9 Een nieuwe Lente Op bezoek bij de Trappisten op de Dodelijk ongeval te Poelkapelle De K.A.J. beweging vierde tijdens een Jubelcongres te Brussel Militaire Dienstplicht zal op 2 j. gebracht worden Wel Rantsoenkaarten maar absoluut geen Rantsoenering haar 25-jarig bestaan Landbouwer te Wervik op slag gedood door opgeschrikte koe KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE EN OMSTREKEN ONZE 4 UITGAVEN i 46° JAAR. Nr 36. 8 ZATERDAG Bladzijden PRIJS 2 Frank SEPTEMBER 1950 Het oord van stilte en vroomheid stond Catsberg acht dagen open voor alle bezoekers Motorijder uit Torhout, vader von 3 kinderen, botst op een borduur en stort te pletter op de straatstenen Paus Pius XII zegende 100.000 Congressisten DE DODELIJKE AUTOBOTSING TE BOEZINGE 75 VERMINDERING VOOR DE KINDERF?] TOT 16 JAA» HOOFDBUREEL en REDACTIE: Poperinge Gasthuisstr. 19. Tel. 8 - Postcheckr. 47.63.60. PLAATSELIJKE BURELEN: Roeselare: J. VERRIEST-DEZEURE St-Alfonsusstr. 12. - Tel. 1523. leper: P BRAS-DEKLERCK de Stuersstraat 4. - Tel. 448. veurne: M. D'HERT, Noordstraat 14. Nieuwpoort: Drukkerij DUMON, Marktstr. Aangesloten bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. HET WEKELIJKS NIEUWS POPERINGE (met randgemeenten). IEPER (met Wervik en randgemeenten;. ROESELARE (met Izegem-Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten). rnmwmm ABONNEMENTSPRIJS 1950: België tot Nieuwjaar 36 fr. Belgisoh Congo 3,— fr. p. week Frankr. Holland 3,— fr. p. week Anderelanden 3,50 fr. p. week Verantwoordelijke Uitgever: J. Sansen, Gasthuiestraat 19, Poperinge. EJÜS89 Onvergetelijk Ik weet het wel, ik vertel U geen nieuws. Wie over een radio-toestel be schikt wie heeft er geen? heeft Zondagvoormiddag en Zondagnamid dag geluisterd. Geluisterd en... mee geleefd, meegeleefd met de 100.000 op het Heysel-Stadion. Wat déAr gebeurde is enig', enig in de geschiedenis van ons land en van vele landen. Onvergetelijk; en ik heb het niet gezien, ik heb alleen maar geluisterd, lijk duizenden en tienduizenden an deren. Ik heb 's anderdaags de stra lende wezens gezien van onze Ka- jatters en Kajoteters. Ze waren er vol van, overvol, zij beleefden wer kelijk nog die enige dag... die dag kunnen ze niet vergeten. We zaten te luisteren, gevijven; dat was immers afgesproken. Neen, ik ben niet beschaamd het te beken nen. We hadden alle vijf de tranen In de ogen, we zaten muizestii want geen een die spreken kon. Zo waren we... gepakt. Ik zou eens willen we ten wie naar die uitzending luisterde en nidt de krop in de keel kreeg. En toch, we zagen niets, we moesten voortgaan op wat we hoorden. Maar nadien, 's anderdaags vooral, wan neer we ons blad hadden gelezen en de foto's bekeken, dan hebben wij er een hele avond aan gehangen en we zijn nog verre van uitgepraat over die enige gebeurtenis. Had ik geen gelijk wanneer ik ver leden week schreef dat wie met mis prijzen of minachting' over de Ka- jotttetebewegtog' spreekt, niet te rap naar den dokter moet gaan? Beeldt U dat in... Op dat Congres van jongens en meisjes, van jonge arbeiders en arbeidsters, waren aan wezig drie Kardinalen, een dertigtal Bisschoppen en Abten, heel de Rege ring, een zeer groot getal Senators en Volksvertegenwoordigers. Bis schoppen en Missie-Bisschoppen uit alle werelddelen! De Gezanten van de Verenigde Staten. Ierland en Por tugal, vertegenwoordigers van de ge zantschappen van Frankrijk en Italië. Op een Congres van... fabriek werkers Zegt me nu 's rechtzinnig: Hadt gi.i d-af ooit durven denken! Hebt ge ooit gemeend dat zo iets... mogelijk was? En... *t is gebeurd! Kardinaal Van Roey hield de preek voor die 100.000; voor die hoge genodigden ook wel, maar zijn preek was een woord van hulde en aan moediging aan die jongens en meis jes, een woord van hulde en dank aan die oud-foajotters en -kajotsters met hun prachtige gezinnen. De Hoogmis 's morgens! Het al taar midden het Stadion. Mgr. Car- dijn aan 't altaar en die krans van honderden «proosten» in raket rond om het altaar geschaard. Waar heeft men d&t ooit gezien? De namiddag! Daar donderde het Kajotterslied. We keken 's naar mekaar, wij gevij ven, maar- zwegen. We volgden dat spel op het Stadion. We hoorden dat gerekt K-A-J, we luisterden naar dat gerekt JeugdDan opeens die klokken en die boodschap. Vati- kaan-Stad't Was dan toch waar dat Z. H. de Paus zelf een boodschap zou rich ten-naar die arbeiders-kin- deis? In onze eigen taal!... Alle vijf had den we de tranen in de ogen! De Paus sprak die simpele Vlaamse jon gens en meisjes aan in 't Vlaams... Geen woord ginig verloren. Neen, het was geen ersatz-Vlaams, zoals wij soms van eigen landgenoten horen... Dat was ons naar 't hert gegrepen. Vader te Rome die, wanneer hij 74 jaar oud is, het niet ontziet onze taal te leren spreken, de taal van zijn trouwe kinders die met alle vezels van hun hert aan de Paus van Rome» zijn gehecht... Was het te verwonderen dat de waterlanders vloeiden bij ons en... bij U? We knielden en sloegen een kruis, want ook voor ons was die vaderlijke zegen, ook voor U. Hebt gij niet ge daan als wij? Och kom. dat spreekt van zelfs. Hebt gij ooit zulk ogen blik beleefd? Zult gij het ooit ver geten? En die jubel die losbrak op het Heysel-Stadion. Daar jubelden honderd-duizend; er jubelden mil joensn in ons land, in Nederland en overal waar Vlamingen ergens wo nen. De Paus sprak tot fabriekjongens en -meisjes! En dat is geen sprookje, dot is de werkelijkheid 53 Bizondere treinen en 365 auto bussen brachten naar Brussel de deelnemers aan dat Jubel-Congres. Nooit zag het Heysel-Stadion zoveel volk. Nooit was er op het Stadion... schoner volk! Mgr. Cardijn sprak; «Het proleta riaat bestaat niet meer, want alle mensen zijn kinderen Gods». Hij sprak van een Nieuwe Lente Die woorden mocht hij gebruiken, want hij bracht die nieuwe lente over ons land en over de hele wereld. Hoe verbaasd moeten de vreemde lingen hebben gekeken naar die dui zenden jonge mensen. Zijn dat wel arbeiders en arbeidsters? Wij kon den horen hoe voornaam dae jongens en meisjes optraden; konden begrij pen wat vrijwillig-aanvaarde tucht vermag. We vernamen nadien met groeiende ontroering wat een ver rukkelijk enig schouwspelhet was een spel van kleuren, een spel van... maohit. Dat Congres werd voorbereid on der het impuls, onder de vlam van Cardijn's geestdrift, maar met de ■hulp van honderden jonge mensen die, zonder die vlam van Mgr. Car dijn, misschien... straatjongens en straatleuren zouden geworden zijn. Die alle behoren nu tot het keur korps, tot de elite van ons volk. We moeten niet zoveel jaren ach teruitgaan om te weten hoe het met die jeugd uit mijnen en fabrieken was gesteld. Een mirakel is 't wat in die 25 jaar zich heeft voltrokken! Een nieuwe Lente! Geen slot, maar een begin. Dat is de betekenis van dat enig Congres! Wie van zijn Volk houdt, wie van zijn Vlaams Volk en van zijn Vlaam se Land houdt, moest zinderen van vreugde en trots. Als na de Lente de Zomer komt, wat mogen we dan niet verwachten! A Gevijven luisterden wij en... de tranen kwamen als van zelf. Kon het anders? PÉ VLAMYNCK. In een radiorede gehouden op Donderdag der vorige week, in het Vlaams door Minister van Landsver dediging, Kolonel De Greef, in het Frans door Eerste-Minister, H. Pho- lien, werd de bevolking van ons land gewezen op de internationale ver plichtingen welke ons land op militair gebied heeft aanvaard, ter verstevi ging van onze eigen veiligheid. Deze verplichtingen maken zekere hervormingen inzake landsverdedi ging noodzakelijk, namelijk: 1. Oprichting, reeds in vredestijd, van interventiestrijdkrachten, be gaande uit infanterie- en pantser divisies en eenheden volkomen ge schikt om onmiddellijk te velde te trekken; 2. voorbereiding van reservedivisies; 3. oprichting van strijdkrachten ter verdediging van het binnenland, wel ke de strijd tegen de valschermtroe pen moeten verzekeren; 4. uitbreiding van een luchtmacht bestaande uit een fractie bestemd om België in de lucht te verdedigen, en een fractie om de troepen op de begane grond bij te staan; 5. herinrichting van de zeestrijd krachten. Het doorvoeren van deze hervor mingen, verklaarden de beide spre kers, zal een verlenging van de militaire dienstplicht in ons land noodzakelijk maken, wat in kabinets raad goedgekeurd werd en aan het Parlement zal voorgesteld worden. Volgens een naderhand bekendge maakte mededeling van het Ministe rie van Landsverdediging, zal de Regering aan het Parlement voor stellen 1. - De dienstplicht vanaf de lich ting 1950 te brengen op 2 jaar; 2. - De dienstplichtigen op te roe pen vanaf 19 jaar in plaats vanaf 20 jaar; 3. - Vroegere lichtingen, vanaf deze van 1945, voor dienstperiodes van ongeveer 4 maanden weder oproepen. Anderzijds werden de dienstplich tigen die op 1 Oktober e.k. moesten afzwaaien bekend gemaakt dat zij 4 maanden meer zouden moeten kloppen. Zondagnamiddag waren we te Poelkapelle toevallig getuige van een jammerlijk verkeersongeval waarbij een inwoner uit Torhout in enkele minuten tijd om het leven kwam. Toen we kort na 17 uur uit de richting Roeselare de gemeente bin nengereden kwamen en langs Lan- gemark huiswaarts wilden rijden, be merkten we, ter hoogte van de kerk gekomen, enkele personen op het rechtse gaanpad die gejaagd sche nen en aan hun gezichtsuitdrukking zagen we dat er iets abnormaals ge beurd was. Al schreeuwend kwam een man over het gaanpad gelopen en, terwijl we stil voortrijdend dit gadesloegen, zagen we, op een 2C-tal meter van het Guynemer-monument gekomen, 'n man die dicht vóór ons de baan overliep naar het daarlig- gend grasplein toe. Onze blik ging, rapper dan die man lopen kon, in de linkse richting uit en daar zagen we, tot onze grote ontsteltenis, links op de baan, op een halve meter van de graspleinborduur, plat op de rug, met armen en benen wijd openge- spreid, een man, bloedend uit het hoofd, op de straatkasseien liggen. ZWARE SCHEDELBREUK We stopten en snelden naar de ongelukkige met het doel hem te helpen. Rap zagen we echter dat het ergste slechts nog een zaak was van minuten. Gans zijn achterhoofd was ingedrukt en bloedde, bloed vloeide eveneens uit zijn neus, mond en oren. Bij de hoofdwonde bemerk ten we een kleine wit-grijze massa die ons den indruk naliet de her sens te zijn. De man, van rond de 40 jaar, rochelde en lag er roerloos, volledig buiten bewustzijn. cairegeien tegen stijging der levercsdu&urte Tijdens de bijeenkomst van de al gemene raad der C.V.P. had dhr Coopé, Minister van Economische Zaken en Middenstand, medegedeeld dat rantsoenkaarten werden gedrukt. Hierover nader ondervraagd, beves tigde de Minister deze verklaring, maar voegde er onmiddellijk aan toe dat dit de eerste maatregel was toen hij op het ministerie kwam. Hij be schouwt dit als een elementaire voor zorgsmaatregel en, indien 't van hem had afgehangen, zou het land nooit zonder rantsoenkaarten zijn geweest. Wanneer de kaarten gedrukt zijn, zullen zij worden overgemaakt aan de gemeentebesturen. In verband met het drukken van rantsoenkaarten, verspreidde zich on der het publiek het gerucht dat wij vóór een rantsoenering staan. De Mi nister heet dit fantasie. Sedert de drie maanden dat ik in de regering zetel, zegde hij, is er op geen enkele vergadering sprake ge weest van een rantsoenering. Ondervraagd over de trage bevoor rading van sommige produkten, ver klaarde de Minister dat de gebeur tenissen in Korea er de mensen heb ben toe aangezet onvoorziene aan kopen te doen, wat vanzelfsprekend zijn weerslag had op de markt. Maar men mag er verbaasd over zijn, voeg de de Minister er aan toe, dat de sing aan de haven van Antwer pen geen ernstiger gevolgen heeft ge'»ad, daar Antwerpen met zijn twee millioen ton waren die elke maand werden gelost, van levensbelang is voor de bevoorrading van het land. Wat de kolen betreft, verklaarde Minister Coppé, dat wij twee millioen en half ton kolen in voorraad heb- be 1 Wat het gebrek aan stekjes be- to zegde da Minister dat wij hier voor een buitengewoon eigenaardig en bijn onbegrijpelijk verschijnsel staan, daar wij er nooit gebrek heb ben aan gehad, zelfs niet onder de Duitse bezetting. In elk geval hebben wij hout en solfer en de luciferfabrie- ken werken op volle kracht om te voldoen aan de onmatige behoefte van de verbruikers. MAATREGELEN TEGEN STIJGING DER LEVENSDUURTE De regering is vastbesloten alles in het werk te stellen om een stij ging van de levensduurte te keer te gaan. Derhalve heeft zij een reeks maatregelen getroffen, o. m.: Wat de boter aangaat, zal door de invoer van Nederlandse boter druk worden uitgeoefend op de prijs van de Belgische boter. Ofschoon de nationale vleespro- duktie ruimschoots voldoende is, zal door een passende invoer eveneens druk worden uitgeoefend op de nei ging tot prijsstijging. Wat de steenkool betreft, werd reeds medegedeeld dat o. m. anthra- ciet zal worden Ingevoerd. De stijging van de prijzen van melk en eieren staat in verband met het seizoen, maar zij is alleszins toch een maand te vroeg gekomen. Eiergebrek is er alleszins niet, ver mits ons land op het ogenblik over 16 millioen kippen beschikt. Sedert enkele maanden was de prijs van de eieren zeer laag ingevolge de invloed van een periode van laag-konjunk- tuur. De nieuwe melkprijs van 3,25 fr. is alleen het gevolg van een over eenkomst onder de melkfabrieken. Zoals men ziet zijn er geen rede nen tot ongerustheid en heeft de re gering de passende voorzorgsmaatre gelen getroffen om de goede gang van enze bevoorrading en de prlizen der produkten te verzekeren. Ondertussen waren meerdere men sen toegelopen en daar de man met het hoofd omlaag lag en het lichaam hogerop op de berm van het gras plein, besloten we met 'n paar toe schouwers hem met z'n hoofd hoger te leggen, teneinde hem in een meer gunstige positie te brengen voor de afloop van het bloed uit neus en mond, met de goede bedoeling, hem, gezien hij volledig weerloos was, er niet in te laten stikken. DE H. OLIE Onderpastoor, veldwachter en ge neesheer werden dadelijk verwittigd. Na een 5-tal minuten was E. H. On derpastoor ter plaatse. Het slacht offer gaf nog tekenen van leven en hem werd in extremis het H. Oliesel toegediend. Het was net of hij daar op te wachten lag, want enkele se conden nadien begon het ademha len-rochelen fel te verminderen om dan na een paar minuten volledig uit te sterven. Daarop verscheen een geneesheer uit Langemark die enkel nog beves tiging van het overlijden geven kon. Een deken werd op het lijk gelegd. Ondertussen werd ook de rijkswacht brigade van Westrozebeke verwittigd en verscheen de plaatselijke veld wachter om een eerste onderzoek in te stellen. HET SLACHTOFFER Uit de eenzelvigheidskaart die de ongelukkige op zak had en uitge haald werd konden we zijn identi teit vaststellen. Het was Karei-Jozef Meulemeester, echtgenoot van Elza Volckaert, geboren te Torhout op 10 Juni 1906, vader van 3 kinderen, plakker van beroep, en er wonende in het Engelshof Nr 1. Het was E. H. Onderpastoor die zich daarop onmiddellijk telefonisch in verbinding stelde met het tele graafkantoor van Torhout dat, na genomen inlichtingen, meldde dat de vrouw afwezig was en dus niet kon bereikt worden. HOE GEBEURDE HET? De verklaring van 'n ooggetuige. Het ongeval zien gebeuren hebben we niet, toch waren we er het eerst bij nadat het gebeurde: de ramp kon dus pas enkele seconden oud zijn. Een vrouw uit een daaromtrent rechtopliggende herberg vertelde wat ze gezien had. Ze verklaarde aan het kaartspelen bezig te ziin en om eens te verluchten» aan de deur op straat te zijn gekomen. Op dat ogen blik zag ze van uit de richting leper een motorijder opdagen aan grote snelheid. Aan het Guynemer-monu ment zwenkte hij naar rechts en dan plots een bots. Zoals kinderen bij het spelen een popje draaiend in de lucht werpen, zo ging de vrouw verder, zo ook werd hij hals over kop draaiend in de lucht geworpen om dan op de straat neer te vallen. Het kon moeilijk andere gebeurd zijn. Iedereen die de baan daar kent weet dat, van uit de richting leper, aan het Guynemer-monument eerst een lichte bocht naar rechts en dan een 3-tal meter verder een tweede bocht naar links dient genomen om veilig de baan te houden. Die twee de bocht heeft de motorijder door zijn snelheid niet zorgvuldig kunnen nemen. Met zijn moto is hij dan op de porfieren borduur van het gras plein gebotst met het noodlottige gevolg. Daar, bij die botsing op de borduur werd hij dan nog verder met de linkervoet tussen borduur en moto geprangd, zodat de schoen af gerukt en z'n voet gebroken werd. Een 5-tal meter verder op het gras plein vonden we dan de schoen te rug, ook de moto die gedeeltelijk ingedeukt en verwrongen werd. Het spreekt vanzelf dat er bij de toeschouwers grote verslagenheid heerste. Wat we echter niet konden begrij pen is dat moeders daar met kinde ren van 3 tot 8 en 10 jaar kwamen Zie vervolg hiernevens 3®"" NAAR DE CATSBERG De klimpartij naar de Catsberg, zelfs in auto, was geen lachpartij want de wagens moesten in zeer traag tempo de helling opschuiven terwijl de Franse politie de handen vol had om in heel de zaak een mini mum van orde te houden. Rond het klooster waren parkeerterreinen aan gelegd. Het gaf wel een vreemde aanblik al die autodaken zo netjes tegen de bergflank geplakt te zien. De eerste Pater Trappist die wij er ontmoetten was er met... een tractor, geflankeerd door een scout die aan de brave Pater de weg wees naar be neden waar een naar huis kerend automobilist de smalle bergweg kwijt gespeeld had en op een dienstwillig- dépanneur wachtte. Wij vermoeden dat de Pater voor de eerste keer zo'n karweitje op te knappen kreeg want Paters zijn nu precies geen garagis ten. Eens op de Catsberg begon het aanschuiven, want niettegenstaande het feit dat de kloosterpoort heel wat mensen kon slikken schoof de mensenmassa slechts in traag tempo naar binnen. WELKOM BIJ DE PATERS TRAPPISTEN Op de binnenkoer zagen wij talrij ke vriendelijke Paters die met fami lieleden, vrienden en kennissen ston den te praten, deze dagen immers was voor de monniken het spreekver bod opgeheven. Vader Abt verwel komde ons zeer hartelijk en stelde ons al dadelijk een «Nederlands spre kende Pater voor, E. P. Louf, een Bruggeling. Wij kregen zo algauw een paar interessante cijfers 'te horen. Zo vernamen wij dat Don derdag, Vrijdag en Zaterdag respec tievelijk 4.000, 5.000 en 6.000 bezoe kers genoteerd werden. Verleden Zon dag werd het recordcijfer van 50.000 bereikt. De dag van ons bezoek, het was Maandag 4 September, noteerde, men in de voormiddag niet minder dan 10.000 bezoekers. De namiddag beloofde dit getal nog te zullen over schrijden. Verder vernamen wij ook dat het klooster thans 110 inwoners telt waarvan 65 Paters, onder hen bevinden zich 10 Belgen. IN HET RIJK DER INGETOGENHEID De stroom der bezoekers voerde ons mee naar de ingang van de Klooster kerk. Wij kwamen in het rijk der ingetogenheid. De kloosterkerk is feitelijk niets anders dan een groot koor aan weerszijden bezet door. de gestoelten waar de monniken in ge meenschap hun bidstonden door brengen. Sober is de gothisehe ar chitectuur, de lijnen vluchten ten hemel en nodigen uit tot gebed. De ofiieieboeken met hun grote zware sloten brengen het vertrouwde beeld van de monniken die hun koorgebe den zingen. Het was de wijding van deze Kerk, die plaats greep op Woensdag 30 Augustus, die het ver trekpunt was van deze toelating tot bezoek aan het publiek, zelfs aan de vrouwen. Midden in deze kerk wees een witte marmeren plaat in de vloer de grafstede aan van Nicolas Ruyssen, de Franse schilder, die tijdens de Franse Revolutie het voormalig An- tonijnenklooster op de Catsberg aan gekocht had en die ditzelfde klooster later aan de Trappisten schonk. Hij wordt op dit grafzerk dan ook ver meld als stichter van dit Trappisten klooster. Van de kerk kwamen wij in de stille kloostergangen, stille, naakte muren die in zachte gewelven uit lopen. De stenen ademen er rust en ingetogenheid. In elke afdeling, tus sen twee kolommen, bevindt zich een sober houten altaar waar de paters 's morgens de H. Mis opdragen. Hst bovenste gedeelte van deze stille mu ren is versierd met een kruisweg... dat is alles wat men in deze panden te bezichtigen krijgt. De pandhof, die De Paters Trappisten leiden een zeer streng leven en op de koop toe is dit leven zo afgezonderd dat wereldlingen er slechts weinig van af weten. Is het dan ook te verwonderen dat de mensen die strengheid der Trappistenorde opdrijven tot het fantastische toe en er zelfs graag ais toemaatje de legende aan toevoegen van de monniken die iedere dag met de spade een steke aarde uitdelven van hun eigen graf? Zo ver heeft de verbeelding het gedreven... doch de Trappisten Paters niet want zelden bezochten wij rustiger klooster dan dit van de Catsberg. Niettemin echter is het leven dat deze monniken zich> zelf kozen een streng leven doch hier ademt alles rust en vroomheid. Deze bezoekdagen waren echter wellicht de dagen niet om deze vroomheid diep aan te voelen want als een profanatie schreden de, bezoekers door de gangen en panden waar anders slechts biddende' monniken verblijven. langs de vier zijden door de panden is omzoomd, geeft een zeer aange name indruk, want men vindt hier een rijke bloemenweelde. De pracht en de kleurenweelde van de natuur wordt hier in deze eenzaamheid niet buitengesloten, het is echter de enige vrolijke noot die men er aantreft. Midden deze natuurpracht staat het beeld van St Jozef met het Kind Jezus. Het is een meesterwerk van P. Marie-Bernard, de bekende Trap pist-Beeldhouwer. Doch weer verdwijnen de bezoe kers, het plan in de handen, door een deur die hen naar het Scripto rium en de Kapittelzaal brengt. Het gemeenschapsleven is een der voor naamste kenmerken der Trappisten; in het Scriptorium en de Kapittel zaal komt dit sterk tot uiting. Sobere banken zoals in een klaslokaal, langs de wanden eenvoudige boekenrekken met de nodige studieboeken, dat is het Scriptorium. Het is een klas- en studielokaal. Een predikstoel scheidt dit gedeelte van de eigenlijke Ka pittelzaal, die men zeer terecht de vergaderzaal zou kunnen noemen. Hier immers vergaderen Ce paters iedere morgen om het geestelijk onderricht van Vader Abt te horen, bijzondere beslissingen worden hier getroffen. Gebeurtenissen, zoals de kleding der nieuwe monikken, de tijdelijke geloften, de Abtskeuze, enz., grijpen hier plaats. De meubilering is hier zoals elders streng en sober Weer nemen de stille panden de stroom der bezoekers op om hen naar de gemeenschappelijke eetzaal, de refter, te brengen. Doch onderweg blijven we nog even staan bij een cel, of liever een afdeling van de gemeenschappelijke slaapzaal. De be zoekers mogen de slaapzalen niet bezoeken doch om hen toch een beeld te geven werd in het pand een modelcel opgetimmerd, 't Is de een voud zelf: een bed voorzien van stro zak. en deken, een kleine linnenbank, een kapstok, een kruisbeeld, wijwa tervat en een prent van Onze Lieve Vrouw. Dat is alles, zo is iedere cel zonder onderscheid. De tijd die de monnik hier aan nachtrust besteedt loopt van 19 u. tot 2 u. 's morgens. In de refter staan aan beide zijden lange tafels opgesteld, waar de so bere maaltijden gebruikt worden. Vlees, vis en eiers komen hier nooit op tafel, de Trappist leeft uitsluitend op vegetariërs regime: brood, groen ten, kaas. Niettegenstaande dit stren ge dieet heeft men hier schier nooit zieken, de overvloed schaadt wel licht meer dan de onthouding. Hoe men het ook opvatte, het beste be wijs van hun gezonde levenswijze kregen wij toen wij buiten in de hof kwamen en daar een bezoek brachten aan het kerkhof. Hier lig gen 122 kloosterlingen begraven. Het jongste jaartal dat we vinden op de graven der paters is 1948 en op deze der broeders is het 1947. Van de vier Abten die hier begraven liggen teke nen wij de ouderdom op: 69, 61, 66 en 70 jaar. Er blijft nog wat tijd over voor een wandeling door de prachtige hof met zijn belemmerde wandeldreven en zijn grot van Lourdes. De stroom der bezoekers blijft in tussen steeds aanschuiven en daar krijgen we ineens de sleutel voor de oplossing van verkeersregeling in dit mierennest. Uit het torenventser zien we iemand die met vlaggeseinen de oprees voor verjaging van sommige kloosterorden, werden door de Trap pisten voorzorgsmaatregelen getrof fen om in geval van nood in het buitenland onderkomen te vinden. Zo kregen 5 paters en 3 broeders op dracht zich te Watou te vestigen op de hofstede Brutsaert, thans bewoond door landbouwer Ameloot. Deze acht Trappisten verbleven daar van 1898 tot 1933, Broeder Francois was daar gedurende 35 jaar «kaasmaker Broeder Frangois is oud en versleten, doch maakt zich nog steeds nuttig voor de kloostergemeenschap. Hij houdt de wacht bij de grote poort der hofstede. De oude broeder kan echter maar moeilijk weg met het gaan en heeft een zwaar touw langs zich hangen waarmede hij de poort kan ontsluiten. Broeder Frangois heeft op zijn wezen diezelfde blijde glimlach die wij daar straks bij die jonge paters zagen die hier binnen traden met de glans van hun jeugd. Een Trappist glimlacht altijd, 't was Broeder Frangois die het ons zegde en die kon het weten. Het is de glimlach om de gevonden rust in het uitsluiten van het overbodige in het leven. Met die bedenking namen wij af scheid van Broeder Frangois en van het klooster der gelukkige monniken. De frisse wind joeg ons tegen uit de vlakte. Groepjes bezoekers ont cijferden van op deze hoogte de ge zichtspunten van de horizont, ter wijl door de luidsprekers gewijde mu ziek over de bergflanken uitgestrooid werd. En steeds kwamen er nog bezoekers aangeschoven... Zondag 3 September ging te Brus sel op het Heizelstadion de plechtige herdenking door van het 25-jarig be staan der Kajottersbeweging die in 1925 door Kanunnik Cardijn, bijge staan door enkele getrouwen, in ons land gesticht werd en uitgroeide tot een wereldbeweging. Alleen reeds de massale opkomst, zowel uit buiten- als uit binnenland, legde voldoende getuigenis af van de gezonde groeikracht die 25 jaar lang deze levenskrachtige beweging ge kenmerkt heeft. Men schat dat 100.000 personen deelnamen aan het Congres; het Heizelstadion was tot in de nok gevuld terwijl velen bin nen de omheining zelfs geen plaats konden vinden. Z. Eïn. Kardinaal Van Roey, om ringd, door talrijke Bisschoppen en Prelaten uit binnen- en buitenland, betrad om 10 uur het stadion waar ook hoge burgerlijke personaliteiten hadden plaats genomen op de eretri bune, de Voorzitters van Kamer en Senaat, de Eerste-Minister, verschil lende Ministers en Ministers van State. Een afvaardiging Portugese Kajot- ters bracht het beeld van O. L. Vr. van Fatima naar het podium. Door Mgr Cardijn wordt gans de K.A.J. aan O. L. Vrouw opgedragen. Daar na draagt Mgr Cardijn de H. Mis op ter ere van Kristus-Koning. Bij het Evangelie richt Z. Em. Kardi naal Van Roey het woord tot de aan wezigen, eerst in het Frans, daarna in het Nederlands. De Kerkvorst wijst er op dat dit Congres een daad van dankbaarheid, van geloof en van betrouwen in de toekomst is. Op het middaguur wordt aan de genodigden een lunch aangeboden. Eerste-Minister Pholien dankte tij dens een tafelrede Mgr Cardijn voor het werk dat hij met de K.A.J. ver wezenlijkte. Aan Mgr Cardijn wordt het grootlint in de Leopoldsorde overhandigd. HET CONGRESSPEL De namiddag van deze jubeldag- was voorbehouden aan het congres- spel. Tienduizende Kajotters en Ka jotsters die zich maanden lang heb- Het slachtoffer ANTOINE CARDON. Een dodelijk ongeval bracht Dins dagnamiddag 5 Sept. beroering in Wervik. Rond 16 uur leidden landbouwer Cardon Antoine en zijn echtgenote Van Coillie Angèle, woonachtig in de Kruiseikstraat 147 te Wervik, een zestal koeien naai- de weide die aan de overkant van de baan ongeveer rechtover hun hofstede ligt. De man had 4 koeien bij de leikoord vast, terwijl zijn echtgenote voor de twee andere koeien zorgde. Alvorens de koer van de hofstede te verlaten werd nog enkele ogenblikken gewacht omdat juist op dat ogenblik een ta melijk druk verkeer de anders zeer rustige Kruiseikstraat onveilig maak te voor de doorgang met dieTen, Toen de baan veilig was werden de zes koeien naar buiten geleid. Op dat ogenblik kwam dhr B. Leroy daar per fiets voorbij en had zijn hond mede aan de leiband. Bij het zien van de buiten komende koeien begon de hond geweldig te keer te gaan en poogde de dieren te lijf te vliegen. Eer iemand echter iets kon doen slaagde de hond erin zich los te rukken en naar de koeien 'te springen. Deze schrokken en werden woest. Een der dieren steigerde en richtte zich dreigend in de hoogte, met de voorpoten sloeg zij Antoine Cardon tegen de grond. De verschrikte vrouw die ooggetui ge was van dit alles en zelf dopr de verschrikte koeien gekwetst werd, snelde onmiddellijk haar man ter hulp. Landbouwer Arsène Vanro- baeys, die op het geroep der vrouw toesnelde, kon echter geen hulp meer bieden aan de ongelukkige. Deze lag roerloos op de rug uitgestrekt, de ogen gesloten. Hij gaf geen teken van leven meer. Ge neeskundige hulp kon dan ook niet meer baten en de bijgeroepen ge neesheer kon enkel de dood van het slachtoffer vaststellen. Het lijk ver toonde geen enkele wonde tenzij een zeer kleine achter aan de hals. Men vermoedt dat het slachtoffer overleed tengevolge van een erge inwendige kneuzing veroorzaakt dooi de zware slag op de borst; het is echter eveneens mogelijk dat de zo genaamde levensknoop, het kruis punt der zenuwen in die halswervels, zou geraakt zijn, iets waar de kleine wonde achter in de hals schijnt op te wijzen; dit alleen reeds kan im mers de onmiddellijke dood veroor zaken. Om de doodsoorzaak met zeker heid vast te stellen zal de uitspraak moeten afgewacht worden van de geneeskundige dienst van het Parket. Z. E. H. Pastoor De Vliegher der St Jozefgparochie diendfe aan het slachtoffer in extremis het H. Olie sel toe. Door de Rijkswacht werd bet eer ste onderzoek ingesteld, terwijl het Parket van leper verwittigd werd. Het stoffelijk overschot werd naar het dodenhuis overgebracht. Het slachtoffer Cardon Antoine werd geboren te Lendelede op 2 Mei 1898. Het gezin telde geen kindieren. De droefheid der vrouw is onbe schrijfelijk. Zij zelf vertelde ons we nend hoe haar man onder haar ogen de dodelijke slag ontving. Alles ging als een bliksem schicht, zucht de vrouw,... 'k kon helt niet geloven dait mijn man dood was... Toen wij de hofstede in de sche meravond verlieten lag alles daar stil en verlaten. Bij het late avond licht tekenden ziah de witte kalklij- nen scherp af om de plaats aan te duiden waar het slachtoffer neerviel. i Het Wekelijks Nieuwsbiedit aan Mevr. Wed. Cardon zijn kriste- lijke deelneming bij deze zware rouw die haar treft. kijken naar dat in het bloed badend lijk en er hun kinderen rond lieten staan. Begrijpen die ouders niet hoe ontvankelijk een kindergemoed is? Wanneer dergelijke aanblik reeds bij grote mensen een diepe ontroering teweeg brengt dan slaat dit bij kin deren nog veel dieper in. Gruweltonelen kwetsen het kinder lijk gemoed en breken er de tere snaar. Grote mensen redeneren en beheersen hun gevoelens bij middel van het verstand omdat ze het leven reeds aanvoelden. Kinderen redene ren niet, voelen alleen maar, en wanneer zij iets dergelijks te aan schouwen krijgen kan het niet an ders of het moet hen prente slaan» en zeker op hun kinderlijk gemoed een ongunstige indruk na laten. BOVEN: Tijdens de plechtige wijding der Abdijkerk op de Catsberg werden de relikwiën processiegewiize rondgedragen. Men bemerkt de Monniken die het kostbare schrijn op de schouders torsen. Achter hen volgt Z. Exc. Kard. Liénart, bisschop van Rijsel, die de wijding der kerk deed. In ons vorig nummer brachten wij uitvoerig verslag over deze plechtigheid. ONDER: Een ononderbroken stroom van bezoekers trok door de stille abdij. Hier ziet men de bezoekers die door het pandhof van het klooster trekken. verkeerpolitie onder aan de voet van de berg signalen geeft over het al dan niet doorlaten van bezoekers, zo kan het hier niet tot opstroppin gen komen. De boerderij, de werkplaatsen voor handenarbeid en de kaasmakerij, dat is het laatste punt van het pro gramma. Handenarbeid neemt 4 tot 5 uren van de dag in beslag voor de paters, voor de lekenbroeders na tuurlijk nog meer. Al het werk op het land wordt gemeenzaam gedaan. Het bezoek loopt stilaan ten einde het is langs de grote poort der boer derij dat wij het klooster verlaten. Hier nog een laatste bezoek en wel bij broeder Frangois die, oud en ver sleten, in het portierskamertje zijn dagen slijt. Broeder Frangois is in onze stre ken geen onbekende. Toen er in Frankrijk, rond 1898, weer gevaar HET SPOOR EN DE GROTE GEZINNEN ben voorbereid op dit congresspel nemen hieraan deel. Het is meer een getuigenis en een gebed dan een massaspel. Ook de toeschouwers ne men aan het spel deel, zij leven het helemaal mede. Na een uitbeelding van de verwaarloosde arbeidersjeugd komt het frisse beeld van de red- dingbrengende K.A.J., het is een verheerlijking van deze beweging. Als een werkelijke bekroning van de verheerlijking van de K.A.J. klinkt plots over het wijde plein de stem van Z. H. de Paus die via Radio Va- ticaan het woord richt tot de aanwe- zigen. Diep ontroerd staan de aanwezi gen recht, geen geluid weerklinkt er tenzij de zalvende stem van Zijne Heiligheid. Eerst spreekt de Paus m het Nederland: Beminde Kajotters en Kajotsters, Beminde Oud-Kajotters en Oud-Ka- jotsters, Wij weten dat gij zeer talrijk aan wezig zijt op dit Jubelcongres! En daarom willen Wij in uu) eigen taal U eerst groeten, danken en zegenen. Wij zegenen V, Kajotters en Kajot sters; U, vaders en moeders met uw talrijke kinderen; U, priesters en kloosterlingen; U allen die reeds de rijkste vrucht zijt der Kajottersbe weging. Daarna sprak de Paus de aanwe zigen toe in het Frans en gaf ten slotte aan allen zijn Apostolische Zegen. Het slotwoord van deze grootse plechtigheid wordt gesproken door Mgr Cardijn. De grote Generaal der K.A.J. doet in zijn boodschap volgende plechtige verklaring: WIJ VERKLAREN PLECHTIG: 1. - Elke jonge arbeider en elke jonge arbeidster van ieder land en ras zonder één enkele uitzonde ring is een menselijke persoon, e i kind van God. Deze uitmuntende en onschend bare waardigheid dient erkend en geëerbiedigd te worden door ieder inens en door elke instelling. 2. - Elke jonge arbeider en elke jonge arbeidster heeft een persoon lijke zending en een zending tegen over de gemeenschap, die tegelijker tijd én menselijk én goddelijk is, die dient verwezenlijkt 'te worden op deze aarde en bekroond te worden in de eeuivigheid. 3. - Elke jonge arbeider en elke jonge arbeidster heeft nood aan vor ming, bescherming en hulp, om zijn waardigheid en zending te ontdek ken en te beleven. Ten slotte richt Mgr Cardijn on der een storm van toejuichingen het woord tot «zijn Kajotters en Kajot sters»; a Dank aan God die de beweging gaf. Dank aan Maria die de beweging beschermde. Dank aan de Kerkelijke Overheid die de beweging erkende en steunde, aan Paus, Kardinalen en Bisschop pen. Dank aan de Proosten die de be weging bezielden. Dank aan allen die meewerkten aan het wellukken van dit Congres: aan de kunstenaars, de muzikanten, de choristen, de arbeiders. Dank aan de vreemde afgevaar digden die hier komen getuigen van de eenheid der Wereld-K.A.J. Dank aan de afgevaardigden van onze Arbeidersbeweging en Katho lieke Actiegroeperingen. Dank ook aan V, beste ouders, vaders en moeders van onze Kajot ters en Kajotsters; dank voor uwe aanwezigheid en steun. Mogen uw zonen en uw dochters uw trots en uw geluk uitmaken van uw gans leven. Dank bijzonder aan U, beste Oud- Kajotters en Oud-Kajotsters: pries ters, kloosterlingen en missionaris sen, aan U stichters van Kajatters- en Kajotstersgezinnen, vaders en moeders van lieve, schone en tal rijke kinderen. Hij onderlijnt dan de nood van de wereld die geen woorden vraagt tot genezing maar daden. Daarom moet gerekend worden op de Kajot ters en Kajotsters die trouw zwe ren aan God, Kerk, Land en Volk. De Generaal besluit zijn toespraak: Wij bouwen een nieuwe wereld Vooruit.' Vooruit.' Dat was het einde van deze her denkingsdag die, bijzonder in deze troebele tijden, een hoopvol licht punt vormt voor de toekomst. Renner-Liefhebber Roger Vuylsteke uit Werken, kwam er om het leven. Door de Raad van Br' .eer van de N.M.B.S. werd in de vergadering van 25 Augustus 11. een belangrijke maat regel ten voordele van de grote ge zinnen goedgekeurd. Tot dusver genoten de -kinderen van de grote gezinnen van 4 tot 10 jaar een vermindering op het spoor van 75 p.c. en de kinderen van 10 tot 21 jaar een vermindering van 50 p.c. De vermindering van 75 p.c. wordt thans uitgebreid tot de kinderen van 10 tot 16 jaar, die dêel uitmaken van een groot gezin. De vermindering blijft bepaald op 50 p.c. voor de kin deren van 16 tot 21 jaar. Zoals men weet genieten de kin deren van de niet-kroostrijke gezin nen een vermindering van 50 p.c. tot de ouderdom van 16 jaar. Dit is het toneel van het ongeval te Boezinge op de vlaats waar de lief hebber-renner Roger Vuylstêke. tijdens een wiele wedstrijd te Bikschote ingericht cp Donderdag 31 Augu Lus, het leven liet in een aanrijding met een zivare vrachtwagen. In onze Ieperse, Poperingse en Kustuiigcve die pas Vrijdag van de pers komen, konden wij verleden week nog een relaas geven, voor onze Roeselaarse uitgave was dit te iaat. Thans geren wij hierboven de foto van de plaats van het ongeval. Men bemerkt hei ach terdeel van de vrachtwagen waar Roger Vuylsteke tegen botste. De aan geduide cijfers verwijzen naar: 1) de fietspomp; 2) de valhelm en een schoen; 3J de gans ontredderde fiets; 4) de tweede fietsschoen. In de inzet; een der laatste foto's van Roger Vuylsteke. Deze opname werd gemaakt tijdens de koers Gent-Staden van die jaar, waar Roger tweede eindigde achter Gentiel Vermeersch. Verslag over de begrafenisplechtig heden vinden onzer lezers verder tn ons blad.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 1