ZOEKERS Morva Asepta poeder In 't AANBESTEDINGEN G. BOUCKAERT ...onmogelijk zij zijn prachtig elixir In 't drinkwater eten Voor Hennen, Duiven en Kiekens Voorkomt en geneest radikaalsnot, verlamdheid, tchic, blauwe kam, wormen, 't hullen, 't gapen, 't treuren, slijmen, enz. ALLE APOTHEKEN en Laboratoria MUL LIE, te Halie DE WINTER IS DAAR.. HOM. VAN LERSBERGME Dorpstr. 87, VLAMERTINGE R. JOMCKERS-FESTRE ZOON POELJEN WEIDE EN LAND MARKTPRIJZEN HANDELSEIGENDOM HOTEL- EN CAFÉMEUBELS ERNSTIGE LENINGEN: KOOP EN VERKOOP SCHOON WOONHUIS LANDBOUWERS! CERES AN CENTRUM-APOTHEEK K. Van Nielandt, Bertenplaats 8, Poperinge HUWELIJK PELSWARENFABRIEK Kapellestraat Tel 245 MEULEBEKE WAAROM NOG WACHTEN OM U EEN PELSMANTEL AAN TE SCHAFi-EN? Over een grote stock occchik- kende, is het ons mogelijk U aan oude prijzen de mooiste pelsen aan te bieden. WACHT NIET LANGER! Voor Diksmuide en Omstreken wende men zich tot Mr. DESMET CYRIEL, Vaartstraat 60, DIKSMUIDE De hoop is een lang zeel, een mens kan er zich dood aan trek ken! M'n beste vrienden Lezers en Lezeresjes, laat ons in het leven niet te veel hopen. Doorgaans ko men we toch bedrogen uit, want we hopen tenslotte toch altijd het beste, nietwaar; zonder heel dik wijls- de rauwe werkelijkheid in de ogen te zien. Maar daarom moet ge nu van morgen af niet beginnen met alles te hopen in het slechte, da's ook weeral verkeerd! Weet U wat we in het leven moeten kun nen: de levensomstandigheden, hoe ze ook, zijn, geduldig aanvaarden uit Gods Vaderlijke hand en zeg gen: we staan er voor, we moeten er door en 't zal wel gaan. Dat is gezond optimisme! De rest is wan hoop, ongezonde hoop, luchtkaste len bouwen, allemaal larie! We moeten kunnen hopen, maar dan zo dat we het beste hopen als wij daadwerkelijk meewerken en niet bij de pakken blijven zitten. Han den uit de mouwen en het beste hopen: dat is de goede methode om er te komen in het leven. De lafaard ziet wat hij vreest, de moedige datgene wat hij hoopt! Laten we allemaal moedige men sen zijn! IN ONS DORP is er verleden week iets zeer eigenaardigs gebeurd. Drie kleermakers kwamen naar m'n zelfde dorp op dezelfde dag en gin gen in dezelfde straat wonen. De volgende morgen had één van hen een bordje aan zijn deur gehangen: De beste kleermaker in het dorp Maar de dag daarop had de tweede kleermaker nog een groter bordje uitgehangen: «De beste kleermaker in de Wereld»! De derde kleerma ker stond voor een moeilijk geval. Hoe kon hij de beste kleermaker in de wereld kloppen? Eindelijk glimlachte hij: «Ja, dit zal het hem doen De volgende morgen was er een samenscholing voor het bord, dat hij aan z'n deur had gehangen en waarop te lezen stond in koeien van letters: «De beste kleermaker in de Straat»!!! U ziet, m'n beste vrienden, dat er aan alles een mouw te passen is! MIJNHEER IS NIET THUIS! Dat wordt tegenwoordig de slogan aan alle deuren. Nee, Mijnheer is niet thuis. Dat hoort men herhaaldelijk ver tellen aan de deur. De meld zegt het, de knecht zegt het, de vrouw zegt het of de dochter. Ze zeggen het allemaal. De meid van Janneke Bollekens zei het eens aldus: Mijnheer, het spijt me dat ik U moet zeggen dat Mijnheer niet thuis is. Zo, informeerde de bezoeker toen, het spijt U? Och, Mijnheer, zuchtte ze, het spijt me zelfs erg. Zo te moeten staan liegen, ben ik niet gewoon. De knecht van graaf de Lavelette was veel kariger met zijn woonden. Die zei ook: Nee, Mijnheer is niet thuis Maar toen de bezoeker nader om inlichtingen vroeg, antwoordde hij: Mijnheer is gaan baden. Heeft hij gezegd wanneer hij thuiskomt? informeerde de bezoeker verder. Nee, Mijnheer, antwoordde de knecht nog gauw en daarmee uit. Dan zal ik wat wachten! be sliste de bezoeker. Waarop de knecht hem direkt in de wachtkamer liet. Maar na een paar uur wachten, werd de bezoeker het beu, belde de knecht en zei: Het duurt zo verschrikkelijk lang. Kunt U me soms niet zeggen waar Mijnheer gaan baden is? Het antwoord luidde toen kort en beleefd: In Nice, Mijnheer! En ook de vrouw zegt: Nee, Mijnheer is niet thuis. Die vrouw is de vrouw van Steven Snolaert en Steven Snolaert is bij ons de man, die kans heeft als burgemeester aangesteld te worden. Marie, zei Snolaert, ik ga m'n redevoeringen al klaar maken. Laat niemand binnen. Zeg maar: Mijn heer is niet thuis. Zo gezegd, zo gedaan. Er werd gebeld. Marie ging open doen en zei doodnuchter: Mijnheer is niet thuis. Maar Snolaert, die nogal nieuws gierig van aard was, had niet kun nen nalaten zijn hoofd door 't aam te steken om te zien wie er naar hem vragen kwam. De bezoeker had dat bemerkt en zei: Madame, zeg aan Mijnheer dat hij, als hij nog eens uitgaat, z'n hoofd niet mag vergeten. Ja, ook de kinderen zeggen soms: Nee, Mijnheer is niet thuis. Fikske Verlinden zei het nog verleden week aan een Mijnhper, die belde toen Fikske op de drem pel zat. 1 En Mevrouw, uw moeder; is die dan thuis? vroeg de heer. Ja, zei Fikske, die wel. Daarop wachtte de heer, maar hij wachtte vruchteloos. Tenslotte vroeg hij, een beetje ontstemd:: Maar, manneke, hoe komt het dat niemand komt open doen? Ge zegde me toch dat uw moeder thuis was? Natuurlijk is die thuis, lachte Fikske, maar we wonen niet hier, Mijnheer, wij wonen hier rechtover! EEN RIJK MAN was z'n hond kwijtgeraakt, waaraan ie zeer ge hecht was. Hij telefoneerde naar de krant en gaf order een adver tentie te plaatsen, waarin duizend fr. beloning werd toegezegd aan wie de hond terug zou bezorgen. Een paar uur later, na het ver schijnen van de editie, waarin de advertentie was geplaatst, liep hij het bureel van de krant even bin nen om te vragen of er al enig bericht was. Hij vroeg de hooftl- redakteur te spreken, maar die was uit! Dan z'n assistent maar. Die was ook uit! Dan de eerste verslag gever. Die was ook uit! dan de twee de verslaggever. Die was ook uit wandelen! Of er niemand was, die hem te woord kon staan? Nee, zei de jongste bediende, de hele staf is er op uit om die hond te zoeken!!! EEN GOED RECEPT voor de keuken, is voor de huisvrouwen al tijd zeer welkom. Want met goeie, lekkere tafel-brokjes, winnen ze de man. Ja, ja. dames, weet U dat U uw man kunt winnen langs de maag? Verstandige huisvrouwen zorgen steeds voor een fijn menu, dat hart en nieren streelt. Maar Jef, uit ons gebuurte, bezit ook een recept. Een veel kostbaarder dan een lekker keuken-recept. Het recept van een goed huwelijk. Jef heeft reeds gedurende meer dan veertig jaar gelukkig met zijn vrouw geleefd, zonder dat er ook maar één wolkje de huwelijkshemel komt vertroebelen. Zijn vriend echter, Nelis Bommel, is nu drie jaar getrouwd en die drie jaar schijnen hem wel een dertig jarige oorlog. Verwonderd over dit grote verschil met zijn huwelijksleven, vroeg Nelis verleden week aan Jef naar het recept en het geheim van z'n hu- welijksweelde. Wel, zei Jef, die steeds klare hemel is het gevolg' van een zeer eenvoudig verdrag, dat ik met mijn vrouw heb afgesloten. We zijn na melijk overeengekomen, mijn vrouw en ik, dat telkens als we dezelfde mening delen, IK gelijk heb en dat daarentegen MIJN VROUW steeds gelijk heeft als we dezelfde mening' NIET delen! Dat verklaart onze hemel zonder wolken! Mannen, vindt U dat geen aan lokkelijk recept? Ja?! Pas het dan toe! VAN WOLKEN AAN DE HEMEL gesproken: de plukkers hebben dit jaar regenwolken genoeg gehad. Was me dat een weertje! Regen en wind, regen en wind en nog eens regen en wind! De plok zal voor velen een natte herinnering blijven. Hoe zielig is het in een hom- meiveld met natte ranken te moe ten jongleren, plots uitgeregend te worden of te zitten bibberen van de eerste, natte, kille koude wind! Nee, onze mensen hebben het deze keer niet voor niets gehad. Bij boer Keutels zaten er een bende jonkheden, die dat miezerig weertje niet aan hun hart hebben laten komen. Ze zongen d'r maar op los: Als na regen de zon schijnt, Dan is alles weer goed! Hoelio, hoelio, hóelié, Zing met ons mee! En dat mosten we kunnen, niet alleen in een hommelhof, maar ook in het leven! Steeds een zonnig humeur houden! M'n beste Lezers en Lezeresjes, onthoudt dit ene en uw leven wordt stralende zonneschijn «ER' IS GEEN WOLK, HOE SOMBER OOK. OF ZE HEEFT HAAR ZILVEREN RANDJE! Want, na regen komt steeds zon neschijn!!! Dat wenst aan U allen, HET WEKELIJKS NIEUWS S "mm Zaterdag 30 Sept. 1950. Biadz. 8. Misschien wel... maar hoe staat het met uw tandvlees? Zo U het niet verzorgt betekent het voor uw tanden een groot gevaar. Raadpleeg dus regelmatig uw tandarts en gebruik 's morgens en 's avonds Gibbs5£. Dit tandpasta bevat soda- ricinoleaat dat uw tandvlees verstevigt en uw tanden sterk, schoon en parelwit bewaart. OM MOOIE TANDEN TE BEHOUDEN, VERSTERK UW TANDVLEES EEN PRODUCT VAN GIBBS THIBAUD CI6B5. 101. VEEWEYDESTRAAT. BRUSSEL (7097) Het Manneke uit de Maan. tijd om te naaien! De mensen kopen EEN NAAIMACHINE maar, denken te weinig' op de toe komst. - Kenners kopen in een ge kend Huis, bij Vertegenwoordiger André Vervaeke en Zonen. DAAR HEBT U DE GROOTSTE KEUS AAN DE VOORDELIGSTE PRIJZEN. (c-7993) HIER HET GROOTSTE, DOELMA TIGSTE KATH. HUWELIJKS- WERK. Vel. j. practijk. Streng geheim Briefwxs. Een eindeloze reeks Luwelijikskandidaten voor U. Schrijf om docum. en lijs ten naar: DE GELUKKIGE TOE KOMST, Postbus 11, DEINZE. - OfPost" us 381, Antwerpen. - Of: Postbus 231, Brussel I. (6955) nier-, baarmoederzakking, water-, navel-, ader-, zak en liesbreuken verdwijnen onmiddellijk door het dragen dag en nacht der gebrevetteerde toestellen der breukmeestrs spe cialisten die de volledige voldoening waarborgt en U vrijwaart der do delijke verknoping. De breukmeester ontvangt kosteloos iedere maand van 10 tot 13 uur te: OOSTENDE le Donderdag, 5 Oktober, Hötel du Limbourg 7, Ernest Feyspldats. KORTRIJK 2° Maandag, 9 Oktober, Hötel De Gouden Klok Grote Markt. ROESELARE: 2e Dinsdag, 10 Oktolber, Café Industrie», recht over de Statie. VEURNE 2» Woensdag, 11 Oktober, Grand Hötel Royal Markt. IEPER 2° Zaterdag, 14 Oktober, Hötel des Bmsseurs Statie. POPERINGE: 4» Vrijdag, 37 Okt-toer, «Hötel Palace Ieper straat. BRUSSEL; Kosteloze raadplegingen alle dagen van 10 tot 18 uur Emiel Feronstraat, 122, ZUIDSTATIE. Tel. 38.10.46. WIJ BRENGEN KOSTELOOS BEZOEK AAN HUIS (zelfs in provincie). (8065) GEMEENTE IZENBERGE AANBESTEDING OP VRIJDAG 13 OCT. 1950, te 11 uur ,'s morgens, op het Gemeen tehuis van Izenberge, zal het Col lege van Burgemeester en Schepe nen overgaan tot de openbare ope ning der Aanbiedingen voor: LOT1: Uitvoeren verandering s- en verbeteringswerken aan de Gemeentel. Jongensschool Bestek: 332.077,30 fr. LOT 2: Leveren Schoolmeubelen. Bestek: 70.300 fr. LOT 3Leveren Leermateriaal,Klas materiaal en Kaarten. Bestek: 40.246 fr. Borgsom van 5 t.h. te storten. De inschrijvingen moeten inge zonden worden aan het College van Burgemeester en Schepenen van Izenberge, ten laatste tegen 12 Oktober 1950. Zij kunnen ook ter zitting afgegeven worden vóór de opening. De dokumenten kunnen geraad pleegd worden in het Bureel van de Openbare Aanbestedingen, Ste- Kathelijneplaats 18, te Brussel, en in de burelen van Arch. A. Van- denabeele. Astridlaan 6. te Veurne, alwaar zij ook verkrijgbaar zijn tegen 1) 200 fr. voor lastenboek, bestek en plannen Lot 1; 2) 100 fr. voor lastenboek, bestek en plannen Lot 2; 3) 50 fr. voor lasten en bestek Lot 3; of bij voorafgaandelijke storting op pcstcheckrekening Nr 42.14.96, van af 2 Oktober 1953. Gemeentebestuur (8072) van Izenberge. GEMEENTE STADEN STAD NIEUWPOORT OPENBARE AANBESTEDING Op WOENSDAG 11 OCT. 1950, te 11 uur voormiddag', in het Bis schoppelijk College, Markt, Nieuw- poort, opening der aanbesteding voor het: BOUWEN van MOEDERHUIS, Koning Albert I laan, Nieuw poort, voor rekening der Zus ters v. Maria te Ingelmunster. Plans, lastkohier en alle in lichtingen zijn te bevragen bij de ontwerper-architect J. DE CREUS, Bruggestr. 41. Poperinge, tel. 384, en iedereh Dinsdag der week op het Stadhuis te Nieuwpoort, tussen 9 en 10 uur voormiddag. Erkenning vereist: Categorie D, klas 2 of hogere klas. Plans en lastenboek voor lot 1 metselwerken zijn verkrijgbaar te gen de som van 450 fr. bij voor noemde Bouwmeester. (8092) Kantoor van Zaakwaarnemer ARSEEN VERMANDE», Expert-Boekhouder, Beerstsfraat 5, Diksmuide. TE KOOP POELJEN, Leghorns, ^.->ld-Red, Rhode-Islands, Red-Sussex, bij De- caestccker, Brugges'teenweg 129, te Roeselare. Tel. 318. (7257) HOUTMACHINES, combine, Danckaert Universelmet motor 5 PK., en LINTZAAG motor 4 PK. In Kuststreek. - A. t. D. (8028) INVALIEDENWAGErt, in nieu we 'str.-.t. Inl.: Kerkatrent 12, te Nieuwpoort. (N.1738) KEUKENFORNUIS, zo goed als nieuw. Voordelige prijs. Te bevra gen ter drukkerij Dun -. Markt straat 7, Nieuwpoort. (N.1773) MOTO Sarolea met of zonder zijspan, r'mstig voor ijsroom. Veurne,straat 78, De Panne. (8032) MOTO B.S.A. 500 cc., in zeel- goede staat. Te Langemark. Adres ter Drukkerij. (1.1943) KOPEREN FORNOOIS, met vu ring'. Kerkstraat 16, Menen. (8112) BACHE, 4x5 m., ook rol voor muilezel en eg. Bij Camiel Mille, Kromibeke. (C.2781) BRODEERMACHINE, in zeer goede staat. Zo goed als nieuw. Voordelige prijs. BORDUUR- MACHINE, met nieuwe motor. Bij Gaston Cammeyne, Dorpstraat 50, Adinikerke. (8113) LOOD- en ZINKWERKERSGE- REEDSCHAP. Wegens sterfgeval. Bij Wed. Vanroye Norbert, Brugge- straat 3.16, Menen. (8114) AUTO Hotchkisszeer goede staat, en allerhande materiaal, zo als crick, werkbank compressor enz. Uit reden van vertrek. Zich wen den P. Van Sluys, Garage du NordZeelaan, De Panne. (8115) HERBERGGERIEF in goede staat. Zeer voordelig; nl. toog, bud- fet, tafels, stoelen, spiegels. - Te leper. Adres ter Drukkerij. (1.1944) AANHANGWAGEN, op 1 as. In zeer goede staat. Draagvermogen 2.500 kg. Te bezichtigen bij N. V. CarirStaltionlaan 200, Roese lare. (R.2688) STELLINGPLANKEN, BAD DENS. LADDERS, MANNEKENS. KUIPEN, SCHRAGEN met op schuivers, STEEKASSEN, 2 VEN STERS, RAMEN met glas, 1,70 m. hoog x 1,46 m. Aan voordelige prijzenSimt - Jacobsnieuwweg 8. leper. (C.2782) Parochie St-Eligius OPENBARE AANBESTEDING voor het bouwen van een PASTORIJ Goldreds en Blackreds, Witte en Gouden Leg horns - Islanders en Sussex, v. geselection- neerde stammen, inge ënt tegen pest en an dere plagen. Te verkrijgen bij: LEON AETEEL Pypegaele 6 - REN9NGE Tel. Elverdinge 108.(6599 UIT TER HAND TE KOOP TE POPERINGE baan naar Westvleberen Een blok van 3 Ha. goede Vrij-van gebruik binnen 2 jaar. Zich wenden: RIJSELSTR. 74, IEPER. (8073) UIT TER HAND TE KOOP te BEERST, Consciencestraal 9. WEGENS DUBBEL BEDRIJF: SCHOON HANDELSHUIS met poort en hof. Totale oppsrvl.: a. 22. - Beste ligging tegen kerk en school. - Onm. vrij. Jos. Van- dcnberghe-Loncke, Conscienccstr. 9, Bcerst. (8087) KORTRIJK. Akkerbouwproducten tarwe 415-420 fr.; spelt 320-825 fr.; rog ge 340-345 fr.; haver 300-310 fr.; win- tergerst voor brouwerij 325-340 fr.; zo- mergerst voor brouwerij 360-375 fr.; erwten anderé dan groen geoogst, 510- 525 fr.; witte bonen 775-825 fr.; paar- denbonen 420-415 fr.; voederbieten 120- 125 fr.; cichoreibonen, oude oogst, 340- 345 fr.cichoreibonen nieuwe oogst, 330-335 fr.; aardappelen: Ideale 92-95 frank; Bintje 92-95 fr.; Alpha 87-90 fr.; Akkerzegen 82-85 fr.; aardappelen voor veevoeding 60-65 fr.; vlasprijzen, lijn zaad 640-650 fr.; ruw vlas, strovlas, on- gedorst, 270-375 fr.; vlas geroot op de grond 335-400 fr.; geroot in putten 550-600 fr., stro en hooiprijzen: geperst tarwestro 100-120 fr.; roggestro 75-80 fr. haverstro 75-80 fr.; gerststro 75-80 fr.; roggestro met vlegel gedorst 235-250 fr.: weidebooi 900-950 fr. klaverhooi 1.150 tot 1.250; luzernehooi 1.550-1.560 fr.; boter 85 fr.; eieren 2,75 fr. MENEN. Hollandse boter 78 fr. het kg.; melker!jboter 80-81 fr. het kg.; verse eieren 3 fr. 't stuk; braadkiekens 35-38 fr WERVIK. Hoeveboter 76-77 fr. het ltS.; Hollandse hoter 78 fr. het kg.; In landse melkerljboter 79 fr. het kg.; Hollandse melkerljboter 81 fr. het kg.; verse eieren 2-3 fr. 't stuk. Extra Rlch- mondtabak. In pakken van 250 gr. 150 fr. per kg.; Wervlkse tabak ln pak ken van 250 gr., 120 fr.; andere soor ten ln paltjes van 100 gr., 78-112 Ir. het kg. KOMEN. Hocvebotcr 78 fr. het kg.; melkerljboter 80 fr. het kg.; eieren 3 frank 't stuk. Op WOENSDAG 18 OCT. 1950, te 2 uur namiddag, zal er in het Gemeentehuis van Staden overge gaan worden tot de opening- der aanboden voor het bouwen van een Pastorij op de Parochie St-Eligius, te Staden. Plans en bestek liggen ter inza ge, copijen en afdrukken ziin te koop bij Architect Willem Nolf, te Torhout. Bureel open van 8 tot 12 uur en van 13.30 tot 17.30 uur. Bedrag bestek: 792.360 frank. (8083) Namens de Kerkfabriek. UIT TER HAND TE KOOP GEMEENTE ESEN bestaande uit woonhuis, winkel met andere gebouwen en kunnende die nen voor alle handel, alsook mede- gaande erve en bouwgrond, alles gelegen te Esen, Dorpplaats, en pa lende met ongeveer 20 m. aan de Diksmuidse steenweg. Alle andere inlichtingen kunnen bekomen worden ten bovenvermel de kantore en alleenlijk op de zit dagen, zijnde de Maandag en de Donderdagvoormiddag. (8104) Studie van Deurwaarder D. BRYS te Nieuwpoort. OVER TE LATEN GOEDE BEENHOUWERIJ met vaste kliënteel. Schone woonst met garage. Huis eveneens ."""hik kend voor groothandel. In belang rijke grensstad West-Vlasmeren. Schrijven ter drukkerij onder Nr 7940. (7940) Op Dinsdag 3 Oktober 1950 te 2 uur stipt namiddag', ter Markt plaats, aan het Hotel-Restaurant L'Elysée Openbare Vrijwillige Verkoping van Allerhande bestaande voornamelijk uit: volle dige slaapkamergarnituren, volledi ge café-installatie, tafels, stoelen, terrasbanken, windschermen, enz. Gewone voorwaarden en met ge reed geld. (8063) OVER TE NEMEN Bestgelegen en welbeklante BEENHOUWERIJ bij de Mertenpcort te KORTRIJK. Inlicht.: NÖordstraat 40, KORT RIJK. (8025) UITVERKOOP VAN DUIZEN DEN JONGE APPELAARS, ouder dom 2 tot 4 jaar, beste handels soorten, op gekeurde onderstam men. Prijs tussen 8 en 20 fr. per stuk, per minimum van 10 stuks genomen. Zich wenden: «Far West». Woesten. (8116) VAN ALLE EIGENDOMMEN. Geb.eimhoudim?'. DE BLOCK, 13 Doornstraat, POPERINGE. - Tel. 345. (8137) DIKSMUIDE. Markt van 25-9-50. Slachtvee het kg.: ossen 22-25 fr; koeien 18-2) fr.; schapen 13-15 fr.; varkens 22-24 fr.: kalveren 28-32 l'r.. Pluimvee: hennen het leg. 25 fr.; eeuclen het kg. 22 fr.; jonge duiven, hst koppel 25 fr.; oude duiven, het stuk 14 fr. Vis het kg.kabeljauw 25-28 fr.: tong 26-30 fr.; rog 18-20 fr.; koolvis 24-28 fr.; plaat 16-18 fr. Verscheidene: Boter het kg. 78-84 fr.: eieren het stuk 2,20 fr.; konijnen het kg. 25 fr.; konijnenvellen het kg. 24 fr.; ds 100 kg.: stro 15-25fr.: hooi 100-150 frank; voederbieten 26 fr.; aardappe len 110 fr. VEURNE. Boter. G33 kg., 85 fr., 82 fr.. en 78 fr.; eieren, 1240 stuks, 2,60 tot 2,75 fr. LO. - Markt van 28-9-50. Aan gevoerde hoeveelheid boter: 325 kg. Zie vervolg' hiernevens Prijs per kg.; 80-8", fr. UIT TER HAND TE KOOP TE IEPER langs grote baan, Mét serre, kiekenhok en 30 aren grond, hof beplant met fruitbomen. - Bijzonder geschikt voor rustend landbouwer. - Onmiddellijk vrij. Zich wenden: G. BOURDFAU. Rijselstraat 76, IEPÉR. (7981) WILT U GELD VERDIENEN BIJ U THUIS en de brelstiel kennen na enkele dagen? Vraag gratis kata- loog Nr 2 of kemt tot, betrouwbare firma: Breimachine Rapide, 180, BrabantsJr., Brussel, of Kortrijk- sieemvr.g- 53, Gent. (d-3613) Ongeveer 1.600 OU*"" NNEN. Veumestfr. 16, Poperir 2783) Zeer s-hone en go- CHT- STOOF. Te Poperinge. -'"es ter Drukkerij. (C.2786) GEVRAAGD GOEDE en DEFTIGE MEID, van 20 a 30 jaar. Zich wenden Depuydt, Dlkketbussteenweg 2, te leper. (7950) GOEDE EN EERLIJKE MEID, kunnende koken. Goed loon. Zich wenden: St Denijsplaats 7, Veume. (8C<i.3) MEID, 16-18 jaar. Kost en _n- woon. Goed loon. Seffens indienst treding'. Et. Moeder Lambic Pannelaan 144, Adinkerke. Geen keuken, geen v. 1. (7951) o LEERJONGEN, 14-15 jaar, voor naardenbeenhouwerij - r'-arcuterie. Kloek gebouwd. - Inl.: Haiglaan 3. leper. (8037) 0 TWEE MEIDEN, 1 keukenmeid en 1 bovenmeid. Minstens 18 j aal oud. Bij André Baekelancfö, Gentse- steenweg 107, Kortrijk. (8038) GEZIN, bij voorkeur Frans spre kend, man als knecht, vrouw als kamermeid, kunnende naaien. Verblijf in Vla? nderen, met 6 maand te Brussel. Zich aanbieden of schrijven, met ernstige referenties: Comtesse de Montblanc, Kasteel. Ingelmunster. (8117) HUISHOUDSTER, bij priester in stad van Zuid-WeSt-Vlaanderen. Adres ter Drukkerij. (8118) MEISJE, ongeveer 15 jaar, om in huishouden te helpen bij gezin meó 1 kind. Z. w.: Stasegemstraat 42, Kortrijk, tel. 215.37. (8119) BEKWAME METSERS en DIEN DERS. Voor Diksmuide. Zich wen den: Aannemingen Joseph Vander- voort, p.v.b.a., Nieuwpoort-Bad, of op de werf, Begijnenhof te Diks muide. (N.1742) MEID voor alle werk, katholiek, zelfs beginnelinge. Te Brussel. Door ouders voorgesteld. Referenties ver eist. Schrijven of zich wenden: Ten Bosohstraat 16, Brussel. - Tel 48.71.81. (8120) BEKWAME MEID. vc-o-r klein huishouden. Zich aan te bieden 's voormiddags: Gentse steettw. 67. Kortrijk. - Tel. 250.80. (8121) o LEERGAST. Bij Firmin Provoost, smid, Essex Sccttischlaan 64, West- end-e. (8122) LEERJONGEN voor bakkerij, 15-16 jaar. Adres vragen: Drukke rij Dumon, Marktstraat 7, Nieuw poort. (N.174-0) KLEERMAKER-HUIS WERKER, uit stad Roeselare. Voor schoon en regelmatig' wekelijks werk. Adres ter Drukkerij. (R.2687) GEVRAAGD MEID, katholiek, werkzaam, ge zond, aan 1)200 fr. per maand en uitmuntende vo-dinar. Bij gezin met 3 kinderen, in omtrek' Brussel. Schrijven: Gravelle Omer, Beeck mansfaraat 110, Brussel. (8123) EERLIJKE en DEFTIGE MEID. Minstens 18 jaar. Adres: Co- saert, Louis Verweestraat 10, Kort rijk. (R.2689) MEID van minstens 20 jaar, bij gezin z der kleine kinderen, te leper. Gezien de buitengewone loonsvoorwaarden onnodig zich aan te bieden beneden de gewenste ouderdom. Schrijven ter Drukkerij onder Nr. 8124 of adres ter Drutoke- rij afhalen. (8124) GOED INGELEID VERTEGEN WOORDIGER voor West-VIaande- ren,door ernstige firma. Schrij ven: Rob. Malfreyt, Kuiperstr. 23. Brugge. (8125) LEERJONGEN, voor beenhouwe rij. Ooststr. 53, Veurne. (8126) WERKVROUW, voor 2 uur per da.g. te Poperirsge. Adres ter Druk- kerii. (C.2771) DEFTIGE MEID, voor kl-'n zin van 2 personen. Adres: Plein 28. Kortrijk. (8127) VRAAGT PLAATS SCHRIJNWERK o; hoogte van de stiel. A. t. D. (C.2780) TE HUUR WELGELEGEN HANDELSHUIS in centrum stad Poperinge. Inl.: Ieperstraat 92, Poperinge. (c-2775) HERBERG met hoving en land, best gelegrn te Wijtscï "te, langs baan lever-Waasten. ^ich werrten: Mevrouw Depuydt, Plaats, Wijt- schate. (8128) SCHOON BURGERSHUIS. On middellijk vrij. Fochlaan 28, leper (bij Statie). Inl.: Billiet, Korte Winkel 13, Brugge. (7872) WELGELEGEN BURGERSHUIS in centrum stad leper. - A. t. D. (8040) VERLOREN KHAKI REGK MANTEL BRUINE VEST, op de weg van De Klijtte naar de Hallebast (Renin gelst)Terug te bezorgenPope- ringestraat 9, Dikkebus (Halle bast). (8129) Voor uw ZAAIGRANEN te ontsmetten, gebruikt Vraagt onze uiterst gunstige prijzen. Tel. 500. (7972) WEDUWNAAR, 40 jaar, werkers stand, wenst huwelijk met juffrouw of weduwe, van 34 tot 42 jaar. Sohr. V.B.A. ter Drukkerij. (8130) ALGEMENE BOUWWERKEN 9 Okt. TORHOUT. Te 10 u., ter Coöperatieve voor Qeslnlstreerden. Oun Station, te Oostende, herbouwen vna een huls, Vredelaan, Torhout, elg. hr Gevaert, Statiestraat, Eernegem. 9 Okt. BEVEREN-LEIE. Te 11 u. ten gemeentehuize, door de S. M. Mijn Huls, 118, Kortrljksteenweg te Harel- beke, bouwen van 18 woningen lanps de Helrweg. Bestek 4.310.580 fr. Lot 1, metselwerk; lot 2, timmerwerk. 16 Okt. WEVELGEM. Te 11 li, ten gemeentehuize, door de N. V. Volksbelang aldnar, bouwen van 26 woonhuizen. Nachtegaal-, Toekomst en Guldo Gezellestraten. Lot 1. ruw bouw; bestek 4.301.260,85 fr. Lot 2. timmerwerk; bestek 1.616.065,46 fr. Erkenning vereist klasse 3 (lot 1) en klasse 2 (lot 2), cat. D. ELECTRICITEITS WERKEN 6 Okt. NIEUWPOORT. Te 11 u op het Bestuur voor Electrlcltelt en Electromechanlek, 155, Wetstraat, 6- verd., te Brussel, oprichten van de electrtsehe Installaties van het Zeewe zen op de Westoever van de haren. Bestek nr 3 (Ned.) kosteloos op voorm. dienst. Erkenning vereist klasse 2, cat. 1. 13 Okt. NIEUWPOORT. Te 1! uur, op de Dienst der Gebouwen, 31, Lange Rel. Brugge, leggen van electrl- scho Inrichtingen en fluorescentlellckt ln de burelen der Belastingen. VERSCHILLENDE 10 Okt. KOKSIJDE-B ADEN. - Te 11 u., ter v.z.w.d. Werken van Marla-MtddelaresHome Marle-José, 9. Pleter van Hobokenstraat, Antwer pen, herstellen van oorlogsschade aan de roerende goederen van het Home Notre-Dame dc Boulogne: Lot 1, meu belen; lot 2, keukengerlef; lot 3, tafel gerief; lot 4, stoven en wasmachine; lot 5, beddegoed; lot 6, IJzeren bedden; lot 7, linnen. Tot 16 Okt. DE PANNE. Aan het gemeentebestuur. Inschrijving voor het leveren van het best geschikt ma teriaal tot wegruiming van zand, o.m. op de zeedijk, en tot het uitvoeren van werken op de vuilnisbelt. GAS- EN WATERLEIDINGEN 18 Okt. MENEN. Te 10.30 u., ter N. M. der Waterleidingen, 106, Aarlen straat, Brussel, uitbreidingen Roo Campagne voor de plaatselijke dienst. BRUG- EN WATERBOUW WERKEN 6 Okt. IZEGEM. Te 11 u., op dc BIJz. Dienst der Schelde, 2» Directie, 1, Dam. Kortrijk, aanleggen van een ta ludversterking nabij de ophaalbrug, op het kanaal Roeselare-Lele. 6 Ok: instede van 29 Sept. VEUR NE. Te 11 u., op de BIJz. Dienst der Kust, 69, Langestraat, Oostende, her bouwen van de Rozebrug over het ka naal Veurne-Lo. UITSLAGEN GRONDWERKEN 18 Sept. KOKSIJDE. Te 11 u„ op de Dienst der Militaire Gebouwen- Luchtmacht, Géruzetkazerne, Gen. Ja- cqueslaan, Etterbeek, maken van fun deringen voor een vllegtulgloods. Be stek 2.200.000 fr. PAUWELS en VEREECKE, Mlddcl- kerke, 1.999.393 of 1.533.780: J. Coppens, Gistel, 2.010.644,80; of 1.878.920; A. Ke mel Nieuwpoort, 2.054.170 of 1.626.430 of 1.690.030 of 1.978.070; Brugse AlgenU Bouwonderneming, Brugge, 2.058.182 of 1.647.856; M. De Gryse, Oostende, 2.082.360 of 1.623.600 of 4.112.661: Setra, Ukkel, 2.179.946 of 4.303.418,35 (2 ban- gaars): J. Rayée en Zn, Oostende, 2.206.408 of 1.859.600; H. Cackelberg, Oostende, 2.211.866 of 1.882.000. TE BEGINNEN VANAF 114 fr. PER MAAND DE GROOTSTE KEUS VAN HET LAND IN GEMAAKTE MANTELS WAARBORG OP ALLE ARTIKELS. GEMAK VAN BETALING GRATIS BEWARING GEDURENDE DE ZOMER Geschenk aan ieder koper bij voorlegging dezer aankondiging. Depositarissen, kunnende waarborg geven, worden gevraagd. De magazijnen zijn open alle dagen der week; ook de Zondag gans de dag. De fabriek is gemakkelijk te bereiken met de autobuslijn Kort- rijk-Tielt tot Meulebeke-Plaats. het Bijhuis (8074) KORTE INHOUD In de grootstad Toronto, in Camda, bewoonden Jacqueline Miller en Jac queline Forster. te zamen een. klein kamertje. Beiden waren alleen op de wereld en werkzaam in een //roei wa renhuis. Op zekere dag wordt Jacque line Miller uit Londen verwittigt' een ver familielid haar fortuin li.citi nagelaten. Kort daarop cchlcr sterft zij. In het begin had. de tphnk de andere Jacqueline verlamd en Jon had ren vreemd plan zich ran haer meester gemaakt, ie had haar eigen naam aan liet gestorven meisje gege ven en zichzelf Jacqueline Miller ge noemd. Het was die Jacqueline Miller die nu vaar Engeland reisde om er cle erfenis in bezit te nemen. Veel beter, antwoordde Jackie en ze dacht ogenblikkelijk aan Kenneth Jackson. Hij had meermalen haar .urm op die manier genomen; ze zuchtte. Nog een nagel in uw dands- kist, zei Mandeville. Was hst ge dacht de spreekwoordelijke penny waard? Veel meer dan dat, zei Jackie. Dan zal ik er een shilling' van maken, antwoordde hij lachend. Ze schudde het hoofd, en ze stap ten zwijgend verder. Plotseling vroeg zij: Waarom haat ge procureurs? Ik haat hen niet. maar ik denk, dat men ze uit de weg nrioiet gaan, ze weten te veel van ander mans zaken, antwoordde hij. Jackie staarde in de verte over de wiegende golven, en een eigen aardig angstgevoel beving haar voer die zee, die rondom het schip zo kalm was, doch er in de verte waar de wolken er op schenen te rasten, zo onheilspellend en drei gend uit zag. Die wolken ginder, voorspel len die storm? vroeg ze. Neen, niets dan wat regen Engeland 'is gekend voor dat, ant woordde hij. Dat weet zei Jackie. Hij lachte: Ge hebt een goed geheugen mijn kind! Wat bedoelt ge? Indien het zo lang geleden is sedert ge Engeland verliet... Ik was pas vijf jaar, antwoord de Jackie, en... beet op haar lippen. Dat wil dus zeggen dat ge er nu twintig zijt. Vijf en twintig, verbeterde Jackie. Vijf en twintig'? Waar hebt ge naar school gegaan? Ge hebt mij immers verteld dat ge in geen vijftien, jaar meer in Engeland zijt geweest, dat ge toen vijf jaar oud waart, vijftien en vijf, dat is toch twintig! Ten minste zo was het toch toen ik op school ging. - Ik ben vijf en twintig, zei Jackie hardnekkig volhoudend, ter wijl ze rood werd. Hij lachte en kneep haar eens in de arm. Dan kan, ik natuurlijk niets anders doen dan U een galant complimentje geven en zeggen, dat ge er in geen geval uw leeftijd uitziet. Ze keek op naar hem. gerustge steld door zijn plagendé toon, Ik wilde, dat wij nog' acht dagen te varen hadden, zei ze. Ik ook, antwoordde hij, maar is dat uw wens. omdat ge te reis zo aangenaam hebt gevonden of uit vrees voor die man van de wet? Beide, denk ik, zei Jackie. Ik weet dat het dwaas is zo zenuw achtig te zijn, maar vreemdelingen maken mij altijd een beetje'bang. Ik ook? O! gij niet... ze zweeg even, bewast dat haar hart onrustig klopte..; maar dat was iets anders. En wij zullen elkaar terug zien in Londen, heriniiTde hij haar. Ja, natuurlijk, als ge hét wilt, gaarne. Ze waren intussen aan het eind van het wandeldek gekomen en Jackie maakte haar arm uit de zijne vrij en bleef even stilstaan om naar de zee te kijken. Ik veronderstel dat we morgen Engeland zullen kunnen zien, zei ze, mst een zweem van onderdrukte aandoening. Eerst Ierland, merkte hij op, maar dat is bijna even goed, is het niet? Jackie fronste de wenkbrauwen: Ik wilde, dat gij niet altijd te gen mij sprak alsof ik een kind was. Maar dat zijt gij toch feitelijk, wierp hij tegen, maar maak geen ruzie met mij, het is onze laatste dag'. Ze zag naar hem met onrustige biikken op, doch voor ze iets zeggen kon kwam een kleine jongen naar hen toe: Een draadloos telegram voor de Heer Mandeville, zei de jongen, Mandeville nam het telegram aan en keek naar Jackie. Staat U mij toe, vroeg hij haar, brak de enveloppe open en plotseling helderde zijn gelaat door een vriendelijke glimlach op. Geen antwoord, zei hij tegen de jongen. De jongen ging heen en Jackie zei: Is het geen wonder, zo op zee telegrammen te kunnen ontvangen? Ja, het is een wonder, en het is soms zeer nuttig! Hij stak het papier in zijn zak, en niettegen staande hij naar haar keek, besefte ze dat zijn gedachten ver van haar weg vertoefden. Na enige ogenblikken waagde ze te zeggen: Ik hoop, dat het geen slechts nieuws was. O neen, integendeel, en lachend vroeg' hij haar: wat zullen wij van avond doen? Jackie bloosde terwijl ze hem antwoordde: Dansen! Dansen zullen wij doen, op één voorwaarde. En dat is? Dat ge alleen met mij danst. De volgende morgen ontwaakte Jackie met een gevo:l, dat er iets ongewoons om haar heen gebeurde. Ze zat recht in bed, luisterde en ■sprong dan plotseling op de vloer. Dit was Liverpool! Ze stond op baar tenen cm door de patrijspoort te kijken, en probeerde iets te zien. maar alles was in een grijze mist gedompeld. Liverpool! Haar polsen klopten en haar handen beefden toen ze probeerde zich aan te kleden. De reis was over, het leven had een ander blad van het grote boek om geslagen, ze stond eens te meer voor bet onbekende! Ze drukte op de electrische bel. Een ogenblik daar na stond een dienstbode daar. Zijn wij er? vroeg Jackie haar schier buiten adem. Neen, Miss, het zal nog wel een paar uur duren voor wij aan leggen. Jackie slaakte een zucht van ver lichting. Kan ik misschien een kop thee krijgen? Ik ga mij aankleden. Het is nog erg vroeg, ant woordde de vrouw, het is pas zeven uur. Ik zal toch maar opstaan, zei Jackie en ging naar de badkamer. Nog maar twee uren en zij zou goede dag zeggen tegen Mary Grant eti Mandeville. Ze liet hem de laatste plaats in haar gedachten, hoewel ze wist dat hij eerst kwam, want verleden nacht had hij haar gekust, na het bal, terwijl hij haar terugbracht naar haar hut. Ze hadden een aangename avond doorgebracht, al had Mary Grant dan ook tegen haar gezegd: Er zijn zoveel andere heren, die met U zouden willen dansen, alsof ze haar werkelijk nfkeurde! Daar was geen spraak geweest van iiefde. Waarom ook? vroeg ze zich af. En toch, toen hij haar goe de nacht gewenst had, en Mande ville zich had omgekeerd om weg te gaan, was hij plotseling terug gekomen, had haar hand gegrepen, haar tot zich getrokken, haar op de lippen gezoend, zeggende: Opdat ge mij niet zoudt ver geten Het was onwaarschijnlijk, dat Jackie hem zou vergeten, doch de herinnering aan die kus ontroerde en kwelde haar. Beminde ze hem? Was ze werkelijk verliefd? Ze on derzocht eerlijk haar hart en wist, dat het antwoord was: neen. Ze hield wel van hem, vond hem aar dig en lief, voelde zich gelukkig met hem, doch niet in dezelfde ma te als met Kenneth... Kenneth, die misschien dicht bij haar was, er gens in Engeland. Was ze nog steeds verliefd op Kenneth? Zelfs dat scheen een moeilijk te beantwoorden.- vraag, doch terwijl ze op de rand van naar bed thee zat te drinken, probeerde, ze zich in te beelden hoe ze zich, zou voelen indien ze plotseling te genover elkander kwamen te staan. Het was al meer dan een jaar gele den, dat ze eikaar vaarwel hadden gezegd, sedertdien was al heel wat water naar de zee gelopen, en dan, als een bliksemflits bij helder weer, herinnerde ze zieh plotseling, dat ze niet meer de Jacqueline Foster was die hij gekend bad, doch een andere persoonlijkheid, waarvoorw hem nooit een opheldering zo(i kunnen geven. Ze voelde zich ijskoud worden, doch herstelde spoedig. Engeland was toch niet zo klein, het was lang niet zeker, dat ze elkander zouden zien, men ontmoette immers nooit de mensen, die men zien wilde! Ze maakte zich angstig om niets, ze wist zelfs niet of Kenneth wel in Engeland was, doch het vertrou wen, dat ze de laatste acht dagen in zichzelf gevonden had, viel in duigen, de oude angst kwam weer boven, bij het gedacht alleen, dat die man, met één enkel woord, haar kon doen veroordelen. Misdadigers verraden zich steeds op de lange duur, dacht ze hope loos; er is steeds een zwakke plaats in het met de meeste zorg voorbe reide alibi. Het was zo gemakkelijk slim te zijn, zo moeilijk slim genoeg te zijn. (,'t Vervolgt.)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 11