DE PANNE waaie over Noord-Korea verklaart Oorlog aan Zuid-Korea KOREA Irüisteppij^s Ppo^essie Eerste Minister Duvieusart door de Koning ontvangen uitverkoren Vacantieoord met Zon, Zee en Bossen Het land van de rustige ochtend STAD POPERINQE - Zondag 9 Juli 1950, te 10 u. ter ere var» ONZE LIEVE VROUW/ var» SINT JAN KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE EN OMSTREKEN Bladzijden PRIJS 2 Frank ONZE 4 UITGAVENt BUITENLANDS OVERZICHT FORMOSA 46° JAAR. HOOFDBUREEL en REDACTIE Poperinge - Gasthuisstr. 19. Tel. 9 - Postcheckr. 47.63.60. PLAATSELIJKE BURELEN: Roeselare: J. VERRIEST-DEZEURE St-Alfonsusstr. 12. Tel. 1523 leper: P. BRAS-DEKLERCK de Stuersstraat 4. - Tel. 445. Veurne: M, D'HERT, Noordstraat 14. Nieuwpo.rt: Drukkerij DUMON, Marktstr. ABONNEMENTSPRIJS 1950: België tot Nieuwjaar 54 fr. Belgisch Congo 3,-1- fr. p. week Frankr. Holland 3,— fr. p. week Andere landen 3,50 fr. p. week POPERINGE (met randgemeenten). IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem-Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten) Aangesloten bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. Verantwoordelijke Uitgever: J. Sansen, Gasthuisstraat 19, Poperinge. Hosvelen waren ze te Roeselare als de Bisschop van Brugge zelf bij hen kwam en hun zijn bizondere zegen schonk? Ze hebben het zo diep ge voeld en wij ook dat ze nieï alleen de mannen zijn van spieren en pezen, maar mannen met een hert, die begrepen worden en geacht door hun Bisschop! Hoe hebben onze Sporta-mannen gekeken naar die foto's waar Bartali en Coppi en de Zwitser Kubler, al was die nog protestant, zo hartelijk ontvangen werden door de Paus. Met hoeveel voldoening hebben ze niet vernomen hoe de Paus onze echte sport-mannen een voorbeeld noemde van wilskracht en zelftucht? De sport ging er op vooruit. Men wachtte niet, zoals in die... peerde- koers Brussel-Oostende, tot het te laat was. De renners kregen ver zorgers». Maar ze worden ook in ploegen gerangschikt en we kwamen zo ver dat, uit de woordenschat van de hard - draverijen, het woord stalweieens werd gebruikt. Ren ners dienden om de sport-liefhebbers soms dol te maken en de reputatie van de fabrieksmerken in ere te hou den! De renner was een intstrument voor tijdverdrijf, liefhebberij en... commerce Om de mens? Maar ziet ge, dan kwam die fameuze sportman los, Pater Van Clé, die Norbertijn die in zijn witte pij me aan de... Paus doet denken. Pater Van Clé is doof maar hij ziet te scherper. En hij zag dat onze renners, die om de glorie en het... brood tegen kilometers vochten, ook interessante... mensen waren. Daarom stichtte hij... Sporta. Hoeveel Sporta-avonden werden er al belegd? Hoe dikwijls kwamen reeds de renners en andere sportmannen sa men, zelfs in... retraite? 't Was verleden jaar, meen ik. Was er daar niet een koers uit Lim burg naar Waregem en wederzijds? 't Was Zondag morgen, de mannen zouden uit Waregem de vlucht naar Limburg aanpakken. Maar de man nen van Sporta, Briek Schotte aan de kcp, gingen eerst... Misse horen! Sport-lisfhebbers, stonden, een ci- garet aan 't roken, op de plaats. Kijk nu verd... die kerels gaan ook naar de Mis. Dat was ook een stuk... sport; de cigaret vloog langs de grond en de supporters trokken de kerk binnen. Wie had er dat kunnen denken? Maar nu zagen ze 't, die baanduivels gingen naar de kerk Waarachtig! en de kerk kwam in ere bij de... sport-liefhebbers 't Moet, naar ik hoorde, zo 'n hal ve eeuw geleden zijn. Er werd een fameuze peerdekoers ingericht, Brus sel-Oostende. 't Werd een ware peer- deramp. Vele geraakten niet eens tot Torhout, maar... sneuvelden langs de baan. Enkele bereikten Oostende, maar peerden en mannen waren doodop, gekraakt en gebro ken. De maatschappij voor dierenbe scherming kwam tussen... Brussel-Oostende dat is nu een... speelreis voor onze... beroepsrenners! VAN STOCKHOLM TOT SEOEL Ieders oren tuiten nog van slo gans voor de vrede door alle com munistische partijen van de gehele wereld wekenlang gecolporteerd. Iedereen heeft nog in zijn scheur mand een exemplaar liggen van de fameuze Oproep van Stockholm waarbij de communisten zich eens te meer aandienden als de kampioe nen van de vrede. En op dit zelfde ogenblT: doen die zelfde vredesapostelen in het Verre Oosten het kanon bulderen, vermoor den zij vrouwen en kinderen en schieten zij huizen stuk. Waarom? Omdat de mensen die in Zuid-Korea- wonen, beneden de 38« breedtegraad, geen communisten zijn en niet wen sen te leven in een volksdemocra tie Dat is de enige misdaad die zij begaan hebben. Maar dat is voor de marionetten van Moskou voldoende om te moeten veroverd worden. De wereld zal dan ook eens te meer hun onmeetbare schijnheilig heid kunnen meten en het zoveel ste bewijs in handen hebben dat communist en onbetrouwbaarheid synoniem zijn. Ernstige mensen zullen daar niet erg over verwonderd zijn. Het is al leen de bevestiging van de waarheid die ze sedert lang kennen. Alleen sommige goedgelovige com munisten zullen misschien in hun vredelievende gevoelens geschokt zijn. Maar indien ze 'n achttal dagen verder hun Rode Vaanlezen zul len ze er wel van overtuigd geraken dat de Noord-Koreaanse volksrepu bliek bijna het slachtoffer was van een fascistische overrompeling en dioberichten van Dinsdagavond 27 Juni jl. heeft de Veiligheidsraad aan alle leden van het Pact van San Francisco gevraagd het Zuiden te gen het Noorden te helpen, aange zien het hier wel degelijk gaat om een niet uitgelokte en dus gequali- ficeerde aanranding en overval. Volgens dezelfde berichten zijn de lucht- en zeestrijdkrachten van de U.S.A. reeds in actie aan de zijde van de Zuiderlingen. Er is in geheel dit geval maar één moeilijkheid, nl. dat Rusland juist op dit ogenblik geen zitting neemt in de Veiligheidsraad (om reden van het Chinees geval, zoals onze lezers zich zullen herinneren) en dat het bij zijn vertrek verkondigd heeft dat het geen enkele beslissing van de Veiligheidsraad zou aanvaarden die tijdens zijn afwezigheid zou geno men worden. Hierbij mag men zich afvragen of Rusland niet juist die gelegenheid te baat neemt om zijn satellieten tot oorlog voeren aan te sporen. Op die manier acht het Kremlin zich inder daad niet gebonden, samen met de andere U.N.O.-landen de Zuiderlin gen te steunen en kan het integen deel rustig ermee doorgaan de Noor derlingen van wapens en munitie te voorzien. Dat dit gevolgen zou kunnen heb ben voor de U.N.O, daar trekt de U.S.S.R. zich geen zier van aan. Zij meent het met de U.N.O. toch niet ernstig en ze is anderzijds over tuigd dat de anderen wel zeven maal zeven keren zullen nadenken vooraleer ze Rusland er zouden dur ven uitgooien. Verandert daarom nu de toestand en bestaat er toch gevaar dat het Koreaans geschil tot een derde we reldoorlog zou uitgroeien? Nog maals: wij geloven het niet omdat in elk geval Amerika dit zeker niet wenst en omdat wij niet kunnen aannemen dat Rusland nu de toe stand zou willen bruskeren. Ten ware het Kremlin zou menen dat nu of nooit de slag moet geslagen worden vooraleer het Westen zijn bewapeningsachterstand heeft inge haald. Maar hoe zit het met de atoombommen en de waterstofbom Ziedaar het grote vraagteken. En hoe staat het met de indus triële capaciteit aan de ene en aan de andere kant? Want ook Hitler had een voor sprong van zeven jaar bewapening, maar die werd op drie jaar tijd in gelopen. Zal Stalin hetzelfde risico lopen? Wij hopen van niet. Maar zeker heid dienaangaande heeft men na tuurlijk nooit. DE TERUGSLAG IN WEST-EUROPA Indien het geen wereldoorlog wordt, wat wij nog steeds denken, dan zal de los van Korea ongetwijfeld niet zonder gevolgen blijven voor West- Europa zelf. En wij denken speciaal aan het Duits geval, waar Rusland, juist zo als verleden jaar in Korea, het te rugtrekken voorstelt van alle geal lieerde bezettingstroepen. In Oost- Duitsland zou men dan ook staan met een sterke volkspolitie, terwijl in West-Duits and geen militaire macht zou bestaan. Als de Oost-Duitsers dan de demar catielijn zouden overschrijden, dan zou men ook kunnen zeggen: het is een gewone burgeroorlog waarin de U.N.O. niet heeft tussen te komen. En de Communisten zouden aan de Rijn staan. Het geval met Duitsland zou nog veel ingewikkelder zijn aangezien men daar niet zou staan voor tivee Souvereine staten, die internationaal erkend en vertegenwoordigd zijn. Daaruit blijkt dan eens te meer dat de geallieerde troepen zeker Duitsland niet mogen verlaten voor aleer een vredesverdrag met Duits land is afgesloten en dat het Duits geval eenheid of twee staten) defi nitief gereaeld is. De huidige gebeurtenissen behel zen echter nog een andere indica tie. nl. dat men ofwel West-Duits- land zelf moet toelaten een minstens zo sterke politiemacht op te richten als Oost-Duitsland, ofwel dat de ge allieerde troepenmacht er sterk moet verhoogd worden. Het Horeaans geval z°lfs zo het tot het grondgebied van Korea be perkt, blijft zal dus een hele na sleep hebben die op dit ogenblik nog niet bij benadering is vast te stelPn. 27-6-50. V. WESTERLINCK. dat zij bijgevolg de dure plicht had een preventieve verdedigingsoorlog te voeren. En over de gehele wereld zal het schijnheilige vredesgeblaat voort gaan... terwijl ze hun volgende ge wapende roofmoord zullen voorbe reiden EEN KRACHTPROEF WASHINGTON-MOSKOU Moest hetzelfde geb'euren op een andere plaats van de wereld, dan zou de terugslag ervan veel minder groot zijn. Denken wij bv. maar aan de moeilijkheden en kleine heilige oorlog tussen Indië en Pakistan om trent de zaak van Kashmir. De Koreaanse oorlog ook al zal hij vermoedelijk maar enkele dagen duren is van zo 'n geweldig be lang omdat hij plaats vindt op een van de nevralgieke punten van de wereld. Nevralgiek punt in de eerste plaats omdat het er gaat om twee gewezen bezettingszones van Russen en Amerikanen, en in de tweede plaats omdat door de verovering van Zuid-Korea door de communis ten een pistool wordt gericht op het hart van Japan, dat in de nieuwe wereldstrategie, deel moet uitmaken van het verdedigingssysteem der vrije volkeren. Nevralgiek punt ten derde omdat John F or ster Dulles er zeer onlangs nog een oponthoud ge maakt heeft en er plechtig heeft verklaard dat Amerika ook achter hen stond in hun strijd en verdedi ging tegen de communistische piet- rol. Nevralgiek punt ten vierde om dat het voor de Russen ontegenspre kelijk een psychologisch succes zal zijn in geheel het woelige en onze kere Verre Oosten. Inderdaad: indien Zuid-Korea een prooi wordt van het communisme, dan zullen alle zwakke naties uit die wereldstreek zich gaan afvragen in hoever Amerika achter hen staat en hen in werkelijkheid helpen kan. Tot nu toe kon men inderdaad ge loof hechten aan de beloften van Amerika, maar nu komt de vuur proef, die een diepe terugslag zou kunnen hebben op geheel het Verre Oosten en dat zeer verstrekkende gevolgen zou kunnen hebben. Het lijdt immers geen twijfel dat de Noord-Koreaanse legers de grens zijn overgetrokken op bevel of min stens met uitdrukkelijke toelating van Moskou. De vraag is dus of dit conflict niet zal uitgroeien tot een Russisch-Ame rikaanse oorlog, om al de redenen hierboven uiteengezet. 9 Welnu, laat het mij onmiddellijk zeggen: ik geloof het niet. En tvaar- om? Omdat Amerika op dit ogen blik nog niet voldoende zijn achter stel inzake bewapening op de Rus sen heeft ingehaald en bijgevolg niet anders kan wensen dan dat het con flict tot het Koreaans schiereiland zou beperkt blijven. De berichten die ons uit Amerika bereiken zijn dienaangaande duide lijk en zijn als volgt samen te vat ten: zoveel materiële hulp mogelijk aan Zuid-Korea, maar anderzijds het is hier hoegenaamd geen con flict tussen Washington en Moskou, maar tussen de aanvaller en de U.N.O. Nochtans weet iedereen dat de die pere ondergrond wel een Russisch- Amerikaans conflict is, of liever een krachtproef tussen de communisti sche en de vrijheidslievende mogend heden. En in dat opzicht zou het Ko reaans geval wel kunnen vergeleken worden met het Spaans geval van 1936. Ook dat was een zuiver natio naal geval dat tot het grondgebied van Spanje beperkt was., maar in feite waren het de fascistische lan den en de Sovjet Unie die er een oefeningsoorlog hielden. Indien het Koreaans conflict een zekere tijd mocht duren, dan zullen we ongetwijfeld eenzelfde specta.kel bijwonen. Het zullen de Koreanen zijn die zullen vechten, maar met Russische en Amerikaanse wapens, en volgens Russische en Amerikaan se strategische opvattingen. HET KOREAANS GEVAL EN DE U.N.O. De Amerikanen hebben letterlijk gelijk wanneer ze zeggen dat het hier gaat om een kwestie tussen de aanvaller en de U.N.O. Practisch heeft ook de Veiligheids raad zich onmiddellijk met het ge val bezig gehouden en volgens de ra- En nu gaan onze Sporta-mannen in bedevaart naar Rome. Verleden jaar de... mijnwerkers, dees jaar de Sporta-mannen. Te Rome zullen ze door de Paus ontvangen worden en te Rome zal de Paus zelf de Sporta- vlag wijden. De Sporta-vlag! Dat zal een glo riedag zijn voor onze Sporta-man nen, hun supporters en alle echte sportliefhebbers. Uit die vlag zal wilskracht, durf, verbetenheid en... broederlijkheid waaien Hoe zou ik dat alles niet 's meede len? Men heeft van onze taaie, on tembare mannen Vlaanders.ars en Plandriensgemaakt. Zij blijven voor ons: Vlamingen, lou;-court. Mensen uit ons volk, die aard noch taal noch traditie verloochenden, een speciaal stuk van ons volk, een voorbeeld van taaie wil, mannen met stalen spieren en pezen en kla re kop. Waaie dan hun vlag, ma de Rome bedevaart, breed-open over 't hele land en voere ze onze Vlaamse Sporta-mannen naar vele zege- en gloriedagen. PÉ VLAMYNCK. JAPANSE 2EE Dairen \hanghai king po CHINA Hongkong HAINAN cfc eerste stappea het oprichten van een regering slaagden de Russen en Amerikanen er niet in een regering op te richten en de tijdelijke scheidings lijn, de 38ste parallel, werd de besten dige grens. De Zuidelijke zone belegde verkiezin gen tijdens het jaar 1948, onder toezicht van de UNO en verkoos 200 leden voor een nationale vergadering. In Juli werd een grondwet uitgestip peld en Syngman Rhee werd door de vergadering tot voorzitter gekozen. Op 15 Augustus 1948, werd de repu bliek van Korea opgericht en de Ame rikaanse militaire regering hield op te bestaan. De communistisch gecontroleerde Noordelijke zone richtte tijdens 7 de maand September 1948 een opperste nationale vergadering op en de com munistische partlsaan Kim Ir Sen werd tot eerste minister benoemd. Noordelijke en Zuidelijke zones be schouwen Seoel als hun hoofdstad. De communisten hebben evenwel Pyongyang aangeduid als hun hoofd stad voor het ogenblik. In Zuid-Korea liep alles niet op wieltjes en door de Regering Rhee werden soms maatregelen getroffen welke tot gevolg hadden dat zij op de vingers werd getikt door Was hington en er zelfs bedreigd werd met stopzetten aan dollarhulp. te meer daar ook hier. zoals bij het nationalistisch China soms wel cor ruptie op grote schaal werd be-* dreven. De aanval op Zuid - Korea ls evenwel van bijzondere betekenis gezien dit land opgericht werd on der de bescherming van de U.N.O. en het nu de eerste map.l is dat een aanval ontketend werd op een 3° Staat, staande onder dergelijke be scherming. Wat betreft de legersterkte der belde Staten, werd gemeld dat deze elk op 100.000 man mogen worden geraamd, mits deze van Noord - Korea zwaarder bewapend zijn met tanks en luchtvloot. Het schiereiland Korea strekt zich in Zuidelijke richting uit over een lengte van ongeveer 600 Km. en grenst ten Noorden aan Mandsjoekwo. Het totale gebied is 85.000 kwadraat- mijl groot ongeveer de halve opper vlakte van Zweden en omvat ruim duizend aanpalende eilanden. De com munistisch gecontroleerde Noordelijke zone beslaat Iets meer dan de helft der oppervlakte, doch wordt slechts door een derde der 24 millioen inwoners van heel Korea bewoond. Korea bevond zich gedurende 35 ja ren vóór wereldoorlog nr 2, onder Ja panse koloniale administratie en werd Chosem geheten. Na de nederlaag van Japan in 1945, drongen Amerikaanse en Russische troepen het land binnen. De 38ste parallel werd door belde partijen aangenomen als de scheidingslijn der bezettingszones. De geallieerden beloofden Korea vol ledig onafhankelijk te maken in de loop va v''* 1bfj de De Eerste Minister Jean Duvieu- modaliteiten van deze terugkeer sart is Zondag en Maandag, 25 en 26 werd nog niets geregeld doch ver- Juni door Z. M. Koning Leopold III moedelijk zal dit per vliegtuig ge in audiëntie ontvangen. schieden. Om 14 u„ Zondagnamiddag kwam Nopens de bijeenkomst van de ver- dhr Duvieusart op het vliegveld te enigde kamers voor het debat be- Cointrin nabij Genève toe. Vergezeld treffende de wet 1945 werd nog niets van dhr Rombouts, lid van 's Ko- bepaalds medegedeeld, deze vergade- nings huis, begaf hij zich naar zijn ring zal slechts plaats hebben nadat hotel te Genève. eerst de regering voor beide kamers Dezelfde avond echter werd dhr afzonderlijk het vertrouwen zal be- Duvisusart bij de Vorst, die onver- komen hebben. wacht vroeger was teruggekeerd uit Dhr Duvieusart, eersfce-minister, is Italië, ontvangen. Om 22 uur begaf Dinsdag, vergezeld van zijn Kabi- dhr Duvieusart zich naar Le Repo- netschef, dhr Vandermeulen, te 10 u. soir. Het onderhoud duurde een uur. in het station Leopoldwijk te Brus- Maandag werd de Eerste Minister sel aangekomen, andermaal door de Vorst ontvangen. Volgens een verklaring die de Eer- Vcor het onderhoud wees dhr Du- ste-Minister aan de pers aflegde vieusart erop dat de besprekingen hangt de datum van 's Konings te met de Koning niet alleen liepen rugkeer af van de parlementaire over de Koningskwestie maar over werkzaamheden. Op een vraag of er alle vraagstukken in België die op een boodschap van de Koning te een oplossing wachten. verwachten is antwoordde dhr Du- Na het onderhoud met de Koning vieusart: verklaarde dhr Duvieusart dat de «Er is mededeling noch bood- Vorst zo spoedig mogelijk naar Bel- schap. Ik heb de Koning onze tijds- gië zal terugkeren nadat het Parle- regeling uiteengezet, maar het be- ment zich gunstig zal uitgesproken hoort aan het Parlement een beslis- hebben over zijn terugkeer. Over de sing te nemen. MANBSJOCRUS: Ycngdorxjj "ZUID KOREA! «Kongfsjoe1 '/#Kovtr f sari Taiuya Mokpo J Kaart van Korea. - Noord-Korea bevindt zich boven de 3S' breedte graad, Zuid-Korea beneden. Op dit kaartje zijn de bijzonderste steden aangeduid, o. m. de hoofdstad Seoel die reeds in handen, der Noord-Koreanen viel.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 1