We welen wel waarom Bericht aan de Lezer Zegevierende Strijdkrachten der U.N.O. hebben de hoofdstad Seoel ingenomen KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE EN OMSTREKEN ZATERDAG Bladzijden PRIJS 2 Frank SEPTEMBER 1950 ONZE 4 UITGAVEN BUITENLANDS OVERZICHT De Oorlog in Korea en knoopten de verbinding tussen Noorder en Zuiderfront toe 6 Rode divisies omsingeld in Zuid-Korea ALLE PRIJZEN MOE-,er TEN KLAAR EN ON 4.® DUBBELZINNIG AAN GEDUID WORDEN' HERFSTGOUWDAG VAN HETDAVIDSFONDS TE KORTRÏJK op Zondag 8 Oktober 1950. Met 8 October a.s. nievwe treinuurregelingen STORT 28 FRANK HOOFDBUREEL en REDACTIE Poperinge Gasthuisstr. 19. Tel. 9 Postcheckr. 47.63,60. Kr 39 PLAATSELIJKE BURELEN: leper: P. BRAS-DEKLERCK de Stuersstraat 4. - Tel. 445 Nieuwpoort: Drukkerij DUMON, Markstr. ABONNEMENTSPRIJS 1950: België tot Nieuwjaar 28 fr. Belgisch Congo 3,fr. p. week Frankr. Holland 3,—fr. p. week Andere landen 3,50 fr. p. week Roeselare: J. VERRIEST-DEZEURE St-Alfonsusstr. 12. - Tel. 1523 Veurne: M. D'HERT, Noordstraat 14. POPERINGE <met randgemeenten!. IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem-Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten) Verantwoordelijke Uitgever: J. Sansen, Gasthuisstraat 19, Poperinge. Aangesloten bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. HET FORMAAT VAN ONS BLAD IS VERANDERD Het zal de lezer wellicht op gevallen zijn dat, bij het in handen nemen van Het We kelijks Nieuwshet formaat van ons blad niet meer het zelfde gebleven is als de voor gaande nummers. Dat 's inderdaad ook zo. De reden van deze aanpas sing tot het modern formaat ligt te zoeken in het feit dal ons blad Jeze week op onze nieuwe rotatie gedrukt wordt. Wij zijn er van overtuigd dat niemand in die kleine formaat wijziging enig bezwaar zal vin den, integendeel, in de weken die volgen zal de lezer kunnen vaststellen dat, benevens het uitzicht van zijn Het Weke lijks Nieuws ook deze nieuwe rotatie veel meer mogelijkhe den biedt, die hem stellig nog meer als vroeger bevredigen zullen. Mocht het nu gebeuren en dat weten we nog niet bij het schrijven van dit bericht dat de druk nog niet onder alle op zichten voldoet, hij neme dan in acht dat het op punt stellen van dergelijke inrichting toch een minimum van tijd vergt. Geleidelijk zal hij ongetwij feld, samen met ons, de voor uitgang meemaken tot, we ho pen het, zijn algehele bevredi- ging. DE UITGEVER. Bamisse 't Is al weken lang Bamisweêre! Toch leefden we nog buiten, niet alleen in de dag; ook 's avonds stonden of liepen we nog buiten, al was 't onder de beschutting van ons voorbije zomerseizoen, de... pa raplu Maar nu is 't eigenlijk Bamisse. Nu verhuizen we voor goed naar binnen, nu geraken we stilaan weer t'huis, bij de kachel en bij moeder. En stilaan ook krijgt de keuken zijn eigen geur, z'jn eigen atmos feer, waar ieder zijn eigen plaats vindt en zijn eigen najaars-bezig heid, wanneer de luiken toe zijn en 't licht brandt. Die avonden brengen rust meê, innigheid en gemoedelijkheid. Wc leren weer bij en rond... moeder zijn. De hele Zomer had zij haar werk binnen, als wij 't huis ont vluchtten; zij heeft immers altijd «haar» werk en «haar» be zigheid. Met Bamisse vinden wij haar weer. Als 't nu regenen zal 's avonds, regennat zijn, als 't zijpelen zal of blaaskes regenen, als het buisen zal of als de wind zal schuifelen en loeien, dan zullen we ons veilig en warm gevoelen te... moeders, t'huis. Bamisse leert ons te houden van t'huis en moeder. Bamisse... Octobermaand. De eeuwige regen deed onze bloe men vallen, en rótten; onze geurig- fleurende bloemen. En toch, 't is de maand van de witte, rode en gouden rozen; Ro- zenkransmaand. Dan gevoelen we ons t'huis bij dié andere Moeder, wier beeld op de schouw of op de dresse staat. In de lange zomerdagen hebben we Haar ook te veel vergeten, om wille van 't werk en veel andere dingen. Nu zien we haar beeld weer; zij leeft weer onder ons meê. Haar beeld doet meer dan daar... staan! En iederen avond in October soreken we tot haar, zoals kinders spreken tot moeder; en vragen van haar wat kinders van Moeder vra gen kunnen en... moeten. Iederen avond ruist het paternos- eter-gebed in huis; och denkt niet cïat het zo eentonig; is; 't is orgel muziek, het stille gedempte orgel muziek, het lied uit het hert van de kinders, Moeder ter ere. Groten cn kleinen, ouden en jongeren, we zijn allen haar kinderen; zij, die Lieve Vrouwe ons aller Moeder. Als we moe en af van 't werk in de dag, 's avonds onze pater noster bidden, dat stuk alaam in handen nemen... och! dat doet Moeder zo groot genoegen. Ook zij heeft geweten wat het is :hot> en versleten te ziin. Dan komt zij nog te liever tussen voor tobbers en wroeters; dan laat zij ons onder vinden dat 't zo waar is, wat er gens in een kerk te lezen staat: A.rbeid met gebed verbinden doet ons 's Heren zegen vinden. Hadden we ooit O. L. Vrouw meer nodig dan nu? We bidden een paternoster, op dat niet meer gebeure wat O. L. Vrouw beleefde... opdat nergens ter wereld kinders meer geboren zou den worden in een stal. of op de straatstenen, zoals in de Meida gen 1940. Opdat geen gezinnen meer op de vlucht zouden gedreven worden. O. L. Vrouw weet te spreken over de vlucht naar Egypte en over de ballingschap op vreemde grond... Een paternoster bidden we voor de... miljoenen mensen die uit hun land gedreven werden, voor al die arme moeders die met hun kleinen op hun arm de ballingschap en de mi serie werden ingejaagd. Lieve Vrou we. we bidden voor die arme suk kelaars, voor die moeders en kin ders. Sta hen allen bij en... spaar ens van dat lot! Qtj zelf. Moeder, weet hoe uw moederhert kromp van verdriet, wanneer uw Kind achtergebleven \yas te Jerusalem en gij zelf dag en nacht, met de dood In 't hert, op Hem zocht. Moeder, wij bidden ren paternoster voor al die moeders die... verloren kinders of zonen tel len. Duizenden moeders in Grie kenland zoeken te vergeefs naar hun kindei-en die werden ontvoerd door de rode benden. Vele moeders, ook bij ons, jammeren misschien en wenen om een zoon of dochter die verloren liep of misliep. Moeder, gij weet wat de... kruis weg betekent, gij leedt die kruis weg meê! Wij bidden een paternoster. Moe der, voor de miljoenen die hun kruisweg gaan. voor de... dwangar beiders, voor de levende doden uit de concentratiekampen en Siberië, voor de duizenden priesters en ge lovigen vervolgd en opgesloten, voor Mgr. Stepinac, voor Kard. Minds- enty, voor de ontelbare slachtof fers in de Baltische Staten, in Hongarije, in Tsjekc-Slowakije, in. China. Die landen liggen misschien ver, Moeder, maar de haat gaat sneller dan een vliegmachine. Een pater noster bidden we, Moeder, opdat er VREDE kome over de wereld, van Korea tot hier. Öen paternoster bidden we, Moe der, om U te bedanken, omdat wij tot nog gespaard werden. Dank baarheid is zeldzaam.. Gij weet/, bij ondervinding, Moeder, dat ve len eerst aan U denken, naar U lopen, als het... nijpt en zeer doet. Te Lourdes, te Fatima, te Salette hebt gij zelf schoon gesproken cpdat wij zouden bidden, veel bid den. We willen het doen. Weet ge nu waarom we onze Oc- tober-rozenkrans bidden en ziet ge nu hoe gemakkelijk we bidden kun nen, met heel ons hert? Uit geest van naastenliefde en geest van... zelfbehoud. In welke stemming zou dat gebed ons brengen, in de echte intimiteit met Moeder, die Moeder die zo diep onze eigen nood aan voelt en die van al haar kinderen. Zijn alle mensen haar kinderen niet? Hoort ge niet uit alle dorpen van Vlaanderen, iederen avond, uit ieder gezin... «Voor diegenen die op den dompel zijn... voor die moe ders uit Griekenland... voor de ver volgden... voor de vrede... voor die vele, vele andere intenties: Wees gegroet, Maria!...» Alleen zij die geen hert hebben blijven achter. Wij bidden iederen avond de pa ternoster... en O. L. Vrouw heeft een moederhert! PE VLAMYNCK. T KAN VERKEREN 't Kan verkeren, zei Bredero is een spreuk die tussen mensen, die wat broeken op de collegeban ken versleten hebben, wel eens ge bruikt wordt wanneer een toestand plots totaal gewijzigd wordt. Moesten de Noord Koreanen de N ederlandse litteratuur kennen, en bijgevolg Bredero, dan zouden ze de laatste dagen al dikwijls in hun eigen herhaald hebben: 't kan verkeren Want het is inderdaad in Korea aan 't keren gegaan, zodanig zelfs dat ze met Hamlet van Shakespea re zouden mogen zeggen: «there is something rotten in the States of Korea- er is iets niet in orde in de Staat van Korea Nog maar veertien dagen gele den twijfelde men er inderdaad nog aan wij tenminste, de niet ingewijden in de militaire gehei men of de U.N.O.-legers niet totaal uit Zuid-Korea zouden weg- geborsteld ivorden. En nu, pas een paar weken later, is het met de communistische troepen bijna amen en uit. Seoel is gevallen, de terug weg is afgesneden, zomede de aan voering, en de U.N.O.-legers uit het Noorden en het Zuiden hebben reeds hun verbinding verwezenlijkt. Wat een paar weken geleden nog een vrome wens mocht lijken, is nu bijna verwezenlijkt. Toen dach ten wij: het zal misschien een de bacle worden, en als wij hoorden de vraag stellen, of de U.N.O.-le gers al dan niet de 38e breedte graad zouden overtrekken, zeiden wij in ons eigen, of tot onze ge- buur: dat ze eerst proberen van zover te gerakenvooraleer ze klap pen van verder te gaan. Maar nu weten wij dat, zelfs zo de communisten er in geslaagd wa ren het Zuid-Oostelijk bruggen hoofd te veroveren, dan toch reeds de ernstige invasielegers gereed stonden en geëquipeerd waren die dan bij Intchon geland zijn. En wij weten nu ook dat er reden toe was om de vraag te stellen, of men al dan niet over de 38e paralleel zou moeten of mogen gaan. Kortom, het nieuws over het front van de warme oorlog is nu goed en... het Belgisch bataljon dat zich zal gereed maken, loopt veel kans 'n paar maanden te laat toe te komen. Want inderdaad: het is aan 't verkeren, niet alleen in Korea, maar in geheel het Sovjet-kamp. RUSSISCHE PROPAGANDATRUK 't Gaat slecht voor de Russen hoorden wij gisteren zeggen, ze zijn aan 't verliezen in Korea. En dat is juist en niet juist. Het is juist omdat de Noord- Koreanen nooit zouden gevochten hebben, hadden de Sovjets hen daartoe geen bevel of geen toela ting gegeven. En het is juist om dat alle volkeren, en vooral die van het Verre Oosten in de strijd in Korea, een krachtproef gezien hébben tussen het Sovjetblok en de vrije wereld. Maar het is niet juist in zoverre de Russen zélf daar niet op het toneel verschenen zijn. En nu horen wij plots, terzelf- dertijde dat Malik te New-York, een groep Amerikaanse Commu nisten heeft te woord gestaan, en dat hij daar gezegd heeft dat de Sovjet-Unie voorstander was van ontwapening, van verbod van de atoombomvan controle op de be wapening en van een verdrag tus sen de groten tot regeling van alle hangende kwesties. En sommige mensen springen over van het ene op het andere, zeggende: ziet ge wel dat 't slecht gaat voor de Russen, sedert de Amerikanen in Intchon geland zijn, beginnen ze vriendelijk te zijn. Welnu het is om zo te. zeggen juist het tegenovergestelde dat men moet zeggen en nl. het vol gende: sedert dat de Russen be sloten hebben vriendelijk te zijn, zijn de legers van de U.N.O. te Intchon kunnen aan land gaan. HoezoDe voorstellen van Malik zijn toch maar gekomen veertien dagen nadat de troepen van de U.N.O. te Intchon ontscheept zijn. Dat is natuurlijk waar, maar dat legt niets uit. Kijk eens hier. Hadden de Russen de Noord- Kor eanen met man en macht moe ten helpen, gelooft gij dan werke lijk dat de ontscheping nabij Int chon mogelijk zou geweest zijn? Natuurlijk nietwant ze hadden maar op een knopje te duwen en millioenen legers stonden gereed om op enkele dagen heel Korea te kuisen. Maar ze hebben gemeend, dal het beter ivas er zich buiten te houden, overtuigd dat de Noord- Koreanen net wel alleen zouden gedaan krijgen en dat zij met zui vere handen en een onschuldig ge zicht de zoveelste nieuwe satelliet ofte tvingewest hadden kunnen annexeren. Doch toen dit niet het geval bleek, en toen het duidelijkste ge volg van het Koreaans conflict bleek te zijn, dat geheel de Wester se wereld met man en macht aan zijn wederbewapening ging werken, toen vond Moskou dat het tijd ivas dat ze weer vriendelijk werden en dat zr dus in elk geval hun vin ger uit het Koreaans vuur terug trokken. Vriendelijk en vredelievend wil len da Sovjets zich voordoen om het Westen te trachten weer in slaap te wiegen en hen te doen af zien tan de bewapeningsplannen, of ze in elk geval te loten vertra gen. Immers, zoals we hier in een onzer laatste artikels uiteengezet hebben: de Russen willen wel zo spoedig mogelijk op atoomgebied even sterk zijn als da Amerikanen, maar ze willen niet dat de vrije volkeren intussen even sterk zou den worden inzake tanks, kanon nen en andere klassieke wapens. En daarom laten zij de Noord- Koreanen verliezen en doen ze hun handschoenen aan om ons vrede lievende voorstellen aan te bieden. Maar sommigen zullen misschien zeggen: Gij zijt een onverbeter lijke oorlogstoker en 't is genoeg dat er iets van de Russen komt omdat gij er zoudt tegen zijn: en is het toch niet wreed: terwijl de HEER MALIK De Russische afgevaardigde, die in de Veiligheidsraad met zijn ontwapenings voorstellen uitpakte. nees- Het kabinet van de Ed.on- Minister en van de Minis that van Economische Zaken deem, mede; 't Het opsporen van de inbreu- ken op de wettelijke bepalingen, die betrekking hebben op de rechtschapenheid inzake han delsverrichtingen, gaat versterkt worden met de hulp van het Parket. Sancties zullen onmiddellijk getroffen worden, op grond van het ministerieel besluit van 39 April '48 en van het wetsbe sluit van 23 Januari 1945. De bevolking wordt er aan herinnerd: i dat iedere handelaar die wa- f ren in goederen aanbiedt, ge- houden is de prijzen op een S klare en ondubbelzinnige wijze bekend te maken; 4 dat ieder die beroepshalve l diensten uitvoert, gehouden is f op een van buiten zichtbare plaats bij de ingang van de in- stelling een lijst aan te bren gen die op klare en onduhbel- zinnige wijze de prijzen van die diensten aanwijst: dat de rondreizende kooplui gehouden zijn ter beschikking l van hun cliëntcel een prijslijst ff te stellen van de waren en goe- deren die zij aanbieden. I raken, doch, eens dit verwezenlijkt, voerden kolonnes Amerikaanse en Zuid-Koreaanse mariniers een tang beweging uit om de stad en weldra werd deze omsingeld. Tevens kon den de hoogten worden bezet welke de stad beheersten. Het gros van de Noord-Koreaanse troepen was toen reeds uit de stad gevlucht, maar 5.000 fanatieke Communisten bleven er zich in nes telen en hadden overal, bijzonder lijk in de grote gebouwen, bunkers, machinegeweernesten en scherp schutters opgesteld. Gevechten van huis tot huis, van straat tot straat, moesten worden geleverd. De Amerikanen hadden gehoopt de stad te kunnen innemen zonder deze te moeten bombarderen en die aldus te sparen, maar de commu nistische weerstand noopte ten slotte tot. de grote maatregelen. Vliegtuigen, tanks en vlammenwer pers werden ingezet en de mariniers moesten zich uiteindelijk een weg tot het centrum heenbrandden. De verdedigers hadden zich overal ge nesteld en zogezegde burgers vuurden van uit de vensters der huizen. De mariniers namen geen risico. Zij vuurden op al wat be woog; de ondervinding had hen geleerd dat witte schimmen, die men voor vluchtende burgers had gehouden, plots een mitrailleur hadden te voorschijn gehaald en op hen hadden geschoten. Wijl de mariniers vooruitdrongen werden steeds fosfoor- en napalm bommen op de communistische stel lingen uitgeworpen. Openspattend, stichtten deze bommen steeds nieu we vuurhaarden zodat ten slotte een 4.000 meter hoge rookzuil boven de stad hangen bleef. Juist elf dagen na de landing te Intsjon. kon Generaal Mac Arthur dan melden dat Seoel in de handen was gevallen van de U.N.O.-strijd krachten. Enkele weerstandsnesten moesten dan neg evenwel worden uitgeroeid. De stad zelf heeft verschrikke lijk geleden van de bombardemen ten en beschietingen. Bijna alle moderne huizen zijn er de prooi der vlammen en der granaten ge worden. De geallieerde divisies, aan wal gebracht nabij Intsjon. beperkten zich niet tot, de aanval op Seoel, maar gedeeltelijk zetten zij een aanval in in de richting van het Zuiden, naar Taejon toe. Spoedig werd Soewan en Osan bezet en ten Zuiden van deze stad werd dan begin dezer week een verbinding bereikt met de Amerikaanse tank- spitsen. die van uit het bruggen hoofd van Foesan waren opgerukt. VERBINDING VERWEZENLIJKT Van uit dit bruggenhoofd had het ingezette offensief inderdaad (Zie vervolg blz. 2.) De ingang van onze stand Het Wekelijks Nieuws werd afgesloten door het pracht'"' beeldhouwwerk van Jos. Decrock, de jonge Diks- muidse kunstenaar. Het ;"s een alle gorische groep, waarin wordt voor gesteld hoe de man, bij middel van het schild der goede pers, zijn ge zin beschermt. DE INWIJDING DER GEBOUWEN EN OPENING DER JAARBEURS Het weder is wat grijs en pruile rig, doch gelukkig regent het niet. De genodigden stellen zich cp aan de ingang der foorhalle. Wij bemer ken Z.E.H. Deken Vervenne uit Roe selare; Z.E.H. Cclpaert, Nationaal Proost dar N.C.M.V. en Z.E.H. Fruy- tier. Provinciaal Proost. Verder nog dhr Burgemeester De Nolf, omringd door het stadsmagistraat, Senator Allewaert, Burgemeester van Ize- gem. dhr Bestendjg Afgevaardigde Smissaert. c!hr Omer Decuypere, Provinciaal Raadslid en Provinciaal Voorzitter van het N.C.M.V., afde ling West-Vlaanderen. dhr Gabriel Vandeputte, Nationaal Secretaris N.C.M.V.. benevens de leden van het inrichtend comité. Verder nog tal rijke Burgemeesters uit omliggende gemeenten. Dhr Renaat Morreeuw. Provin ciaal Secretaris cler N.C.M.V.-West- Vlaanderen verwelkomt de persona liteiten. In het kort geeft spreker enkele technischs gegevens over deze ver wezenlijking, waarna hij Z. E. H. Deken Vervenne verzoekt het nieu we gebouw te willen inwijden. Alles wordt heel stil wanneer Z. E. H. Deken, Gods zegen afsmeekt over deze onderneming. Dhr Smissaert, Best. Afgevaardigde knipt daar na het driekleurig lint door dat de ingang afsluit en verklaart de ten toonstelling voor geopend. Na uit voering van de Vlaamse Leeuw en de Brabangonne worden de personaliteiten rondgeleid door de Jaarbeurs. EEN BEZOEK AAN DEZE MERKWAARDIGE JAARBEURS De expesanten hebben én door kwantiteit én door kwaliteit gezorgd voor een jaarbeurs die men onder dit oogpunt flink geslaagd mag 'Zie vervolg b 1st. 2.) De 130 Afdelingsbesturen van he; West-Vlaamse Davidsfonds worden vriendelijk en dringend uitgenodigd tot de grote Herfstgouwdag. die plaats heeft te Kortrijk op Zondag. 8 October '50, en die volledig in het teken van het Jubilé-jaar staat. Te 10.30 u. wordt in de St Mi chielskerk een plechtige Mis gezon gen voor de afgestorven leden. Te 11.30 u.Ontvangst, van dr Afgevaardigden op het Stadhuis van Kortrijk. Te 12.30 gezamenlijk noenmaal bij inschrijving in het spijshuis De Gilde WJjngaardstr. 48. Te 14.30 uur Jubilé-zitting in dc Stadsschouwburg. Daar treedt het bekende zangkoor Singhet ende weset vro op, o.l.v. dhr Maurits Denaux en Z. E. P. Walgrave, O. P. spreekt de feest rede uit. Alle D.F.-Afdelingen zullen cr aan houden een talrijke afvaardi ging naar deze veelbelovende Gouw dag te sturen. Officieel staa. het vast dat auto bussen op deze lijnen werden inge zet. De juiste datum is hiervan evenwel neg niet vastgesteld. In tussen worden uurregelingen cp h:t spoor dier lijnen medegedeeld, maar vanaf de dag' dat de auto bussen zullen worden ingezet, zul len de uurtabels vervallen en ver vangen worden door nieuwe, waar van wij to; nog tce geen kennis hebben. Tussen leper en KortemRrk blij ven de tremen de verbinding ver zekeren. Met 8 October e.k. worden nieu we uui regelingen van krach.; op de spoorlijnen. Wat betreft de lijnen die onze gewesten aanbelangen, zullen wij beknopts uur. e gelingen mededelen in ons blad van 14 October e.k. Elk zorze dus dat hij ens blad bekomen kan bij een onzer verko pers. Voor meerdere lijnen zijn belang rijke wijzigingen voorzien, in die zin namelijk dat- tie spocrdicrt"en worden afgeschaft voer de reizi gers en vervangen door autobus- diensten. Dit namelijk voor volgen de lijnen; IEPER - ROESELARE. ROESELARE - MENEN. KOMEN - LE TOUQUET. DÏKSMUIDF, - NIEUWPOORT POPERINGE - ABELE. Onder: De talrijke personaliteiten die de plechtige opening der Jaar- veurs bijwoonden, tijdens deze plechtigheden. In de inzet boven 1 nks: Heer R. Morreuw, provinciaal secretaris van het N.C.M.V., ver welkomt de personaliteiten- bij de openingsplechtigheid. Boven rechts: Heer Burgemeester De Nolf, omringd van de HH, Schepenen der Stad, heft het glas ter gelegenheid van de plechtige ontvangst ten stadhuize van de inrichters der Jaarbeurs. op postchcckrekening Nr. 4763.60 der Drukkerij Sansen, Poperinge, en ons blad zal U wekelijks tot einde 't jaar per post tehuis be steld worden.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 1