8 2 Een Wereld-beweging VRAAGTEKENS DE WEEK IN ONS LAND De Oorlog in Korea ROE5ELRKI De Jaarbeurs van Midden- Vlaanderen te Roeselare Merkwaardige ontdekking bij de ontgravingswerken van de «Abdij Ter Duinen te Koksijde Noord-Koreanen heroveren Kigje en Pohang KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE EN OMSTREKEN ONZE 4 UITGAVEN: PI WH wPVHPl <01 WPl"MwwWPI P 46° JAAR. Nr 35. Bladzijden ZATERDAG PRIJS 2 Frank SEPTEMBER 1950 BUITENLANDS OVERZICHT VLASWAGEN IN BRAND IN VOLLE STRAAT TE GELUWE SPEELT HET HOEMPA ORKEST. iJSN DE EERSTE TOESPRAAK IN HET NEDERLANDS VAN Z. H. DE PAUS Gebeenten en 9 schedels ontdelt ci ter de puinen van het vroeger hoofdaltaar Oer abdijkerk VAH MBBLVIAMIOEHr*) Van Zaterdag 23 September tot Dinsdag 3 October 1950 DE ZUSTER VAN MINISTER VAN ZEELAND KOMT BIJ AUTO-ONGEVAL OM HET LEVEN Amerikaanse luchtmacht gooide 15.26© ton bommen in 2 maanden tijd Vraagstuk van Formosa zal door de Veiligheidsraad worden behandeld. EN ZO KREEG HET LI EFHEBBERSKRITERIUM «HET WEKELIJKS NI EUWS-BELGA-BARCO ZIJN EINDOV ERWINNAAR HOOFDBUREEL en REDACTIE: Poperinge Gasthuisstr. 19. Tel. 9 - Postcheckr. 47.63.60. PLAATSELIJKE BURELEN: Roeselare: J. VERRIEST-DEZEURE St-Alfonsusstr. 12. Tel. 1523. leper: P. BRAS-DEKLERCK de Stuersstraat 4. - Tel. 445 Veurne: M. D'HERT, Noordstraat 14. Nïeuwp t: Drukkerij DUMON, Marktstr. Aangesloten bi] het Verbond der Belgische Periodieke Pers. HET WEKELIJKS NIEUWS POPERINGE (met randgemeenten). IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem-Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten). IMRIKGENAAa ABONNEMENTSPRIJS 1950: België tot Nieuwjaar 36 fr. Belgisch Congo 3,fr. p. week Frankr. -f Holland 3,fr. p. week Andere landen 3,50 fr. p. week Verantwoordelijke Uitgever: J. Sansen, Gasthuisstraat 19, Poperinge. 't Begon in de gevangenis en ein digde te Rome. 't Begon in de kerk en wordt voort gezet op... het Heizelstadion te Brus- tel... Morgen! 't Is allerminst een raadsel, ge ^eet immers maar al te goed dat morgen, heel vroeg, uit ieder dorp van West-Vlaanderen Kajotters en Oud-Ka jotters, Kajotsters en Oud- jotsters naar het Jubelcongres te Brussel trekken. En ge weet even eens dat het eendelijke Heizelstadion bijna te klein zal ziin. 't Begon in de gevangenis! 't Is wel waar dat die Onderpas toor van Laken reeds in 1912 aan 't zoeken was, aan 't studeren was, zijn kop zat te breken, niet over mi croben of over de... atoombom. Daar toe hebt ge een laboratorium nodig en moet ge over een fortuin beschik ken. Onderpastoor Cardijn had 't een noch 't ander; en nochtans het was een geweldig zwaar probleem waar hij zijn kop zat op te breken; Ieder jaar worden 40.000 jongens en meis jes door de fabrieken opgezogen en vergiftigd. Is er daar geen... serum voor? Geen remedie? Onder den oorlog '14-18 werd hij aangehouden. Van dat... voorrecht genoot hij opnieuw m '40-44! Mijn gevangenschap onder de oorlog '14 is voor mij een der groot ste genaden geweest in mijn leven! zo zegt nog die... gewezen Onderpas toor... Monseigneur Cardijn! In de gevangenis immers kunt ge nadenken; daar hebt ge immers stil te en... tijd. De Onderpastoor schreef er zijn Handboek van de Katholie ke Arbeidende Jeugd». In Maart 1925 trok hij met zijn handboek naar Rome, naar Paus Pius XI. Een onderhoud van... drie uur Eindelijk zei Paus Pius XI. is er toch iemand die mij komt spre ken over de nood en de redding van de massa. Met de zegen van de Paus trok de K.A.J. van wal! Dat wordt morgen herdacht. Dat is de eerste reden waarom dat Jubelcongres wordt ge houden 't Begon in de kerk... met de No veen van de Negen Eerste Zaterda gen ter eer van de Lieve Vrouw, want zo O. L. Vrouw dat Congres onder haar bescherming neemt, zo zij zorgt en waakt over de K.A.J., dan, och dan, twijfelt er niemand aan de verdere... zegetocht der K.A.J. En wat hebben die jongens en meisjes niet gedaan om O. L. Vrouw te... bewilligen zich helemaal die K.A.J. aan te trekken? Kajotters, mijnwerkers van de nachtploeg slik ken de hele nacht het koolstof in, zonder een teug te drinken om dien eersten Zaterdagmorgen toch te Com munie te kunnen gaan. Fabriekjon- gens en -meisjes komen, na een uur trein in stad aan, nuchter, lopen naar de kerk, gaan te Communie en naar 't werk. Er werden... offers gevraagd! Grote mensen kijken dan eens ver veeld. Offers?... We doen er al meer dan genoeg op ons werk! Maar staat ge niet verbaasd over die ionge mijn werkers en fabriekjongens? En nog! Op een studieweek kwam een Kajotter, teringlijder, in naam van zijn zieke kameraden uit het Sanatorium» heel eenvoudig verkla ren: «Mijn kameraden zullen het Congres niet bijwonen, tegen dien tijd zullen zij misschien gestorven zijn. Maar zij hebben mij belast u het offer te brengen van hun gebro ken jeugd en geren aanveerden zij hun lijden en dood voor het boven natuurlijk succes van ons Jubilé. Staat ge werkelijk niet... verstomd als ge dat leest? Zonder die K.A.J. zouden die mijn werkers, fabriekwerkers en teringlij ders... wat geweest zijn? Wat? Peis er maar eens op en zeg het niet! Zoudt ge geloven dat, wanneer iemand zo nog met een beetje com passie of... minachting over de Ka- jotterij komt spreken, ik van mening ben dat die mens zich moet laten onderzoeken door een... geneesheer? Het eindigt morgen op het Heizel stadion. Het eindigt? Dat is preci:s niet juist want er volgt nog een ganse studieweek. Maar morgen is het de dag van de honderd-duizend. De Kajotters-beweging is intussen een internationale beweging gewor den. waar 500 afgevaardigden morgen vijftig verschillende landen zullen vertegenwoordigen uit alle wereldde len. Blanken, brume, gele, zwartjes., allemaal Kajotters! Die jongens en meisjes, waar velen van halve mirakels hebben moeten verrichten om aan 't geld te gera ken voor de reis. Die jongens en meisjes zullen morgen... luistert maar, grote, verstandige, zelfbewuste mensen, luistert maar aan de radio, vaders en moeders... fier en be wust' getuigenis afleggen van hun ge loof en trouw aan Christus en zijn Kerk, van hun geloof in de redding van de arbeidersstand en van het hele mensdom door de leer van Christus en zijn Kerk. DAT DURFT DIE JEUGD! Dat durven... jongens! De K.A.J. bestaat 25 jaar. Oud kan zij niet worden, want ieder jaar wordt zij weer jong... de bestendige eeuwige jeugdbeweging. Die Onderpastoor, die jaren zijn kop brak op dat verschrikkelijk pro bleem der jeugd, is Monseigneur ge worden, maar wie kou durven bewe ren dat Mgr. Cardijn... oud wordt? Oud-manhuis-oud zijn zij, die de K.A.J. niet begrijpen of niet bewon deren. De redding van de massa, niet al leen in ons land, maar over de we reld, is het werk van een... Vlaamse Priester en van gewone jonge arbei ders en arbeidsters. Die werld-K.A.J. jubileert!... Te recht! PE VLAMYNCK, GEDWONGEN DE KAARTEN OP TAFEL TE GOOIEN? De toestand, in Korea is sedert een paar weken totaal veranderd. Foe- san is geen Duinkerken geworden men heeft de indruk dat de strook die thans door de troepen der Ver enigde Naties bezet wordt, meer en meer een offensief bruggenhoofd aan 't worden is van waaruit een korte en harde opmarsch naar de 38e breedtegraad zal gebeuren. Die opmarsch is echter niet voor morgen. Hoge Amerikaanse autori teiten zouden geschat hebben dat het noa tot Februari van toekomend jaar zou duren. Daar moet men natuurlijk niets van geloven. Het kan wel zijn dat het zo uitvalt, maar hoogstwaar schijnlijk zal het korter of langer duren. Inderdaad wanneer wij het ver loop van de Koreaanse oorlog be- Vrijdag 25 Aug., rond 11 uur, kwam stiohtte. De Brandweer werd onmid- de au;o, toebehorende aan dhr De- bruyne-Dujardin van Bissegem, ge laden met 7.850 kgr. vlas, eigendom van dhr M. Maes uit Bissegem, ge reden op de Plaats te Geluwe. De eleotrische tram kwam juist voorbij- gereden en had een lichte aanraking met het vlas. Waarschijnlijk werd door de stroomafnemer een vonk te weeg gebracht die aan het vlas brand dellij k opgeroepen en was na enkele minuten ter plaats. De auto werd in de Bsselarestraat gebracht voor de hovingen van het Ouderlingsgesticht, waar met de blussinigswerken werd aangevangen. De auto kon gevrij waard worden, het vlas echter werd schier totaal vernietigd. De schade beloopt ongeveer 26.000 fr. DE XXXII' VLAAMSE SOCIALE WEEK TE LEUVEN Naar reeds gevestigde traditie werd Maandag 28 Oogst, te Leuven de 32" Vlaamse Sociale Week geopend. Ruim 650 congressisten namen hier aan deel. Onder de aanwezige per sonaliteiten bemerkte men Z. E. H. Kan. Brys, algemeen Proost van het A.C.W., Staatsminister Marck, de se natoren juffrouw Driessens en Kan. Broekx, senator Van Buggenhout, de volksvertegenwoordigers Van Acker, Leemans en Bertrand, Kan. Janssens, voorzitter van het Davidsfonds. Ook een talrijke afvaardiging uit Neder land was aanwezig. Dhr Hulpiau, se cretaris van het inrichtend comité, hield een zeer merkwaardige ope ningsrede waarin het probleem voor op gesteld wordt dat de congressisten ter overweging krijgen, namelijk in welke mate aan de Stem van Rome gehoor werd gegeven en tot welke hoogte de kristelijke sociale leer ten uitvoer werd gebracht. Tevens werden in deze toespraak de jongste gebeurtenissen in ons land onderzocht en hierbij drukte spreker erop dat ons volk het hoe en het waarom van dit alles dient te kennen. Tevens werden practische aanwijzingen voor de toekomst ge daan, afgeleid uit de opgedane onder vinding. Tijdens de tweede dag van dit congres was de voornaamste les deze van Z. E. H. Kan. Prof. L. Janssens die handelde over De taak van de staat». Spreker stelde op scherpe wijze het wilde stakingsrecht als een misdaad aan de kaak. Hierbij wees hij op noodzakelijke structuur hervormingen die veel heersende wantoestanden zullen rechtzetten. Woensdag werden deze studiedagen besloten. Oud Minister Ronsse hield een lezing over de bestrijding van het economisch en financieel machtsmis bruik waarin hij er op aandringt dat de Staat door doelmatige controle elk machtsmisbruik op dit gebied zou beletten. Nadat Minister Segers nog aan het woord kwam om de aanwezigen, aan de hand van de lessen uit het verle den, te waarschuwen voor het drei gende communsme en 't onbetrouw bare socialisme, worden deze studie- FOTODIENST HET WEKELIJKS. NiEU op de Zwarten Berg. Het warme weer kent ook voor muzikanten geen genade en verschroeit ook hun keel. Dat ondervonden deze wak kere muz;kanten van Geluwe die wij Zondag op de Zwarten Berg aan troffen. Zij hadden echter hun toevlucht gezocht in de koele schaduw en terwijl de glazen besteld werden gingen de instrumenten aan de lippen en hoempadde het over de berg dat 't schouwe gaf. 't Was een even onverwachte als aangename verrassing voor de toeristen. dagen besloten met een les door dhr Drees, voorzitter der K.W.B., die han delt over de zedelijke-Kulturtle ver heffing van de Arbeidersstand. DE 15' VERJAARDAG VAN HET AFSTERVEN VAN KONINGIN ASTRID HERDACHT Ter gelegenheid van de vijftiende verjaardag van Koningin Astrid's afsterven, was de Koninklijke crypte te Laken, Dinsdag geopend. Talrijke personen legden bloemen neer op het graf van de Vorstin. In de kapel te Kiissnacht werd een jaargetijde op gedragen ter nagedachtenis van Ko ningin Astrid. Koning Leopold was vertegenwoordigd door Burggraaf de Lantsheere, Belgisch gezant te Bern. Bij het kruis, opgericht op de plaats waar het ongeluk 15 jaar geleden plaats greep, werden door Burggraaf de Lantsheere namens de Koning en de koninklijke familie, bloemen neergelegd. BELGISCHE ZEELIEDEN IN HUN RECHTEN HERSTELD Tijdens de Meidagen 1940 stak het bijna voltallig personeel der Belgi sche Zeemacht naar Engeland over om aldaar de strijd voort te zetten. Deze zeelieden hadden het echter hard te verduren vanwege de Britse regering en werden onrechtvaardig behandeld. Zo ontstond het geval Southampton waarmede deze episode gebrandmerkt werd. Sedert de be vrijding werd in ons land geijverd om deze gevallen te herzien, thans zijn door een kordate tussenkomst van Minister Segers ook de laatste gevallen herzien en wel in deze zin dat de loopbaan der betrokkenen, die allen gedurende een min of meer lange periode werden afgezet, moet herzien worden alsof er geen dienst- onderbreking is geweest. HET MILITAIR HUIS VAN DE KONINKLIJKE FRINS Het departement van landsverde diging deelt mede: Zijn benoemd tot vleugeladjudant van de Koninklijke Prins: de luitenant-generaals Baele Piron en Joris, generaal majoor- vlieger Leboutte en generaal-majoor Gierst, kolonel der pantsertroepen Jacmart, fregat-kapitein Robyns en luitenant-kolonel der pantsertroepen Dinjaert. Zijn benoemd tot ordonnans-offi cier van de Koninklijke Prins: artil lerie-majoor baron Jacques de Dix- mude, kapitein - commandant der pantsertroepen Carton de Wiart, in- fanterie-kapitein de Saint-Hubert en luitenant ter zee 2de klasse Geluy- ckers. Infanterie-majoor Daems is benoemd tot secretaris van het mili taire huis van de Koninklijke Prins. BINNENSCHEEP VERKEER TE ANTWERPEN IN JULI In Juli kwamen 2786 binnensche pen met een gezamenlijke tonnemaat van 1.090.629 ton ts Antwerpen aan; hun totale lading bestond uit 532.325 ton verscheidene goederen. Meer dan de twee derden van dit gstal sche pen (1.940) waren, afkomstig van havens uit het binnenland, en had den een totale lading van 198.919 ton. Uit Duitsland arriveerden 265 schepen met 145.633 ton lading; 357 schepen voerden 100.479 ton uit Ne derland aan, terwijl uit Frankrijk 168 schepen met 78.842 ton aankwa men. Het getal uitgevaren schepen be droeg 2875, met een gezamenlijke tonnage groot 1.171.347 ton; de lading bestond uit 531.289 ton goederen. 2.112 schepen vertrokken met 363.299 ton goederen naar havens in het binnen land. Naar Duitsland voeren 181 vaartuigen af met 66.081 ton, terwijl 112 schepen vertrokken met 54.027 ton goederen bestemd voor Zwitser land, kijken, dan zien wij het volgende beeld: le Periode: een overmacht van wa pens en mannen aan communistische zijde vandaar vlugge opmarsch. 2e Periode: de convooien uit Ame rika hebben eindelijk zwaar mate riaal aangebracht en ook manschap pen vandaar stabilisatie van het front en tegenaanvallen en terrein winst zelfs van de U.N.O.-troepen. En nu begint de 3e periode: over wicht van de U.N.O-troepen en op marsch naar de 38e breedtegraad op naar de Koreaanse-Mandjoekose grens. Dat ziet het eerste het beste kind. Dat zien dus zeker het Kremlin en Mao-Tse-Tung. En de vraag is dan: zullen die er hun pootjes willen af houden? Van de ene kant kunnen zij moei lijk verteren dat de Noord-K or eanen zouden in de pan gehakt worden, want dat zou betekenen dat Korea terug één staat zou wordenmaar onder democratisch bestuur in plaats van onder communistisch bewind, wat zou betekenen dat ze dit land als uitvalspoort in de Chinese Zee tegen Japan en het Stille Oceaan- gebied zouden kwijt zijn. Maar anderzijds mag men zich afvragen of Rusland en China goes ting hebben om nu reeds, openlijk, tegen de V.N.O-troepen te velde te trekken. Dat zou immers beteke nen dat de U.N.O. kapot is en dat het grote onweer onvermijdelijk is losgebroken. In Amerika denkt men dat Rus land en China thans voor die keuze staan. Wij zijn zo vrij dat niet te denken omdat het de communis tische staten vrij staat niet officieel tussen te komen, maar alleen bij middel van vrijwilligerslegioenen zodat we iverkelijk in Korea een her haling zouden vinden mutatis mutandis van wat in 1936 in Spanje is gebeurd, zoals wij hier bij het begin van het conflict reeds heb ben geschreven. Geheel dat probleem mag trouwens niet formalistisch maar realistisch bezien ivorden. Dit is geen oorlog tus sen Noord- en Zuid-Koreanen. maar tussen de communistische landen en de vrije volkeren en meer speciaal tussen Amerika en Rusland. Wan neer de strijd dan tot nu toe tot Korea beperkt bleef, dan is het een voudig weg omdat tot nu toe geen van beiden het nuttig geacht heeft op een bredere schaal te beginnen. De dag dat het Kremlin echter zal beslissen tot 1 :t bittere einde te gaan, die dag zal de gehele wereld opnieuw daveren. BERLIJN BINNENKORT WEER IN DE BRANDING Een goede krijgstactiek is: wan neer men op de ene plaats moet te rugwijken, onmiddellijk op een an dere plaats aanvallen, al ware het maar om de vijand te verhinderen al zijn offensieve kracht in de suc cesrijke aanval te gooien. Dat zal Rusland blijkbaar ook thans wel toepassen. Het gaat niet te best in Korea? Laten we vlug een beetje spanning verwekken in Europa; zo zullen wij Amerika verhinderen zijn volle krachten te wijden aan Korea en het verplichten militaire effectieven naar Europa te verschepen. Inderdaad: op 15 Oktober a.s. wor den in Oost-Duitstand nieuwe ver kiezingen gehouden. Op een enige lijst natuurlijk. Die verkiezingen zul len de definitieve triomf van de S.E.D. betekenen Daarop zal Rusland rustig zijn troepen terugtrekken, de accoorden van Potsdam verbreken (de West machten zullen natuurlijk de schuld daarvoor op de rug worden gescho ven) een afzonderlijk vredesverdrag tekenen met Oost-Duitsland en die volksdemocratie als een souvereine Staat erkennen. Dat zal voor Moskou zonder enig risico kunnen gebeuren, want de Oost-Duitse volksdemocratie zit ste vig in het zadel en de volkspolitie is intussen een echt leger geworden zoals wij hier onlangs nóg onder streepten. Daarop zal dan natuurlijk een monstercampagne volgen tegen de Westmachten die het arme Duits land nog steeds bezetten en exploite ren, in de hoop aldus de Westerse bevolking tegen de bezettingsmach ten op te jagen en hen de terug trekking van hun troepen te dwin gen. Op dat ogenblik zou dan het tweede Koreaans geval in de kiem geboren zijn. Dat spelletje heeft echter maar weinig kans tot slagen, want noch de Westmachten noch de West-Duitsers voelen er iets voor de geallieerde troepen Duitsland te zien verlaten. Integendeel: Adenauer en ook von Brentano te Straatsburg dringen er op aan dat geallieerde troepenmacht in West-Duitsland zou versterkt wor den. Daar lijkt ons dan ook geen grote moeilijkheid of gevaar te schuilen. Waar de schoen vaar ons oordeel zal wringen, dat is te Berlijn. Inderdaad: daar zal de Russische sector dan een Duitse sector worden. De Duitsers nu hebben met de ac coorden van Potsdam niets te zien. Zij zullen met de drie Westmachten niet willen samenwerken voor het vierledig beheer van de oude Duitse hoofdstad. Zij zullen integendeel alles in het werk stellen om de West machten uit Berlijn te verjagen. Zij zullen bijgevolg een nieuwe blokkade van Berlijn beginnen en dit in volle winterperiode. De vraag is dan of het met de tweede luchtbrug zo vreedzaam zal verlopen als met de eerste. En in elk geval: zelfs als het vreed zaam verloopt, de luchtbrug onder houden betekent voor Amerika weer een zeer groot aantal transportvlieg tuigen en vliegend personeel inzet ten in Duitsland, terwijl het dit op andere plaatsen best zou kunnen ge bruiken. De winterperiode belooft dus aan Europa een spannende periode voor te behouden. GEEN PREVENTIEVE OORLOG Tijde. de afgelopen week is er wat herrie geweest rond twee pun ten: de rede van de staatssecreta ris voor de vloot, Matthews en de boodschap van generaal Mac Arthur, betreffende Formosa. Matthews had als zijn mening te kennen gegeven dat Amerika best een preventieve oorlog zou gevoerd hebben om te voorkomen dat Rus stand zou hebben ingehaaldde dans zou beginnen. Die stellingname werd zowel door het Staatsdepartement als door Pre sident Truman zelf ten strengste af gekeurd. Een democratie voert geen aanvalsoorlogen, maar verdedigt zich alleen iganneer ze aangevallen wordt. En anderzijds kan men niet tezelf- dertijde de gedachte van de U.N.O. verdedigen en van de vreedzame re geling der internationale geschillen, en tezelfdertijde een preventieve oor log voeren. Mac Arthur van zijn kant had in een boodschap aan de oudstrijders gezegd dat Amerika in elk geval en te allen prijze moest verhinderen dat Formosa in rode handen viel, omdat Formosa één der grendels van de Stille Oceaan is. Dte nuchtere krijgs mantaai past niet in het politiek en diplomatiek kader en de generaal werd dan ook verzocht zijn bood schap in 'te trekken. Dat ruikt im mers ook veel te sterk naar preven tieve oorlog. Dat is nu allemaal goed en wel. Wij zijn ook tegen de preventieve oorlog en zullen tot het laatste ogen blik 'hopen in de mogelijkheid van een vredelievend internationale re geling. De vraag is echter of de Sovjets niet stilaan beginnen te denken aan een preventieve oorlog. Inderdaad: de oorlog in Korea heeft nogma 's aangetoond en be wezen dat sommige strategische theo rieën die in de States werden aan vaard, verkeerd zijn. Wij bedoelen de theorie van generaal Spaaz o. m. volgens dewelke een sterke lucht macht alleen bij machte is een land leger tegen te houden. In Korea is dat totaal vals geble ken. En ook al zijn niet alle elemen ten dezelfde, toch is ieder er nu van overtuigd dat dit ook in Europa vals zou blijken. Daaruit volgt de absolute noodza kelijkheid van sterke landlegers. Ook met de atoombom Ook met de atoombom, Welnu op dat stuk heeft de vrije wereld een kolossale achterstand op de Communisten. In werkelijkheid begint men nu pas een ernstige in spanning te doen om ook een stukje leger op de been te brengen. Maar millioenen legers opstellen kost geld... en tijd.' Vóór 1952 is er geen spraak Zoals wij verleden week in een kort bericht mededeelden heeft Z. H. de Paus de H. Har- tebonders, op bedevaart naar Rome, tijdens een audiëntie in het Nederlands toegesproken. Ziehier de toespraak van Zijne Heiligheid: Wij groeten zeer hartelijk de duizenden leden van de Bon den van het H. Hart, die uit het aartsbisdom Mechelen en uit de bisdommen Luik, Gent en Brugge naar Rome zijn geko men. Wij weten hoeveel de Bon den van het H. Hart hebben bijgedragen om het katholiek leven te onderhouden in de pa rochies en daarvoor zijn Wij U zeer dankbaar. Wij drukken de wens uit dat in de toekomst de Bonden van het H. Hart immer een grotere bloei zouden kennen en daarom schenken Wij aan bestuurders en aan al de leden van de Bon den en hun families van harte onze apostolische zegen. van dat wij aan Rusland het hoofd zouden kunnen heden. De vraag die men zich dan ook moet stellen is de volgende: zal Rusland, dat toch de wereld domine ren wil, wachten tot wij ook sterke landlegers hebben, of zal het inte gendeel zijnpreventieve coilog voeren, om te voorkomen dat vrij het evenwicht der krachten zouden kun nen herstellen Persoonlijk geloven wij dat de Russen toch tweemaal zullen naden ken vooraleer die stap te zetten, want het voorbeeld van Hitier ligt nog te dicht bij om te künnen ver geten worden. Wie realist is weet immers dot de industriële capaciteit van de vrije wereld zo ontzaglijk veel groter is als die van de communistische len den, dat aan de einduitslag van dit conflict kan getwijfeld worden. Wij geloven dan ook dat een pre ventieve communistische oorlog eer der een wanhoopsdaad zou zijn. Dit is bijgevolg niet de meest voor de hand liggende veronderstelling. Maar wie kan ooit rekenen op het gezond verstand en de nuchterheid van een dictatuur. 30-8-50 V. WESTERLINCK. Hierboven een algemeen zich op de opgravlngswerken. Zo ziet het er uit op de drukke dagen wanneer honderden bezoekers aanschuiven om de merkwaardige opgravingen der oude Abdij van dichtbij te bewonderen. Wij bemerken links dhr Burgemeester-Senator Van Buggenhout die de be zoekers uit-leg verschaft. <2(<» vervolg 2" blad; land, wanneer het zijn atoomachter- De opgravingswerken op de plaats waar zich eens de prachtige Abdij Ter Duinen bevond te Koksijde zijn in een nieuw en beslissend stadium getreden. Zaterdag 26 Oogst was men del- vingswerken begonnen op de plaats waar men volgens de plannen ver moedde dat zich vroeger het altaar bevond. Reeds Maandag 28 Oogst werden de opzoekingen met sukses bekroond. Eerst ontdekte men twee gekruiste beenderen en daaronder 9 schedels waarvan 8 zonder kinnebak. Bij nader toezicht echter stelde men vast dat er aan deze overblijf selen sporen van mortel te vinden waren waaruit afgeleid wordt dat men hier staat voor gebeenten die van uit een ander graf naar deze plaats zijn overgebracht. Men neemt zeer terecht aan dat dit mogelijks overblijfselen zijn van Abten der eerste Abdij die naar de kerk van de Abdij Ter Duinen overgebracht en onder het altaar bijgezet werden. In een der schedels was een ope ning ter grote van ongeveer twee centimeter. Op deze ontdekking kun nen meerdere hypothesen gebouwd worden. Is dit mogelijks het over blijfsel van een slachtoffer van een of andere vervolging? Staat men hier voor het gebeente van een mar telaar of van een heilige der Cister- ciënserorde Voor historici en oudheidskundi- gen werd er hier een kostbaar werk terrein opengelegd Voor hen zal het een dankbare taak zijn de geschie denis van ons rijk verleden aan de hand van deze ontdekkingen met een schone bladzijde aan te vullen. Vanzelfsprekend ging deze ontdek king gepaard met een grote toeloop van volk. De opgravingen gebeurden onder leiding van dhr Wouters en Ingenieur Francois. Ook Z. E. H. Deken Vandenberghe uit Veurne en Z. E. H. De Cuvper, pastoor te Per- vijze, alsmede dhr Senator Van Bug- genhout. burgemeester van Koksijde, waren hierbij aanwezig. Van deze ontdekking werd een akte gesteld op perkament ter herinnering en sta ving van dit heuglijk historisch ge beuren. Onverdroten wordt er voortgewerkt om deze getuigenis van ons groot verleden, deze prachtige Abdij Ter Duinen, voor de huidige generatie ten volle bekend te maken. Zij die deze stoute plannen durfden uitwer ken mogen thans de vruchten pluk ken van hun gedurfde onderneming. Daar in Koksijde ligt er voor de toeristen een nieuw aantrekkings- punt. De nazomer, want wij begin nen reeds aan de Septembermaand, trekt nog vele toeristen naar onze kust. Voor hen die van deze milde zomerdagen gebruik maken om nog enkele genoeglijke uren aan het Noordzeestrand door te brengen, is het een enige gelegenheid een be zoek te brengen aan de plaats waar Sint Idesbald met zijn vrome mo- nikken vertoefde. Niemand zal zich dit bezoek beklagen. Met trots kunnen de inriclr- ters van onze handelsforen en jaarbeurzen grijpen naar de rijke geschiedenis van Vlaan- derens verleden, want zij mo gen zich ten volle de navolgers achten van onze voorvaderen die de rijke en druk bezochte jaarmarekten schiepen. Een jaarbeurs is een markt en spijtig genoeg werd er, stellig met de beste bedoelingen van de wereld, soms zoveel kermisleute aan verbonden dat het zakelijks er wel eens onder leed en dreigde te loor te gaan. Toen het Christen Midden- stansverbond van West-Vlaan- deren het initiatief nam tot het inrichten van deze jaar beurs, stond dan ook de be kommernis voor er geen Vlaamse kermis van te maken en deze gebeurtenis aan geen enkele feestelijkheid of ker mis te koppelen... Al de aan dacht zou besteed worden er een echte beurs van te maken waar ko pers en verkopers elkander komen vinden en alle nodige attentie kun nen besteden aan zakendoen. De Jaarbeurs van Midden-Vlaan deren, die van 23 September tot en met 3 Oktober wordt gehouden, gaat een succes tegemoet. Ds aanbouw van een reuzenhalle die binnen meer dan 3.000 m2 be slaat, is voleindigd. Meer dan 400 binnenstands zijn voorzien, en daar naast wordt een ruime plaats binnen de terreinen voorbehouden voor ma chines en ander tuig voor landbou wers. De verlichting der halle werd spe ciaal ingestudeerd, zodat de enige zaal een lichtbaken zal zijn. Deze machtige manifestatie geniet ten volle de steun en de medewerking van het stadsbestuur van Roeselare. In het erecomité zetelen de Heer Minister De Quae, de Heer Goeve-r- neur der provincie West-Vlaanderen, de HH. Burgemeesters van Roeselare, Tielt en Xzegem en de HH. parlemen tairen en hoogwaardigheidsbekleders van het arrondissement. De duizenden bezoekers van deze Jaarbeurs zullen werkelijk genieten van de prachtige expositiestands, die de zalen zullen versieren, van de talrijke demonstraties en van de doorlopende publicitaire cinema-ver toningen. De openingsplechtigheid zal in aan wezigheid van tal van officiële per sonaliteiten doorgaan op het Stadhuis op Zaterdag 23 September om 15 u. Het zal de inzet zijn van deze grote manifestatie waarop geheel .Midden- Vlaanderen wacht. Op Zondag 24 September, richt de Christen Middenstandsbond van Roe selare een provinciale dag in en in de namiddag zal een algemeen bezoek aan de Jaarbeurs worden gebracht. De deelname van exposanten uit gans West-Vlaanderen is groter dan voorzien en de toeloop van bezoekers wordt ongetwijfeld een succes. De talrijke exposanten, industriëlen en handelaars zullen van hen te Roeselare getuigenis afleggen van hun persoonlijke prestatie, bekwaam heid en vakkennis, van initiatief en werklust, van hun begeerte en wil: morgen nieuwe welvaart te schep pen beurs van Midden-Vlaanderen blijk geven van de levens-energie en vita liteit van heel het Roeselaarse in het bijzonder. Zij zal aanleiding geven tot snelle en efficiënte contactnamen, ruime en duurzame reclame. Vele exposanten zullen dadelijk worden beloond door meerdere orders en alle bezoekers zullen van deze beurs een buitengewone gunstige in druk bewaren. Laat me deze korte toespraak dan ook besluiten met deze wens: moge de Jaarbeurs van Midden-Vlaanderen ten volle slagen en van deze gelegen- hied het verlangen uitgaan naar een krachtiger en steeds doeltreffende samenwerking tussen industriëlen en handelaars onderling en tussen voort brenger en verbruiker. Moge hiermede tot eenieder van de bezoekers het besef doordringen: dat de toekomst en de welvaart alleen, gschoord en gedragen worden door de wil en de harmonie van alle klas sen. Iedereen wordt dus op deze Jaar beurs van Midden-Vlaanderen ver wacht, want iedereen kan er zeer veel bate bij doen. Onthoud goed de datum van Za terdag 23 September tot Dinsdag 3 Oktober. Belangstellenden kunnen desgevallend verdere inlichtingen be komen op het Secretariaat, Noord straat 38, te Roeselare, tel. 599. Bij een vreselijke autaboteing die zich Vrijdagnamiddag, 25 Oogst, voordeed op de baan Leuiven-Tervu- ren, kwam Mej. Van Zeeland, zuster van de Minister van Buitenlandse Zaken, om het leven. Haar personen wagen reed een fletser aan die het rijwielpad verlaten had om de baan over te steken. Mej. Van Zeeland werd uit haar wagen geslingerd en op slag gedood. De aangereden fiet ser werd in de hoogte geworpen door de schok; overgebracht naar een ziekenhuis te Leuven overleed hij kort nadien. Maandag had te Zinnik de plech tige begrafenis van Mej, Van Zee- Gedurende 12 dagen zal de Jaar- land plaats. DE KRIJGSVERRICHTINGEN Grote wijzigingen ondergaat de frontlijn in Korea niet meer. Het ini tiatief was deze laatste dagen ander maal in handen der Noord-Koreanen, die nog steeds de meerdere in aantal zijn tegenover de aanwezige U.N.O.- strijdkrachten. De zwaarste gevechten werden ge leverd in de sector gelegen aan de Oostkust, waar de Communisten een hevige aanval hebben ingezet tegen de aldaar gelegen Zuid-Koreaanse stellingen die Kigje en Pohang ver dedigden. Na verbitterde en bloedige gevechten, die meerdere dagen duur den, konden de Communisten een wig drijven in de Zuid-Koreaanse stellingen. Kigje wisselde herhaalde- De grote prijsuitdeling voor Thuur Cleenewerck. Dhr Victor Claeys (links) geholpen door dhr Bakeroot, overhandigt aan de gelukkige winnaar van het Kriterium de prachtige Radio Barco, model Opera. Thuur zal er een heel vrachtje aan hebben. lijk van handen, zelfs tot driemaal toe in de loop van 48 uur Naar de laatste berichten zou de plaats ten slotte in handéh der Noord-Korea nen zijn gebleven. Pohang geraakte ook in de knel van uit drie zijden en was naar laatst werd gemeld aan zien als een soort noman's land Het vliegveld van Pohang bleef nog in handen der U.N.O .-troepen. In de centrale sector, o.m. voo> Taegoe, werden de Noord-Koreaanse bruggenhoofden over de Naktong grotendeels vernietigd, maar de Com munisten wisten dan op andere plaat sen, maar minder in macht, de stroom over te steken, naar verluidt o.m. aiover bruggen welke licht onder de oppervlakte van het water liggen en aldus onzichtbaar zijn voor d> vliegtuigen. Van de Zuidelijke sector werd niet veel bijzonders vermeld. De landingsoperaties van klein» Zuid-Koreaanse commando - groepen op de eilanden gelegen voor Intsjorï, werden met sukses bekroond en meer» dere installaties werden er vernietigde Randolph Churchill, zoon van Win» ston Churchill, correspondent op het Koreaanse front voor de Daily Telegraph geraakte met een Amerii kaanse patrouille op vijandelijk ge bied en werd er gewond aan het been. Met de mannen van de pa trouille, waarvan er ook geraakt wer den. kon hij de eigene linies terug bereiken. Door de Zuid-Koreaanse Regering werd de algemene mobilisatie afge roepen voor alle mannen van 17 to# 35 jaar. In de loop van de eerste 60 dagen van de oorlog in Korea, heeft de Amerikaanse luchtmacht niet min dan 15.260 ton bommen afgeworpen boven vijandelijke doeleinden, bij 20.500 vluchten. Nog werden 33.000 raketprojectlelen afgevuurd. Ook de zer laatste dagen ging de Ameri kaanse luchtmacht door met hon derden ton bommen te gaan gooien op doeleinden gelegen zowel op de frontlijn als in het binnenland zelf waar fabrieken, kruispunten, bruggen en stations werden getroffen. Dinsdagmorgen jl. zijn de eerst# Britse troepen uit Hong-Kong is Korea aangekomen. (Zie vervolg 2' blad).

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 1