mraraoiGDim 26 ONZE BESCHOUWINGEN Rijkswachter der Vliegende Bricade ken t te Lcker bij een botsing cm het leven bevestigen te Diksmuide hun geloof in Vlaanderens weerbaarheid Kosteloze Pronostiekprijskamp Gastvrije ontvangst der Congressisten van de Internationale Wielerunie in de aloude Lakenhalle te leper 12 De Regering verleent toelagen aan de herstellingswerken van de IJzertoren DE PLAATS VAN UW KINDEREN IS IN KATHOLIEKE SCHOLEN ter gelegenheid van de 23" Ijzerbedevaart KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE EN OMSTREKEN ONZE 4 UITGAVEN: 46" JAAR. N< 34. Bladzijden AUGUSTUS 1950 De Wereldkampioenschappen eisten hun tol RechtsLerstel CHRISTENE OUDERS! De Pax-Poort onder een bloemenregen onthuld Vijf Vleemse Ministers huldigden mede onze Vlaamse doden en zwoeren met hun Volk de eed ven trouw aan Vlaanderen BUITENLANDS OVERZICHT 25.000 tr. prijzen DE H. MIS HOOFDBUREEL en REDACTIE: Poperinge Gasthuisstr. 19. Tel. 9 Postcheckr. 47.63.60. PLAATSELIJKE BURELEN: Roeselare: J. VERRIEST-DEZEURE St-Alfonsusstr. 12. - Tel. 1523. leper: P. BRAS-DEKLERCK de Stuersstraat 4. - Tel. 445 Veurne: M. D'HERlNoordstraat 14. Nieuwp. t: Drukkerij DUMON, Marktstr. Aangesloten bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. HET WEKELIJKS NEUS POPERINGE (met randgemeenten). IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem-Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten) PRIJS 2 Frank ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS 1950: België tot Nieuwjaar 38 fr. Belgisch Congo 3,fr. p. week Frankr. Holland 3,fr. p. week Andere landen 3,50 fr. p. week Verantwoordelijke Uitgever J. Sansen, Gasthuisstraat 19, Poperinge. We zijn teruggekeerd van Diks muide 't Was als in de heel-grote da gen, zo zei Fiel. Tellen? Wie kan dat? Maar dikwijls, zei FieL stond ik in die heel-grote dagen niet ver af van die rij boompjes tenden de weide en... 'k stond er weerom... Nooit is er meervolk geweest dan dees jaar. We keerden terug over Gistel. -- Vreemd, zei Fiel, dat er niet veel meer IJzer-bedevaarders over Gistel naar huis toe gaan. Sinte Godelieve houdt ongetwijfeld van haar volk en kan daar boven ook wel een duit in 't zauske er bij doen en zeg wat ge wilt zo alle baten helpendan ziin we toch zeker dat... die bate helpt en dat we. zonder de hulp van hierboven, toch op zand bouwen. Te Gistel zou men h. slot van de Ijzerbedevaart moeten stellen. 't Is al ijzerdat de klokke slaat... hoort ge 't Pé. 't Is nu IJzeren Briekdie te Moorslede zijn kunsten uithaalde. Wereld kampioen! en dat voor de twee de maal. 'k Ga nu nog luisteren naar de radio-uitzending van de be devaart en. wel te ruste, tot mor- gf J.k za zelf te luisteren naar die uitzending, nagenoeg een uur lang. Zouüt ge geloven dat ik er meer van «gepakt» was dan bij de toren? Hoe is 't mogelijk? Maar toch waar! Er was geen tussenpoos van mu ziek, geen beweging, geen verstrooi ing, niet anders dan de wolkjes rook uit mijn pijp. Kijk, me dunkt dat ik alles nog beter begreep, 't was lijk voor mij alleen dat die rede naars spraken en ik liet al die ge dachten in mij bezinken! Ik her leefde alles zo diep dat ik het niet zeggen kan. 't Was een schone dag geweest, een Vlaamse Paasdag! Meer dan een pinte goê bloed, voor mij en voor duizenden en duizenden an deren Fiel was op post Maandagavond. *t Docht me dat er lijk een weinig mist en nevel over hem hing. 'k Ga beginnen met de kwade kant, zei Fiel. 't Ware nogal aardig zo er weerom niet een hele boel kri tiek uitgebracht werd. 't Is toch al tijd het zelfde... Vóór den oorlog werd er gekritikeerd omdat we te Diksmuide nooit geen vooraanstaan de... politieke mannen zagen. Ver leden jaar kwam Minister Pol Se gers namens de Regering een kroon neerleggen... Dees jaar weerom... Maar er waren deze keer... vijf Mi nisters, de Kamer- en Senaatsleden stonden zo wat overal... geweldig veel... Wat kw men al die Ministers daar doen? Zijn ze er niet 't is kwa lijk. zip. ze er wel 't is ook kwalijk! Pé, 'k hebbe mij... dikke gemaakt, waarachtig. Inderdaad, gij weet zo goed als ik dat we destijds wel Vlaamse Ministers hadden, nogal dikwijls van die... aardrijkskundige Vlamini m. die Vlaams kenden maar als 't op Vlaams... voelen aankwam meestal niet t'huis waren. Maar nu we... echte Vlamingen hebben in de Regering... Segers, De Taeye, De Quae, Van den Daele en De Boodt, allen «volkse» mannen! Zijn we dan waarachtig goed voor Beernem als we zulke mannen zouden uitsto ten! Als wij zelf aan zulke... epu- ratie doen zijn we inderdaad rijp voor 't gekkenhuis. 't Zaten weer andere mugge-zif- ters te knijzen omdat de Regering helpen zou om de IJzertoren weer op te bouwen! Nog eens 't zelfde, Pé. 't Is een schande dat de Rege ring dat puin laat liggen en niet zelf weer opbouwt. Maar 't is ook verkeerd als volgende Regering wel tussenkomen wil. Bij hoeveel tientallen jaren zal de toren er wel staan zo de centenmoeten ko men van die muggezifters! 'k Wete wel de Vlaamse Ministers hebben ook gehoord wat van hen verwacht wordt en de Vlaamse Verkozenen hebben het eveneens gehoord en... wisten misschien reeds wat er te doen staat... oneindig veel! Maar ik kan er niet over dat al wie naar Kamer of Senaat gestuurd wordt of Minister wordt, verdacht zou wor den gemaakt. En hebt ge 't gehaaid, Fiel? Dat weet ge nooit, Pé! Er zijn er die u vierkant gelijk geven, maar er zijn dan de... zwijgers, die kerels die het altijd in hun mouwe zit ten hebben en dan die eeuwige zeurders, die Pietje-contraries, die als ge zegt dat wit wit is, algelijk beweren dat 't alleszins niet wit is. Daar zit het venijn Pé! Ze doen dat uit eigenzinnigheid, uit jaloers heid, uit dwaasheid, maar intussen wordt er weerom links of rechts een berst of een scheur in 't eenheids front... bezorgd. We mogen ons noch berst noch scheur veroorloven. We gaan reeds alles op alles moe ten zetten om 't programma, om de eisen die gister naar voor werden gebracht, te verwezenlijken, 'k Zeg ge 't nog: 't deed me danig deugd ais gij over veertien dagen schreeft Algemeen zich! tijdens de plechtig heden op de nieuwe Pax »-pooit. Achter het vernielde monument bemerkt men een deel der bedevaarders. dat we moesten toezien dat er geen verscheurdheid kwam. Zo zaten we Maandagavond te mediteren over de Ijzerbedevaart en vielen, hoe kon het anders, ten slotte over die... andere gebeurte nis: de moord van Lahaut. 't Zijn maar mensen zonder consciëntie die zulke ijselijke mis drijven kunnen begaan, zei ik; en God gave dat men die kerels kon ontdekken, of 't wordt nog beroer der dan te voor. Dat komt noch van Vlamin gen noch gelovige mensen, zei Fiel. en, ge zult het zien, we gaan wij weerom 't schaap zijn, zo we niet saam houden dat het kraakt. We zullen niemand beschuldigen maar 't is juist wat ge zegt: dat komt noch van Vlamingen noch van ge lovige mensen, want die zouden niet alleen aan zich zelf denken, maar ook wel aan de... ziel van hun slachtoffer. Maar er wordt door ve len maar weinig meer gedacht aan de... ziel. Daar zit de grote kwaal, Pé! Spreek nu maar nog over de... ziel en 't ander leven. Spreek maar over kwaad! Dat is van de oude tijd; en we gaan terug naar de nog veel oudere tijd als mensen afslach ten een goede daad was; en een ieder zijn eigen rechter was en rechter speelde over anderen. Nieuw heidendom, zei ik. Juist, zei Fiel, dat komt ervan als men O. L. Heer buitensteekt uit huis, uit de school en uit de ge meenschap... De vruchten vallen onder den boom! PE VLAMYNCK. t Hierboven de gehavende wagen van Dr. Bourgois. Men bemerkt aan de staat van de auto dat de botsing met grote hevigheid plaats had. De Zwaantjes de manschappen der Vliegende Brigade der Rijks wacht, hebben ter gelegenheid van de wereldkampioenschappen te Moorsle de een flinke op het randje af hardeordedienst weten in stand te houden. Zij hebben echter een zware tol aan hun werk betaald. Toen Zondagnamiddag omstreeks 16 u. de laatste doortocht te Loker voorbij was, kwam op de baan Loker- Ieper het 'vaantjeMarcel Van Boxtael, ongehuwd, geboren den 2 Augustus 1924 en wonende te Wuest- wezel, in volle vaart ter hoogte van Lokerstraat aangestormd. De weg De hr Segers, minister van Verkeer heeft, in opdracht van de Regering, de volgende verklaring aan de pers verstrekt, welke Zater dagavond, 19 Oogst door het B.N.R.O. werd uitgezonden; De Regering, na er in de Ministerraad over beraadslaagd te heb ben, heeft de beslissing getroffen dat ruime toelagen zullen verleend worden voor het herstel van het IJzermonument. Het IJzcrkruis, dat door een misdadige aanslag werd vernietigd, is het mausoleum van Vlaamse soldaten, die gesneuveld zijn voor het Vaderland. De Regering kan niet dulden dat die grafschennis on- hersteld blijve. Reeds in 1946 vroegen zowel Waalse als Vlaamse parlementsleden dat het monument zon hersteld worden. De Regering heeft contact genomen met het IJzerbedevaarts- comité om de modaliteiten van de staatstussenkomst voor het herstel van het IJzerkruis te onderzoeken. Een eerste toelage zal worden uitge trokken op de begroting van 1951 om het bespoedigen van de her stellingswerken mogelijk te maken. De beslissing van de Regering heeft alleen voor doel een publieke uitdrukking te geven aan de eerbied en de dankbaarheid van het Vaderland voor de Vlaamse soldaten die in de eerste wereldoorlog hun leven hebben gegeven voor 's Lands onafhankelijkheid. biedt hier een lichte kromming, twee legercamions stonden aan de kant gestationeerd. Op het ogenblik dat Van Boxtael de wagens zou voorbij steken kwam uit tegenovergestelde richting Dokter Bourgois uit Kort- rijk, met zijn personenwagen aange reden. De vermoedelijke hoge snelheid liet de motorijder niet toe nog tijdig de nodige zwenking te maken en hij botste dan opk met volle geweld tegen de zijkant van de personen wagen. De zijkant van de auto werd totaal ingebeukt terwijl de ruiten aan scherven vlogen. De moto slierde nog een 30-tal meters verder waar de ongelukkige motorijder loodzwaar ten gronde stuikte. Ogenblikkelijk werd aan de onge lukkige hulp geboden. Een dokter uit Kemmel verscheen dadelijk ter plaat se doch hij kon slechts de dood vast stellen van het slachtoffer dat een arm-, schouder- en schedelbreuk had opgelopen. Een ooggetuige verhaalde hoe het slachtoffer nog een dertigtal meter op de voortijlende moto was blijven zitten om dan met het hoofd tegen een muur geslingerd te worden. De plaats van het ongeluk bood een verschrikkelijke aanblik, In de auto vond men lederen knopen van de uitrusting van de motorijder, onderdelen van de moto lagen over gans de baan verspreid. De inzittenden van de auto kwamen er wonder genoeg met de schrik van af. HET ONDERZOEK De Rijkswachtbrigade van Loker snelde onmiddellijk ter plaatse om een onderzoek in te stellen. Inmid dels werd het parket van leper ver wittigd dat nog dezelfde avond ter plaatse kwam en samengesteld was uit Substituut de Viaene, Onder zoeksrechter Colle en hr Deraeve, griffier. Na de gebruikelijke vast stellingen gedaan te hebben en het onderhoor van Dokter Bourgois en de getuigen, werd het lijk van het slachtoffer naar het dodenhuisje van het O. L. Vrouw Hospitaal te leper overgebracht. Wetsdokter Pauwelijn ging tot de lijkschouwing over. Maandag kwam de moeder van het slachtoffer het lijk van haar zoon Zie vervolg hiernevens SjfF" Wij denken in geweten nogmaals alle Ouders met aandrang te moeten herinneren aan hun zeer gewichtige verantwoordelijkheid in zake godsdienstige en christelijke opvoeding van hun kinderen, en bijgevolg ook in zake keuze van de school of onderwijsinrichting naar dewelke zij hun kinderen zullen sturen. Het recht tot opvoeden komt immers toe aan het huisgezin, dat door God zelf werd gesticht cm kinderen voort te brengen en derhalve van God ook het onver vreemdbaar recht en de plicht ontvangt aan de kinderen de nodige opvoeding te verstrekken. De plaats van gedoopte kinderen is niet in onzijdige of leke instellingen van om 't even welken graad, waar men zich om hun christelijke opvoeding niet bekommert, maar wel In die scholen, waar de vorming van de ziel samengaat met de ontwikkeling van het ver stand. HET FEIT ALLEEN, DAT EEN LEERGANG IN DEN GODS DIENST OP HET PROGRAMMA VAN EEN SCHOOL VOORKOMT, VOLSTAAT GEENSZINS volgens een plechtige verklaring van Paus Pius XI OM DEZE SCHOOL IN OVEREENSTEMMING TE ACHTEN MET DE RECHTEN VAN HET CHRISTELIJK GEZIN EN WAARDIG OM DOOR KATHOLIEKE KINDEREN TE WOR DEN BEZOCHT. Het is nodig, zegt de Paus, dat gans het on derwijs, heel de inrichting van de school personeel, programma, leerboeken doordrongen zijn van een echt christelijken geest... zodat de godsdienst de grondslag en de bekroning zij van gans het onderwijs», (Wereldbrief Divini iliius Magistri»). Het wachtwoord voor alle gelovigen moet dus zijn: Voor onze gedoopte jeugd een christelijke opvoeding in christelijke scholen Met aandrang verzoeken Wij alle Ouders die het welzijn van hun kinderen oprecht ter harte nemen, in geweten na te denken over de verplichtingen die op hen wegen. God zal hun rekenschap vragen over de opvoeding die zij aan hun kinderen hebben laten geven. (Uit de Bisschoppelijke Brief). Meer dan 75.000 Vlamingen Diksmuide 20 Oogst 1950. Voor ieder Vlaming die op deze onver getelijke dag op het dodenveld aan de Ijzer vertoejde was liet een hart verheffend gebeuren. Zaterdagnamiddag reeds werd de Bedevaart ingezet met een vrome tocht naar teenstratenaar de plaats waar de twee broers, Edward en Frans Van Raemdonek, in el- kaars armen de dood ingingen. Daar waar de twee vereende krui sen hun lroederdood ten eeuwigen dage aan het nageslacht zullen ver kondigen, begon eigenlijk deze 23e Ijzerbedevaart met de overdracht door de stad Temse aan het Bede vaartcomité van de afsluiting die door Temse geplaatst werd rond het gedenkteken der twee helden. Toen de avond ging rusten over de wijde IJzervlakte begon de twee de plechtigheid: de nachtwake. Zachte muziek werd door helder tijd niet verbabbelen! VAN HET SCHUMANPLAN NAAR HET ULBRICHTPLAN Sede, v enkele maanden spreekt men in het Westen van het Schu- manplan, waardoor een supranatio nale organisatie zou ontstaan voor de zware metaal- en kolennijverheid der Westerse landen. Een aantal landen waren onmid dellijk in principe akkoord. Enge land niet. Dat bleek nog zeer on langs op de Raad van Europa te Straatsburg, waar de Engelse La- bouraf gevaar digden het Schuman- plan geweldig aanvielen. Frankrijk en Duitsland willen echter vooruit. En de Benelux-landen zijn van de partij. Intussen verlopen er echter matin den en maanden en de rationele uit bating van de Westerse economische macht blijft uit. Men werkt ongetwijfeld hard, maar de nationalismen doen nog steeds ooglappen aan, en vertragen het tot stana komen van nieuwe instellingen en vormen die wij voor onze toekomst en onze veiligheid, broodnodig hebben. Aan de andere kant van de barri- kade neemt het inmiddels een an dere loop. Zoals het Marshallplan er gecontreerd werd door een Molo- tovplan, stelde men tegenover het Schumanplan, dat meer rechtstreeks Duitsland betrof, een Vlbrichtplan. Inderdaad: Maandagmorgen werd op de nieuwe Pools-Duitse grens be gonnen met het rooien van bossen en het gelijkmaken van terreinen, in de omgeving van Furstenberg aan de Oder. Dit werk moet tegen 1 Januari 1951 af zijn opdat de eerste steen zou kunnen gelegd wor den van de grootste metaaltrust van Oost-Duitsland, het Huttencombi- nat Ostdat in het Vijfjarenplan wordt ingeschakeld. De gedachte van dit combinat werd verleden maand op het Con gres van de S.E.D. (communistische eenheidspartij) gelanceerd door Wal ter Ulbricht, secretaris-generaal van de partij. Vier weken nadien wordt met de werkeneen aanvang ge maakt. De ligging van dit combinat, op 100 km. van Berlijn, is uitstekend. Aanvoer van Poolse kolen en Rus sische ijzererts is er gemakkelijk. Staalproductie is de hoofdopgave. En volgens Fritz Selbmannminis ter van industrie zal de staalpro ductie 550.000 ton per jaar bedragen. Er wordt dus feitelijk een totaal nieuwe stad uit de grond gestampt. Theoretisch moet die er staan op vijf jaar tijd. Practisch hoopt men er vroeger mee klaar te komen. En waartoe zal dit staal gebruikt worden? Niet voor de oorlóg zoals in het Schumanplan zegt Selbmann, maar voor de vrede. We zullen zienzei de blinde. Intussen zijn daar twee in 't oog springende feiten te onderlijnen. Eerst en vooral de spoed waar mee achter het ijzeren gordijn de verwezenlijking volgt op de opvat ting. Zij hebben het daar natuur lijk veel gemakkelijker dan wij in het Westen. Ofwel werkt Moskou zelf het plan uit en hebben de on dergeschikten alleen Amen te zeg gen, ofwel maken de chefs van een paar Satellieten een plannetje klaar en als Moskou akkoord is dan kun nen ze onmiddellijk vooruit, des- Het Wekelijks Nieuws Gratis deelname voor iedereen Gans nieuwe prijsverdeling Zie volledige uitleg op 7C bl. herkennen in het dodenhuisje. De droefheid der moeder was hartver scheurend. Het stoffelijk overschot werd naar Aalst overgebracht, waar Donderdag 24 dezer, de begrafenis plaats greep. Het ongeval heeft in de streek heel wat beroering verwekt. Begrijpelij kerwijze stroomden vele nieuwsgieri gen naar de plaats der botsing te meer daar er zich veel volk ter plaat se bevond dat zo pas de renners, deelnemers van het wereldkampioen schap, had zien voorbijtrekken. De rijkswachters die het eerste onder zoek instelden, hadden dan ook veel moeite om de orde te handhaven. noods met de ijzeren vuist. Bij ons integendeel is elk baas in eigen huis en neemt elk alle voor zorgen om er zelf zo weinig mogelijk onder te lijden en zoveel mogelijk voordeel uit te halen. Bij ons heb ben wij dan nog de vrije syndikaten die elk officieel plan kunnen sabo teren en in de grond boren zodra het levensminimum der arbeiders ook maar enigszins zou kunnen aan getast worden, terwijl de Oosterse syndikaten gewillige werktuigen zijn in de handen der heersende Despo ten, ook al moet er met een ram melende buik tien en meer uren per dag worden gewérkt. Menselijk gesproken staat onze houding torenhoog boven die van de.communistische Staten, maar de vraag die wij ons in alle ernst moe* ten stellen is: hoelang zullen wij het nog uithouden aan nationale berekeningen te doen en hoelang zullen wij nog ons hoog levensmini mum houden wanneer men aan de andere kant voor niets terugwijkt en het instrument smeedt dat ons moet onderjukken? Is het niet hoog tijd jammer genoeg dat wij allen een beetje de buikriem toetrekken om dat erg ste te voorkomen? Is het niet hoog tijd dat de regering dit van ons allen eistEn is het niet hoog tijd dat het A.B.V.V. eerlijk die noodzakelijkheid zou erkennen en geen partijpolitieke munt zou trachten te slaan uit maatregelen die van nationaal be lang zijn? En het tweede dat moet onder lijnd worden is dat Oost-Duitsland het bevoorrechte kind onder de Sov jetsatellieten aan 't worden is. Onmiddellijk na de oorlog hebben de Tsjecken gemeend dat hun uur geslagen was. Na de ineenstorting, de vernietiging en de industriële de- montag van Duitsland, moest Bo- hemen het industrieel bolwerk van Midden-Europa worden. Een tijd lang hebben de Russen die wending gesteund. Maar; intus sen is Oost-Duitsland een communis tische staat geworaen, juist zoals Tsjecko-Sloivakije, en wanneer Rus land te kiezen heeft tussen een volk van 18.000.000 inwoners en een an der van 7.000.000dan laat het on middellijk het kleinste vallen, voor al wanneer dat grootste als aantrek- kingspunt en uitvalpoort kan die nen voor een bevolking van 70 mil- lioen zielen. En tenslotte is er nog dit: dat het Ulbrichtplan aan de Oost-Duitsers de indruk geeft dat ook zij als vol waardige 20 niet eerste rangsbur gers in een nieuwe internationale combinatie worden opgenomen, en dat aldus een politiek en psycholo gisch tegenwicht geschapen wordt tegen de mogelijke aantrekkings kracht van het Schumanplan in het Westen. DE WEDERBEWAPENING VAN WEST-DUITSLAND Ook dat punt ligt tijdens de laat ste weken weer volledig in de bran ding. Onze lezers weten dat wij se dert lang zeggen dat dit zou moeten gebeuren door de inschakeling van Duitse brigades, groepen, regimen ten, divisies, of hoe men ze ook noe men wil, in een gecombineerd West- Europees leger. We hebben er echter steeds aan toegevoegd dat dit pas moest beginnen wanneer de rest van het Westen goed was uitgerust en sterk stond, om niet door het op richten van Duitse legers een gele genheid te geven aan Oost-Duitsland en de Sovjets, het Westen aan te vallen zonder dat wij gereed wa ren op gelijk we.lk# aanranding te antwoorden. Dat standpunt was een realistisch standpunt dat trouwens nadien door zeer velen werd ingenomen en ver dedigd. Alleen Engeland was er theore tisch en absoluut tegen dat West- Duitsland, onder om 't even welk beding, zou ivederbewapend worden. Nu het vijf voor twaalf is, zou En geland, naar verluidt, bereid gevon den worden ook eindelijk jate zeggen. Maar nu is de toestand anders: waar de Duitsers vroeger bereid wa ren jate zeggen, ontmoet nien nu van langs om meer de gedachte: beter geen Duitse troepen, want de Sovjets zouden dat een provocatie kunnen noemen. Wat er moet ko men, dat zijn sterkere geallieerde contingenten die Duitsland zou on derhouden en voor wie het wapens zou maken. Dat bleek nog een tiental dagen geleden te Straatsburg toen dit punt in de Raad van Euro pa werd aangeraakt. Maar de toestand evolueert zeer snel. En het verloog der gebeurtenis sen in Korea zal er wel voor iets in tussen zijn om de opvattingen te doen keren. Vindt men in Duitsland inderdaad niet dezelfde gegevens als in Korea? Hier zoals daar een land dat tegennatuurlijk in twee stukken werd gerukt. Hier zoals daar een communistisch land- dat systhe- matisch gemilitariseerd wordt, en een vrij democratisch land dat zon der afdoende verdediging staat te genover zijn vijandelijke broeder. Het interview dat Kanselier Ade nauer dan ook gegeven heeft aan de New York Times en waarin hij de noodzakelijkheid onderlijnt van sterke defensieve Duitse troepen, mag dan ook als een bom gevallen zijn, het verwondert ons persoonlijk helemaal niet en ligt volledig in de lijn der lessen uit de gebeurtenissen in Korea te trekken. Dhr Adenauer is echter tvijs ge noeg om niet te bepalen onder welke vorm die sterke defensieve krach ten zouden moeten opgericht wor den. Moet het een volkspolitie zijn zoals men de Oost-Duitse legers noemt? Regelmatige Duitse leger- troepen? Of Duitse eenheden in een Europees leger? Het antwoord hierop laat de Kan selier blijkbaar open om des te ge makkelijker tot een overeenkomst op dat stuk te komen met de Wes telijke Verbondenen. Maar Labour-Eng eland oogst nu wat het gezaaid heeft. Nu het zelf zou willen meehelpen aan West- Duitslands wederbewapeningschiet de Duitse socialistische partij haar in de benen en ontketent zij een ver woede campagne tegen elke gedachte aan West-Duitse militaire uitrusting. Dit zou ons nochtans moeten ver wonderen want het zijn de sociaal democraten die het hardtst roepen tegen en over de militarisatie van Oost-Duitsland. In hun bladen leest men inderdaad dat die Volkspoli tiethans Russische tanks gekre gen heeft van 34 ton, Russische ar tillerie en Rusische automitrailleu- sen. Zij zijn het die ons leren dat die volkspolitie einde 1949 reeds 50.000 man telde, dat ze binnenkort de 150.000 zal bereiken en dat men van plan is ze op te voeren tot 400 duizend man. Waarom dan niets in het Westen? Dat is het geheim van de Socialis ten wier logica gewoonlijk tegen elk gezond verstand ingaat. Hier staan we dus weeral tegen over een zelfde toestand: in het Westen praat men er over. In het Oosten doet men het. Zal dat eindelijk ook gedaan zijn? (Zie vervolg 2* blad) Stil is het op de bedevaartweide tij dens de H. Mis. Aandachtig worden de handelingen van de priester gev olgd. Wij zien hier de ministers tij dens het Agnus Dei der Mis. Van links naar rechts bemerkt men: de HH. ministers De Taeye en Segers, Prof. Franssen, de ministers De Boodt, Dequae en Van den Daele W-N, licht langs d triomfantelijke poort rond, het heldenkruisje midden het puin gedragen. Uit de holle krypte, waar de ijzerjongens in hun ge schonden araven rusten, walmden licht en muziek als een vrome bede ten hemel. Schoon was die avond en vol vroomheid. De Zondagmorgen verbrak de ban der stilte. Vlaanderen rukte op ter beevaart naar de Uzer. Het ver keer op de banen groeide met het uur tot een niet te ontwarren net. De wegen naar Diksmuide waren afgetekend door traag aanschuiven de fietsen en auto's. Het stond on loochenbaar vast dat Diksmuide iveer zijn toeloop der grootste dagen zou kennen. Het werd zo. Een ander verheugend verschijn sel was het feit dat de rijkswach ters in kleiner getal aanwezig wa ren dan verleden jaar en dat zij op minder opvallende wijze optraden. Hun radiowagens stonden netjes in verloren hoekjes opgesteld. De man nen der wet hadden trouwens een zeer gemakkelijks taak vermits er geen ordeverstoorders aanwezig wa ren. Voor de innerlijke orde op het terrein zorgde de eigen ordedienst der Bedevaart wijze. op onberispelijke Aan de zijwanden van de Pax-poort hangen de doornenkronen van Vlaan derens lijden. Hieronder de twee kronen die herinneren aan de be ruchte strafkampen Fresnes en Cé- zembre. W. N. Alleen in de lucht scheen het niet pluis te zijn. Een luchtpiraat kwam met ongewenst motorgebrom de stil te verstoren. Door het Ministerie van Landverdediging waren echter schikkingen getroffen en weldra verschenen twee Spitfiretoestellen in het luchtruim om de luchtpiraat op afstand te houden. Jammer dat de jagers zelf hun dienst boven het bedevaartterrein uitoefenden en op deze wijze zelf stoorden. Een tele foontje met de luchtbasis van Kok- sijde bracht alles dan toch in orde zodat de patrouilledienst naar een wijdere kring verlegd werd. Dit in cident vermocht toch niet de aan wezigen de kalmte te doen verliezen al kwam bij velen de herinnering aan 1930 en de beruchte strooïbil- jettenzaak weer boven. Schouder aan schouder standen daar die 75.000 Vlamingen op het dodenveld te Diksmuide om hun doden te herdenken niets kon hen verstoren op dit plechtig ogenblik nu iedereen zo diep aanvoelde dat er een band van eenheid gesmeed werd, hier op deze gewijde vlakte. Het huis van Moeder Vlaanderen is groot, het heeft zoveel hoekjes en kantjes waar ieder zijn plaatsje vindt en het zich gezellig kan ma ken. De Vlamingen kunnen en moe ten één zijn en dat zullen ze wor den want allen die te Diksmuide rond het heilig puin van le IJzer toren en bij de heerlijke Paxpoort op deze schone dag geschaard ston den, hebben er de eed van trouw gezworen. Vijf Vlaamse Ministers gaven daar een prachtig voorbeeld aan hun volk, dit voorbeeld heeft allen gesterkt in de onverzettelijke wil Vlaanderen weer levenskrachtig te maken. Thebaanse trompetten gaimen om 10.30 uur over de vlakte Z.. E. H. Kan. Vcrcruyssen, vicaris-generaal van het Bisdom Gent. bekleed met de misgewaden, begeeft zich naar het altaar voor het heldenkruisje midden het puin. Vertrouwelijk klinkt het altaarschelletje terwijl een ingetogen stilte over de vlakte daalt. «In nomine Patris...mur melt de celebrant. Het zoenoffer voor al de gesneuvelden wordt op gedragen. Intussen vloeit de ononderbroken stroom van volk nog steeds naar de bedevaartweide. Aan de voet van het puin en het héldenkruisje hebben de leden van het Bedevaartcomité plaats geno men. Bij hen voegen zich verschei dene vooraanstaande personaliteiten. (Zie vervolg 5' blad.. Op Vrijdag 18 Oogst werden dc deelnemers van het Congres der In ternationale Wielerunie door het stadsmagistraat van leper in de al oude Lakenhalle plechtig ontvangen. leper is een gastvrije stad en deed bij deze gelegenheid haar naam alle eer aan. Ons blad kreeg, evenals de andere dagbladen, een vriendelijke uitnodiging voor de plechtige ont vangst die 's avonds te 19 u. doorging. De ruime bovenzaal der stadshal- len was met smaak versierd. Vlaggen der onderscheidene landen die afge vaardigden gezonden hadden naar dit Congres der I.W.U. versierden de wanden. Op een verhoog, had het kwartet André Moerman plaats ge nomen dat gans de avond Voor een intieme muzikale omlijsting zorgde. De aanwezigen vormden een zeer uiteenlopend geheel. Men kon er rus tig een praatje slaan met een Fin of een Australiër indien men de klip der vreemde talen ietwat kon omzeilen. Frans, Engels of Duits brrchten door gaans een goede oplossing en daar was dan nog altijd een vriendelijke tolk die steeds met zijn diensten klaar stond. Alleen het zeshoekig herkennings teken der I.W.U. gaf een gemeen zaam cachet aan allen die hier op sportieve wijze de landsgrenzen deden vergeten- Onder de aanwezigen bemerkten wij het volledig stadsmagistraat met aan het hoofd dhr Burgemeester Van der Ghote. Dhr Coussens, dd. Burge meester van Kortrijk. waar de con gressisten zopas te gast waren, had zijn gasten vriendelijk uitgeleide ge daan en woonde tevens deze ont vangst bij. Verder bemerkten wij nog de Volksvertegenwoordigers Stubbe en Lefère. Van de I.W.U. bemerkten wij de hh. Joinard, Victor Breyer, e.a. De B.W.B. was vertegenwoordigd door de hh. Verhougstraete, Stan- daert, Georges Van de Kerckhove, Piette, Fernand Paul en Collignon. Tijdens het gezellig feestmaal werd allereerst het woord gevoerd door dhr Burgemeester die zijn genodigden welkom heette, eerst in het -Neder lands, daarna in het Frans en ten slotte in het Engels. Spreker dankt de I.W.U. leper als laatste pleister plaats gekozen te hebben voor haar Congres. Hij herinnert aan het groot verleden van leper waarvan deze hal len het symbool zijn. Hij besluit zijn toespraak met de wens uit te druk ken dat het bezoek aan leper, waar zoveel herinneringen aan oorlogsel lende aan verbonden zijn, de leden van de I.W.U. er toe moge aanzetten door middel van de sportgedachte de vrede te bevorderen tussen al de mensen van goeden wil. (Verv. 2" bl. De ere-tafel tijdens de toespraak van dhr Burgemeester van leper tol de genodigden. Wij bemerken als tweede van links naar rechts: dht Cyrial Van Hauwaert, dhr Alfred Martougin, Ere-Voorzitter van dt B.W.B.dhr Burgemeester Vander Ghote, dhr Joinard, Voorzitter dét I.W.U. en dhr Coussens dd. Burgemeester van Kortrijk,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 1