opdat rij ten spoedigste mogen bekomen: de terugkeer van de Koning, een rechtvaardige behandeling van het christelijk onderwijs en van de chris telijke familie, de volkswelvaart voer alle standen. Op 4 Juni au. verovert de C.V.P. de meerderheid in het land en al d« ..zetels In het arroftcfesmeilfc, werden, blijkt echter dat men te Brussel blijkbaar nog niet klaar weet waaruit de hoppepluk eigenlijk be staat, door wie hij verricht wordt en well-j het speciaal karakter is van deze bedrijvigheid. De hoppepluk is geen seizoenarbeid die een bepaalde reeks achtereen volgende dagen in beslag neemt. De planter laat soms twee drie dagen achtereenvolgens plukken om dan het werk voor een paar dagen stil te leg gen. Vaste regels gelden hier niet, de toestand van de oogst en het weer spelen hierin een voorname rol. Hoppeplukkers? Die bestaan er eigenlijk niet, want nog niemand droeg die beroepsvermelding op zijn identiteitskaart. De beste krachten hiervoor zijn de schoolkinderen, die zuiverplukken. Men riet op een hoppeveld elke leeftijd vertegenwoor digd en... elke stand der maatschap pij. Het burgerlijk renteniertje gaat plukken», 't is een verstrooiing voor hem. De vrouw die thuis nog een winkeltje heeft laat haar kinderen gaan plukken en zal zelfs haar win keltje sluiten op haar beurt, om een handje toe te steken en intussentijd een oogje in het zeil te houden over haar kinderen. Spreker wijst er dan op hoe zelfs in de hoppestreek bij de bepaling van het groot verlof der scholen, rekening wordt gehouden met de periode van de hoppepluk, om de schoolkinderen toe te laten een handje toe te ste ken bij dit werk. Dit alles werd aan de verantwoor delijke instanties te Brussel voor ogen gelegd. Men riet daar thans in dat de hoppepluk geen gewone sei zoenarbeid is en dat de regels der maatschappelijke zekerheid hier zo maar niet zonder meer kunnen toe gepast worden. Intussen is er toch al heel wat kwaad bloed gezet bij onze mensen, zijn er al heel wat dossiers opge maakt en gedreigd met proces-ver baal en boete. Daaronder is thans een streep ge trokken. Er worden nu besprekingen gevoerd tussen een afvaardiging der (Vervolg 3» blad)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 1