Van een nieuwe Patroon? Andermaal een Lijntoestel Saigon- in zee Parijs Koning Leopold door Z. H. de Paus ontvangen De B. J. B. Cavalerie Stad Roeselare Hernieuwt haar Toewijding aan het H. HART Fietser gedood door roekeloos autovoerder te Keiem HA m VERKIEZIHGOi Qodsdienstige en Kerkelijke Kunst Het Provinciaal Muziektornooi voor Maatschappijen van 19 Afdeling BUITENLANDS OVERZICHT Zondag 18 Juni Jubelviering Te 10 u. Te 3 u. Op de Grote Markt Plechtige Hoogmis met Pontificale Assistentie van Z. H. Excellentie Mgr Lamiroy, Bisschop van Brugge Aanspraak door H. E. H. Kan. Quagebeur Hernieuwing van de Toewijding door dhr Burgemeester J. De Nolf Juheiuitgang van de H. Hart- processie MOTIE De doodrijder op de vlucht ZATERDAG JUNI 1950 KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE EN OMSTREKEN icessie 7 Juni 1925! 't Was H. Drievuldig- heids-Zondag. In de Grauby-steeg te Dublin in Ierland, zakte plots een man ineen nabij de St Dominicus- kerk waar te 9.30 u. een mis zou be ginnen. De arme sukkelaar was dood. Een wagen van de geneeskundige dienst laadde het lijk op. Vandaar naar het dodenhuis van het hospi taal. De Zusters waren niet weinig verrast wanneer zij met de schaar de klederen lossneden. Waarop toch kwam die schaar iedere keer te sto ten? Op kettingen die 't lichaam omknelden en op een grote dikke rozenkrans met het kruis dat rustte op de borst van de overledene. Zo was Mat Talbot gestorven. Hij kreeg een simpel graf cp Glasnevin. Dat nederig graf is een bedevaart plaats geworden waar duizenden en nog duizenden gaan bidden en Mat Talbot's voorspraak afsmeken. Mat Talbot de eerste heilige.. Syndikalist? Want, inderdaad, er is een proces van heiligverklaring gevraagd. Mat, Talbot was een echte Ier, met al de gaven en fouten van een echte Ier. Er waren twaalf kinderen in 't gezin van Karei Talbot en hij ver diende ongeveer 38 fr. in de week. Karei was een diep gelovige arbei der en, daar hij het groot gebrek van de Ieren te wel kende, was hij geheelonbhoud er Mat liep naar school tot dertien laar. Hij was geboren in 1856. 't Jaar 1869 was nog niet ten einde of hij kwam smoordronken, al zingen, thuis. Mat was immers een Ier, maar geen geheel-onthouder. 't Ging van slecht naar zeer slecht. Hij was een echte dronkaard en ging 's Zondags naar de kerk niet meer. Maar grove klap hoorde men nooit uit zijn mond en van gemene manieren was bij hem geen spraak. Hij dronk tot in... 1884. Hij was metser bij de aannemers Pember- ton. Een week lang had hij niet om gekeken maar op dril geweest en hij had geen stuiver meer op zak, geen stuiver, maar te meer... dorst. Za terdag... betaaldag! Mat zou wel vrienden ontmoeten en op hun kos ten drinken, ze hadden toch zo dik wijls aan zijn beurs gezeten. Maar de vrienden knikten vriendelijk, groetten beleefd «dag Mat!» Maar 6choven verder. Mat was bloednuchter. In plaats van naar de kroeg daar was hij ongewenst trok Mat een kerk binnen en ging van daar naar huis. Moederzei Mat, morgen ga ik naar de mis en te communie en Word geheel-onthouder.» 't Was of moeder het hoorde donderen te Keulen. Maar Mat ging naai' de mis en ging iedere dag. En Mat werd ge heel-onthouder en bleef het. En dan begon het wonderbare le ven van die eenvoudige arbeider. In 't eerst lachten de kameraden wel op het werk, maar eindigden met wer kelijk veel eerbied te hebben voor Mat. Hij werd 'n soort magazijnier ln de hou tw er ven aan de dokken; een voorbeeld van eerlijkheid en rechtveerdigheid. De Ierse arbeiders ondervonden dat de Engelsenbeter betaald werden dan zij. Ze gingen in sta king maar het «Engels Syndikaat» schonk geen stakingssteun. Dan stichtten de Ierse arbeiders een eigen syndikaat. Mat Talbot was ge woon lid. maar kon, waar het te pas kwam «zijn man» staan. Tal bot had immers Rerum Novarum 22 Doden - 17 Vermisten. Twee dagen na de eerste ramp bij Bahrein, is Donderdag' morgen een vliegtuig van hetzelfde C.C.4 type, van dezelfde luchtlijn en ongeveer op dezelfde plaats, in zee gestort. Volgens de eerste berichten konden 14 personen gered worden. 22 Lijken werden reeds opgevist, terwijl nog 17 personen vermist worden. gelezen en... verstaan. Bij zijn dood vond men in zijn bezit verschillende boeken die alleen door afgestudeer den kunnen worden gelezen. Bid eerst en tracht dan te begrijpen had hij 's gezegd tot iemand die verwon derd scheen dat die simpele arbeider lust vond in zulke boeken. Hij zelf intussen leidde een leven van vasten en boete. Zijn werkmak- kers wisten het niet, vermoedden het niet; alleen zijn moeder en een zijner zusters kenden dat inwendig leven van die man aan de... dokken van Dublin. Hoe hij kettingen droeg om het lijf, hoe hij op harde plan ken sliep en 's nachts bad, uren lang, geknield. Niemand wist hoe Talbot zo veel geld schonk aan goede werken, aan de... armen! En aan de Missies! Zo vele Engelse Pondenkwamen van die arbeider die doodarm leefde en gaf als een... kapitalist. Een paar jaar voor zijn dood begon hij te sukkelen. Het was de reis naar het hospitaal, dan weer aan het werk, weerom naar het hospitaal tot die Zondag 7 Juni 1925. Mat was 69 jaar oud. Op het kerkhof van Glasnevin stond een nederig graf. Het is ge worden: een bedevaartsoord. Men komt er zijn voorspraak vragen of hem bedanken om... be komen gunsten. Wordt Mat ooit zalig verklaard? Het proces is aanhangig gemaakt te Rome. ...De Patroon van de dokwerkers! ...De Patroon van de Christen Syndikaten Vijf en twintig- jaar is 't geleden sedert 7 Juni dat in de straten der stad Dublin een arbeider plots stierf... Hoe langer hoe meer... leeft hij in Ierland en elders, hij Mat Talbot. PE VLAMYNCK. Z. M. Koning Leopold III, verge zeld door de Prinses van Retie, is Zondag 11 Juni, te Rome aangeko men, op bedevaart ter gelegenheid van het H. Jaar. Beide hoge bezoekers zijn te gast bij de Belgische Ambassadeur bij de H Stoel. Maandag heeft Z. H. de Paus aan de Vorst een partikuliere audiëntie toegestaan. Op het bordes van de staatsietrap werden de Koning en de Prinses opgewacht door Mgr Nar- done, sekretaris van de Heilige Con gregatie van het Ceremonieel, door Markies Sacchetti, fourier - majoor van de Pauselijke Paleizen, en docr een kamerheer met kap en degen. Door de Zwitserse wachten werd de eer bewezen. De Koning, die in burger was, werd geheel alleen in de partikuliere bibliotheek van de Paus binnenge leid door Mgr Calloni de Vignola die optrad als kamerheer. Nadien werd ook de Prinses van Retie binnen geleid. De Prinses droeg een zwarte jurk met zwart schoudermanteltje. Na deze audiëntie werd ook de Am bassadeur en diens echtgenote als mede dhr Weemaes, sekretaris des Konings, door de Paus ontvangen. De Koning ontvangt de Belgische Kolonie te Rome, Dinsdag heeft de Koning in de tuinen van de Belgische ambassade bij de H. Stoel 350 leden van de Bel gische kolonie te Rome ontvangen. Onder hen bevonden zich talrijke geestelijken. De aanwezigen hebben de Vorst begroet met de kreet: Leve de Koning. De Vorst liet zich alls aanwezige Belgische burgers voor stellen. Anti-Europees Socialisme LABOUR ZEGT NEEN Het Shumanplan blijft het gro te vraagstuk waarover iedereen in West-Europa gebogen blijft. Daar toe zijn er ook veel redenen. Onder meer: dat het plan nog niet zeer duidelijk en concreet is uitgestip peld, dat er zeer grote nationale en private belangen bij betrokken zijn, en, niet in het minst, dat de ver wezenlijking van dit zgn. zuiver economisch opzet zeer verstrekken de politieke gevolgen zou hebben. Het was dan ook niet al te zeer te verwonderen dat Engeland zich niet onmiddellijk uitsprak. En men kan het ernstig aannemen dat de Engelse regering zei: «We moeten eerst zien wat er daar allemaal juist insteekt vooraleer we ons kun nen uitspreken.Dat was zo dwaas niet en het was vooral in overeen stemming met de houding die Enge land altijd aanneemt: wait and see, afwachten en zien. Maar nu komt het toch vreemd voor dat de Labourregering plots partij kiest zonder dat ernstige be sprekingen werden gevoerd, zonder dat het plan werd uitgediept. Zeker men kan altijd zeggen dat het niet de Engelse regering is die stelling heeft genomen, maar alleen het uitvoerend comité van de La- bourpartij. Theoretisch is dat juist. Practisch echter niet, want in dat comité zetelt niet alleen Attlee zelf, maar al de voornaamste ministers. De verklaring die Attlee trouwens in het parlement heeft afgelegd en zijn weigering om onmiddellijk een debat te hebben over het Schuman- plan, bevestigen de gedachte dat de Britse regering ook in deze kwestie zal handelen naar de beslissingen van het uitvoerend comité van de partij. Hierboven een photo van de nieuwe Regering. Van links naar rechts, gezeten: de HH. Eyskens, Carton de Wiart, Duvieusart, Van Zeeland en De Vleeschauwerrechtstaande: de HH. Orban, Dequae, De Taeye, Moreau de Melen, Wigny, Coppé, Van Houtte en Harmei. De Heren Segers en Behogne ontbreken. EN DE REGERING DE KONINGSKWESTIE Door de Hr Duvieusart, Eerste- Minister, werd naar aanleiding van verspreidde valse geruchten, een toe lichting geven over de houding der Regering tegenover de Koningskwes tie. Hierbij heeft de Hr Eerste-Minister doen uitschijnen dat de Belgische Ministers geen bezoek aan Pregny op het oog hebben, zoals door een bui tenlands agentschap was beweerd, en •dat de politiek van de Regering in zake de Koningskwestie heel duide lijk is: de verenigde Kamers bijeen roepen en hen verzoeken, na het vertrouwensvotum, de wet van 1945 toe te passen. De Regering, zegde hij verder, heeft er geen ogenblik aan gedacht een andere procedure te volgen om het brandend konings- vraagstuk op te lossen. REGERINGSPROGRAMMA WORDT OPGESTELD Zoals men weet zullen kamer en senaat slechts op 28 Juni ten vroegste het parlementaire werk kunnen aan vatten. Volgende week Dinsdag ver gaderden zij cm over te gaan tot de gebruikelijke eedaflegging In de Se naat zai men dan nog een vergade ring moeten wijden aan de coöptatie. Wanneei bet parlement volledig zal samengesteld zijn zal de regering zich voor beide kamers aanbieden om de regeringsverklaring voor te lezen en het vertrouwen te vragen. Muzielcconcert door de K. S. A.- Harmonie van het St. Aloysius- colleve te Menen. B zoek de Tentoonstelling in de bovenzalen van het Stadhuis. De regeringsverklaring zal vermoe delijk deze week nog klaar zijn. Op de kabinetsraad van Vrijdag 16 Juni zal hoogstwaarschijnlijk de definitie ve tekst worden opgesteld en goed gekeurd. Het voornaamste punt uit deze ver klaring zal ongetwijfeld de passage zijn betreffende de bijeenroeping der verenigde kamers om een einde te stellen aan 't regentschap en de Ko ning te herstellen in de uitvoering zijner voorrechten. Men. verwacht dat deze bijeenroeping niet onmid dellljk na de vertrouwenstemming zal gebeuren. De regering zou eerst een paar dringende ontwerpen laten afhandelen wat in een week tijds kan gebeuren. In die omstandigheden mag 's Konings terugkeer tegen 15 Juli tegemoet gezien worden. Een ander belangrijk vraagstuk zal de onderwijskwestie zijn. De Re geringsverklaring zou hieromtrent de pluralistische stelling aanbevelen. LIBERAAL-SOCIALISTISCH CARTEL IN MEERDERE PROVINCIERADEN Tussen de leiders van de Socialis tische en Liberale leiders werd een akkoord gesloten voor de aanduiding van provinciale en gecoöpteerde se natoren. In Henegouwen zullen diens volgens 4 zetels naar de Socialisten gaan en de 5'' naar de Liberalen, op voorwaarde echter dat voor deze 5° zetel de Communisten met de andere linksen meestemmen. In de Provin cieraad van Oost-Vlaanderen was er totnogtoe een Liberale en een So cialistische provinciale Senator. Het zal nu twee Socialistische Senatoren worden zodat de Hr Schalkens uit Lokeren hiervan het slachtoffer wcr- cen zal. De Liberalen zullen daaren tegen drie gecoöpteerde Senatoren krijgen, vermoedelijk de HH. Gillon, Moreau en Mevr. Giselet. Een Vlaam se Liberaal moet dus plaats maken voor een uit Brussel. Hierover merkt «Het Volk» te recht op: «Hr Hoste jammert in zijn «Laatste Nieuwsnochtans voortdurend over de onderdrukking der Vlaamse Li beralen door Brusselaars en Frans kiljons. Hier wordt andermaal het bewijs geleverd dat de Vlaamse Libsralen hoegenaamd niets in de pap te brok ken hebben, en dat zij slechts nederig het hoofd mogen buigen voor de Bruselse logc-mannen. OOSTENBS GEMEENTEBE STUUR WEIGERT TOELAGE AAN CHRISTELIJKE VERENIGING Op Zaterdag 17 en Zondag 18 Juni moet te Oostende het Christelijk Syndicaat van het departement van Verkeerswezen congres houden. De stad hesft de gewoonte een toelage toe te kennen aan alle verenigingen c:ie aldaar congresseren, maar met Liberaal-Socialistisch bestuur werd die toelage nu aar. dat Christelijk Syndikaat geweigerd. Merk op dat vorig jaar een toelage van 30.000 fr._ verstrekt, aldus het blad Het Volk aan het Socialis tisch Syndicaat dat dan cok in Oost ende congres hieid. Voor de Socialis ten dus hoge toelage, voor de Chris- ielijken niets, dat is zeker secretaris- mt op zijn smalst. DE BLANCO-STEMMEN Bij de laatste verkiezingen wer den andermaal veel blanke en ongel dige stembrieven in de stembussen gevonden, wijl er tevens veel ont houdingen zijn geweest. Het aantal blanco en ongeldige stembrieven voor de Kamer bedroeg 276.469 of 5.30%. Voor de Senaat zijn er 307.352 of 5,89 en voor de provincie 294.590 of 5,65 Het grootste procent blanco- en on geldige vindt men in de provincie Luxemburg met 8,05 en dan in Lim burg met 7,19. Dit is ongetwijfeld voor een deel te wijten aan het feit dat Liberalen en Socialisten hier Kartel hadden gesloten. In drie provincies ligt het procent tussen 4 en 5: Namen, met 5,38%, West-Vfaanderen met 5,72 en Bra bant met 5 91 Het laagste per cent werd geboekt in Henegouwen: 4,34 terwijl Antwerpen en Luik beide 4,88 geven. In Oost-Vlaanderen ten slotte is het cijfer 4,66. In het arrondissement behaalt Aar len het hoogste cijfer met 8,83 onmiddellijk gevolgd door Hasselt met 8,20 en verder Verviers met 7,82 Veurne-Diksmuide-Oostende, met 7,88. Het laagste cijfer wordt ga- boekt door Zinnik met 3,92 en Luik met 3,95 DE ONTHOUDINGEN De onthoudingen, die trouwens veel hoger zijn dan de blanco-stemmen 416.176 of 7,38 zijn helemaal anuers vsrdeeld. Hier ;s het Brabant aat op kop komt met 8,36 gevolgd door Henegouwen met 8,16 Het minst onthoudingen werden geno teerd in Limburg met 5,52 Vervol gens Antwerpen met 6,64 West- Vlaandereu met 6,7 en Oost-Vlaan deren met 6,88 De andere provin cies noteren respectievelijk: Luxem burg 7.29 Luik 7,49 en Namen 7,62 t. h. De arrondissementen met het grootste aantal onthoudingen zijn Brussel (8,80%), Veurne-Diksmuide- Oostende (8,78%) Bergen (8,95%). Het minst onthoudingen werden geboekt in Turnhout (5,15 Kort- ::jk (5,53 Tongeren (5,61 en Mechelen (5,86%). Wanneer we nu toekijken welke motieven de Labourpartij geïnspi reerd hebben om zich tegen het Schumanplan te keren, dan vinden wij het volgende: 1. Engeland wil van geen nieuwe autoriteitdie haar internationale voeten zou vegen aan de nationale souvereiniteit. 2. Engeland wil van geen Europa dat niet socialistisch is. 3. Engeland wil van geen derde macht die een neutraliteitspolitiek zou kunnen voeren, maar alleen van een versteviging van de banden met de Commonwealth en het At lantisch pact. Wat moet men daar nu allemaal van denken Is dat allemaal onzin of hebben de Engelse Socialisten volledig ge lijk? Noch het ene noch het andere. Er steekt wel iets in en nl. dit, dat men inderdaad niet botsbollig en lichtzinnig de thans bestaande sta- ien moet samensmelten. Daar zou inderdaad al te veel sociale wanorde en ellende door ontstaan. De loon- niveau's, de levensvoorwaarden, de atmosfeer verschillen zodanig van land tot land dat dit zeer geleide lijk moet voltrokken worden, en dat toil, volgens Engeland, zeggen: geen internationale autoriteit, maar ac- ooorden tussen souvereine staten. Het is trouwens niet de eerste maal dat Engeland een dergelijke taal voert. Ook bij de voorbereiden de werkzaamheden tot de oprich ting van de Raad van Europa heeft Groot-Brittannië op dezelfde ma nier gesproken en gehandeld en het is daardoor dat het comité der mi nisters nog steeds in dat Europees organisme het hoge woord voert, en dat de Raad zelf zuiver raadgevend is en zich alleen mag bezig houden met de punten waarover de minis ters het eens zijn. Niet Engeland alleen trouwens1 houdt op dit stuk aan een integrale souvereiniteit. Inderdaad, na urbi et orbi te hebben verkondigd dat Zij volledig voor het Schumanplan gewonnen waren, heeft Nederland plots laten weten dat het zich toch door niemand zou laten verbieden van op zijn grondgebied gelijk welke nijverheid op te richten, uit te brei den of te stimuleren. Hardnekkig vasthouden dus ook aan een abso lute nationale souvereiniteit. Bij dit alles wensen wij maar twee bedenkingen te maken: 1. Zal het met het Schumanplan wel zo'n vaart lopen dat men de ge volgen moet vrezen die Engeland er aan koppelt, en 2. Is het .redelijk van bij voor baat te zeggen dat men er niet van hebben wil zonder zelfs aan de besprekingen te willen deelnemen? Tweemaal: wij geloven het niet. En wat betekenen de andere twee Britse argumenten? Naar onze mening niets ernstigs. Een Europese neutraliteit? Wie denkt daar nog aan? Zijn niet alle Westerse landen, evengoed als En geland ingschakeld in het Atlan tisch pact? Is er ooit een West- Europees land, dat Engeland ge vraagd heeft zijn betrekkingen met zijn Commonwealth te verslappen of te laten varen? Geen spraak van. Welnu dan? Blijft over dat Engeland van geen verenigd Europa wil dat geen so cialistisch Europa is. En daar ligt dan de hond gebonden. De partij doctrine boven alles. Europa zal socalistisch zijn of zal niet zijn. En omdat Engeland zeer goed vreet dat het niet socialistisch zal zijn wijst het de goede oplossingen van de hand. Inderdaad: in België en Ita lië: absolute meerderheid der chris telijk socialen; in Nederland de sterkste partij; in West-Duitsland de sterkste partij; in Frankrijk een onvermijdelijke regeringspartij. En de Socialisten? In Nederland een stukje macht, in Duitsland geen, in van het Blok der Konings- gezinden v. W.-Vlaanderen, gericht aan de C.V.P. Het Executief Bureau van het Blok der Koningsgezinden van West-Vlaanderen, in bijzondere vergadering bijeengekomen te Kortrijk, op Vrijdag 9 Juni 1950, brengt een geestdriftige hul de aan de C.V.P. voor de vol strekte meerderheid die de on middellijke en onvoorwaarde lijke terugkeer van de Koning mogelijk maakt; stelt zijn vertrouwen In de meerderheidspartij om onver wijld alle nodige schikkingen voor de terugkeer van de Vorst te treffen, en aldus het ideaal waarvoor de overgrote meerder heid van het koningsgezind West-Vlaanderen vijf jaar lang heeft gestreden, te verwezen lijken. HARELBEKE. ZONDAG 18 JUNI Deelnemende korpsen: Waregem: Harmonie Ste Cecilia». BisscgcmFanfare De Leiegalm Marke: Fanfare St Jan». Lauwe: Harmonie «Ste Cecilia». Aalbeke: Harmonie «Eendracht». Bellegcm: Harmonie St Leonard - [zonen Moeskroen: Harmonie La Mous- [cronnoise Lendclede: Harmonie Kunst en [Eendracht OOSTENDE. ZONDAG 25 JUNI Deelnemende korpsen: Brugge: «Scoutsharmonie». Brugge: Harmonie «Kunst Veredelt». Leffinge: Fanfare «Ste Cecilia». Tielt: Harm. De Goede Vrienden Roeselare: Stadsharmonie Patria Lichtervelde: Fanfare Sta Cecilia Izegem: Harmonie der Congregatie. WERVIK. ZONDAG 2 JULI Deelnemende korpsen: Komen: Harmonie Royale. Dadizele: Fanfare «Ridder Jan's LZonen Wevelgem: Harm. «De Eendracht». Poperinge: Philharmonie Poperinge: Harmonie «Ste Cecilia». Menen: Harmonie «De Plicht». Wervik: Grote Harmonie. Wervik: Harmonie «Onder Ons». Al deze Maatschapijen spelen het zelfde opgelegd stukPhllinte en de Vreemdelingen een Ballet van Paul Gilson, dat hoge eisen stelt aan de uitvoerdei's. Daarbij komt dan nog een stuk naar keus. DE JURY IS SAMENGESTELD UIT: J. Storme, Lid der Bestendige Depu tatie voorzitter.; L. Lagasse, Letterkundige, Secreta ris v. d. Hr Gouverneur, Secretaris; E. H. Francois, Kapelmeester der Kathedraal, Brugge: A. Verman- der. Leraar in de Muziekgeschie denis a. h. Conservatorium te Brug ge en aan de Muziekakademie te Roeselare: G. Steenacker, Leraar aan het Conservatorium te Oost ende; A. Vergracht, toonkundige te Avelgem, leden België geen, in Italië hopeloos ver deeld, in Frankrijk buiten de rege ring. Alleen Engeland en 'n paar kleine Scandinavische landen aan de macht. En Spaak zou dan de eerste pre sident willen worden van de West- Europese Federatie! DE DUITSE SOCIALISTEN ZEGGEN OOK NEEN Vanzelfsprekend kan er van het Schumanplan niets terecht komen luanneer Duitsland niet medewerkt. Engeland kan men daarvoor voor lopig missen, Duitsland echter niet. De West-Duitse regering nu wil mee. Maar zijn er tegen: De Communisten natuurlijk, de uiterst rechtse Nationalisten en... de So ciaal-Democraten. En welke redenen halen de Duit se Socialisten aanHet volgende: Europa kan niet op een basis van economische en handelsbelangen tot stand komen. Een superstaat van bedrijfsleiders betekent de onder gang van de Europese democratie. Europa is belangrijker dat het pro bleem om de Franse staalnijverheid voordeliger prijzen te verlenen voor de Ruhrkolen. Wat daarvan nu gedacht! Wel, ten eerste, dat Europa inder daad niet op basis van economische en handelsbelangen alleen kan tot stand komen. Maar als Meneer Schumacher een ogenblik nuchter wil zijn, dan zal hij moeten toege ven dat dit toch een van de voor naamste redenen is waarom een Verenigd Europa moet tot stand ko men. Anders zullen wij allemaal eco nomisch verstikken. Ten tweede trekt zijn tweede ar gument op niks. Er is geen sprake van een superstaat van bed' ders en de Europese democratie loopt alleen een denkbeeldig ge vaar. En zijn derde argument is supra- demagogisch en bij 't haar getrok ken want: 1. Nog niemand weet of de uit werking van het Schumanplan voor gevolg zou hebben dat de Franse me taalnijverheid goedkoper aan Ruhr kolen zou geraken. Integendeel: alle mijnen en alle metaalindustrie zwa rezou samen in één pool gesmeten worden. Dus. 2. Zelfs moest hij gelijk hébben, dan nog speelt Schumacher op een bedrieglijke wijze verstoppertje omdat hij verzwijgt waarom het in feite gaat nl. om te verhinderen dat de, zware 'industrie van West-Euro pa nog ooit door trusts op nationa listische staten zou misbruikt wor den om inter-Europese oorlogen te ontketenen en ook: om te bereiken dat geheel die zware Europese in dustrie een gemeenschappelijke en geordende inspanning zou kunnen doen om onze welvaart en onze vei ligheid te verhogen. De gehele argumentatie van Schu macher schiet dus aan de zaken voorbij. En ze is trouwens maar een camouflage van dezelfde hoofdge dachte van de Britse regering: wij willen van geen Europa dat niet socialistisch is. Gelukkig echter is Schumacher niet aan de macht en zal West- Duitsland marcheren zonder Schu macher, zoals de rest van West-Eu ropa zal marcheren zonder Enge land. WANNEER VOLGEN SPAAK EN CIE? Uit de houding van de Britse en Duitse Socialisten blijkt duidelijk dat er op de jongste vergadering van de socialistische internationale, de Comisco, een algemeen wacht woord gegeven werd inzake het Schumanplan. Die heren van de Comisco zijn er tegen omdat het Schumanplan geen zuivere natonalisatie van al die sleutelbedrijven voorziet. Het kan dan ook niet anders of binnenkort zullen ook de Socialisten uit de andere landen zich tegen het Schumanplan keren. Niet omdat het slecht is, niet omdat het de Europe se eenmaking in de weg zou staan (integendeel!maar omdat het niet socialistisch is. En daar verschijnen zij dan weer in hun ware gedaante: partijpoli tiek avant tout. De echte belangen kunnen wachten, mogen desnoods geslachtofferd worden. Het is zo in het nationaal politiek leven. Het is zo, en het wordt meer en meer zo in het internationaal politiek leven. Maar tezelf dertij de en dat is gevaarlijk hebben zij gemanoeu vreerd en geïntrigeerd om de com mandoposten van alles wat Euro pees is, in handen te hébben. Daar mee hopen ze dan, ofwel Europa toch te kunnen socialiseren, ofwel de Europese opgang te kunnen sa boteren. Spaak voorzitter van de Raad van Europa te Straatsburg, Spaak voor zitter van de Europese Beweging, Spaak hier en Spaak daar. Bewegingen oprichten die zgz. neutraal zijn en geen zin hebben. Die dan federeren en aldus een an tichristelijke meerderheid krijgen niettegenstaande de meerderheid van West-Europa christelijk is. Dan subsidies vragen en krijgen van alle West-Europese regeringen. En met die subsidies dan weer hun manne tjes, hun beweging en hun propa ganda betalen. Zo gaat het nu. Zo zou het niet mogen blijven voort gaan. De regering kan daar zeer weinig aan doen. Het is de pers en de be- volking die daartegen in 't geweer moet komen. Die practijken moeten aangeklaagd en uitgekleed ivorden. En er is meer: de christelijke par tijen uit West-Europa zouden met elkaar moeten contact nemen om te zien hoe zij zullen handelen tegen over die socialistische infiltratie op internationaal plan. Want het is toch te gek dat West-Europa door een socialistische minderheid zou moeten geregisseerd worden. Gemakkelijk zal dat natuurlijk niet gaan, want zij hebben ruim en dankbaar misbruik gemaakt van het feit dat zij na de oorlog overal het commando in handen hadden. Het is ook niet vereist dat alles op één dag zou hersteld ivorden. Het voornaamste is dat de verantwoor delijke mensen het inzien en dat zij er de passende besluiten uit trekken. Dat is het nieuwe beeld der Boeren jeugd: de B.J.B.-ruiter, één met zijn paard, dat onvervaard ever alle hindernissen heengaat onder de vaste leiding der ruitershand. 14-6-50. V. WESTERLINCfC Over enkele dagen roept de rij- vereniging Sint-Amatus uit Oost- vleteren, U op tot de grote opzacle ling en opmarsch naar het geweste lijk tornooi der landelijke ruiter sport op Zondag 2 Juli a.s. We zijn nog in het beginstadium van den uitbouw van de schoonste sport voor onze boerenjeugd name lijk de landelijke ruitersnor; voor onze B.J.B.-ers. O, boerejongen, wat moent ge f:er zijn uw paard te kunnen berijden. De motorisatie verdringt vele van onze schone zware trekpaarden, een nationale rijkdom en roem van wel eer, maar nooit zal het paard totaal verdwijnen op onze boerderijen. En, indien het paard verdwijnt uit onze paardestal, dan verdwijnt het edel ste dier, het meest poëtische van de hofstede. Gij, landelijke ruiter, zijt de be voorrechte een paard te kennen en te kunnen doen aan ruitersport. Een ruiter te paard in Gods wijde na tuur is de koning te rijk Wat is het heerlijk, gezeten op uw paard, ganse vlakten te kunnen overschouwen. De ruitersport is een edele sport, en weet dat sommige adel met een zekere misnoegdheid naar onze lan delijke ruiters neerziet, omdat zij ook kunnen - ord r'dfn. r'«* o*n ié rea len of aan nightzimpings en hierop volgende soirées deel te nemen, maar hun paard berijden om de ridder lijke sport alleen. Dat. ruitP""soi-"t ..ooyoedend is, on getwijfeld. Zij is een wetenschap die steunt op de kennis van het paard, niet alleen physiologisch zoals in de veeratsenijschool, maar wel rijkun- dig volgens zijn karakter en tempe rament. Om een paard te kunnen rijden moet men het kennen, en om het nog beter te kennen moet men het berijden. Ook het zadel, toom, gebit en teu gels moeten bestudeerd worden. Het gewoon rijden, de grondslag van gans de rijkunst, vraagt veel oefening en opleiding. En zo na zeer veel oefening gaat men verder tot het draven, galoperen, voltes rijden en keerwendingen uitvoeren; volgen dan hindernissen springen, tot we ten slotte zelf aan hogeschoolrijden gaan doen. Over dit alles kan ik U hier niets meer vertellen, maar komt naar ons tornooi te Oostvleteren en daar zult U onze eerste landelijke ruiters zien. U zult fier zijn uw jongen te zien mede tornooien, ofwel een weinig ja loers zijn omdat uw zoon niet wil of niet kan mede doen. En het is niet om het paardrijden alleen, dat die landelijke ruitersport moet aangemoedigd worden, maar omdat die sport het best past voor onze boerejongens en omdat uw zoon daar bij zijn rijvereniging aan ge zonde opvoedende sport kan doen in een goed midden. Ik geloof dat gij allemaal uw jongen in zijn. rijpende jeugd liever bij ons zoudt zien mede tornooien te paard dan dat hij een fameus danser in een danstent of een bierkoning wordt Goddank, in Vlaanderen hebben we nog een gezonde christelijke jeugd, die niet alleen geüniformeerd wil zijn voor grootse parades, maar samen wil strijden om nog een be ter Vlaanderen in onze moderne tijd. Bevrijdingsroes heeft diepe gaten ge slegen, veel goed gemeend idealisme doen verloren gaan, daarom dat de ganse jeugd moet eens zijn en sa menwerken aan de wederopbouw. Over heel wat schatten kan Vlaan deren fier zijn, schatten van de meest uiteenlopende aard. En wij zijn fier over onze lande, lijke ruiters die onder de impulsieve werking van onze nationale monitor E. H. Demey tot stand zijn gekomen. Onze verenigingen stikten in te talrijke vergaderingen, we hadden te weinig ontspanning, en we mogen E. H. Demey duizendmaal danken dat hij onze boerenjeugd de schoon ste ontspanning bezorgd heeft. Met onze B.J.B.-cavalerie mogen wij, boerezoons, aan het stadsvolk laten zien wat we zijn, het gezond ste deel van de maatschappij, naar hart en ziel, de jonge boer te paard als een onvergankelijke rijkdom en trots aan Vlaanderen aangeboden. Daarom mag ons Vlaanderen de B.J.B. dankbaar zijn. Gij allen die nog aan. paarden sport houdt, sluit aan bij uw plaat selijke rijvereniging, of stuurt uw jongen er naar toe. Steunt onze rui tersport die een ridderlijke opvoe ding aan uw Jongen geven zal. Ons wachtwoord: We verwachten U allemaal op ons gewestelijk rui- tertornooi op Zondag 2 Juli te Oost vleteren, waar de rij verenigingen van Otegem, Gijverinkhove, .Poperinge. Boezinge, West- en Oostvleteren el kaar zullen bekampen voor het be halen der trofeeschaal. DEMEESTER. aan het hoofd vreselijk gewond. De geneesheer besloot dadelijk het slachtoffer naar de kliniek Maria Rustoord te Roeselare over te bren gen. Georges Hoste vergezeide zijn ongelukkige vriend naar de kliniek. Pas was de auto met het slacht offer vertrokken of Margot sprong op de flets van Georges Hoste en zegde aan de omstaanders dat hij zich ging aangeven bij de Rijks wacht. Enkele ogenblikken later kwam de Rijkswacht van Diksmuide ter plaat se die het gebruikelijk onderzoek in stelde. Toen bleek echter dat Margot zich in Diksmuide niet aangemeld had. Rond 10 uur 's avonds echter werd de Rijkswacht van Diksmuide tele fonisch door deze van Pcrvijze ver wittigd dat Margot zich daar aan geboden had, doch men had hem ver zocht terug te gaan naar de plaats van het ongeval om de nod'ge uitieg te verschaffen. De Rijkswachters hebben echter vruchteloos gewacht, Margot was op de vlucht geslagen. HET SLACHTOFFER OVERLEDEN In de kliniek te Roeselare wera vastgesteld dat het slachtoffer een erge schedelbreuk opgelopen had. De beste zorgen mochten niet meer baten en Maandagmorgen overleed de ongelukkige. Edmond Cambier, geboren op 3 December 1914, was de oudste zoon uit een zeer geacht landbouwersgezin te Kaaskerke. VERDERE BIJZONDERHEDEN Uit het onderzoek bleek dat Roger Margot, die de aanrijding veroor zaakte, een landbouwerskneent is uit Koekelare (De Mokker) aldaar in dienst bij landbouwer Casier. Zonder medeweten van zijn werkgever was hij Zondagavond een ritje gaan doen per auto. Hij kon niet sturen, doch wilde het op eigen houtje leren Zijn roekeloosheid heeft werkelijk tragi sche gevolgen gehad. Margot was pas enkele weken geleder, ontslagen uit de gevangenis van Merksplas. DE BEGRAFENIS VAN HET SLACHTOFFER Henen Zaterdag' 17 Juni, heeft te Kaaskerke om 10 uur ln de paro chiale kerk de plechtige lijkdienst gevolgd van de teraardebestelling plaats Het Wekelijks Nieuws biedt aan de aeacht familie Cambier zijn kris-» tehjke deelneming bij dit «nartelijl» verlies. Dhr EDMOND CAMBIER het slachtoffer der tragische aanrijding te Keiem. Zondagavond rond 21,15 u. werd Keiem in opschudding gebracht door een tragisch auto-ongeval. Twee fietsers, dhr Edmond Cam bier uit Kaaskerke en zijn vriend dhr Georges Hoste uit Keiem, reden van Beerst in de richting Keiem. Ongeveer ter hoogte van de Wa rande kwam uit tegenovergestelde richting een auto aangereden in zeer grote snelheid. Georges Hoste bemerkte nog juist tijdig dat de autovoe 'er aan de draai de baan niet kon houden, over de tramriggels zwenkte, daarna plots naar links draaide en op beide fietsers afsteven de. Dhr Hoste kon de aanstormende auto ontwijken. Met zijn vriend Cambier was. het slechter gesteld. Deze werd een zestal meter ver weg geslingerd in de gracht, zijn fie's stak onder ds aanrijdende «utc De auto, die in zijn vaart nog een boorn omreed, bleef in de gracht steken. De geleider van de personenwagen bleek zekere Roger Margot uit Koe kelare te zijn. Onmiddellijk werd een geneesheer telefonisch verwittigd die spoedig ter piaatse kwam. Het slachtoffer was over gans het lichaam en bijzonder BESTUUR en REDACTIE: Gasthuisstraat 19, Poperinge Telefoon Nr 9. Postcheck 47.63.60. ABONNEMENTSPRIJS 1950 België tot Nieuwjaar 58 fr. Belgisch Congo 3.fr. p. week Frankrijk Holland 3.fr. p. week Andere landen 3.50 fr. p. week Aangesloten bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. 4G" JAAR. Nr 24. 17 Prijs per Nummer: 2 Fr. Verantwoordelijke Uitgever: J. Sansen, Gasthuisstraat 19, Papering* HET WEKELIJKS ONZE 4 UITGAVEN: POPERINGE (met randgemeenten). IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem-Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten). je mwmm

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 1