NOTARIËLE VERKOPINGEN LENINGEN GELD i woonhuis meubels werkmanswoonst een woonhuis perceel bouwgrond gerievig woonhuis een hofstede woonhuis met hof woonhuis met land renteniershuis handelshuis herberg winkelhuis herberg-boerderij woonhuis zaailanden en weiden w.h.b. antverpia kortruk brugge goede hofstede burgershuis hofstedeke i partij" weide partij zaailand partij zaailand markt der on- roerende goederen autobus perceel bouwlani) goed burgershuis une belle maison woonhuis handelshuis perceel bouwgrond een woonhuis een hofstede woonhuis een winkelhuis herberg de vrede bouwgrond een huis bouwgrond een hofstedeke bouwgrond een huis handelshuis herenhuis nijverheids- eigendom woonhuis-herberg een woonhuis perceel bouwgrond bouw- en weiland een woonhuis renteniershuis eigendom een herenhuis 1. beste weide 2. beste zaailand woonhuis woonhuis hoveniershofen land een kloek woonhuis meubels gerievig woonhï 5 a. 30 ca. tuin landbouwalaam zware taillie een woonhuis perceel bouwgrond perceel bouwgrond een hofstedeke WOONHUIS WOONHUIS ZAAILAND CIJNSGR0ND CIJNSGRQND CIJNSGROND BOUWGROND SCHONE VILLA NIJVERHEIDS- EIGENDOM EEN WOONHUIS WOONHUISJE EEN HANDELSHUIS BOUWGROND UNE MAISON DE TERRAIN A BATIR EEN WOONHUIS EEN WOONHUIS EEN WOONHUIS IHYPOTHEEKLEN1NGEN VANAF 2 /z 0/Q MARTIN Ch., Studie van Notaris D. LAHAYE te Poperinge» Woensdag 11 Oktober 1950 te 14.30 uur, «A la Cour du Roi», bij Mr Jul Devos-Vercautere, Boe- schepestraat 27, te Poperinge, OPENBARE VERKOPING VAN Stad POPERINGE, Boeschepestr. 79 Welgelegen en gerievig met 2 a. 12 ca. grond en tuin. be kend op het kad. sectie F, Nr 1467a. Voorzien van put- en regenwater, gas en electrische leiding. Te vergoeden voor overname van citeirn en gasleiding; 2.489,45 fr. In huur gehouden door Mr Al fred Marrecau-Couttenier, zonder schrift, mits 150 fr. per maand plus de belasting en brandverzekerings premie. Vrij met 1 Januari 1951. Te bezichtigen de Dinsdag en Donderdag van elke week. (8004) Studie van Notaris EMILE LEMAHIEU te leper. Op Maandag 2 Oktober 1950 te 2 uur namiddag, te ELVERDIN- GE, ten huize van Heer Kamiel Gruwier, Sint-Pieterstraat Nr 9, OPENBARE VERKOPING VAN h HET WEKELIJKS NIEUWS n Zaterdag 30 Sept. 1950. m Bladz. B. Studie van Notaris G. VANDENAMEELE te Watou. UIT TER HAND TE KOOP Gemeente WATOU (Abele) met stalling en verdere afhanke lijkheden, alsmede 3 a. 50 ca. be bouwde grond en hof, langs de Galgestraat. Bewoond door Mr Marcel Derae- ve, zonder pachtrecht. Alle inlichtingen ten kantore. (7909) Studie van Notaris J.-E. DE COCK te leper. Woensdag 11 Oktober 1950 te 2.30 u. namiddag, te leper, Dik- kebussteenweg, ter herberg Het Nieuw Pannenhuis», TOESLAG VAN Stad IEPER, Pannenhuisstr. Nr 12 KOOP EEN; met aanhorigheden en hof, staan de en gelegen te leper, Pannen huisstr. Nr 12, gekadastreerd sec tie D, Nr 21m5, voor 1 are 16 ca. Voorzien van electriciteit, gas, stadswater en regenwater. Vrij van gebruik. Ingeaiottre- ding met de betaling. Na te zien eiken Dinsdag en Vrijdag, van 2 tot 4 u. namiddag. Slechts ingesteld: 61.000 frank. KOOP TWEE: te leper, Pannenhuisstraat, ge kadastreerd sectie D, Nr 21w4, groot 410 m.2. Vrij van gebruik. Ingenottre- ding met de betaling. Slechts ingest.: 15.000 jr. (8012) en MOBILAIRE VOORWERPEN Twee slaapkamers bestaande elk uit bed met ressortbak, matras, de kens, bedsprei en andere toebehoor- ten, kleerkast, nachttafel en stoel. Verder nog een kloeke eettafel, zes stoelen in olm met rieten zit- sels, een jachtstoof zo goed als nieuw, een naaimachine merk «Sin ger», een buffetkast, twee commo- den, een eiken tafeltje, een regula teur, spiegels, staantjes, een puid- stoof, een mansfiets, twee vrouw- fietsen, een ijzeren bed, een bas cule met gewichten, ladders, aard- appelbakken, landalaam en andere voorwerpen te lang om te melden. N.B. Alle voormelde voorwer pen zijn in goede en nette staat van onderhoud. Gewone voorwaarden. Komptante betaling. (8008) Studie van Notaris EMILE LEMAHIEU te leper. Kantoor van Notari9 A. LAUWERS te leper UIT TER HAND TE KOOP met inrijpoort, werkhuis en grote hof te IEPER, Menensteenweg 116 (Cltadelle), groot 5 a. 12 ca. Gebruikt door de Wed, Fauvart, verkoopster. Vrij met geldtelling. (8088) Studie van Notaris DE SIMPEL te Waasten. Toeslag: Zaterdag 30 Sept. 1950 te 5 uur 's namiddags, ter herberg «Het Paard», gehouderi door Heer Marcel Soenen, Dorpplaats, Sint- Juliaan-Langemark, van GEMEENTE LANGEMARK Wijk Sint-Juliaan KOOP 1. met afhankelijkheden en hof, Bruggesteenweg Nr 7, bekend bij kadaster sectie G, Nr 725c, voor een inhoudsgrootte van 2 a. 40 ca. Gebruikt door Hr Alois Depoor- ter, zonder geschreven pachtvoor- waarden. Ingesteld: 40.000 frank. KOOP 2. met afhankelijkheden en hof, Bruggesteenweg Nr 68, bekend bij kadaster sectie G, Nr 725d, voor een inhoudsgrootte van 2 a. 70 ca. Vrij binnen enkele weken, thans gebruikt door Hr Leon Dumez, zon der geschreven pachtvoorwaarden Ingesteld: 45.000 frank. KOOP 3. Studie van Notaris J.-E. DE COCK te leper. De Notaris Jacques-fflmest, DE COCK, te leper, daartoe aange steld bij vonnis der Rechtbank van Eersten Aanleg te leper, in date 26 Juli 1950, zal overgaan tot de OPENBARE VERKOPING VAN Gemeentê BESELARE, Oosthoek met land en weide, groot 7 ha. 42 a. 28 ca., gekadastreerd sectie C, Nrs 200, 201, 232, 235, 236, 241/2, 175, 177. 205, 211b, 199a, 214c, 214d, 215a, 215b, 216a en 216b. Volgens plak brief verdeeld in 6 kopen. Gebruikt door de medeëigenaars. Mr en Mevr. Henri Deman-Feys tot 1 Oktober 1952. OVERSLAG IN EEN ZITDAG; Woensdag 18 Oktober 1950 te 2.30 uur namiddag, te leper, in de gehoorzaal van het Vredege recht, Gerechtsgebouw, Gr. Markt. Ten overstaan van de Hr Vrede rechter van het Eerste Kanton leper. (7903) Studie van Notaris J.-E. DE COCK te leper. Dinsdag 10 Oktober 1950 te 2.30 uur namiddag, te leper, Bruggesteenweg, in de herberg De Hazewindbij Mr Vandenberghe, INSTEL MET PREMIE VAN Enige koop: te IEPER, Bruggesteenweg Nr 21, gekadastreerd sectie A, Nr 90v2, voor 2 aren 7 centiaren. Vrij van gebruik een maand na de verkoping. Toeslag: Dinsdag 24 Okt. 1850. (8066) Studiën der Notarissen JACQ. DE COCK te leper en JAGQ. RAMAULT te YVervik. Woensdag 25 Oktober 1950 te 2 uur stipt namiddag, te leper, in de gehoorzaal van het Vredege recht. Gerechtsgebouw, Gr. Markt, ten overstaan van de Heer Vrede rechter van het eerste kanton, OVERSLAG in een zitdag, van; samen groot 22 aren 40 centiaren, te BESELARE, Potteriestraat. Gebruikt door Albert Leroy mits 150 fr. per maand. In alle waarschijnlijkheid vrij van gebruik met de betaling (8067) Studiën van Notarissen N. D'HUVETTERE te Yper en CAMERLYNCK te Passchendaele, Op Vrijdag 6 October 1950 te 3 uur stipt namiddag, ter her berg «'t Hof van Commerce», Yper- straat 26, te Elverdinge, INSTEL MET PREMIE VAN Een nieuwgebouwd met tuin, groot 12 aren 50 cen tiaren, te ELVERDINGHE, Nieuwe Yperstraat. Thans gebruikt door den Hr Lu- cien Desmaels, mits 300 frank te maande, vrij van belastingen en verzekering, zonder schriftelijke pacht. Voor het bezichtigen zich wen den bij den Heer Jules Latruwe, Yperstraat 80, te Elverdinghe. Toeslag: Vrijdag 20 Oct. 1950. (79881 W—IJ PIM1LI P-i'1. Studiën van Meesters N. D'HUVETTERE, 29, Cartonstraat te Yper en P. MENNE te Couillet. DEFINITIEVE TOESLAG Op Vrijdag 13 October 1950 om 2.30 ure stipt namiddag, ter gehoorzaal van het Vredegerecht, Justitiepaleis, Groote Markt, te Yper, van: GEMEENTE LANGEMARCS Klerkenstraat 51, Schoon en welgelegen met Inrijpoort, afhankelijkheden, groot 4 aren. Thans gebruikt door den Heer Heuzel-Nolf, mits 850 fr. te maan de, zonder schriftelijke pacht. Zichtbaar den Zaterdag en Zon dag van iedere week, van 2 tot, 6 u. namiddag. Slechts ingest: 201.000 fr, 18099} genaamd Het Brouwershof met afhankelijkheden en hof, Brugge steenweg Nr 30, groot volgens me ting 4 a. 93 ca., ten kadaster be kend sectie G, deel van Nrs 762e. 762f en 762g. Gebruikt door Mevr. Wed. Car- pentier-Reynaert, zonder geschre ven pachtvoorwaarden. Ingesteld: 78.000 frank, KOOP 4. met afhankelijkheden en hof, Bruggesteenweg Nr 28, groot vol gens meting 4 a. 13 ca., ten ka daster bekend sectie G, deel van Nrs 762e, 762f en 762g. Gebruikt door Hr Gerard Bou- ckaert, zonder geschreven pacht voorwaarden. Ingesteld: 68.000 frank. KOOP 5. genaamd Boschkasteel mede- gaande zaailand, gelegen hoek der Wijngaardstraat en Bruine Broek straat, groot volgens meting 17 a. 95 ca., bekend bij kadaster sect. G, Nr 385c en deel van Nr 385d; pa lende Zuid-Opst de |5ruine Broek- êtraat en Noord-Oost koop 6 "hièr- na. Ingesteld: 40.000 frank. KOOP 6. groot volgens meting 27 a. 5 ca., gelegen langs de Bruine Broekstr. en aanhoudende aan koop 5 hier boven, ten kadaster bekend sect. G, deel van Nr 385d. Kopen 5 en 6 makende samen één blok uit, zijn gebruikt door Mevr. Wed. Caenepeel, zxmder ge schreven pachtvoorwaarden. Ingesteld: 20.000 frank. Recht van samenvoeging voor ko pen 1 en 2; 3 en 4; 5 en 6. Koop 3 heeft recht van uitweg langs ach ter aiover koop 4 op een breedte van 3 meter, om te geraken van uit zijn hof met peerd, kar en wagen, naar de grote steenweg van leper naar Brugge. Koop 4 bekomt insgelijks recht van uitweg om te geraken met peerd, kar en wagen, van zijn hof naar de grote steenweg. Voor alle verdere inlichtingen, zie plakbrief met plan of zich wenden ter studie van Notaris LEMAHIEU voornoemd. (8009) Studie van Notaris A. VAN DER MEERSCH te Yper Op Dinsdag 10 October' 1950 te 3 ure namiddag, ter herberg Den Hastbij Mr Hector Mari- cau, Brandhoek, te Vlamertinge, INSTEL VAN STAD POPERINGHE Koop 1. Een perceel groot 1 are 26 ca., gelegen langs de Bruggestraat. Gebruikt door Mr M. Cappoen. Koop 2. Een perceel groot 1 are 2 ca., gelegen nevens voorgaande kocp. Gebruikt door Mr Oscar Ronse. Koop 3. Een perceel groot 1 are 16 ca., gelegen nevens voorgaande koop. Gebruikt door Mr Dehaene. De gebouwen daarop staande zul len op de dag der toewijzing kun nen overgenomen worden foor de koopers, of in geval van niet-Dver- eenfeomst moeten weggenomen wor den door de ciinepachters, op kos ten van deze laatste. Koopen 4 tot 8: Verchillende perceelen langs de Bruggestraat en Korte Bruggestraat. Verpacht aar. verscheidene, zon der schriftelijke pacht. Zie verder de plakbrieven niet plan. Voor alle andere inlichtingen zich wenden ter studie. Overslag: Dinsdag 24 Oct. 1950 z Ifde plaats en tiuit (8160) Etude du Notaire J.-E. DE SIMPEL a Warneton. Toeslag: Dinsdag 10 Okt. 1950 te 15 uur, ter herberg A l'Hötel de Ville, Markt te Waasten, van: GEMEENTE WAASTEN Koop 1. Rijselsteenweg Nr 37. met tuin, boomgaard, centrale ver warming, waterverdeling, groot 58 aren 50 ca. Beschikbaar, be woond gratis, zonder huurrecht. Ingesteld: 250.000 frank. Koop 2. Rijselsteenweg Nr 39. woonhuisje, raikems, garages en verdere gebouwen, groot 77 a. 90 ca. Palende Oost «De Leie»; West den steenweg, op 100 m. van de statie Pont-Rouge. Beschik baar, het huisje bewoond zonder huurrecht. Ingesteld: 225.000 frank. Koop 3. Rijselsteenweg Nr 122. met 6 a. 40 ca. Bewoond, zon der huurbrief, door Hr Rob Bu- taye, mits 600 fr. alle 3 maanden, lasten aan eigenaar. Ingesteld: 32.000 frank. Koop 4 Rijselsteenweg Nr 124. met 65 m2. Bewoond zonder huurbrief, door Mevr. Declercq- Leeuwerck, mits 280 fr. alle drie maanden, lasten aan eigenaar. Ingesteld: 17.000 frank. GEMEENTE KOMEN Koop 5. Statiestraat Nr 19. met 6 a. 10 ca. Bewoond door Hr J. Langenaken, apotheker te Komen, mits 1.050 fr. boven de las ten, alle 3 maanden, tot 31 Decem ber 1952 volgens huurbrief. Ingesteld: 250.000 frank. Recht van samenvoeging. Plakbrieven met plan ter studie. (8101) Studie van Notaris JOS. DUPONT te Geluwe, Studie van Notaris THEVELIN te Mesen. UIT TER HAND TE KOOP Prachtige te KEMMEL - POLKA, hoek van Iepersteenweg en Foperingestraat, groot 1045 m2. Enige ligging voor hotel, handelshuis, magazijnen, enz. (8011) Etude du Notaire J. RAMAULT a Wervïcq. Vente Publique et Volontaire de Commune d'HOUTHEM-lez-Vpres, Rue de Bas-Warneton avec 12 a. 34 ca. de fonds et terre. Occupée au mois et sans bail écrit par Mr Jules Pattyn. II. 71 Ares 75 Centïares Divisés en huif lots et occupés par Mr Henri Pattyn. Faculté d'accumulation. Adjudication: Jeudi 5 Oct. '58 3 h. de relevée, au Café du Centretenu oar Mr Henri Boo ne. Place de l'Eglise a Houthem. Voir affiches avec plan. Studie van Notaris J. RAMAULT te Wervik. Openbare en Vrijwillige Verkoping van Gemeente GELUWE, Ieperstraat KOOP 1. met afhankelijkheden en neven staande gebouwen, groot 4 a. 57 ca., gelegen Ieperstraat Nr 27. Gebruikt dcor de medeverkoper Mr Remi Pattyn tot 1 Januari 1953 mits 225 fr, te maande. KOOP 2. met 2 a. 85 ca. erve, gelegen Ieper straat Nr 25. Gebruikt door de medeverkoners Mr Cyrille Pattyn en Mevr. Wed. R. Pattyn, mits 110 fr. te maande. KOOP 3. met 1 a. 84 ca. erve, gelegen Ieper straat Nr 23. Gebruikt door de medeverkopers Mr en Mevr. Noël Deleu-Pattyn, mits 75 fr. te maande. ZITTINGEN: Instel: Maandag 2 Oktober 1950 te 3 uur stipt des namiddags, ter herberg In de Postweggehou den door Mr Albert Vincke, Kerk straat 51, te Geluwe. Toeslag: Maandag 9 Okt. 1950 te 3 uur stipt des namiddags, ter herberg «Café St-Crispin», gehou den door Mr Paul Brulez, Ieper straat 29, te Geluwe. 0.59 t.h. ïnstelpremie. Pecht van samenvoeging. Plan en inlichtingen ter studie. (7907) JA».toU3^3. JMLAUam Toeslag: Woensdag 4 Okt. 1950 te 4.30 uur 's namiddags, te Gelu we, ter herberg 't Trapkebij Juf. Madel. Mahieu, op de Plaats, Openbare Vrijwillige Verkoping van Gemeente GELUWE, Beselarestr. 7 Een best gelegen kunnende dienen voor winkel of handelshuis, groot 5 a. 45 ca., ge kadastreerd sectie C, Nrs 992e en 992f. Vroeger bewoond door de medéverkoopster Mevr. Wed. Poot- Bolle. Gedeeltelijk vrij en gedeel telijk bewoond door Hr Albert Van- neste-Aubry, mits 225 fr. te maan de, zonder recht van pacht. Ingesteld: 165.000 frank. BERICHT Naar luidens artikel 565 der wet op de falingen van 18 April 1851, zal iedereen het recht hebben op bod te doen binnen de vijftien da gen na den overslag; dit opbod moet minstens een tiende deel dei- voorname koopsom bedragen. Het zal moeten betekend worden bij exploot van Deurwaarder aan den werkenden Notaris en er kennis van gegeven worden aan de Heer Curator en aan de koper. De definitieve overslag, ten ge volge van opbod, zal alsdan plaats hebben ten verzoeke van gezegde Curator en onder dezelfde voor waarden en bespreken als den eer sten overslag, door 't ambt van zelfden Notaris. Deze laatste over slag zal alsdan definitief ziin en zal niet meer kunnen gevolgd wor den van enig opbod. (8098) Studie van Notaris CAMERLYNCK te Passendale. Instel: Dinsdag 17 October 1950 Toeslag: Dinsdag 31 October '50 te 14.30 u., in d'herberg «De Duif», bij Mr Leon Calmeyn, te Passen dale, Markt, GEMEENTE PASSENDALE langs een gravier uitgevende op den steenweg van Passsendale op Oostnieuwkerke, Een schone blok, goede en welgelegen groot 8 hectaren 13 aren 55 cen tiaren (verdeeld in 7 kopen). In huur gehouden zonder schrift sedert meer dan 9 jaren door Mr Alidor Decaestecker, mits 13.700 fr. 's jaars, valdag 1 October, meer de grondbelasting. Recht van samenvoeging. 0,50 t.h. ïnstelpremie. Plakbrieven met plan op aan vraag,(8078) Studiën van Notarissen DE TAVERNIER te Langemark en J. CLOET te Oostrozebeke. Studie van Notaris Joseph VROMAN te Menen. UIT TER HAND TE KOOP STAD MENEN 1. - Best gelegen WOONHUIS met ruime garage, 266 Moeskroen- straat. Onmiddellijk vrij. 2. - Gerieflijk WOONHUIS. Kort- rijkstraat 123. Onmiddellijk vrij. 3. - Goed gelegen HANDELS HUIS, Bruggestraat 62. Onmid dellijk vrij. 4. - Een WOONHUIS, hoek der Grondwet- en Koning Albertstr. 79. Vrij binnen enkele maanden. Alle verdere inlichtingen ter stu die van de Notaris. (7999) Geweldige kapitalen te plaat sen in HYPOTHEEK op alle eigendommen van U of van derden, als borg. aan uitzonderlijke gunstvoor- waarden. - Keus van terugbete, ling. - Nooit kosten op voorhand. 98 Lge Lozanastr., Antwerpen. Tel.: 37.73.03 - 37.00.42. Vermijdt kostelijke tussenper- sonen, wendt U rechtstreeks tot ons Provinciaal Bureel voor West-Vlaanderen Begijnhofstraat 12. Telef.: 220.49. Open alle dagen van 10 tot 12 en 14 tot 17 uur. Of Gewestelijk Bureel te Wijngaardstraat 9. Iedere Woensdag v. 10.301.161 Op Woensdag 11 October 1950 te 14.30 uur, ter gehoorzaal van 't Vredegerecht, Gerechtshof, Gro te Markt, te leper, OPENBARE VERKOPING VAN Bekestr. 3, samenliggende te LAN GEMARK, groot 7 ha. 87 a. 8 ca., voor den naakten eigendom (4 ko pen) Pachter: Mr Vandevelde Marcel. Ten overstaan van de Hr Vrede rechter van het le Kanton leper. (8014) Studie van Notaris AMEYE te Roeselare. Studie van Notaris DEBYSER te Ardooie. Toeslag: Dinsdag 10 Okt. 1950 te 2.30 uur namiddag, ter herberg Het Burgerswelzijnbij Oscar Declerck, van: Gemeente ARDOOIE, Statiestr. 329 Schoon gerievig groot 2 a. 95 ca., onlangs nieuw, met ruime kelder, opslagplaats en afgesloten koer, voorzien en elec triciteit, regen- en pompwater. Onmiddellijk vrij. Gebruikt door de medeverkoop ster Juf. Maria Deceunlnck tot 1 Kantoor van Rotaria BUURMANS te Veurn». OPENBARE VERKOPING VAN GEMEENTE WULVÊjRINQEM I. Verwoedt de rijpende tuin, welde eii zaailand, bekend bij kadaster wijkjA, Nrs 95, 96 en 99, groot 76 a. 16 &i. bekend bij kadaster wijk a\, Nr 100, groot 89 aren 70 centiaren. bekend bij kadaster wijk A.^Nr 101, groot 78 aren 80 centlaren. HOOGLEDE Allerbeste Hofstede, (Schuddebeuir- straat), groot 14 Ha. 13 ca. Toegeslagen voor 2.231.000 Ir. Notaris Wester- lynck. Hooglede. (5-9-'50). ZABBEKT Partij Zaailand. (Wijk Linde), groot 92 a. 20 ca. Inatelprlja bedroeg 125.000 frank en toeslagprljs kwam tot 140.000 frank. Notaris Maere, Esen. (20-9--50). KOKSXJDE Perceel Bouwgrond, (Hoek Famlllr- en Consclencestraat), groot 6 a. 94 co Wanneer de Instelprijs slechts tot In duizend fr. kwam werd uiteindelijk toegeslagen aan 45.000 fr. Notary, Buurmans, Veurne. (21-9-'50), IEPEB - ST JAN Drie aaneenhoudendc Woonhuizen. (Wijk de Bryke). 1. Huls met loca ting, groot 14 a. 5 ca. Toeslagprit 60.006 fr. 2. Huls, groot 9 a. 38 es. November. (7935) Studie van Deurwaarder ROGER 't KINDT te Hooglede. Verkoping bij Rechtsmacht. STAD IEPER Op Zaterdag 7 Oktober 1950 te 10 uur 's voormiddags, zal Roger 't KINDT, deurwaarder te Hoogle de, op de openbare marktplaats, te leper, overgaan tot de Openbare Rechterlijke Verkoping vart een inbeslaggenomen zeven en twintig zitplaatsen, mo tor Chevrolettype Loadmas- ter», in goeden staat. Comptante betaling, zonder kos ten. (8085) bekend bij kadaster wijk A, Nry. 102( ooo fr. - S.Jfute. grooi en 103, groot 81 aren 10 centiaren bekend bij kadaster wijk A, Nrs«04, groot 62 aren 40 centiaren. Vrij1 van gebruik. Ooststraat 2, te Veurne. Kantoor van Notaris BUURMANS te Veurne. UIT TER HAND TE KOOP STAD VEURNE Instel: Dinsdag 10 October 1950 Toeslag: Dinsdag 24 Oct. 1950 te 2 uur namiddag, ter herberg In de Oude MeerlaanArdooiesteen- weg 269, te Roeselare, van: Stad ROESELARE, Ardooiestw. 273 met tuin, groot 302 m2. Voorzien van pomp- en regenwater, stadswa ter, gas en electriciteit. Vrij van gebruik. BEZOEK: Zich wenden alle Dins- en Donderdagen, van 2 tot 4 uur, Ardooftsteenweg 67-69, alwaar de sleutels berusten. 0,50 t.h. Instelpenning. (7989) Studiën der Notarissen WESTERLINCK te Hooglede en DE COCK te leper. Uit oorzaak van Faling. Studie van Notaris DEVOS te Rumbeke. (Tel. 369 Roes.) UIT TER HAND TE KOOP ROESELARE: HUIZEN: Batavialaan en Lier straat. WOONHUISGeelstraat, vrij met 1 Oktober aanstaande. BOUWGRONDEN: Menensteen weg, Ieperstraat, Westlaan, Heilig Hartkwartier, St-Joseph's kwartier, Rumbekesteenweg (vanaf 250 fr. per m2), Zuidmolenstraat, Vierweg- straat, dicht bij de school. NIEUW GEBOUWD WOONHUIS te Roeselare, Joseph Demeesterstr. RUMBEKE: BOUWGRONDEN rond de Plaats, Rodenbachstraat (vanaf 15.000 fr. per lot). LANDGEBRUIK met 40 aren, bij de Zilverberg. (7670) Studiën der Notarissen VAN HOVE te Rumbek» en CLAEYS-BOUAERT te Gent. Studie van Notaris ANT. RAVESCHOT te Menen. Studie van Notaris J. RAMAULT te Wervik. WARNETON Chaussée d'Yvres, No 14 avec dépendances et 11 ares de ter rain et jardin. Tenant sur 8 mêtres a la chaus sée d'Ypres. Libre d'occupation Mise-a-prix: Mercredï 11 Oct. '50 Adjudication: Mercredi 25 Oct. A 15 heures, au café «A l'Ancien NavireA Warneton-Rivage, tenu par Mr Jerome Botsu. .(8076) Openbare en Vrijwillige Verkoping van Stad WERVIK, Duivenstr. 41 Een bestgelegen met afhankelijkheden en 1 a. 53 ca. grond en hoving. Vrij van gebruik en onmiddellijk beschikbaar. Ingesteld: 156.000 frank. Toeslag: Woensdag 4 Okt. 1950 te 3 uur stipt 's namiddags, ter herberg Café Métropole gehou den door Mr O. Delbecque, Steen- ackerplaats te Wervik. Inlichtingen ter studie. (8013) Studie van Notaris ACH. SAGOft te Izegem. UIT TER HAND TE KOOP STAD ROESELARE Prachtig gelegen met atelier, in de Ooststraat. Dien stig voor alle handel. Vrij 6 maand na verkoop. Inlichtingen ter studie. .(8024) Instel: Woensdag 4 Okt. 1950 Toeslag: Woensdag 18 Okt. 1950 te 4 uur, in de bovenzaal van het Stadhuis, Grote Markt, te Menen, van: STAD MENEN. 1. Kortrijkstraat. uitmakende de hoek der Kortrijk en der A. Debunnenstraat, groot volgens meting 4 a. 35 ca. 76 dm2, gekadastreerd sectie E, ex 870/E, en waarop gesticht was het thans gesloopt ouderlingsgesticht. Plan: zie aanplakbrieven. 2. Koningstraat. thans in puin, getekend in de Ko ningstraat Nr 62, en uitmakende de hoek der Koning- en Kazerne straten, gekadastreerd, sectie E, Nr 444, voor 151 m2. Ingebruiktreding met de betaling. 0,50 t.h. ïnstelpremie. (8010) Studiën van Notarissen A. RAVESCHOT te Menen en Y. GHE3QUIERE3 te Tourcoing Toeslag: Zaterdag 7 Okt. 1950 te 3 uur, te Menen, ter herberg Café Moderne Wahisstraat 218, bij Mad. Edmond Pollie (dicht bij de Statie), van: groot 11 ha. 8 a. 70 ca. te MENEN, wijk Posthoorn, zuidkant van de steenweg Menen-Xortrijk. Gebruikt door Albert Sullebeen- Vanneste, veer een termijn van 9 naeenvolgende jaren, ingang geno me hebbende op 1 Oktober 1944, middels de jaarlijkse huurprijs van 12.000 fr., waarop de wettelijke ver hoging niet toegepast werd, en be ven de lasten. Studie van Notaris CAMERLYNCK te Passendale. Toeslag: Donderdag 5 Okt. 1950 te 14.30 uur, in d'herberg De Zeu- gete Westrozebeke, Iepersteen weg, van: GEMEENTE WESTROZEBEKE leper steenweg Nrs 243 en 244 Goed en geriefvol van twee woonsten, en tuin, groot 9 aren 37 centiaren. Nr 244 is onbewoond. Nr 243 is bewoond door Mr Albert Delaey tot 15 October 1950. Slechts ingest.: 40.000 fr. (8069) OPÉNBARE VERKOPING in één zitdag, op Dinsdag 17 October 1950 te 3 uur, in H6tel de Bourgogne Statieplein, te Roeselare, van: Stad ROESELARE, Delaerestr. 32. op en met 125 m2 grond, kadastraal bekend sectie D, Nrs 49/n en 49/o, palende Noord Anna-Maria Van denberghe te Roeselare, Oost de straat, Zuid Eveline Van Coillie te Roeselare, en West Alfons Delaey- Noseda te Roeselare. Vrij van gebruik met de geldtel ling Zkhtbaar de Woensdag en Vrij dag van iedere week, van 2 tot 4 u. Sleutels bij Mr Debrauwer-Delarue, Consciencestraat 31, te Roeselare. Ten overstaan van de HH. Vre derechter en Griffier van het Kan ton Roeselare. (8086) Studie van Notaris J DESTROOPER te Ledegem. Studie van Notaris CAMERLYNCK te Passendale. UIT TER HAND TE KOOP GEMEENTE PASSENDALE stallingen en zaailand, groot 49 a. 63 ca., wijk 's Graventafel. Vrij met 1 Oct1950.(8077) Toeslag: Vrijdag 6 Okt. 1950 te 4 uur namiddag, in «De Drie Koningen», Plaats 18, te Ledegem, van: GEMEENTE LEDEGEM Kopen 1 tot 4: provinciale baan, respectievelijk groot 3 a. 86 ca.; 4 a. 33 ca.; 4 a. 26 ca., en 3 a. 89 ca. Koop 5: met erf, grintweg op Slijps Nr 1, groot 9 aren 22 centiaren. Koop 6: grintweg op Slijps, groot 4 aren 25 centiaren. Koven 7, 8 en 9: Kleine Moorsledestraat Nr 9, sa men groot 1 ha. 21 a. 94 ca. Koop, 10: Schouthoek, groot 2 a. 94 ca. Koop 11: met erf, Dadizelestraat Nr 5, groot 10 aren 22 centiaren. Alle kepen zijn vrij met de beta ling, behalve kopen 5 en 6 verhuurd aan Mr C. Olevier, en koop 11 ver huurd aan Mr R. Rapicault zon der geschreven pachtvoorwaarden. Plakbrief met plan op aanvraag. OPENBARE VERKOPING met recht van opbod, ten overstaan van de Heer Vrede rechter van het Kanton Hooglede, overeenkomstig de wet van 12 Juni 1816 en de artikels 564 en 565 van het Handelswetboek, van: GEMEENTE STADEN wijk Mispelaareik Een schoon en gerievig met magazijn, inrijpoort, bergplaat sen, afhangens, koer en erve, sa men groot 9 a. 70 ca., bekend ten kadaster sectie E, Nrs 1117E, 1117F en 1117G, staande en gelegen langs de steenweg van Roeselare op Diks- muide. Bewoond door de gefaalde Heer Eugeen Beernaert, aannemer, en ziin echtgenote Mevrouw Helena Libert. Aankomst met de betaling. 0,50 t.h. ïnstelpremie. instel: Maandag 9 October 1950 Toeslag: Maandag 23 Oct. 1950 te 3 uur stipt namiddag, ter hei berg In de IJzer bij Mevr. Wed. Bruno Saelens, te Staden, Markt plaats. (8084) Studiën der Notarissen EDG. REYNAERT te Staden en FRANS AMEYE te Roeselare. Instel: Woensdag 11 Okt. 1950 Toeslag: Woensdag 25 Okt. 1950 te 3 uur namiddag, ter herberg «Het Handelshuis», bij Heer Jules Crombez-Verhelst, Marktplaats te Staden, van: Gemeente STADEN, Bruggestraat Een voornaam en best gelegen gans modem ingericht, met gara ge, medegaande tuin én erve, groot 5 a. 30 ca., te Staden, Bruggestr. 22 (dicht de Markt), kadaster sect. A, Nr 1293x. Voorzien van electrici teit, volledige inrichting van cen trale verwarming en lopend water (warm en koud). Vrij van gebruik. Aankomst met de betaling. Te bezichtigen op aanvraag. Sleu tel bij Notaris Reynaert. Verdere inlichtingen en plan ter beide studiën. (8067) Een welgelegen langs de spoorweg (aansluiting mo gelijk1, begrijpende: Twee ruime MAGAZIJNEN met kelders, grote citerne en schoor steen. WOONHUIS met verdieping en bijgebouwen, garage, paardenstal len, hennen- en zwijnenkoten, hof met fruitbomen en druivenserre Schone partij BOUWGROND. Samen groot ongeveer 70 aren. Vrij van gebruik. (7977) 9 a. 40 ca. Toeslagprljs 43.000 fr. No taris Lauwers, leper. (31-9-'36), Hofstedeke, met zaal- en wellanden, groot 93 a. 27 ca. Toegeslagen voor 181 duizend fr. Notaris Lauwers, leper. (21-0-'50>. ROESELARE Burgerehuls. garage en tuin, (Dlks- muldesteenweg 220 en 222). Instelprijs Toeslag: Donderdag 12 Okt. 'SO/us.ooo fr. Toeslagprljs 222.000 fr. te 10.30 uur voormiddag, in de VN°n°r!,3 Vw»r»oal van het VrpHecrerecblt 1 Bouwgronden. (Westlaan), samen nooizaui van net vreaegeiecim,lgroot 2.433 m2. verdeeld in 10 kopen. e. (7924f J Afzonderlijk Ingesteld 320.200 fr. Toe geslagen 430.000 fr. Notaris Ameyc, Roeselare. (21-9-'501. DE PANNE Woonhuis-Handslshuis, met serre, bakhuis en stal, (Veurnestraat 351, Oosthoek), groot 1.593 m2. Instel 93.000 frank. Toeslag 96.500 fr. Notaris |Buurmans, Veurne. (26-9-'501. Perceel Bouwgrond, (Veurnestraat. Oosthoek 1groot 1.165 m2. Instel frank 45.000. Toeslag 31.000 fr. Notaris I^uurmans, Veurne. (26-9-'50). GELUWE jBouwgronden en Zaailanden, (dleht biV het dorp), groot 11 Ha. 86 a. 45 ra. VrVdeeld ln 31 loten die afzonderlijk tes|amen werden Ingesteld voor de som vad 1.257.800 fr. en toegeslagen werden voos 1.425.000 fr. Notaris Duponl, GeMiwe. (26-9-'50i. VLAD8LO 1.-^ Woonhuis met stallingen, (Gent- weg)* groot 60 ca. Instelprijs 30.000 fr. Toegeslagen voor 70.000 fr. 2. - Zaailand, (Lulnaerestraat), grof 39 a. pe Instel bedroeg 60.000 fr. en d- toeslag 91.000 fr. Notaris Maem, Esen.- (26-9-'50), POPERINGE Verpachtingen De cio.O. bood openlijk te pachten aan: 1. - Herberg «De Brlqueterle(Abr- lesteenwgci, met zaal- en weideland, groot 1 Ha 81 a. 30 ca. Werd verpacht aan 27.160 fr. 2. - Ovtderdomstwg, 37 a. 65 ca. zaal- land. Verpacht aan 3.160 fr. 3. - Remlngelstwg, 41 a. 90 ca. zaal- land. Verpacht aan 3.860 fr. 4. - Reirllngelststwg, 63 a. 90 ca., zaai land. Vernacht aan 3.760 fr. 5. - 22 al 70 ca. zaailand. Werd ver pacht voor- 1.600 fr. 6. - WestVleteren (Zwylandstr.) 41 a. 20 ca. Verpacht voor 1.850 fr. Kantoor van Notaris BUURMANS te Veurne. OPENBARE VERKOPING VAN STAD VEURNE Een welgelegen genaamd «De Waasbrug», met aan horigheden en erve, gelegen steen weg naar Pervijze,, gekadastreerd sectie C, Nr 565d, groot, 6 a. 60 ca. In gebruik door Mr Henri Glorie tot 15 April 1951 mits 1500 frank 's jaars. 1 Slechts ingesteld: 35.000 fr. Toeslag: Donderdag 5 Okt. 1950 te 10.30 uur voormiddag, in de ge hoorzaal van het Vredegerecht, Ooststraat2. te Veurne. (8070) Kantoor van Notaris FLOOR te VEURNE. Studie van Notaris P. SIMPELAERE te De Panne. Maandag 2 October 1950 te 2.30 uur, in 't hotel «Mon Bijou», Marktplaats te De Panne, INSTEL VAN (onbewoond), en aanpalend te DE PANNE, Brouwersstraat, res pectievelijk groot 128 m2 en 122 m2. Alle inlichtingen ter studie van verkopende Notaris. (8021) Studie van Notaris P. SIMPELAERE te De Panne. UIT TER HAND TE KOOP Een partij gelegen te LAMPERNISSE, wijk Kerkhoek, samen groot 2 hectaren 28 aren 90 centiaren. Alle inlichtingen ter studie van verkopende Notaris. (Tel. 58 De Panne.) (8097) Studie van Notaris P. SIMPELAERE te De Panne. UIT TER HAND TE KOOP GEMEENTE ADINKERKE Studie van Notaris CLOET te Oostrozabeke. met Tuin, Garage en Atelier, kun nende dienen tot alle nijverheden. (Atelier 24 m. x8m.) Alle inlichtingen ter studie van verkopende Notaris. (8059) Studiën van Notarissen AUG. SOENEN te Brugge en R. DE VLIEGER te Ichtegeni. Donderdag 19 Oktober 1950 te 10.30 uur voormiddag, in de ge wone gehoorzaal van het Vredege recht te Veurne, Grote Ooststr. 2, Openbare Licitatieverkoping van STAD VEURNE Een gerievig met afhangen en erf, ook dienstig voor den handel, Statieplaats 9, ka dastraal gekend wijk C, Nr 111/H, voor een grootte van 1 a. 85 ca. Sterfhuis van Juffr. Lydie Htiyghc. Vrij van gebruik. Het huis is voorzien van gas. electriciteit, regen- en steenputwa ter. Sleutel te bekomen ten kan tore van de werkende Notaris, Duinkerkestr. 20, te Veurne. (8091) Kantore«V van de Notarissen JOSEPH SWENNEN te iiiieuwpoort en ASUHEEL te Koekelare G. MASUt Studie van Notaris PIERRE DENIS te Nieuwpoort Toeslag: Woensdag 4 Okt. 1956 te 4 uur 's namiddags, ter ge hoorzaal van het Vredegerecht te Nieuwpoort, van; STAD NIEUWPOORT Een bijzonder welgelegen kunnende dienen als burgers- of handelshuis, Kokstr. 2, groot 87 m2. Voorzien van gas, electriciteit, regen- en putwater. Vrij van gebruik. Dagelijks te bezichtigen. Voor sleutels zich wenden bij Notaris DENIS, Kokstr. 9, te Nieuwpoort. Gewone voorwaarden. Ingesteld: 155.000 frank. Voor alle verdere inlichtingen zich wenden ter studie van voor noemde Notaris P. DENIS, Kok straat 9, te Nieuwpoort. (8068) Studie van Notaris PIERRE DENIS te Nieuwpoort. Openbare Vrijwillige Verkoping Toeslag: Dinsdag 10 Oct. 1950 te 2.30 uur namiddag, te Korte- mark. Marktplaats, ter herberg «Dc Arend», bij Willy Sanders, van: Gemeente HOOGLEDE. Ieperstr. met afhankelijkheden, garage en koer. Bevattende: gelijkvloers: Toeslag: Donderdag 5 Oct. 1950 ^kem'bwe'n-T'k^ers" K S' en ^er ~^cor- 0 zien van gas en electriciteit. Slachterijbij Mevr. Wed. Declerck. van: GEMEENTE ST-BAAFS-VIJVE groot 3 ha. 27 a. 80 ca. groot 1 ha. 8 a. 60 ca. Gebruiker: Mr Raphael Debode, te St-Baafs-Vijve, Hoye 31. (8081) UIT TER HAND TE KOOP gelegen St-Michielsstraat 7, PO PERINGE. Inlicht.: O. L. Vr.-Kruisstr. 13, Poperinge. Onmiddellijk vrij, ,(7941) Bewoond dcor Heer Hubert Cous- sement. Groot 4 a. 35 ca. Een aanpalend met garage, afhankelijkheden en koer; groot 1 are 31 centiaren. samen groot 38 aren 65 centiaren. Alles verdeeld in 6 kopen. Koop 1: Ingesteld: 260.000 frank. Koop 2: Ingesteld: 76.000 frank. Koop 3: Ingesteld: 30.000 frank. Kocip 4: Ingesteld: 8.000 frank. Koop 5: Ingesteld: 18.000 frank. Koop 6: Ingesteld: 13.000 frank. Vopr verdere inlichtingen zie plakbrief met plan,, ,(8094) Instel: Dinsdag 10 Oktober 1950 Toeslag: Dinsdag 24 Okt. 1950 te 3 uur 's namiddags, in de café In 't Belgiënhofbij Mr Karei Ramon, te Westende, van: GEMEENTE WESTENDE Schoolstraat 177, groot 2 a. 50 ca. Onmiddellijk vrij. Te bezichtigen den Maandag, Woensdag en Vrijdag, van 10 tot 12 u. en van 2 tot 5 uur. Gewone voorwaarden. 0,50 t.h. ïnstelpremie. Op den dag van den Toeslag, hetzij 24 Oktober 1950, te 2 uur 's namiddags zeer stipt, ten huize van Hendricus Cremme- rye, Schoolstraat 177, te Westende, VERKOPING VAN EN MENAGIEGOEDEREN zoals: kleerkast, buizenstoven, com mode, stoelen, tafels, enz. Gewone voorwaarden. Voor alle verdere inlichtingen zich wenden ter studie van voor noemden Notaris, Kokstraat 9, te Nieuwpoort. (8093) alsook FINANCEMENTEN. (ALLE VERZEKERINGEN PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGERS J St.-Niklaasstraat, IEPER. 831. (7504) Studie van Notaris L. CORDY te Woumen (Diksm.) Op Maandag 9 October 1950 te 4 u. 's mmiiddags, te KEIEV, ter herberg ti.De Bascuul», bij c'e Hr Maurice qecoster. Openbare Licitatieverkoping van GEMEENTE A'EIEM, Kuiperstraat met afhangen, alsmede de hoev held, volgens kadaster sectie B 169g van 2 a. ca,, medegaa"' bebouwde en nipt bebouwde gr—-': it. De hoeveelheid wolgens kadaster sectie B, Nrs 16f)E en 169F van Recht van samefivoeging. Alle inlichtingen vie bekomen tr-i kantore van voornoemde Notar - sen. (80891 ""studte'TaiT"^) o t a r i s F. DELAHAYE te» Diksmuidc. Op Woensdag 4 October 1950 te 3 uur 's namiddars. te MEF- KEU, ter hofstede b® Mr Cyriri Desender, OPENBARE VERKOHING VAN bestaande uit: 2 karrdn, wage-, karrebak, aalkarteel, ploegen, ee - den (houten en ijzeren®, ijzeren slede, betemolen, fornoom zwijnr- kuipen en -bakken, paarilegarelen en harnassen, zwinkels, windmo len, ladders, aardappelbakken. ver testrooier, aardappelbrakeuite, ftftv- mer, boterkeern, stoof im goede staat, persen en brandhout. Gewone voorwaarden. Comptante betaling. (7933) innm iiimmi »i ii m 11 «uummMn «4CT— Studie van Notaris S. MAERE te Esen. Ten overstaan van de Heer I/Vetf»-- rechter van het kanton Diksmaidc. Op Donderdag 12 Oktober 1950 te 1 uur namiddag zeer stipt, Zeer Merkwaardige Venditic TE HOUTHULST, Melanedreef - Vrijbos, van 75 Kopen op stam, bevattende vele eiken en essen plantsoenen. Vergadering in de Melgnedreef aan koop 1. Komptante betaling. Gewone voorwaarden. (8095) Om uit onverdeeldheid te treden. Toeslag: Maandag 2 Okt. 195*1 te 2.30 uur, ter herberg De Kruk- kalsijde», bij A. Volcke, Stader,- straat, te Zarren, van: GEMEENTE ZARREN KOOP I: met afhankelijkheden, tuin en erve, groot onder grond van gebouwen en hoving 24 aren 69 centiaren. Ingesteld: 86.000 frank. KOOP II: met stalling, groot 10 a. 17 ca. Ingesteld45.000 frank. KOOP III: groot 10 aren 87 centiaren. Ingesteld: 52.000 frank. Alle kopen gestaan en gelegen te Zarren, langs de Stadenstraat ei' gekadastreerd sectie A, Nrs en deel van Nrs 603/0, 603/T en 603/Z. Een blok vormende en afhangen de der nalatenschappen van wijlen Victor Lefever en Rosalie Depoker. Alle kopen ziin ongebruikt en on middellijk vrij, behalve 17 a. land van koop I. Gebruikt door C. De- wilde, mits 252 fr. 's jaars, zonder geschreven pacht. Alle verdere inlichtingen ter stu die van den Notaris. Zie affiche met plan. (8000) Studiën van Notarissen L. CORDY te Woumen (Diksm.), P. SCHOTTE te Ingelmunster en J. WESTERLINCK te Hooglede. Instel: Maandag 16 Okt. 1956 Toeslag: Maandag .30 Okt. 1956 te 3 uur namiddag, ter herberg De Voetbalclubbij Mr Rene Gunst, Markt, te Houthulst, OPENBARE VERKOPING VAN Gemeente STADEN, Stadenrekc. met aanhorigheden en bouw-, wei en hooiland, sectie E. Nrs 470a, 468c, 471, 47 2, 473, 474 478 469;'. 523, en sectie D, Nr 299a, samen groot 3 hectaren 44 aren. Verdeeld in vier kopen. Zie plakbrieven. In gebruik door Mr Camiel De- vriend, te Staden, mits 2.500 fr. te jare, betaald op voorhand, valdaff 1 October, meer de wettelijke ver hogingen, lasten en verzekering. Verdere inlichtingen ter stucue van Notaris CORDY. te Woumen. Gewone voorwaarden. 0,50 t,h, lüiteipreaiie. ,(8096>

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1950 | | pagina 9