3 Die gematigdheid en verdraagzaamheid stemt voor L IK Manifest van 't Blok der Koningsgezinden van West -Vlaanderen De liberalen Vijanden van Middenstanders en Boeren Derde keer, Goê keer, De Koningskwestie blijft het hoofdprobleemhet te bereiken doel is hetzelfde Stemt zó Jm. m- JA JA JA met het oog op do Wetgevende Verkiezingen van 4 Juni De énige partij die daadwerkelijk de terugkeer van de Honing wil Vooruit dan VOOR VORST, RECHT en VRIJHEID Op 12 Maart j.l. noemde men de stemming een Volksraadpleging. Men zei ervan dat het geen politieke stemming was. Morgen 4 Juni noemt men het wel Politieke stemming. Maar nu, evenals op 12 Maart j.l. Onze JA-stemmers geven niet op. Met man en macht stellen ze zich andermaal voor de Koningszaak te weer en stemmen voor de C.V. P. onder nummer BESTUUR en REDACTIE: Gasthuisstraat 19, Poperïnge KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERÏNGE EN OMSTREKEN ONZE 4 UITGAVEN: 46® JAAR. Nr 22. ZATERDAG JUNI 1950 Prijs per Nummer: 2 Fr. Brief nit Brussel Geen verloren stem meer voor deze ten dode opgeschreven partij COLORADOKEVERS RAPEN! S11S VOOR DE ONVOORWAARDELIJKE TERUGKEER VAN KONING LEOPOLD III. Ons Arrondissement leper - Poperinge - Wervik eiste met een procent van 76,12 aan JA„- stemmen de Koning onvoor waardelijk terug Telefoon Nr 9. Postcheck 47.63.60. ABONNEMENTSPRIJS 1950 België tot Nieuwjaar 62 fr. Belgisch Congo 3.— fr. p. week Frankrijk Holland 3.fr. p. week Andere landen 3.50 fr. p. week Aangesloten bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. HET WEKELIJKS POPERÏNGE (met randgemeenten). IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem-Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten). IE nmNSEHUB Verantwoordelijke Uitgever: J. Sansen, Gasthuisstraat 19, Poperinge Mr Hoste schreef het zelf, dat hij en ''e Liberale Partij «de» partij zijn van de gematigdheid en van de verdraagzaamheid. Hij vraagt ons dat te willen ge loven. 't Is een beetje... veel gevraagd, bijzonder wanneer we Mr Hoste en zijn partij van te... dicht kennen. Mr Hoste hield er altijd van door te gaan als een... gematigd liberaal, gematigd Vlaamsgezind en zelfs ge matigd... koningsgezind. Ik heb al dikwijls naar die mate gezocht en 'k heb ze nooit gevon den; zo dat ik op 't einde van 't spel geen verschil zie tussen een gema tigd liberaal en een ander. Hij scheldt niet, hij vertelt geen plompe papevreterij, hij heeft een weinig meer... fatsoen. Maar als er ergens te stemmen valt, dan doet hij precies lijk al de andere Liberalen; dan is hij van dezelfde mate. Hij scheurde zich nooit één keer af van de andere Liberalen die geen mate kennen. Hij is gematigd Vlaamsgezind! En hij is lid van de partij waar de meest verstokte en de gloeiendste vlaamshaters nestelen. Hoe lang is 't geleden dat minister Mundeleer aan de Vlaamse Universiteit te Gent een professor benoemde die geen... Vlaams kent? De gematigde Vlaams gezinde Liberalen... zwegen. Minis ter Rey is noch min noch meer een Separatist en er zitten nog van die Separatistische Walen onder de Li beralen. En die kerels roeren zich op alle Waalse Congressen, De tem- me gematigde Vlaamse Liberalen... roeren niet. Mr Hoste, resideert te Brussel dat door zijn partij vooral helemaal verfranst wordt. Te Brus sel zit de crème en de kruim van de liberale vlaanashaterij. Wij Vla mingen zijn voor die... dames en heren niets anders dan... boeren. Vroeger waren wij de «ploegen die ln God geloofden! Nu worden we daar nog aanzien als... negers. Staat er zelfs één zogezeidegematigde Vlaamsgezinde Liberaal op de Ka mer'ijst. te Brussel? Heeft Mr Hoste of één van zijn gematigdecollega's iets over ge had voor gelijkstelling van vrij en officieel onderwijs? Zoek maar naar die mate van gematigdheid. Gematigd Koningsgezind! Dat hebben we immers beleefd. Er waren daar enige zogezeide liberale Leopoldisten ..die... weeg- schaalke speelden... Het scheelde nooit veel 't wijzerke of de naald stond nabij in 't, midden,, maar op 't laatste ogenblik sloeg de naald toch naar links, naar de anti-Leo- poldisten over. Immers de eenheid van de partij was in 't spel» en dan waren de gematigdenalle mate kwijt. Mr Hoste en Van Glabbeke don derden op Devèze, de dag na de ontbinding van de Kamers, 't Was alles de schuld van Devèze, de graf delver van 't liberalisme... Hoste en Van Glabbeke waren weerom en kele uren de mate kwijt. Enige da gen later reeds was de ontbinding niet langer de schuld van Devèze maar van Eyskens en Van Zeeland. De gematigde Koningsgezinden hadden een nieuwe mate gevonden. Dat de burgemeester van Brussel Vande Meulebrouck de gewezen li berale minister Forthomme en de liberaal Van Leynzeele te Brussel op de lijst niet meer staan, omdat zij inderdaad... Leopoldisten zijn, daar zwijgen Hoste, en zijn ge matigde Vlaamse Koningsgezinden over. Die gematigde liberalen keuren het kartel niet af tussen liberalen en socialisten in Limburg en Luxem burg. Wat zouden ze wel! Ze laten de socialisten knipogen naar de communisten opdat die toch voor de socialisten zouden stemmen. En die... verdraagzaamheid! Had Mr Hoste toch nooit aan zijn partij dit diploma van verdraag zaamheid gegeven! Hoe verdraagzaam toch tegenover Leopold III. Minister Van Glabbeke is zeker buitengewoon verdraagzaam geweest tegenover vele... collaborateurs. Maar hoe brandt dat woord niet op de lippen en de... pen van Mr Hoste als hij de handelwijze van zijn partij en zijn... eigen handel wijze beschouwt tegenover den Ko ning' Was er nog een miligram eerge voel en schaamte in hun lijf dan zou eender welke liberaal toch nooit meer over «verdraagzaamheid» spre ken. Van de republikeins-gezinde so cialisten kunnen we nog enigszins begrijpen dat zij de Koning weg wil len, eender hoe, maar van de libe ralen, de fameuze Royalisten uit de vroegere tijd! Maar ze zullen tot hun schade en schande... verdragen! Hun verdraagzaamheid zal van een ander aard zijn. Zij zullen de slagen encaisse- ren», zij zullen op hun rug krijgen en moeten eerden en verdragen de afstraffing die ze verdienen. Die gematigde... verdraagzame li beralen hebben ons zodanig gefopt en bedrogen dat de gewone man niet meer gematigd, niet meer ver draagzaam is ten opzichte van die... gewezen volksbedriegers. DRIEMAAL DAN ONDER Nr 3 VOOR HUN STRAF! PE VLAMYNCK. Het witte rondeke zwart maken op kop van de lijst onder het cijfer 3. (De punt der potlood wijst er naar.) DOE DIT én op de witte én op de rose én op de groene Stembrief. Uw stem was goed, ze was voor de C.V.P. en de Ko ning- Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen, op de Provinciale Raads vergadering van het Blok te Roeselare, in datum 16 Mei 1950. Het Blok der Koningsgezinden van West-Vlaanderen werd opgericht in Mei 1945, met de enige en klaar- omlijnde doelstelling: de Konings kwestie ten exclusieven titel In een zijner manifesten, gepubli ceerd in Oktober 1945, werd uitdruk kelijk bepaald: Het Blok wil zelf geen nieuwe partij worden en zal zich met geen partij verbinden, Dank zij zijn innerlijke bouw, is het Blok der Koningsgezinden van West-Vlaanderen erin geslaagd, spijt de jarenlange duur van de strijd, de koningsactie in West-Vlaanderen op eendrachtige wijze te leiden en in stand te houden. In zijn schoot ontmoeten zich steeds actieve Ko ningsgezinden, behorende tot uiteen lopende politieke, religisuse, sociale en taalkundige gezindheden. Deze verscheidenheid heeft daarom de eendrachtige werkzaamheid niet ver hinderd op het eigen plan der ko ningsgezinde actie. Bij gelegenheid der Volksraadple ging van 12 Maart 1950 heeft het Blok der Koningsgezinden van West- Vlaanderen, zonder aarzeling of weerhoudendheid, al zijn krachten en al zijn middelen ingeschakeld in de actie van het Nationaal Comité der Volksraadpleging, waarin, weer om, alle gezindheden waren verte genwoordigd. Het resultaat der Volksraadpleging van 12 Maart 1950 heeft aan de ver wachting van de Koning en .van de Koningsgezinden beantwoord, o.m. in deze zin, dat duidelijk en afdoende is gebleken dat de Ja-stemmen voor de heropname der Koninklijke prero gatieven verdeeld lagen over het ledental van meerdere politieke par tijen. Van daaraf kon de Koning on mogelijk nog worden bestempeld als zijnde de Koning van één partij. De Volksraadpleging van 12 Maart 1950 had slechts een voorlichtende toedracht, waarvan de interpretatie en de toepassing door de Koning, de Regering en het Parlement moesten worden uitgesproken. Het is een bittere ontgoocheling geworden voor de Koningsgezinde meerderheid van het Land, te moe ten ervaren dat de anti-koningsge zinde partijen in het Parlement, in strijd met een voornaam aandeel hunner eigen kiezers, alles in het werk hebben gesteld om de meerder- héidsuitspraak van de koningsge trouwe bevolking te verschalken, om de samem-oeping der beide Kamera voor de terugroeping des Konings te verhinderen en om het ontstaan van een leefbare Regering onmogelijk te maken. Als een gebaar van Nationale Ver zoening, met hoge wijsheid en edel moedige eendrachtszin, stelde de Ko ning' het princiep voor van een tij delijke overdracht der koninklijke prerogatieven op zijn jeugdige zoon, Kroonprins Boudewijn. Toen hebben de anti-koningsgezinde partijleidin gen zelfs de onwaardige en gewoon weg onmenselijke eis naar vóór ge bracht waardoor, bij gebeurlijke machtsoverdracht aan de negentien jarige Prins Boudewijn, zijn vader onder een nieuwsoortig verbannings regiem zou worden gesteld. Een laatste eis. in het midden ge bracht door de liberale Minister De vèze, droeg er ten slotte op de toe passing van het ontworpen proto- cool voor 's Konings terugkeer aan de greep der anti-koningsgezinde minderheidspartijen ondergeschikt te maken, zelfs in het geval van een C.V.P.-Liberaal regeringsaccoord. De Koning moest aldus, ten allen prijze, de gevangene der minderheid worden en blijven. De Kamerontbinding, daarop los gebroken, verplicht thans het Land, een drietal maanden na de meerder heidsuitspraak van de Volksraad pleging, een nieuw parlement te kie zen dat allereerst zal moeten over- gaaii tot de interpretatie en defini tieve toepassing van de voorbije Volksraadpleging. Zo de uitgedrukte meerderheid der Ja-stemmers van de Volksraadple ging zich op 4 Juni omzet in een parlementaire meerderheid, dan zal deze parlementaire meerderheid op eigen kracht alléén de macht bezit ten om de Koning onvoorwaardelijk op de troon terug te bréngen. Het verloop der politieke gebeur tenissen sinds 12 Maart 11., heeft af doende uitgewezen dat meerdere par tijen van ons land zich als een mo rele of heimelijke coalitie, met volle macht tegen het herstel van de Ko ning hebben opgesteld. Enkele losstaande leden uit deze anti- koningsgezinde partijen zijn daar tegenover totaal machteloos blijven staan en hebben slechts gediend om de anti-koningsgezinde dwingelandij hunner partijen afdoende te doen blijken. Bepaalde liberale volksvertegen woordigers, die zich bereid verklaar den om het Regentschap te helpen opheffen, hebben zich nooit verbon den om tot een - Regering des Ko nings toe te treden zonder de in stemming van hun partij, of om een homogene C.V.P.-regering blijvend te steunen. Desvolgens had de terug gekeerde Koning, met het vorig Par lement, nooit geen leefbare Regering kunnen samenstellen... Ingezien dit alles, na de bittere ervaring van vijf lange jaren strijd in dienst van 's Konings herstel, na de onontkoombare vaststellingen ont sproten aan de politieke evolutie die zich sinds de Volksraadpleging heeft ontwikkeld, verklaart het Blok der Koningsgezinden van West-Vlaande ren nadrukkelijk en eenparig dat al léén een parlementaire meerderheid voortaan bij machte zal zijn om de terugkeer van de Koning tot stand te brengen en om de wil van de volksmeerderheid te doen eerbiedi gen. Het herstel van de Koning zou voor lang, zoniet voor immer, in ons land onoplosbaar blijven, spijt de vaststaande meerderheidsuitspraak der Volksraadpleging van 12 Maart, zo deze onaantastbare parlementaire machtsformatie thans niet aan het bewind werd gebracht. Door de Volksraadpleging werd uitgewezen dat de Koning niet de Koning van één partij is. De nieuwe parlementaire meer derheid en de daaruit ontsproten nieuwe regering zullen als eerste taak hebben de Volksuitspraak van 12 Maart, op grond van de meerder heidsuitslag, uit te werken. Dan komt de Koning terug, en hij zal verder het Land regeren als constitutionele Vorst, naar de lijn der parlementaire verhoudingen door de soevereine volkswil zelf bepaald en in de toe komst verder te bepalen. De Koningsgetrouwe volksmeerder- Zie vervolg hiernevens 1W SOCIALISTISCHE KIESPERIKELEN Het verloop van deze verkiezings campagne zal dan wel zeer kalm geweest zijn. Alleen in de laatste dagen werden nog enkele belangrijke meetings gehouden. Men mag even wel niet zeggen dat het enthousias me in het linkse kamp bijzonder groot is. Verre van daar. Ook al poetsen zij al hun glories op, zoals De Brouckere en andere vergeelde ministers van State, toch komen er in Luxemburg slechts enkele schaar se belangstellenden luisteren naar de meetings in de dorpen. Dat de socialisten in Luxemburg een pluim op hun hoed zullen kunnen steken, dat geloven ze zelf niet meer. Zij zijn in de jongste dagen al te veel tegengekomen. Hun verbr-d met de liberalen werd niet afgesloten onder een gun stig' gesternte en gekenmerkt door enkele kiesperikelen die voor het cartel zeker niet bevorderlijk zijn. IN DE BAK Vooreerst kwam daar het malheur met de liberale candidaat van het cartel. Een dokter, een propere me neer met een minder propere repu tatie. De lezer die zich herinnert waarom de socialistische volksverte genwoordiger Grégoire destijds in de gevangenis ging, zal wel weten over welke propere reputatie wij het heb ben en over welke onnoembare fei ten. Desondanks figureerde de man op de kartellijst. De liberalen vallen zo vies niet. Maar het parket wel. Want het had al geruime tijd een oogje op deze dokter. Enkele dagen geleden werd deze candidaat senator overgebracht naar het kuuroord van de Staat en wegens voormelde schandige prac- tijken op het droge gezet, in de bak en bij het cartel der misdadigers van gemeen recht. De liberalen zijn niet vies gevallen. VLIEGENDE TAPIJTEN Dergelijke histories zijn natuurlijk bedroevend voor de socialistische partijgangers in het cartel. Maar die zijn ook niet zo vies gevallen. De socialistische kamercandidaat voor het cartel had dezer dagen ook vrij onaangename ogenblikken. Hij zwaait er de scepter over dé gemeente St Nard. Naast hem woont zijn zo-on. Aan, de andere kant van do straat woont een dokter die in 1940 op de vlucht sloeg en bij zijn terugkeer zijn huis leeggeplunderd weervond. Het vervolg is een historie van vliegende tapijten. Hoe het uitlekte weet men niet. Maar het was bekend dat de los lippige schoondochter van de gewe zen socialistische volksvertegenwoor diger de mond vol had over een mooi tapijt dat zij bezat en dat eenmaal in haar eetkamer moest prijken. Helaas! De woorden die gij uit gesproken hebt, die zijn meester over u. de onuitgesproken woorden hebt gij nog in uw macht. Zo zegt de filosoof en de babbelzieke schoon dochter van de ex-volksvertegenwoor diger zou het ondervinden. Want de mensen beginnen zich te interesseren voor het tapijt en zelfs de rijkswacht wou op de niet ont rolde schat een blil: werpen, mits gaders de vrouw van de dokter die tAAMVVMfWVWVMMMWWWWMVWUI heid moet, in het belang van 's Ko nings herstel, op 4 Juni aanstaande, voorkomen en verhinderen dat er opnieuw een coalitie-regering met één oi meerdere anti-koningsgezinde partijen zou moeten ontstaan. Want elke coalitieregering zou vernietigen de voorwaarden opleggen voor 's Ko nings terugkeer en de regeerbaarheid van het land blijvend onmogelijk maken. Alle Koningsgezinden houden der halve nu, sterker dan ooit, hun hart en hun ogen op de Koning gericht en op het hoger en blijvend lands belang. De ontroerende boodschap des Ko nings van 15 April 11. moge, in dit gewichtige uur, neg deze wekroep en dit richtsnoer in hun gemoed laten nazinderen Aan alle Belgen,aldus de Ko ning, vraag ik dringend eendrach tig te zijn. Ik richt mij in het bijzonder, aldus nog de Vorst, na de betui ging mijner diepe erkentelijkheid te hebben vernieuwd, tot hen die mij, sedert mijn bevrijding met een ont- rende getrouwheid ononderbroken hebben gesteund. Ik vraag dat zij zich dichter dan ooit rond de troon zouden scharen... Op 4 Juni a.s. is 's Konings troon de hoogste wet van alle trouwe Ko ningsgezinden. Leve Koning Leopold III! Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht! Blok der Koningsgezinden, West-Vlaanderen. er haar eigendom meende in te er kennen. Het is triestig maar het tapijt zal niet in de eetkamer van de schoon dochter ontrold worden. Nooit. Want de geheimzinnige machten waardoor het in 1940 vleugelen kreeg hebben het weer naar zijn oorspronkelijke ligplaats gevoerd. Er zijn naar het schijnt mensen die verveeld zitten met deze vlie gende tapijten en die liever hadden gezien dat men deze kwestie niet op het tapijt had gebracht. Pijnlijk. VAN ZEELAND EN DE DEVALUATIE Waar het liberaal-socialistisch car tel al enkele onaangename perikelen beleeft, daar vergaat het de liberalen of socialisten afzonderlijk genomen al niet veel beter. Socialistische rode valken waren onlangs op een door de hr Van Zeeland te Verviers gegeven confe- r:ntie en wilden deze storen. Spreek ons over de devaluatie, riepen zij. Met deze gemakkelijke dooddoener meenden zij de hr Van Zeeland te kelderen. Maar deze begon dadelijk met een toelichting over de devalua tie van 1935 en de manier waarop hij 's lands economie weer op gang- bracht in een crisis waaraan nie mand een uitweg zag. Hij voegde er aan toe 'dat hij toen aan het hoofd stond van een regering van natio nale unie waarvan socialisten en liberalen deel uitmaakten. Het is billijk dat zij met mij geloofd wor den, zeide hij, wanneer men mij loven v.'l om mijn beleid. Wanneer ik echter een blaam verdien dan treft deze blaam ook hen. En daarmede konden de herrie schoppers het zich voor gezegd hou den en afdruipen. DE ONTVESTERING VAN DEMANY De opperkletsmajoor van de com munisten, Demany, werd aan de dijk gezet, gelimogeerd of gezuiverd zoals men dat heet. De man is er een tijdje beroerd van eweest. Maar nu herpakt hij zich en hij vertelt aan wie het horen wil hoe het gebeurd is. Demany zou dan op zekere dag f?,pTi i' .vongtit bijgewoond hebben op ae Amerikaanse ambassade. Vreselijk. Kort daarop is hij aanwezig op een ontvangst op de Sovjet-ambassade, waar men hem op de man af vraagt waarom hij op de Amerikaanse am bassade kwam. Verwondering van Demany die zich ergert en protesteert om deze bemoeiing. Wantrouwen en afkeuring van het Partijbureau dat hem uit sluit. Alzo vertelt Demany. Het klinkt nogal goed. De man is van de eerste leugen niet gebarsten. Hij zal in elk geval al enige tijd met de natte vinger in de lucht gezeten hebben en gevoeld dat de wind niet meer zo gunstig waaide voor de confrérie van de commu nistische vredesapostelen. De een of de andere dag wordt hij weer opgevist door een socialis tische krant. Triestige ontvestering voor de man die meende dat zijn uur in België voor goed geslagen was na de be vrijding. DE LIBERALEN EN DE MIDDENSTAND De grootste vergissing welke de middenstanders begaan, is te menen dat zij hun eigen zaak dienen wan neer zij voor de liberalen stemmen. Niets is minder waar. De middenstander vergete niet dat de liberalen een tegennatuurlijk kies:..rtel gesloten hebben met de socialisten, de uitgesproken vijanden van de middenstand. Het was De vèze die destijds als minister van economische zaken de middenstan ders bedreigde met de economische dood als ze zijn catastrophale regle menteringen niet naleefden. De li beralen beloofden een reuzenschrede ten voordele van de middenstanders wat hun fameuse vermindering van 25 i' :rcent waarvan niets in huis kwam en waarover ze nu angstvallig zwijgen. De berg had eon muis ge baard. In plaats van 25 percent was het amper 309 millioen op 23 milliard of nog geen twee percent. In plaats van een reuzenschrede was het een dwergenpasje. In al de betwistingen met de fiscus, steunde de liberale minister van Financiën steeds het standpunt van de fiscus ten nadele van de belas tingbetaler. En dit hoewel zijn par tij de belastingrede beloofd had. De liberalen hebben de midden stand voor de gek gehouden en hun vertrouwen verloren. DE LIBERALEN EN DE BOEREN De liberalen hebben het vertrou wen van de boeren eveneens ver loren. Er was eenmaal een tijd dat zij de boeren konden doen geloven dat zij hun belangen verdedigden. Die tijd is lang voorbij. Sedert de libe ralen hun verbond aangingen met de socialisten om samen de volks frontregering te vormen, kunnen zij geen praatjes meer verkopen. Elke boer herinnert zich nog de onzalige periode toen Lalmand van het mi nisterie van Ravitaillering een ma chine maakte om de boeren te be strijden met de welwillende mede werking van de liberale minister van Laftdbouw, Lefèvre, die de boe ren onder de knoet hield met een reglementering waaronder zij fel te lijden hadden. Zoiets vergeten de boeren niet zo licht. DE WEST-VL/ AMSE LIBERALEN Men vraagt zich af of de liberalen nu niet dezelfde afstraffing zullen krijgen van 10 Juni 1884. Toen hadden zij zes jaar lang op sectaire wijze geheerst en zij werden door het kiezerscorps weggevaagd en behielden nog slechts twee vertegen woordigers. Het is te vrezen dat de liberalen thans hetzelfde lot tegemoet gaan. •Aangezien het huidige kiesstelsel bovendien voordelig is voor de grote partijen, is het gevaar nu aanmer kelijk groter voor de blauwen. Zo vraagt men zich in politieke kringen af of de liberalen er bijvoorbeeld zullen in slagen om het kiescijfer te behalen in sommige provincies. Voor deze ten dode opgeschreven partij dus geen enkele bij voorbaat verloren stem. Stemt alleen voor de meerderheids partij. de C.V.P.! Pas. WAA/VUWWVtARMVWMAnAAM Ze zijn daar weer... de coloradokevers die met duizenden op onze kusten aanspoelen. Jong en oud wordt gemobiliseerd om de onge wenste gasten in te rekenen en ze te beletten op rooftocht te gaan naar het binnenland waar het jeugdig opgroeiende aardappelloof hen als een lekker hapje tegenlacht. Op bovenstaande foto ziet men de brandweerlieden van Brugge en Zeebrugge die zoveel mogelijk trach ten de kevers op te rapen, die nadien verbrand worden in de Cokes- fabriek te Zeebrugge. Nadat op deze manier zoveel mogelijk opge ruimd is, wordt het zand dan nog eens grondig besproeid met een v erdelglngsproduct dat 50 D.D.T. bevat. Deze werkzaamheden staan onder de leiding van Kommandant Geers der Brandweer te Brugge en Politiecommissaris Carpentier van Zeebrugge. ««11 u Om 8 uur, op Zondag morgen 6 Mei 1945, seinde de Gewestelijke Radio-Omroep van Kortrijk deze alarmkreet over onze gouw: De deur waarachter onze Koning staat is niet langs de buitenkant, maar wel langs de binnenkant gegrendeld! Zij kan slechts langs de bin nenkant worden ontgrendeld! Helaas! Het was wel zo! En sindsdien, tot op heden, BLEEF die deur gegrendeld! Boven al de wetten in het Staatsblad, boven al de uitspraken van het gerecht werd, sindsdien en tot op heden, het fariseeërswoord geschreven: «De Koning, in de onmogelijkhheid van te regeren door toedoen van de vijand... Van welke vijand?... De vijand van buiten of de vijand van binnen De Volksraadpleging van 12 Maart 1950 gaf een onbetwistbare meerderheid voor de terugkeer van de Koning. En toch bleef de deur waarachter onze Koning staat tegen de wil der meerderheid in nog immerdoor gegrendeld... door toe doen van de vijand. Die deur moet van binnen worden ontgrendeld! Alle macht komt uit de natie. Nu of nooit moet de macht van het Koningsgetrouwe Volk die deur ontgrendelen waarachter onze Koning staat. Een parlementaire meerderheid, een vaste en duurzame regering in dienst van den Koning...: dan springt het slot van de deur der verbanning! Door de wil van het Volk, geschraagd door Parlemen taire Macht, gaat die deur der verbanning wijd en vrij open. We mogen niet afgeven: zelfs de derde keer niet, nu min dan ooit! Even overtuigd als de voorgaande keren moeten we de onvoor waardelijke terugkeer van onze Vorst op het voorplan stellen. De verkiezingen van nu, evenals de Volksraadpleging van vóór drie maand, behouden trouwens hetzelfde hoofdprobleem: DE ONVOOR WAARDELIJKE TERUGKEER VAN DE KONING! De Liberalen de mannen van ja-neen-misschienbe delen om onze stemmen en pochen met hun persoonlijke Konings gezindheid. Die persoonlijkeKoningsgezindheid moet alleen die nen om hen persoonlijk stemmen op te leveren: DE KONINGSZAAK WORDT ER NIET MEE GEDIEND. Dit hebben ze bewezen als de periode van het praten voorbij was, en als het er op aankwam iets te doen. ZE HEBBEN HET BELANG EN DE EENHEID VAN HUN EIGEN PARTIJ VERKOZEN BOVEN DE TERUGKEER VAN DE KONING. Zó hielden ze Hem ln verbanning en hebben ze met te kruipen voor hun Logebaas Devèze alle JA-stemmers laffelijk be drogen en ontgoocheld. Dergelijk schelmstuk kan noch zal ongestraft blijven. De Koningsgezinden weten aldus beter dan ooit wat ze te doen hebben. Eén partij alleen nog, levert hen de volledige waarborg dat ze de Koningskwestie in alle eer afwerken wil naar het resultaat dat wij allen beogen: De terugkeer van onze Vorst. Wie logisch handelen wil, na de Ja-stem die hij uitbracht, stem me thans voor die partij: de C.V.P., onder nummer 3. Het is, achteraf beschouwd, de enige partij op wie alle Konings gezinden rekenen kunnen, wat anderen ook beweren en hoe ze we bedoelen de mannen van «ja-neen-mlsschlen» zich ook opzettelijk kleineren om vriendelijk te doen, en huichelend demagoog spelen om een stemmetje te ronselen, ogezegd ten bate van de Koningin wie ze tenslotte volledig gerust zijn en wiens naam ze misbruiken en uitbuiten om persoonlijk gewin. Maar we laten ons niet meer bedotten noch vangen! Ja, op 4 Juni, MET ONZE STEM voor de C.V.P., doen wij dit slot van de deur der verbanning springen. Wij geven onze stem alleen aan de C.V.P. en leiden haar aldus tot de volstrekte meerderheid en stemmen

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 1