I# EEN EN WEERBAAR! laanderen ontwake aan de IJzer Kroonprins Boudewijn neemt als Koninklijke Prins het bewind in handen De Wereldkampioenschappen heden Zaterdag en Zondag te Moorslede aan de beurt De Kerk der E.E.P.P. Trappisten op de Catsberg wordt ingewijd De grootste Sportmanifestatie die Vlaande ooit beleefde waarborgt ontzaggelijk sukses De koers gaat bepaald door over de grote omloop De nieuwe Regering 8 Ons blad op de Wereldkampioenschap pen te Moorslede Os Prins geestdriftig toegejuicht In de Stad leper wordt geen geld! gevraagd aan de talrijke toeschouwers die men er verwacht H. Mis in open lucht Vertegenwoordigers der Natie brengen hulde aan Koning Leopold III KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE EN OMSTREKEN Z A AUGUSTUS Het Wekelijks Nieuws Hei $lof-kfocst@r mcig bezocht werden deer iedereen van S^enderdng 31 Oogst tot en met Vrijdag 8 September Norgem Zondag 2d Oogst Communisten storen op onbeschofte wijze het meest plechtige ogenblik der eedaflegging. WÈÊmÈmM™IPilSl WÊmÊSÊÈÊÊÉmÉÊmËf ■BltÉlÉ 111 WwH DE EEDAFLEGGING DOOR DE KONINKLIJKE PRINS Zaterdag Baankampioenschcp Liefhebbers 175 k!m. - Vertrek te 13 u. - Aankomst 18 u. Zondag Baankampioenschap Beroepsrenners 284 kfm. - Vertrek te 9 u. - Aankomst 16,30 u. te MOORSLEDE te 12 uur, vooral wie voor afreis zijn Zon dagsplicht niet vervullen kon. HOOFT) SU REEL en REDACTIE: Popftrtnge - Gasthulsstr. 19. Te', fl - Posteheckr. 47.63.60. Tel. 1523 PLAATSELIJKE BURELEN: Roeselare: J. VERRIEST-DEZEURE Si-Alfonsusstr, 12. leper: P BKAS-DEKLERCK de Stuersstraat 4. - Tel. 445 Veurne: M. D'HERT, Noordstraat 14. Nieuwp t: Drukkerij DUMON, Marktstr. Aangesloten bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. HET WEKELIJKS ONZE 4 UITGAVEN: POPERINGE (met randgemeenten). IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem-Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten). HE FDPERDTCEKUB 45" JAAR. Bladzijden PRIJS 2 Frank Nr 33. RDAG 1950 ABONNEMENTSPRIJS 1950: België tot Nieuwjaar 40 fr. Belgisch Congo 3,— fr. p. week Frankr. Holland 3,— fr. p. week Andere landen 3,50 fr. p. week Verantwoordelijke Uitgever: J. Sansen, Gasthuisstraat 19, Poperinge. r r Zondag, na de noen, kreeg ik be zoek van Piel. 't Is een eeuwe, Fiel? Verlaan gezeten, Pé, verlaan ge.-,eten! Mst die wet De Teaye! "t Is iels te zeggen voor timmerlien en... kom, voor al wie van 't bouwvak is. Werken in de week en cijferen als 't Zondag is, Pé! Kijk, 'k heb van daag- allrs laten liggen om eens over te steken... er moet iets van mijn herte Welgekomen, Fiel, stop er een tje, 7,efc U en... wat ligt er te veel op uw herte? Na die eerste pijp volgden er vele. Pé, zei Fiel, g'hebt gister de na gel op de kop geslegen, Kijk, 'k heb dat twee drie keers gelezen! 't Is maar al te waar, Pé, de verscheurd heid is een Vlaamse ziekte, 'k Heb nog gehoord dat Ieren en Vlamingen lijk een... ingetoorenheid hebben voor die zieke. Na 't eten vandage, ging het niet om een drulleke te doen, ik was daar zódanig mee bezig, mee geplaagd, "k Zei in me zelf: Nog nooit heeft Pé zo klaar de waarheid gezeid; hij mocht het zeli^ een beetje brutaler hebben gezegd. Pé, de schuld van al onze mise ries van nu, dót is de verscheurd heid van vroeger! Waren er dan geen katholieke scheurlijsten geweest d-an was er reeds een meerderheid geweest in 't land, de Koning was een jaar vroeger in 't land en van heel dis beroering hadden we nie mendal gehoord of geweten. Zo heb ben d.e anderen gelegenheid geven- den om al hun gekonikelfoes voor te bereiden en die zijn er in gelukt... Wij hebben het kijken en het heer den! 'k Was toch zo blij, Pé, dat gij gisteren die verscheurdheid hebt aangepakt, 't Is een aardig dingen, Pé, hoe nodiger het is dat we allen samenwerken, samen vechten en sa men strijden, hoe meer we onder vinden dat welweters, troebel-water vissers, ijzegrims en verbetenen met nieuwe leuzen en nieuwe vlaggen voor den dag komen. En g'hebt dan nog een ander soort-e, Pé! Ze gaan wel naar Diksmuide trekken Zondag toekomende, ze zullen wel, zéggen wat er zou moeten gediaan werden, maar steken zelf nooit een hand uit. «We doen niet mee aan politiek - Wii hebben er genoeg vanDoe me don voort met zulke troepen! 'k En wete niet meer hoe dikwijls Fiel zijn pijpe had uitgeklopt en weer gestopt, maar hij had zijn hert... gelucht! Dien helen Zondagnamiddag za ten we te prak'kizeren onder de no telaar. Ja, de hoeveelste bedevaart naar den IJzer? We waren er bij, ik en Fiel, vanaf de tweede bedevaart tot aan den oor log en hebben de traditie voortgezet na den oorlog. Dan eerst, zegt Fiel, weet ge wat u pijn het doet daar nu eens een. stomp, een hoopje puin te zien van wat ons glorieus IJzermo nument was... Ik krijge tranen in mijn ogen iedere keer ik langs daar voorbij kom en ik kan over Diks muide niet, of ik ga de brug over om te kijken, om te zien wat ze met de toren deden en met ons wilden doen. Dat Vlaams Monument was er te veel en dót kruis was er te veel! Een... officiële Christus kan men gerust laten, een Vlaams kruis niet... Daarom moeten we schouder aan schouder staan, schouder aan sohoudier vechten, hetzelfde ideaal nastreven. Ze moeten de thermome ter niet steken om te zien hoeveel Vlaamse koortsge wel hebt en buitengooien al wie geen 39 graden van «die» koorts heeft... Het hele volk moet één zijn, één Pé, verstaat ge mij? Of ik Kei verstond! Verstaan het thans alle Vlaamse arbeiders, burgers, boeren? Het zal volk stromen en gieten te Diksmui de. Die stroom zal een protest zijn tegen de ongure, tegen al de erger lijke gebeurtenissen van de laatste weken. Men kan, vergroot, geweldig vergroot, die caricatuur aanbrengen: het Waals haantje dat kraait boven op de kop van de Vaamse leeuw. Dat geeft inderdaad de werkelijkheid weer en de ware betekenis van de jongste gebeurtenissen. Dit jaar zal weerom aan de voet van het kruis-in-puin de trouw aan Vlaanderen en aan Christus worden gezworen. Best! Maar op voorwaarde dat het een beetje min der sentimenteel en een groot beetje ernstiger worde opgevat en doorge voerd. Nu ziet immers iedereen, ook die genen die vonden dat het al... welle tjes was met al dat... Vlaams, dat het tijd wordt dat we de tanden to nen en de... zweep gebruiken om de kwade honden weg te jagen. Nu is eenieder overtuigd dat wij samen kop moeten bieden, stevig en hard, willen we niet nog andere dingen tot puin zien keren dan onze IJzertoren. A Met zoveel liefde werd gewerkt en gesjouwd en gezweet aan dat puin! Uit puin ZAL de IJzertoren verrij zen. Dat weten we! Aan het puin van kruis en toren sta het Vlaamse Volk één: weerbaar! Dat geve God! Daartoe helpe Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen. Daartoe leide in werkelijkheid on ze eed van trouw aan Vlaanderen! Trouw in eenheid en weerbaarheid. PÉ VLAMYNCK. volgt als alle andere grote dag bladen, van dichtbij per speciale toelating, alle sportgebeuren te Moorslede. TOEKOMENDE WEEK VERSCHIJNEN WE OP 12 BLZ. en geen enkel sportliefhebber mag nalaten onze zeer speciale reportages te lezen. We hebben ook een afzonder lijke fotograaf, die met het ge voelig oog» voor U, alles van dichtbij zal volgen. Lees dus allen het volgend nummer van «HET WEKELIJKS NIEUWS» Bestel het op tijd bij uw ver koper. De mensen kennen de Trappisten, die Paters van het harde boeteleven slechts van zeer ver. Wie al eens in de om,geving van een hunner abdijen vertoefde zag hen misschien op het land tverkeii om hen dan een uur later terug te vinden in hun stille abdijkerk waar dezelfde handen, die daar straks op liet veld schoven bon den, de oude gebedenboeken ter hand nemen. Werken en bidden, dat is hun leven. Niet alleen handenarbeid, doch ook het geesteswerk hebben die Monniken sinds de tijd van de Hei lige Benediktus zich tot taak gesteld en wanneer de ivereld thans boogt op een beschaving die men terecht groot noemt, dan waren zij, de Mon niken van eeuwen ver terug, daar de grondleggers van. Doch do tijden hebben een ander uitzicht gekregen en de biddende Monnik die vroeger eeuwen onze be schaving kneedde en vormde met zijn werk en zijn gebed is thans, uiterlijk ten minste, op het achter plan getreden waar hij niettemin zijn heerlijk iverk voortzet. De ogen van de wereldling mogen de stilte van hun «slot» niet komen storen. Mannelijke bezoekers mogen wel sommige delen der abdij bezoe ken, de vrouwen echter krijgen in deze strenge kloosters geen lo-gang Bij de kerkwijding echter heeft de regel der Trappisten een uitzonde ring voorzien. Dan nodigt het kloos ter de bezoekers uit en wordt gedu rende enkele dagen gelegenheid ge boden opdat iedereenzelfs de vrou wen, de plaatsen zou kunnen bezoe ken waar de Monniken hun streng leven slijten. Deze enige gelegenheii wordt aan iedereen geboden van Donderdag 31 Oogst tot Vrijdag 3 September 1950. Op één der toppen van de heuvel- rij die Zuid-Vlaanderen zo schilder achtig afboordt, merkt men reeds van ver de ranke torenspitsen en een donker silhouet: men raadt er een Abdij. We zijn er juist in Frankrijk op slechts drie kilometer van de Bel gische grens. Het gaat er om de Cis- De foto geeft een binnenzicht op de prachtige monnikenkoor der abdij kerk van de Catsberg. Links en rechts bemerkt de houten gestoelten waar de Paters Trappisten plaats nemen tijdens de koorgebeden. Onder heb ben wij een algemeen zicht op het heerlijke klooster dat de Catsberg be heerst. Die ranke, fijne torentjes vormen het karakteristieke beeld van de Catsberg. tercienserabdijH. Maria-ten-Ber- ge die de Catsberg kroont, waar ze midden Vlaanderens Polderviakte, tussen vier oude Vlaamse steden: Po- perlnge, leper, Belle en Hazebroek, als in een kostbaar schrijn omvat ligt. Zowel Frans-Vlaanderen, als Bel- gisch-Vlaanderen, die een willekeu rige Staatsgrens noch in geest, noch denveld en in het aanschijn van de dood, passen geen uitroepen, geen gebaren, ge:n goed- of afkeuringen. Onze aanwezigheid echter zal de zijn van onze Vlaanderen heeft de laatste weken zeer harde klappen g:kregen, waarbij iedereen geschruweid h:eft om het tergend onrecht. Datzelfde Vlaanderen zal Zondagbesliste uitdrukking 20 Oogst voor de 23° maal samen wil tot zelfverweer, komen rond het puin van de ver-1 Wanneer wij dan terug ons zelf nielde IJzertoren, rond het witte gewordm zijn en wanneer wij Vla- kruisje, dat beschermend boven het mingen daar in de gewijde vlakte puin de wacht houdt, en rond de aan de IJzer, onze eenheid terug monumentale poort die het symbool j zullen gevonder hebben naar het werd van het herrijzend puin Dit jaar wordt de schone Pax- Poort onthuld. Deze onthulling is het beste bewijs dat het ernst is met het motto dezer bedevaart: «Vlaan deren herbouwt zijn toren Doch Vlaanderen mag niet alleen zijn IJzertoren herbouwen: het moet ook zichzelf herbouwen. Wij kristene Vlamingen hebben uit de voorbije febeurtenissen een grote les getrok- en: de eensgezinde, doch enigszins passieve, bereidzaamheid volstaat niet meer. Verweer, actief verweer, is ge boden: dit is een dringend gebod voor a V- '"zelf als Kristen mens en ah eerbiedigt. ...n te Diksmuide naar geen ftüüii&ke meeting, want op een do- voorbeeld van onze IJzerjongens, dan zal boven puin en ellende weer her rijzen het symbool van onze liefde voor Vlaanderen: de IJzertoren. Gij allen die de striemende afstraf fing en de hoon gevoeld hebt, neem deel aan deze 23° bedevaart naar de graven aan de IJzer, niet om er haat en wrok te kweken, maar om er uw liefde tot uw Volk en uw Land, uw liefde tot Vlaanderen, te louteren en te verstevigen. Vlamingen wordt weer U zelf. De capitulatie van 1 Augustus voor de links-Waalse revolutie heeft onze Vlaamse mensen de vraag doen stel len, of de rode minderheid niet de zelfde methodes gaat toepassen als en andere ernstige problemen, lijk het schoolvraagstuk of de repressie in h:t parlement zullen behandeld wor den. Het antwoord op die vraag hebben wij zelf in handen. Wanneer we niets doen om die rode heertjes van het Zuiden diets te -naken, dat Vlaanderen ook in staat is de massa te mobiliseren, dan zullen ze voor zeker nog wel eens hun revolutie experiment wagen. Dóèrom moet Vlaanderen de erste gelegenheid, die zich aanbiedt, aangrijpen, om zijn macht, zijn eenheid, zijn solidariteit en zijn bewustzijn fce belijden. De Ijzerbedevaart 1950 moet de machtigste manifestatie worden die Vlaanderen ooit gekend heeft. Dat zal het antwoord zijn van Vlaande ren op de provocatie van de linkse Wallinganten... en het is ook het enige antwoord dat doelmatig is: het zal tonen, dat bij herhaling van hun staatsgreep de Vlamingen niet andermaal lijdelijk zullen toezien, maar alle krachten mobiliseren. Wat die krachten waard zijn dat zal Diksmuide op 20 Augustus aan tonen. Zie programma Ijzerbedevaart 2° blad. in gemoed kon scheiden, waren één der eerste veroveringen van de Be- nediktijnermonniken. Vóór de Fran se omwenteling bevonden er zich ne gen Cistercienserabdijen voor man nen en een en twintig voor vrouwen. Paste het dan niet dat die mo nastieke traditie voortbeleefd werd in een streek die immer een brand punt was op geestelijk, sociaal en economisch gebied? Een abdij van TrappistinnenO. L. Vrouw van Bel- val (Pas-de-Calais), en twee Trap pistenabdijen: O. L. Vrouw van Sint-Sixtus te Westvleteren (West- Vlaanderen) en H. Maria-ten-Berge (Catsberg - Frans-Vlaanderen) zor gen er dag en nacht voor dat de be langen van de aardse Stede de belan gen van de Hemelse Stede nooit zou den laten vergeten. Hun beê- en boe televen stelt het krachtdadigste mid del in werking waarover de mens be schikt om het doel van zijn leven te verwezenlijken: God loven in Liefde en Vrede. EEN WOORDJE GESCHIEDENIS Tegen het midden van de XVII* eeuw kwamen er zich Antonijnen, uit België afkomstig, op de Catsberg vestigen. Ze verbleven er tot in 1792 wanneer de Franse omwenteling hen op de vlucht dreef. Een schilder uit Hazebroek, Mr Nicolaas Ruyssen kocht de kluis der Antonijnen op, in 1824, en kwam er wonen. Een jaar later schonk hij ze aan de Trap pisten van Le Gard bij Amiens. De zeven monniken-stichters begonnen er het kloosterleven op 26 Januari 1826. Daar de monniken voortdurend in getal aangroeiden werd het kloos ter tot Abdij verheven in 1847. Onder het abbatia-at van de eerste Abt: Dom Dominicus Lacaes was reeds een tweede klooster gebouwd geweest, dat echter reeds onder de derde Abt: Dom Hieronymus Parent, te klein bevonden werd. De nieuwe bouw werd begonnen in 1892 en de kerk was reeds klaar voor de wijding op 20 Juni 1898. Toen in 1918, bij de doorbraak van het Westfront, de vuurlijn op een halve mijl afstand van het klooster gebracht was, werd de Abdij vreselijk gebombardeerd en bijna helepiaal vernield. Voor het eerste Eeuwfeest van de stichting, in 1926, was een (Zie vervolg 2blad). Het decreet der Machts opdracht door Verenigde Kamers goedgekeurd. Nadat de Senaat tijdens haar zit ting van Donderdagnamiddag 10 Au gustus met 121 stemmen tegen 22 bij 23 onthoudingen, de wet betref fende de machtsopdracht goedkeurde, hebben de Verenigde Kamers Vrij dagvoormiddag daarop in gezamen lijke „zitting vergaderd om te stem men over het decreet der machtsop dracht. De vergadering greep plaats in de Senaat waar de rood fluwelen ze tels, om plaats te winnen, vervangen waren door stoelen. De Volksverte genwoordigers en Senatoren zijn allen, in voorname zwarte stadskle dij met uitzondering van enkele ver stokte linkse republikeinen die er de voorkeur aan gaven met hun gewone wekedags-klederen te verschijnen. Dhr Van Overbergh, ouderdoms deken, neemt in de voorzitterszetel plaats bijgestaan door dhr Maes en dhr Hanquet, die als secretarissen fungeren. Nadat de voorzitter voorgesteld heeft hetzelfde bureau te benoemen als bij de vorige gemeenschappelijke vergadering van beide Kamers, ne men de HH. Van Cauwelaert en Struye hun plaatsen in respectieve lijk als voorzitter en adjunct-voor zitter. Dhr Struye, aan wie dhr Van Cau- Iwelaert de voorzitterszetel afstaat, geeft onmiddellijk lezing van de offi ciële tekst van het decreet zoals dit door de regering werd opgesteld. Hier volgt dan ook dé tekst: Uit naam van het Belgische volk, De Verenigde Kamers, ter uitvoering van de wet van Ï0 Augustus 1950 houdende toe kenning van de uitoefening van de grondwettelijke macht van de Koning aan de vermoedelijke Troonopvolger; Bevelen: Enig Artikel. De uitoefening van de grond wettelijke macht van de Koning wordt, overeenkomstig de wet van 10 Augustus 1959, opgedra gen aan de vermoedelijke troon opvolger, Z.K.H. Prins Boude wijn, Albert, Charles, Leopold, Axel, Marie, Gustave, hertog van Brabant, Prins van België.» Voor de bespreking Is er slechts één spreker ingeschreven, namelijk Baron de Dorlodot die verklaart dat hij zich bij de stemming zal onthou den, omdat hij de omstandigheden niet kan goedkeuren waarin de machtsopdracht afgedwongen werd. De stemming bij naamafroeping waaraan 357 leden deel nemen, geeft als uitslag: 349 voor het decreet ter wijl 8 leden der vergadering zich ont hielden, namelijk Baron de Dorlodot en zeven Communisten. ÉHMMB I- «tj'i 7*1,1 m mm ■wliMHMMii MHHiliwiWiMMi I. [l Ï'G 'i mÊM De omgeving van het Koninklijk Paleis en van het Paleis der Natie, was Vrijdagnamiddag 11 Oogst, wer kelijk in feesttooi. Erewachten van verschillende troepenafdelingen, bij zonder van de luchtmacht, stonden langs de straten en lanen opgesteld. Rond 14,15 uur schouwde Gene- raal-Majoor Beernaerts, bevelhebber van de Militaire School, van uit een open jeep, de troepen die keurig langs het Paleizenplein en de Her togelijke straat opgesteld stonden. Inmiddels hebben de HH. F. Van Cauwelaert, voorzitter van de Kamer en Struye, voorzitter van de Senaat, het Koninklijk Paleis verlaten waar zij aan de Koninklijke Prins de uit slag der stemming van de Verenigde Kamers hebben medegedeeld. Het is 14,50 u. wanneer plots beve len weerklinken. De soldaten van de erewacht springen in houding; de officieren groeten. Een stoet verlaat het Koninklijk Paleis. Een escorte van de gemotoriseerde Rijkswacht en van de Militaire Politie der Luchtmacht opent de stoet. Daarachter rijden twee jeeps. In de eerste staat Gene- raal-Majoor Beernaerts, in de tweede de vaandrig van het bataljon Prins Boudewijn. De muziekkapel der Gid sen speelt het Nationaal Lied. De auto van Prins Boudewijn, een ge sloten zwarte wagen, verlaat het pa leis. De toeschouwers juichen de Prins hartelijk toe. De kreet «Leve de Prins vermengt zich met het ge juich «Leve de Koning» - «Leve de monarchie Bij de ingang van het parlements gebouw wordt de Koninklijke Prins verwelkomd door een afvaardiging die bestaat uit de HH. Van Belle, Joris, Brunfaut, Philippart, Juste, Heger, Marck, Merget en Masquelier voor de Kamer; en Matagne, Cat- teau, Deboodt, Bouilly, De Man, Doutrepont, Van Buggenhout voor de Senaat. (Zie vervolg 2* blad). EERSTE-MINISTER: JOSEPH PHOLIEN MINISTER VAN BUITENL. ZAKEN: P. VAN ZEELAND OPENBARE WERKEN: OSCAR BEHOGNE VERKEERSWEZEN: P. W. SEGERS FINANCIEN: JAN VAN HOUTTE ONDERWIJS: PIERRE HAR MEL ECONOMISCHE ZAKEN: ALBERT COPPE VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN: ALFRED DE TAEYE KOLONIËN: ANDRE DEQUAE JUSTITIE: LUDOVIC MOYERSOEN BUITENL. HANDEL EN RAAD VAN EUROPA: J. MEUR ICE BINNENLANDSE ZAKEN: MAURICE BRASSEUR LANDSVERDEDIGING: KOLONEL S.B.H. DE GREEF ARBEID EN SOC. VOORZORG: G. VAN DEN DAELE LANDBOUW: CHARLES HEGER WEDEROPBOUW: A. F, DE BOODT Op bovenstaande foto wordt een zeer duidelijk plan gegeven van de weg die af te leggen is bij het Wereldr kampioenschap op de baan Zaterdag 19 en Zondag 20 Oogst. Grote en kleine ronden, de omloop voor Lief hebbers Zaterdagen voor Beroepsrenners (Zondag), alles wordt hier klaar uitgestippeld. Wie verdei» gegevens en wetenswaardigheden over dit enig wieier gebeur en wil vernemen raadplege 'blz. 7 van dit nummer.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 1