I Landbouwers S i KENNERS kope HELIKON De CV. P. hield te Brussel haar buitengewoon Congres DAMP0 Losl" vors Speen hPUROLr 80 MIJNWERKERS LEVEND VERBRAND IN ENGELSE KOOLMIJN PROV. TUINBOUW TENTOONSTELLING TE BRUGGE margarine verkiezen 8 huisvrouwen want (j&hidicfv fofyt U yiaïen, TARIEFVERHOGING BIJ POST. TELEFOON EN TRAMS? IN DE NOORD- ATLANTISCHE RAAD WERELDMEUWS m T KORT JlilIllIIISIiiiilllilIIfiiliilIlSlglIIIilIIiëlliilSglliiililiilIk VRESELIJK VERKEERSONGEVAL TE HÖQGSTADE ;Oi fuxUSMaAu SO 8SB 0915 BFL Union Margariniere Belg e Merksem-Antwe Zaterdag 30 Sept. 1950. Bfadz. 5. «HET WEKELIJKS NIEUWS» In de koolmijnen van Creswell (Groot Brittannië) brak Dinsdag 26 September jl. brand uit in een galerij op 400 meter diepte. Een 100-tal arbeiders slaagden erin da delijk naar de uitgang der galerij te vluchten en vandaar naar de oppervlakte. Velen onder hen ech ter waren half verstikt door de rook toen zij boven geraakten. Slechter was het gesteld met 80 hunner werkmakkers die dieper in de galerij aan het werk waren. Deze waren in een oogwenk door een zee van vlammen omringd waaruit ontkomen, onmogelijk was. Een drij^ribm vatte vuur. Een der ontsnapten vertelde hoe hij bemerkte dat een rubber drijf riem vuur vatte, vermoedelijk door oververhitting. Het vuur sloeg da delijk over op het hoger gelegen houtwerk der gebinten die de ga lerij ondersteunden. Eer iemand zich goed rekenschap gaf van het gebeurde grepen de vlammen wild om zich heen en moesten zij die nog wegkonden haastig naar de uitgangen vluchten. Velen die half verstikt waren moesten door hun werkmakkers voortgesleept worden. Alle hoor» opgegeven. De schachten dicht emetseld. Niettegenstaande het ingrijpen van speciale reddingsploegen moes ten negen uren na het uitbreken der ramp alle reddingspogingen op gegeven worden; er bestond geen mogelijkheid meer nog iemand der ongelukkigen te redden. Ten einde de volledige verwoesting der mijn tegen te gaan werd besloten de ge teisterde mijnschacht dicht te met selen. Bijna gans een dorp van mijn werkers is door deze ramp in rouw gedompeld. Omtrent in ieder huis gezin wordt een verwant betreurd onder de ongelukkige slachtoffers. Reeds de tweede mijnramp deze maant in Engeland. Het is reeds de tweede maal deze maand dat Engeland door een mijnramp geteisterd wordt. Op 7 September jl. werd te New-Cum- nock, in Schotland, een mijn ge troffen door een modderoverstro- ming; van de 129 arbeiders konden er 116 gered worden, terwijl er 13 om het leven kwamen. Eretekens uitgereikt. Zaterdag 23 Sept. had ln het Pro vinciaal Hof de officiële opening plaats der tuinbouwtentoonstelling, i-gericht door het Werk der Volkstuinen. De Hr. A. Ollivier hield de openings rede. Hierna werd deze geslaagde ten toonstelling, waarop fruit, groenten en hloemen in overvloed voorhanden zijn, voor geopend verklaard. Volgende personen ontvingen dan het Nijverheidsereteken. 1° Klasse: De Waele René, Esen; Lemahieu Karei, Esen; Seynaeve Ju les, leper; Vandeirendonck Kamiel, Veldegem. 2° Klasse: Ameeuw Henri, Ameeuw Maurits, Denijs Kamie, Onghena Geo, Pattijn Kamiel, Van de Candelaere Jules, Van de Waele Charles, allen van Keiem; Pinet Henri, leper; Le- terme Prangois, Poelkapelle; Defraeye Gaston, Roeselare; Vanassche August, Verhelle Oscar, Verplaetse Leon en Vincke Jozef, allen van Wareeem; La- motte Henri, Schoutteet Jozef en Temperman Heil-, allen van Zand voorde. UITSLAG DER TENTOONSTELLING WERK VAN DE AKKER 1. Roeselare; 2. Aartrijke, Eerne- gem, Poperinge en Waregem; 3. Ich- tegem; 4. Jorikershove en Torhout; 5. Zonnebeks en Wevelgem; 6. Ruise- lede. BEROEPSKWEKERS 1. Cult. Fruitière, Zoute (Lippens) dipl. met gouden med.; 2. Cult. Hoog veld, Veldegem (Baron van Zuylen), id:m.; 3. Fruitkwokerij Leéuwenlog-1 (F. Fostier), dipl. met zilveren med.; 4. Lombaert Dahlia's, Moete, dipl. met gouden med.; 5. Westvl. Proef tuin, Beitem, dipl. met gouden med. en gelukwensen der jury; 6. N. V. Coöperatieve Veiling, Roeselare, id. verklaart Mevrouw H. WILLEMS Grote Moerstraat, 2-St. Andrles-Brugge £a 0 1 S Zij De smaak van SoLo is fijner dan ooit SoLo is steeds gewaarborgd vers SoLo, rijk aan calorieën en vitami nen D en A, heeft een zeer grote voedingswaarde SoLo kost maar 6 fr. het kg. en maakt flinke besparingen mogelijk Verzachten Geneest DE WINNERS VAN DE KOLONIALE LOTERIJ bij enerzijds de prijzen van brood, meel, kolen, gas, electriciteit en tramverkeer met ongeveer 30 zou opslaan en dat anderzijds de lonen een verhoging van 15 zouden ondergaan. De Communisten zijn hiertegen in staking gegaan en zijn begonnen herrie te schoppen. In de Sovjet zone zijn zij in meerdere plaatsen overgegaan tot het bezetten van postburelen, gemeentehuizen, wa renhuizen, enz. Alle verkeer legden zij lam naar Wenen en de telefoon met deze stad werd afgesneden. West-Wenen werd aldus volledig afgezonderd. Te Wenen zelf betoogden 20.000 Communisten, meestal arbeiders van door de Russen genationaliseer de fabrieken, en verzamelden rond de kanselarij. Auto's werden omge kanteld, o.m. van een Amerikaanse onder-officier die gewond werd. Twee leden van de Britse legatie werden mishandeld. Een 20-tal po litieagenten werden eveneens ge troffen. De Sovjet-troepen beschermden de stakers. Zo stelden zij zelf o.m. twee tanks op over een belangrijke spoorlijn om er alle verkeer op te stremmen. Voor de 13" schijf 1950, getrokken te Veurne, zijn de loten tot 20.000 frank ten deel gevallen als volgt: Twee en een halfmillioen en een Nog geen beslissing, millioen, een lot van 500.000 fr., een van 250.000 fr., acht van 100.000 fr., Naar verluidt zou de kabinets- acht van 50.000 fr., acht van 20.000 raad zich bezig gehouden hebben fr. aan billetten verdeeld in tienden, met een mogelijke verhoging van Een lot van 500.000 fr„ twee van de tarieven van post, telefoon, radio 250.000 fr., vier van 100.000 fr., vier en de trams. Er werd nog geen van 50.000 fr., zeven van 20.000 fr. definitieve béslissing getroffen, doch aan niet verdeelde billetten. vermoedelijk zouden volgende nieu- Plaatssn waar belangrijke loten we prijzen worden vastgesteld, die (minstens 20.000 fr.) werden ver- wij echter met al het nodig% voor kocht of gewonnen. Inlichtingen op behoud mededelen, datum 22 September, Antwerpen (4 Gewoon briefport zou van 1,75 fr. loten), Bergen, Binche, Brussel (7 tot 2 fr. gebracht worden en de loten), Charleroi, Dinant, Gent, postkaarten op 1 fr. De overige ta- Hal, Havelange, Heusden, leper, rieven zouden in de zelfde verhou- La Louvière, Leuven, Lodelinsart, ding verhogen. Luik, Mareinelle, Mechelen, Merk- Het abonnement op de telefoon sem, Merksplas, Namen, Orp-le- zou van 900 op 1200 of 1400 fr. en Grand, Sint Amandsberg, Theux, een verbinding van 1,30 op 1,60 of Verviers, Vilvoorde. 1,70 fr. gebracht worden. De ver- Een lot van 50.000 fr. werd ge- bindingen met de provincie zouden wonnen in Congo. verhoogd worden met 20 a 25 t.h. Beroepen van zekere winners: Ook voor de tramtafieven werdi bakkerin, bedienden, dagbladverko- nog geen vaste beslissing getroffen, per, draaier, graveur, grondwerker, Voor Brussel zou de prijs van een, handelaars, handelsvertegenwoordi- enkele reis van 2,50 fr. op 2,75 of ger, kermiskramer, loodgieter, mo- 3 fr. gebracht worden, enz. lenaar, pachters, verschillende werk- Verder zou de radiotaks voor vol heden, vleeshouwer, wisselagent, gend jaar insgelijks verhoogd wor- meerdere potjes. (8075) den en wel van 144 tot 180 fr. HR VAN ZEELAND VERKLAART: RUSLAND DWINGT ONS TE BEWAPENEN Door de hr Van Zeeland, Belgisch Minister van Buitenlandse Zaken en leider der Belgische afvaardiging, werd eveneens het standpunt van ons land uiteengezet. Zo zegde hij o.m.: «Het is Sovjet Rusland, dat het evenwicht in de bewapening heeft verbroken, waaronder wij thans lijden. Per slot van rekening hebben de vrije volken, die de algemene ontwapening, die zij wensten, niet konden bekomen, moeten bekennen dat er niets anders op zat dan op hun beurt te gaan bewapenen». Verder verklaarde hij volledig in te stemmen met het plan van de hr Acheson, ingediend met het doel elke agressie te verhinderen. NAAR BIJEENKOMST TRUMAN-STALIN Nu de tij gekeerd is in Korea, doen ook allerhande geruchten en beweringen de ronde omtrent het verdere politieke gebeuren op inter nationaal plan. Zo hield de Ameri kaanse radiocommentator, Drew Pearson, voor dat de hr Visjinski aan de Sovjet-satellieten zou heb ben laten weten dat de USSR geen aanvallen op de U.S.A. meer wil, maar wel een akkoord ermede, tot dat de toestand in Korea opge klaard is. Nog dat daarentegen de USSR Noord-Korea zou bezetten tot aan de 38e breedtegraad. Nog werd voorgehouden dat de hr Malik aan een vredes -dele gatie uit Baltimore zou verklaard hebben een ontmoeting Truman- Stalin als wenselijk te achten. Op vier vragen zou hij ook telkens «ja» hebben geantwoord, daarbij beduidend dat zijn land niet eerst de atoombom zou gebruiken, voor stander te zijn van een algemene ontwapening en het buiten de wet stellen van de atoombom, het hou den van een bijeenkomst van de voornaamste leiders van U.S.A. en USSR en het houden van een vrije gedachtenwisseling onder de volke ren. In velerlei kringen ziet men bij deze verklaringen slechts een propagandistisch doeleinde, (zie op ons le blad wat V. Westerlinck daarover commenteert). EUROPEES EENHEIDSLEGER ONDER ÉÉN OPPERBEVELHEBBER Door de Atlantische Raad werd officieel medegedeeld dat binnen de kortst mogelijke tijd een Europees eeniheidsleger zal worden opgericht ter verdediging van West-Europa, en dat dit leger onder de leiding' van één opperbevelhebber zal wor den gesteld. In deze laatste zal elk betrokken land vertegenwoordigd zijn. Nog werd bekend gemaakt dat de Heer Van Zeeland voorzitter van de Noord-Atlantische Raad zal zijn gedurende een jaar. De Duitse kwestie werd verwezen naar de F r.:l der Ministers var Landsvei'd. 'ng. «O» DUITSLAND NIEUWE MOEILIJKHEDEN TE BERLIJN Te Berlijn zijn opnieuw meerdere moeilijkheden gerezen. Zo werd door de Oost-Duitse overheden an dermaal de electrische strocm af gesneden voor West-Borlijn. Onder de Oost- en West-politiekorpsen werd het een kleine oorlog van ont voeringen en aanhoudingen, tot ten slotte een akkoord werd bereikt en de 46 Oost- en 24 West-politieman nen terug naar huis mochten. Op een bepaald punt van de stad verzetten de Russen de grenspalen een 75 meter verder op de West- zone. Besprekingen leverden niets op tot de tommies dan zonder meer de barrelen uitbraken en alles terug op Oost-Duits gebied gingen wer pen, onder de ogen der verblufte Russische wachten. De laatste speldeprik kwam an dermaal van de Russen. Op een aak (rivierboot) komende uit de West-zone, vonden zij de lading 100 kg. te zwaar en namen hiervoor 25 ton zink in beslag. Van 10 andere aken namen zij voor ongeveer een half millioen mark aan staalplaten en ijzer in beslag. Zestig West- Duitse aken bleven nu liggen in Westelijk gebied, hun weg niet dur vend vervolgen op de Berlijnse waterwegen. «O» ENGELAND «HOME GUARD» TERUG INGERICHT In het kader van het nieuw pro gramma voor landsverdediging, zal Engeland terug de Home Guard oprichten. Bij haar laatste ontbin ding in 1945, telde deze landwacht 1.727.000 leden. De Home Guard bediende o.m. de kustartillerie, de luchtafweer en de opruiming van bommen. «O» OOSTENRIJK COMMUNISTISCHE STAKERS SCHOPPEN HERRIE ONDER BESCHERMING DER SOVJETTROEPEN Door de Oostenrijkse regering was een akkoord bekrachtigd waar- PERZIE. Bedden in het Parle ment. Zes leden van de oppositie van het Perzische Parlement, hebben hun bedden naar dit Parlement ge sleept en wilden er sitdownstaking houden tot hen toelating werd ver leend om de regering te interpelleren over haar pro-Amerikaanse politiek. FRANKRIJK. Te goede manie ren. Mevr. Fath, communistisch geöiéenteroadslid te Straatsburg, nam als dusdanig ontslag. Dit zou zij ge*- daan hebben op verzoek van haai- par tijbureau die haar een blaam gaf om het feit dat zij bij een receptie de hand drukte van een Westerse Eerste- Minister. OOST-DUITSLAND. Zuivering. Op bevel van de staatsveiligheidsdien sten werden 30 leidende personalitei ten van de Christelijk-Demokratisohe partij uit hun partij gesloten. Ver scheidene dezer zijn thans naar West- Dultsland gevlucht. U.S.A. Hr Hoffman nam ontslag. De Heer Hoffman, administrateur van het Marshall-plan, hieft als dus danig ontslag genomen. Hij wordt in dit ambt opgevolgd door de Hr Wil liam Forster. INDO-CHINA. Gevangenen vrij gelaten. Tussen de Franse overhe den en de Vietminh kon een akkoord bereikt worden omtrent de uitwisse ling van gevangenen. Van weerszijden werden aldus 130 lieden b'.vrijd. Wat betreft de vijandelijkheden hebben de Fransen twee posten vrijgigeven, o.m. deze van Donghke, waar een paar we ken geleden de bezetting door de man nen van de Vietminh uitgeroeid werd, U.S.A. Veto van Truman hielp niet. Het Huls van Afgevaardigden had een wetsontwerp goedgekeurd waarbij een kontrole wordt ingevoerd op alle staotsgevaarlijke activiteit, na melijk op deze van de Communisten. President Truman stelde echter zijn veto tegen dïee wet. Het Huis van Afgevaardigden stemde opnieuw over de wet en keurde die andermaal goed met 268 stemmen teg:n 48, 't zij dus 63 stemmen meer dan de vereiste twee-derde meerderheid. Valt nu nog de beslissing van de Senaat af te wachten INDIE. Oorlog tegen 50 millioen apen. Sinds eeuwSn vormen de apen in Indlë een echte plaag en mochten zij er ongestraft akkers en hoeven teisteren, in zoverre dat naar berekening, zij elk Jaar 500.000 ton voedingsgraan vernielden, wijl vele In diërs hong.r moeten lijden. De apen waren er immers beschermd door het Hindoe-geloof, die hen als een soort heilige dieren deed uitroepen, zodat te huidige dage volgens schatting een 50 millioen apen in het land leven. De Regering heeft met de bescher ming, geboden door het Hindoe-geloof, nu geen rekening meer gMioucten en een beloning van 5 roepies uitgeloofd aan elk wie een apekop aan': ngen kan. 200.000 apen kwamen aldus reeds aan hun einde. OOST-DUITSLAND. 10 Jaar ge vang. De tandarts Ludwig Ensvin- ger, uit Plauen, in Saksen, had to dronken toestand portretten bescha digd van Grotewohl en Pieck, Oost- Duitse leidende personaliteiten. Hier voor werd hem een straf van 10 Jaar dwangarbeid opgelegd. WÉST-DU IT SI. AND. Legerma- nosuvers. Britse troepen, met deelname van Belgische, Deense en Amerikaanse eenheden, hield:n deze week grote lecermancEUvers, genaamd «Broadside One», ln de Britse sector. OOST-DUITSLAND. Leger opge richt? Vijftien gewezen ouder-offl- cieren van de Wehrmacht vluchtten uit de Sovjet-zone naar West-Berlljn en verklaarden aldus gehandeld te hebben om te ontsnappen aan een verplichte inlijving bij een Oost-Duits leger. Anderzijds kwamen 168 uit de Oost-zone gevluchte leiders van de Christelijk-Demokratische partij in vergadering bijeen te Berlijn en be klemtoonden dat de C.D.U.nog slechts bij name bestaat in Oost- Duitsland en dat de echte partij in ballingschap verblijft ln West-Duits- land. OOST-BERLIJN. Kleinbedrijven genationaliseerd. Volgens berichten van de West-Duitse pers werden in deze laatste dagen honderden kleine bedrijven gelegen in Oost-Berlljn, ge nationaliseerd. Het betreft meestal wasserijen, kleine bouwbedrijven, meubelmakers, detailzaken enz. De politie overhandigde het nat.ionallsa- tiebevel en de eigenaars mochten het aftrappen, zonder enige vergoeding. Zij werden zogezegd gestraft om West-marken te hebben aanvaard. Be dienden van onder communistisch be heer staande zaken werden aangeduid om de genationaliseerde kleine zaken verder te beheren. NEW-YORK. Politieschandaal. Sommige leden van de New-Yoi-kse politie zouden belangrijke geldsom men ontvangen hebben van clandes tiene bookmakers, wier omzet Jaar lijks 20 millioen dollars bedroeg, om deze niet te snappen. Het zaakje lek te nu uit en de hoogste chef moest o.m. ontslag nemen, wijl bookmakRrs ingerekend werden.» Wilt ge steeds goed bediend worden Wendt U in vólle vertrouwen tot hét welgekend huis Zondag 24 Sept., te 0,30 u., deed zich aan de hofstede, bewoond door Auguste Maeyaert, gelegen langs de baan Ieper-Veurne te Hoogstade, een erg verkeersongeval voor. De herenauto van Colaert Henri uit Poperinge, en door hemzelf be stuurd, reed in vlug tempo de auto, bestuurd door Walter Destrooper uit Lo, voorbij. Hierbij scheerde het eerste voertuig rakelings een boom, om daarna in de gracht terecht kwam. Door de geweldige schok was de portier van bij het stuur met volle geweld los gesnakt en de voerder uit de wagen geslingerd. Z. E. H. Pastoor Carlier uit Hoog stade, werd in allerhaast bijgeroe pen. Toen het slachtoffer tot het bewustzijn kwam, werd hem het H. Oliesel toegediend. Dr Snick uit Lo, bijgeroepen, voerde de ongelukkige naar de kliniek der Zwarte Zusters te leper, nadat de rijkswacht van. Lo het vereiste procesverbaal der gebeurtenissen opgemaakt had. De toestand van het slachtoffer is niet zo ernstig als men aanvan kelijk gevreesd had. Beproefde hulp bij verkoudheid voor Va der. Moeder en kind. Doos 15 Fr. Pot 25 Fr. FRANSE PAKKETBOOT LIBERTÉ VASTGELOPEN De Franse paketboot Liberté metende 49.000 ton, zijnde de ge wezen Duitse «Europa», onlangs nog maar in dienstgenomen, is na bij Southampton aan de grond vastgelopen. Vijf machtige sleepbo ten pogen het schip los te maken. Octobermaand, Rozenkransmaand Moeten we zoeken naar een voor nemen om vandaag, in deze Zondag mis, aan God en Maria aan te bie den? Immers neen'. Het kan maar het voornemen zijn om van deze Oc tobermaand ook voor ons een Rozen kransmaand te maken. Daar is geen gemakkeijker gebed dan de rozen krans, dat is vast en zeker. Het be staat juist uit die gebeden die ieder christenmens kent: de Twaalf Artike len, en het Onze Vader en 't Wees gegroet. Zelfs onze kinderen van het I eerste studiejaar kennen ze! En daar om is er niet eens een kerkboek no dig, om 't rozenhoedje te bidden; ten hoogste een paternosteren nog! Des noods is het zelfs mogelijk, de Wees gegroeten imders af te tellen! En vooral, er is geen gebed dat méér ge ëigend. is. om in familie gebeden te worden. Nog eens, omdat iedereen al dc gebeden waaruit het is samenge steld, van buiten kent. Daarbij, het is een gebed dat niet al te véél aandacht vraagt; het is mo gelijk, ook al eerbiedig voortbiddend om het een of liet. ander te doen, dat gedaan moet worden. Kijk, 't is Octoberavondvader en moeder en de kinderen zitten bij el kaar; op de schouw brandt er wellicht 'n keerske voor het Maria-beeldje. Een van de kinderen het kan een be loning zijn! mag voorbidden; de anderen bidden na, de zware stem van vader en de ijle hoge lcinderstem- mekens; en dan kan het al gebeuren dat moeder eens even in de kachel moet koteren, 't geeft niet, 't gebed gaat voort: of dat vader even moet opstaan om kolen te gaan halen, het geeft niet. het gebed gaat voort; een van de kleinsten is misschien onder het zoemen van de biddende stem men in slaap gevallen: moeder neemt het op haar schoot, 't gebed gaat voort. Ja waarlijk, het familiegebed bij uitstek. En daarom, vaders en moeders, houdt het in ere: laat aan uw kinde ren als een beeld van hun verbonden heid met U en met ellcaar dat visioen van dat gezamenlijk famüiegebed rondom den haard in 't avonduur! Of brengt het in ere, nu, in deze Octo bermaand: waar samen wordt gebe den, daar wordt noodzakelijk bemind, en daar is sterkte en genade genoeg om als 't moet samen te lijden en samen te strijden, één van hart in de eenheid van 't gebed. Mochten til onze Vlaamse gezinnen ook biddende, rozenkrans-biddende gezinnen zijn of worden,, en blijven! God gevq 'if SUPER-CONCENTRAAT !aat U toe wollengoed in 5 minuien te reinigen. Slechts een koffielepel per liter lauw water. Zelfs na honderd maal wassen, sal Uw breiwerk steeds suiver en het uitzicht der kleuren nieuw blijven. u Op Maandag 2 Oktober, wordt de kerk van Vlamertinge plechtig gewijd door Z. H. Exc. Mgr Lami- roy. Te 9,30 u. treedt zijn Hoogw. Exec., bij de besprenkeling met wijwater, met de bedienaren en zangers de kerk binnen. Te 10,15 u. stapt de processie met de relik wieën, voor het altaar bestemd, te zamen met het volk binnen. Daar na worden de relikwieën ingemetst. Vervolgens worden de altaren en muren gezalfd. Om 11,30 u. wordt een plechtige H. Mis opgedragen uit dank voor de grote weldaad, het gewijde huls van God. Gedachte nissen zullen uitgereikt worden aan da offerande der H. Mis. In Uw aanwezigheid zal Uw breiwerk U na 5 minuten, kosteloos gereinigd, terug ter hand gesteld worden. Laat deze buitenkans niet onbenut. Het resultaat zal U verbazen. Weken, uitpersen, poelen... SOLILAINE reinigt V Al alle wollegoed zon- K der het te verharden of te vergelen.Sp \N

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 4