EN NU? DE WEEK IN ONS LAND De Zetelstrijd in ons Land in de laatste 100 jaren die met 108 Zetels tegen 104 De Uurregelingen der AUTOBUSSEN Hr Duvieusart belast met het vormen van een nieuwe Regering kwam reeds Donderdagmiddag met een homogene C.V. P.- Regering bij de Prins-Regent Samenstelling der Homogene C.V. P.-Regering KAMER der VOLKSVERTEGENWOORDIGERS KATHOLIEK WEEKEUD VOOR POPERINGE EN OMSTREKEN BESTUUR en REDACTIE: Gasthuisstraat 19, Poperinge Telefoon Nr 9. Postcheck 47.63.60. ONZE 4 UITGAVEN» ZATERDAG JUNI 1950 Prijs per Nummer: 2 Fr. 12 BLADZIJDEN Winst van 164.302 stemmen en van 4,19 t.h. ap het totaal ALLE UITSLAGEN der Verkiezingen, zowel LANDELIJKE als LOKALE, 8 Vlamingen 7 Walen DE NIEUWE MINISTERS: Numerieke sterkte der Politieke Partijen in ons Land sedert 1847 ABONNEMENTSPRIJS 1950 België tot Nieuwjaar 60 fr. Belgisch Congo 3.fr. p. week Frankrijk Holland 3.fr. p. week Andere landen 3.50 fr. p. week Aangesloten bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. HET WEKELIJKS NIEUWS POPERINGE (met randgemeenten). IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESEEARE (met Izegem-Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten). mmmrnm 46" JAAR. Nr 23. 10 Verantwoordelijke Uitgever: J. Sansen, Gasthuisstraat IS, Poperinge j£n nu? 't Heeft 36 jaar geduurd voor een partij in ons land de meerderheid kon verwerven. 36 Jaarl Dan moet gfe in 't jaar 1912 naar 't kiesbureel zijn geweest om te weten wat het betekende de meerderheid Die mensen zijn al een eindje over de vijftig; en de... minderheid, de grote minderheid van de kiezers. Die mensen vertellen ons geschiedenis, beleefde geschiedenis, maar toch geschiedenis. Wat wij hebben gekend? De tijd van de compromissen, van de politieke akkoorden, waarbij geen enkele partij haar eigen programma kan uitwerken, maar voortdurend water in haar wijn moet doen. Van vaste regeringen was er geen spraak; om een nietigheid brak de overeen komst... de regering lag er. Telt maar eens, zo ge er gading in vindt hoeveel regeringen gij reeds ge kend hebt. Telt maar eens hoeveel oud-ministers er wel zijn in ons lieve landje; en we weten dat er geen en kele liberale volksvertegenwoordiger was die zijn boontjes niet te weke lei om toch ook ne keer minister te worden. 't Ging hier precies lijk in Frank rijk; ieder getij een nieuwe regering; eer dat de ministers op de hoogte waren van wat in hun departement gebeurde, hadden ze reeds een op volger. Wie zou dat niet moe en beu worden? Is het dan te verwonderen dat vele kiezers er vierkant hun oren aan vegen? En nog minder is het te verwonderen dat met al die wisselin gen, met al die halve overeenkomsten het land om zeep gaat. Dan tellen alleen de belangen van de partij en van de leiders van de partij. Dat hebben wij beleefd... Dat wordt uw beleefde... geschiedenis. 't Was geweldig gedurfd van wege de C.V.P. over jaar reeds van vol strekte meerderheid» te gewagen. En toch, hebt ge 't onthouden! - We stierven aan de kerkedeur. Op een paar zetels na in de Kamer haal den wij het, wijl de meerderheid in de Senaat werd bereikt. 't Was toch een goed voorteken. Het bewijs dat er- toch kans was om gedaan te maken met de tijd van de slechte akkoorden. We hebben ons allen ik lijk gij kwaad gemaakt om heel die comedie van Devèze en Spaak; en «e toegevendheid van de onzen. En dan hebben we de nieuwe comedie bekeken van die zogezegde Konings gezinde Liberalen; als 't kalf ver dronken was! Ge hebt lijk ik gezien hoe in alle kalmte, maar ook in alle venijnig heid de kiesstrijd werd gevoerd. Nog al erg dat wijl aan de C.V.P. verweten werd met oud-V.N.V. te heulen, een oud-V.N.V. volksverte genwoordiger propaganda voerde voor een nog altijd zeer Koningsgezinde Liberaal van leper. Vindt ge dat ook erg... of zot? Zo als verleden jaar een deel kie zers naief weg geloofden dat de Li beralen inderdaad de belastingen met 25 t.h. gingen verminderen; en dat waren toch... Middenstanders? Zo moet het ons niet verwonderen dat er toch een deel naieve mensen er in liepen wanneer de Socialisten de eis stelden van een hoog ouder domspensioen en de werkweek van 40 uur. Dat alles beloofde de C.V.P. niet. Haar programma spreekt alleen over dingen die kunnen verwezen lijkt worden En toch... We gevoelden allen dat er toch kans was op die meerderheid. We gevoelden dat te meer omdat er aan de overzijde tekens waren van grote vrees. Het fameus Liberaal-So cialistisch kartel in Limburg en Luxemburg scheen de enige redplank te zijn om die C.V.P.-meerderheid te ontgaan. A En die meerderheid is er toch! 107105. 't Was mager maar kom... Meerderheid is meerderheid en die was bevochten spijts dat kartel. Maar dan kwam dat berichtje; niet 107 maar 108 en wel een splin- temagel-nieuwe zetel in 't hartje van dat ultra-rode Henegouw! Ook daar dus, in die burcht van Socialisten en Communisten is verovering mogelijk, is verovering werkelijkheid geworden. 108. En met die kamer moet ons land een nieuw tijdstip begin nen van zijn geschiedenis 1919-1950 de ex-zalige tijd van bieden en af dingen waar aan ieder ernstig voor stel geknaagd werd, gevijld werd en geschraafd; de onzalige tijd waar nooit een katholiek minister van onderwijs... mocht worden... die tijd is voorbij. En nu? Ik wilde niet met de vlag zwaaien om onze overwinning, al is die van onschatbare betekenis. Ik had liever zeer nuchter de toe stand te bekijken, zoals hij nu door de wil van ons volk werd geschapen. En nu? Nu wordt het Koningsvraagstuk opgelost. Nu kan de grote banneling terugkeren. Nu eindelijk doorge voerd wat de 58 t.h. eisten en de 42 t.h. verhinderden. Dan zullen we voor de eerste maal de vlag zwaaien dat het een aard heeft. En dan met een vaste regering ons programma... verwerken. Deze keer immers is er een meerderheid. PE VLAMYNCK. Schitterende overwinning der G. V. P. de volstrekte meerderheid behaalt DE WERKLOOSHEID In de week van 21 op 27 Mei jl. werden gemiddeld per dag 161.681 volledige en 49.547 gedeeltelijke werklozen gecontroleerd, 't zij tegen over de voorafgaande week een ver mindering van 4,986 volledige en een vermeerdering van 2.542 gedeeltelijke werklozen. DE STAKING IN HET TEXTIELBEDRIJF Van de betrokken textielbedrijven zijn ongeveer 70 van de arbeiders in staking gegaan. Men meent dat in totaal ongeveer 100.000 werklieden bij deze staking het werk hebben stopgezet. Van Regeringswege werd ander maal tussengekomen om beide par tijen tot een akkoord j bewegen, toe nogtoe echter vruchteloos. De eisen van de arbeiders zijn: 1) een verhoging van het mini mumloon van 13,50 fr. per uur tot 15 frank. 2) een algemene verhoging van de overige looncategoriën met 8 3) een minimum van 10,50 fr. per uur voor de werksters. 4) een half uur schafttiji méér. RIJKSWACHT SCHENKT 180.000 FR. VOOR SLACHTOFFERS VAN TiiAZEGNIES Ds bevelhebber van de Rijkswacht generaal Godfroid, heeft Vrijdag de burgemeester van Trazegnies een check van 180.000 fr. overhandigd, voor de families van de slachtoffers van de mijnramp. Dit bedrag werd ingezameld in al de eenheden van de Rijkswacht van het land. INVASIE VAN COLORADOKEVERS Te Oostende en te Nieuwpoort wordt een nieuwe invasie van colo radokevers gemeld. ONZE UITVOER Het Nationaal Instituut voor de statistiek maakt bekend dat het glo baal uitvoercijfer voor de maand Mei 1950 beloopt: 1.184.812 ton voor 5.723.633.000 fr. De uitvoer gedurende de vorige maanden bedroeg respectievelijk; 5.937.78L.000 fr. voor de maand Februari 1950; 7.480.165.000 fr. voor de maand Maart 1950; 6.403.923.000 fr. voor de maand April 1950. Sedert Maart 1950, noteren we een vermindering voor de uitvoer welke deze maal nog een kleiner bedrag bsrejkt dan in Februari, t.t.z. voor de karakteristieke stijging van Maart. BLOEMKOLEN AAN 0,10 FR. TE MECHE'EN Zaternamiddag zijn op de Mechel- se Markt tienduizenden bloemkolen verkocht tegen 0 10 0,30 fr. 't stuk. Bij sluiting bTeven nog honderd duizend bloemkolen onverkocht. vinden onze Lezers In dit Num mer op ons 5e blad (bijvoegsel) INVOER VAN TOMATEN EN UIEN STOPGEZET Massale invoer van Italiaanse to maten en ook van uitheemse uien dreigden onze markt te overrompe len. Hierdoor zouden onze eigene pro ducenten met groot verlies moeten verkopen om nog hun waren van de hand te kunnen doen; Ingevolge stappen gedaan door de Verenigingen van Groentenkwekers en andere, werd door het Ministerie van Landbouw elke verdere invoer van uitheemse tomaten en uien ver boden. Zoekt g'icts t'huren ot te kopen, Zoekt ge 'n meid, 'n plaats of watf Wacht niet langer, maar plaats nog heden 'n Kleine ZOEKER in ons bladl Veertig jaar, van 1884 tot 1914, regeerde de Katholieke Partij in ons land met absolute meerderheid. In 1919 moest deze partij het onderspit delven voor de liberaal-socialistische coalitie. Thans, 31 jaar later, komt de Christelijke Volkspartij, die de al oude tradities der Katholieke Par tij gesteund op de princiepen der Christelijke beschaving voortzet, glansrijk als overwinnaar uit de kiesstrijd met een afgetekende over winning van 108 zetels tegen 104. Om deze gebeurtenis verheugt zich terecht ieder rechtgeaard burger die bekommerd is om de toestand van ons land. Te lang immers drukte een zekere malaise het openbaar leven. Hangende kwesties konden niet op gelost worden bij gebrek aan een partij die daadwerkelijk regeerde. Deze meerderheid der C.V.P. is des te overtuigender doordat de link se partijen werkelijk veel goede troeven in hun handen hadden. De C.V.P. ging als voornaamste rege ringspartij de kiesstrijd in en was aldus het gemakkelijk mikpunt van linkse kritiek die op dit ogenblik slechts hoefde af te breken met daar bij een flinke dosis beloften waarvoor niemand der afbrekers zich moest zorgen maken om ze eventueel te verwezenlijken. Zelfs de liberalen vergaten in hun kiespropaganda te zeggen dat zij deel uitgemaakt hadden van de regering en dus vroeger reeds voldoende kans en gelegenheid hadden om hun be loften uit te voeren. De linkse partijen vervalsten an derzijds opzettelijk de ware betekenis van het afzijdig blijven der Con centratie en speelden al te gemakke lijk, voornamelijk in Wallonië op de snaar der vaderlandsliefde, al was dit dan ook helemaal misplaatst en een misvorming van de ware toe stand. Ten slotte was het cartel in Lim burg en Luxemburg zeer gevaarlijk voor de C.V.P. De sectairen immers uit de linkse partijen doen zo ge makkelijk hun sociale rivaliteit zwijgen wanneer het er op aan komt een aanval te doen op de vesting der Christen traditie. Niettegenstaande een stemmen- aanwinst in die beide provincies, die duidelijk de vooruitgang der C.V.P. onderstreept, boeken de linksen door hun cartel toch een aanwinst van 3 zetels, waarvan 1 in Limburg en 2 in Luxemburg. Ook dit verlies moest goedgemaakt worden, zodat men verkelijk mag zeggen dat de zetelaanwinst der C. V.P. niet 3 maar wel 6 bedraagt. BIJ DE LINKSE PARTIJEN Bij de communisten en de liberalen hangt er een lijkgeur in huis. De socialisten namen dankbaar de erfe nis over van de communisten die zienderogen wegsmelten. Anderzijds waren de liberalen zelf het slacht offer van de cartels zodat de socialis ten zich zonder moeite nog 3 zetels toeeigenden. De liberale ontrouw inzake koningskwestie en inzake al hun vroegere kiesbeloften, heeft hen een meer dan verdiende afstraffing bezorgd. In de socialistische aanwinst kan men zich zelfs in deze mate verheu gen dat in de middens, waar socia lisme en communisme naast elkaar opbloeien, stilaan de rug gekeerd wordt naar uiterst links. Indien deze kentering in sommige lagen dei- volksmassa voortduurt, dan bestaat er veel kans dat er op dit terrein nog aanwinsten kunnen gedaan wor den die deze massa naar het rechtse kamp zullen leiden. DE MEERDERHEIDSPARTIJ DIE REGEERT Voor de verantwoordelijke leiders der C.V.P. mag nu, na deze over winning die werkelijk een mijlpaal betekent in de geschiedenis van ons land, slechts de gedachte voorstaan die tijdens de kiesstrijd op een mee ting ontwikkeld werd door haar voorzitter, dhr Van der Straten- Waillet: «De partij die de meerder heid heeft moet regeren. Het is begrijpelijk dat er onder handeld en misschien te veel onder handeld werd in de periode die liep van de volksraadpleging tot aan de kabinetscrisis. Gedane zaken hebben geen keer, dit behoort tot het ver leden. Nu is de tijd van kordaat hande len daar. Daar is allereerst de Konings kwestie die thans moet opgelost worden door de toepassing der wet van 1945 en de terugkeer van de Vorst. Meer dan 3 kwart eeuw wordt de rust in ons land vergiftigd door een ongezonde schoolstrijd die zelfs se dert de bevrijding dusdanige vormen aannam dat het vrije onderwijs, niettegenstaande zijn innerlijke le venskracht, dreigde verstikt te wor den door een flagrante onrechtvaar digheid die financieel de staatsscho len ver boven het vrije onderwijs verhief. Al de ongure sporen die door een Huysmans en andere Mundeleers achter gelaten werden in ons Mi nisterie van Openbaar Onderwijs, moeten thans met wortel en tak uitgeroeid. Eerbiediging der opinie van de huisvader? Zeker, maar dan moet men evengoed de mening eerbiedigen van een Katholiek huisvader die de moed heeft een groot gezin groot te brengen, als deze van een die ®r een andere mening op nahoudt. Het minste dat kan verwacht worden van de toekomstige C.V.P.-regering is dat officieel en vrij onderwijs op totaal gelijke voet behandeld wor den en dit evèn goed voor het mid delbaar en technisch onderwijs als voor de lagere school. Destijds werd een prachtig plan opgemaakt voor fiscale hervorming dat in feite neerkwam op fiscale vinden onze lezers gegroe peerd op onze laatste bladzijde rechtvaardigheid. Minister Liebaert, die nochtans bij monde van de li berale kiesmanifesten in 1949 mira kelen beloofde op fiscaal gebied denk maar aan de 25 ver oordeelde echter het plan van zijn voorganger en bracht enkel een hoop bittere ontgoochelingen. Laat ons hopen dat het project van de hr Eyskens door geen al te dikke stof laag bedekt werd en dat het onge rept tot uitvoer kome. En de wederopbouw dan? Daar is nog zoveel te verrichten. Veel leni ging is er werkelijk nog niet gebracht aan de wonden die door de jongste oorlog geslagen werden. In ons land is er nog een grote materiële en morele wederopbouw te doen. De materiële wederopbouw kreeg een ministerie van dezelfde naam dat na vijf jaar nog steeds voor een zware taak staat. Ons land is op dit ge bied niet van de slechtste, inderdaad, want bij onze zuiderburen liggen de puinen hoger dan bij ons, maar dan moeten we hier eerlijkheidshalve aan toevoegen dat het privaat initia tief meer pluimen op zijn hoed mag steken dan het ministerie van we deropbouw en dat velen die hun herbouwde woning bewonderen met angst hun blikken laten vallen op een ledige geldbeugel en een lange lijst schulden. Ook de morele wederopbouw, waar voor het ministerie van Justitie de verantwoordelijkheid draagt, eist een dringende oplossing. Jaren lang werd de atmosfeer door het probleem der repressie vertroebeld. Voornamelijk de socialisten hebben uitgemunt in die vervolgingswoede die eerder aan waanzin geleek. De C.V.P. heeft hier een taak van eerlijkheid en mens lievendheid te vervullen. Zij kan deze plicht gemakkelijk volbrengen zonder de gerechtigheid te schaden. DE C.V.P. KAN REGEREN De C.V.P. heeft nu de mogelijkheid alleen te regeren zonder de mede werking van socialisten of liberalen. Deze laatste stellen de zaken nu voor alsof de meerderheid van de C.V.P. niet zou volstaan om te re geren. Een meerderheid van 108 stemmen tegenover 104 zou volgens hen onvoldoende zijn. Als ge maar een slechte memorie hebt, dan vergeet ge van alles. Dan vergeet ge bijvoorbeeld dat de on zalige volksfrontregering van Huys mans in 1946-'47 een macedoine was van 3 partijen die regeerde met één stem meerderheid in de Senaat. De regering op één poot. En de C.V.P. heeft destijds voor deze meerderheid gezwicht. Omdat dit zo hoorde volgens de regeien van de democratie naar westerse opvattingen. Als ge slecht van memorie zijt, dan vergeet ge bijvoorbeeld ook dat gij er als socialist geen graten in vindt dat uw Engelse partijgenoten in de Labourpartij regeren met een meerderheid van 6 stemmen in het Britse parlement, dat 600 leden telt. Dat is een meerderheid van een per honderd. En de conservatieven hebben voor deze meerderheid gezwicht. Omdat het zo hoort volgens de regelen van de democratie waarvan Engeland als voorbeeld aangewezen wordt door de socialisten. De C.V.P. heeft een meerderheid. Deze meerderheid volstaat om te regeren. En de socialisten zullen zich daar bij neerleggen. Omdat dit past volgens de regelen van de democratie die zij zelf heb ben toegepast en vol lof zien toe passen door de Engelse socialisten. DE C.V.P. ZAL REGEREN De C.V.P. heeft een zwaar pro-' gramma voor zich maar zij kreeg ook het vertrouwen van haar kiezers om dit programma integraal uit te voeren, zij kreeg die kostbare vol strekte meerderheid om terug te keren binnen de perken van orde, rust en rechtvaardigheid die alleen in staat zijn vrede en welstand te bezorgen. Men heeft destijds de verontschul diging naar voren gebracht: «Had de C.V.P. maar de algemene meer derheid Inderdaad de C.V.P. heeft sedert haar ontstaan moeten afre kenen met de oppositie. Nu kan zij alleen regeren, niet volgens de stel regels der dictatuur zoals de volks frontregeringen die wij kenden het wel deden, maar volgens de normen der rechtvaardigheid, kordaat genoeg Zie vervolg hiernevens UW" Donderdag te 11.45 uur werd dhr Duvieusart, die zijn Rege ring voorstelde aan de Prins-Regent, ten Paleize ontvangen. Te 12 uur reeds greep de eedaflegging der nieuwe Ministers plaats. De eerste Kabinetsraad der nieuwe Regering ging door om 16 uur. In de namiddag gebeurde in de verscheidene ministe ries de overdracht der bevoegdheden. Dhr Duvieusart deelde aan de journalisten mede dat in de nieuwe Regering geen Ondervoorzitter van de Raad voorzien was. Op 20 Juni zullen beide Kamers bijeen geroepen worden. Eerste-Minister Binnlandse Zaken Buitenlandse Zaken Landsverdediging Justitie Economische Zaken Arbeid en Sociale Voorzorg Openbare Werker. Openbaar Onderwijs Volksgezondheid s Wederopbouw Verkeerswezen Financies Landbouw s Koloniën Jan DUVIEUSART Albert DE VLEESCHAUWER Paul VAN ZEELAND MOREAU de MELEN Graaf CARTON de WIART Gaston EYSKENS Oscar BEHOGNE Albert COPPE HARMEL Alfred DETAEYE Dries DE QUAE Paul-W. SEGERS s Jan VAN HOUTTE Maurice ORBAN Pierre WIGNY Hieronder een grafische voorstel ling over de zetelverdeling in de Ka mer van Volksvertegenwoordigers in ons land van het jaar 1847 tot op heden. Dus over een periode van 103 jaar. Ons land kende vijf verschillende kiesstelsels tijdens deze periode. VAN 1847 TOT 1894: HET CIJNSSTEMRECHT. Tijdens die periode was men kie zer op grond van de aanslag in de belastingen; men moest een mini mum bedrag in de directe belastin gen betalen om te kunnen kiezen. Slechts twee partijen waren toen vertegenwoordigd in het Parlement: de Katholieke en de Liberale partij. Met uitzondering van de verkiezin gen in het jaar 1856, behielden de Liberalen de absolute meerderheid tot het jaar 1870. Deze verloren de meer derheid in 1878 om ze te heroveren in 1884 en ze te behouden tot in 1914. VAN 1894 TOT 1898: HET MEERVOUDIG STEMRECHT WORDT INGEVOERD. De wet van 12 April 1894 voorziet voor de kiezers meerdere stemmen; een gehuwde man die 35 Jaar oud ls, heeft een bijgevoegde stem; een eigenaar- met bepaald kadastraal in komen (toen een minimum van 48 fr.) kreeg ook een stem meer. Bepaalde diploma's of openbare ambten ga ven tot twee supplementaire stem men. De wet bepaalde echter dat niet echter om te doen wat de plioht haar gebiedt. Binnen vier jaar zal deze meer derheidspartij terug voor haar kie zers verschijnen. Indien zij tegen die datum haar programma integraal heeft uitgevoerd, dan mag zij er stellig van verzekerd zijn dat zij in 1954 met een nog veel groter meer derheid het roer zal in handen ne men. Het woord is nu aan de C.V.P. De kiezers deden wat ze doen moes ten; dat de C.V.P. nu doet wat de kiezers van haar verwachten. 40? 400 meer dan 3 stemmen mochten gecu muleerd worden. Het is na de verkiezingen van 1894 dat de Socialisten hun intrede doen in het Parlement, met 27 zetels. De ze zetels werden allen aan de Libe ralen ontnomen. De Katholieken zelf ontnamen 12 zetels aan de Liberalen, die in 1890 nog- 60 zetels hadden en er in 1894 slechts 21 konden bemach tigen. Twee jaar later zou hun ver tegenwoordiging dalen tot 13 zetels. VAN 1898 TOT 1914: MEERVOUDIG STEMRECHT MET EVENREDIGE VERTEGENWOORDIGING. Tot hiertoe gold in ons kiesstelsel de eenvoudige meerderheidsregel, zo als dit thans in Engeland nog toege past wordt. De wijziging van 1898 aan ons kteswetboek brengt mee dat de evenredige vertegenwoordiging wordt toegepast. Dit heeft enkel be lang Inzake zetelverdeling, aan de samenstelling echter der kiezerslijst ten wordt geen wijziging gebracht. Tijdens deze periode kende de Lit berale Partij nog' een. zekere activi* teit, hun glorietijd behoorde echter tot het verleden. Ook voor de Socia.«s listen brengt deze periode weinig in» teressante aanwinsten mede. VAN 1919 TOT 1946: ALGEMEEN STEMRECHT MET EVENREDIGE VERTEGENWOORDIGING. De oorlog '14-T8 was amper voor bij of 1919 bracht verkiezingen met het algemeen stemrecht. De Socialis ten deden een grote stap voorwaarts en kwamen in de Kamer met 70 ze tels tegenover 73 zetels voor de Ka tholieken. Ook andere partijen kwamen op dagen. De Communisten stuurden hun eerste vertegenwoordigers mar het Parlement in 1925, het waren er 2. In 1939 waren er 9, in 1*946 23 om in 1949 te dalen tof 12. Wat de Katholieke Partij betreft, deze heeft zegevierend alle kiesstel sels overleefd, zelfs dit van het alge meen stemrecht, dit niet tegensta an de de voorspelling van de rode profeten van dien tifd dat het socialisme de finitief zou triomferen door en met het algemeen stemrecht. Op 7 Maart 1937 kwam onder ei 3 leiding van dhr Verbist het K.V.V. tot stand, het Katholiek Vlaams Ver bond, dat het Blok der Katholieken in het Vlaamse landsgedeelte verte genwoordigde. Bovenstaande grafiek levert het. on tegensprekelijk bewijs dat de Katho lieke Partij en later de Christelijke Volkspartij de sterkste politieke par tij is. Het was in 1945 dat de Katholieke Partij besloot zich aan het kiezers korps voor te stellen onder een nieu we benaming. Bij de verkiezingen van 17 Februari 1946 versterkte de Christelijke Volkspartij in aanzien lijke mate de katholieke vertegen woordiging in ons Parlement (92 ze tels op 202). Dit vertegenwoordigde een winst van 19 zetels tegenover de verkiezingen van 1939. HET VROUWEN STEMREC HT. In aansluiting met de volkstelling van 31 December 1948 werd het aan tal Volksvertegenwoordigers op 212 gebracht voor de verkiezingen v.-uj Juni 1949. De vrouwen namen voor de eerste maal deel aan de wetgeven de verkiezingen van 26 Juni. Met dif nieuw stelsel komt in België het in tegraal algemeen stemrecht in voege. Het resultaat van deze verkiezingen bracht de Christelijke Volkspartij tof o de drempel van de absolute meer derheid Zij behaalde 105 zetels op 112. In 1949 verloren de Communis ten 50 van hun parlementaire ef fectieven, httti vertegenwoordiging werd herleid tot 12 zetels. De Libe rale Partij herwon een "edeclte van haar zetels verloren in 1946. Het. aan tal zetels steeg van 17 tot 29. Wat de Socialisten betreft, deze kwamen ,a 1949 met 66 zetels van de stembus VOLSTREKTE MEERDERHEID. Thans werd een zwaarwichtige da tum neergeschreven in de geschiede nis van ons land. De verkiezing van 4 Juni bracht uiteindelijk de zo lang verwachte oplossing: de absolute meerderheid voor de C.V.P. met lOfi zetels op 212. Dus een onbetwistbare meerderheid op de linkse partijen van 4 zetels. Hec werd de ruk naar rechts van het land dat zich bezinde aan de boord van de afgrond. Communisten en Liberalen wer den de verliezers van de dag. De Communisten verloren 5 van hun 12 zetels, hetgeen een verlies van 41,66 betekent. De Liberalen verloren 9 zetels vin de 29 en zagen aldus hun gelederen met 31,01 verminderd. Terwijl de C.V.P. 3 zetels won ert aldus ruimschoots de absolute meer derheid bekwam, deden de Socialis ten een aanwinst van 11 zetel»

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 1