nsraraimuB 22 Stokpeerdje WEES WELKOM SIRE I tfoorci-Koneanen reffen tiun opmars voort Laatste Berichten De Koningskwestie opgelost Donderc'ag namiddag te 14 uur Vee! Engelse toeristen aan enze Kust BOETPROCESSIE Op mijn De socialisten willen Leopold III niet meer als Koning erkennen Daar treedt uw/ Koning aan.. KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE EN OMSTREKEN ONZE 4 UITGAVEN: 46" JAAR. Nr 29. 8 ZATERDAG Bladzijden PRIJS 2 Frank JULI 1950 u II Debatten werden Woensdagnacht te 23 uur gesloten Pe in !C@i*©cs Taejon door Amerikaanse hoofdmacht ontruimd. - Communisten op de Oostkust Generaal Mac Arthur vraagt versterking van U.N.O.- strijdkrachten Pandit Mehroe van Indië stelt vredespoging BUITENLANDS OVERZICHT Zondag 30 Juli te 15.30 uur WIJDVERMAARDE TE VEURNE rSÜSo - ao AUGUSTUS HOOFDBUREEL en REDACTIE: Poperinge - Gasthuisstr. 19. Tel. 9 - Postcheckr. 47.63.60. PLAATSELIJKE BURELEN: Roeselare: J. VERRIEST-DEZEURE St-Alfonsusstr. 12. - Tel. 1523. leper: P. BRAS-DEKLERCK de Stuei'sstraat 4. - Tel. 445. Veurne: M. D'HERT, Noordstraat 14. Nieuwpc.rt: Drukkerij DUMON, Marktstr. Aangesloten bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. HET WEKELIJKS POPERINGE (met randgemeenten). IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem-Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten). ABONNEMENTSPRIJS 1950: België tot Nieuwjaar 48 fr. Belgisch Congo 3,fr. p. week Frankr. Holland 3,fr. p. week Andere landen 3,50 fr. p. week Verantwoordelijke Uitgever: J. Sansen, Gasthuisstraat 13, Poperinge. We zijn op 't einde van de krieken- tijd en van de prijsuitdelingen. De laatste aan de beurt zijn de vak scholen: wel een bewijs dat men daar best tegen warmte en zweet kan. Die krieken- en prijsuidelingentijd is iets bizonders; ik ondervind dat jaar na jaar. Ge moet een paar van die prijsuitdelingen bijgewoond heb ben om op de hoogte te zijn van de... situatie, 't Zijn natuurlijk de moeders die tijd maken om die plechtigheid bij te wonen en nadien het hunne er over te zeggen. Het is eerst en vooral jammer dat er in iedere klas maar een eerste is bij zeldzaamheid zijn er eens twee en 't is misschien wel jam mer soms dat er een eerste moet zijn! Velen zijn geroepen... en toch maar een eerste! Een op ieder ge meente, in ieder klas van alle scholen is er een eerste en moesten al die... eerste van al die scholen in de zelfde klas worden ondergebracht, dan zou er waarachtig nog één eerste en nog een... laatste zijn! Geloof nu maar niet dat ik wil spotten met die prijsuitdelingen, met de diploma's die daar worden uit gereikt onder veel handgeklap. Daar is niets van, maar... 't is mijn oud stokpeerdje, waar naartoe met de jongens en meisjes die de lagere school verlaten? Waar naartoe met vele andere, jongens vooral, die op de middelbare school geen voldoe ning' geven? Goddank dat vele ouders begrijpen dat het dwaas is en gevaarlijk d schoolverlaters onmiddellijk op de fabriek te steken, of ergens als sjou wer of loopjongen te laten dienen. Kunt ge de kinders later geen beurze geld meegeven, zorgt er ten minste voor dat zij 1 ter goed hun brood kunnen verdienen. Handen die goud waard zijn gaan langer mee dan een beurze geld! hoever de... specialisatie het heeft gebracht? 'k Heb nu lang genoeg op mijn eerste stokpeerdje gereden, 'k heb er nog een tweede. Droomt niet te veel van... postjesi Mijn jongen zal dat zwaar werk niet moeten aanpakken. hij zal nooit naar huis komen zwart en bestoven lijk ik, een «col» en «manche"—'», zo zei men vroeger! Dat is nu even eens uit de mode, gelukkig genoeg, maar kale heren zijn nog niet uit de mode. Bij het begin van het ver lof is 't goed er aan te denken. We hebben steno's en dactylo's te over, we kunnen er... uitvoeren, maar we hebben nog altijd een tekort aan gespecialiseerde arbeiders. Ziet ge dat ik op mijn stokpeerdje zit: onze vakscholen! Men heeft ons vrij on derwijs bevochten met talloze mid delbare scholen, die er zo nodig waren als water in onze schoenen; en dan propaganda gevoerd... «dan zijt ge een positie zeker! Wat ging er nog in ons land te vinden zijn dan post jes en postjes-jagers! Gelukkig hebben wij, benevens de nodige middelbare scholen, aan vrije vakscholen gedacht. Niet alleen ge dacht, maar ook... gebouwd! Die bestaan thans, gezaaid over de hele provincie; en vele van die scholen beschikken over een internaat. Hiel en daar kunt ge nog de school in werking zien!... 't Is de eerste maal niet dat ik over onderwijs en vakonderwijs schrijf, vermoedelijk de laatste maal niet. Ouders die begaan zijn met hun kinders, denken aan de toekomst van hun kinderen, die hebben we nodig, en die ouders slaan geen goede raad in de wind, raadplegen meester of priester, profiteren van de burelen voor beroepsoriëntering en weten wat degelijk onderwijs en vakonderwijs weerd is. PE VLAMYNCK. In de oude tijd gingen de ouders de meesters raadplegen. Meester ken de de jongens en de families. Nu lopen vele van de jongens te vroeg naar school in de nabije stad en verdwijnen in de hoop. Het contakt met de verre school en de cnbekende meester is voor de ouders veelal... nul! De meester hield veelal een oogje in 't zeil zelfs onder het ver lof. Zie, dat was inderdaad de goede oude tijd, maar nu bestaat er «mode» niet alleen in de klederdracht, maar ook in 't dragen van het haar en in 't naar school lopen. 'k Zal nog niet spreken over de diplomaties in het toekennen van de «diploma's». Meester vertelde me dat een moeder haar meisje een paar jaar naar de Walen had gestuurd, na het zevende studiejaar. Het kind kwam af met een diploma zo breed als heel de tafel en met alle soort meldingen. Preus kwam moeder bij meester. Nu zou dat meisje wel aan een schoon... postje geraken. Zulk prachtig diploma, groot genoeg om, in een kader, de hele muur te be dekken. Meester zette zijn bril op... diploma van de vierde graad, zei meester... dat geven wij ook maar ons diplcma is vier maal kleiner. Er is, ook nu nog, toekomst voor allen die 't lager onderwijs doorlie pen. Maar 't is gevaarlijk op eigen houtje te willen handelen. Dokters en advokaten en hogeschool-mensen kennen daar meer van dan anderen. Maar deze gewone mensen hebben raad nodig. Ze hebben hun meesters en hun... priesters die wel altijd be reid zijn in die zaak hulp te bieden. Nog wel gehoord van de burelen voor beroepsoriëntering? Vader zou gaarne hebben dat zijn jongen zijn stiel aanleert. Góed, maar is die jon gen daartoe geschikt? Verkeerd is het te denken dat men van ieder jongen een bakker of een smid kan maken. Lach nu maar niet.,. Ieder een kan leren bakken, akkoord! Maar kan die jonge bakker tegen de oven en tegen dat stof? Dat zal men wel zeggen op dat bureel voor beroepsoriëntering. Daar zal men U meedelen dat ge van uw jongen een flinke timmerman kunt maken in piaats van een bakker di geen hitte vermag. Stielen en beroepen zijn er nu bij... honderden: of wist ge niet Woensdag vergaderden de Ver enigde Kamers cm de debatten over die afschaffing van het Regentschap te beëindigen. De eerste spreker is de liberaal Hoste die zijn best doet om toch maar tot een compromis-oplossing te geraken. Zijn stelling komt hier op neer dat er in 1940 van weerszij den fouten gemaakt werden evenals er van beide zijden goede trouw aanwezig was. Volgens spreker kan de toepassing van het Protocol zo als het in April opgevat werd, nog een verzoenende oplossing brengen. Daarna hoort de vergadering een reeks sprekers die anders niet veel hun stem laten horen doch nu ook de gelegenheid te baat nemen. De socialist Sptooy wil de vervelende indruk uitwissen van de woorden van Rolin en andere Waalse Socia listen die met de boeman van de Vlaamse overheersing uitpakten in geval van terugkeer van de Koning en verkondigt thans dat de C.V.P. Vlaanderen wil verfransen. Geen enkel Kamerlid begrijpt echter wat dit met de Koningskwestie te ma ken heeft, Spinoy mengt er zelfs het vrij onderwijs bussen. Heer Lahaye zet nu de redens uit een waarom Koning Leopold III moet terugkeren. Hij wijst erop dat Koning Leopold III de meer derheid behaalde en dat wij naar de grondwettelijkheid terug moeten. De socialist Merlot is gematigd en ver-wijst naar Spaak die straks wel de rest zal zeggen. De communist Dejaoe vreest de dictatuur van het facisme en het internationale kapi talisme, enz... De socialist Van Acker die reeds het zwijgen bewaarde, komt aan het woord om zijn vrees voor een toe komstige burgeroorlog uit te druk ken. Hij schudt met een eenvoudig 't is niet waar al de beschuldigin gen van zijn rug die in betrekking met zijn verraderlijke rol van 1945 tegen hem uitgebracht worden. DE OORLOGSVERKLARING VAN BUSET Eindelijk krijgen de Kamers het grof geschut der Socialisten te ho ren. Buset pakt eerst uit met grove taal; diplomatie en beleefdheid kent de man niet. Hij zegt o.m.: Het bureau van de Socialistische partij erkent Leopold III niet meer DE KRIJGSVERRICHTINGEN De Amerikaanse troepeneenheden, ter beschikking gesteld van de U.N.O. ter hulpverlening van het aangeval lene Zuid-Korea, hebben zich verder moeten beperken tot vertragingsge vechten, nog niet in voldoende sterkte aanwezig zijnde om met sukses weer stand te kunnen bieden. Hun stellingen op de Kuna-rivier hebben zij ook niet kunnen behou den, bezwijkende voor een overmacht en bedreigd met omsingeling inge volge een tankbeweging der Commu nistische legers. Alle bruggen over deze 200 a 300 m. brede rivier werden vooraf opge blazen. Einde vorige week werd door de Noord-Koreanen dan de aanval ingezet op de verdedigingslinie van de Kum. Bij Kongju, ten Noord-; Westen van Taejon, wisten de Noord- Koreaanse infanteristen, gedekt door een trommelvuur van pantserkanon nen en andere artillerie, vaste voet te zetten op de zuidelijke oever van de rivier. Niettegenstaande zware verliezen wisten zij er een bruggen hoofd te vormen dat weldra kon wor den uitgebreid tot een breedte van 23 km. Twee a drie divisies wierpen zij hiervoor in de strijd. Op de achterlinies der Amerikanen werden de communistische guerillas zeer bedrijvig, cn veroorzaakten hen zware moeilijkheden. Nog werd be richt dat deze guerillas verkleed wa ren in Amerikaanse soldaten alsook de eerste Noord-Koreanen die de doortocht over de Kum konden door voeren. Te Zuid-Oosten van Taejon wisten de Noorderlingen op te rukken tot Nosan van waaruit zij een ernstige DE STRIJD IN KOREA Bij het verschijnen van deze kaart zijn de aanduidingen ervan reeds voorbijgestreefd, daar intussen Taejon door de Amerikanen ontruimd werd en de slag aan de Kurn-rivier beslist werd. Verdere gegevens vinden onze lezers verder in Wnaxr.ruartikel. bedreiging vormden voor de spoorlijn welke Fusan met Taejon verbindt en langs welke weg hoofdzakelijk de versterkingen worden aangevoerd. De in deze sector ingezette Noord-Ko- reaanse troepen, vormden de tweede tang om Taejon. Taejon viel weldra in het bereik van de Noord-Koreaanse artillerie en menig granaat werd op de stad af gevuurd. De Amerikaanse hoofdmacht ontruimde Maandag jl. de stad, nog slechts enkele achterhoede-eenheden achterlatend. Nieuwe stellingen wer den bezet ten Noorden en ten Zui den van de stad. Aan de Oostkant landden Ameri kaanse marine-eenheden en veroor zaakten grote ontploffingen waardoor de baan leidend naar Fusan onbruik baar werd. Langs deze sector willen de Communisten namelijk opmarcheren om de haven Fusan, de enige haven welke met goed gevolg door de Ame rikanen kan gebezigd worden, van elke verbinding af te snijden of te gaan bezetten. Tussen de Oostkant en Taejon, strijden Zuid-Koreaanse troepen die naar verluidt dezer laatste dagen suksesvol vinnige weerstand hebben geboden aan oprukkende Noord-Ko reaanse divisies. Vogens de laatste berichten trad tijdelijke kalmte in op het front. De Noord-Koreanen verminderden hun druk over het ganse front van Tae jon en tot deze stad poogden zij nog niet door te dringen. Vermoedelijk hebben de geleden zware verliezen hen genoodzaakt over te gaan tot een hergroepering vooraleer een nieuwe stoot in te zetten. De Ameri kaanse hoofdmacht betrok intussen stellingen ten Zuiden van de stad. Wat het front op de Oostkust be treft werd door de Communisten be weerd dat zij de plaats Jongdok had den veroverd maar dit bericht werd naderhand niet bevestigd. De Amerikaanse en Australische luchtmachtkrachten zetten hunner zijds de actie tegen de Noord-Ko reanen dapper en onverpoosd voort. Troepeneenheden werden bestookt, luchtgevechten geleverd, en bombar dementen met 400 en 500 ton bom men uitgevoerd op de steden als Pyong-yang en Seoel. Volgens Amerikaanse bron werden totnogtoe 100 Noord-Koreaanse tanks vernield, 't zij een vierde van hun effectief. Verder wordt gemeld dat de Noord-Koreanen reeds 8 9.000 man hebben verloren, wijl van Ame rikaanse zijde de verliezen een 500 man zouden bedragen. U.N.O.-VLAGGEN TER BESCHIKKING VAN GENERAAL MAC ARTHUR Op het hoofdkwartier van Generaal Mac Arthur, de aanvoerder van de strijdkrachten, ter beschikking ge steld van de U.N.O. ter bestrijding van de Noord-Koreanen, zijn nu ook U.N.O.-vlaggen toegekomen, oun. het U.N.O.-vaandel van wijlen Graaf Bernadotte in Palestina. 1.200 TERECHTSTELLINGEN Door de Chef van de Zuid-Ko reaanse politie werd medegedeeld dat reeds 1.200 Communisten welke ge vaarlijk bleken te zijn voor de Zuid- Koreaanse Republiek, gearresteerd en geëxecuteerd werden, dit sedert het begin van de oorlog. PRESIDENT TRUMAN VERZEKERT DAT NOORD-KOREANEN TOT DE 38e BREEDTEGRAAD ZULLEN WORDEN TERUGGESLAGEN Tijdens een persconferentie werd door President Truman verklaard dat de U.S.A. nooit zuilen verslagen wor den, dat de Amerikanen in elk geval een bruggenhoofd in Korea zullen blijven behouden van waaruit de aanvaller dan uiteindelijk zal worden teruggeslagen tot de 38e breedte graad en dat dan, al naar gelang de noodwendigheden van het ogenblik, de beslissing zal getroffen worden de veldtocht in Korea al dan niet voort te zetten. LIE VRAAGT DRINGENDE HULP VOOR MAC ARTHUR Trygve Lie, de secretaris-generaal der U.N.O., heeft een dringend be roep gedaan op de leden die de resolutie van de Veiligheidsraad voor hulp aan Korea gesteund hebben, om legereenheden en andere hulp voor Zuid-Korea beschikbaar te stel len. Op een persconferentie vertelde hij, dat het U.N.O.-Hoofdkwartier van Mac Arthur aanvullende doeltreffen de hulp dringend nodig had, hoofdza kelijk landstrijdkrachten. WALLACE KEURT U.N.O.-ACTIE GOED Henry Wallace, de voormalige vice- president van de Verenigde Staten, die bekend staat voor zijn Sovjet- gezinde opvattingen, waaraan hij onlangs nog uiting gaf, heeft rich gisteren een aanhanger verklaard van de houding der U.N.O. en Ame rika in het conflict in Korea. WORDT AZIATISCH BEVRIJDINGSLEGER GEVORMD? Naar zekere geruchten zou Mao- Tse-Toeng, de Communistische Chi nese leider bij rijn laatste bezoek aan Moskou op 4 Juni jl. benoemd rijn geworden tot opperbevelhebber van het Aziatisch bevrijdingsleger. Dit le ger zou tot taak hebben gans Zuid- Oost Azië te bevrijden, namelijk Ko rea, Indochina, Formosa en Hainan. Voor elk dezer sectoren zou tevens een bevelhebber rijn aangeduid. Anderzijds werd het gerucht ver spreid als zouden geregelde Rood- Chinese divisies op weg rijn naar Noord-Korea wijl Sovjet-divisies zou den opgesteld rijn in Mandchourije. BEMIDDELINGSPOGING VAN PANDIT NEIIROE STALIN ZOU VREDELIEVENDE OPLOSSING GOEDKEUREN U.S.A. EISEN TERUGTREKKING DER NOORD-KOREAANSE TROEPEN OP 38° BREEDTEGRAAD Vorige week kon reeds worden ge meld dat door de hr Kelly, Brits ambassadeur te Moskou, zekere voor stellen werden gedaan aan de heer Gromyko om tot een stopzetten van de vijandelijkheden in Korea te ge raken. Deze stap had drukke beraad slaging onder de Westerse diploma ten te Moskou tot gevolg. Pandit Nehroe, zijnerzijds heeft nu zo aan Maarschalk Stalin als aan de hr Acheson. U.S.A.-Minister van Buitenlandse Zaken, een persoonlijke boodschap doen overhandigen, inhou dende een bemiddelingspoging in de Koreaanse oorlog. De Pandit Nehroe was tevens in directe verbinding met de Britse premier, hr Attlee. De inhoud van die boodschap werd niet bekend gemaakt maar algemeen werd aangenomen dat Pandit Nehroe zou hebben voorgesteld Communis tisch China in de U.N.O. op te nemen, dat de U.S.S.R. opnieuw aan de werkzaamheden van de U.N.O. deel nemen zou en bemiddelend zou op treden om een einde te stellen aan de oorlog in Korea. Nog zou hij beide partijen hebben verzocht maatrege len te nemen om te verhinderen dat het Koreaanse conflict een algemene ontbranding tot gevolg hebben zou. Maarschalk Staiin liet reeds rijn antwoord aan Pandit Nehroe gewor den. Naar gemeld werd zou dit ant woord luiden als volgt: Zie vervolg hiernevens SflF* als Koning der Belgen. Het weigert hem elke politieke collaboratie. Het zal een oppositie voeren totdat Leo pold van de troon afstand doet en de verzoening mogelijk wordt rond een vorst die zijn grondwettelijke plichten indachtig is en het morele pact met de natie naleeft. Indien de Koning bij zijn terug keer raadplegingen begint, vervolgt dhr Buset, zullen de Socialisten wei geren hem te ontmoeten. De digni tarissen zullen hun titels neerleg gen... Nooit zal één socialist een por tefeuille van Leopold aanvaarden. De laatste redenaar in dit histo risch debat is de socialist Spaak. Niettegenstaande het nacht wordt en de vermoeienis op de aanwezigen begint te drukken, weet de redenaar Spaak voor- en tegenstanders toch te boeien door zijn welsprekendheid. Zijn rede is echter een herhaling van hetgeen hij zegde bij gelegen heid van de bespreking over de wet op de volksraadpleging. Hij herhaalt gans rijn vroegere spitsvondige argu mentatie waarin het ten slotte enkel gaat om zijn eigen persoon en de leden der regering van Londen wit te wassen. Zo eindigt om 23 uur dit historisch debat. De C.VP. heeft zich streng aan het ordewoord gehouden en de oppositie laten praten. Donderd^J0Jjö^@.44 «ff-ygfr de Verenigde Kamers op-1 ineuw om tot goedkeuring over te: gaan van het decreet waarbij het Regentschap afgeschaft wordt en Z. M. Koning Leopold III in zijn prerogatieven hersteld wordt. Ons huidig nummer komt echter Donderdagmiddag van de pers, zodat wanneer onze lezers dit blad in han den krijgen, ons land bijna zeker reeds tot de wettelijkheid terugge keerd zal zijn. LEVE DE KONING! De beslissing van Sir Stafford Crips, vanaf 17 Juli elke beperking op het aantal Britse toeristen naar België op te heffen, werpt reeds vruchten af. Sedert Zaterdag wemelt het reeds van Engelse toeristen aan de kust, zodat er goede hoop bestaat dat het seizoen dit jaar nog geen zulke grote tegenvaller zal worden zoals men verwacht had. De waren huizen aan de kust doen goede za ken daar vele Engelsen werkelijk verbaasd staan over de overvloed van koopwaar en weeldeartikelen, die de uitstalramen bieden. Ook de Fran sen laten zich niet onbetuigd en tij dens de laatste dagen werden in alle badplaatsen talrijke Franse personen auto's en cars opgemerkt. Te Deum zingt Uw Westergouw, Uw Lei- en Houtland, Duin en Moeren; Zij bleven stug hun Koning trouw, Uw vlassers, wevers, vissers, boeren. ,(P. Meersseman.) Be Verenigde Kamers in gemeen schappelijke zitting vergaderd zullen dan eindelijk de hypotheek lichten die sedert vijf jaar op ons land drukt. Omwille van de Nationale Feest dag moet ons blad reeds Woensdag en Donderdag gedrukt worden, zodat wij de gebeurtenissen, die zich thans in snel tempo afspelen, niet meer op de voet kunnen volgen. Wanneer de lezers deze uitgave in handen krij gen zal een duister hoofdstuk onzer geschiedenis vermoedelijk tot het verleden behoren, want volgens de verwachtingen wordt Donderdag het decreet goedgekeurd toaarbij de on mogelijkheid te regeren door 's vij- ands toedoenniet meer bestaat. De machtsgreep, die door een ver metele schending van de Belgische Grondwet doorgevoerd werd op 19 Juli 1945, bij een wet waarvoor het nageslacht ons met de vinger zal KOREA en BALKAN DE BEMIDDELING VAN PANDIT NEHRU I kingen die te Moskou door Kelly en Gromyko worden gevoerd, dit Zijn ze juist, dan geloven wij dat dynamische neutraliteit» die Zoals wij hier voor een paar we-1 land zich gekozen heeft in de con- I ze nochtans weinig kans hebben op -1flicten tussen de twee grote blokken. slagen. Amerika is inderdaad niet Tot nu toe was hen dat goed ge- ken lieten voorzien, heeft de eerste minister van Indië, Pandit Nehru, een poging gedaan om door onder handelingen een einde te stellen aan de oorlog in Korea. De Indische diplomaten brachten een bezoek én aan Stalin én aan Dean Acheson. Op dit ogenblik wordt bericht dat Stalin die bemid delingspoging gunstig zou ontvangen hebben en ook dat liet antwoord van Stalin reeds ter kennis zou zijn ge bracht van de Amerikaanse autori teiten. Die dubbele demarche van Indië ligt wel degelijk in de lijn van de Uw vredesinitiatief is mij uiterst sympathiek. Ik deel uw standpunt, waar u het nodig acht, dat een vredelievende oplossing van de Ko reaanse kwestie, door toedoen van de Veiligheidsraad, met de medewer king van de vijf grote mogendheden, dient gezocht te worden. Ik denk dat het voor een spoedige oplossing van de kwestie nodig is de vertegen woordiger van het Koreaanse volk te horen Het antwoord van Washington is nog niet gekend. Men is er in ieder geval niet geneigd een koopje te sluiten. De minimumvoorwaarde der U.S.A. zou namelijk zijn het stop zetten van de vijandelijkheden in Korea maar tevens de terugtrekking der Noord-Koreaanse troepen achter de 38" breedtegraad. Anderzijds heeft een woordvoerder van het Staatsdepartement verklaard, dat de oplossing in de schoot van de U.N.O. dient bereikt te worden en niet door rechtstreekse besprekin gen met Moskou kan tot stand ko men. Groot-Brittanje zou de U.S.A.- stelling rijn bijgetreden. Te Moskou werd anderzijds de Britse ambassadeur op Dinsdag jl. ontboden door de Hr Gromyko. lukt, en aan beide kanten werden waarborgen gegeven, aangezien In dië enerzijds lid bleef van de com monwealth, maar anderzijds voor stander is van de opneming van Rood China in de U.N.O. Pandit Nehru zou ongetivijfeld graag zien dat zijn bemiddeling vruchten zou opleveren. Al ziet men moeilijk in dat de Noord-Koreanen de arbitrage zouden aanvaatden van een staatshoofd dat voortdurend voor fascisten knecht der impe rialisten» versleten wordt in de ge hele pers der progressistische sta ten. Men heeft trouwens de indruk dat een kloof ontstaat tussen de In dische openbare mening en de lei dende kringen, wier geestesvorming Westers is en waarvan de belangen verknocht zijn met het Westers eco nomisch stelsel. Vandaar ook dat er iets vals is in de neutraliteit van Indië en dat dit land zich meestal Westers gedraagt, of zijn houding afstemt op die van Engeland. Zo is het uit te leggen dat Indië en Pakistan de Veiligheidsraad heb ben gevolgd bij de moties van 25 en 27 Juni. Practisch neemt men dan ook veel al aan dat de Pandit Nehru zijn land in de Westerse sfeer heeft in geschakeld. En dat is in zekere zin een moeilijkheid. Vooral omdat men ook in Oost-Azië die indruk krijgt en dat Pandit Nehru aldus zijn aureool verliest van kampioen van het Aziatisch nationalisme. Dat maakt natuurlijk zijn positie als bemiddelaar minder sterk, aan gezien zijn moreel gezag in de on eindige gebieden van het Verre Oos ten niet meer zo onbetwist is. Om die redenen dus vragen wij ons af of de demarche van de Pan dit Nehru wel enig succes zou kun nen hébben. Maar er is nog meer. Volgens berichten van persagent schappen, zou Pandit Nehru iti de grond een koopje voorgesteld heb ben: toelating van communistisch China in de U.N.O. tegen stopzetten der vijandelijkheden in Korea. Daar mee gepaard gaande: een persoon lijk onderhoud Stalin-Truman. Indien die berichten juist zijn, dan zou de bemiddelingspoging van Pandit Nehru veel gelijkenis ver tonen met de Brits-Russische bespre- van plan met Stalin een koehandel te drijven. (Zie vervolg 2* blad).komst te leiden. aanwijzen, zal wellicht tot het ver leden behoren en door een terugkeer naar de grondwettelijkheid te niet gedaan zijn. Van iedere toren jubelt een klok- kenstem over het land om de Vorst te verwelkomen die tien jaar lang beroofd wérd van zijn vrijheid. Op zijn schouders drukt de last van vijf jaren krijgsgevangenschap onder het juk van de vijand en vijf jaren ver banning door toedoen van enkele zij ner opstandige onderdanen. Terwijl de eerlijke mensen <w ons land jubelen om deze triomf der rechtvaardigheid, stoken de socialis ten, die nooit hun republikeinse opi nie verloochenden, met verbetenheid voort aan het vuur van wanorde en opstand. Zeker, men kan slechts eerbied ge- voélen voor onze edelmoedige Vorst die in een breed gebaar van vergif fenis al de smaad wil vergeten die Hem sedert vijf jaar werd aange daan, het land venvacht echter ook dat de Vorst met vaste hand regere, hierin bijgestaan dooi al diegenen die met orde en wettelijkheid begaan zijn. Tien jaar lang heeft de Vorst het hoofd hooggehouden en liet zich nooit verleiden aan zijn plichten te verzaken. Thans wordt Z. M. Koning Leopold III in zijn hoogheidsrechten hersteld en neemt de Vorst opnieuw het bewind in handen. Moge zijn hand vastzijn hart edelmoecen zijn geest hélder zijn om ons land naar een schone toe

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 1