iuziekbond van West-Vlaanderen DE WEEK IN ONS LAND CDgqp pfgc^is^os' Geest oertuijlt Na het C.V. P.-Corigres De Oorlog in Korea &L&. -JhgygJc&iiL c<y{ 21 DODEN BIJ VLIEGTUIGONGEVAL A De eerste Jaarbeurs van Midden- Vlaanderen geopend te Roeselare Eenheidswil en machtsbesef Behoud van de Homogene Regering Luxueuze uitvoering' Hoge technische kwaliteiten Getrouwe weergave Vraag een demonstratie bij de dichtstbij gelegen Officiële Verdeler SMOKKELAUTO AANGESLAGEN ESJ PiOEGSTEERT (Beur t>cr jfiorcttt HET WEKELIJKS NIEUWS Zaterdag 30 Sept. 1050. Bladz. 1 Provinciale Afdeling van het Muziekverbond van België. Onze Lezers Muzikanten en Mu ziekliefhebbers weten dat het Mu ziekverbond van België betracht alle Harmonies, Fanfaren, Zangkoren, Accordeonisten- en Trompetters- kringen, in één woord alle Muziek verenigingen, aaneen te sluiten om zo beter de belangen der Maat schappijen te kunnen steunen en verdedigen. De Afdeling West-Vlaanderen hield einde Augustus te Oostende een vergadering der Afgevaardigden van ieder arrondissement, Uit het jaarverslag dat op deze Bestuurs vergadering werd voorgelezen, moch ten we het volgende vernemen: Op de vergadering van 3 APRIL 1949, deelde de Voorzitter, Heer L. Lagasse, die onverpoosd de be langen van de volksmuziek in onze provincie behartigt, mede dat in West-Vlaanderen slechts een 40-tal Muziekmaatschappijen bij het Ver bond waren aangesloten, en ver zocht het Bestuur een actieve pro paganda in te zetten. EINDE AUGUSTUS 1950 zijn 117 maatschappijen aangesloten. Met ait aantal staat de Provinciale Af deling West-Vlaanderen aan de spits van de Provinciale Afdelingen, op de Brabantse sectie na, die er 129 telt. Niet minder dan 3.000 kaar ten van Muzikant-Liefhebber wer den aan de aangesloten maat schappijen toegestuurd en met dit getal zijn wij ongetwijfeld op alle andere provinciën verre vooruit. Ook op gebied van wedstrijden mag onze provincie zich dit jaar in een grootse bloei verheugen, zowel op gebied van kwantiteit als van kwaliteit. Ter gelegenheid van de 50° verjaring van het Bestendig Festival gingen dit jaar te Oost ende 4 Internationale Wedstrijden door, alle volgens de reglementen van het Muziekverbond van België en het Internationaal Verbond voor Volksmuziekmaatschappijen. Aan de Internationale Accordeon- wedstrijd van 25 Juni 1950, namen op 10 maatschappijen, 3 West- Vlaamse deel; aan de Trommel-, Klaroenen- en Trompetterswed- strijden van 9 Juli jl., 2 West- Vlaamse op 8 maatschappijen; aan de Internationale Wedstrijd voor Fanfaren en Harmonieën van 6 Augustus jl., 18 West-Vlaamse op 34 maatschappijen; aan de Mar sen-wedstrijd van 20 Augustus, 7 West-Vlaamse op de 20; samen: 30 West-Vlaamse maatschappijen op 72, alle aangesloten en in 't be zit van liefhebberskaarten. Het Stapmarsfestival dat de Har monie «La Brugeoise» op 27 Augus tus inrichtte, ter gelegenheid van haar lustrumviering, ging eveneens door volgens deze regiementen. Daarenboven werden dit jaar Provinciale Tornooien gehouden voor de maatschappijen van le divisie. Kortom, niet alleen bloeit onze Muziekbond in aantal, maar ook het muzikale leven in onze provincie kent dit jaar een hoogtepunt en misschien is het eerste een onfaal- bare thermometer die de waarde van het tweede bepaalt; het cij fer van de toetredingen drukt te vens uit, dat de volksmuziek in onze provincie leeft en aangemoedigd wordt zoals het behoort! Een bizonder woordje van dank worde hier gericht aan de Heren Vermander, Wynsberghe, Vergracht en E. H. Fransois, die voor de eerste keer wellicht in de geschiedenis, een repertorium van muziekstukken hebben aangelegd per afdeling. Kiese taak, waarvan de resultaten onze Muziekbond tot ere strekken. Het werk heeft vruchten afgewor pen bij de jongste wedstrijden en werd toegejuicht door menig Jury lid. Wat dient nu in onze provincie nog verwezenlijkt te worden? In 1949 waren in onze provincie nagenoeg 300 Muziekmaatschappij en en Koorzangmaatschappijen in werking. Zoals gezegd, zijn thans 117 Mu ziekmaatschappijen nl. Harmo nieën en Fanfaren aangesloten; daaronder ook 3 Accordeonmaat schappijen en een paar Trompet- terskringen. Echter geen enkele Symfonie (er zijn er 8 in de pro vincie), en geen enkele Koormaat schappij (er zijn er 25). Uit inlichtingen die ons toegeko men zijn, blijkt dat nog te bewer ken zijn: Maatschappijen: DE VERGADERING TE OOSTENDE Zoals hierboven gemeld, ging op Zaterdag 26 Augustus een Bestuurs vergadering door te Oostende. Deze werd geopend door Heer Se nator Holvoet, Ere-Voorzitter, in aanwezigheid van Heer Patfoort, Algemeen Secretaris M.V.B., - Heer J. Wynsberghe, Schatbewaarder, - Heer R. Denorme, Secretaris, en de Afgevaardigden der verschillende regionale afdelingen. De toestand in de provincie werd daar besproken en het werk ver deeld om de nog niet aangesloten maatschappijen te bewerken. Volgende punten werden ook be handeld: AUTEURSRECHTEN Heer Patfoort gaf over dit vraag stuk een grondige uiteenzetting en men mag verwachten dat binnen afzienbare tijd een bevredigende re geling tot stand komt. AANMOEDIGING Een voorstel werd besproken, waarbij in elke regionale afdeling een Muzikale Adviseur zou worden aangeduid, op wie elke verbon den maatschappij desgevallend voor raadgeving en aanmoediging zou mogen beroep doen. De maat schappij zelf zou dit moeten aan vragen op het Provinciaal Secre tariaat, Prinsenlaan 23, Oostende, die er voor zou zorgen dat een be kwaam Adviseur eens de herhalin gen gaat bijwonen en de maat schappij met raad en daad steunen. De maatschappij zelf zou de reis moeten mogelijk maken, t.t.z. zor gen voor vervoer heen en terug. EEN ALGEMENE VERGADERING van de Muziekbond van West- Vlaanderen, afdeling Kortrijk, zal doorgaan te Deerlijk, de laatste Zondag van October a.s., te 14.30 u., in Café «Onder den Toren». Muziekpartituren zullen verloot wor den onder de aanwezige Afgevaar digden van de maatschappijen. VOOR 1951 werden reeds wedstrijden aange kondigd volgens de reglementen van het M.V.B. en met uitreiking van nationale diploma's, te Harelbeke ter gelegenheid der Peter Benoit- feestelijkheden en te Oostende. NALATIGHEDEN Er werd ook op gewezen dat enige aangesloten maatschappijen, voor 1950 nog hun jaargeld niet betaal den. Zij worden vriendelijk verzocht zich onmiddellijk in regel te stellen. OPROEP Wij willen deze bijdrage niet sluiten zonder een dringende op roep te doen tot alle nog niet aan gesloten maatschappijen, om bij het Muziekverbond van België aan te sluiten. Alle inlichtingen hoe zij hiervoor moeten te werk gaan, wer den hierboven verstrekt. Alle maatschappijen hebben er belang bij en hun aansluiting wordt verwacht, dit tot vooruitgang en bloei der Volksmuziek in onze Vlaamse Streek en in heel het Land! 25-9-1950. WERKLOOSHEID VERMINDERT STEEDS Blijkens de statistieken over de verzekering tegen werkloosheid, werden tijdens de week van 10 tot 16 September per dag gemiddeld 145.266 volledige werklozen gecon troleerd benevens 26.720 gedeeltelij ke en toevallige werklozen. Tegenover de vorige week wordt een vermindering waargenomen van 1.551 volledige werklozen en van 3.697 gedeeltelijke en toevallige werklozen. OORLOGSSCHADE EN BURGERRECHTEN Op een vraag van volks vertegen woordiger Roppe, aangaande het weigeren van een vergoeding we gens oorlogsschade aan verscheide ne personen, die in hun politieke en burgerrechten werden hersteld, werd volgend antwoord verstrekt: Het herstel van een geteisterde in zijn politieke en burgerrechten kan mot zich .meebrengen dat hij niet meer wordt uitgesloten van het genot van de wet van 1 Oktober 1947, doch enkel en alieen onder volgende dubbele voorwaarde: 1. Dat die beslissing, welke het herstel in de rechten inhoudt, de finitief is en getroffen werd ex tunc, d.w.z. met terugwerkende kracht. 2. Dat er geen andere reden van uitsluiting bestaat zoals voorzien bij artikel 5 van de wet van 1 Ok tober 1947. DE GEBLOKKEERDE GELDEN Van de 60 t.h. geblokkeerds gel den, blijven thans nog ongeveer 29,5 milliard over die nog niet door de Staat zijn vrijgegeven. De belasting' op het kapitaal heeft tot nog toe 23,5 milliard frank op gebracht. Nu de aanslagen voor de belasting op de oorlogswinsten en dergelijke, zijn geschied en de ad ministratie zich nog uitsluitend heeft bezig te houden met het be slechten van de bezwajen, ver wacht men dat ook de uitzonder lijke belastingen gaandeweg zullen binnenkomen. De opbrengst hiervan wordt, zo als bekend, aan het vrijgeven van de geblokkeerde gelden besteed. Men verwacht, dat de belastingen nog ongeveer 9,5 milliard zullen op brengen. De wet voorziet, dat de staat een dotatie moet toekennen van 1 t.h. van het geblokkeerde kapitaal op het ogenblik dat de inning van de uitzonderlijke belas tingen zal beëindigd zijn. Men verwacht dat op dat ogen blik nog ongeveer 20 milliard zullen overblijven die krachtens het door de wet opgelegde stelsel, pas over ongeveer 60 jaar zullen uitbetaald zijn. Daarom bestudeert men in het departement van financiën een gunstiger stelsel ten voordele van de houders van geblokkeerde gel den. Men zou deze laatste verhan delbare titels van de muntsane- ringslening tér hand stallen die zij desgewenst zouden kunnen verdis conteren. Een wetsontwerp in die zin zou nog voor het einde van het jaar bij het parlement worden ingediend. Regionale Afd. Brugge. Region. Afd. Oostende 30 12 Region. Afd. Diksmuide-Veurne 24 Region. Afd. Roeselare 20 Region. Afd. Tielt 21 Region. Afd. leper 17 ""Region. Afd. Kortrijk 46 |2gion. Afd. Franstalige gem. 7 totaal dus 177 maatschappijen ^ze provincie, die bij het Mu- ^bond nog niet aangesloten Een stevige propaganda Kezet worden om deze maat- len aan te zetten zich bij 1b. aan te sluiten. ^wellicht nuttig te verwij- d,e voordelen verbonden aansluiting, toetreding tot de grote familie van de Volksmuziek: a) in de provincie: M. B. West-Vlaanderen; b) in het land: M.V.B. (er kend door het Min. Openb. Onderwijs) c) internationaal: I.V.V.M. (af deling van U.N.E.S.C.O). 2. - Verdediging van de financiële belangen der maatschappijen (vergelijk syndicale actie) a) Auteursrechten; M Fiscaliteit; c) Gemeentelijke toelagen. 3. - Verdediging van het amateu risme tegenover inmenging van de bcroepsmuzikanten in de wedstrijden: de muzikant- liefhebberskaart. 4. - Mogelijkheid tot: a) Deelname aan nationale en internationale wedstrijden, ingericht volgens de regle menten van het M.V.B.; o) Behalen van nationale en internatlonanle diploma's; c) Verkrijgen van de eretekens van het M.V.B., voor spelen de leden en bestuursleden met meer dan 25 jaar dienst («In veterani honcrem» en Ex suo promerito 5. - Leiding op gebied van reperto rium (zie verslag W.-Vl. 1950). Voor de details van al deze pun ten verwijzen wij naar de uitvoe rige commentaren eraan gewijd in de jaarverslagen van de Algemene Secretaris 1949 en 1950. Het lijdt geen twijfel dat met een dergelijk «platform» geen enkele gewetensvolle Chef, geen enkele verstandige Voorzitter, geen enkele actieve Secretaris of Schatbewaar der zal aarzelen zijn medewerking aan het Muziekverbond van België te verzekeren, de toetredingsformu lieren in te vullen en het LIDGELD 3 fr. per spelend lid en per jaar te storten op Postcheckrekening Nr. 42.1682 van Heer J. Wynsberghe, Romestraat 89, Oostende, Schatbe waarder van de Muziekbond West- Vlaanderen. TOETREDINGSFORMULIEREN mogen aangevraagd worden bijMr. R. Denorme, Secretaris van de Mu ziekbond West-Vlaanderen, Prin senlaan 23, Oostende. Alle bovengaande Inlichtingen hebben wij geput in het zeer zake lijk opgesteld jaarverslag van Heer Denorme, Provinciaal Secretaris, die om zijn taai-onbaatzuchtig werken dient gelukgewenst en bedankt. VERVOLG VAN 1« BLAD noemen, hun inspanning om ver zorgd werk te leveren zal de in richters der N.C.M.V. stellig een aanmoediging zijn. De N.C.M.V. trouwens zelf, heeft van de gelegenheid gebruik ge maakt om haar diensten en haar organisatie ter kennis te brengen van de bezoekers en dit in zeer ver zorgde standen. In deze reeks stan den vinden wij ook de Bank van Roeselare, die met sobere gegevens, zoals het een voorname Bank past, aan haar klienteel aantoont op welke onweerstaanbare wijze zij ge groeid is tot een eerste rangsin richting. Wanneer de Middenstan ders zo eens voor die stand blijven stilstaan dan moet er hen wel een diepe ontroering aangegrepen heb ben want daar ligt in de nuchtere statistieken het resultaat van hun eigen werk, van het vertrouwen dat zij schonken aan die Bank die steen voor steen door hun pioniers, middenstanders gelijk zij, opge bouwd werd. De deelnemers hebben werkelijk bewezen dat onze handelaars met de beste handelshuizen der groot stad kunnen wedijveren. Zo be merken wij er de prachtige stand der firma Stevens Gebroeders die met haar vele modellen van Fri- gidaire «-koelkasten de aandacht der bezoekers trok. Ook ons blad, Het Wekelijks Nieuws» he»5ft zijn plaats ingeno men in deze Jaarbeurs. Op zeer be vattelijke wijze wordt er aan de be zoekers uitgelegd hoe een blad tot stand komt; het heeft er dan ook niet aan een weetgierig publiek ontbroken. Een rondgang in de Jaarbeurs bracht het woord van dhr Decuy- pere in herinnering,die b'i zijn rede op het Stadhuis deed opmerken, dat het op de Jaarbeurs ontbrak aan standen die de bedrijvigheid van specifiek Rceselaarse nijverheden onderlijnden. Statistische gegevens ontbraken inderdaad over weefnij verheid, havenbedrijvigheid doch de mogelijkhedèn die het F selaarse biedt werden onverwacht in' het licht gesteld door een stand die men hier misschien minder ver wacht had doch die hief zeer goed op zijn plaats was, namelijk deze der Vrije Vakschool van Roeselare. Wanneer men de laatste tijd over het Vrij Technisch Onderwijs hoor de spreken dan was dit gewoonlijk in verband met de budgetaire, aan gelegenheden, in verband naikelijk met de steun aan deze tak van On derwijs verleend door de Staat. Hier op deze Jaarbeurs heeft de Vrije Vakschool van Roeselare met klinkende feiten bewezen tot wat zij in staat is in verband met de ontwikkeling van het bedrijfsleven, namelijk de vorming van degelijke vaklieden. Het prachtig smeewerk, het kun stig houtsnijwerk, soliede meubelen, verzorgde nauwkeurigheidswerktui- gsn, zelfs esn automatische boor machine voor houtbewerking en dat alles eigen werk der leerlingen dat bewijst dat er voor onze Mid denstand gezonde krachten in eigen midden opgekweekt worden en dat onze Middenstanders hun jongens niet naar de vreemde hoeven te zenden om hen tot degelijk vakman op te voeden. V/ij hadden die zelfde jongens reeds aan het werk gezien toen de onderscheidene standen door vaardige vaklui opgetimmerd werden, we zagen hen als timmer lieden, als electriekers, als schilders. Zij pasten volledig in dit kader. De Jaarbeurs van Roeselare is op gebied van inrichting schitterend geslaagd. Wat zij op gebied van be zoekers zal zijn, geeft de beste voor uitzichten want Zondag reeds kende men een zeer grote toeloop van be zoekers. De Jaarbeurs immers is een tempel van Mercurius waar za ken gedaan worden. Mochten al de deelnemers voor hun inspanningen beloond worden met flinke verkoop dan zal ook de Foorhalle in latere jaren 'n aantrekkingspunt blijven van intens zakenleven. OEMO. Ter inlichting delen wij nog mede dat de Jaarbeurs epen blijft tot en met Dinsdag 3 October. De Foor halle is toegankelijk op Zendag. Dinsdag en Zaterdag van 10 tot 20 uur, de andere dagen van 14 tot 19 uur. NAAR VERLENGING DER WET DE TAEYE Dank zij de wet De Taeye wer den reeds vele duizenden gezinnen in de gelegenheid gesteld een huis je te bouwen. Op 30 Juni 1950 waren in het land 29.691 premiën verleend voor het bouwen van woningen. De verdeling per provincie is als volgt: Antwerpen 5.178 hetzij 17.44 Brabant 6.905 hetzij 23.26 West-Vlaanderen 3.174 hetzij 10.69 Oost-Vlaanderen 4.059 hetzij 13.76 Henegouwen 1.689 hetzij 5.69% Luik 3.184 hetzij 10.72 Limburg 3.959 hetzij 13.33 Luxemburg 757 hetzij 2.55 Namen 786 hetzij 2.65 De duur van de wet is evenwel beperkt, namelijk voor 5 jaar en tot 50.000 woningen. In Augustus jl. beliepen de aanvragen reeds 32.000 en zo wordt voorzien dat de 50.000 aanvragen zullen bereikt worden in de loop van het volgend jaar. Daar de woningnood nog steeds niet van de baan zijn zal eens de 50.000 aanvragen ingewilligd, wordt aan de Regering het voornemen toegezegd de wet De Taeye te doen verlengen. MINISTER VAN JUSTITIE TREEDT STANDPUNT VAN DE C.V.P. BIJ INZAKE REPRESSIE EN EPURATIE Geen uitvoering meer van doodstraffen. Door de Minister van Justitie werd een delegatie van de C.V.P, ontvangen die hem de standpunten van de C.V.P. omtrent de r pressie en epuratie kwam uiteenzetten. Naar verluidt van deze bijeenkomst, werd bericht dat de hr Minister deze standpunten was bijgetreden. De Minister ging akkoord met de delegatie dat de sanering van de repressie en de epuratie moet beheerst worden door: 1) een verdere gelijkschakeling der straffen; 2) het scheppen van werkelijke mogendheden tot de inschakeling van gewezen veroordeelden in het nationaal leven en zuiks in het be lang van de gemeenschap; 3) de terugkeer van de traditio nele opvattingen omtrent de uit spraak en de gevolgen van de be straffing. Door de hr Minister werd verder in verband met de uitgesproken doodvonnissen verklaard, dat deze niet meer zullen worden uitgevoerd. Zelfs voor de eerste en de verfoei lijkste gevallen dient in aanmerking génomen dat een zeer grote termijn is verstreken sedert het vellen van het vonnis en dat het niet meer in overeenstemming met onze hu mane tradities zou zijn nu nog tot de uitvoering dier straffen over te gaan. De Regering wil ook de wet Le Jeune ruimer toepassen en de in vrijheidstelling bespoedigen van de gedetineerde, wier sociale en fami lietoestand zulks wettigt. Verder heeft de delegatie met de Minister van gedachten gewisseld over talrijke aspecten van het re pressieprobleem o.m. het verval van burgerlijke rechten, de wettelijke ontzetting, de uitzonderingsbepalin gen in de wetgeving ingelast, het regime der politieke gevangenen, toestanden waaromtrent de Minis ter er mede akkoord ging, dat ze grondig gewijzigd dienden te wor den. FISKALE HERVORMINGEN De Regering heeft eveneens be sloten zekere fiskale hervormingen door te voeren, gedeeltelijk naar de vroegere plannen Eyskens en Lie- baert; aangepast door de hr Van Houtte, de huidige Minister van Financiën. De crisisbelasting zal samenge voegd worden met de bedrijfsbelas ting. Het vrijgesteld minimum wordt verhoogd, namelijk tot drie maal het cijfer van 1940. Dit mi nimum zal worden opgedreven voor de kroostrijke gezinnen. Maatrege len worden genomen inzake fiskale gelijkheid. Nieuwe inkomsten zullen daaren tegen gezocht worden, o.m. bij ver hoging der belastingen op de hoge inkomsten. Op de dividenden zal een belas tingsvoet van circa 45 per honderd worden toegepast. Er wordt een verandering voorzien voor de be heerders van vennootschappen. Zij zullen niet meer genieten van het fiskaal regime der gesalarieerden indien zij of hun familieleden 5 per honderd bezitten van het kapitaal van de vennootschappen waar zij beheerder zijn. Zij zullen dus ge taxeerd worden als handelaars en alle vennootschappen zullen op de zelfde voet worden behandeld. RE GERING SMAATREGELEN TEGEN ONGEOORLOOFDE PRIJSSTIJGINGEN In Kabinetsraad van Vrijdag 22 September jl., werd vastgesteld dat de bevoorrading in het land terug normaal was geworden doch dat zich intussen enkele ongeoorloofde i prijsstijgingen hadden voorgedaan, en dat dergelijke praktijken krach tig dienden bestreden. Ter onderdrukking dezer praktij ken, is dan Woensdag jl. een minis terieel besluit verschenen in het Staatsblad en werd door de heer Minister van Economische Zaken een persconferentie gehouden om de genomen maatregelen nader te belichten. BRIEF UIT BRUSSEL DE HOOFDZAAK De atmosfeer welke op het Jong ste congres van de C.V.P. heerste, was geheel anders dan op de vo rige congressen, veel hartstochte lijker en veel nerveuzer, maar nog lang niet onsympathiek. Er was meer plaats voor een vranke en openhartige gedachtenwisseling. Wij mogen gerust zeggen dat dit aan de partij zal ten goede komen. Het buitengewone van dit con gres zal voor sommigen misschien hierin gelegen zijn, dat de congres sisten op zeker ogenblik de Hr Vandekerckhove toejuichten, toen deze zijn uiteenzetting over de ver antwoordelijkheden beëindigde en even daarna de Hr De Schrijver toejuichte, waarvan iedereen wist dat hij niet accoord ging met alle besluiten van de onderzoekscom missie. m Dit lijkt vrij onthutsend. Men is geneigd een ogenblik te denken dat de congressisten, in hun opge wondenheid elke zin voor logica verloren hadden naar het voor beeld van de Waalse incivieken, die op het eerste na-oorlogse con gres der Walltnganten een motie voor aanhechting van Wallonië bij Frankrijk goedkeurden en even daarna een geheel tegenovergestel de motie van trouw aan België, met dezelfde meerderheid goed keurden. Het ware echter verkeerd hier Dit bssluit nu vervat alle bepa lingen aangaande de opgelegde ma ximumprijzen en de toegelaten winstmarges. De betrokkenen doen best kennis te nemen van dit be sluit. In zijn persconferentie wees de hr Coppe, Minister van Economi sche Zaken, vooreerst op het feit dat thans duizenden ton goederen, welke opgestapeld lagen te Antwer pen, zijn kunnen bedeeld worden. Om de binnenlandse bevoorrading nader te verzekeren, werd de uit voer van bepaalde produkten ge remd, o.m. van textiel, enz. De discontovoet van de Nationale Bank werd verhoogd. Het getroffen mi nisterieel besluit stelt nu de metho des van prijsberekening vast..Winst marges worden niet mser aanvaard in percentages uitgedrukt; maar alleen nominaal. De fabrikanten moeten de algemene onkosten druk ken. De regering wil de marges van de handel beperken, te meer daar wordt verwacht dat de prijzen van de grondstoffen op de wereld markten zullen dalen (N.v.d. Red. In Australië daalde reeds lichtelijk de prijs van de wol). De Regering wil de winstmarges behouden en blokkeren cp het peil van het eerste kwartaal van 1950. VOORRANG OORLOGSSCHADE Inzake oorlogsschade, heeft de Kabinetsraad de Minister van We deropbouw gemachtigd een wets ontwerp in te dienen aangaande de voorrang tot uitkering van oorlogs schade. Ingevolge dit ontwerp zou abso lute voorrang verleend worden aan oorlogsgetroffenen die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt. POLITIEMANNEN VRAGEN EENVORMIGE KLEDIJ Op het 23° congres van het Na tionaal Syndikaat der Belgische Politie gehouden te Antwerpen, wérd de wens geuit dat de politic mannen over het gehele land een éénvormige dienstkledij krijgen zou. HET ONDERWIJSVRAAGSTUK Door de Minister van Onderwijs, de hr Harmei, werd op het Congres van de C.V.P., het standpunt dei- Regering uiteengezet inzake open baar onderwijs. De hr Minister verklaarde hier over het volgende: Ik beloof niet de gewettigde uit breiding van het officieel onderwijs tegen te houden en evenmin alleen leerkrachten te benoemen die tot de christelijke opinie behoren. Maar wij passen thans hetmcdits vivn- ditoe dat door de ministers Eys kens en Duvieusart bewerkt werd voor het technisch onderwijs cn waarvoor zij onze hulde verdienen. Technische scholen, die aan de vastgestelde voorwaarden beant woorden, zullen aangenomen wor den. Tevens wordt voor het tech nisch onderwijs een statuut voorbe reid op een sociaal-economische basis. Van 1951 af zullen subsidies ver leend worden aan het vrij middel baar onderwijs. Tenslotte zal de loopbaan van de leerkrachten in het middelbaar onderwijs door een statuut beschermd worden dat de benoemingen waarborgt, rekening houdend met de persoonlijke waar de der kandidaten. OVERLEG OVER DE LANDSVERDEDIGING Naar we vernemen zal Eerste- mlnister Pholien in zijn kabinet een delegatie van de drie nationale partijen ontvangen om hem op de hoogte te brengen van de inzichten van de regering op het stuk van landsverdediging. E!ke delegatie zal bestaan uit de voorzitter van de partij, vergezeld dcor een ander lid van cie partij, VERVOLG VAN 1° BLAD In de beginne stuitten de Ameri kanen en Zuid-Koreanen er op een hardnekkige verdediging die elke strook grond vinnig bevocht. De zwaarste aanvallen werden ingezet aan de Naktong in de sector van Waegwan, langs de baan Taegoe- Taej'cn-Seoel. Na bittere strijd kon hier ten slotte de doorbraak ver wezenlijkt worden en in ijltempo snelden de Amerikaanse tankkolon- nes dan Noordwaarts op. Taejon werd bezijden gelaten en Koemt- sjon, Tsjotshiwon en Tshongjoe veroverd. Ook Tsjonan zou in hun handen zijn gevallen en in deze gewesten moet dan de verbinding zijn verwezenlijkt. Naar niet bevestigde berichten, zou ook Taejon, voor enkele maan den reeds vinnig omstreden, in Amerikaanse handen zijn gevallen. Door de verwezenlijkte verbinding zijn nu 6 Noord-Koreaanse divisies ingesloten geraakt, zijnde ÏOÜ.OGO man. De Zuid-Koreaanse divisies ruk ten ook cp in de Noordelijke sector van het bruggenhoofd en na Po- hang, Andong en Jongdok veroverd De geleiders vluchten weg en laten 40® kg. tabak en 100 kg. koffie in douaniershanden. Toen tolbeambten Zaterdagavond 23 Sept. cp dienst waren op d-e Wijk Romarin bij Ploegsteert, bemerk ten zij in de verte een zware vrachtwagen, die met gedempte lichten kwam aangereden. Onmid dellijk werd het nodige gedaan om de wagen tot stoppen te brengen, maar de voerder gaf geen acht op de gegeven signalen. Alsdan werd overgegaan tot het werpen dier versperringen. Door de zware auto kon de eerste versper ring vermeden worden, maar dooi de tweede werden de voortanden doorboord. Terwijl de tolbeambten toesnelden, zagen, zij een persoon uSi de auto springen en in de rich ting der erens vluchten. Een twee de kon doorheen de vensterruit eveneens de vlucht nemen om niet meer achterhaald te worden. Toen men de wagen onderzocht kwam men tot de vaststelling dat deze ongeveer 400 kg. tabak, benevens 1P0 kr. koffie bevatte. Alles werd aangeslagen en naar het bureel overgebracht. te hebben, wisten zij nog ettelijke km. meer Noordwaarts op te rukken. In de Zuidelijke sector werd Chingju heroverd en ging de op mars tot meerdere km. verder. Gans de Naktong-lijn werd vrijgemaakt. AMERIKANEN RUKKEN OP NAAR DE 38» BREEDTEGRAAD Na de val van Seoel zijn de vrij gekomen troepen nu ook Noord waarts opgerukii, naar de 38» breedtegraad toe. EEN TRAGISCHE VERGISSING Bij de geleverde gevechten, deed zich een jammerlijke en vreselijke vergissing' voor. Een Schotse een heid van de op het front strijdende Britse troepen, was op een heuvel in verbitterde gevechten gewikkeld met Noord-Koi eanen. De ene be zetten de ene zijde van de heuvel, de andere de andere flank. Ameri kaanse vliegtuigen die de Commu nisten kwamen bestoken, vergisten zich en gingen aan het beschieten en bombarderen van de flank welke in handen was der Engelsen. O.m. werden op hen napalmbommen af gegooid. Deze bommen houden ben zine onder vaste vorm, die dan bij de ontploffing van de bom brandend uiteenspat en branden blijft tot de benzine op is. Een en veertig Brit ten zouden hiervan het slachtoffer zijn geworden. Van Amerikaanse zijde werden verontschuldigingen aangeboden om deze vergissing. Nog een merkwaardigheid. Door de Amerikaanse eenheden worden nu ook zogezegde «vliegende ba nanen gebruikt. Dit zijn een soort hefschroefvliegtuigen zonder vleu gels, gedragen door twee molen- wiekschroeven, en'de vorm hebben van bananen. Deze toestellen kun nen twintig volledig uitgeruste in fanteristen vervoeren en opstijgen of landen van welk punt ook. In de lucht zijn zij evenwel weerloos en moeten diensvolgens door jacht- toestellen in hun vlucht worden be schermd. Als transportmiddel bie den zij grote voordelen. Te Kimpo landden ook vliegtuigen met aan boord volledig uitgeruste infanteris ten komende rechtstreeks van ba sissen in Japan. NIET OVER DE 38» BREEDTEGRAAD? Volgens het nieuwsagentschap A. P. zou de Amerikaanse Regering- besloten hébben haar eigen troe pen niet te laten oprukken ten Noord-en van de 38» breedtegraad, dus in Noord-Korea zelf. Zo de U.N.O. mocht besluiten haar troe pen de orde in Noord-Korea te doen handhaven, dan zou Washing ton de zorg hiervan overlaten aan de eenheden van andere U.N.O.- staten. Dit om de Sovjets geen vrees aan te jagen omtrent de aan wezigheid van Amerikaanse (roe pen bij de haven Vladivostock. Naar andere berichten zijn wel degelijk onderhandelingen aan de gang en zou er een vredesontwerp zijn voorgelegd door de Britten. Het overschrijden van de 38» breedtegraad biedt het gevaar van uitbreiding tot een groot conflikt, en een overeenkomst vóór zulks ge beurt, zcu dit gevaar weren. Een U.S.A.-vlisgtuig, opgestegen van een Japanse basis, met 51 per sonen aan boord, stortte in zee. Van de inzittenden kwamen er 21 om het leven, de andere konden worden gered. Op 4 October vieren wij Sint Francis- cus, de grote Arme, de grote Heilige van Assisi. En ik zit hier te denken hoe we laatst bij een beevaart naar Rome te Assisi af stapten om Franciscus en zijn geest nader te leren aanvoelen. Het waren onvergetelijke ogenblikken. Wij staan in het oude Portiuncula, waar St Franciscus, op de naakte grond van zijn pover kapelletje liggend, in het jaar 1226 overleed. De schitterende monumentale voorgevel geeft aan de basiliek van Santa Maria degli Angen, een jong voorkomen. Hier in het dal was het dat Franciscus bij voorkeur verbleef. In 't klooster naast de kerk groeien nog de rozen zonder doornen. Maar de mystieke geest van de Middeleeuwen is er veel minder sterk dan is Assisi zelf, dat veel gaver zijn oud karakter bewaard heeft. Het wapen van de Medici's op de gevel van de basiliek duidt trouwens aan dat ze heel wat later werd gebouwd dan de kerk dan St Fran ciscus daarboven. Maar nu wenkt ons het stadje tegen de berg. Een gladde asfaltbaan heeft de ruwe weg vervangen waarover de Pove- rello eens met zijn doorwonde voeten strompelde. Het kloostercomplex dat bo- ven zijn graf is opgerezen, lijkt van ver een machtig bolwerk, zoals Assisi zelf. meer dan zsven eeuwen geleden, tijdens zijn bloedige twisten met Perugia, een bolwerk was. Het was in 1202. De .strijders van Assisi hadden in hun gevecht met de mannen van Perugia de nederlaag geleden, en tus sen de gevangenen bevond zich de twin tig jarige zoon van de rijke koopman Bernardone. Hij was een jonge kerel die van het lsven genoten had. Tijdens de bittere uren van zijn gevan genschap. gekweld door heimwee naar z'n mooi stadje, leerde Franciscus de IJdel heid van zijn jeugdleven inzien, en hij keerde terug als een man die genezen was van een zware ziekte. De broederschap die hij daarna in zijn gibooi, ..lad stichtte, nam als eerste le vensregel de vrijwillige en volslagen ar moede aan. Dit veronderstelde een radi calisme waarvoor alleen de aliermo:dig- sten niet terugschrokken. Het stond im mers gelijk met een vrijwillig zichzelf uit stoten uit de kringen van de «geacliten». Want de achting van de burgers wordt ■al te dikwijls ingegeven door de materiële welstand van degenen die er het voor werp van zijn. Met Assisi's militaire betekenis was het gsdaan. Het lot van de vechtende stad was bezegeld, en er brak een tijd aan van onirust en troebelen waarbij het Um- brische stadje van de ene hand in de andere viel. Sinds lang zou ook zijn roem gestorven zijn indien de onbegrijpelijke jonge dwaas die Franciscus was, er niet een beweging in het leven had geroepen die van Assisi een stralend lichtpunt in de duistere Mid deleeuwen maakte. En de geest die van deze beweging uitstraalde, lijkt neg im mer voort te leven in zijn sober aanschijn. Zijn ligging heeft het zeker voor een goed deel gevrijwaard, tegen de nivellering die gewoonlijk met handel en industrialisatie gepaard gaat. De rotsgrond is er nog even weerbarstig als eeuwen geleden de olijf bomen even knoestig en grauw, en de stilte van de velden draagt er nog dezelf de wijding als in de tijd toen Franciscus tot de vogeltjes sprak en de natuurele menten zijn broeders noemde. Verstor venheid in de natuur, bron van een so ber leven, verstorvenheid om da grauwe huizen waarover de eeuwen hun anonieme kleuren legden. Onder de hoge boogpoort bereikten wij het ruime vierkante plein van het kloos ter. Het wordt door een zuilengang om lijst en aan het verre uiteinde ligt de toegang tot de kerk. Haar structuur bevat een bovenkerk en een benedenkerk en daaronder de crypte van het graf van de Heilige. Het is een piepjong Paterke die onze geleider wórdt. Doer de beide kerken en naar de diepe grafkapel gaat de tocht. Elke steen, elke fresco is er «franciscaans». Er kan geen ander woord zijn dat meer zegt dat beter de atmosfeer weergeeft die er leeft. Laat ons alleen maar vlug de plaats vergeten waar de souvenirs te kocp ge boden worden. Haar sjacherende drukte sloeg een te ruwe bres in de wijdingsvolle stemming. In de bovenkerk heeft Giotto een on vergetelijk werk nagelaten. Breedvoerig maar met een bewonderenswaardig ver trouwen in de waarheid ervan, verhaalde hij in zijn fresco's al wat uit Franciscus' leven als historisch feit op vrome legende gekend is. De tijd heeft hun tcon ver zacht. Men kan er bewonderen zonder verbazing, in stille ontroering. De *muurschilderingen van de beneden kerk daartegenover zijn overweldigend. Het licht is er veel schaarser, de rijke kleuren een droom. Elke boogrib onder lijnt een nieuw tafereel. Vele schilders hebben er de volste maat van hun inspi ratie gegeven. Onder hen heeft Giotto in een bundel van vier fresco's die Franciscus'graf overkoepelen, de kern van de Francis caanse levensregel uitgedrukt: de armoe de, de zuiverheid, de gehoorzaamheid, en dan, als resultante van deze drie, de triomf van de Heilige. Geen schoner lof lied op de Poverello dan deze taferelen. De ganse kerk is een tot aan de vloer reikend Romeins-Gothisch gewelf. Dc muurschilderingen links stellen episoden voor uit het i:ven van Jezus, rechts uit het leven van de heilige Franciscus. Elke boog, elke architecturale lijn wordt be- streeld do-r nadrukkelijke decoratieve tekeningen. Het hemelse en het ggheim- zinnige vloeien er in elkaar. Uit de rijpe luister van de benedenkerk dalen wij af naar de raadselachtige duis tering van de crypte. Geen glasramen meer met hun wijdende filtering van licht, geen fresco's. Alleen stilte. In de diepte het geelgroen schijnsel van een paar lampen dat langs grauwe rotsmuren glijdt. Daar staat een klein altaar op vier treden en daarboven, als in een cel, staat de stenen sarcofaag, zonder verslering: het graf van Franciscus. Een arm graf. Het schoonste graf voor hem die alleen maar arm en goed wilde zijn. De stemmetjes van zijn vogeltjes kun nen wel niet tot hier doordringen, en broedervuur werd nooit in deze kille kel der gezien, maar Franciscus zet er zijn prediking voort. Heel de stilte is er van vervuld. De soberheid van zijn graf in de onvruchtbare rotsbodenj, de vroomheid van het wakend licht, de skeletten van een traliewerk, alles is er symbool van aardse onthechting. Daar vlakbij bevinden zich ook nog de tastbare relikwieën van de Heilige, zijn eigenhandig geschreven opdracht aan Broeder Leo, zijn lendenkoord en zijn pij. Onvergetelijk is die pij van Franciscus. Ruwe, grauwe stof, hersteld en nog eens hersteld, een beeld van de diepste armoe de. En dit wordt dan het einde van ons bezork aan het stille schrijn op de Um- brische hoogte, aan het graf van een dei- grootste dwazen omwille van het Kruis. Aan de andere kant van het stadje werd de kerk van Santa Chiara gsbouwd. Tussen deze kerk en het klooster daar boven hangt de ganse roem van Assisi. Hier rust Franciscus eerste volgelinge, de heilige Clara. In de crypte waar haar li chaam bewaard wordt leeft dezelfde wij ding die ons omgaf bij het graf van de Poverello. Achter de kristallen ruit ligt cie slapende gestalte van de Heilige, on- geschonden door de eeuwen. Het mooiste wat een jong en adellijk meisje dromen kon had Clara voor het grijpen. En toch verliet zij op een voor- jaarsnacht van het jaar 1212 het adellijk slot om in Portiuncula, waar Franciscus en zijn Broeders haar met palmtakken en brandende kaarsen tegemoet traden, afstand te doen van bézit en zorgeloze toekomst. In het kleine kapelletje ontving zij de ruwe pij die haar liever was dan de feestelijke gewaden van de Middeleeuwse adel. In het schamele klooster van San Damiano. door Franciscus zopas met eigen handen gebouwd, zou zij de veertig jaren van haar verder leven slijten. Heel die tijd bleef zij de trouwe raadgeefster J cie steun en de troost van haar geestelijke vader. Als mensen uit een eeuw waarvan het materiële leven al te dikwijls de zin voor een vergeestelijkt bestaan overstemt, kun nen wij nog slechts met moeite de hou- ding van deze beide jonge mensen en hun getrouwen begrijpen. Wetens en willens kozen Franciscus en Clara de staat van volslagen berooidheid. Daarin bestond hun grootste rijkdom, dit was tevens de bron van hun stralend levensoptimisme. En nu zeven eeuwen later, leeft Assisi nog steeds van zijn Heilige. Het Middel eeuws kader is er ook nog: dezelfde smalle straatjes, dezelfde grijze kloosters en ker ken, de stilte met haar klokken en ver rond dit alles het zachte Umbrische land. Er bloeien obeanders achter een hekken, en klimgewassen bekruipen een brokke lende muur. O Assisi, derne lui. zaligheid voor ons, arme mo een parallel te trekken. Het congres van de C.V.P. werd bijgewoond door ernstige mensen, door verantwoordelijke afgevaar digden die de opvattingen en de meningen van een aantal kiezers vertegenwoordigden. En wanneer zij ln schijnbare tegenspraak met zichzelf voor en na de Heren Van dekerckhove en De Schrijver toe gejuicht hebben, dan hebben zij gehandeld met het oordeel des on derscheids. Omdat zij vastgesteld hebben dat de diepe bekommernis van beide vooraanstaande tegen standers» in werkelijkheid gericht was op de vrijwaring van de macht en van de eenheid van de partij. Zij hielden de ogen gericht op de toekomst van de partij en het heil van het land. En in dit opzicht was er geen sprake meer van te genstanders op het congres, maar wel van een ontroerende eensge zindheid. Dit was de hoofdzaak en de C.V.P.-afgevaardigden heb ben deze geen ogenblik uit het oog verloren. NIET OVERBODIG Het zou naïef zijn te beweren dat het congres met één slag alle moeilijkheden uit de weg geruimd heeft en dat het vertrouwen bij de kiezers werd hersteld. Daar zal nog wel wat tijd over heen gaan. Wij rekenen ons niet tot het corps der professionele zelfbewiero- kers, die nu in hun perscommen taren siroopachtige beschouwingen uitspinnen over dit in alle opzich ten allerbest geslaagd congres, WIJ gaan echter evenmin accoord met diegenen die nu beweren dat dit congres overbodig was. Wij kunnen wel begrijpen dat men in zekere Franskiljonnerende pers ontgoocheld is. Men had daar, met veel christelijke naastenliefde, het vuur van de aanvallen gericht op vooraanstaande C.V.P.-ers, die toevallig allen Vlamingen waren, mitsgaders op de Hr Wigny, om dat men aannam dat deze veel in de pap te brokken had in een con currerende krant. Er is, eilacie, van het gestook van de Brusselse zoge naamde katholieke krant niet veel in huis gekomen. En de pijlen te gen de Heren Segers, Van Cauwe- laert en De Schrijver zijn afge ketst op het gezond verstand van de partijafgevaardigden. De haring van de Franskiljonse pers wilde gelukkig niet braden. Wij begrijpen echter nie.t goed hoe men in andere blijkbaar goed gezinde kranten, kan schrijven dat dit congres overbodig was, ter wijl men anderzijds toch toegeeft dat het eerste vereiste nu is. de eenheid van de partij te behouden en te verstevigen. NUTTIG WERK BIJ EEN ONMOGELIJKE TAAK Iedereen zal nu ongeveer wéten dat de Hr Vandekerckhove voor een onmogelijke taak werd ge plaatst. Hij moest met de onder zoekscommissie, de verantwoorde lijkheden bepalen van sommige C.V.P.-leiders voor de uitgestelde troonafstand. En van de andere kant mocht hij niet beschikken over de meest elementaire inlich tingen. Terecht heeft men dan ook gevraagd of het geen cynicus was of een van zijn persoonlijke vijan den, die hem belast heeft met deze onmogelijke taak. En toch heeft de commissie nat tig werk geleverd. Omdat zit. on danks alle- gebreken van l'iaar ver slag, naar de vorm en naar de inhoud, gewezen heeft op de te kortkomingen aan het program ma, aan het eerste programme- punt van de partij en op de dub belzinnige houding van sommige politiekers, die voor alles bedacht zijn op een compromis met dc te genstanders. Deze tekortkomingen, bstuwas de kapitulatie voor het straatge weld. werden door de commissie in een helder daglicht gesteld zender dat namen werden genoemd of persoonlijke beschuldigingen uitge bracht werden Daarom alleen al was het werk van d'. commissie nuttig. ONTLADING Het spreekt echter vanzelf dat de openbare opinie in de C.V.F.- kringen geen vrede zou hebban ge nomen met een lakonuk krante - verslag over dezo commissie, een akte van berouw en een g: nemen. Het was nodig een openbare be spreking te houden ia de schoot var. de partij, over doze pijnlijke aangelegenheid. En het wr.s geen slecht idee om de conclusies van deze onderzoekscommissie tot on derwerp van deze gedachtenwirsc- ling te nemen. Door aldus te werk te gaan, waren de partijafgev n digden op elk plan ln staat uiting te geven aan hun gevoelens, l-r- wijl de «verantwoordelijken» le vens in de gelegenheid waren buri houding te rechtvaardigen en zich te verdedigen. De verontwaardiging in de Vlaam se openbare opinie was al te scherp en de gemoederen te zeer verb: - derd en gekreukt om dit affront zonder meer r-n v- spanning dié aldus was 'ontstaan, moest ontladen worden. Dit is dan voorzeker gebeurd in dit congres, soms op gezapige toon meestal op heftige en openhartige wijze. Zoals dat ook hoorde. Het is echter geen hoog oplcpt r- de ruzie geworden. Er werden gem scherpe, persoonlijke en onherstel bare dingen gezegd, althans niet op de Vlaamse afdeling. Er wei- dén geen stukken gemaakt c-n er werd niets gebroken. Er werd wel aangevallen en de aangevallenen hebben zich ook verdedigd. Maar er is geen breuk ontstaan en geen kloof tussen de zogenaamde «harden» en de 1 a u w e n Omdat bij allen, zoals wij reads zegden, de zorg op het voorplan ond om de macht en de eenheid van de C.V.P. te behouden en te verstevigen. Met dit doel voor ogen heeft men intussen niet nagelaten, een hartig woordje te spreken tot de leiders, die geen besef hebben van hun ver antwoordelijkheid en geen vaste wil om de huidige meerderheid te handhaven. BEHOUD VAN DE HOMOGENE REGERING Wij hebben er reeds op gewezen dat in de jongste weken herhaal delijk gewaagd werd over geheime onderhandelingen over de aan staande vorming van een twee- of drieledige regering. Er werd op het jongste congres van de C.V.P. duidelijk en nadruk kelijk gezegd dat hiervan in genen dele sprake kan ziin, en dat cle partij absoluut de voortzetting eist van de huidige homogene C.V.P.- regertng. Dit moest gezegd worden. Alleen daarom reeds moest de C.V.P. ccn- gresseren. Met deze verzekering zal de hu - dige regering zich gesterkt voelen in haar taak, in het besef dat z'l gedragen wordt door de onaange taste eenheidswil en het waars# machtsbesef van de grootste Pj^ van het land. 1A

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 5