m SOLILAINE Wereldgebeurtenissen Zoodaosermoefite Landbouwers S®l© ejefaui&ett, Mpt U tpaïeti De CV. P. hield te Brussel haar buitengewoon Congres SociëteBelceAlfaIaval R. MILLEVILIE - TOF Lasfr vcsm Speeo? DAN PO KENNERSlropeneen HELIKON llllflll 26.GEN.CAPIAUMONTSTRAAT - BRUSSEL DE WIJNERS VAN DE KOLONIALE LOTERIJ TARIEF VERHOGING BIJ POST, TELEFOON EN TRAMS? Nog geen beslissing. STORT 28 FRANK .dlillllllHlllillllHIIIIIIEiililliiillllliiliilililllliliHlillllh Gasthuisstraat 65, POPERINGE Te!. 233 DIESEL FAHït Trccïors 17 P.K. 25 P.K. en 32 P.K. Jj Woensdag 4 Oktober, te 10 u., Ooststraat 59, ROESELARE Vrijdag 6 Oktober, van 9.30 tot 10.30 uur: Apotheek DELBEKE Dorp 40, VLAMERTINGE TWEE DOKTERS UIT VEURNE VEROORDEELD In procis, ingespannen door het Apotheker werbond, we gens het afleveren van genees middelen. SCHIETOEFENINGEN TUSSEN LOMBARDSIJDE EN WESTENDE Bericht voor de scheepvaart. FRANSE PAKKETBOOT LIBERTÉ VASTGELOPEN PRINS KAREL VESTIGT ZIJN DEFINI TIEVE VERBLIJFPLAATS TE RAVERSIJDE 80 MIJNWERKERS LEVEND VERBRAND IN ENGELSE KOOLMIJN Een drij'riam vatte vuur. Alle hoon opgegeven. De schachten dicht ametseld. Reeds de tweede mijnramp deze maand in Engeland. PROV. TUINBOUW TENTOONSTELLING TE BRUGGE Eretekens uitgereikt. uerkloarl Mevrouw H. WILLEMS Grote Moerstraat. 2-St. AndrlesBrugge Zoal s ZIJ O PUROL verkiezen 8 huisvrouwen op 10 SoLo want HET LEGEREN DER GRAANGEWASSEN'' VRESELIJK VERKEERSONGEVAL TE HOOGSTADE mmm Mensen kopen een radio, PLECHTIGE KERKWIJDING TE VLAMERTINGE ERG AUTO-ONGEVAL TE GELUVELD Twee vrouwen uit Beselare gewond. DE WEDERBEWAPENING VAN DUITSLAND BIJ DE U.N.O. CNUDDE IN DE NOORD- ATLANTISCHE RAAD ENGELAND OOSTENRIJK WERELDNIEUWS IN 'T KORT HET WEKELIJKS NIEUWS Zaterdag 30 Sept. 1950. Bladz. S. Vervolg van 1Blad Dhr Van de Kerckhove schetst dan gans het verloop der onder handelingen die geleid hebben tot de vertraagde troonsafstand. Hier uit blijkt, dat pas 24 uur nadat door dhr Van der Straeten-Waillet en dhr Duvieusart reeds onderhande lingen werden gevoerd en verre gaande toegevingen werden gedaan, voor de eerste maal een partijin stantie namelijk de Kontaktcom- missie der C.V.P., in werking trad. Hieruit blijkt ook dat de Minister van Buitenlandse Zaken niet eens verwittigd werd voor de te houden Ministerraad. Spreker beklemtoond dat de Commissie niet kon aan vaarden dat bepaalde leiders een houding aannamen die op een vi taal punt afweek van de mening hunner kiezers. Wie innerlijk niet overtuigd was kon zich niet volle dig inzetten. Daarvoor moeten zij thans uiteindelijk hun verantwoor delijkheid opnemen. Daarom is het nodig dat bepaalde personen zich zouden terugtrekken uit voorname functies als daar zijn: Voorzitter van de Partij, van de Partij vleugel., van Kamer en Senaat en van Mi-4 nisteries. De spreker besluit zijnf uiteenzetting, die soms scherpe ogenblikken kende, als volgt: «Wijj moeten weer kunnen geloof hech ten aan de partij en de leiders, opdat we weer een volk zouden worden en opdat de Vlamingen weer Belgen zouden zijn. België ïs gebouwd op het geduld der Vlamüi- gen. Wij moeten thans vooruit. VERSCHILLENDE REPLIEKEN De gemandateerde sprekers per arrondissement komen thans te,an het woord. Als Voorzitter var» de Partij komt dhr Van der Straeten- Waillet eerst op de tribune. Hij brengt hulde aan het werk dei- Commissie, doch beschouwt de kon- klusies als een al te streng 'rekwi- siborium en hij verdedigt dhjr Du vieusart ten overstaan van füe te gen hem gevoerde campagne* Daar spreker zich gebonden vef-klaart aan geheimhouding over vele on derhandelingen, houdt hij zijn weerleggingen op het algemeen plan. Ten slotte vraagt hij zich af wat zin het heeft te onderzoeken of verantwoordelijkheden 'trachten te vinden vermits dit, volgens spre ker, rampspoedig kan wowlen. DE NACHTZITTING Na deze tussenkomst wordt het Kongres in een nachtzitUing voort gezet, die te 21 uur aanvangt. Als sprekers hoort men achtereenvol gens dhr Cool, namens liet A.C.V.; dhr Verkade, namens 'de Boeren stand, en dhr Santens, namens de Middenstand. Zij wijzon alle drie op de taak die in /ie toekomst wacht en op de gevaf.-en die drei gen na deze linkse overwinning. Dhr Santens licht einkele punten uit het Kerstprogramma 1945 be treffende de Middenstand en wijst op al hetgeen toen. beloofd werd waarvan tot op hellen het resul taat nog steeds nul Is. Toch onder strepen deze spreker/s hun vertrou wen in de C.V.P. waar alleen een stevige uitbouw en een sterke lei ding er kan voor "instaan dat alle klassen van de bevolking gelijk be- rechtigd worden.Na tussenkomst van een paar afgevaardigden komt Minister Segers »&n het woord. Hij begint alSi volgt: «Ik zal zeggen wat ik 17 zeggen mag en wat ik U zeggen wil, maar niemand of niets zal er mij kunnen toe brengen het onmisbaar geheim te verstoren». Spreker valt scherp uit tegen allen diet kritiek uitbrachten op de voorbije gebeurtenissen en noemt het gemakkelijk achteraf zaken te beschrijven die door an deren in de sjjtorm beleefd werden. De Minister beklemtoont dat er geen verraad geweest is, noch bij de Ministers„'noch bij de Partijhij beschouwt echter de socialisten als de ware en, enige verantwoordelij ken: «de socialisten zijn misschien sociale derryocraten in marxistische zin, zij zijn echter politiek onbe trouwbaar; er zal dan ook heel wat nodig zijn om nog in een geest van vertrouwen met de socialisten mede te werken Sprekend over de verlopen ge beurtenissen acht de Minister het niet geraadzaam op fanatieke wijze slaafse volgzaamheid te eisen van partijgenoten en leiders: «een par tij kaï^ sterven aan zwakheid maar ook asta fanatismeOver het al dan niet beteugelen van de opstand zegt 4® Minister: «Het kan nodig zijn, dat er vele slachtoffers vallen, zowel' van de kant van de opstan delingen als van de kant van de orde/als we vechten voor een zaak, die na noodzakelijk bloedbad, een vredige en duurzame oplossing krijgt. Strijden echter, zelfs voor een edele Koning, laat geen bloed bad toe als wij.bij voorbaat weten dat het einde van die strijd geen vrede kan brengen. Dat begreep de Regering en dat ook begreep de Koning zelf». Qte DIEPERE OORZAKEN DER NEDERLAAG Dhr Delwaide, namens de Ant werpse afvaardiging, gaat naar de diepere oorzaken van deze neder laag zoeken en beklemtoont dat men thans de Koning niet als blik semafleider mag gebruiken. De eer ste oorzaak der nederlaag is, vol gens spreker, het feit, dat men on middellijk na de bevrijding de na druk niet heeft durven leggen op de grote weldaad die de Koning het land bewees, door bij ons te blijven gedurende heel de bezet ting. Een tweede oorzaak is gele gen in het defaitisme dat sedert jaren in de partij heerst en in de al te verregaande inschikkelijkheid jegens de andere partijen. Want, zo gaat dhr Delwaide verder, het was de socialisten niet alleen om de Koning te doen, zij hebben Vlaanderen willen treffen ln zijn christelijke overtuiging. Hierna komt Staatsminister De Schrijver op de tribune en begint met te verklaren dat hij zich ab soluut niets te verwijten heeft. Tot in de bijzonderheden ontleedt hij zijn tussenkomsten in de onder handelingen tijdens de Juli-Augus- tusdagen, doch onderstreept hierbij dat er vanaf zijn eerste tussen komst reeds sprake was van de formule van machtsopdracht. Te genover die formule heeft hij dan de zijne gesteld, die er ene was in de gïeest van de boodschap, nl. overdracht* tot aan de definitieve beslissing. De laatste spreker is dhr Van Cauwelaert die een scherpe uitval doet tegen de gebruikte methode der Onderzoekscommissie, hij vat <fjt samen in hetgeen hij noemt: geheime verklikking, praatjes en dergelijke. Spreker is van mening dat men hem nog altijd zijn hou ding te Limoges wil verwijten. Het is kwart vóór één in de nacht wanneer de zitting opgehe ven wordt. Inmiddels ging in de Franse vleugel een soortgelijke be spreking door. Hier wordt door de sprekers eveneens een scherpe aan val tegen de besluiten der Onder zoekscommissie ondernomen. HET POLITIEK VERSLAG Zondagvoormiddag werden de ver gaderingen hervat in beide vleu gels. In de Vlaamse afdeling wordt eerst het woord verleend aan Mter Van de Kerckhove voor een ant woord verzot zich tegen de]/ wering, <jiat de Commissie zou be zield geweest zijn met wraakgevoe lens. Tussen de vaststellingen der Commiszie en het verhaal der ge beurtenissen, zoals dhr De Schrij ver hef, deed, vindt spreker volle dige overeenstemming. Hij is ech ter vaji oordeel dat de fouten te zoeker! zijn in het feit dat de orde niet werd gehandhaafd». De Voorzitter leest dan een reso lutie/voor waarin hulde wordt ge bracht aan het werk der Onder zoekscommissie en waarin wordt aangedrongen dat het Nationaal Comité de besluiten der Onder zoekscommissie zou onderzoeken om er de nodige toepassingen uit te trekken. Volksvertegenwoordiger Van Els- lande brengt dan het politiek ver slag. Na eerst de edelmoedige hou- cÉng van onze Koning gehuldigd te liebben behandelt spreker het punt 4at wel als hoofdthema van dit Kongres kan beschouwd, nl.: de verdediging van onze nationale in stellingen. In dit kader is er een dubbele maatregel te treffen, name lijk de handhaving van de orde en de beveiliging van de vrijheid van arbeid. Na gesproken te hebben over de Vlaams-Waalse verhoudin gen die als een reactie meer naar voor is gekomen, handelt verslag gever over enkele punten van al gemene politiek. Betreffende de nationale verzoe ning, waarover aan linkse zijde zeer veel gesproken wordt, kan het niet blijven duren dat de toegevin gen steeds van onze zijde komen, spreker noemt dit een verzoening «in enkele richting» die al meer dan lang genoeg geduurd heeft. Hij hekelt scherp de toegevingen der Regering en haar lankmoedig heid tegenover het zeer gevaarlijk incivisme van links dat in de Juli- Augustusdagen tot uiting kwam. Het is meer dan tijd, besluit spre ker, doelend op de repressie, dat tegenover een ander soort incivis me met een zelfde gevoel en een zelfde wil tot nationale verzoening wordt opgetreden, vooral wanneer wij bedenken dat aan die kant tal lozen voor jaren werden opgesloten of gebroodroofd, om feiten die veel minder erg waren dan diegene die wij enkele weken geleden hebben weten gebeuren. (Toej.) Ook de sociale politiek, de school kwestie, de internationale en mili taire toestand eisen grote verant woordelijkheid van wege de Rege ring. Vooral tijdens de bespreking die volgt wordt de nadruk gelegd op de grote verwachtingen die men stelt in de Regering voor wat het onderwijs betreft. DE ALGEMENE SLOTVERGADERING Tijdens de algemene vergadering wordt eerst een resolutie goedge keurd waarin aan de onderzoeks commissie hulde gebracht w<>rdt en waarin aan het Nationaal Comité vertrouwen geschonken wordt om de in de konklusies van het verslag voorgestelde maatregelen toe te passen. De Sekretaris, dhr Houben, geeft dan lezing van de uitslagen van de verkiezing van. het Nationaal Comité volgens de statutaire wijzi gingen. Tot Nationaal Voorzitter wordt verkozen dhr Theo Lefevre; Voor zitter van de Vlaamse vleugel wordt dhr J. De Schuyffeleer, terwijl dhr Herbiet Voorzitter wordt van de Waalse vleugel. Tot leden van de Vlaamse vleu gel werden verkozen: Mevr. Broe- ckaert, de HH. Mertens, De Spot, Van Orshoven, Van de Putte. De Waalse vleugel ziet er uit als volgt: de HH. Roberti, Burggraaf du Pare, Grégoire, Ledoux, Destexhe. De uittredende Voorzitter en de nieuwe Voorzitter spreken beurte lings de vergadering toe. Hiema wordt lezing gegeven van huldetele- grammen aan Z. M. de Koning en aan de Koninklijke Prins. Dhr Mertens geeft dan lezing van de gewijzigde besluiten van het po litiek verslag waarin wordt aange drongen op: Beveiliging van onze vrijheden naar binnen en naar buiten, verwezenlijking van de dringende sociale hervormingen, invoeren van gelijkheid op school gebied en regeling van de Vlaams- Waalse verhoudingen, de epuratie en de repressie. In een slotwoord doet dhr Pho- lien, eerste-minister, een oproep tot eendracht. Na uitvoering van het vaderlands lied verklaart de Voorzitter, dhr Lefevre dit buitengewoon Kongres voor gesloten. '7X, j; li ,1 ,'fVi Hppif Ég '4t§wï m iftsfl t r i T"*1 h 1 -i *s' "OOR ALLE INLICHTINGEN Voor de 13" schijf 1950, getrokken te Veurne, zijn de loten tot 20.000 frank ten deel gevallen als volgt: Twee en een halfmillioen en een millioen, een lot van 500.000 fr., een van 250.000 fr., acht van 100.000 fr., acht van 50.000 fr., acht van 20.000 fr. aan billetten verdeeld in tienden. Een lot van 500.000 fr., twee van 250.000 fr., vier van 100.000 fr., vier van 50.000 fr., zeven van 20.000 fr. aan niet verdeelde billetten. Plaatsen waar belangrijke loten (minstens 20.000 fr.) werden ver kocht of gewonnen. Inlichtingen op datum 22 September, Antwerpen (4 loten), Bergen, Binche, Brussel (7 loten), Charleroi, Dinant, Gent, Hal, Havelange, Heusden, leper, La Louvière, Leuven, Lodelinsart, Luik, Marcinelle, Mechelen, Merk- sem, Merksplas, Namen, Orp-le- Grand, Sint Amandsberg, Theux, Verviers, Vilvoorde. Een lot van 50.000 fr. werd ge wonnen in Congo. Beroepen van zekere winners: bakkerin, bedienden, dagbladverko per, draaier, graveur, grondwerker, handelaars, handelsvertegenwoordi ger, kermiskramer, loodgieter, mo lenaar, pachters, verschillende werk lieden, vleeshouwer, wisselagent, meerdere potjes. (8075) Naar verluidt zou de kabinets raad zich bezig gehouden hebben met een mogelijke verhoging van de tarieven van post, telefoon, radio en de trams. Er werd nog geen definitieve beslissing getroffen, doch vermoedelijk zouden volgende nieu we prijzen worden vastgesteld, die wij echter met al het nodig% voor behoud mededelen. Gewoon briefport zou van 1,75 fr. tot 2 fr. gebracht worden en de postkaarten op 1 fr. De overige ta rieven zouden in de zelfde verhou ding verhogen. Het abonnement op de telefoon zou van 900 op 1200 of 1400 fr. en een verbinding van 1,30 op 1,60 of 1,70 fr. gebracht worden. De ver bindingen met de provincie zouden verhoogd worden met 20 a 25 t.h. Ook voor de tramtarieven werd nog geen vaste beslissing getroffen. Voor Brussel zou de prijs van een enkele reis van 2,50 fr. op 2,75 of 3 fr. gebracht worden, enz. Verder zou de radiotaks voor vol gend jaar insgelijks verhoogd wor den en wel van 144 tot 180 fr. op postcheckrekening Nr. 4763.60 der Drukkerij Sansen, Poperinge, en ons blad zal U wekelijks tot einde 't jaar per post tehuis be steld worden. Wilt ge steeds goed bediend worden Wendt U in volle vettfoutVéntot het' welgekend huis Alle machines voor landbouw en hoeve - Tractoren - Pikbinders - Pikdorser (laatste verbeteringen) - Ha mermolens - Haverpletters - Electriciteit en motoren - Melkmachines WEST-FALIA - Zaaimachines - Braak machines enz. Verzorgde en snelle reparaties. Iets enigs op Je markt, en met de grootste waarborg geleverd. Vraagt onze voorwaarden. (7936) SUPER-CONCENTRAAT taat U toe wollengoed in 5 minuien te reinigen. Slechts een koffielepel per liter lauw water. Zelfs na honderd maaJ wassen, ral Uw breiwerk steeds zuiver en het uitzicht der kleuren nieuw blijven. cluJ bePioi^haaA- SOLILAINE biedt U een kosteloze proef. Breng Uw wollegoed naar onzo demonstratiewagen 1 Drogerijhandel GRYMONPREZ - In Uw aanwezigheid zal Uw breiwerk U na 5 minuten, kosteloos gereinigd, terug ter hand gesteld worden. Laat deze buitenkans niet onbenut. Het resultaat zal U verbazen. Weken, uitpersen, spoelen... SOLILAINE reinigt alle wollegoed zon der het te verharden of te vergelen. De rechtbank te Veurne heeft vonnis gewezen in een zaak, welke door artsen en apothekers met veel belangstelling werd gevolgd. De rechtbank had zich uit te spreken over de actie, welke door National Pharmaceutique was ingesteld tegen - twee artsen uit Veurne, die zij er van beschuldig de, geneesmiddelen te hebben be reid en aan hun cliënten te heb ben verkocht, welke slechts door apothekers mogen worden gereed gemaakt en verkocht. Beide artsen werden elk voorwaardelijk veroor deeld tot een boete van 50 gulden. In het uitvoerig gemotiveerd von nis worden volgende beschuldigin gen weerhouden: 1) dat zij het ambt van 'apotheker hebben uitge oefend, terzelfdertijd als dat van internarts; 2) dat zij de verschil lende takken der geneeskunde, heelkunde en artsenijbereidkunde hebben toegepast en gecombineerd; 3) dat zij geneesmiddelen, samen gesteld uit verschillende stoffen, hebben verkocht of te koop gebo den; 4) dat zij een ander vak der geneeskunde hebben uitgeoefend dan dit, welke hun vergund is; 5) dat zij zich hebben bezig gehouden met de bereiding der levering van geneesmiddelen. De rechtbank vergunt de Natio nal Pharmaceutiqueburgerlijke partij, dat zij het vonnis volledig Zie vervolg volgende kolom Tussen 20 en 30 October zullen ter hoogte van Lombardsijde be langrijke schietoefeningen op zee plaats hebben. De schietbaan loopt van de watertoren van Lombardsij- d" tot die van Westende. De toegang tot die zone zal ver boden zijn voor de scheepvaart. Vliegtuigen van de Luchtmacht alsmede de Zeemacht zuilen bewa kingsdiensten waarnemen. De Franse paketboot Liberté metende 49.000 ton, zijnde de ge wezen Duitse Europaonlangs nog maar in dienstgenomen, is na bij Southampton aan de grond vastgelopen. Vijf machtige sleepbo ten pogen het schip los te maken. Uit Middelkerke werd vernomen dat Prins Karei definitief Raversij- de tot verblijfplaats heeft verkozen en er op zijn landgoed in de Duinen zal vertoeven. In de koolmijnen van Creswell (Groot Brittannië) brak Dinsdag 26 September jl. brand uit in een galerij op 400 meter diepte. Een 100-tal arbeiders slaagden erin da delijk naar de uitgang der galerij te vluchten en vandaar naar de oppervlakte. Velen onder hen ech ter waren half verstikt door de rook toen zij boven geraakten. Slechter was het gesteld met 80 hunner werkmakkers die dieper in de galerij aan het werk waren. Deze waren in een oogwenk door een zee van vlammen omringd waaruit ontkomen, onmogelijk was. Een der ontsnapten vertelde hoe hij bemerkte dat een rubber drijf riem vuur vatte, vermoedelijk door oververhitting. Het vuur sloeg da delijk over op het hoger gelegen houtwerk der gebinten die de ga lerij ondersteunden. Eer iemand zich goed rekenschap gaf van het gebeurde grepen de vlammen wild om zich heen en moesten zij die nog wegkonden haastig naar de uitgangen vluchten. Velen die half verstikt waren moesten door hun werkmakkers voortgesleept worden. Niettegenstaande het ingrijpen van speciale reddingsploegen moes ten negen uren na het uitbreken der ramp alle reddingspogingen op gegeven worden; er bestond geen mogelijkheid meer nog iemand der ongelukkigen te redden. Ten einde de volledige verwoesting der mijn tegen te gaan werd besloten de ge teisterde mijnschacht dicht te met selen. Bijna gans een dorp van mijn werkers is door deze ramp in rouw gedompeld. Omtrent in ieder huis gezin wordt een verwant betreurd onder de ongelukkige slachtoffers. Het is reeds de tweede maal deze maand dat Engeland door een mijnramp geteisterd wordt. Op 7 September jl. werd te New-Cum- nock, in Schotland, een mijn ge troffen door een modderoverstro- ming; van de 129 arbeiders konden er 116 gered worden, terwijl er 13 om het leven kwamen. Zaterdag 23 Sept. had ln het Pro vinciaal Hot de officiële opening plaats der tuinbouwtentoonstelling, i-gericht door het Werk der Volkstuinen. De Hr. A. Ollivier hield de openings rede. Hiema werd deze geslaagde ten toonstelling, waarop fruit, groenten en bloemen ln overvloed voorhanden zijn, voor geopend verklaard. Volgende personen ontvingen dan het Nijverheidsereteken. 1° Klasse: De Waele René, Esen; Lemahieu Karei, Esen; Seynaeve Ju les, leper; Vandeirendonck Kamiel, Veldegem. 2" Klasse: Ameeuw Henri, Ameeuw Maurlts, Denijs Kamie, Ong'hena Geo, Pattijn Kamiel, Van de Candelaere Jules, Van de Waele Charles, allen van Keiem; Plnet Henri. leper: Le- terme Frangois, Poelkapelle; Detraeye Gaston, Roeselare; Vanassche August, Verhelle Oscar, Verplaetse Deon en Vincke Jozef, allen van Waregcm; La- motte Henri, Schoutteet Jozef en Tempsrman Heir, allen van Zand voorde. UITSLAG DER TENTOONSTELLING WERK VAN DE AKKER 1. Roeselare; 2. Aartrijke, Eerne- gem, Poperinge en Waregem; 3. Ich- regsm; 4. Jorikershove en Torhout; 5. Zonnebeks en Wevelgem; 6. Ruise- lede. BEROEPSKWEKERS 1. Cult. Fruitière, Zoute (Lippens) dipl. met gouden med.; 2. Cult. Hoog veld, Veliegem (Baron van Zuylen), idem.; 3. FruitkwïkeriJ Leeuwenlog" (F. Fostier), dipl. met zilveren med.; 4. Lombasrt Dahlia's, Moe re, dipl. met gouden med.; 5. Westvl. Proef tuin, Beitem, dipl. met gouden med. en gelukwensen der jury; 6. N. V. Coöperatieve Veiling, Roeselare, id. Verzachten Geneest De smaak van SoLo is fijner dan ooit SoLo is steeds gewaarborgd vers SoLo, rijk aan calorieën en vitami nen D en A, heeft een zeer grote voedingswaarde SoLo kost maar 6 fr. het '/j kg. en maakt flinke besparingen mogelijk Is V - t v t u SO 85 B 0.915 B.F.L Union Margarimere Beige Merksem-Antwerpen Een gelegerden oogst veroorzaakt altijd een sterke opbrengstvermin dering, het bekomen van magere, minderwaardige granen, en 'n aan zienlijke vermeerdering van dei oogstonkosten. Alles goed berekend bedraagt de schade, die de landbouwers doori een gelegerden oogst lijdt, gemid deld een derde van de waarde vanj een niet gelegerde opbrengst. Om het legeren te voorkomen, is het nodig variëteiten te verkiezen! die goed weerstand bieden aan het legeren, en een bemesting toe te j dienen waarin de potas een overwe gende plaats inneemt. De potas isi immers het beste behoedmiddel te-' gen het legeren. Inderdaad, door zijn werking opl de steunweefsels vermeerdert de potas aanzienlijk de stevigheid van| het stro en geeft terzelfdertijd een grote opbrengst in graan en stro. De vooruitstrevende landbouwers' gebruiken gemiddeld voor hun graangewassen 140 eenheden zuive re potas, hetgeen overeenkomt, met 350 kgr. chloorpptas 40 of 700 kgr.j sylviniet 17,%. (8082) Zondag 24 Sept., te 0,30 u., deed zich aan de hofstede, bewoond door Auguste Maeyaert, gelegen langs de baan Ieper-Veurne te Hoogstade, een erg verkeersongeval voor. De herenauto van Colaert Henri uit Poperinge, en door hemzelf be stuurd, reed in vlug tempo de auto, bestuurd door Walter Destrooper uit Lo, voorbij. Hierbij scheerde het eerste voertuig rakelings een boom. om daarna in de gracht terecht kwam. Door de geweldige schok was de portier van bij het stuur met volle geweld los gesnakt en de voerder uit de wagen geslingerd. Z. E. H. Pastoor Carlier uit Hoog stade, werd in allerhaast bijgeroe pen. Toen het slachtoffer tot het bewustzijn kwam, werd hem het H. Oliesel toegediend. Dr Snick uit Lo, bijgeroepen, voerde de ongelukkige naar de kliniek der Zwarte Zusters te leper, nadat de rijkswacht van Lo het vereiste procesverbaal der gebeurtenissen opgemaakt had. De toestand van het slachtoffer is niet zo ernstig als men aanvan kelijk gevreesd had. Beproefde hulp bti verkoudheid voor Va- Her, Moeder en kind. Doos I) Fr. Pot 25 Fr. laat verschijnen op de kosten der veroordeelden, in een vakblad van artsen en een van apothekers. De twee geneesheren hebben beroep ingesteld. (d-7881) u Op Maandag 2 Oktober, wordt de kerk van Vlamertinge plechtig gewijd door Z. H. Exc. Mgr Lami- roy. Te 9,30 u. treedt zijn Hoogw. Exec., bij de besprenkeling met wijwater, met de bedienaren en zangers de kerk binnen. Te 10,15 u. stapt de processie met de relik wieën, voor het altaar bestemd, te zamen met het volk binnen. Daar na worden de relikwieën ingemetst. Vervolgens worden de altaren en muren gezalfd. Om 11,30 u. wordt een plechtige H. Mis opgedragen uit dank voor de grote weldaad, het gewijde huis van God. Gedachte nissen zullen uitgereikt worden aan da offerande der B. Mis. Zondagmorgen 24 Sept.. was de hr Lapere Maurice, uit Beselare, met zijn vrouw en moeder vertrok ken per auto met bestemming Gent. Om 9,30 u. toen hij zijn auto in Geluveld wilde in gang zetten, was hij ofwel zijn stuur niet meester, ofwel moest iets onklaar zijn ge komen, zodat hij met volle geweld tegen een boom aanliep. Door de geweldige stoot werden de inzitten den door mekaar geworpen en werd de moeder van de voerder het been gebroken, terwijl zijn vrouw zware kneuzingen opliep. Zij werden ter verzorging naar een ziekenhuis overgebracht, De auto was erg be schadigd. OctopermaandRozenkransmaand. Moeten we zoeken naar een voor nemen om vandaag, in deze Zondag mis, aan God en Maria aan te bie den? Immers neen! Het kan maar het voornemen zijn om van deze Oc- tobermaand ook voor ons een Rozen kransmaand te maken. Daar is geen gemakkeijker gebed dan de rozen krans, dat is vast en zeker. Het be staat -juist uit die gebeden die ieder christenmens kent: de Twaalf Artike len, en het Onze Vader en 't Wees gegroet. Zelfs onze kinderen van het eerste studiejaar kennen ze! En daar om is er niet eens een kerkboek no dig, om 't rozenhoedje te bidden; ten hoogste een paternoster, en nog! Des noods is het zelfs mogelijk, de Wees gegroeten anders af te tellen! En vooral, er is geen gebed dat méér ge ëigend is, om in familie gebeden te worden. Nog eens. omdat iedereen al de gebeden waaruit het is samenge steld, van buiten kent. Daarbij, het is een gebed dat niet al te véél aandacht vraagt; het is mo gelijk, ook al eerbiedig voortbiddend om het een of het ander te doen, dat gedaan moet worden. Kijk, 't is Octoberavond,vader en moeder en de kinderen zitte7i bij el kaar; op dc schouw brandt er wellicht 'n keerske voor het Maria-beeldje. Een van de kinderen het kan een be loning zijn! mag voorbidden; de anderen bidden na, de zware stem van vader en de ijle hoge kinderstem- mekens; en dan kan het al gebeuren dat moeder eens even in de kachel moet koteren, 't geeft niet, 't gebed gaat voort: of dat vader even moet opstaan om kolen te gaan halen, het geeft niet. het gebed gaat voort; een van de kleinsten is misschien onder het zoemen van de biddende stem men in slaap gevallen: moeder neemt het op haar schoot, 't gebed gaat voort. Ja waarlijk, liet familiegebed bij uitstek En daarom, vaders en moeders, houdt het in ere: laat aan uw kinde ren als een beeld van hun verbonden heid met U en met elkaar dat visioen van dat gezamenlijk familiegebed rondom den haard in 't avonduur! Of brengt het in ere, nu, in deze Octo- bermaand: waar samen wordt gebe den, daar wordt noodzakelijk bemind, en daar is sterkte en genade genoeg om als 't moet samen te lijden eii samen te strijden, één van hart in de eenheid van 't gebed. Mochten al onze Vlaamse gezinnen ook biddende, rozenkrans-biddende gezinnen zijn of worden,, en. blijven! God geve 'tf NOG GEEN AKKOORD Met als voornaamste punt van de agenda, de herbewapening van Duitsland werd te New York een conferentie gehouden door de Mi nisters van Buitenlandse Zaken van de V.S. van Amerika, Groot-Brit- tannië en Frankrijk en dit in aan wezigheid van de Ministers van Landsverdediging der zelfde drie staten. Meerdere bijeenkomsten hadden plaats maar een uiteindelijk ak koord bleef nog uit. Intussen zullen de drie betrokken regeringen nu elk afzonderlijk beraadslagen over het gestelde vraagstuk. U.S.A. LEGT PLAN VOOR OM ELKE AGRESSIE TE VERHINDEREN Op de tweede zitting van de Al gemene Vergadering van de U.N.O., heeft de hr Dean Acheson, namens de U.S.A., een plan voorgelegd dat tot doel heeft elke verdere agressie te verhinderen. Dit plan omvat vier punten welke volgende voorstellen inhouden: 1. - De mogelijkheid scheppen dat de algemene vergadering in buiten gewone zitting kan bijeengeroepen worden binnen de 24 uur zo de Veiligheidsraad in de onmogelijk heid zou verkerefi op te treden in geval van nieuwe agressie of vredes- verbreking; 2. - Vorming van een veiligheids- patroelja» of vredespatroelje van de U.N.O. die zou kunnen zorgen voor alle waarnemingen en rappor ten over gebieden waarin een inter nationaal konflikt dreigt; 3. - Aanwijzing door elk lid in zijn nationale strijdkrachten van een eenheid, speciaal geoefend en uit gerust, die telkens onmiddellijk in dienst zou kunnen gesteld worden van de U.N.O.; 4. - Benoeming van een U.N.O.- commissie die tot taak zou hebben verslag uit te brengen over de methodes welke zouden kunnen worden aangewend deur de U.N.O. ook van gewapende strijdkrach ten voor een gemeenschappelijke actie en ter verwezenlijking van de doeleinden en principes van het handvest. De Amerikaanse staatssecretaris vestigde er verder de aandacht op dat de politiek gevoerd door de Rus sische regering, de voornaamste be lemmering vormt voor de vestiging van de vrede. De Sovjet-Unie heeft zegde hij nog, vijf barrières tegen de vrede opgericht, namelijk; de aangewende pogingen om een in eenstorting te verwezenlijken van de niet-Sovjetwe-reld; het geheim waarmede de Sovjets hun land en volk omringen; de bewaping van de Sovjet-Unie, ver boven de nood zakelijkheid van de eigen verdedi ging; het inzetten van de interna tionale communistische beweging om agressiedaden te plegen; het gebruik van het geweld om hun wil en hun politiek aan andere volkeren op te dringen. De rede van de hr Acheson werd luidruchtig toegejuicht. De hr Vis- jinski nam daarop het woord en beschuldigde de hr Acheson van «ruwe aanvallen»; verder stelde hij voor: verbod van atoomwapens, vijfmogendhedenverdrag, inkrim ping van de bewapening en legde een verse lijst van oorlogsophit sers neer. Door de URRS werd tevens een klacht van agressie tegen China bij de Veiligheidsraad neergelegd. DE HEER VISJINSKI WAS VERBOLGEN Ter ere van de U.N.O. werd te New York een groot banket gegeven waaraan een 1.500 genodigden deel namen. Tijdens het feestmaal werd o.m. een toespraak gehouden door de hr Dewey, Gouverneur van New York. In deze rede verklaarde de hr Dewey o.m. dat de Sovjet-Unie 10 a 15 millioen personen als dwangarbeiders of slaven laat le ven in omstandigheden die gelijken op een dodelijke marteling. De hr Visjinski was ten zeerste verbolgen over deze beschuldigingen en zonder een woord te zeggen, ver liet hij de feestzaal, gevolgd door alle andere leden van de Russische delegatie. Intussen werd de hr De wey luidruchtig toegejuicht door de meeste der aanwezigen. De hr Dewey, Republikein, had deze grove beschuldigingen geuit in het kader van de reeds ingezette kiesstrijd, maar intussen dreigde het een diplomatiek incident te worden. Op een ander feestmaal nu aangeboden door de Secretaris-Ge neraal van de U.N.O. zelf, bood de hr Acheson de verontschuldigingen der U.S.A. aan de hr Visjinski. die ze aanvaardde, zodat het incidént als geregeld werdbeschouwd. j Koop RECHTSTREEKS in FABRIEK VOLDERSTRAAT 7, GENT JU betaalt veel minder en be- Jkomt 1° kwaliteit. Groot gemak |van betaling, zonder intrest, jjnoch wissels! (7757) HR VAN ZEELAND VERKLAART: RUSLAND DWINGT ONS TE BEWAPENEN Door de hr Van Zeeland, Belgisch Minister van Buitenlandse Zaken en leider der Belgische afvaardiging, werd eveneens het standpunt van ons land uiteengezet. Zo zegde hij o.m.: Het is Sovjet Rusland, dat het evenwicht in de bewapening heeft verbroken, waaronder wij thans lijden. Per slot van rekening hebben de vrije volken, die de algemene ontwapening, die zij wensten, niet konden bekomen, moeten bekennen dat er niets anders op zat dan op hun beurt te gaan bewapenen». Verder verklaarde hij volledig in te stemmen met het plan van de hr Acheson, ingediend met het doel elke agressie te verhinderen. NAAR BIJEENKOMST TRUMAN-STALIN Nu de tij gekeerd is in Korea, doen ook allerhande geruchten en beweringen de ronde omtrent het verdere politieke gebeuren op inter nationaal plan. Zo hield de Ameri kaanse radiocommentator; Drew Pearson, voor dat de hr Visjinski aan de Sovjet-satellieten zou heb ben laten weten dat de USSR geen aanvallen op de U.S.A. meer wil, maar wel een akkoord ermede, tot dat de toestand in Korea opge klaard is. Nog dat daarentegen de USSR Noord-Korea zou bezetten tot aan de 38e breedtegraad. Nog werd voorgehouden dat de- hr Malik aan een vredes «-dele gatie uit Baltimore zou verklaard hebben een ontmoeting Truman- Stalin als wenselijk te achten. Op vier vragen zou hij ook telkens jahebben geantwoord, daarbij beduidend dat zijn land niet eerst de atoombom zou gebruiken, voor stander te zijn van een algemene ontwapening en het buiten de wet stellen van de atoombom, het hou den van een bijeenkomst van de voornaamste leiders van U.S.A. en USSR en het houden van een vrije gedachtenwisseling onder de volke ren. In velerlei kringen ziet men bij deze verklaringen slechts een propagandistisch doeleinde, (zie op ons le blad wat V. Westerlinck daarover commenteert) EUROPEES EENHEIDSLEGER ONDER ÉÉN OPPERBEVELHEBBER Door de Atlantische Raad werd officieel medegedeeld dat binnen de kortst mogelijke tijd een Europees eeniheidsleger zal worden opgericht ter verdediging van West-Europa, en dat dit leger onder de leiding van één opperbevelhebber zal wor den gesteld. In deze laatste zal elk betrokken land vertegenwoordigd zijn. Nog werd bekend gemaakt dat de Fleer Van Zeeland voorzatter van de Noord-Atlantische Raa,d zal zijn gedurende een jaar. De Duitso kwestie werd verwezen naar de F - :1 der Ministers van Landsverd; ,.'ng. DUITSLAND NIEUWE MOEILIJKHEDEN TE BERLIJN Te Berlijn zijn opnieuw meerdere moeilijkheden gerezen. Zo werd door de Oost-Duitse overheden an dermaal de electrische stroom af gesneden voor West-Berlijn. Onder de Oost- en West-politiekorpsen werd het een kleine oorlog van ont voeringen en aanhoudingen, tot ten slotte een akkoord werd bereikt en de 46 Oost- en 24 West-politieman nen terug naar huis mochten. Op een bepaald punt van de stad verzetten de Russen de grenspalen een 75 meter verder op de West zone. Besprekingen leverden niets op tot de tommies dan zonder meer de barrelen uitbraken en alles terug op Oost-Duits gebied gingen wer pen, onder de ogen der verblufte Russische wachten. De laatste speldeprik kwam an dermaal van de Russen. Op een aak (rivierboot) komende uit de West-zone, vonden zij de lading 100 kg. te zwaar en namen hiervoor 25 ton zink in beslag. Van 10 andere aken namen zij voor ongeveer een half millioen mark aan staalplaten en ijzer in beslag. Zestig West- Duitse aken bleven nu liggen in Westelijk gebied, hun weg niet dur vend vervolgen op de Berlijnse waterwegen. «HOME GUARD» TERUG INGERICHT In het kader van het nieuw pro gramma voor landsverdediging, zal Engeland terug de Home Guard oprichten. Bij haar laatste ontbin ding in 1945, telde deze landwacht 1,727.000 leden. De Home Guard bediende o.m. de kustartillerie, de luchtafweer en de opruiming van bommen. HO» COMMUNISTISCHE STAKERS SCHOPPEN HERRIE ONDER BESCHERMING DER SOVJETTROEPEN Door de Oostenrijkse regering was een akkoord bekrachtigd waar bij enerzijds de prijzen van brood, meel, kolen, gas, electriciteit en tramverkeer met ongeveer 30 zou opslaan en dat anderzijds de lonen een verhoging van 15 zouden ondergaan. De Communisten zijn hiertegen in staking gegaan en zijn begonnen herrie te schoppen. In de Sovjet zone zijn zij in meerdere plaatsen overgegaan tot het bezetten van postburelen, gemeentehuizen, wa renhuizen, enz. Alle verkeer legden zij lam naar Wenen en de telefoon met deze stad werd afgesneden. West-Wenen werd aldus volledig afgezonderd. Te Wenen zelf betoogden 20.000 Communisten, meestal arbeiders van door de Russen genationaliseer de fabrieken, en verzamelden rond de kanselarij. Auto's werden omge kanteld, o.m. van een Amerikaanse onder-officier die gewond werd. Twee leden van de Britse legatie werden mishandeld. Een 20-tal po litieagenten werden eveneens ge troffen. De Sovjet-troepen beschermden de stakers. Zo stelden zij zelf o.m. twee tanks op over een belangrijke spoorlijn om er alle verkeer op te stremmen. PERZIE. Bedden in het Parle ment. Zes leden van de oppositie van het Perzische Parlement, hebben hun bedden naar dit Parlement ge sleept en wilden er sitdownstaking houden tot hen toelating w;rd ver leend om de regering te interpelleren over haar pro-Amerikaanse politiek. FRANKRIJK. Te goede manie ren. Mevr. Fath, communistisch gemeenteraadslid te Straatsburg, nam als dusdanig ontslag. Dit zou zij ge daan hebben op verzoek van haai- par tijbureau die haar een blaam gaf om het feit dat zij bij een receptie de hand drukte van een Westerse Eerste- Minister. OOST-DUITSLAND. Zuivering. Op bevel van de staatsveiligheidsdien sten werden 30 leidende personalitei ten van de Christelijk-Bemokratische partij uit hun partij gesloten. Ver scheidene dezer zijn thans naar West^ Duitsland gevlucht. U.S.A. Ilr Hoffman nam ontslag. De Heer Hoffman, administrateur van het Marshall-plan, heeft als dus danig ontslag genomen. Hij wordt in dit ambt opgevolgd door de Hr Wil liam Forster. INDO-CHINA. Gevangenen vrij gelaten. Tussen de Franss overhe den en de Vietminh kon een akkoord bereikt worden omtrent de uitwisse ling van gevang men. Van weerszijden werden aldus 130 lieden b:vrijd. Wat betreft de vijandelijkheden hebben de Fransen twee posten vrijgegeven, o.m. deze van Donghke, waai- een paar we ken geleden de bezetting door de man nen van die Vietminh uitgeroeid werd, U.S.A. Veto van Truman hielp niet. Het Huis van Afgevaardigden had een wetsontwerp goedgekeurd waarbij een kontrole wordt ingevoerd op alle staotsgevaarlijke activiteit, na melijk op deze van de Communisten. President Truman stelde echter zijn veto tegen d:ze wet. Het Huls van Afgevaardigden stemde opnieuw over de wet en keurde die andermaal goed met 268 stemmen tegen 48, 't zij dus 63 stemmen meer dan de vereiste twee-derde meerderheid. Valt nu nog de beslissing van de Senaat af te wachten. INDIE. Oorlog tegen 50 millioen apen. Sinds eeuwen vormen de apen in Indië een echte plaag en mochten zij er ongestraft akkers en hoeven teisteren, in zoverre dat naar berekening, zij elk jaar 500.000 ton voedingsgraan vernielden, wijl vele In diërs hong.r moeten lijden. De apen waren er immers beschermd door het Hindoe-geloof, die hen als een soort hiilige dieren deed uitroepen, zodat te huidige dage volgens schatting een 50 millioen apen in het land leven. De Regering heeft met de bescher ming, geboden door het Hindoe-geloof, nu geen rekening meer gehouden cn een beloning van 5 roeples uitgeloofd aan elk wie een apekop aan1: ngeu kan. 200.000 apen kwamen aldus reeds aan hun einde. OOST-DUITSLAND. 10 Jaar ge vang. De tandarts Ludwig Ensvin- gsr, uit Plauen, in Saksen, had to dronken toestand portretten bescha^ digd van Grobewohl en 'Pieck, Oost- Duitse leidende personaliteiten. Hier voor werd hem een straf van 10 jaar dwangarbeid cpgalegd. WEST-DUITSLANDLegerma- nosuvers. Britse troepen, met deelname van Belgische, Deense en Amerikaanse eenheden, hieldïn deze week grote legermanceuvers, genaamd «Broadside One», In do Brltsi sector. OOST-DUITSLAND. Leger opge richt? Vijftien gewezen onder-offi cieren van de Wehrmaeht vluchtten uit de Sovj it-zone naar West-Berlijn en verklaarden aldus gehandeld te hebben om te ontsnappen aan een verplichte inlijving bij een Oost-Duits leger. Anderzijds kwamen 168 uit de Oost-zone gevluchte leiders van de Christelijk-Demokratische partij in vergadering bijeen te Berlijn en be klemtoonden dat de «C.D.U.» nog slechts bij name bestaat in Oost- Duitsland en dat de echte partij ln ballingschap verblijft ln West-Dults- land. OOST-BERLIJN. Kleinbedrijven genationaliseerd. Volgens berichten van de West-Duitse pers werden ln deze laatste dagen honderden kleine bedrijven gelegen in Oost-Berlijn, ge nationaliseerd. Het betreft m;estal wasserijen, kleine bouwbedrijven, meubelmakers, detailzaken enz. De politie overhandigde het nationallsa- tiebevel en de eigenaars mochten het aftrappen, zonder enige vergoeding. ZIJ werden zogezegd gestraft om West-marken te hebben aanvaard. Be dienden van onder communistisch be heer staande zaken werden aangeduid om de genationaliseerde kleine zaken verder te beheren. NEW-YORK. Politieschandaal Sommige leden van de New-Yorkse politie aouden belangrijke geldsom men ontvangen hebben van clandes tiene bookmakers, wier omzet Jaar lijks 20 millioen dollars bedroeg, om deze niet te snappen. Het zaakje lek te nu uit en de hoogste chef moest o.m. ontslag nemen, wijl bookmaker» ingerekend, werden.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 8