Uit het Pop «w PELSEN M. Verplanken Huis Laurens Hef Land van de Glimlach KOFFIE JSl* Ju ilï M®i LAATSTE BERICHTEN Ta f p Z. E. H. Duyvewaardt plechtig aangesteld tot pastoor van St- Jan te Poperinge FILMLEIDING Mioteohniseh station BRUNEEL 'FR i G I D Al RE IJSKASTEN UIT POPERINGE IN AMERIKA WORDT MEN RIJK! BEKENDMAKING! N. C. M. V. - POPERINGE REKLAME- EN VERKOOPWEEK van 8 tot 17 September 1950. DAMES.. Koopt ze in vertrouwen bij Technicien fourreur Gasthuisstraat 4, Tel. 341 POPERINGE Gesticht in 1885 Veurnestraat 13, Tel. 51 ELVERDINGE OUDE GAZETTEN SPECIALE PRIJS per 100 kg. ter drukkerij van 't blad. KOFFIE'S «JEANNE D'ARC» MATRASSEN ZAAL BELFORT (voorheen Vlaams Huis) Poperinge OP ZONDAG 8 OKTOBER 1950 AANDACHT! Coiffeurssalon OLGA Coiffeurssalon voor Heren Fr. VANNIEUWENHUYSE- ELSLANDER ROUWBERICHTEN ROUWBEDANKINGEN Wereldberoemde Naaimachine SINGER» ALBERT RUCKEBUSCH Ieperstr. 101, POPERINGE NIEUW MODEL RHEINMETALL li- schrijfmachine «portable met tabulateur» 5.400 frank. Te verkrijgen bij: SANSEN-VANNESTE Gasthuisstraat 15 POPERINGE. - Telefoon 430. Moderne BEENHOUWERIJ •aan 85 tot 90 fr. het kgr. Een goede radio is veel Een HELIKON is beter Maar een H E L K 0 1 door het VLAMERTINGE IS HET HOOGSTE ZITDAGEN VAN DE MIDDENSTAND VERMAKELIJKHEDEN Stevens Gebroeders A. W. T. - RUBRIEK SPEELKALENDER SPORTBERICHTEN REEKS ONGEVALLEN TE BESELARE BANK VAN ROESELAREnv, Noordstraat 38, Roeselare L«. schoon van kleur rijk aan geur goed van smaak drink ze vaak SCHUIF B. S. Poperinge ZONDAG 17 SEPTEMBER 1950 B. S. Poperinge Zonnebeke 43 STORT 28 FRANK ZITDAGEN C.V.P.-MANDATARIS5EN hevige~5rand te halewijn-menen Loods volledig uitgebrand. VRACHTWAGEN BEUKT TEGEN HUISGEVEL TE GITS ZON EN MAAN WERDEN BLAUW BOVEN ENGELAND EN DENEMARKEN HET WEKELIJKS NIEUWS Zaterdag 30 Sept. 1950. Bladz. 3. ONDERPASTOORS DER WEEK "it.-Bertinus: E. H. Vandenberghe. t.-Jan: E. H. Caignie. L. Vr.: E. H. Vandenberghe. ZONDAGSDIENST vpotheker: Heer Devloo, Paarden markt. Geneesheer: Dr. Van Walleghem, Casselstraat. Veearts: Dr, Ostyn, Boeschepestr. BURGERSTAND van 21 tot 28 September 1950. Geboorten. Lefever Cecile, d. v. Taston en Boussemaere Maria: Joornstr. 46. Ostyn Monique, d. Roger en Lebbe Alice, Boeschepe- traat 69. Dewulf Cecile, d. v. André enAernout Magdalena, Veur nestraat 98. Goudeseune Lena, d. v. Michel en Bellynck Maria, Watou. Delaere Frans, z. v. Albert en Tiquet Maria, Stavele. Alleweireldt Frans, z. v. Georges en Kino Mariette. West- vleteren. Bruneel Lucien, z. v. Albert en Verkruysse Agnes, Loker. - Bau Eddy, z. v. Maurice en Bouton Jeanne, Roesbrugge. Overlijden». Ballyn Maria, 75 j„ echtg. v. Kesteloot Camille, Cas- sclstr. 225. Vanhoucke Jules, 82 j., red. v. Pety Stephanie, Watou. De Byser Maurice. 40 j., ongeh., Doornstraat 1. Huwelijken. Dezeger Lucien, dagbladverkoper, en De Corte Dina, laatster, b. v. Poperinge. Ver- traete Marcel, kleermaker v. Oost- oude, en Noppe Antoinette, z. b., v. Poperinge. D'Hollander Paul, jrouwer v. Moerzeke, en Van Cay- seele Albertine, z. b., v. Poperinge. Plancke Gerard, landb. v. Watou, m Rosseeuw Maria, z. b„ v. Pope ringe. Vitse Leon, landb., en Brion Marie-José, z. b., b. v. Pope ringe. Huwelijksbeloften. Geeraert Achille, mekanieker v. Stavele, en Maerten Maria, fabriekw. v. Pope ringe. Catrycke Maurice, landb., en Vancayseele Maria, z. b., b. v. Poperinge. I FLINKE ONDERSCHEIDINGEN BEHAALD Op de Provinciale Tuinbouwten toonstelling, ingericht door het «Werk der Volkstuinen» en gehou den op Zaterdag en Zondag jl. te Brugge, heeft de Poperingse «Tuin- bouwbond» en de stadsgenoot Heer Felix Kestier bijzonder flinke re sultaten behaald. Zo bekwam de Poperingse «Tuin- bouwbond» de tweede prijs, na Roeselare en samen met Aartrijke, Eernegem en Waregem, en in de afdeling Beroepskwekers werd de derde prijs, met diploma en bron zen eremetaal, toegekend aan de Poperingse Fruitkwekerij «De Leeu- wenvloge», van Hr Felix Kestier, wonende Doornstraat ter stede. Aan de Tuinbouwbond en Hr Felix Kestier bieden wij, om deze flinke onderscheidingen, een harte lijk proficiat. Het VOLKSTONEEL «In Deugd en Vreugdspeelt daarover een nieuw en modem toneelstuk in het VOLKSHUIS op 22 en 23 OCTO BER 1.950. We verhopen dat het geacht pu bliek, dat ons met zo'n talrijke op komst vereerde in het verleden to neelseizoen, ook de data van ons eerste optreden van dit jaar zal vrijhouden. HET BESTUUR. (c-8143) llllllllll!IIIIIIIIIIIIIIII!llllllllllllllll!!lll!!lllllllllllllllll!lllll!llllllllll!lil!llllf INGEREKEND Door de Politie werd op Dinsdag avond jl. zekere R. A., uit stad, we gens dronkenschap in de amigo ge stopt om er zijn roes uit te slapen. VERLOREN EN GEVONDEN Verloren: rode vulpen; zilveren armband: autoplaat Nr 71011; brei- doos; blauwe klak. Gevonden: panen jongensvest. Inl. ten politieburele. Aandachtig nemen dc ZZ. EE. HH. Geestelijken, vóór de ingang van het H. Hart-klooster, dc voorbijtrekkende huidestoet in ogenschouw. Wij bemerken van links naar rechts Z. E. H. Kan. Colpaert, Z. E. II. Deken Rutayc, Z. E. II. Pastoor Duvewaardt, dc nieuwe Herder, en Z. E. H. Kan. Mestdagh. Inzet boven links: Jonge Heer Antoon Wemaere overhandigt de rijkversierde herderstaf; inzet boven rechts: Juffer Godelieve Goudezeune biedt de sleutel der kerk aan. (bc-8057) GROOTSE FATIMA-AVOND Op Donderdag 5 October, te 20 uur in de feestzaal van het College, houdt Pater Marinus van de Patere oblaten, de predikant van het Ro- onkranstridqum, een voordracht over O. L. Vrouw van Fatima, met kleprlichtbeelden over de verschij ningen van Fatima en over de we. reldtocht van O. L. Vrouw. Het is nu drie jaar geleden dat de ganse bevolking van Poperinge haar stad en haar hart opende voor de doortocht van O. L. Vrouw van Fatima. Wie zou niet verlangen die zoete sn dankbare herinneringen aan die dagen van genade en vertroosting terug in zich wakker te roepen? Kaarten (15.fr.) te verkrijgen bij de onderpastoors van de week. HOGESCHOOL-EXAMENS Volgende hoogstudenten slaagden in hun examen: De Hr Sylvain Orbie, Poperinge, eindproef doctoraat in de Rechten. De Hr Albert Quaghebeur, Pope ringe, eerste candidatuur in de Veeartsenijkunde. E. H. Marcel Quaghebeur, Pope ringe, eerste candidatuur in de Biologische Wetenschappen. De Hr Hugo Van Eecke, Poperin ge, eindproef licentiaat in het No- i ariaat. De Hr Gabriel Vleeshouwers, Roesbrugge, eerste doctoraat in de Veeartsenijkunde. Aan deze oud-studenten van het St Stanislascollege en aan hun ge lukkige ouders, onze oprechte ge lukwensen. PLECHTIG TRIDUUM VAN DE H. ROZENKRANS van Zondag 1 tot Dinsdag 3 Oct. '50 Van Zondag 1 tot Dinsdag 3 Oc tober wordt in O. L. Vrouwkerk het plechtig Triduum van de H. Rozen krans gehouden. Orde der plechtigheden: Zondag 1 October. Plechtig heid van de Rozenkrans, 14.30 u. Plechtige Vespers. Te 15 uur Pro cessie van de Rozenkrans, daarna plechtig Lof en Sermoen. Maandag 2 en Dinsdag 3 October. 's Avonds te 19 u., Rozenkrans en Groot Sermoen. Predikant: E. P. Marinus, Oblaat. (c-8136) CINE ROYAL. Het leven van de H. Theresia van Lisieux- Filmleiding niet opgegeven. (30/9- 1-2/10). CINE NORMANDIE. Mama was Vedette biographie met B. Grable en C. Marshall. - Voor al len met licht voorbehoud. (30/9- 1/10). Manegesdrama met J. Marken en B. Blier. - Te mij den. (2-3/10). CINE PALACE. Johnny Belin da melodrama met J. Wyman. - Voor volwassenen, aanbevolen. 29-30/9 en 1-3/10). De Dodensprong cirkusdra- ma met D. Farrar en A. Craw ford,. - Voor volwassenen met voorbehoud. (2/10). t NE GOUDEN AREND, Roes brugge. Alleen op de We reld melodrama met Rln-Tin- Tin. - Voor allen. EEN REEKS VERKEERSONGEVALLEN Nabij «Het Hoge», Proven- steenweg, kwam het op 20 Sept. jl., tot een botsing tussen de achteruit rijdende personenauto van Deh. A„ aldaar wonende, en de bestelauto van Dem. M., uit Proven. Stoffelijke schade aan beide wagens. Vrijdag 22 Sept. jl., had Der. D., uit Vlamertinge, zijn auto ge parkeerd langs de Ieperstraat, ter hoogte der magazijnen der Firma Roffiaen Gebr. Toen hij rond 10 u. wilde doorrijden, kwam uit de rich ting van leper de auto van Ver. O. uit leper, aangereden, en schuurde tegen de linkerzijde van de aan zettende auto. Schade aan beide auto's. Rond 15,30 u. Zaterdag 23 Sep tember jl., reed Ops. M., uit Re- ningelst, de Ouderdomsteenweg op. Aan het kruispunt van Ouderdom steenweg, Nieuwstraat en Toekomst straat, daagde voor hem plots van de Nieuwstraat de vrachtauto op van Deb. G. uit Zonnebeke, met zijn wagen tarmacadam vervoeren de voor aannemer Lepere uit Gelu- veld en bestemd voor de baan Po- ringe-Reningelst. Een botsing was onvermijdelijk en de personenauto botste in volle midden van de voor bijrijdende vrachtwagen. De per sonenauto werd zwaar beschadigd aan vorenste gedeelte; de vracht wagen in veel mindere mate. In de Toekomststraat, op Don derdag 21 September jl., botste bij het achteruitrijden de auto van Bart. A. uit leper, tegen de aldaar geparkeerde stootkar van Or. A. De kar werd beschadigd. Langs de Elverdingesteenwcg, ter hoogte van de herberg De Vlasmijn», werd wielrijder Og. G., wonende Elverdingesteenweg, die na voormelde herberg verlaten te hebben op zijn fiets wilde springen, aangereden door de motorijder Dan. L. uit Elverdinge. Velo en moto liepen averij op, wijl de fietser kneuzingen opliep aan het been. Woensdagavond jl., in de Veur nestraat, reed een fietser op de auto van Hr v. M., maar alles bleef zonder erg. Politie of Rijkswacht stelde pro ces-verbaal over deze verschillende verkeersongevallen. bij de Firma DOBBELS, Bruggc- straat 3, POPERINGE, Tel. 248, het bekendste gespecialiseerd huis der streek. Alle grondstoffen: wol, kapok, flo- con, pluimen, duvet, erin, jute, ma- trascoutils, tyeke, oorkussens, édre- dons, gewatteerde en katoenen bed spreien, sargiën, lakens, textielwaren BEKA-matrassen, alle maten. Alle herstellingen van matrassen. (c-1367) Zondag 24 September werd Z. E. H. Duyvewaardt, gewezen pastoor op Sint-Maurusparochie te Herzeeu-w, plechtig aangesteld tot pastoor op St Jaiisparochie te Poperinge. De zon was spijtig genoeg niet van de partij en een triestige regen kwam om 14 uur reeds aanzetten en dreigde spelbreker te worden. Gelukkig draaide rond 14,30 uur iemand met barmhartige hand. de hemelsluizen toe en, alhoewel de zon niet scheen en de lucht drei gend bleef, werden de parochianen van St Jan toch van regen ge spaard. Om 15.15 u. kwamen de ruiters in 't zicht, die de ZZ. EE. HH. gees telijken aan De Sterrehadden afgehaald. Z. E. H. Duyvewaardt, vergezeld van Z. E. H. Deken Bu- taye en zijn twee getuigen, ZZ. EE. HH. Kanunniken Colpaert en Mest dagh, stapten uit de auto voor de ingang van het H. Hart Gesticht in de Bruggestraat. De Katholieke Harmonie Ste Cecilia van Pope ringe speelde het Vaderlands Lied, ter ere van de nieuwe Herder. Bin nentredend in het klooster, werd Z. E. H. Duyvewaardt aldaar ver welkomd door het Stadsmagistraat van Poperinge. Een der 31 misdienaars, die met hun wit-rode ceremonie-kledij een stemmige en feestelijke noot bij brachten, Antoon Wemaere, over handigde met een passend gelegen heidscomplimentje de symbolische herdersstaf. Dhr Emiel Dobbels sprak daarna een korte welkom rede uit, als Voorzitter der Kerkfabriek. Inmiddels was de feeststoet in be weging gekomen. Voorop stapten de keurig uitgedoste ruiters, die de geel-rode kleuren van Poperinge in hun banier voerden. De Katholieke Harmonie volgde en speelde mooie aangepaste marchen. De Hoppe- rankjes van St Jan, gevolgd door de prachtige wagen van St Janskerk, symboliseerden treffend het eigen karakter van de streek en van de parochie. Het was een mooi zomer- toneel, waar alleen maar de warme zon aan ontbrak. Die zonne glansde echter gelukkig toch op de wezens van deelnemers en toeschouwers. Keurig stapte de studerende jeugd met aan haar hoofd de stem mige groep der Roodkapjes der EE. Zusters Penitenten. De groep van St Jan op bezoek in het huisje van Nazareth (naar de kunstvolle op vatting van architekt O. Carpentier) en St Jan predikend tot de Wet geleerden en het Joodse volk, vorm de een zeer verzorgde, levendige uit beelding. De ZZ. EE. HH. Geeste lijken, gevolgd door de Burgerlijke Overheden en de Familie met tal rijke oud-parochianen van Z. E. H. Duyvewaardt, sloot de stoet. DE LITURGISCHE AANSTELLING Na de traditionele rondgang door de parochie, werd de nieuwe Her der ter Kerke geleid voor de litur gische aanstelling. Een meisje van de St Jansschool, Godelieve Goude zeune, overhandigde de mooi ver gulde kerksleutel. Z. E. H. Kan. Colpaert gaf lezing der aanstel lingsakte, waarna Z. E. H. Deken de nieuwe Pastoor in zijn functie aanstelde met het gebruikelijk ce remonieel bezoek aan Biechtstoel, Doopvont, Klokketoren en Predik stoel. Z. E. H. Deken hield dan tot de gelovigen het gelegenheidssermoen. Na herinnerd te hebben aan Z. E. H. De Rycke, die hier een kwart eeuw als pastoor werkzaam was, en thans op rust gaat, wees de gewijde spreker op de grote ver diensten van Z. E. H. De Rycke, als verspreider der devotie tot O. L. Vrouw van St Jan. Z. E. H. Deken paste op de nieu we Herder de gewijde spreuk toe: Hij zal rondgaan al weldoende en wees er op dat dit feest voor al len een feest is van grote verwach ting. Zeer roerend werd het verhe ven ambt van de parochieherder omschreven in de drievoudige om schrijving die de beroemde schrij ver Henri Bordeaux van de pries ter gafIk verwacht van de Pries ter het «Ego te absolvo»,... dat hij God tot bij mij zou brengen... en dat hij mij spreke over God Ten slotte spoorde de gewijde spreker de aanwezigen aan dat zij voor hun nieuwe Herder zouden bidden, op dat zijn apostolaat vruchtbaar zou wezen. Een plechtig Te Deum en de ze gen met het Allerheiligste besloot deze stemmige plechtigheid. Sint-Janskerk was prachtig ver sierd door het Huis Lerouge en Zonen, van Ooigem. Na de officiële plechtigheden kwamen E. H. Pastoor, Geestelijke en Burgerlijke Overheden, Familie en Genodigden bijeen in dé feest zaal va.n de «Katholieke Kring» waar door de gasthofhouder, Heer Alfons Clabau-Pinseel, een fijne lunch opgediend werd die zich ten beste liet smaken. Gelegenheids- aanspraken werden er nog gehou den door Z. E. H. Deken Butaye; door Z. E. H. Kan. Colpaert; door Heer Dr Van Walleghem, Burge meester van Poperinge; door Z. E. H. Kan. Mestdagh. Met een dankwoord van Z, E. H. Pastoor Duyvewaardt werd deze schone dag gesloten: dank aan God, dank aan allen die tot het wellukken der prachtige aanstel lingsfeesten geholpen hadden; ook kwam een dankwoord in 't Frans erbij voor de aanwezige Overheden en Vrienden uit Her zeeuw, medegekomen om hun dank en erkentelijkheid aan E. H. Duy vewaardt te betuigen. E. H. Pas toor verzekerde dat hij al zou doen wat hem mogelijk was om als Priester zijn parochianen te hel pen en te steunen. Z. E. H. Pastoor Duyvewaardt, wij wensen U hartelijk ad muitos an- nos I. UITSLAG VAN DE PRIJS KAMP DER ONWAARSCHIJN LIJKHEDEN Juiste oplossingen 1.Deschodt Magda, Bertenplaats 68 2. Rouseré Thérèse, Ieperstraat 66 Nowé Maria, Grote Markt 66 4. Van Eecke Jean-M.. Bruggestr. 64 5. Bril Agnes, St. Michielsstr. 58 6. Vandenbrocle Hend.. Paardenm. 54 7.Delbaere André, Priesterstr. 53 8. Wemaere Magda. Bruggestr. 49 O.Debaene Frans, Casselstraat 41 10. Bouten Frans, Iepsrstr. 33 II.Hauspie Bernadette, Valkenb. 15 - UITSLAG VAN DE PF.h J- KAMP DER SPREUK Deze was: HIJ KAN NIET VERDRA GEN DAT DE ZON IN HET WATER SCHIJNT. 1.Candaele Paula, St, Michielsgest. 2. Wemaere Magda, Bruggestraat. 3. UITSLAG VAN DE TOM BOLA DER LOTJES B 4716 H 3323 X4299 T8019 K 3436 G 2360 X 1312 X5531 L 0637 V4779 W 6081 T 6044 10425 V8899 E 5979 E 6139 F 4152 L 4819 S5298 X 1780 X 7487 W 6250 V 0384 W4141 C 9468 13904 A 3159 A 9285 R 8634 F 7728 U 0029 R 7321 Z 7288 Q 3940 F 9210 M 3513 K 9301 A 0467 Z 4399 K 1744 I 0435 M 1290 A 9172 G 2637 M 5425 E 7868 Q 5075 F 9652 V5681 B 3575 R 0217 F 3734 F 5?44 A 3947 Q 5292 X 0949 Q 7728 M 2276 Z 9978 A 6612 W 8157 W 7699 X 0277 N 1472 V 1643 B 8692 B 5281 R 3689 L 6.992 J 1255 N 4844 G 7392 13092 R 4848 G 1887 R 4431 12315 U 5979 Q 7263 W4726 W 7740 K 9017 S 9624 N6381 S 3375 Y 1828 A 5223 V 3884 R 8504 D 7438 De prijzen, welke bestaan uit aan koopbons, kunnen afgehaald worden in het Sekretariaat van de Midden stand, Pri«sterstraat 4, en moeten af gegeven worden aan een winkelier- deelnemer vóór 31 October 1950. DE VLAAMSE TONEELCENTRALE TE POPERINGE! DEUR: 19 uur. GORDIJN: 19.30 uur. Enkele nieuwe sterren, waaronder de zopas aangeworven Ita liaanse tenor ALBERTO FANELLI, brengen U voor het voet licht: LEHAR'S MEESTERWERK Algemene leidingJ O S. L U C A Regie: DOLF DENIS Techniek: JORIS D EG ROOT orkestleiding: RAY KENES Ballet: MARGUERITE GRADE, met René Sunal - Lisette Ilacck - Dries Bodson, enz... enz... Wie op deze kunstvertoning niet wil ontbreken, neme zijn voorzorgen. Plaatsbespreking van heden af in «'t Belfort», (bc.8058) Het van ouds bekende Casselstr. f", Poperinge, zal OVER GEPLAATST worden naar de HONDSTRAAT (rechtover de Ciné Normandieen zal tevens OPE NING houden van het OP DONDERDAG 5 OCTOBER 1950 Trouwe bediening. Voordelige prijzen Verkoop van allerhande coiffeursartikelen. (cC.2778) DUIVENVLUCHTEN UITSLAGEN 24 Sept., ARRAS, 60 duiven. Snel heid eerste duif: 1.273,03 m. Tien eerste prijzen: 1. Dsscamps Achiel; 2. Vermeesch Willy; 3. Lenoir Jules; 4. Brabandts Alidoor; 5. Deman René; 6, Deplaedt Leopold; 7. Vermeesch Willy; 8. Lefever Nestor; 8. Debyser Jeroom; 10. Lefever Nestor. De 10 eerste van het klassement van de Septembervluchten zijn: 1. Ver meesch Willy, 10 pr.; 2. Deman René, 9 pr.; 3. Dobbelaere Jeroom, 7 pr.; 4. Kieignaert Leon, 7 pr.; 5, Lefever Nes tor, 7 pr.; 6. Brabandts Alidoor, 7 pr.; 7. Deplaedt Leopold, 7 pr.; 8. Debyser Jeroom, 7 pr.; 9. Descamps Achiel, 6 pr.; 10. Devos Adrien, 6 pr. POPERINGE. Beleefde uitnodiging tot het bij wonen van de LIJKDIENST, ge volgd van de TERAARDEBESTEL LING, op Maandag 2 October; te 9 uur, in de St-Bertinuskerk, van HEER DEBYSER MAURITS, Zoon van wijlen Hr Jules en v. Mevr. Emma Bottlié. Vergadering aan het O. L. Vrouw Gasthuis te 8.45 u. Vanwege de Moeder en Broeders die danken op voorhand en zich tevens verontschuldigen bij wie, per vergetelheid geen rouwbrief zou zijn toegestuurd; men gelieve dit bericht dan als dusdanig te aan zien. (cC 2.784) POPERINGE. Beleefde uitnodiging tot het bij wonen van de LIJKDIENST, ge volgd van de BEGRAVING, op Maandag 2 October, te 8.30 uur, in St.-Janskea*k, van VROUW IRMA BAES Weduwe v. Hr Julien Vandevoorde. Vergadering aan het O. L. Vrouw Gasthuis te 8.15 u. (c-8148) IEPER. Vriendelijke uitnodiging tot het bijwonen van de PLECHTIGE LIJKDIENST, gevolgd van de TER AARDEBESTELLING, op Maandag 2 October, te 10 uur, in de St Ni- klaaskerk te leper, van MIJNHEER ELIE DECROCK, Echtgenoot van Mevr. Irma Bouw. Wie bij vergetelheid geen rouw brief zou zijn toegestuurd, gelieve de Familie hierover te verontschul digen en dit bericht als dusdanig te aanzien. Vanwege Echtgenote en Fami lie. (Cc 2.785) WESTVLETEREN. Vriendelijke uitnodiging tot het bijwonen van het GEZONGEN JAARGETIJDE, op Woensdag 4 Oc tober, te 10 uur, in de parochiale kerk van Westvleteren, voor VROUW MADELEINE DIERYNCK, Echtgenote van Hr Arthur Nollet. Vanwege Echtgenoot en Kinderen die danken op voorhand. (cC 2.777) POPERINGE. Heer en Vrouw Daniel Demarey- Lombaert, Kinderen en Kleinkin deren; de Familie Vandewynckel- Lombaert, bedanken voor de tal rijke blijken van rouwdeelneming betuigd bij het afsterven van hun diepb'êtreurd» Moeder, Schoonmoe der, Grootmoeder en Bloedverwante VROUW ANNA VANDEWYNCKEL, Wed. van Hr Emilc Lombaert. (c 8.133) Toebehoorten Herstellingen KOMPTANT KREDIET 10 korting aan Kroostr. Gezinnen en Oorlogsinvaliden. (Opvolger van Arthur Verdoene.) (c-7994) AUTO-ONGEVAL OP BAAN IEPER-VEURNE TE HOOGSTADE Voerder gewond. Laat In de avond Zondag jl., kwam in haast de jonge heer H. O., uit Poperinge, met zijn auto huis waarts gereden langs de baan Veur- ne-Oostvleteren. Bij het voorbij steken van een andere auto, raakte zijn auto een boom en kwam dan verder in de gracht terecht. Spoedig werd hulp geboden en de voerder uit de gracht gehaald. Hij had het bewustzijn verloren en was gewond, zodat hem het H. Oliesel toegediend werd door de inder haast bijgeroepen Hr Pastoor van Hoogstade, waarna de gewonde naar de kliniek te leper werd overge bracht. Hier bleek zijn toestand niet zo ernstig als aanvankelijk werd ge vreesd, en is nu aan de beterhand. GEVRAAGD EERLIJKE EN DEFTIGE MEID, rond de 20 jaar, te Poperinge. A. t- XX. (8147) STAD POPERINGE GEMEENTERAAD Openbare Zitting van de Gemeente raad op het Stadhuis, op Vrijdag 23 September 1950, te 19 uur. DAGORDE: 1) Verslag der laatste zitting van 10 Augustus 1950. 2) Mededelen van het ontslag van de Heer Albert Massclielein als Ge meenteraadslid. 3) Onderzoek der geloolsbrieven van de Heer Bouckenooghe Georges, eerste plaatsvervangend Raadslid van de lijst waartoe de Heer Albert Masschelein, ontslagnemend lid, behoorde. 4) Aanstellen van de Heer Boucken ooghe Georges als Gemeenteraads lid en zijn eedaflegging. 5) Rasonderzoek van de Stadsontvan ger. 6) Advies over de verpachting van grondgoederen der C O.O. 7) Advies over de ruiling van land bouwgrond- tussen de C.O.O. en Mevrouw Verstraete-Delvauv. S) Aanvullende beslissing over het stopzetten der onteigeningsproce- duur van de grond der Familie De vloo. 9) Principiële goedkeuring voor het aankopen van een stuk grond, ge legen Elverdingesteenweg, om te dienen als kerkhof. 10) Wijzigingen aan dc stadsbegroting dienstjaar 1950. 11) Herstel van oorlogsschade der stadseigendommen Vredegerecht - Herindienen van het bundel. 12) Mededelingen. OVER TE NEMEN Duinkerkelaan 25, DE PANNE. Onmiddellijk vrij, Zich aldaar wenden, (8145) WERK VAN DEN AKKER Landenaarsbond. Zondag 11. werden de aangiften voor plantaardappelen opgenomen. Alle leden die nog plantgoed te bestellen hebben, gelieven dit aan te geven vóór Zondag 8 Oktober, bij Vitse Maurice, Kristen Volks huis, of bij Castryck Marcel, Pries terstraat 14, 's voormiddags van 9 tot 12 u. Bestellingen die nadien inkomen, kunnen niet meer verzekerd worden. BELANGRIJK BERICHT AAN OUDSTRIJDERS EN OORLOGSIN VALIEDEN De Oudstrijders en Oorlogsinva- lieden van beide oorlogen, die een aanvraag indienden voor hernieu wing van hun kaart recht gevend op vermindering met 50 of 75 op het spoor, kunnen hun nieuwe kaart gaan afhalen op het bureel van de Rijkswacht, Veurnestraat, ter stede. Zij gelieven zich te voorzien van hun oude kaart. Voor dit afhalen zijn geen data noch uren gesteld. WIEL GESTOLEN Van de op de koer van het Chris ten Volkshuis geparkeerde auto van M. V. uit stad, werd op Zondag of Maandagmorgen jl. het reservewiel gestolen. De dieven haalden ver moedelijk het gestolene weg langs de poort uitgevend op de Rekhof- straat. De Politie zoekt de dieven op. BOTERMARKT Vrijdag 29 Sept. Boter verkocht Verkocht gewaarborgd (c-r/902) Tel. Poperinge 474. F. C. Poperinge Van cLe ontmoeting tegen Beselare hadden we zekerlijk te veel verwacht en kunnen we niets goeds onthouden. Het werd een uiterst flauwe wedstrijd met rood-geel in een archi-slechte dag. Dat de bezoekers dankbaar konden gebruik maken van deze conditie en verdiend een punt medenamen, was het jammerlijk resultaat van de vierde competitiedag. Er waren nog andere verrassingen in onze reeks en we schui ven nog een paar plaatsen vooruit in het klassement. Gelukkig speelt de lastigste match zich maar Zondag af, waar onze jon gens de rivalen uit leper te bekampen krijgen, die ons reeds met 3 punten voorgaan. Tot nogtoe bleef hun heilig dom ongeschonden. Speelt onze ploeg als te St Elooi, dan liggen er zeker eiers in het nest, maar wordt het de heruitgave van vorige Zondag, dan wordt het een... Waterlo! Voor de eer van ploeg, club en stad wensen we te winnen en ja... dat wil len we! Dat niemand ontbreke op de Kouter. De reserven kwamen uit te Torhout,, hadden weinig meeval en verloren er met overdreven cijfers. Gedurende de 1° helft speelden onze jongens tegen wind en was het spel verdeeld. Aan de rust was de stand 1-0 en was er hoop op zege. Nadien werden zij benadeligd door een paar beslissingen en met een onbegrijpelijke strafschop werd hun lot bezegeld. Zondag spelen ze aan huis, te 10 u. 's morgens, tegen Ingelmunster. De moed is er niet uit en kameraadschap is er zeker: we zien ze dan ook aan de winnende hand. Voor de liefhebbers loont deze match wel de moeite Onze juniors moesten nipt onder doen tegen Wevelgem, waartegen ze een flinke remonte deden, doch in ex tremis de puntjes zagen verloren gaan. Hun team. alsook dat der Scholieren, die 4-4 speelden tegen Moorslede, be looft voor de toekomst. Beide laatste ploegen gaan Zondag op verplaatsing. SUPPORTERSCLUB F. C. P. Dat onze eerste ploeg de verrassing van de dag bezorgde, bewees de pro- nostiek. Ik meen te mogen zeggen dat niemand punten oogstte op deze match. Voor Zondag is White Star natuur lijk een kwade klant met zijn 12-0 tot nogtoe. Rood-geel heeft dus de eer en laat ons hopen dat we toekomende week mogen schrijven en het genoegen die fameuse nul uit te wissen en de eerste punten ,te ontnemen. PRONOSTIEK: UITSLAGEN 12 p.: Dezegher Lucien Hilda. 11 p.: De Corte V. Raf Verhaeghe A. Verstraete C. Dehouck Y. Alfons Gelein A. KLASSEMENT: 32 p.:Populier G. Clabau U. D'amour R. Papegaey Cl. 31 p.: Ego Gelein A. 30 p.: Odilon Quippe. 29p.:Crombez A. Derycke H. Dehouck Y. Verstraete C. Vermeerscli B. Paula Lili- ane Luc. Prijs der week: weerom geschonken door de gekende Zelfwasserij Ideaal 20 Kgr. was met alle toebehoorten. Bekorting of regeling voor deze week: na de match der reserven, dus, Zondag om 11.30 u. in het lokaal. OproepZaterdag a.s., 30 dezer, te 20 u., korte maar buitengewone alge mene vergadering, in Supportersjokaal, met enig punt der dagorde: regeling feestavond uitsluitend, ten "bate der spelers der 4 ploegen F. C. P. POPERINGE. De Familie van Merris-Beckers, foedamkt Vrienden en Kennissen om de talrijke blijken van deelneming betuigd bij het afsterven van hun öiepbetreurde Broeder en Bloedver want Eerwaarde Pater STEFAAN van MERRIS S.J. Zoon van wijlen Mr en Mevr. Felix van Merris-Beckers, op 22 Augustus jl. overleden te Calcutta. (c 8.146) WOENSDAG 4 OCTOBER KEMMEL. Van 14 tot 15,30 u. bij André Haeveneers, Café Delo- bel DRANOUTER. Van 16 tot 17 uur bij Dondeyne Richard. LOKER. Bij J. Lemahieu, Café Het Hoekje ZONDAG 8 OKTOBER 1950 WESTOUTER. Prijskaarting in het ManilLen, bij Verplanoke Frangois, Hötel Casino Zwarten Berg; 600 fr. prijzen. Begin te 18 uur. (c.8134) Gebouwd door --- GENERAL MOTORS - - - verkocht door - - - - IEPE MWÊÊtè? E RING te IEPER. - Zondag 8 Oktober, 18 u., en Maandag 9 Oktober, te 20 u., in de zaal Familiekring opvoering van Mijnheer Klap roos» door Gerard Nielen. Kring Srescendo. IEPER. Zondag 15 Oktober, te 17 u., en Maandag 16 Oktober, te 20 u., in de Stadsschouwburg, opvoering van De Dames met de Groene Hoedjes door A. Acre- ment. Kring «Richten». ZONNEBEKE. Zondag 29 Okto ber, te 17 u.. en Maandag 30 Ok tober, te 19,30 u., opvoering van Tropengangdoor W. Vande- berg en Bob Bertina. Kring die Speelghesellen WATOU. Zondag 29 Oktober, en Zondag 5 November, opvoering van Gezworen Kameraden door G. Nielen. Kring Kunst Adelt NOORD-KOREANEN IN AFTOCHT Een door de Uno-strijdkrachten onderschept bevel van het Noord- Koreaans leger bevat het order aan de Noord-Koreaanse troepen zich in zo volmaakt mogelijke orde terug te trekken achter de 38" breedtegra d. Inmiddels eohterdoen de U.N.O.-troepen landingen op kleine eilanden en werd ook hei bericht bevestigd van de val dei stad Taedjon. BESPREKINGEN TUSSEN DE EERSTE-MINISTER EN DE PARTIJVOORZITTERS Donderdags, amiddag werden de partijvoorzitters door de Eerste- Minister ontvangen en werden be sprekingen gevoerd omtrent de maatregelen betreffende de mili taire dienstplicht. MAELBRANCKE HAKT DE KNOOP DOOR Te Lichtervelde heeft André Maelbranoke schitterend in de spurt gewonnen voor een lot renners, waaronder Blomme en Ollivier. Hij heeft aldus de knoop der rivaliteit doorgehakt tussen de twee preten denten van de titel Koning der Kermiskoersen LABAERE WINT TE WOUMEN Te Woumen won Willem Labaere Donderdag in de spurt voor Jan Van de Velde. CHARLES EZZARD WERELD KAMPIOEN DER BOKSERS ZWAARGEWICHTEN Tijdens de beslissende ontmoe ting om de wereldtitel, Donderdag in het Yankee-Stadion te New- York, heeft Charles Ezzard, Joe Louis definitief verslagen en wordt aldus wereldkampioen. Agentschappen IEPER. Diksmuid-eftraat 22. FURNE, 'Noordstraat 24. ""-GE, Vlamingstraat 35. Beurs- en Wissel- 'chtingen. ;e voorwaarden. Ol <o== na lezing, ons blad in de handen van een vriend of gebuur die het nog niet heeft. U bewijst er ons een dienst jnee. - Dank- wensen heu veel succes. Onze kapitein verliest de toss en met volle wind in de zeilen kan Zonnebeke alras aanvallen. Onze jongens verplaat sen het spel en herstellen het even wicht. niettegenstaande de hevige wind als een weerbarstige muur een erge be lemmering blijkt te zijn. Na ongeveer een twintigtal minuten hebben onze jongens zich -gespeeld en met laag grondspel brengen ze meer dan eens de bezoekende portier in ge vaar. Nochtans kunnen ze niet belet ten dat Zonnebeke twee kansrijke doe len lukte, zodat met een 2-0 achter stand gedraaid werd. Seffens na de koffie zijn de onze ten aanval en na 1 minuut spel is het eer ste tegenpunt genet door onze rechts buiten. Na een tiental minuten wordt een onzer spelers geraakt in de gevaar lijke zone penalty die omgezet wordt door onze kapitein: 2-2. Kort daarop bekomt Zonnebeke pe nalty wegens foutief spelen van een. onzer achterspelers: 3-2. De onzen willen terug gelijkstellen en na gedurige aanvallen lukt onze rechtsbuiten de gelijkmaker om enkele minuten voor het einde te besluiten met het winnende doel. ZONDAG 24 SEPTEMBER 1950 Dadizele B. S. Poperinge 37 Met goede moed deden onze jongens de verplaatsing naar Dadizele; alleen Caron, wegens ziekte weerhouden, was niet van de partij. Onze kapitein verliest de toss en Da dizele leidt de eerste aanvallen. Voor niet lang echter, want onze mannen dringen hun spel op en brengen gedu rig gevaar voor het vijandelijk doel. Op geharrewar voor ons doel bekomt Dadizele penalty, die door onze por tier Orbie, mooi gehouden wordt. Het spel is amper een twintigtal mi nuten oud als onze keeper bij het hou den van een harde bal zich de midden vinger bezeert, zodat hij het veld moet verlaten. De onzen vervolgen moedig het spel met tien man en aan de rust is de stand 2-1 in ons voordeel. Na de koffie moeten de onzen voort met 10 man spelen daar Orbie onmoge lijk kon optreden, wat natuurlijk een handicap betekent voor onze ploeg. Met volle moed werd echter het spel hervat on de standen werden beurte lings 3-1, 3-2, 4-2, 5-2, 5-3, 6-3, om dan ten laatste te eindigen met 7-3 in ons voordeel. Al onze spelers verdienen waarlijk lof voor hun inspanningen: allen heb ben gespeeld om te winnen. De over winningen zullen onze klassering mer kelijk verbeteren, temeer daar er maar een ploeg is die het volle aantal pun ten heeft, namelijk Ledegem. Zondag a.s., 1 Oktober doen we de verplaatsing naar Dosko Beveren. Als er voort goed doorgegeven wordt en onze jongens bezield blijven met de zelfde goede geest, dan zullen ook deze beide puntjes naar Poperinge komen. Supporters, vergezelt zoveel mogelijk uw spelers, moedigt hen aan in hun spel, zo zult ge het uwe bijdragen tot het wellukken hunner zege. Vertrek uit het lokaal te 13.30 u. Prijs: 10 fr. Onze kadetten spelen voor hun eer ste officieel optreden aan huis tegen S. K. Vlamertinge, dit te 15 uur. We op postcheckrekening Nr. 4763.60 der Drukkerij Sansen, Poperinge, en ons blad zal U wekelijks tot felhde 't jaar per post tehuis be steld worden. ZATERD1G 30 SEPTEMBER IEPER. Dhr Stufobe, 9,30-11 u„ ln Christen Volkshuis, St Jacobs- straat. ZONDAG 1 OKTOBER BOEZINGE. Dhr Feryn, Senator, 10,30-11,30 u., bij M. Caulier. LANGEMARK. Dhr Feryn, Se nator, te 9 u. bij O. Voet, in St Jorishof. MAANDAG 2 EN DONDERDAG 5 OKTOBER WERVIK. Dhr Storme, Bestend. Afgevaardigde, 's voormiddags ten huize: Magdalenastraat 7. VRIJDAG 6 .OKTOBER IEPER. Dhr Lefère, Volksverte genwoordiger, 14,30-16 u., in «Pa- tria Rijselstraat. POPERINGE. Dhr Lefère, Volks, vertegenwoordiger, 10-11 u., in Katholieke Kring, Bertenplaats. POPERINGE. Dhr Feryn, Sena tor, 10-11 u., in «Het Hof van Commercpbij A. Ostyn, Cas- PROVEN. Dhr Stubbe, Volksver, tegenwoordiger, te 9,30 u., in De Zwaanbij C. Dever. ROESBRUGGE. Dhr Stubbe. Voksvertegenw., te 10 u., in De Reisduifbij J. Guast. POPERINGE. Juffr. Devos, Pro vinciaal Raadslid, 9-11,30 u., ten huize: Veurnestraat 90. ZATERDAG 7 OKTOBER IEPER. Dhr Mullie, Senator, 10- 12 u., in de Drie Koningen, Grote Markt. WATOU. Dhr Feryn, Senator, 19-20 u., in het Vlaams Huis, bij Leon De Vos, Marktplaats. IEPER. Dhr Stubbe, Volksverte genwoordiger, 9,30-11 u., in het Christen Volkshuis, St Jacobsstr. IEPER. Dhr Storme, Best. Afge vaardigde, 10-12 u., in Patria Rijselstraat. ZONDAG 8 OKTOBER PASSEND ALE. Dhr Stubbe, Volksvertegenw., 10,30-11,30 u., in het lokaal De Koornbloem ZONNEBEKE. De hr Stubbe, Volksvertegenw., 9,30-10,15 u., in de Volksbond. POPERINGE. Dhr Storme, Best. Afgevaardigde, 11-12 u., in de Katholieke Kring, Bertenplaats. OOSTVLETEREN. Dhr Storme, Best. Afgevaardigde, 9-10 u., in «'t Wit Peerd», bij H. Feryn. De reeks ongevallen van de laat ste tien dagan, schijnt werkelijk niet te kunnen stoppen. Voor enkele dagen werd Go delieve Ghekiere, echtgenote van P. Dewulf, per fiets aangereden en brak hierbij een arm. Willy Devolder deed per fiels een val en brak eveneens een arm. terwijl Depla Dirk bij het spelen zich ook een arm brak. - Vrouw Jerome Nuytten ging wandelen op het gehucht erg. deed een val waarbij ze z. a erg bezeerde. Naderhand stelde mi.) vast dat het dijbeen gebarsten we.:-. Zondag 24 Sept.. zou Maurite Lapere met een paar familieled een reis naar Gent maken. To n h j pas een vijftigtal rretèr van h was met zijn nieuwe camion? i. ondervond hij mceilijkhiatn bij het veranderen van versnelling; en plots botste de wagen tegen r..n boom aan. Alhoewel de snelhiid cn zulke kleine afstand van de sta.it zeer gering was, kwam de vagen toch met een geweldige bots teg.n de boom aan, zodat drie r;-r iuz't- tenden verwondingen op'.epen cn zijn moeder met een beenbreuk werd opgenomen. Naderhand stele' n men vast dat ook het andere been gebroken was. De ongelukkige s 68 jaar oud. Maandagmorgen 25 Sept., rond 5 u., kwam de melkvoerder Crombtz uit Menen, als naar gewoonte uit de richting van Moorslede met een lading melk, gedeeltelijk in flessen en kruiken. Na de twee bochten genomen te hebben bij de hofstede van A. Ghekiere, is de voerder, bij het veranderen, der lichten, hei zicht over de baan zoek geraakt en kwam met het rechterwiel op de graskant terecht. Het was hem niet meer mogelijk op de betonweg te geraken zodat de zware wagen ver der afzakte en op zij der baan kantelde. Bside inzittenden kwa men er ongedeerd van af. De wagen reed een telefoonpaal omver en werd bij de val niet te erg bescha digd, terwijl er echter een grote hoeveelheid melk verloren ging. Zaterdag 23 Sept., rond 21,45 U„ werd de brandweer van Halewijn verwittigd dat brand uitgebroken was in een hangaar van dhr Charle^c- Vuylsteke, handelaar in wol- et linnenafval, alsmede metalen, ge legen aan de plaats Le Malpla- quet», Leiestraat nabij de Frans- Belgische grens, te Halewijn-Menen. De brandweer was spoedig ter plaats, doch moest zich, gezien de snelle uitbreiding van het onheil, bepalen tot het vrijwaren der om staande gebouwen. Rond 1,30 u. 's morgens waren zij het vuur mees ter, doch bleven ter plaats tot on geveer 6 u. Men veronderstelt dat overhitting van de opgeslagen afval, oorzaak is van de br:*id. De schade wordt op 1.500.000 Franse fra^k geschat voor de vernielde goederen en op 500.000 Franse frank voor bat magazijn. Een grote autckamion kon. dank zij het snel ingrijpen der brandweer, gered worden. Zoekt g'iets t'huren of te kopen. Zoekt ge 'n meid, 'n plaats of wat? Wacht niet langer, plaats nog heden 'n Kleine ZOEKER in ons blad/ Dinsdagmorgen zo Sept. om 10 u. kwam de genaamde Rebry uit Handzame met zijn vrachtwagen waarin Petrus Dejonghe uit ïze- gem als begeleider had plaats ge nomen, te Gits aan een grote snel heid in de Kortemarkstraat gereden. Ter hoogte van de Torhoutstraat, kwam echter de nieuwe vrachtwa gen van Viaene Odiel, uit Torhout, in de richting van Kortemark gere den. Een botsing scheen dan ook onvermijdelijk doch Rebry bezat de koelbloedigheid zijn wagen 't gaan pad op te sturen, om aldaar met geweld tegen de huisgevel va» wed. Jules Lepoudre aan te beuken. Als bij wonder had alleen begeleider Dejonghe een hoofdwonde opgelo pen, welke door Dr Deneckere ver pleegd werd. Huis en vrachtwagen liepen ernstige averij op. Boven Oost-Schotland bleek Dins dag, 26 Sept., de zon blauw te zijn. net of een sluier er voor was ge schoven. Hetzelfde verschijnsel werd waargenomen boven Denemarken, en ook in de U.S.A. Boven London was het de daaropvolgende nacht de maan die blauw scheen gewor den te zijn. Vele mensen koesterden vrees daarover en sommigen meenden dat er een atoomontploffing was gebeurd, of het einde van onze wereld nakend. Naar verluidt zou de oorzaak hier van te vinden zijn in stofdeeltjes, voortkomend van de reusachtige bosbranden in Canada, die wolken vormden en voor de zon en maan dreven.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 6