12 Liefste Lieve Vrouw Vlaanderen van 3' Familiaal Zomerfeest Onze Middenstandskinderen in het Vacantieoord Alt. Van Goillie te De Panne ra* ifl De Machtsopdracht wordt na kort doch vinnig debat in de Kamer goedgekeurd met 165 stemmen tegen 27 en 7 onthoudingen Alle Vlamingen gaan naar de 23* Ijzerbedevaart op Zondag 20 Oogst Be Middenstand van West-Vfaanderen vierde iet luister zijn in het kasteelOe Bosmolenste Izeg» Scherpe aanklacht van deC.V.P. tegen socialistisch straatgeweld KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE EN OMSTREKEN AUGUSTUS LIGT GRACE-BERLEUR ACHTER HET IJZEREN GORDIJN??? BUITENLANDS OVERZICHT Zaterdag 19 Zondag 20 Oogst Meer dan 7.000 begeesterde aanwezigen genoten van een onvergetelijk feest >m m Vlaanderen herbouwt zijn Toren HOOFDBUREEL en REDACTIE: Poperinge - Gasthuisstr. 19, Tel. 9 - Postcheckr. 47.63.60. PLAATSELIJKE BURELEN: Roeselare: J. VERRIEST-DEZEURE St-Alfonsusstr. 12. Tel. 1523 leper: P BRAS-DEKLERCK de Stuersstraat 4. - Tel. 445 Veurne: M. D'HERT, Noordstraat 14, Nieuwp t: Drukkerij DUMON, Marktstr. Aangesloten bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. HET WEKELIJKS ONZE 4 UITGAVEN: POPERINGE (met randgemeenten). IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem-Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten). HEiaPEBmUB 46" JAAR. Nr 32. 8 ZATERDAG Bladzijden PRIJS 2 Frank 1950 ABONNEMENTSPRIJS 1950; België tot Nieuwjaar 42 fr. Belgisch Congo 3,fr. p. week Frankr, -f Holland 3,fr. p. week Andere landen 3,50 fr. p. week Verantwoordelijke Uitgever: J. Sansen, Gasthuisstraat 19, Poperinge. E* 15 Augustus Moeders Hoogdag! Dj dag waarop dat goedeMoederke voor goed haar Kind terugvond, dat zij voor ons had afgestaan! Waar op zij. die ach elf dienstmaagd had genoml tot Koningin werd ge kroond. Koningin van hemel en aarde. Degroet zijt gij, o Koningin, o Ma-ia! Dat Koningschap vieren we Dins dag, in de kerk, thuis en op straat. Ook thuis waar Moeders beeld mid den bloemen wordt gezet: op straat, waar in stad en te lande aan de hoek van de straat, aan de gevel van een hoeve, aan de Maria-kapellekes haar beeld is versierd. Over straat, waar O. L. Heer zelf meêdoet in die verering, de processie uitgaat; de Heer rondgedragen wordt en zegent om Moeders wille. Koningin--dag! Vast op haar troon, de enige die niet kan omge worpen worden noch gedynamiteerd, Koningin niet in de tijd maar in de eeuwigheid! We denken aan die hoge Vorstin, we vereren die Vorstin hoog verheven! Moeders dag! Is er wel iets waarvan wij zo innig overtuigd zijn, zo zeker zijn? 't Zit in ons onverwoestbaar vast dat die Koningin ons... Moederke is. Thuis hebben we het beeld van Christus- Kening-, maar schaars zijn de hui zen te vinden waar we 't beeld vin den van Maria-Koningin. Zo dood- geren zien we 't beeld van die Moe der met het Kindje op de arm, van de Lieve Vrouw van Lourdes, van de Lieve Vrouw van Fatirna... liefst nog de simpele Lieve Vrouw met het kind op de arm. Dat spreekt ons van e M eder, van onzeMoeder, die zoveel last kan hebben met ons en toch haar kinders zo zielsgeren bemint. Waren wij niet een weini.0 te stout moedig, te voortvarend als wij die Moeder zo wat voor ons opeisten: Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen! Och neen. we wilden die Moeder niet... annexeren, maai- met het hert op de hand, eerlijk en rechtzinnig getuigenis afleggen van de grote ge negenheid, van het kinderlijk ver trouwen van o onsvolk. Noemde men vroeger onze streek niet: «Maria's Vlaanderen»? Met zijn al oude Maria-beelden, zijn Maria- kerken, zijn bedevaartoorden, zijn talloze Maria-kapellekes. Was het dan te verwonderen dat hst' volk aan Moeder die nieuwe titel dierf geven; O. L. Vrouw van Vlaanderen! Klinkt dat niet als een eenvoudige maar gemeend-echte toewijding? O. L. Vrouw van Vlaanderen! Noemt ge dan O. L. Vrouw van Groeninge, O. L. Vrouw van Thuyné, O. L. Vr. van St Jan te Poperinge, O. L. Vrouw van de Potterie te Brug- g« dan denkt ge noodzakelijk aan de zwarte, bange dagen van strijd; waar ons volle Moeders hulp en be scherming inriep en bekwam. Hoe din zijn we nog aangedaan, de mannen van de IJzer nog het meest, wanneer we op 'n oude postkaart O. L. Vrouw van de IJzer kuinnen bekijken. Hij kende zijn jongens tot in het diepst van zijn ziel, onze grote Joe English, als hij daar Moe derke tekende die onder haar man tel twee «piotten» veilig beschermt. O. L. Vrouw van Vlaanderen! Moeder, we zullen u vieren, ver eren, diep vereren Dinsdag. Meer en beter dan ooit, want we hebben u nodig, broodnodig. We kunnen uw hulp niet missen. '-■'"uw gevaar, afschuwelijk gevaar bedreigt Vlaanderen. Een nieuw ge vaar dat een oud gevaar is: VER SCHEURDHEID. We zijn zo eigenzinnig, we kun nen zo opstandig zijn, zo nukkig, al houden we allen even zeer van u, onze Moeder. Hoe is het mogelijk dat kinders van hetzelfde huis zo moei lijk onder elkander kunnen over eenkomen, dan vooral wanneer de dagen zwart zijn en ons bang moe ten ma'--n. Zit ons dat waarlijk in het Uoed? Ons volk kreeg een slag in 't ge zicht. Ons volk werd eens te meer ver nederd. Ons volk werd gesmaad. Het werd gesmaad in zijn diepste overtuiging, in zijn liefde tot die Vorst die ons volk lief had. Maar we gevoelden, o zo diep, dat men met de Vorst ook ons volk, ons Vlamingen wilde treffen en... getrof fen heeft. Nog zijn -s de minderweerdigen in ons land en we worden beschul digd van «Imperialisme». Wij, die nog steeds de verdrukking gevoelen, zijn de verdrukkers geworden! En... zijn we wakker geschud? Van Noord tot Zuid horen we stem men opgaan: Verzet! Vlaanderen moet weerbaar worden. Het moet, maar 't moet één leger worden. Zonder eenheid gaan we ten onder. En we gevoelen het... de ver scheurdheid hangt in de lucht. Zo- velen achten zich leiders, zovelen zullen weer kleine groepjes vormen die de weerbaarheid schaden. Moeder, zo was het ook wel vroe ger; moet uw volk weer verdeeld de strijd aanbinden om zijn heiligste recht, om zijn taal, om zijn scholen, om alles wat hem dierbaar is in 't Vlaams gezin? Moeder, wanneer we tot u komen, Dinsdag, in groter getal tot u komen omdat de nood in 't land komt weze ons eerste vraag, tot u gericht, dat wij, die alle uw kinderen zijn, één zouden mogen worden. Spreid, o Moeder, op Zondag 20 Oogst, bij de puinen van de IJzertoren uw man tel over al uw kinderen, geef dat er niemar uw mantel ontvluchte, maa-- onder uw bescherming blijve, opdat wij allen, onverdeeld, onver- scheurd, saam de heilige strijd aan binden voor alles wat Rechtis. Moeder, zou uw grote dat de dag- niet kunnen worden van de grote verzoening? Te dag waarop al uw kinderen in Vlaanderen begrijpen dat echte saamhorigheid ons dwingt, in bange dagen, hetzelfde te willen, met dezelfde middelen, met dezelfde vastberadenheid en beslistheid! Dan eerst is 't mogelijk dat het éne Vlaanderen niet... verga. O. L. Vrouw van Vlaanderen, gij de liefste Lieve Vrouw, spreid uw moedermantel over al uw kinderen. Behoed ze voor de ramp der ver scheurdheid. pé VLAMYNCK. Uit een zeer objectieve en nuchtere uiteenzetting door Mgr Car dijn afgelegd tijdens een ver gadering van het Hoofdbestuur van het Algemeen Chr. Wer- kersverbond putten wij volgen de bijzonderheden over de be grafenis der slachtoffers te Gra- ce-Berleur: He familieleden van twee der slachtoffers eisten een kerkelij ke begrafenis in overeenstem ming met hun katholieke over tuiging. De socialistische bon zen hebben daar anders over beslist en gaven bevel dat de doden in de namiddag burger lijk zouden begraven voorden. Dat zijn de nuchtere feiten die voldoende bewijzen hoever de socialisten het reeds ge bracht hebben met hun Balkan methoden. Wat zegde Spaak ook weer over verdraagzaam heid en christelijke beschaving? De rode verdraagzaamheid be perkte zich echter niet hierbij en aan de deur van verschillen de kerken, hingen de rode op roerlingen plakkaten uit waar in verbod werd uitgevaardigd, nog Mis te lezen en de kerk te betreden. Zou men werkelijk niet denken dat het ijzeren gor dijn daar ergens aan de Maas neergelaten werd? Doch dit alles krijgt nog een staartje. Mgr Cardijn heeft op dracht gegeven van dit alles een stevige documentatie aan te leggen ten einde de U.N.O. en de U.N.E.S.C.O. in te lichten op welke wijze Spaak en zijn trawanten in ons land de voor- en de meelopers zijn van de Kominform. Verwijten en tegen Recht Wapens Wet en Zie MOORSLEDE uitgebreide berichtgeving ons 5° blad. op Het was de derde uitgave van een Familiaal Zomerfeest voor de Middenstand dat wij op de onvergetelijke Zondag 6 Augustus meegemaakt hebben. Het park van het kasteel De Bosmolens heeft zeer eerbiedwaardige afmetingen en is als geknipt voor der gelijke massale samenkomsten doch niemand had durven verwach ten dat de opkomst zo groot zou zijn. Het prachtig weder zal er beslist wel het zijne toe bijgedragen hebben om het volk aan te lokken. Daar was echter, huiten deze massale opkomst, nog een ander verschijnsel en dat stellig de leiders naar het hart gegaan is, na melijk de geestdrift van de middenstanders toen hun proost Z. E. H. Fruytier het woord tot hen richtte. Was het een veer die lossprong en plots haar vrijheid terugkreeg? Als een zonnebrand sloeg de geestdrift hoog op toen de proost hen, de middenstanders, opriep om de gezonde krachten van ons volk te bundelen om ons volk weer te maken tot een groot volk zoals onze vaderen het weleer groot maakten. Toen dreunde als antwoord op deze wekroep de Vlaamse Leeuw, spontaan door de aanwezigen aangeheven, over de golvende boomkruinen van het park. De middenstand vond zich zeiven terug. DE BOSMOLENS Voor de jonge benenwerd het een plezr-te zondagwan deling, die namiddag van de 6 Oogst, want het prachtig kasteel met uitgestrekt park eio-o- "-m, li -ar een boog scheut van Izegem, wel te verstaan dat men voor een afwijking van een luff uurke zijn ogen moet toedoen. De nadruk werd bij dit feest ge le- e- zijn familiaal karakter en omdat de inrichters wisten dat een middenstander ook gezonde en le- v-a kinderen heeft, waren alle schikkingen getroffen om dit lus tig volkje in een afzonderlijke kin dertuin onder te bTengen waar de gro'e mensen hen rustig aan hun spel lieten... en omgekeerd. De plaatsruimte was wel die van een voornaam kasteel doch de stemming was er van thuis Te 4 uur greep in de zaal van het kasteel een receptie plaats van de ove- -eden. De Heer Deorae, Minis ter van Wederopbouw was op dit feest verwacht doch had wegens on voorziene omstandigheden belet ge geven. In de ruime ontvangstzaal bemerken wij Z. E. H. Vicaris-Generaal Quaege- beur, Vertegenwoordiger van Z. Exc, Mgr. Lamiroy, Bisschop van Brugge; Z. E. H. Colpaert, Nationaal Proost van het N.C.M.V.; Z. E. H. Fruytier, Pro vinciaal Proost; Z. E. H. Kindt, Alge meen hulpproost der K.A.; Z. E. H. Louwaege, "Principaal aan het College te Izegem; Z. E. H. Vandeputte, Pas toor der parochie Bosmolens; Z. E. H. Vlerstraete, Bestuurder der Vakschool (Zie vervolg 2" blad) IN KOREA; WAPENS Het gaat slecht in Korea, ook al geven de laatste berichten een spran keitje hoop dat Poesan geen Duin kerken zal worden voor de U.N.O.- troepen die er vechten tegen het communistisch imperialisme. Militair gezien is het echter nog te vroeg om te kunnen hopen dat het gisteren ingezette offensief zal kunnen voortduren, en wel omdat wij hier staan voor verschillende on bekenden, o.m. in welk rhythme worden er nu wapens en troepen te Poesan ontscheept en anderzijds in welk rhythme wordt Noord-Korea door Rusland of Rood China be voorraad in gevechtsmateriaal, en: wil Rusland er absoluut een over winning behalen of is het gebeurlijk bereid de Noord-Koreanen te laten vallen zoals het destijds de Griekse rebellen liet vallen? Die laatste onbekende factor is vooral van belang. Indien Rusland daar inderdaad wil en wil de slag thuis halendan zijn wij overtuigd dat het dit kan en dan wordt dat een nederlaag voor de U.N.O. en voor Amerika in het bizonder. Een nederlaag, louter militair ge sproken natuurlijk, want wij we zen hier reeds op 'n paar weken geleden indien het Kremlin er op gespeculeerd had de Amerikaanse publieke opinie te verdelen of een defaitisme te doen ontstaan dat voor gevolg zou hebben tracht het toch op een koopje te gooien met de Rusdan hebben zij zich deer lijk vergist. Uit bladen, zowel als uit persoon lijke brieven, blijkt inderdaad dat de Amerikaanse publieke opinie er terdege rekening mee houdt dat de U.N.O.-troepen volledig uit Korea zouden kunnen verjaagd worden. Maar toch is er geen spoor van wan hoop of defaitisme te ontdekken. In tegendeel: men is verbeten beslist door te bijten tot het einde, weten- de dat de eindzege de hunne zal zijn en dat recht en wet uiteindelijk zul len triomferen. Wat een afstand denken wij eens even na tussen dit kordaat terugslaan in Korea en het sturen van scherpe nota's aan de Balkan regeringen wegens het overtreden van de clausulen van de wapenstil standsverdragen. En van waar komt dat verschil Heel eenvoudig hierdoor: twee jaar geleden viaren de States nog on machtig en onbekwaam om geweld met geweld te beantwoorden. Ze hadden zich, c ider Roosevelt, laten wijsmaken dat nu voortaan ook in het internationaal leven recht en wet zouden gelden in plaats van moord en geweld. En ze ontwapen den. Maar de Sovjets bezorgden hen een hard ontwaken. Ze stonden echter machteloos en niet in staat terug te slaan. Met de blokkade van Berlijn lieten zij zich echter niet meer uit hun lood slaan en ze wonnen het pleit. Nu vechten zij. En ze zullen winnen. Misschien niet onmiddellijk. Maar zeker uit eindelijk. En dan zullen recht en wet heersen. IN DE VEILIGHEIDSRAAD: VERWIJTEN Het feit is u al bekend: Rusland heeft zijn sabotage van de Veilig heidsraad en de U.N.O. bij wijze van afwezigheid stopgezet om tot een andere vorm van sabotage over te gaan. Het was Ruslands beurt voorzitter te spelen in de Veiligheidsraad. En Malik is er op af getrokken. En se dertdien gebeurt er daar niets meer. Het werk werd stopgezet om de le den onledig te houden met scheid- litanieën over het oorlogszuchtige Amerika. Sedert 13 Januari waren de Sov jets weg en het ging goed: er kon officieel beslist worden dat de U.N.O. zou tussenkomen om de Zuid-K or ea- nen tegen hun rode Noorderbroeders te steunen. Nu lean er zelfs geen normale dagorde meer afgehandeld worden, want sedert twee weken werd nog geen woord gezegd over de Amerikaanse klacht tegen de Noord-Koreanen, wat als eerste punt op de dagorde staat. Malik houdt de goeie gemeente De Koning kwam terug met de boodschap van 15 April en met de belofte de breedst mogelijke raad plegingen te houden om te zien op welke manier een eensgezindheid rond de troon kon worden hersteld. Dat was de icijze, de grootmoedige, de democratische oplossing. Maar de heren van de B.S.P. met hun slipdragers de liberalen (uitzon dering gemaakt voor dhr Lahaye), namen daar geen vrede mede. Zij verlangden geen concorde natio nale zij wilden slechts hun min derheidsoplossing opdringen. De «actiecomité's» werden gesticht en het kwam tot op de vooravond van een echte en tot in de puntjes voorbereidde revolutie. Om bloedver gieten in eigen land e?i wilde ter reur te voorkomen capituleerde de Koning. En de C.V.P. legde er zich bij neer. Dat heeft in ons volksgemoed een geweldige desillusie, een wrangheid en een wrok doen ontstaan die nog lang in ons openbaar leven zal na werken en waarvan de gevolgen thans nog niet tenvolle kunnen overzien worden. O het ergste voor onze mensen is nog niet dat de Koning zijn mach ten overdraagt aan de Kroonprins en dat hij na een zekere tijd defini tief troonsafstand zou doen. Ieder een had begrepen dat dit toch zou gebeuren en dat het reeds besloten was in zijn boodschap van 15 April jongstleden. Wat ons razend maakt, dat is, dat dit alles niet kon gebeuren in orde en wettelijkheid maar onder het bru_ tale geweld van de straat. En wat ons onrustig maakt, dat is, dat wat vandaag gebeurde ook morgen weer kan voorvallendus dat het gedaan is met de echte democratie waarin de meerderheid de wet stelt, en dat ■we vervallen zijn in een systeem van volksdemocratie waar de minderheid met de mitraillette regeert. Welnu tegenover die toestand ivïl ik U eens nuchter mijn gedacht zeg gen. Wij staan thans, op het binnen lands plan, in een zelfde toestand als Daladier en Chamberlain gestaan hebben te Muhchen in 1938 en als de Verenigde Staten tegenover de vele aanrandingen en verkrachtin gen. £an wet en mensenrecht sedert 'het einde van de oorlog. Zij allen hadden geloofd in de in ternationale accoorden en wetten, maar ze moesten ondervinden dat er bandieten ivaren die alleen de taal der wapens kenden. En zij moesten het verdragen... OMDAT ZE NIET GEREED WAREN. Omdat ze niet bekwaam waren in dezelfde barba- rentaal te antwoorden. En zo moes ten zij met de dood in het hart het accoord van Munchen aan vaarden en sedert 1945 ontelbare communistische machtsgrepen laten gebeuren. Denkt U nu werkelijk dat ze niet liever onmiddellijk hadden toegesla gen? Dat lijdt niet de minste twij fel. Maar ze konden niet. En nu kan men honderd keren zeggen dat ze schuldig waren omdat ze niet gereed waren, dat ze lichtzinnig en onvoor uitziende geweest waren; en het kan allemaal waar en gegrond zijn, maar het feit was onbetwistbaar: zij wa ren niet gereed. En wat hebben ze toen gedaan? Ze hebben tot de barbaren gezegd: goed, wij slikken het. Maar in zich zelf hebben zij gezegd: nu moeten wij onmiddellijk aan het werk gaan om bij de eerste keer dat het de in ternationale straat nog zou believen het buskruit te laten spreken, met buskruit te kunnen antwoorden. En het is gebeurt: Hitier dacht Polen ook nog ongestraft te kunnen aanranden, maar hij is er aan ten gronde gegaan. De communisten dachten nu ook nog Korea onge straft te kunnen veroveren, maar zij krijgen een antwoord in hun eigen taal. En als ze morgen denken de wereld te kunnen veroveren, dan zul len ze er ook aan kapot gaan. Welnu op ons eigen terrein Is het zelfde gebeurd. Wij leefden allen in de illusie dat onze socialisten beschaafde mensen en democraten waren en het is ge bleken dat zij barbaren en fascisten zijn. Graag hadden wij onmiddellijk in hun eigen taal geantwoord. Maar ook wij waren niet gereed. En nu kan men ook hier, Jan en Klaai beschuldigingen en verwijten naar het hoofd gooien omdat zij het niet voorzien hadden en zich niet voorbereid hebben. Maar aan het brutale feit is niets te veranderen: wij waren niet gereed, de democra tie was niet gereed. Wal wij dan ook nu moeten doen is niet klagen en jeremiëreri, maar ook de dure eed zweren: wij maken ons gereed en het zal geen tweede maal gebeuren. Wij zijn verslagen op de straat, maar we zijn niet politiek verslagen. En vanaf vandaag wenden wij die politieke macht aan binnen het parlement en er buiten om mor gen ook de straat baas te zijn als de socialistische pseudo-democraten het nog ooit in hun kop zouden ha len een nieuwe mars op Brusselte organiseren. Opdat we dit echter zouden kun nen, moet iedereen het hoofd koel houden en moeten wij, in plaats van nu defaitistisch uit een te vallen, nauwer aaneensluiten. De democratie heeft in België een slag verloren. Maar zij zal de oor log winnen als wij allen het willen. 9-8-50 V. WESTERLINCK Met veel tegemoetkomingen vanwege de openbare instanties heeft men onze middenstanders In ons land niet verwend. Dat is een waarheid die door niemand zal betwist worden. Help u zelf was dan ook het leidmotief dat als een vaste draad de jaren aan elkaar snoerde die tijdens de twee laatste decennia de opgang van de middenstand kenmerkten. De parlementaire zetels immers, die bezet werden door mensen die de middenstand door dik en door dun verdedigden, waren te dun gezaaid om aan hoger hand gewicht in de schaal te werpen ten voordele van hen die men betitelde als het gezonde hart der samenleving. Goddank heeft dat gezonde hart al tijd voort zijn bloed met zinderende slag door de samenleving ge dreven. Al dreigden er wel eens stremmingen van allen aard, de middenstand bleef steeds zichzelf behelpen. Die gedachten bestormden ons toen we het Vacantieoord Al- fons Van Coillie te De Panne bezochten. Niet alleen zweefde de naam van deze grote voorman als een eerbiedige en ontzagwekkende herinnering op de lippen van allen die we daar ontmoetten, van zijn medekampers die reeds vergrijsden in de zware kamp, doch ook zijn schaduw scheen er als beschermende engel rond te zweven door de klare gangen en stemmige lokalen waar de kinderen van zijn stand, zijn middenstand, de genoegens en weldaden van een verlof! aan zee mogen opdoen. In dezelfde voren, getrokken door Alfons Van Coillie, zaaien zijn medewerkers en opvolgers het zaad waarvan de Middenstand^ de schone oogst zal maaien. Laat men de financiële kant nog ter zijde, dan blijft er toch nog de vraag open wie er voor die rakkers zal zorgen tijdens hun verblijf aan zee. En daar rijzen er dan zo'n on overbrugbare bezwaren dat die scho ne plannen voor de middenstander meestal bij een vrome wens blijven of ten hoogste uitgroeien tot een zondagse uitstap in zeven haasten. Wij kijken graag over het muurtje en wanneer de middenstander dat doet ziet hij hoe de loon- en wedde- trekkenden hun kinderen op prak tische wijze vacantie- en zee-genoe gens in overvloed kunnen verschaf fen (Zie vervolg 2* blad). VACANTIEGENOEGENS Wie dag in, dag uit in zijn zaken staat en zelf de vacantiegenoegens niet kent, omdat het betaald verlof voor de middenstander een onbe staande zaak is, terwijl al de dagen met de gelijke kleur van het bedrijfs leven overtrokken zijn, ziet men wel eens de vacantiedagen der kinderen- met zorg naderen. Kinderen hebben immers een verlof nodig, broodnodig en de middenstan der vraagt zich dan wel eens af hoe hij zijn kinderen op de doelmatigste wijze zal laten genieten van zee, zen er lucht, de natuurlijke hulpbronnen om nieuwe krachten uit te putten. jigjjjili it Algemeen zicht op het vacantieoord Alfons Van Coillie te De Panne. De foto werd genomen langs de ach terzijde, vanuit het prachtige park, dat als een brok ongeschonden natuur het gebouw omringt. In de inzet boven zien we de lustige bende 's middags naar huis komen, flink op stap marcheren de kinderen de sier lijke ingangspoort binnen. In de inzet beneden bemerken wij van links naar rechts: Z.E.H. Martens, Proost van het N.C.M.V. Limburg; H.II. Omer Decuypere, Prov. Voorzitter N.C.M.V. West-Vlaanderen; Ev. Vuyisteke, Directeur der Compensatiekas der Kristen Patroons; Gaston Vanbiervliet, Voorzitter N.C.M.V. Brugge; M. Verminnen, beheerder O.C.M.B. Brabant; Victor Coussée, Voc tter Compensatiekas Kr. Pa troons en O.C.M.B.; Jozef Lust, Directeur Compensatiekas Kr. Patroons en O.C.M.B.; Z.E.H. J. Fruytier, Proost N.C.M.V. Wcst-VIaanderen en M. Vanneste, beheerder O.C.M.B. Brugge. HET WETSONTWERP OP DE MACHTSOPDRACHT NEERGELEGD Zoals wij reeds in een gedeelte onzer vorige uitgave vermeld lubben, werd tijdens de Kamervergadering van Donderdag 3 Oogst, het wets ontwerp betreffende de machtsop dracht neergelegd. Artikel 1 van dit ontwerp bepaalt dat de uitoefening van de grondwettelijke macht van de Koning door de Verenigde Kamers wordt opgedragen aan de vermoede lijke troonopvolger, Z. K. H. Prins Boudewijn. Hij zal de titel van Ko ninklijke Prins voeren. In artikel 2 wordt bepaald dat onderhavige wet Bovenstaande foto geeft een tamelijk vcüedig beeld van het stemmig Familiaal Zomerfeest te Izegem. In het midden bemerkt men de personaliteiten op de trappen van het kasteel. (Onder links) Z.E.H, F:uytier was niet alleen bekommerd om zijn grote middenstanders, doch had van zijn kostbare tijd over om zich om de kleintjes te bekommeren in het kinderpark. De kleinen blijken helemaal niet bang voor hun onverwachte speelkameraad. (Onder rechts) De K.B.M.J., ziel der organisatie, waaruit de jonge krach ten van het N.C.M.V. geput worden, was flink vertegenwoordigd. Overal onder het aandachtig publiek be merkte men die flinke kerels met het witte hemd en de blauwe das, en het K.B.M.J.-embleem op de borst. (Boven links) Was het van die neger en zijn melkstoeltje dat hij juist met een zeer ernstig gezicht verteld had? In ieder geval deze roemrijke vertegenwoordiger der Mika'soogstte een verdiend succes. (Boven rechts) Zo volgde de massa aaneengesloten het heerlijk familiefeest." Men kon er over de kop pen lopen. nog steeds bezig met voorafgaande- t r r r r r r in werking treedt de dag waarop de lijke en procedure kwesties. En wan- - neer hij na ellenlange diatribes door de meerderheid in het ongelijk ge steld wordtdan vindt hij het mid del om onmiddellijk zijn afgekeurd voorstel onder een andere naam en met andere ivoorden weer ten berde te brengen. Wat hem dan natuur lijk telkens de gelegenheid geeft van leer te trekken tegen het Ameri kaans imperialisme Dat is dan de tweede manier die door de anti-democraten gebruikt ivordt om de toepassing van recht en wet in dit geval een duidelijk internationaal accoord te verhin deren. IN BELGIE: VERWIJTEN EN WAPENS Ons eigen land is ten slotte tij dens de laatste weken ook een slag veld van de democratie geivorden. En het is dan ook passend dat wij er hier in deze kroniek onze aan dacht aan wijden. Vooral nu ook het buitenland er zich rekenschap van geeft van wat bij ons eigenlijk gebeurd is, en dat die feiten aan leiding gegeven hebben tot een inci dent in de Raad van Europa te Straatsburg. We moeten het niet met zoveel woorden herhalen. Na in 1945 een staatsgreep te hebben gepleegd dach ten zij voor goed het pleit te heb ben gewonnen. Maar de macht van de C.V.P. groeide en wij kregen de volksraadpleging erdoor. En die gaf een ondubbelzinnige meerderheid voor de Koning. 'Daarop kwamen de nieuwe verkiezingen waarbij de C.V.P. de absolute meerderheid be haalde. De wet van 19 Juli 1945 zou worden toegepast. En de sabotage begon. Het debat de verwijtenla- wine, het spel met de moties en de procedurekwesties a la Malik duurde drie weken. Maar de wet werd gestemd en de Koning kwam terug. is ons nieuw, zeer boeiend Mengelwerk dat we beginnen in ons volgend nummer. Op Zondag 20 Oogst, gaat te Kaas- kerke-Diksmuide de 23"- Ijzerbede vaart door onder het motto Vlaan deren herbouwt zijn toren Deze plechtigheid moet dit jaar meer dan ooit in het teken staan van de eenheid onder alle Vlamingen. Alles wijst erop dat men het aldus begrepen heeft in gans het Vlaamse land, want met duizenden worden bedevaarders aangekondigd van uit de verste uithoeken. Het IJzerbedevaartcomité dat op Zaterdag 5 Oogst te Brussel verga derde, deed een plechtige oproep tot alle weldenkende Vlamingen. Vlaanderen, België en Europa leven in een tijd waarin opnieuw de hoogste beginselen, waarvoor de helden van de IJzer hun leven hebben geofferd, worden bedreigd en miskend. Het Vlaamse Y01*5- moet in de vlakte van Diksmilide komen getuigen dat de geest der helden van de IJzer niet dood is, (Zie vervolg 5° blad). Koninklijke Prins de door artikel 83 van de Grondwet voorziene eed zal afleggen. Tijdens het onderzoek van het wetsontwerp in de speciale Commis sie, werd een derde artikel aan het ontwerp toegevoegd waarbij bepaald wordt dat de wet van kracht wordt bij de afkondiging in het staatsblad. Een andere bijzonderheid is' dat, zo als tijdens het regentschap, tot geen grondwetswijziging zal kunnen over gegaan worden alvorens de Prins definitief bezit van de troon zal ge nomen hebben. Het ontwerp van machtsopdracht zal afzonderlijk in Kamer en Senaat gestemd worden. Daarna zal de na tionale vergadering een decreet stem men om de Kroonprins aan te stel len tot Koninklijke Prins. Daarna zal Prins Boudewijn de eed afleggen voor de twee Kamers. De speciale Kamercommissie, die Vrijdagochtend onder voorzitterschap van dhr Van Cauwelaert bijeenkwam, heeft mst 20 tegen 2 stemmen (deze van de HH. Marck en Delwaide) het wetsontwerp goedgekeurd. In het verslag der commissie wordt echter gewezen op een paar punten die nog moeten geregeld worden en waarvoor de regering de nodige wetsontwerpen zal moeten indienen o.m. de burger lijke meerderjarigheid van Prins Boudewijn en de civiele lijst van de Prins. Overeengekomen werd aan de Prins het zelfde statuut als aan de Prins-Regent toe te kennen. IN DE PARTIJRAAD DER C.V.P. De algemene raad der C.V.P. be ëindigde Zaterdag in de zaal Fatria te Brussel het onderzoek van de toe stand. In het communiqué dat na afloop der vergadering verstrekt werd, werd de misdadige houding der socialistische en communistische par tijen geschandvlekt die met de steun van de liberale partij door lage aan slagen met geweld en gewapende opstand de normale werking van onze democratische instellingen heb ben ontwricht. Maatreglen tegen herhaling van dergelijke feiten wor den van de Regering geëist. De partijraad nam akte van volgende beslissing van het nationaal comité: 1) De bijeenroeping van een bui tengewoon nationaal congres der partij op Zaterdag 16 en Zondag 17 September; 2) Het indienen ter gelegenheid van dit congres, van het ontslag van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van het nationaal comité; 3) Het instellen van een com missie, die zal overgaan tot een volledig onderzoek betreffende de jongste gebeurtenissen en daarvoor verslag zal uitbrengen op het congres. De vergadering wijst dhr Michel Vandekerckhove, uit Kortrijk, als voorzitter van die commissie aan en als leden de HH. Herbiet, uit Luik, en Smets, uit Mechelen. BRUSSELSE POLITIE SLAAT KONINGSGEZINDE BETOGING UITEEN Voor Zondag was te Brussel een koningsgezinde betoging aangekon digd. Op het laatste nippertje weid de betoging afgelast, nadat enkele leiders bij de Koning te Laken ont vangen werden daags voordien. Niettegenstaande dkt, waren er toch enkele honderden betogers op gekomen die zich voor het paleis te Laken verzamelden. Na een bloemen hulde toog de stoet, die inmiddels tot een paar duizend was aange groeid, langs de Antwerpse steenweg naar het stadscentrum toe. De Brus selse politie wachtte echter de be togers op en vond ditmaal wel de moed er lustig op los te slaan met de gummiknuppels. Een zwaar ge wonde betoger moest ter verpleging in het ziekenhuis opgenomen worden. De Brusselse politie gaf dus blijk wél handelend te kunnen optreden wanneer het tegen koningsgezinden en Vlamingen gaat. (Zie vervolg 3' blad).

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 1