BERICHT Pronostiekprijskamp m Wieier flitsen Voetbalpraatje Het Wekelijks Nieuws RADIO HELIKON is KWALITEIT Schrijfmachines O. DERYCKE UIT TER HAND TE KOOP WINKEL van Kruidenierswaren - Lingerie - Fruit en Groenten- TE KOOP OF TE HUUR GROTE EIGENDOM UIT TER HAND TE KOOP MODERNE HOFSTEDE De Oostnieuwkerkse Teer- en AspMtwerken HUIS HUYGHE C" 61, Sleyhaghestraat 61, OOSTNIEUWKERKE Telefoon Roeselare 6043 Alle ASPHALT-PAPIEREN EN PRODUKTEb Gelast zich met het uitvoeren van ASPHALT-DAKEK TE HUUR OF TE KOOP WINKELHUIS UIT TER HAND TE KOOP TE PROVEN: Goed gelegen STUK BOUWGROND langs de Statiestraat. Groot 4 a. 61 ca. TREKKINGEN LENING TOT WEDEROPBOUW Eerste Schijf. 147" Trekking van 23 Sept. 1950. Tweede Schijf. Derde Schijf. 22® Trekking van 25 September 1950. LOTENLENING VAN 1932 SOCIALE KRONIEK Bijkomend ouderdomspensioen aan gebrekkigen. VRIJE MARKT VAN GOUD EN DEVIEZEN te BRUSSEL 27 September 1950 IN ENKELE REGELS VON FALKENHAUSEN VOOR DE KRIJGSRAAD ASSISENHOF VAN OOST-VLAANDEREN BEHANDELT BEVRIJDINGSDRAMA De moordenaars van onder wijzer De Vos uit A-Jst staan terecht. ZWARE ONTPLOFFING IN STEENPUT TE POELKAPELLE 2 Personen ernstig verbrand. SPORTNIEUWS doorheen de week K ""I ""NSCHA*"PEN AUTOVOERDERS Wilt U een goede starting C. VANMARCKE S0LILA1HE «fa Woensdag 4 Oktober, te 10 u., Droger!jhandel GRYMONPREZ Ooststraat 59, ROESELARE Vrijdag 6 Oktober, van 9.30 tot 10.30 uur: Apotheek DELBEKE Dorp 40, VLAMERTINGE UIT TER HAND TE KOOP Modern en gans nieuw NIJVERHEIDSGEB0U1 Bij Beroeps -enners. Bij de Onafhankelijken. Bij de Liefhebbers. ...F: "UT BUITENLAND NATIONALE EN INTERNATIONALE WIELERKLANKEN BEVEREN-AAN-DE-IJZER HANDELSHUIS sof ui F Voor iedereen al ZEKERHEID Kalender der Wielerwedstrijden HYPOTHEEK BQUWKREBIET UNITAS VLAMERTINGE VIERT ZIJN SPORTMANNEN Dit jaar 25.CICI© Ir. prijzen met gans nieuw opgevatte prijzenbedeling HET WEKELIJKS NIEUWS Gasthuisstraat 19 - Poperinge o UITSLAG V. P. 4: 1 1 1 2 1 1 1 1 2— 1— x x 18p. DE RUDDERE PAUL, DE STUERSSTR, 45, IEPER. ALGEMENE RANGSCHIKKING NA V. P.M: Uitslagen, Rangschikking en aangekondigde Voetbalwedstrijden. Hogere en Lagere Afdelingen - Zondag 1-10=50 steeds grote keus bij Grote Markt 20, leper Telefoon 250 H. R. 35 Kopen bij een technieker is steeds de beste waarborg 1. - EEN HOFSTEDE, groot on geveer 20 hectaren, gelegen in de beste streek; kan ook gekocht wor den met ongeveer 12 hectaren. 2. - EEN BLOK ZAAILAND, met gras, groot ongeveer 10 hectaren. 3. - VETTEWEIDE, groot onge veer 6 hectaren. Kan ook gekocht worden op ongeveer 3 hectaren. 4 - VETTE WEIDE, groot onge veer 1 1/2 hectare. Inlichtingen: Koolaardstraat 124, GISTEL. (8005) OVER TE NEMEN TE MOESKROEN VOOR 70.000 FRANK Adres ter Drukkerij. (8109) groot 1 Ha., met villa, 3 grote hen- nenihokken, serre 20 m. lang, dien stig voor hermenkweker, hovenier, bloemist, enz. AANSTONDS VRIJ. Inl. op Dins- en Donderdag, van 14 tot 18 uur; of schrijven Hubert Igodt-Lefever, Robert Vandamme- straat 75, Koksijde. (8105) gelegen pp enkele km. van de stad AAT. Groot 14 Ha. 60 a. Alles in één blok. Omringd van een muur, soort klooster. Zich wenden bij Adrlen Mael- brancke, Westvleterensteenweg 80, Poperinge. Niet nodig over te nemen. (8103) GERECHTSZAKEN f HET WEKELIJKS NIEUWS f Zaterdag 30 Bept.mfl. *- Blad». 7. Vraagt prijs zonder verbintenis. DICHT BIJ DE GRENS met kleine overname van frigo. Kunnende dienen voor cremerie, handel in konijnen en pluim gedierte. SEFFENS VRIJ. Inl.: Oscar Verbeke, Doolhof- straat 298, Moeskroen. (8106) Adres ter Drukkerij. (8108) Wint 1 millioen frank Reeks 2823 Nr 0130. De andere obligaties- van die r:eks zijn inlos^aar"adU.0Ö0 fr. 87® trekking van 27-9-50 Bij de 87® trekking van de weder- opbouwlenlng (2® schijf) is een lot van 1 millioen1 frank te beurt ge vallen aan obligatie: Reeks 4556 Nr 352 en een lot van 500.000 fr. aan obli gatie: Reeks 6035 Nr 383 De andere obligaties van die reeksen zijn uitbetaalbaar tegen 1.000 frank. Wint 1 millioen frank Reeks 7249 Nr 302. Wint 500.000 frank Reeks 8283 Nr 157. De andere obligaties dezer reek sen worden tegen 1.000 fr. terug betaald. 223® Trekking van 25 Sept. 1950. 500.000 fr.: 170.730. 11 Loten van 25.000 fr.: 100.059 119.405 128.299 132.680 174.039 J.94.778 201.719 251.035 253.841 266.389 270. 358. In verband met de beslissing, wel ke door de kabinetsraad werd geno men, aangaande het bijkomend ouder domspensioen aan de gebrekkigen, wordt op het Ministerie van Arbeid gezegd, dat die bijslag zal worden toegestaan aan de rechthebbenden, die vroeger een gebrekkigheldsvergoe- ding ontvingen, welke hoger was dan het ouderdomspensioen, waarop zij recht hebben. Indien de werkonbekwaamheid werd orkend in de loop van de drie Jaren, dte het pensioen voorafgaan, wordt de bijslag slechts verleend op voorwaarde, dat de onbekwaamheid ten minste 65 bedraagt. (R d 2.690) Boven de streek van Nashville, U.S.A., ontplofte een meteoor. In Kentucky zou een fragment ervan ge vonden zijn. Nabij Visé werd een taxivoerder overvallen door drie soldaten die, in garnizoen in Duitsland, in de gevan genis te Aken waren geraakt maar eruit hadden weten te ontsnappen. Zij hadden autostop gedaan en' wilden nu een slachtoffer beroven om naar Frankrijk te kunnen geraken. Zij kwamen nu echter terecht bij da Rijkswacht. Te Méricourt heeft een man zijn echtgenote, moeder van 4 kinderen, mat kokend water overgoten tot zij ervan stierf. Toen de politie hem kwam aanhouden wilde de bevolking hem lynchen. Te Oostende werd het lijk van een vaderlandstoze op zijn kanter ge vonden; de man was door gas ver stikt. In Canada werden uitgestrekte bossen vernield door het vuur. Dikke rookwolken, voortkomend van deze branden, dreven tot boven het Noord- Oosten der U.S.A. en New-York, dat op een afstand van nagenoeg 3.500 km ligt. Nabij Nancy ontspoorde de snel trein Parijs-Nancy. Men betreurt hier bij zes doden en zeven gewonden. De machinist zou een fout hebben be gaan. In Yougo-Savië zou verbod zijn opgelegd aan de Mohammedaanse vrouwen om nog «verder de sluier te dragen, daar deze haaf zou hinderen bij het .werken en- van' de fabrieken afhouden. Te Aalst ontstond e:n reusachti ge brand in de doken fabriek S. A. La Couverture300 Ton wol en ka toen, voor een waarde van 20 mil lioen frank, brandden op. Het is de derde fabrieksbrand in een maand tijds in de streek van Aalst. Te Brussel werd voor de Frans talige Krijgsraad, het geding inge zet tegen Alexander von Falken- hausen, Duitse Generaal en gewe zen Militair Gouverneur van België en Noord-Frankrijk. Staan meteen voor de Krijgs raad terecht: Reeder, chef van de Militaire VerwaltungBertram, oberfeldkommandant te Luik en von Claer, kommandant te Luik. Zij worden beschuldigd van oor logsmisdaden. Hun verdediging wordt waarge nomen door meerdere Belgische en Duitse advokaten. Er wordt voor zien dat de zitdagen verschillende weken zullen duren. Te Gent werd Maandag 25 Sep tember jl., eveneens een aanvang gemaakt voor het Assisenhof van Oost-Vlaanderen van de moord op de onderwijzer De Vos uit Aalst, moord bedreven kort na de be vrijding. In September 1944 was te Aalst alle macht in handen geraakt van uiterst linkse verzetsgroeperingen, waarover het O. F. nog meester speelde. Die lieden deden aanhou dingen naar beliefte en oefenden er een echte terreur uit. Honder den mensen werden er aangehou den, zeer veel zonder enige reden. Een zwarte lijst was door die terro risten aangelegd waarop o. m. alle Katholieke en Liberale personali teiten van de stad voorkwamen. Zo werd in de beginne door hen de onderwijzer Herman De Vos, vader van elf kinderen, aangehou den. Door de Prokureur des Ko- nings kon tegen hem geen enkel bewijs van collaboratie weerhouden worden, zodat bevel werd gegeven hem in vrijheid te stéllen, wat dan gebeurde. Daags na zijn invrijheidstelling evenwel, boden zich terroristen aan in zijn woning, zeggende te behoren tot de politie. Onder bedreiging van pistolen werd de Hr De Voa verplicht met hen mee te gaan. Zijn gezinsleden zouden hem nim mer meer levend terugzien. Zelfde avond nog werd hij door de be schuldigden neergekogeld langs een eenzame weg. Niet min dan .25 ke gels hadden zijn lichaam door boord dat vreselijk er door was verminkt. Lucien Van Wynsberghe, zoon van de aannemer V. Wynsberghe uit Poelkapelle, was Donderdagna middag 21 Sept., met de werkman Leon Cruyt uit Langemark, in eerst genoemde gemeente in een steenput afgedaald met een benzinelamp. Ze dienden hier de teer van bodem en wanden te verwijderen. Hiertoe werden een hamer en een beitel gebruikt. Op een bepaald ogenblik ls hier door een vonk ontstaan zodat de benzinelamp ontplofte en beide mannen hierdoor werden verbrand over gans het lichaam, het meest echter aan aangezicht en handen. DE INTERCI.UB. IN HET WEST-VLAAMSE INTERCL UBKAMPIOEN SCHAP IS DEERLIJK ALLEN DE BAAS Tijdens het interclubkamploenschap voor West-Vlaanderen, dat Dinsdag 11. te Deerlijk doorging, was de club S. V. Deerlijk andermaal de tegenstrevers te sterk, ditmaal was ook Brlek Schotte van de partij. In de tweede categorie was het Menen Sportlef, dat de lauwe ren plukte, terwijl het ln de derde ca tegorie anderm-al Deerlijk werd dat triomfeerde. Volgende tijden werden verwezen lijkt: Eerste Categorie1. S. V. Deerlijk, met de totale tijd van 3 u. 36 min. 36 sec. 3/5; 2. Ostend Stadion, 3 u. 43 min. 52 sec 3/5; 3. Brugse Velosport, 3 u. 45 min. 3 sec. 1/5; 4. W. S. C. Torhout. op en konden de slachtoffers uit de put gehaald worden. Ze werden bij hoogdringendheid naar het O. L. Vrouw Hospitaal te leper over gebracht, waar ze de beste zorgen ontvingen. Hun toestand is bevredi gend. Gouden Pond Sterling: 607,50 Zwitsers stuk van 20 fr.: 455,— Gouden dollar: 121,50 Napieren dollar: 51,25 °apieren gulden: 12,30 Zwitserse frank: 11,75 ..«ranse frank: 13.40 ^apieren Engels Pond: 132.50 Duitse mark: 9,55 vraagt aan uwe Garagisten de hoogst ge prezen batterij «TUBOR» met 1 jaar waar borg. Officiële Verdeler SUPER-CONCENTRAAT toat U to« wollengoed in 5 minuten te reinigen. Slechts een koffielepel per liter lauw water. Zelfs na honderd maal wassen, cal Uw breiwerk steeds cuiver en het uitzicht de? kleuren nieuw blijven, Jjuj bePuni^bua*- SOLILAINE biedt U een kosteloie proef. Breng Uw wollegoed naar onze demonstratiewagen In Uw aanwezigheid zal Uw breiwerk U na 5 minuten, kosteloos gereinigd, terug ter hand gesteld worden. Laat deze buitenkans niet onbenut» Het resultaat zal U verbazen# 1 Weken, uitpersen, spoelen... SOLILAINE reinigt f alle wollegoed zon der het te verharden of te vergelen. hebbende 9 m. facade en 40 ro diepte, dienstig voor alle handel thans gebruikt als Schrijnwerkerij en Carrosserie, gelegen in center van grens-gemeente, met mogelijk heid van mooi woonhuis met inrij poort te konen of te huren. Onmiddellij ke ingebruiktreding van alles. Zich wenden: E.-L. DE COCK, Notaris te Nieuwkerke (leper). (7979) 3 u. 45 min. 40 sec. 2/5. Tweede Categorie: 1. Menen Spor tlef, 3 u. 42 min. 6 sec.; 2. Deerlijk, 3 u. 47 min. 40 sec.; 3. Moorsele Sportlef, 3 u. 55 min. 18 sec. 1/5. Derde Categorie: 1. S. V. Deerlijk, 2 u. 29 min. 22 sec.; 2. Vlieg. Wiel We- velgem A., 2 u. 33 min. 27 sec. 1/5; 3. Vliegend Wiel Moeskroen, 2 u. 37 min. 10 sec.; 4. Vliegend Wiel Wevelgem B., 2 u. 37 min. 28 sec. 4/5; 5. Zeemeeuw Oostende A., 2 u. 38 min. 18 sec.; 6. S. V. Deerlijk B., 2 u. 39 min. 23 sec. 4/5; 7. De Ble, Glts, 2 u. 41 min. 47 sec. 1/5; 8. Zeemeeuw Oostende B., 2 u. 46 min. 39 sec. RAF JONCKHEERE BEHAALT EEN MOOIE ZEGE TE HOUTHULST. Zondag 24 September behaalde Raf Jonckheere te Houthulst een zijner mooiste overwinningen. Hij nam geen enkel risico en spurtte de laatste kilo meter alleen weg van de gevaarlijke Bauwens. Raf won dan ook met 25 sec. voorsprong op Rik Bauwens. De uitslag: 1. Jonckheere Rafaël, de 150 km. in 3 u. 50 min.; 2. Bauwens Rik, op 25"; 3. Brackevelt Omer; 4. Couvreur Hilalre, op 1' 30"; 5. Blomme M., op 2'; 6. Ollivler Valeer, op 2' 20"; verder: 8. Declerck A., op 2' 45"; f). Sercu A.; 17. Mommerency Omer: 21 Huvaere; 22. Maelbrancke: 23. Mathys Luc.; 26. Berton Albert; 27. Van Verre Petrus. MAURICE MINNE KLOPT COL- PAERT IN EIGEN VESTING TE RUD- DERVOORDE. Slechts 10 deelnemers kwamen aan de start te Ruddervoorde. Toen de koers haar beslag kreeg, wa ren drie renners zo ver op kop dat zij van de overigen niets meer te vrezen hadden. Maurice Minne klopte in de spurt de lokale favoriet Noël Colpaert, met 10 meter. De verdp"° nit-p1"- hin der 3. Henri Tijtgat; 4. Palmer Delaere; 5. Fernand Couvreur; 6. L&mairc u 7. Bylle André; 8. Labaere Willem; 9. Dessein Willy. ROGER VERBEKE WINT TE LAN- GEM ARK. Slechts 11 renners kwa men Zondag 24 September te Lange mark aan de start. Verbeke wipte de laatste kilometers gepast weg en sleep te de bloemen in de wacht. De uitslag: 1. Verbeke Roger, de 110 km. in 3 u. 10 min.; 2. Noyelle André, op 30 m.; 3. Hoevenaeghel; 4. Quartier; 5. Devoghel; 6. Denys; 7. Cleenewerck; 8. Jonckheere; 9. D'Herck. Loulson Bobet werd Zaterdag 23 September de As van het Criterium der Azen te Parijs. Tweede werd Stan Ockers, die blijkbaar zijn eerste plaats verspeelde door de aanval op Bobet te lang uit te stellen. De andere Belgen klasseerden zich als volgt: 4. Alb. Du- buisson; 8. Rik Van Steenbergen; 11. Dolf Verschueren; 13. Maurice Blomme. Heden Zaterdag gaat ln het Ant werpse Sportpaleis een gala-meeting- door, die als afscheidsmeeting van Jef Scherens bedoeld is. Scherens zal er voor de laatste maal optreden en hier mede zijn loopbaan, als renner beslui ten. De Ronde van Catalonië werd fa taal voor de Belgen. In de zesde rit werden zij door bandbreuken over stelpt en in de zevende steeg de ont moediging ten top door het zeer slech te weer en het geweldig offensief der Spanjaarden. Onze drie vertegenwoor digers die nog in koers waren, hebben dan maar in blok opgegeven. Daar er van het team Lapebie- Bruneel niets in huis schijnt te komen en de clubmaat van Lapebie, Grauss, eèn zware val deed, zit Lapebie voor hét ogenblik zonder maatvoor de piste. Men fluistert dat het gebeur lijk met Moujica zal gaan... Het koppel Kint - Van Steenber gen zal waarschijnlijk uit elkaar val len omdat Marcel de fiets aan de haak zal hangen. Een hardnekkig gerucht doet de ronde dat Rik het met M. Hen- drickx zal aangaan, en dat Bruneel, die men eerst met Rik hoopte te zien verschijnen, koppel zal vormen met De Beuckelaer. Het Gentse Kuipke heeft 11 mee tings op z'n winterprogramma staan en een Zesdaagse van 16 tot 22 Februari. De Oost-Vlaamse liefhebber Roger Baetslé, die in een kriterium te Livor- no startte, klasseerde zich slechts 17e, maar was toch de eerste buitenlander in deze koers. Briek Schotte start stellig op Zon dag 1 Oktober in de Gentse Wieler baan, waar ook Maurice Blomme van de partij zal zijn. RIJSiLSTRAAT 30, sa IEPER (cI-1861) 28-JARIGE MAN DOOR SNELTREIN VERMORZELD TE VICHTE Cyriel Vervaecke, veearts, onge huwd en wonende te Deerlijk, reed Dinsdagavond 26 Sept., rond 20,20 u., over de onbewaakte spoorover weg nummer 111 te Vichte met zijn luxe-auto. Te midden van het spoor werd het voertuig gevat door de sneltrein Brussel-Kortrijk en een 200-tal meter ver medegesleurd en totaal vernield. De inzittende werd verschrikkelijk verminkt. UIT TER HAND TE KOOP Welgelegen Inl.: Hondschootestraat 2, Dorp plaats 2, BEVEREN-a.d.-IJZER. (8026) na lezing, ons blad in de handen van een vriend of gcbmir die het nog niet heeft. U bewijst er ons een dienst mee. Dank. (d-7882) Nog kapitalen beschikbaar. OM TE BOUWEN EN OP HYPOTHEEK Voordelige voorwaarden. GENT: VlaaiKlerenslcu.it 12 KORTBIJK: St-Elcoisdrccf £2. I (7584) ff Beroepsreimers. DONDERDAG 5 OCTOBER ZWEVEZELE. 150 Km., 20.000 fr. prijzen. Ins.: Jos. Lisabcth, Llchter- veld:straat 26, Zwevezele, tot 3 Oct. Rumcafé Postcljoen Kerkstraat. Zwevezsle, van 12 tot 13 u. Vertrek: 13.15 uur. Onafhankelijker:, DONDERDAG 5 OCTOBER ICHTEGEM. 140 Km.. 8.000 fr prijzen. Ins. en rugn.: C. Vtrmeersch, Markt, 6, Iuhtegsm. van 12.30 tot 13 uur. Vertrek; 14 uur Liefhebbers. ZONDAG 1 OCTOBER GISTEL. 110 Km., 5.0CO fr. prij zen. Ins. en rugn.: Marcel Van Miele. Hoogstraat, Gistel, van 1.3.30 tot 14.30 uur, vertrek: 14.30 uur. MAANDAG 2 OCTOBER GISTEL. 105 Km., 5.000 fr. prij zen. Ins. en rugn.: Vevii veie. Kcleerd Gistel, van 13.30 tot 14.30 uur. Ver trek: 14.30 uur. VLAMERTINGE. 110 Km. Ics.: ei'a D Sultan KunOl'6 - Vrhek.t Dorp, Vlnmrrtingf. Rugn.: Mauriti Alleman, Hospitaalsiraat, 2, Vlamtr- tlnjê. Vertrek: 14 uur. DINSDAG 3 CCTCBER WAREGEM. 120 Km., 5.0C0 fr. m T&srvaKrzmBBEtMSXzaSBa&mMsmmi* prijzen. Ins.: Gérard Herreman, Sta tionstraat 82, Waregem, tot 2 Oct. Rugn.; Albert De Waele, Loskaaistr., Waregem, van 13.30 tct 14.30 uur. Vertrek: 14.30 uur. DONDERDAG 5 OCTOBER MERKEM (Dorp). 110 Km., 5.030 fr. prijzen. Ins. :n rugn.: Cyriile Vanhouwe, 'Westbrcuckstraat. Mer- kem, van 12.30 tot 13.30 uur. Ver trek: 13.30 uur. Nieuwelingen. ZONDAG 1 OCTOBER DEERLIJK. 70 km.. 3.000 fr. prijz.n. Ins. cn rugn.: J. Vandenfcor- ghc, café «Rialto», Pladljsstr., Deer lijk, van 14 tot 15 u. Vertrek: 15.30 u. LANGEMARK. 72 km., 2.500 fr prijzen. lus. n rugn.: Valére Fasseel. café De Steenc'uïk rven 14 tot 15 u. Vertrek: 15 u. NIEUWKERKE (leper). 70 km.. 2,300 fr. prijzen. Ins. en rugn.: Mau rice Borvy. Markt. Nieuwkerke. ver 13.30 tot 15 u. Vertrek: 15.30 uur. MAANDAG Z OCTOBER KUURNE. 60 km.. 2.300 fr. tri- zin. Ini. n rnrn.: Miclrl I VrrVnegh-straat, Xuum?, van 13 r 14.30 uur. Vertrek: 15 uur. WOENSDAG 4 OO.TlöER KUURTJE. 60 km.. 2.500 fr. rr!< r.n. Ins. en rugn.: Michel Sabb:. Ve in trait. Kimme. van 13 tot 14.30 uuVertrek: 15 uu -. Vo-r de eerste maal dit seizoen heb ben onze voetballers gespeeld op zwa- pe velden en dit feit is zeker niet vreemd aan sommige hoge scores die tijdens deze vierde voetbalzondag ver wezenlijkt werden. Logischerwijze had men dan ook mogen verwachten dat cte meer technisch onderlegde ploegen zoals Anderlecht, Berchem, La Gan- toise en Antwerp voordeel zouden we ten te trekken uit deze toestand. Het ls evenwell heel anders afgelopen met deze vier «grote». Anderlecht, dat nochtans terug volledig optrad, moest zich met en scoorloze drawn bij de hekkensluiters van Sporting Charleroi tevreden stellen. Het opstellen van Jef Mermans, die zich blijkbaar spaarde, was een tegenvaller. Gan- toise schijnt nog de goede kadans niet gevonden te hebben en moest nipt on derdoen voor Standard Luik, ploeg die aangenaam verrast en dit zonder Carlier èn Nicolay. Men weet dat bel de spelers voorlopig uit het eerste elf tal geweerd werden omdat ze verzuim den regelmatig de oefeningen bij te wonen, Antwerp mocht zich gelukkig achten een 0-2 achterstand te kunnen Inlopen tegen Olympic en dit niette genstaande er geruime tijd met tien man moest gespeeld worden. De lo kale achterspeler die zijn heroptreden deed, werd inderdaad terecht, wegens vrijwillige kopstoot aan een tegen strever, van het veld verwezen. Ber chem moest belde puntjes te Brugge laten waar Club, die opnieuw Naesser.s en Van Tieghem in lijn kon stellen, in gunstige zin bevestigde. De balans na de eerste maand van de Competitie in Ere-Afdelling kan als volgt bondig samengevat worden: bevestiging van de Mechelse clubs, met oen machtig opkomen van de Luikse ploegen en anderzijds een sterk afnemen van het Antwerps voetbal. In Eerste-Afdeling B kon A. 3. Oostende, dat nog ln de vervanging van Hollemeersch en Vaaidierendonck moest voorzien, nipt maar verdiend winn,en van Cercle Brugge, dat aldus in de laagste gelederen blijft hangen. Kortrijk Sport verliest lichtjes voeling met slechts gelijk te spelen tegeoi S. Centre, dat voor de rood-gelen al tijd een kwade klant was. Izegem ver loor eervol tegen F. C. Ronse, elftal dat dit jaar zeer te duchten zal val len nu hst getraind wordt door Perino, de oud-oefenmeester van Anderlecht en Club Luik. In Bevordering B prijken twee West- Vlaamse clubs aan de leiding: Ware gem en Club Roeselare. De mannen van Heer Reynaert, die Menen met 0-2 klopte, mogen totnogtoe als de veropenbaring van hun reeks be schouwd worden. Het treffen van he den Zondag tussen beide clubs zal zeker de grote belangstelling lokken op het Rodenbachvcld. Wervik moest met grote cijfers togen Racing Gent onderdoen en behoudt alzo de rode lantaarn, samen met Harelbeke dat nipt tegen Stade Moeskroen verloor, club die totnogtoe niet aan de ver wachtingen beantwoordde. En zeggen dat beide clubs verleden jaar lange tijd in strijd waren vóór de eerste plaats In II® Provinciaal schijnt Herzeeuw de struikelsteen te zullen worden van de kopploegen. Na S. K. Ro:se- lare heeft ook het V. G. Oostende aan het meesterschap van de grensjon- gens moeten geloven. Hierdoor komen hun stadsgenoten van Voorwaarts Oostende aan de leiding. Met 6-0 werd gewonnen tegen F. C. Meulebeke, dat In tegenstrijd met voornoemde gepro moveerden, zeer slecht presteert en nog altijd nul op het rekwest heeft. Om dit bondig overzicht over de laatste competitiedag te besluiten wil- en wij tevens nog wijzen op de on verwachte 1-7 overwinning van R. De Panne tegen Concordia Brugge in II" Gewestelijk A. Een uitslag" waaraan vele pronostiekers zich niet verwacht hadden Zoals wij het verleden week lieten vermoeden heeft het 'Uitvoerend Co mité van de F.I.F.A., dat te Brussel vergaderde, besloten Japan cn cte Deutscher Fussball Bund weer aan te nemen als lid van de Internationale Federatie. Van een ander kant werd eveneens tijdens de algemene vergadering van het Belgisch Olympisch Comité, de herneming van de sportbetrekkingen met Duitsland en Japan besproken. Voormeld Comité, dat 38 nationale sportbonden vertegenwoordigt, waar onder de K.B.V.B., sorak zich met eenparigheid van stemmen uit voor het behouden van hét status-quo. De ze beslissing behelst dus steeds de schorsing van de sportrelaties met Duitsland en Japan, althans wat be treft de sportbonden door voormeld Comité beheerst en die uitsluitend liefhebbers of onafhankelijken tellen. Deze beslissing baart zeker verwon dering, te meer daar de militaire over heden van de geallieerde bezettings zones in West-Duitsland bij de sport- instanties van hun onderscheiden landen met klem aandringen om de sportbetrekkingen met de Duitse sportbonden te hernemen. Verschil lende landen hebben evenwel reeds terug aangeknoopt. Zo wordt o.m. op 22 November a.s. te Stuttgart de internationale voetbalwedstrijd Duits landZwitserland gespeeld. De Heer Meert, onder-voorzitter van de Belgische Voetbalbond, heeft me degedeeld dat de kwestie van de her neming der betrekkingen met de Duitse Voetbalclubs op de dagorde zal komen van de aanstaande algemene vergadering. Het ware te hopen dat de Bond ln deze aangelegenheid af stand zou doen van zijn enge opvat ting en oen gezonde sportieve oplos sing zou treffen. Heden Zaterdag worden Cleenewerck, Minne en Noj die gevierd. WIJ hebben ln ons nummer van ver leden week reeds aangekondigd dat op heden Zaterdag 30 September, een gro te viering op touw gezet wordt te Vla- mertlnge, waar de renners gevierd wor- pers van de club Het Vliegend Wiel Maurlts Minne, Thuur Cleenewerck en André Noyelle, de gevlerdeu zullen zijn. Hieronder laten wij nogmaals het programma der feestelijkheden, aan gevuld met een paar bijzonderheden, volgen. Te 15.30 uur, te Poperinge, in de zetel van Het Wekelijks Nieuws Gasthuisstraat 19, plechtige overhandi ging van de Beker van ons Kriterium en de Radio Barco alsmede uitbe taling der geldprijzen. Te 16.30 uur, vertrek naar V1h- emrtlnge, waar de renners gevierd wor den en te 17 uur, ten huize van Thuur Cleenewerck afgehaald worden. Per auto gaat het dan triomfantelijk door de gemeente. BIJ het Inkomen der gemeente, bij het oude Mannenhuis, wacht de mu ziekmaatschappij van Vlamertlnge do stoet op: hier wordt door drie kinde ren aan elk der gevlerdeu een palm aangeboden vanwege de wielerclub Het Vliegend WielVan daar gaat het met muziek op kop naar bet ge meentehuis. Te 17.45 uur, ontvangst ten Ge meentehuize door het Gemeentebe stuur. Hier zal de erewijn geschonken worden. Na deze ontvangst gaat het stoetsge wijze en met muziek op kop, ln op tocht tot aan café De Landingom vandaar naar het lokaal te gaan. Te 18.15 uur. ontvangst ln het lokaal van de Wielerclub. - Te 19.30 uur, Sportavond ln de raam van voormelde feestelijkheden, zaal Devos, waar het voor de sportllef- wedstrljden willen afsluiten met bui- hebbers een gezellig samenzijn belooft tenlandse clubs, cn aldus over hun j re worden en waar Interviews van onze spelers wensen te beschikken. Hierbij renners zullen afgenomen worden, komt nog de concurrentie die het Sportmannen, Vlamertlnge en de spelen van internationale wedstrijden Wielerclub met zijn drie grote favo ur de grote centra zou medebrengen, rieten verwachten u heden Zaterdag om J. J. V. I mee te vieren. Het hieronderstaande bulletijn, invullen, uitknipnen en insturen De clubs van Ere- eai Eerste-Klasse hebben tijdens hun Jongste bijeen komst een akkoord getroffen Inzake betaling der spelers. Men weet dat er twee nelgingen bestonden. Het eerste voor het behoud van het reglemen tair wekelijks maximum van 1.400 fr., de andjere voor een verlaging tot 1.200 fr. Er werd nu een jaarlijks maximum van 36.000 fr. aangenomen. Dit betekent dat de clubs ln sommi ge omstandigheden, b.v. bij een be langrijke wedstrijd waarbij promove ring of degradatie op het spel staat, aldus in de mogelijkheid zullen verke ren een grotere premie uit te betalen dan het vroeger vastgesteld maximum. Op voornoemde vergadering kwam eveneens het aantal internationale matchen weer te berde, waarvoor de hogere klassers hun beste elementen vrij laten. Het bleef bij «6», maar met dien verstande dat men 6 dagen in plaats van 6 matchen bedoelt. Het staat de Bond dus vrij meer Interna tionale ontmoetingen af te sluiten van het ogenblik dat zij b.v. twee of meer elftallen op een dag in lijn stelt. De annulering van de wedstrijd Engeland-Belgiëdie lp. het kader was opgenomen van het Brits Voetbal Fes tival, dat ln Mei a.s. plaats heeft, treeft een zekere beroering ln de Bel gische sportkringen gebracht. De gro te reden van deze vernietiging is xut feit dat de Engelse clubs, gesteund door de plaatselijke overheden, in het Matchen 8-10-50 Standard - F. O. Meohelen F. Beringpn - A. Ganitoise Ol. Charleroi - Berohein Sp. Dar. Brussel - Anderlecht F. Izegem - C. S. Brugge A. Bergen - As. Oostende F. C. Ronse - KcrtrIJk Sp. R. Doornik - F. C. Roeselare Roeselare - Voor. Oostende M. Inigelm. - S. S. Ingelm. Lissewege - Rac. De Panne Dobtenijs S. K. Geluwe SJ8 IA N UITLEG - De deelname is onbeperkt, kosteloos en moet op uit ons blad geknipte bulletijns ge schieden. - Wie meest punten heeft het puntenstelsel) wint. - Wie meer dan één bulletijn op zelfde naam instuurt dient een volgnummer (in vak 1) te plaatsen. De sa mentelling der punten voor het eindklassement geschied t bulletijn per bulletijn, vol gens volgnummer. - Eenmaal verworven punten blijven steeds geldig, zelfs zo men sommige weken de helft niet behaalt. - Elke betwistbare onduide lijkheid maakt het bulletijn ongeldig. - Dit bulletijn moet binnen zijn vóór 12 u. op de in hoofdlng staande datum. 1 thuisploeg gew. (1 pun',' 2 bezoekers gew. (2 punter. x drawn (3 punte: Vak voorbehouden aan volgnummer bij 't in sturen van meerdere bulletijns op eenzelf de naam. (1) AFZENDER: STRAAT, NrTE Strook dienende als dubbel en door de inzender te bewaren. Robert. Prootstr., Poperinge. Pro phete André, Ooststr., Veurne. De- pover Amic (3), Poperlngestr., Vla mertlnge. Vandevoorde Louts (1), Dorpstr., Vlamertlnge. Plattcau Re- mi (10), Dorpstr., Voormezele. Der- hllle Jozef (2), Kleine Markt, Watou. 26 Punten. Verbrugghe Michel (2), Bergenstr., Beveren-IJzer. Iïuyghe Maurice (2). Waterkasteelstr., leper. Muylle Lucien (1), Paddevljverstraat, leper. Lapon Charles (2), Cauter- rtraat, Merkom. Dcwulf Roger, St Janskruisstr., Poperinge. Igodt Ra- fnël, Rokhofstr., Pops. Keygnaert Roger (1), Pottestr., Poperinge. Peel Gerard (2), Bruggestr., Poperinge. Quagebeur André (1), Boeschepestr., Poperinge. VerfaiUle Charles (1), Casselstr., Poperinge. Pattljn Mau rlts, Spanjestr., Roeselare. 25 Punten. -- Vauhee Maurice (16), Pannelaan, Artinkerke. Vandcrhae- -;ho Oscar (5), Belleste., Dlkkebus. Docassteker Michel (2), Watoustr., Ha- rtllge. - Van Elslande Germain (3), urouwerljstr., Hoogstade. Dewulf Maria (8), Hapjestr., Krombeke. Bonnet August, Dorpstr., Leke. Chacrle Maurice, Komstr., Poperinge. D'Hondt Walter, Hondstr., Poperin ge, Callswaert Rosa (1), Arme Kla- i'cnstraat, Roeselare. Rommelacrc André (4), Zuldburgweg, Veurne. Poys Louis, Poperlngestr., Woesten. Hessel André, Hospicestr., Wijtschate. Standard - F. O. Mechelen F. Beringen - A. Gantoise Ol. Charleroi - Berohein Sp. Dar. Brussel - Anderlecht F. Izegem - C. S. Brugge F. C. Ron.se - F itrijik Sp. R. Doornik - F. C. Roeselare Roeselare - Voor. -ostende A. Bergen - As. Oostende M. Ingelm. - S. S. Ingelm. Lissewege - Rac. De Panne Dobtenijs - S. K. Geluwe Deze week was 15 het hoogste aantal punten behaald door: Hij is dus winnaar van V. P. 4 en wordt de 250 fr. toegekend. Bekwamen verder; 14 Punten: CAUWELIER GILBERT, Vallkenberg, POPERINGE. 13 Punten: CORNETTE Henrl, Statiestraat, VEURNE. REYNAERT ANDRE, Dijk, WULPEN 12 Punten: OSTYN ROGER, Boesohepestraat, POPERINGE. DERAEVE MAURICE, KUjttestraat, PROVEN. CASTELEYN ALBERIC (3), Roeselarestr., ROLLEGEM-KAPELLE WARLOP SUZANNE, Vlamerttngestraat, VOORMEZELE. 24 Deelnemers bekwamen 11 punten; 55 met 10 p. en 96 met 9 pun ten, zodat zich dus in totaal slechts 183 deelnemers wisten te klasseren voor de algemene rangschikking, 41 Punten. Reynaert André (10), Dijkstraat, Wulpen. 39 Punten. Orble Gaston (3), leperstwg., Poperinge. .78 Punten. Goeman Gabriel (1), Casselstr., Poperinge. 36 Punten. Goeman Henrl (3), Casselstr., Poperinge. 35 Punten. Collick R., Bruggestr., leper. Cauweller Gilbert (3), Val kenberg, Poperinge. 34 Punten. Deconlnck Emiel, An- kerstraat, Nleuwpoort-Bad. Bame- lls Valére (1), Casseldreef, Poperinge. Quagebeur Emile (1), Boeschepestr., Poperinge. Deberdt Hector (3), Oudemauhulsstr., Vlamertlnge. 33 Punten. Deschepper Leon (1), Gr. Markt, Dlksmulde. Dejaegher Yvette (2), Llndendreef, Veurne. Sa- myn Albert, Capellerlestr., Wijtschate. .32 Punten. Maes Maurice, Dorp straat, Adlnkerke. Knockaert Denls (1), Masscheleinlaan, leper. Bollen- gier Sylvain, Boeschepestr., Poperinge. Denut Fellx (3), Casselstr., Poperin ge. Depover Amic (5), Poperlngestr., Vlamertlnge. 31 Punten. Pil William, ötatlestr., Dlksmulde. Vangcenbergbc Maria, Gentstr., Izegem. Verbrugghc André (1). Statiestr., Poelkapelle. Ceule- naere Julien, Dorpstraat, Wulverlngem. 30 Punten. Debaenst André (5), Gapaardstr., Hoogstade. Hermin Guldo, Abelestr., Reningelst. Ghe- wy Maria (3), Llndendreef, Veurne. Depraetere Albert (2), Ieperstr., Zon- nebeke. 29 Punten. Wyllle Laura (4), Pan- nolaan, Adlnkerke. Ghyssaert Mau rlts (2), Lo. Vandelanotte Urbaln (2). Toekomststr., Poperinge. 28 Punten. Degraeve Margriet, Kaal-West, leper. Devos André, Werfstr., Poperinge. Hennebfil André (1), Ouderdomstwg., Poperinge. Ge vers Henrl, Molenstr., Wervik. 27 Punten. Decrolx Maurice, Kem- melstr., Dranouter. Depuydt Mau rice (6), Woumenweg, Esen. Delboo (Zie vervolg onderaan 6' kolom) EB iaemoasimvrt ERE-AFDELING Standard Gantoise Antwerp Olympic beerschot Racing C. B. "•eringen F. C. Mechelen C. Brugge Berchem Sp. Sp. Charleroi Anderlecht ""ac. Mechelen Tilleur Daring Luik Rangschikking: 1—0 2—2 1—1 1—3 3—2 0—0 4—2 1—4 1. R. C. Brussel 4 3 Rac. Mechelen 4 3 F. C. Mechelen 4 3 4. F. C. Luik 4 3 5. Anderlecht 4 1 Standard C. L. 4 2 7. F. C. Antwerp 4 .1 7. Tilleur 4 1 Berchem Sp. 4 2 O. C. Charleroi 4 1 1F.C. Brugge 4 1 Beerschot 4 0 Daring C. B. 4 0 1. Gantoise 4 0 u F. C. Beringen 4 1 13. S. C. Charleroi 4 0 0 1 6 0 1 10 0 1 10 1 0 16 3 7 1 8 2 10 2 6 0 1 1 2 2 2 0 1 Matchen voor Zondag a.s.: Berchem Sp. Daring C. B. F. C. Luik R. C. Mechelen Tilleur F. C. Beringen F. C. '■acing C. B. F. C. Brugge 'A Gantoise Antwerp F. C. S. C. Charleroi Standard C. L. F. C. Mechelen Beerschot A. C. Aaflortecht Olympic Charleroi EERSTE AFDELING B Lyra Lierse Centre Kortrijk Sp. Oostende C. S. Brugge F. C. Izegem C. Ronse Bergen Tubantia U. Doornik Vigor Hamme St Niklaas S. K. Boom Dendermonde Aalst Rangschikking 1. Un. Doornik 2. A. S. Oostende 3. St Niklaas 4. Kortrijk Sp. 5. F. C. Ronse 6. Bergen 7. Dendermonde 8. Lyra 9. Eendr. Aalst 10. Boom 11. Izegem 12. Lierse 13. C. S. Brugge 14. Vlg. Hamme 15. Un. Centre 10. Tubantia 7 7 7 7 6 5 6 7 3 4 1 13 2—0 2—2 1—0 0—l 2—0 4—1 2—1 1—1 5 8 2 7 2 7 4 6 8 6 4 5 5 12 1 3 9 0 Matchen voor Zondag a.s.: Lierse S. K. A. E. C. Bergen Tubantia F. C. St-Niklaasse S. K. Boom F. C. F. C. Izegem Kortrijk Sport A. V. Dendermonde C. S. Brugge U. S. Centre U. S. Doornik Lyra Eendracht Aalst A. S. Oostende Vigor Hamme F. C. Ronse BEVORDERING B Edegcm Boechoufc Menen F. C. Roeselare St. Moeskroen Harelb ke Stade Kortrijk R. Doornik Rac. Gent E. Wervik Oudenaarde Borgcrhörut Bsvercn-Waas Hoboken Waregem Exc. St. Niklaas Rangschikking 1—3 0 - 2 1 5—2 9—0 0—0 1—1 3—0 1. Warcgein 2. F. C. Roeselare 3. R. C. Gent 4. Oudenaarde 5. Boechout 6. St. Kortrijk 7. R. C. Doornik 8. Menen 9. Moeskroen 10. Hoboken 11. Beveren-Waas 12. Borgerhout 13. Exc. St Niklaas 14. Edegcm 15. Eendr. Wervik 16. Harelbeke 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 0 1 14 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 2 0 4 3 1 1 3 1 1 14 5 6 8 4 5 4 6 5 5 5 6 4 4 4 8 1 5 5 16 4 11 Matchen voor Zondag a.s.: Boechout V. V. Rac. Gent Eendr. Wervik Beveren-Waas Hoboken S. K. Stade Kortrijk F. C. Roeselare S. V. Waregem R. C. Harelbeke S. C. Menen Oudenaarde Edegem Sport Eexc. StlNiklaas Stade Moeskroen R. Borgerhout Rac. Doornifc TWEEDE PROVINCIE AL 'Tcu'rbeke S. K. Voorwaarts 0—6 H -rz >cuw V. (.4. Oostende 2 £w~vCgcrö V/cvr'rt'in 01 iS. K. Roeselare Knokke 31 D-rllJk C. s. leper 1—0 7 tuv;e In^plr u Y ter 60 Avnl-um A. A. Mo:skro~n 23 Molen Sport F. C. Torhout 32 Rangschikking 1. S. K. Voorwaarts 4 3 0 1 19 4 7 2. V. G. Oostende 4 3 1 0 18 7 6 3. S. K. Roeselare 4 2 1 1 35 5 5 4. W. S. Lauwe 4 2 1 1 10 5 5 5. Moeskroen 4 2 1 1 9 8 5 6. Ingelmunster 4 2 1 1 6 9 5 7. Molen Sport 4 2 1 1 6 10 5 8. Herzeeuw 4 2 1 1 8 14 5 9. C. S. Iepsr 4 2 2 0 10 6 4 10. F. C. KnoKke 4 1 2 1 14 10 3 11. Wevelgem 4 12 14 6 3 12. Zwevegem 4 12 16 8 3 13. Torhout 4 1 2 1 8 10 3 14. Deerlijk 4 1 2 1 10 12 3 15. Avelgem 4 1 3 0 5 15 2 13. Meulebeke 4 0 4 0 3 22 0 Matchen voor Zondag a.s.: C. S. leper Molen Sp. Ingelmunster F. C. Torhout B. S. Avelgem A. A. Moeskroen S. K. Roeselare S. V. Wevelgem Deerlijk Sp. S. K. Voorwaarts U. S. Herzeeuw W. S. Lauwe F. C. Meulebeke Knokke F. C. Zwevegem Sp. S. V. Ingelmunster V» O. Oostende TWEEDE GEWESTELIJK S. V. Veurne Et I'mLs Dar. Blankenberg Den Haan Koksijde St Joris Heist Concordia Brugge De Panne Nicuwpoort Oudenburg Steenbrugge Middelkerke Gistel S. V. Bl&nkcnberge TWEEDE GEWESTELIJK B r- o 1—1 4- 5 1—7 3—1 6—0 0—1 Rangschikking St-^nbrugge S. Blankenb erge D. Blanker berge Ni ni v/poort Oudenburg Gistel St Kruis Concordia Veurne Den Haan Koksijde Heist St Joris De Panne Middelkerke Lissewege 0 0 25 0 1 16 0 1 10 0 19 0 1 16 1 1 10 0 8 0 7 0 10 1 7 3 4 0 8 2 7 0 11 1 4 0 4 3 3 3 5 3 6 10 11 9 13 9 3 11 2 12 2 15 2 14 1 19 0 T,ielit.fNrvelde Vichte S. K. Torhout Houthulst Glts Ardooie St Baafs Hul.r.te B cv eren Tielt ODBtrozcbcke Rac. Waregem F.tiurnd Dentergem Otegem Wakken Rangschikking 1. S. K. Torhout 4 2 0 2 10 2. F. C. Tielt 6—1 0—0 1—0 0—5 2—4 4—0 0—2 3—3 Matchen voor Zondag a.s.: R. C. De Panne E. G. Gistel S. V. Blankenberge Steenbnugge G. S. Middelkerke St Joris Sp. V. V. Koksijde Conc. Brugge S. K. Ste Kruis D. Blankenberg© S. V. Nieuwpoort S. V. Veurne F. C. Heist S. K. Den Haan W. S. Oudenburg F» O, Lissewege 3. Lichtervelde 4. Oostrozebckc 5. Dcntergem 6. Hulste 7. Wakken 8. Vichte 9. Waregem 10. Kuur no 11. Ardooie 12. Houthulst 13. Beveren-Lclc 14. Gits 15. Otegem 16. St Baafs 1 0 13 1 0 13 1 0 11 1 0 9 1 1 11 1 1 14 1 5 0 5 0 1 1 0 0 1 0 Matchen voor Zondag a.s.: F. C. Tielt Otegem F. C. F. C. Wakken Kuurne Sp. V. V. Dentergem S. K. St Baafs V. C. Ardooie 8. K. Beveren-Leie S. V. Vichte S. K. Torhout S. C. Oostrozebeke F. C. Lichtervelde Hulste Sp. V. P. Gits Rag, Waregem W» 8. Houthulst TWEEDE GEWESTELIJK C W. S. leper Bissegem 20 Komen Le Bizet 22 Geluwe St Elool 3—1 S. V. Kortrijk Vlamertlnge 60 Moorsele Luingne 21 F. C. Poperinge Beselare 22 Aalbeke Dottenljs 41 Moorslede'Toek. Menen 42 Rangschikking 1. W. S. leper 2. Moorslede 3. Menen 4. F. C. Poperinge 5. Luingne 6. Komen 7. Dottenljs 8. Beselare 9. Geluwe 10. Aalbeke 11. Le Bizet 12. St Elooi Sp. 13. S. V. Kortrijk 14. Vlamertlnge 15. Moorsele 16. Bissegem Matchen voor Zondag a.s.: P. O. Luingne S. V. Moorslede Toek. Menen Aalbeke Sp. Dottenljs Sp. 8. V. Kortrijk St Elools Sport S. V. Moorsele R. C. Bissegem F. C. Komen F. C. Poperinge W. S. leper S. K. Vlamertlnge S. K. Geluwe aeadr. Beselare 8. O. L» Bizet 4 4 0 0 12 0 8 4 4 0 0 15 7 8 4 2 1 1 13 6 5 4 2 1 1 11 5 5 4 2 1 1 5 3 5 4 2 1 1 10 8 4 4 2 2 0 8 8 4 4 1 1 2 4 9 4 4 1 1 2 3 7 4 4 1 2 1 9 9 3 4 1 2 1 8 10 3 4 1 2 1 4 8 3 4 1 3 0 9 9 2 4 1 3 0 13 17 2 4 1 3 0 6 17 2 4 0 3 1 4 11 1 DERDE AFDELING Ledegem Hooglede Dadizele B. S. Poperinge De Ruiter Izegem Sport S. V. Rumbeke Zilverberg Poelkapelle Woeeten Oekene Dosko Beveren Brlelen Sp. Staden Zonnebeke Passendale Matchen voor Zondag a.s.: F. O. Woesten S. O. Zonnebeke W. S. Passendale Brlelen Sp. S. K. Staden S. V. Rumbeke Izegem Sp. Poelkapelle S. K. Hooglede Dadizele Sp. Eendr. Oekene Ol. Ledegem S. K. Zilverberg S. V. De Ruiter Dosko Beveren B. S. Poperinge 2—0 3—7 2—2 1—1 3—9 7—2 3—3 2—1 IETS ENIGS TE KOOP AAN DE KUST: Moderne BAKKERIJ- PASTEIBAKKERIJ mat poort, 2 verdiepingen. - Met volledige bekleding. Bij uitscheiding van bedrijf, dubbel gebruik na ge maakt fortuin. - Opbrengst 450.000 frank per seizoen. - Lange afbeta lingstermijn. Inl.: Albin Gythiel, Duinkerkestraat 26, Poperinge iop Zaterdag en zondag). (8107)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 10