15 Zo willen we vieren Noord-Koreaanse te stuiten opmars moeilijk U.S.A.-Luchlmacht onverpoosd in actie Het Provinciaal Muziektornooi van West-Vlaanderen De Verenigde Kamers hebben eindelijk het Debat over de Wet van 1945 aangevat 8 Naar een regeling Aan onze Correspondenten en alle Inzenders De West-Vlaamse Middenstand komt in beweging Familiaal Zomerfeest te Izegem op Zondag 6 Oogst KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE EN OMSTREKEN ONZE 4 UITGAVEN: KONING LEOPOLD ZAL VERWELKOMD WORDEN DOOR REGERING EN LEGER BUITENLANDS OVERZICHT STIJGING VAN EXPORT IN JUNI De Oorlog in Korea Taejon bedreigd - Genercal Mac Arthur opperbevelhebber der U.N.O.-strijdkrcchten Chinese Communisten verklaren Formosa te zullen veroveren. DE WEST-VLAAMSE CULTUURDAGEN TE BRUGGE DE LOOP DER BEVOLKING De socialisten blijven obstructie voeren en verlengen nutteloos de besprekingen. Politieke stakingen door linkse partijen uitgelokt verlopen kalm doch hebben geen bijval De C.V.P. overstemt door een kalme en waardige houding de oproerige uitlatingen der socialisten STORT 50 FRANK HOOFDBUREEL en REDACTIE: Poperinge - Gasthuisstr. 19. Tel. 9 - Postcheckr. 47.63.60. PLAATSELIJKE BURELEN: Roeselare: J. VERRIEST-DEZEURE St-Alfonsusstr. 12. Tel. 1523 leper; P. BRAS-DEKLERCK de Stuersstraat 4. - Tel. 445. Veurne: M. D'HERT, Noordstraat 14, Nieuwp'. ,t: Drukkerij DUMON, Marktstr. Aangesloten "bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. WEKELIJKS POPERINGE (met randgemeenten). IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem-Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten). IS POPERIHGffiMJt 46" JAAR. Nr 28. Bladzijden PRIJS 2 Frank ZATERDAG JULI 1950 ABONNEMENTSPRIJS 1950: België tot Nieuwjaar 50 fr. Belgisch Congo 3,fr. p. week Frankr. 4- Holland 3,fr. p. week Andere landen 3,50 fr. p. week Verantwoordelijke Uitgever: J. Sansen, Gasthuisstraat 19, Poperinge. 21 Juli! Zoals we vierden op 11 Juli, zo vieren we 21 Juli; nog steeds een beetje., weerhoudend sedert 1945. Misschien en hopen we 't met geestdrift dees jaar omdat hij, die eigenlijk het hoofd is van het land, bij ons terugkeerde! België! Wat Artevelde had ge droomd werd verwezenlijkt onder de Burgondiërs, werd weer verscheurd wanneer de Nederlandse provincies in de zestiende eeuw zich onafhan kelijk en vrij vochten. De Zuide lijke provincies gingen van de ene meesti naar de andere over: Span je, Oostenrijk, Frankrijk. Ons land ker.de alleen een bloeiperiode onder Albrecht en Isabella, voor 't overige waren er vele heel veel zwarte da gen; tot te Waterlo een einde werd gesteld aan Napoleon's macht en de oude... zeventien provincies weer een eenheid werden: Nederland-België onder de Hollandse kroon. Maar de oude hertelij kheid was er Oio: meer. De Nederlanders hadden de Schelde gesloten, ze hadden ge poogd ons land te verdelen 't Zui den aan Frankrijk, het Noorden aan Holland, ze hadden een tijd lang tn sommige Vlaamse steden Holland- re garnizoenen geleid. Maar, Jantje Kaas was niet meer de vriend; hij was de norse, de arrogante, kortge- keerde baas, die zich alle macht ver oorloofde... Hij was rijk, wij waren arm, want al de vreemden hadden ons beroofd en uitgeplunderd, 't Ging niet meer; en daar brak het onweer los: De revolutie van 't jaar dertig! I>e leiders van de revolutie hadden wel het inzicht de meesten onder toen althans heel België aan Frankrijk cadeau te doen. Maar de Engelsen moeiden er zich eveneens mee. Ten slotte werd België een Ko ninkrijk en Leopold van Saksen-Co- burg-Gotha aanvaardde het koning schap op 21 Juli 1831. 't Duurde nog •en hele tijd voor de Nederlanders •oor goed afzagen van hun zogezeid recht. Het kostte ons Hollands Lim burg en 't Groot Hertogdom Luxem burg. Maar kom, er kwam ten slotte toch vrede, 't Zou nog vele jaren duren voor er eigenlijk van verzoe ning spraak was. Benelux zal nog wei moeite hebben om de verzoening de vriendschap steviger en besten dig te maken. België was een Miniatuurstaatje, niet eens zo groot als Nederland of Zwitserland. En toch veroverde het eijn plaats in Europa en in de we reld. We geloofden het zelf niet en hebben waarachtig nu nog moeite om het te geloven. Een neerstig en bedrijvig volk, met knappe boeren bevolking en knappe arbeiders die de bodemrijkdom van ons klein land tot- bron wisten te maken van nij verheid en handel. Ons landje werd •en krachtig land. Koning Leopold II gaf ons een... Cadeau zo als weinige vorsten ooit aan hun land vermoch ten te schenken: onze Belgische Congo. We staan er nu verstomd over dat een groot deel van onze landgenoten de overnamevan Congo aanschouwden als een dwaze daad. Nu zijn we een van de enige Koloniale Mogendheden en weten we wat Congo voor ons betekent. We wisten evenmin dat we voor 1914 een ran de grootste uitvoerlanden der wereld waren; een van de kleinste ht grondgebied en toch een van de grootste', een van de meest welva rende. In 't land zelf was niet alles per fect... Daar stonden we met de taal strijd en de strijd van de volksont voogding. Maar in 1950 weten wij niet meer hoe lang het duurde voor de Vlaamse bevolking de betekenis begreep van die Vlaamse beweging. De oorlog 1914-1918 was er nodig om aan onze mensen hun Vlaams be wustzijn» te schenken. Dit bewustzijn ls geboren in het bloed van onze jongens. Daar spreken ons de... pui- nen over van de IJzertoren. Maar uit die oorlog en nog meer uit de oorlog van 1940-1945 is gegroeid, on ze gehechtheid, aanhankelijkheid en liefde voor ons Vorstenhuis, voor Ko ning Albert I en Leopold III. Dan hebben we begrepen dat het wel de Koning is die eigenlijk de sluitsteen is van het gebouw dat België is, dat hij het is die Walen en Vlamingen samenbindt en samen houdt in het gemeenschappelijk Vaderland. Partijtucht en leugen kan het hert en de mond doen zwijgen, maar dat is slechts tijdelijk. De dag komt dat het hert en de mond niet langer be dwongen worden. Met de dag gevoe len we hoe heel de comediedie we thans beleven, een einde nemen moet. België heeft geen hoofd... vijf jaar duurt die comedie. We zien hoe, net als in 1830, een deel men sen, opgeruid door fanatieke Separa tisten de weg op willen naar. Frankrijk. Na vijf jaar wordt men de spleten gewaar in 't gebouw van het land. Meer dan tijd is het dat erger voorkomen wordt. En dat nu de Vlamingen, de nuchtere, de wan trouwige Vlamingen wantrouwig omdat ze dikwijls gefopt werden, de grote verdedigers geworden zijn van hun Koning, zegt zo duidelijk dat Leopold de eerste Koning is geweest die het hert van zijn volk veroverde. ff* 21 Juli. Hopen we maar dat op die dag in alle kerken het Te Deum dreune, de beiaard spele en 't volk geestdriftig moge vieren en jubelen omdat de grote banneling, de grote Koning terugkeerde. Dan kan op 21 Juli een zwarte bladzijde uit onze geschiedenis ge scheurd worden en een blijde toe komst te gemoet gezien! Zó willen we dees jaar 21 Juli vierenmet Leopold III. PE VLAMYNCK. Naar van geachte zijde verno men werd is er geen sprake van zoals door anti-Koningsge zinde bladen werd geïnsinueerd dat Z. M. Koning Leopold bijna ongemerkt en zonder offi ciële ceremonie naar Brussel zou terugkeren. Op het vliegveld zal de Koning verwelkomd worden door de Eerste-Minister, namens de Re gering, door de Minister van Landsverdediging namens het Leger en door de Minister van Binnenlandse Zaken, namens de Natie. De Minister van Landsverde diging zal omringd zijn door de Legergeneraals en waarschijnlijk zullen ook de generaals die met Koning Leopold de achttien- daagse Veldtocht meemaakten hun Aanvoerder verwelkomen. Militaire detachementen en muziekkorpsen zullen de eer be wijzen. Op een bepaald ogenblik heeft het gerucht de ronde gedaan dat Z. K. H. de Prins-Regent Ko ning Leopold zou tegemoet gaan. Tot dusver echter konden we dienaangaande geen bevestiging krijgen. WESTERSE DWAASHEDEN In Juni had de uitvoer een waarde van 6.734 milliard frs., wat een mil liard fr. meer is dan over Mei. Met uitzondering van de export van Maart welke het record was van na de be vrijding, nl. 7.480 milliard fr., is het Juni-cijfer het hoogste van het jaar. KRIJGT FRANKRIJK EEN REGERING? Sedert weken zit onze Zuiderbuur weer in de miserie. Er is geen rege ring meer en de nieuwe laat op zich wachten. Laten wij eerst in twee woorden herhalen hoe het onder de laatste regering uitzag. Het was een van de meest zonderlinge toestanden die wij ooit gekend hebben: de regering Bidault was gevormd uit vertegen woordigers van minderheidspartijen, maar toch vond ze in het parlement steeds een meerderheid, zeljs wan neer ze de vertrouwenskwestie stelde. Hoe zo iets mogelijk was? Wel eenvoudig iveg omdat de so cialisten weigerden in de regering te gaan, maar toch de regering steunden... zoals de koord de ge hangene. Op die manier kon de regering Bi dault een stuk weg afleggen en enig werk verzetten. Maar het was dui delijk dat dit spelletje niet eeuwig kon duren en dat de regering zou vallen vanaf het ogenblik dat ze iets durfde voorstellen dat in het verkie- zingskraam der socialisten niet te pas kwam. Het is dan ook zo gebeurd. Maar dat zijn alleen de blote fei ten. Daaronder steekt echter wel meer. En o. m. het lastig probleem der wedden van het rijkspersoneelde pensioenen en vergoedingen der oud strijders, de monetaire politiek, enz. Maar dieper nog zit de moeilijk heid, tn wel in de absoluut noodza kelijk geworden hervorming van grond- en kieswet. Op de Nationale Feestdag, Vrijdag 21 Juli e.k., wordt in onze drukkerij niet gewerkt. Dit zal ons noodzaken ons blad een dag vroeger te druk ken. Diensvolgens verzoeken wij dringend al onze corresponden ten, inzenders of opdrachtge vers van aankondigingen, hun bijdrage of advertentietekst een dag vroeger in te zenden dan naar gewoonte. Voor de editie Roeselare moet alles binnen zijn vóór Woensdagmorgen 11 u. Waarvoor beste dank op voor hand. DE TOESTAND OP HET FRONT NAAR ZWARE SLAG AAN DE KUM-RIVIER Noch het in lijn brengen der eerste Amerikaanse troepen noch de onver poosde actie der Amerikaanse lucht macht vermochten totnogtoe de op mars der Noord-Koreanen te stuiten. De Noord-Koreaanse soldaten blij ken flink gedrild te zijn, niet al leen in het voeren van de moderne oorlog, maar ook inzake guerilla- strijd. Daarbij beschikken zij over een groot aantal gevechtswagens wel ke best weerstand blijken te geven aan de wapens welke tegen hen tot nogtoe werden ingezet, alsmede over ander zwaar materiaal. De wijze waarop de operaties doorgevoerd worden bewijst tevens dat de leiding in vaste en militair geschoolde han den zit en getuigt van de beste stra tegie. Na de bezetting van Soewon zijn de Communistische troepen onverpoosd verder Zuidwaarts getrokken. Ame rikaanse voorhoedegevechten kon den deze opmars niet tegenhouden en telkens moesten de Amerikanen, welke echter nog niet in sterkte kon den optreden, de plaats ruimen voor de opdringer. Een drietal Amerikaan se kleine afdelingen werden elk op hun beurt omsingeld, maar de twee eerste konden zich ontzetten, niet zonder verliezen te hebben geleden. Achtereenvolgens veroverden zij Pyongtaek, Chonan en Chongiu. Chonan wisselde een paar maal van handen, maar ten slotte bleven de Noordelijken meester van de stad. Zes Noord-Koreaanse divisies ruk ken nu op naar Taejon, de plaats die hoofdstad werd na de val van Seoel. Reeds werden hun voorhoeden waar genomen te Tsjotsjiwon, op 10 Km. van de Kum-rivier en tot een 25-tal Km. van Taejon zelf. Een hunner aanvalsspitsen rukt op van uit Chungju, wijl een tweede kolom aan rukt langs de Westkust, van uit de richting van Chonan. Daarbij rukt nog een hunner kolonnes op langs de Oostkust, met als doel de hoofdweg tussen Fusan en Taejon af te snij den. Te Fusan immers worden alle Amerikaanse versterkingen aan land gebracht en mocht de hoofdweg naar Taejon afgesneden kunnen worden, dan zouden die versterkingen voor melde stad ook niet meer kunnen bereiken. Voor Taejon, langs de Kum-rivier, blijken nu de Amerikanen met grotere macht dan tot nogtoe slag te willen leveren en een poging in te stellen om de communistische opmars te stuiten. Begin dezer week werden nu voor het eerst Ameri kaanse tanks ingezet, maar nog niet in voldoende hoeveelheid. AWVWTJAM. MAC ARTHUR die het bevel voert over de U.N.O.- strijdkrachten in Korea. Zaterdag 8 en Zondag 9 Juli gingen te Brugge, In het Provinciaal hof, de Wcst-Vlaamse Cultuurdagcn door. Deze dagen werden ingezet met een ontvangst door de Gouverneur van West-Vlaanderen, Ridder Pierre Van Outrijve d'Ydewalle, van het zangkoor uit Kortrijk Singet ende wezet vrodat op het Internationaal Zangfestival te Rijsel de 1» prijs behaalde in de kategorie der gemengde koren. Op bovenstande foto ziet men de leden van het koor met hun leider tijdens de ontvangst door de Gouverneur der Provincie. Men bemerkt van links naar rechts, 2e van links Heer Storme, Bestendig Afgevaar digde, Heer Gouverneur der Provincie, de dirigent van het koor Heer Denaux en lieer Gillon, Bestendig Afgevaardigde. Bij dit eerste treffen is het de Amerikanen slecht vergaan. Niet min dan 10 van de 12 ingezette tanks werden vernield onder een moordend vijandelijk vuur. Ook aan manschap pen leden de G.I.'s zware verliezen. De vijand was hen ten andere 20 maal sterker en kon over meer vuur kracht beschikken. Officieel werd Dinsdag jl. bekend gemaakt dat alle ingezette eenheden van het Amerikaanse leger, op de Kum-rivier werden teruggetrokken, in op vooraf aangelegde stellingen. Door de Noordelijken werd reeds een flankbeweging tegen de stellingen van de Kum-rivier ingezet. De Amerikaanse luchtmacht maakt het de Noord-Koreanen zeer lastig en bracht reeds heel gevoelige verliezen toe. zo aan tanks als aan manschap- pen en voertuigen. Bijna onophou delijk overvliegen de Amerikaanse jagers en bcmbardementstoestcllen het frontgebied en elke vijandelijke kolom welke hen gesignaleerd wordt, wordt met bommen bestookt en ge mitrailleerd. Tientallen Noord-Ko reaanse tanks moesten er aldus aan geloven. Daarentegen blijkt het grondafweer tegen tanks der Ameri kanen niet te beantwoorden aan wat ervan verwacht werd. Bij een actie van 136 jachttoestellen en 17 B-26 bommenwerpers zouden de Noord- Koreanen die naar Taejon oprukken niet min dan 36 pantserswagens en 135 vrachtwagens hebben verloren. Sedert de Amerikanen jachttoestel len met schroeven hebben ingezet, die niet zo snel zijn als de reactievlieg tuigen, maar beter dienst kunnen doen tegen doelen op de grond, is de actie hunner luchtmacht doeltreffen der geworden. Intussen wordt het Zuid-Koreaan- se leger hervormd en kon op bepaal de punten reeds met succes terug worden ingezet. Door een kustbatterij werd een Britse kruiser getroffen; 5 matrozen werden aan boord gedood. Het schip zelf liep geen averij op. Uit Mandchourije komt ook nog een leger van 75.000 Koreanen, welke totnogtoe gestreden hebben voor de Chinese Communisten, toe, om de Noordkoreaanse troepen te gaan ver sterken op het frontgebied. (Zie vervolg 2° blad). Wellicht zullen sommige lezers zich nog herinneren dat wij hier jaren geleden geschreven hebben dat de nieuwe Franse grondwet en de kieswet slecht waren, omdat zij toe lieten het hekken aan d: oude stijl te hangen, omdat zij de partijver snippering in de hand werkten en omdat zij aldus elke stabiele rege ring onmogelijk maakten. De ondervinding heeft nu bewezen dat wij toen gelijk hadden. En die onmogelijkheid om te regeren is thans voor iedereen zodanig patent dat het de ondergrond is van alle besprekingen, en dit van langs om meer wordt naargelang de normale verkiezingen van 1951 naderen. Nu is het echter zo dat een re gering niet mogelijk is zonder de M.R.P. en dat juist de M.R.P. zo als trouwens ook de communisten), niet wil horen van het invoeren van een majoritair verkiezingsstelsel zoals men dat in Engeland kent en waarbij slechts één candidaat per omschrijving verkozen wordt, nl. die het meest stemmen behaald heeft. Naast de fewestie der ambtenaren- wedden, is dit dan ook de grote klip die door elke formateur moet om zeild worden. In de kwestie der ambtenaren pen sioenen moet men aan de socialis ten, tenminste gedeeltelijk, voldoe ning kunnen geven terwijl men wa ter in de wijn zal moeten doen op stuk van de verkiezingshervorming, wil men de M.R.P. in de regering krijgen. Op dit ogenblik riskeert dhr Ple ven dus zijn kans. Dinsdagmorgen kreeg hij de investituur vanwege de nationale vergadering. Maar ook dhr Queuille kreeg die, en toch werd zijn regering onmiddellijk omver gewor pen. (1). Er zijn echter redenen om te ho pen dat dhr Pleven zal slagen en dat zijn regering het vertrouwen zal krijgen. Inderdaad: zijn programma moet als compromis aannemelijk lij ken én voor de S.F.I.O., én voor de M.R.P. Trouwens, de socialisten die ver leden Zondag in buitengewoon con gres bijeengekomen zijn, hebben een aan.1 redevoeringen uitgesproken die allen gunstig waren ten over staan van een intrede in de rege ring. Maar ze gaan toch niet over haastig te werk en hebben ten slotte opdracht gegeven aan het comité der 46uiteindelijk te beslissen, na de concrete voorstellen van dhr Ple ven onderzocht te hebben. We moeten dus nog afwachten of daar met de socialisten niet zal ge beuren wat met onze liberalen ge beurd is, toen het er op aan kwam de Koningskwestie op te lossen op basis van de koninklijke boodschap van 15 April: het congres zegt ja, maar het comité der afgevaardigden zegt neen. Tijdens de laatste Academische zitdag der cultuurdagen te Brugge, Zondag namiddag te 16 uur in een der bovenzalen van het Provinciaal Hof, Grote Markt, werd de uitslag bekend gemaakt van het Provinciaal Muziektornooi voor Harmonies en Fanfaren van de 1° Afdeling. Dhr A. Vermander, leraar in de Muziekgeschiedenis aan het Conser vatorium te Brugge en de Muziekaca demie te Roeselare en tevens lid van de Jury gaf lezing van het technisch verslag waarvan de inleiding luidt als volgt: Het Provinciaal Tornooi voor Harmonies en Fanfaren van 1° Af deling had plaats op drie naeenvol- gende Zondagen, 18 Juni, 25 Juni en 2 Jul! 1950. Drie en twintig maatschappijen namen er aan deel en speelden elk het opgelegde stukPhilinte en de Vreemdelingen» van Paul Gilson, en een stuk naar keus, door de Jury uitgekozen uit een lijst van drie door elke maatschappij opgegeven wer ken. Als algemene indruk kan de Jury niet anders, dan zich tevreden ver klaren over het resultaat. Zij stelt vast, dat de deelnemende maat schappijen flink gewerkt en gestu deerd hebben en doorgaans met het moeilijke opgelegde stuk een muzi kale en goed geslaagde weergave hebben bereikt. West-Vlaanderen telt een kern van een twintigtal goede muziekmaatschappijen, die hoog staande prestaties leveren en hun muzikanten kunstzinnig willen op leiden. Dit kan niet genoeg geprezen worden: het is een voortreffelijk werk Van volksopleiding. Vervolgens behandelt het verslag: 1. het opgelegde stuk; 2. de stuk ken naar keus; 3. de klassering der deelnemende maatschappijen, om dan over te gaan tot bekendma king van DE KLASSERING De klassering van de 23 maat schappijen was een zeer lastige taak. Twee maatschappijen muntten bo ven al de andere uit, namelijk Roe selare en Wevelgem. De eerstge noemde bezit zekere hoedanigheden, vooral op gebied van interpretatie welke bij de harmonie van Wevelgem in mindere mate aanwezig zijn. Van een andere kant kan Wevelgem wij zen op technische verdiensten, welke Roeselare minder heeft. Alle tekort komingen afgewogen en alle hoeda nigheden in acht genomen, en de beide prestaties in haar geheel be- Tijdens de maand April 1950 wer den 12.031 levende geboorten aange geven waarvan 6.114 jongens en 5.917 meisjes. Van deze geboorten waren er 329 onwettig. Gedurende hetzelfde tijdvak werden 8.790 sterf gevallen geboekt waarvan 4.643 man nen en 4.147 vrouwen. Er werden anderdeels 8.416 huwelijken gesloten. Vergeleken met de maand April 1949 is het aantal geboorten respec tievelijk verminderd met 4,53 en dit der sterfgevallen met 0.05 schouwd, heeft de Jury, zelfs na analysering, gemeend geen andere beslissing te mogen treffen dan een gelijkstelling: ex-aequo! Beide gaan dus over naar de Uitmuntendheids afdeling en worden 93 punten op 100 toegekend. 1. Roeselare - Wevelgem 93 p. Volgen verder en verkrijgen de eervolle vermelding: 3. Poperinge Kath. Harmonie Ste Cecilia, en Izegem Harmonie der Con gregatie 84 p. 5. Poperinge Fhilharmonie 82 p. 6. Tielt Harmonie de Goede Vrienden 80 p. 7. Dadizele Fanfare Ridder Jaon's Zonen 79 p. 8. Aalbeke Harmonie Een dracht 78 p. 9. Komen Harmonie Royale 77 p. 10. Marke Fanfare St. Jan 76 p. 11.Moeskroen Harmonie La Mouscronnoise, Bellegem, Harmonie St. Leo- nardzonen, en Wervik, De Grote Harmonie 75 p. De Jury beslist, dat ook de Maatschappijen met méér dan 70 punten mogen vermeld wor den met vracht en met het be haalde puntenaantal. 14. Lauwe, Harmonie Ste Ce cilia 73 p. 15. Bissegem Fanfare Leiegalm 72 p. 16. Brugge Scoutsharmonie, en Waregcm Harmonie Ste Ce cilia 71 p. De overige maatschappijen met minder punten, doch ook met vracht bedacht, zijn de volgende. Zij wor den vermeld in alphabetisohe orde: Brugge Kunst veredelt; Kortrijk Kunst na Arbeid; Lendelede Kunst en Eendracht; Lichtervelde Ste Cecilia; Menen Harmonie De Plicht; Wervik Harmonie Onder Ons. De Jury ls er van overtuigd, dat de deelnemers deze uitslagen zullen aan vaarden ln een geest van sportiviteit, vertrouwen en onderlinge waardering. ZIJ brengt hulde aan liet Provinciaal Bestuur van West-Vlaanderen om zijn Initiatief op kunstgebied. Met geestdrift erkent ze de verdien sten van de muzikanten, die na een dikwijls afmattende dagtaak nog de moed vinden, om belangloos aan kunst beoefening te doen. Indien sommigen op een hoger pun tenaantal hadden gerekend, dan moeten zij Indachtig zijn dat de Jury ln 1» Af deling strenger moet oordelen dan ln 2» en 3» Afdelingen en dienen zij ook eens bij middel van het verslag te on derzoeken wat er bij hun uitvoering niet of minder ln orde was. DE JURY: J. Storme, lid der Bestendige Depu tatie Voorzitter. L. Lagasse, letterkundige, Secretaris van de Heer Gouverneur Secretaris. E. H. 1 Frangois, kapelmeester der kornedraal te Brugge; G. Steenacker, le- raai aan het Conservatorium te Oost ende; A. Vergracht, toonkundige te Avel- gem; A. Vermander, leraar in de Mu ziekgeschiedenis aan het Conservatorium te Brugge en de Muz. Academie te Roe selare Leden. Maar zelfs zo dhr Pleven er in slaagt een regering te vormen, dan zal de fundamentele moeilijkheid: de vorming van een stabiele rege ring, niet opgelost zijn. Want ook de regering Pleven zal een coalitiere gering zijn waarin minstens vier partijen zullen zetelen. Uit onze eigen Belgische ondervin ding weten wij nu hoe broos en breekbaar regeringen zijn, samenge steld uit twee partijen. Hoe veel erger moet het dan niet zijn wan neer men met vier of vijf partijen elk naar zijn kant trekt. De oproep die dhr Pleven dan ook doet op het einde van zijn regerings verklaring, zou een practische weer slag moeten hebben op het punt der kieswethervorming om werkelijke en gunstige gevolgen te hebben. Inderdaad. Wat zegt dhr Pleven? In alle landen leggen de politieke tegenstrevers het zwijgen op aan hun partijtwisten en snoeren zij het binnenlands front samen om sterk te kunnen staan tegenover de geva ren die hen bedreigen van uit het buitenland. En dhr Pleven vraagt: zullen wij dan het enige land zijn dat onbe kwaam is een gesloten eenheid te vormen, bekwaam die gevaren af te weren? Dat is inderdaad de grote vraag waarop Frankrijk moet antwoorden. En het antwoord daarop gaat niet alleen Frankrijk aan, maar ons alle maal, geheel het Westen, omdat onze veiligheid onscheidbaar gewor den is. FRANKRIJK STAAT NIET ALLEEN Jammer genoeg staat Frankrijk niet alleen in een dwaze toestand tegenover het groeiend buitenlands gevaar. Ons landje heeft ook de treurige eer op zijn manier aan de buiten wereld de indruk te geven dat het zich niet in het minst bewust is van de ernst van de toestand. Inderdaad: op het ogenblik dat alle krachten moeten ingespannen worden om onze veiligh I zo hoog mogelijk op te voeren en de bin nenlandse vrede op elk gebied te be houden, op dat zelfde ogenblik ziet de B.S.P., met haar grooote Staats man Mr Spaak aan het hoofd er niet tegen op het land in rep en roer te zetten, omdat de huidige re gering eindelijk de grondwet op nieuw wil doen toepassen en de volkswil wil doen eerbiedigen door het regentschap op te heffen en de Koning terug op de troon te bren gen. Om hen toe te laten nog eens hun ouwe rimram en hun modderlita- niën te herhalen, moet het parle ment weer acht of veertien dagen ophouden ernstig en noodzakelijk werk te verrichten. En hun kleinzielig antiroyalisme brengt er hen zelfs toe de regering niet te steunen op het gebied der buitenlandse politiek. O zeker, loij zullen vermoedelijk door dhr Spaalc op de Kamertribune horen vertellen dat dit alles juist ge beurt door de schuld van de C.V.P. en dat het de C.V.P. is die ons land in de wanorde en in revolutie dom pelt. En de grooote Staatsman zal met zijn gekende tremolo en pathetiek een angstig beeld ophangen van de internationale toestand, en de C.V.P. bezweren op dit ogenblik toch te ver zaken aan haar krachtproef Wij zullen het zijn die ons land in gevaar brengen. En wij zullen het zijn die de naam en de faam van ons land in het buitenland in ge vaar brengen. En het orakel zal besluiten dat wij zullen verantwoordelijk zijn voor de catastrofen die over ons land zullen neerkomen wanneer de Ko ning zal terugkomen. Welnu, neen. Niemand zal de woordengoochelaar nog ernstig op nemen wanneer hij met de krop in de keel voor de zoveelste keer het tegenovergestelde zal delameren van wat hij enkele jaren vroeger gezegd heeft en wanneer hij voor de zo veelste maal de waarheid op haar kop zal zetten. De waarheid triomfeert altijd. Vijf jaar heeft men ze onder de kandelaar gehouden. Nu begint ze door te breken. Ieder objectief mens weet dat de staatsgreep van 1945 moet ongedaan gemaakt worden en dat de Koning moet terugkomen in dien wij nog in waarheid willen vol houden dat bij ons de grondwet wordt geëerbiedigd en dat wij bijge volg nog in een echte democratie, in een echte rechtstaat leven. Zou het bij iemand opkomen de Amerikanen verantwoordelijk te stel len voor de verwoesting van zoveel Franse steden en gemeenten, ter ge legenheid van de ontscheping in '44? Gec.i mens denkt er aan. En ieder een zegt: de schuldigen zijn de nazi's. Zo is het ook thans bij ons: niet zij die de grondwet herstellen, maar zij die hem verkracht hebben zijn de schuldigen voor alle ongelukkige gevolgen die de Koningskwestie voor ons land reeds heeft meegebracht. En de afmetingen hun kortzich tigheid en liun onverantwoordelijk heid worden des te beter gemeten, naarmate de wereldhorizont som berder wordt. Gelukkig staan wij niet in de zelfde ongelukkige positie als Frank rijk. Wij hebben een stabiele rege ring, samengesteld uit partij, en die er over waakt dat het noodzake lijke gebeurt om onze welvaart en onze veiligheid te beschermen. De B.S.P. kan dan ook niet an ders dan de gehele democratische wereld met misprijzen tegenover haar te vervullen, door de actie en de agitatie die ze thans voert. Jammer genoeg zal ons land daar fataal de terugslag van ondergaan en ook dat moet op de rekening wor den geschreven van de B.S.P. en de grooote Staatsmannen die haar lei den. 11-7-50. V. WEETERLINCK OMSLACHTIGE VOORBEREIDSELEN Nadat de eerste vergadering die op Donderdag 6 Juli doorging, verloren liep in vitterijen vanwege de oppo sitie nopens technische bijkomstig heden, hebben timmerlieden en elek- triekers de handen vol gehad om de vergaderzaal aan te passen aan de eisen van de Socialisten die blijk baar op groot comfort gesteld zijn voor wat aangaat zitgelegenheid en koptelefoons van de vertaaldienst. Nieuwe banken werden aangebracht en een ganse reeks koptelefoons werden bij de bestaande gevoegd om het de parlementairen zo gemak kelijk mogelijk te maken. HET REGLEMENT GOEDGEKEURD Ook inzake reglement hadden de Socialisten bezwaren naar voor ge bracht zodat er niets anders op zat dan een speciaal reglement samen te stellen dat iets heeft van dit der kamers en ook veel gemeens heeft met het reglement van de Senaat. Het kwam er bijzonder op aan te weten hoe er zou gestemd worden. De Socialisten wilden absoluut dat er geheime stemmingen zouden ge houden worden. Dhr Rolin die hier van de promotor was, stak het on der geen stoelen of banken dat hij de hoop koesterde dat sommige le den der C.V.P. bij geheime stem ming tegen de algemene houding hunner partij zouden opkomen. Er werd echter beslist dat er geen ge heime stemmingen zouden plaats hebben. Hierin steunden de Libe ralen, met als woordvoerder dhr Gil lon, de rechterzijde. Terwijl de zitting van Maandag besteed werd aan het onderzoek van sommige punten van het reglement, werd Dinsdag over dit alles gestemd. De Socialisten gaven zich echter nog zo gemakkelijk niet gewonnen en kwamen Dinsdag met nieuwe eisen voor de dag, zij wilden name lijk de meerderheid nodig tot toe passing van de wet van 1945 op 2/3 gebracht zien, later ging er een stem op voor 55 t.h. Dit alles echter stuit te op de onverzettelijkheid der C.V.P. die de democratische princi pes eerlijk wil toegepast zien. Het nieuwe reglement wordt ten slotte goedgekeurd met 203 stemmen tegen 176 Enkele Liberalen stemden met de C.V.P. HET DEBAT VANGT AAN Het debat wordt dan geopend door dhr Duvieusart, Eerste Minister. Spreker herinnert er allereerst aan dat bij Besluit van 28 Mei 1940 de in Raad vergaderde Ministers vast gesteld hebben dat de Koning, die zich in de macht van de overweldi ger bevond, in de onmogelijkheid verkeerde te regeren. Spreker herin nert aan de omstandigheden die ge leid hebben tot 't oprichten van het Regentschap en onderlijnt hoe dan op 19 September 1944, iedereen ver langde naar het ogenblik dat de Ko ning zijn grondwettelijke machten zou hernemen. Achteraf, heeft de wet van 19 Ju li 1945 bepaald dat, wanneer toepas sing werd gemaakt van art. 82 der Grondwet, de Koning slechts de uit oefening van zijn grondwettelijke machten zou hernemen na een be raadslaging der Verenigde Kamers, waarbij vastgesteld werd dat de on mogelijkheid te regeren een einde had genomen. (1) Onze lezers zullen zich herinneren dat het er in Frankrijk anders aan toe gaat dan in België. Daar wordt er een formateur aangeduid die voor de Kamer komt met een programma. Pas wanneer hij op dat programma het pertrouwen krijgt, gaat hij over tot de samenstel ling van de regering. Die regering komt dan op haar 'beurt voor de Kamer en krijgt dan het vertrouwen of wordt omver uetunri"!. op postcheckrekening Nr 4763.60 der Drukkerij Sansen, Poperinge, en ons blad zal U wekelijks tol einde 't jaar per post tehuis be steld worden. De Regering verzoekt vandaag het Parlement toepassing te maken vafli de machten, die hem bij de wet van 19 Juli 1949 werden toegekend. Spreker brengt ten slotte hulda aan de Prins Regent die zich voor* treffelijk van zijn kiese taak gekwe ten heeft. In de loop zelf van deze beraad» slaging, besluit de Eerste-Minister.- zal de Regering de eer hebben a a ij de Verenigde Kamers een adres voor te stellen om de erkentelijkheid der Natie uit te drukken aan de PrinS Regent, die zich tegenover het Van derland zó verdienstelijk heeft ge» maakt. WERDEN DE VERENIGDE KAMERS OP ONWETTIGE BIJEENGEROEPEN? Tijdens de vergadering van d# Verenigde Kamers op Woensdag ia dezer openden de socialisten de aan» val toen de socialist Bohy de wette»; lijkheid van het bijeenroepen dep beide Kamers betwistte. Volgens hem was de Minister van Binnenlandse Zaken niet gemachtigd de beide Ka mers samen te roepen, dit wa3 het werk der regering. Na het zoveelste overzicht over de Koningskwestie door de liberaal Le- febvre, die niets nieuws naar voor brengt, is het de beurt aan de so cialistische vertegenwoordiger La- rock die uitpakt met opgewarmde kost die reeds maanden lang de ron de deed in de socialistische pers, over het huwelijk van de Koning-, enz... De C.V.P. aanhoort kalm deze wal gelijke taal, zelfs de liberalen durven deze gemeenheden niet toejuichen. De communist Terfve komt dan zijn zoveelste republikeinse geloofs belijdenis afleggen, doch spreekt voor een half lege vergaderzaal. Wanneer dhr Buset het woord vraagt bij ordemotie om verder de zaak aan te snijden over de al dan niet wettelijkheid van de bijeenroep ping der Verenigde Kamers worden de socialisten van antwoord gediend door de Minister van Binnenlands?) Zaken en door de Eerste Minister* die de socialisten duidelijk terecht wijzen en tevens het belachelijke van hun opmerking doen inzien, ver mits deze opmerking slechts gemaakt wordt de derde dag van de verga dering. Tenslotte is het de Voorzitter dep C.V.P., dihr Van der Straeten-Waillet, die klaar en duidelijk de houding der C.V.P. bepaalt, namelijk enkel en alleen de wettelijkheid te doen zegevieren. Hij verwijt de socialisten dat zij zich boven de grondwet wll-< len plaatsen en een fictie, do onmo gelijkheid van te regeren, kunstma tig willen in stand houden. Vijf jaap lang, roept spreker uit. heeft een meerderheid geweigerd de wet toe ta passen, (het is thans niet meer dan logisch dat een anö»« meerderheid de wet wel toepast. DE SOCIALISTEN LOKKEN STAKINGEN UIT Als protest tegen da eventuele te? rugkeer van de Koning werden door de socialisten stakingen uitgelokt. Hun voornaamste actieterrein ligt. in de streek van Charleroi, waa* Woensdag in verscheidene fabrieken en openbare diensten gestaakt werd, In twee grote fabrieken echter te. Thy-le-Chateau en in de SolvayfaA briek werd verder gewerkt. Te Char leroi en op de beneden Samber werd slechts door 40 t.h. der mijnwerkers gestaakt. Woensdag werd te .Charleroi be toogd tegen de terugkeer van de Ko ning, de op touw gezette stoet door trok in kalmte de stad. Gedeeltelijke stakingen braken Woensdagochtend uit te Gent in eiw; kele constructie-werkplaatsen. Td, Ronse werd een kalme protestbeto ging gehouden. Het mag een gelukkig verschijnsel heten dat eindelijk ter elfder ure ook de zo belangrijke Middenklasse in beweging komt. En het verheu gende in dit verschijnsel is niet al leen dat Middenstanders hun noden gaan beseffen en het inzicht heb ben verworven dat slechts een mach. tige organisatie hen nog kan red den... maar tevens dat deze organi satie thans reeds effectief in uit bouw is. Stilaan zijn zowat vijftig duizend Christelijke Middenstands families in het Vlaamse land gegroe peerd in het N. C. M. V., waarvan 10.000 in West-Vlaanderen. En het verblijdende is wel dit hier dat deze machtige groepering thans bewijs levert doordrongen te zijn van één zelfde geest: Ze weten dat ze wil len Met recht willen ze fiscale gelijk heid. Waar zij een werkelijke gelijke behandeling voor de jiscus eisen... kunnen we niets anders dan deze objectieven goedkeurenMonsei gneur Kerckhofs 1949. Met recht vorderen ze dat de so ciale wetgeving zich zou aanpassen aan de zo heel bijzondere toestand van hun, op familiale leest geschoei de, ondernemingen...», idem. Met recht streven ze een fami liale politiek na, die rekening houdt met hunni werkelijke lasten...ib idem. Het zal niemand verwonderen dat de Middenstanders thans hun eisen klem bijzetten, dat ze geen vrede meer nemen met welgemeende sym pathiebetuigingen, maar meer daden eisen. En deze kordate houding van het N.C.M.V. verheugt ons ten zeer ste en laat ons veel verwachten voor de toekomst. En toch niettemin, wat er ons nog meer verheugt is de brede sociale geest die door de beweging vaart; is de studie en bezinning die hare leiding kenschetst en die zich niet beperkt tot economische betrachtin gen en eisen, al vormen deze laatste ongetwijfeld de meest tastbare en' onmiddellijke voordelen. Wij verheugen er ons over dat men naast deze dringende verwezenlijkin gen ook dat andere niet uit het oog verliest en wij bedoelen hiermede die heerlijke schat van echte mense lijke en zedelijke waarden waaroiw der in de eerste plaats de Christe lijke Vlaamse familiegeest, die kost wat kost moet gevrijwaard en did in het verleden steeds de eer en d$ roem van de Middenklasse uitmaak te en ook thans nog zowel als ln toekomst zijn rol en zijn bestaan zal funderen en verantwoorden. Het is ook niet te verwonderen dat het derde Provinciaal en FAMI LIAAL ZOMERFEEST VAN D0 MIDDENSTAND thans alom de be» langstelling wekt. T'allenkante staan reeds de jeugd afdelingen en de plaatselijke N.C.- M.V.-bonden teweer om met man eri macht naar Izegem op te rukken off Zondag 6 Oogst, te 2 30 uur, in heft kasteel en park De Boschmolens De inrichters van het Zomerfeest zijn gelukkig te kunnen meedelen dat er met grote zorg wordt vooruit gezien om de ouders op elk gebied te ontlasten en hun een hartelijk® vrije feestelijke namiddag te bezor gen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 1